Algemeen Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Algemeen Jaarverslag 2010

2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN HET CONCERN Besturingsmodel en organisatiestructuur Medezeggenschapstructuur Commissies Organisatorische en juridische structuur KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden KETENZORG, BELANGHEBBENDEN EN SAMENWERKINGSRELATIES BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP NORMEN VOOR GOED BESTUUR RAAD VAN BESTUUR BEDRIJFSVOERING ICT IN DE ZORG ADVIESORGANEN Ondernemingsraad Patiënten Raad (PAR) VAR Overige commissies BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID Beleidsdoelstellingen ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) Patiëntveiligheid KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Klachten TOEGANKELIJKHEID KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Opleidingen Kwaliteit van werk SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN Milieubeleid Veiligheid Mens en maatschappij FINANCIEEL BELEID JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na resultaatsbestemming) Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht... 82

3 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Balans per 31 december 2010 (na resultaatsbestemming) Resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificaties onderhanden en gereed gekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring CONTROLEVERKLARING BIJLAGEN Overzicht 2010/ Overzicht 2010/ Realisatie produktieafspraken BIJLAGE I GOVERNANCE CODE BIJLAGE II SAMENSTELLING MEDISCHE STAF BIJLAGE III SAMENSTELLING MANAGEMENT BIJLAGE IV PUBLICATIELIJST

4 Leeswijzer Het Jaardocument 2010 begint met een voorwoord van achtereenvolgens de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf. In dit voorwoord geven zij kort hun reactie op de gebeurtenissen in het verslagjaar en de toekomst. Na deze inleidende pagina s wordt verder het door VWS voorgeschreven format voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording gevolgd. In het eerste hoofdstuk van dit jaardocument staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar. Als bijlagen zijn toegevoegd: Governance Code Samenstelling medische staf Samenstelling management Publicatielijst. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via 1

5 Verslag Raad van Toezicht Het Jaardocument 2010 geeft inzicht in de activiteiten en gerealiseerde doelstellingen in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen van de Reinier de Graaf Groep. Het Jaardocument is te beschouwen als een primaire bestuursverantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur in brede zin, het gaat hierbij om onder andere het afleggen van verantwoording op het gebied van financiën, kwaliteit en reputatie, maar ook om bijvoorbeeld de nieuwbouw en de financiering daarvan. Om deze reden doet de Raad van Toezicht verslag van het toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken van de Reinier de Graaf Groep. In het jaar 2010 ging speciale aandacht uit naar het werven van leden Raad van Toezicht en de nieuwbouw van de Reinier de Graaf Groep. Governance Code De Reinier de Graaf Groep past de Zorgbrede Governance Code van de brancheorganisatie Zorg toe en houdt zich nu ook volledig aan deze code. Deze code regelt een aantal belangrijke zaken in de relatie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Rolvast en rotsvast toezicht is een voorwaarde voor goede bestuurlijke verhoudingen. Om deze reden zijn in 2010 de statuten van de Stichting Reinier de Graaf Groep aangepast voor wat betreft de werkwijze van de Raad van Toezicht met betrekking tot het Jaardocument en de zittingstermijn van de leden Raad van Toezicht. Profielschets voor de Raad Voor de Raad van Toezicht is een generiek profiel opgesteld waar de leden van de Raad aan moeten voldoen. In dit profiel staat onder andere beschreven dat uiteenlopende achtergronden en deskundigheidsgebieden in de Raad vertegenwoordigd moeten zijn. De samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht staat op de website van het ziekenhuis (www.rdgg.nl). In 2010 is een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Reglement De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement geeft, samen met de statuten, inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur, evenals op het functioneren van de Raad zelf. Het reglement van de Raad van Toezicht is in 2010 ongewijzigd gebleven. Het reglement ligt ter inzage bij het secretariaat van de Raad van Bestuur. Leden De Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep bestond voor het grootste gedeelte van het verslagjaar uit vijf leden. Leden Naam M/V Datum van benoeming drs. P.G. Boumeester (1958) (VZ) Datum van aftreden/ herbenoembaar V 2009 (maart) 2013, 1 x herbenoembaar Deskundigheidsgebied Organisatieontwikkeling Hoofd-/nevenfuncties Functies: Lid RvC Delta Lloyd, Amsterdam Lid RvC Jaarbeurs, Utrecht Lid RvT Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht Lid RvC Persgroep NL, Amsterdam Lid RvC Heijmans, Rosmalen Lid RvC Ordina, Utrecht Lid bestuur KF Hein Fonds, Utrecht Lid RvT Veerstichting Leiden Lid bestuur Franz Liszt concours, Utrecht Lid bestuur Ubbo Emmius Fonds, Groningen Voorzitter RvT Twente School of Management, Enschede Coach Lid Utrecht Development Board 2

6 drs. D.G.H. van der Werf, R.A. (1955) drs. J.S.T. Tiemstra, R.A. (1952) drs. E.B. Mulder (1950) dr. M.M.E. Schneider (1959) M 2009 (oktober) 2013, 1 x herbenoembaar M 2010 (maart) 2014, 1 x herbenoembaar M 2010 (oktober) V 2010 (oktober) 2014, 1 x herbenoembaar 2014, 1 x herbenoembaar Financieel Financieel Organisatieontwikkeling/ juridisch Medisch inhoudelijk/zorg Hoofdfunctie: Lid Directie Breevast B.V. (CFO) Nevenfunctie: Universitair hoofddocent post-master opleiding Accountancy EUR Hoofdfunctie: Directeur TMS Management Services BV Nevenfuncties: Member of the Non-executive Board of AFM Bestuurslid Stichting Continuïteit ICT N.V. Bestuurslid Vereniging Effecten Uitgvende Ondernemingen Voorzitter Commissie Informatie Voorziening VNO-NCW Lid Raad van Commissarissen Bruynzeel Holding B.V. Member International Executive Committee Amnesty Internaltional, London Voorzitter Raad van Commissarissen J. van Walraven Holding B.V, Mijdrecht Lid Raad van Advies Duale Uitvoerings Organisatie, Ministerie van OCW Lid Raad van Commissarissen MegaGroup Investors BV, Veghel Lid Commissie Financiële Verslaglegging AFM Hoofdfunctie: Voorzitter RvB VU Medisch Centrum Amsterdam Nevenfuncties: Voorzitter RvT Nederlands Huisartsen Genootschap Utrecht Voorzitter College voor Ziekenhuisopleidingen Voorzitter NFU Hoofdfunctie: Divisievoorzitter, medisch manager, divisie IC Centrum UMC Utrecht Nevenfuncties: (vice) Voorzitter Parochiebestuur parochie St. Michael & St. Laurens in De Bilt, parochie OLV van Altijddurende Bijstand in Bilthoven, parochie St. Maarten in Maartensdijk Presentielijst vergaderingen 6 januari 11 maart 28 april 23 september 20 december R.H. Dupuis n.v.t. n.v.t. R.V. Kingma n.v.t. n.v.t. (voorzitter) G.J. van Luijk n.v.t. n.v.t. P.G. Boumeester D.G.H. van der Werf J.S.T. Tiemstra n.v.t. n.v.t E.B. Mulder n.v.t. n.v.t. n.v.t. + + M.M.E. Schneider n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. + Mutaties Raad van Toezicht In het jaar 2010 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan binnen de Raad van Toezicht. De heer Kingma, voorzitter van de Raad van Toezicht, is per 1 juni afgetreden. Dit aangezien hij zijn maximale zittingstermijn had bereikt. De Raad dankt de heer Kingma voor zijn langdurige en actieve rol als toezichthouder. Het voorzitterschap is per 1 oktober 2010 overgenomen door mevrouw Boumeester. Ook is per juni 2010 de heer Dupuis uit de Raad van Toezicht getreden. Ook hij had zijn maximale 3

7 zittingstermijn bereikt en heeft vooral op inhoudelijk gebied een grote bijdrage geleverd waarvoor wij hem erg dankbaar zijn. Per 1 augustus 2010 heeft de heer Van Luijk om persoonlijke redenen besloten afstand te doen van zijn zetel als toezichthouder, dit na een zittingstermijn van twee jaar. Om de continuïteit binnen de Raad te waarborgen is de Raad actief op zoek gegaan naar nieuwe leden. De heer Tiemstra is per 1 maart 2010 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Mulder (op voordracht van de Ondernemingsraad) en mevrouw Schneider (op voordracht van het Bestuur Medische Staf) zijn beiden per 1 oktober 2010 toegetreden. Bij het werven van de nieuwe leden is aandacht besteed aan de expertise van de leden. De samenstelling van de Raad is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemeen leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De huidige Raad van Toezicht beschikt over alle expertise op de gewenste aandachtsgebieden. Deze deskundigheid wordt gewaarborgd door het feit dat de meeste leden nog werkzaam zijn binnen hun aandachtsgebied. Op deze manier zullen zij zich blijven ontwikkelen, ook in hun toezichthoudende rol. Door de diversiteit en expertise binnen de Raad is ook de onafhankelijkheid geborgd. Tevens heeft ieder lid de plicht integer te handelen vanuit zijn of haar persoonlijke reputatie. De heer Tiemstra is geworven vanuit het eigen netwerk van de leden van de Raad van Toezicht. Een extern werving- en selectiebureau is ingezet om nog twee leden voor de Raad van Toezicht te werven. Zij hebben de heer Mulder en mevrouw Schneider, in nauw overleg met het Bestuur Medische Staf en de Ondernemingsraad, voorgedragen. Alle adviesorganen, de Patiëntenraad, de Ondernemingsraad en het Bestuur Medische Staf, hebben een positief advies gegeven over het toetreden van de voorgedragen nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Na deze positieve adviezen, zijn de leden benoemd door de Raad van Toezicht. Mutaties Raad van Bestuur De heer G. Littel heeft vanaf begin 2010 een aantal maanden op interim basis als bestuurder van de Reinier de Graaf Groep gefunctioneerd. Op 1 juni 2010 is hij, na positief advies van alle adviesorganen, benoemd tot lid Raad van Bestuur. Met zijn benoeming is de Raad van Bestuur weer op volle sterkte. De portefeuilleverdeling tussen de leden Raad van Bestuur staat verderop in het verslag beschreven. Commissies De Raad van Toezicht heeft uit haar midden drie commissies ingesteld: Een Financiële Commissie, een Remuneratiecommissie en een Onroerend Goed Commissie. De Financiële Commissie Deze commissie heeft tot taak de werkzaamheden en besluiten van de Raad van Toezicht met betrekking tot financiële zaken voor te bereiden. De commissie beoordeelt de financiële managementsrapportages en houdt toezicht op de financiële informatieverschaffing van de Reinier de Graaf Groep. Er is tweemaal vergaderd met de Raad van Bestuur, de manager FB&B en eenmaal met de externe accountant. Aandacht is besteed aan het jaardocument 2009 inclusief de jaarrekening, en de daarop betrekking hebbende rapportage en managementletter van de externe accountant. Verder werd onder meer aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: het risicomanagement, de begroting 2011, het treasurystatuut en de businesscase nieuwbouw. Een belangrijk punt van aandacht was de complexiteit van de financiële situatie van het ziekenhuis in samenhang met het trachten te verkrijgen van financiering voor de geplande nieuwbouw. Leden financiële commissie ultimo 2010: De heer Tiemstra (vanaf maart 2010) De heer Van der Werf. De Remuneratiecommissie Deze commissie heeft de volgende aandachtsgebieden: (Her)benoeming en honorering bestuurders en toezichthouders Het voeren van de beoordelings- en/of functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur Bewaken van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en zijn commissies Opvolgingsplanning. 4

8 Dit verslagjaar heeft de commissie twee maal vergaderd en ook verschillende functioneringsgesprekken gehouden. Voor actuele honorering en remuneratie wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. Leden remuneratiecommissie per ultimo 2010: Mevrouw Boumeester De heer Mulder De Onroerend Goed Commissie Deze commissie heeft tot taak om het ontwikkelingstraject van de nieuwbouw vanuit de Raad van Toezicht te volgen op hoofdlijnen en zich inhoudelijk te laten informeren over de bepalende stappen in dit project, zoals opstelling en goedkeuring plan van eisen, voorlopig ontwerp, contractuele verplichtingen en financiering met het doel de besluiten van de Raad van Toezicht met betrekking tot het nieuwbouwproject voor te bereiden. Leden Onroerend Goed Commissie zijn: De heer Van der Werf De heer Tiemstra Mevrouw Schneider (op afroep) Het onderwerp Kwaliteit, Ethiek en Veiligheid heeft bijzondere aandacht binnen de Raad van Toezicht. Zorginstellingen zijn verplicht Governance en kwaliteit in de toekomst nadrukkelijker te verbinden. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op de volle breedte van het bestuurlijk handelen en dus ook op de kwaliteit. Zorginhoudelijke kennis is onmisbaar om risico s voor de kwaliteit van zorg in te kunnen schatten en proactief toezicht te kunnen houden. Door het laten toetreden van twee zorgprofessionals binnen de Raad van Toezicht kan goed worden toegezien op de kwaliteit van zorg. Er is besloten dat twee leden van de Raad, de heer Mulder en mevrouw Schneider, samen met de voorzitter Raad van Bestuur het onderwerp kwaliteit & ethiek voorbereiden voor elke Raad van Toezicht vergadering. Voor 2011 is de verdeling van de leden Raad van Toezicht over de verschillende commissies als volgt. Commissies RvT 2011 Financiële Commissie Remuneratiecommissie Onroerend Goed Comm. P.G. Boumeester X, voorzitter D.G.H. van der Werf X X, voorzitter J.S.T. Tiemstra X, voorzitter X E.B. Mulder X M.M.E. Schneider X Aantal vergaderingen en relevante onderwerpen In 2010 heeft de Raad van Toezicht, conform de jaarplanning, vijfmaal vergaderd. Voorafgaand aan iedere vergadering vond een agendaoverleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter Raad van toezicht. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben jaarlijks een voortgangsgesprek met ieder lid van de Raad van Bestuur. Hierin komen naast het functioneren ook de arbeidsvoorwaarden aan de orde. Bij de samenstelling van de agenda streeft de Raad van Toezicht naar een goede balans tussen de toezichthoudende verantwoordelijkheid en haar rol als klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. Elk jaar is er een onderlinge vergadering - deels zonder Raad van Bestuur- onder andere gericht op evaluatie van het functioneren van de Raad zelf, een controle op de onafhankelijkheid van de individuele leden als het functioneren van de Raad van Bestuur. Voor deze evaluatie is als ondersteuning de Toolkit Toezicht Zorginstellingen gehanteerd alsmede de Zorgbrede Governance Code. Voor 2011 is de Raad voornemens om het functioneren te evalueren onder begeleiding van een externe en onafhankelijke partij. Naast de reguliere jaarlijkse onderlinge vergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen meer specifiek behandeld: Integrale risicoanalyse ICT-ontwikkelingen/EPD Strategische samenwerkingsverbanden Ontwikkeling van de nieuwbouwplannen 5

9 Medisch Strategisch Beleidsplan Kwaliteit & Ethiek Financiën Vaststellen jaarverslag en de jaarrekening 2009 Financiering omtrent nieuwbouw Begroting 2011 Voortgangsrapportages Maand- en kwartaalrapportages 2010 Mutaties Raad van Toezicht Raad van Bestuur Governance issues Organisatiestructuur Aanpassingen in statuten Samenstelling portefeuilles Raad van Bestuur Patiëntenraad, BMS, OR Bijzondere aandacht is uitgegaan naar het vormgeven van een strategisch samenwerkingsverband met het HagaZiekenhuis en het Vlietland Ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft in 2010 over de volgende onderwerpen besluiten genomen: Het Jaardocument 2010 De begroting 2011 Het medisch strategisch beleidsplan Het benoemen van der heer Tiemstra als lid Raad van Toezicht per 1 maart 2010 Het benoemen van de heer Mulder als lid Raad van Toezicht per 1 oktober 2010 Het benoemen van mevrouw Schneider als lid Raad van Toezicht per 1 oktober 2010 Het benoemen van mevrouw Boumeester als voorzitter Raad van Toezicht per 1 oktober Vooruitkijkend naar 2011 zal de Raad van Toezicht wederom veel aandacht besteden aan het realiseren van de nieuwbouw. Ook het onderwerp kwaliteit, ethiek en veiligheid zal ruime aandacht krijgen. Honorering Raad van Toezicht en Raad van Bestuur De Raad van Toezicht past het door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) aanbevolen honorering en remuneratiebeleid toe. In de loop van 2009 is er overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van één systematiek, de beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ), die door alle betrokkenen in de zorg wordt ondersteund. De Raad van Toezicht laat zich sindsdien leiden door de BBZ en past deze toe op de bestuurders. Voor actuele honorering en remuneratie wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. Informatievoorziening Naast de statutair voorgeschreven informatievoorziening ontvangen de leden van de Raad van Toezicht frequent een rapportage over de financiële- en bedrijfsontwikkelingen van de Raad van Bestuur. In deze rapportage worden de relevante en recente ontwikkelingen op het gebied van strategie, nieuwbouw, financiën, kwaliteit, personeel & organisatie, medische staf en overige specifieke actualiteiten behandeld. Tevens komen eventuele risico s aan de orde. Met deze informatie wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van het ziekenhuis en eventuele risicofactoren. Tijdens de vergadering worden onderwerpen uit deze schriftelijke rapportage zo nodig mondeling toegelicht. Periodiek ontvangen zij ook landelijke en regionale berichten met betrekking tot de sector en over de gezondheidszorg in het algemeen, alsmede een uitgave van het ziekenhuis waarin berichtgeving over het ziekenhuis staat vermeld. Voorts ontvangen zij de uitgebreidere informatie via de kwartaalrapportages en de benodigde stukken over specifieke onderwerpen naar aanleiding van de agenda van de vergaderingen. Er vindt ook regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Overleg met de adviesorganen en contacten in de sector De Raad van Toezicht heeft ook via andere kanalen kennis genomen van de ontwikkelingen in het ziekenhuis en de sector. Zo woont een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een 6

10 Overlegvergadering tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad bij. In dit overleg is gesproken over een aantal ontwikkelingen in de Reinier de Graaf Groep, waaronder de nieuwbouw, de kwaliteitsindicatoren, de financiële situatie van het ziekenhuis en de productieontwikkeling. Tevens schuift een delegatie van de Raad van Toezicht aan bij het overleg tussen de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf en de Patiëntenraad. Ook is er regelmatig contact met en deelname aan NVTZ-bijeenkomsten. Overleg met de externe accountant De externe accountant is jaarlijks aanwezig in de meivergadering van de Raad van Toezicht waar het Jaardocument inclusief jaarrekening aan de orde is. In deze vergadering wordt aan de accountant gevraagd een toelichting te geven over zijn bevindingen ten aanzien van het jaardocument en eventuele bijzonderheden. De Raad van Toezicht ontvangt tevens een managementletter van de accountant. Deze wordt in een reguliere vergadering met de Raad van Bestuur besproken. Risico s De Raad van Bestuur stelt met enige regelmaat een risicoanalyse op voor de Raad van Toezicht, waarin op hoofdlijnen alle bedrijfsrisico s worden opgesomd en de beheersmaatregelen worden aangegeven. De grootste risico s liggen op het terrein van vastgoed: de staat van de gebouwen en de financiering van de nieuwbouw. Deze zorgen worden gedeeld door de Raad van Toezicht. Door ingevoerde stelselwijzigingen en overgangsregelingen zijn er grote onduidelijkheden ontstaan. Maatregelen zijn genomen om de gesignaleerde risico s te beheersen. Verantwoording toezicht De maatschappelijke functie van het ziekenhuis wordt door de Raad van Toezicht gemonitord door onder andere de activiteiten van het ziekenhuis op het vlak van transmurale activiteiten, samenwerkingsverbanden, de nieuwbouw, de relatie met de gemeente en andere belanghebbenden te volgen. Tevens worden relevante performance-indicatoren gevolgd in vergelijking met andere instellingen over onder meer kwaliteit en klanttevredenheid. De Raad van Toezicht interpreteert de bedrijfsrisico s aan de hand van de verkregen informatie, eigen inzichten over maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en via de rapportages van de financiële commissie. Door de maand- en kwartaalrapportages krijgt de Raad van Toezicht inzicht in de bedrijfsmatige en financiële status (het in-control zijn) van de organisatie. Speciale aandacht heeft de Raad van Toezicht voor de kostenontwikkeling in verhouding tot de groei in inkomsten en het percentage van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van de Stichting. Tot slot De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de Raad van Bestuur, de medisch specialisten en alle medewerkers van de Reinier de Graaf Groep. De Raad van Toezicht wenst iedere medewerker van de Reinier de Graaf Groep veel wijsheid en werkplezier toe om van de Reinier de Graaf Groep een nog klantvriendelijker en efficiënter ziekenhuis te maken. Namens de Raad van Toezicht, Drs. Pamela G. Boumeester Voorzitter 7

11 Verslag Raad van Bestuur Het jaar 2010 was voor de Reinier de Graaf Groep een zeer dynamisch jaar. Vooral de ontwikkelingen rond de nieuwbouw vergden veel tijd en aandacht. Wij konden weer meer patiënten behandelen dan vorig jaar. In 2010 waren eerste polikliniekbezoeken (EPB), ten opzichte van EPB s in Het aantal opnames bleef ongeveer gelijk aan dat in 2009, te weten versus Het aantal dagbehandelingen steeg van naar We hebben 2010 af kunnen sluiten met een fraai positief resultaat. Financiën Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het opstellen van de businesscase voor onze nieuwbouw. Door de sterk veranderde budgetsystematiek rond nieuwbouw van ziekenhuizen was dit geen eenvoudige opdracht. Het lijkt er op dat een bankenconsortium van drie banken ons op basis van de bouwplannen en bijbehorende businesscase in 2011 een lening voor onze nieuwbouw gaan verstrekken. In 2010 is conform het eerder ingezette beleid de financiële positie van ons ziekenhuis verbeterd door middel van een vijftal trajecten: Het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid met Lean Six Sigma Het verbeteren van de inkoopresultaten met Zorgservice XL Het doorlichten en optimaliseren van de productmix per maatschap Het verbeteren van de productiviteit door het invoeren van een Elektronische Patiënten Dossier Het verbeteren van de financiële resultaten door het werken met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. In 2009 is een onderzoek gedaan naar de financiële organisatie en processen. Het plan van aanpak dat uit dit onderzoek voortkwam is in 2010 voor het grootste deel geïmplementeerd. Dit betekent dat met name de Planning & Control cyclus sterk is verbeterd en vastgelegd in een set procedures. Het geconsolideerde resultaat over het boekjaar 2010 bedraagt 3,4 miljoen euro. Het groepsvermogen steeg in 2010, mede door een herwaardering met 13,5 miljoen euro van 23,3 miljoen naar 40,2 miljoen euro. Kwaliteit en Veiligheid In 2010 is hard gewerkt aan het realiseren van de NIAZ accreditatie. Ongeveer driekwart van de hoofdprocessen in ons ziekenhuis zijn in kaart gebracht, verbeterd en vastgelegd in ons documentbeheersysteem. Tevens is gewerkt aan de voor accreditatie vereiste zelfevaluatie. Met behulp van een zelf ontwikkelde checklist wordt de vertaalslag van ziekenhuis naar afdeling gemaakt. Ook is in 2010 gestart met audit-trainingen en de daadwerkelijke uitvoering van interne audits. Op basis van de auditrapporten worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. De verwachting is dat de NIAZ-accreditatie begin 2012 kan plaatsvinden. Gelukkig hebben veel afdelingen binnen ons ziekenhuis al kwaliteitscertificaten. Zo heeft de dialyseafdeling begin 2011 het HKZ certificaat behaald. De Medische Laboratoria, de Klinische Fysica en de Pathologie behaalden in 2009 al een CCKL accreditatie. Combister en de afdeling Radiologie beschikken over een ISO 9001 certificaat. Hier is in 2010 de maatschap Orthopedie en Traumatologie bijgekomen die eveneens een ISO 9001 certificaat heeft behaald. In 2010 is LSS, een werkwijze om de bedrijfsvoering te verbeteren, verder in de structuur van de organisatie ingebed. In september 2010 zijn twee black belts (een leidinggevende die de verantwoordelijkheid heeft over lopende kwaliteitsprojecten) fulltime aangesteld om organisatiebrede projecten te draaien; één black belt is daarvoor parttime aangesteld. Daartegenover staat het vertrek van John Verver, Master Black Belt. Er zijn 22 nieuwe Green Belts (een parttime projectleider kwaliteitsprojecten) opgeleid. Drie Green Belts zijn in opleiding gegaan voor Black Belt, twee van de drie hebben de opleiding succesvol afgerond. In totaal zijn er nu 36 Green Belts actief in de Reinier de Graaf Groep. Vijftien Green Belts hebben de organisatie verlaten en 7 zijn (tijdelijk) niet meer actief. 8

12 In totaal zijn er 32 projecten opgestart waarvan er 9 zijn afgerond. Acht projecten zijn tussentijds beëindigd. De totale opbrengst van de afgeronde projecten was ,-. De potentiële opbrengst van de lopende projecten is ,-. Het afronden van projecten blijft een aandachtspunt. In september 2010 is op een verpleegafdeling het verbeterbord geïntroduceerd. Op dit bord staan permanent drie verbetervoorstellen die regelmatig worden besproken. In 2010 zijn er in totaal zeven workshops Leren Zien gegeven, de Topmodule Kwaliteitsprincipes is in totaal drie keer gegeven. In december 2010 is de eerste Yellow Belt training van start gegaan. De Yellow Belt training duurt 1 ½ dag en is bedoeld om medewerkers door middel van een klein project de kern van Lean Six Sigma te laten ervaren. Het kan gezien worden als een laagdrempelige manier om kennis te maken met LSS. In november is gestart met de tweemaandelijkse LSS sandwich, een netwerkmogelijkheid voor Belts in het Reinier. Ziekenhuizen dienen in 2012 een Veiligheidmanagement Systeem (VMS) operationeel te hebben. Dit VMS moet gebaseerd zijn op de NTA 8009:2007. De IGZ vindt dat NIAZ-accreditatie voldoende is om te voldoen aan de genoemde NTA normen. Het VMS kent een viertal pijlers en er is een tiental concrete thema s waaraan gewerkt moet worden. In april 2010 heeft de IGZ een audit uitgevoerd naar mate van invoering van het VMS. Op een aantal onderdelen liepen wij voor op de planning om in 2012 een VMS operationeel te hebben en op enkele onderdelen was een versnelling nodig. De IGZ gaf als eindoordeel aan er vertrouwen in te hebben dat in de Reinier de Graaf Groep in 2012 het VMS op certificeerbaar / accrediteerbaar niveau is. De volgende acties zijn naar aanleiding van de audit ingezet: Prospectieve risico-inventarisatie (PRI). In 2010 zijn er drie medewerkers getraind en is er één PRI uitgevoerd. Inmiddels worden er nog twee PRI s uitgevoerd. Arts-assistenten. In de introductiecursus voor arts-assistenten is het onderwerp patiëntveiligheid standaard opgenomen. Sinds 2005 meet ons ziekenhuis de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR). De HSMR is een maat voor de veiligheid en meet de ziekenhuissterfte gecorrigeerd voor de zwaarte van de opgenomen patiënten. In 2008 bedroeg onze HSMR gecorrigeerd voor de landelijke cijfers 88%. De gemiddelde score van alle ziekenhuizen is 100% en de individuele score dient zo laag mogelijk te zijn. In 2009 bedroeg onze gecorrigeerde score 90%. Voor 2010 is de ongecorrigeerde score voorlopig op 73% uitgekomen. Dit is een fraaie verbetering ten opzicht van vorige jaren. Nadat alle landelijke cijfers bekend zijn kan de gecorrigeerde score worden berekend die, omdat de meeste ziekenhuizen zich verbeteren, meestal enkele procenten hoger ligt. Organisatie In 2009 is in ons ziekenhuis een nieuwe structuur ingevoerd op basis van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Iedere vakgroep vormt een RVE en de RVE s zijn samengevoegd in een vijftal Centra. In het afgelopen jaar hebben we kunnen constateren dat er door het werken met RVE s inderdaad meer focus op de patiënt is gekomen en dat er ook meer bedrijfsmatig wordt gewerkt. Er is gewerkt aan het verkorten van de toegangstijden en doorlooptijden. Er is meer ruimte gekomen om gericht te investeren door te werken met business cases. Ook is er kritisch gekeken naar de kwaliteit en de opbrengsten per DBC. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuw strategisch medisch beleidsplan voor ons ziekenhuis. Er zijn concrete doelen gesteld en als overkoepelende waarde is gekozen voor het thema verbinding. We streven natuurlijk naar verbinding met de patiënt en zijn of haar behoeften. We zoeken ook verbinding met onze medewerkers en onze omgeving. Onze visie is dat we alleen door verbondenheid in staat zijn om goede en op de patiënten afgestemde zorg te kunnen verlenen. Voor het komende jaar is het van groot belang om het thema verbinding in ons systeem te krijgen. Ook zal er aandacht worden besteedt aan het evalueren en verbeteren van de overlegvormen om deze beter in lijn te brengen met de RVE structuur. Personeel In 2009 was er nog sprake van een stijgend verzuim in ons ziekenhuis. Het verzuim steeg toen van 4,6 % in 2008 naar 5,3 %. In 2010 is het verzuim met bijna een procent gedaald tot 4,4 procent, wat 9

13 overeenkomt met het gemiddelde in ziekenhuizen. Onze verzuimfrequentie is nog wel te hoog. In 2010 verzuimde elke medewerker 1,59 keer, waar 1,0 een normale frequentie is. Met name de verzuimfrequentie is een maat voor het arbeidsklimaat. Hier zal de komende jaar extra aandacht aan worden besteed. De verwachting is dat met een definitief zicht op onze nieuwbouw er weer perspectief is op verbetering van de werkomstandigheden. Deze zijn in de huidige gebouwen verre van optimaal voor patiënten, maar ook voor medewerkers. In 2009 is gestart met het Reinier Carrièrebureau, ingericht met professionele recruiters. In 2010 zijn, mede door slim gebruik te maken van nieuwe media, 275 nieuwe medewerkers aangetrokken. Inclusief arts assistenten, oproepkrachten en vakantiemedewerkers ging het zelfs om 480 nieuwe medewerkers. Dit is een mooie prestatie die in belangrijke mate bijdraagt aan de continuïteit van ons ziekenhuis. Voor medewerkers die hun baan niet kunnen behouden is er een mobiliteitscentrum gestart dat er op gericht is medewerkers zo goed en snel mogelijk aan een passende baan te helpen. In 2011 wordt verder vorm gegeven aan het centrum en zal een loopbaanbeleid worden ontwikkeld. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen die in 2011 moeten leiden tot de implementatie van E-HRM. De leidinggevenden zullen dan beschikken over een volledig digitaal personeelsdossier. Het afgelopen jaar is een Handboek P&O digitaal beschikbaar gekomen op intranet met daarin alle basisprocessen op het gebied van personeelsbeleid. Door het beschikbaar komen van ons datawarehouse is het mogelijk om in 2011 goede stuurinformatie over personeelszorg aan de leidinggevenden te bieden. Het afgelopen jaar zijn hiertoe de voorbereidingen getroffen. Zorgverlening In het centrum Vrouw & Kind zijn de afdelingen neonatologie en kindergeneeskunde geïntegreerd tot één afdeling kindergeneeskunde. Er is daarnaast hard gewerkt aan het ontwikkelen van een eerstelijns geboortecentrum dat in 2011 zal starten. In het centrum Chirurgie, Orthopedie en Spoedeisende Hulp zijn de toegangstijden tot de polikliniek fors teruggedrongen tot minder dan 14 dagen. De zorg voor borstkankerpatiënten, die vanoudsher uitstekend is in ons ziekenhuis, is verder verbeterd. De ligduur is met een Lean Six Sigma project fors teruggebracht. De maatschap orthopedie is in het afgelopen jaar ISO gecertificeerd en kreeg van de auditors een zeer goede beoordeling. De ligduur van heup- en kniepatiënten is fors teruggedrongen door invoering van nieuwe technieken en actievere mobilisatie. De SEH heeft een gedegen inwerkprogramma voor arts assistenten geïntroduceerd waarmee voldaan wordt aan de eisen van de inspectie. Het centrum Interne Geneeskunde, Radiotherapie, IC en Psychiatrie heeft het aantal bedden uit kunnen breiden en de ligduur verder verlaagd. De endoscopie afdeling is verbouwd en er is een prescopie poli gestart. In 2010 is de afdeling radiotherapie een samenwerking gestart met het LUMC. In het centrum DUKOP functioneren voor de dermatologie meerdere multidisciplinaire poli s, onder andere voor melanomen. Urologie is in 2010 gestart met het implanteren van de neuro-modulator voor de behandeling van een overactieve blaas. In 2010 is de samenwerking met de huisartsen geïntensiveerd op het vlak van fundusscreening en voetscreening voor diabetespatiënten. In het centrum cardiologie, longgeneeskunde en neurologie heeft de cardiologie een hart- en vaatpoli voor vrouwen opgezet. Longgeneeskunde heeft net als vorig jaar de hoogste score in de Mediquest enquête onder huisartsen gehaald. Ook is samen met de huisartsen de zorg van COPD-patiënten verbeterd. Binnen de neurologie is een Lean Six Sigma project uitgevoerd waardoor nagenoeg alle CVA patiënten trombolyse krijgen binnen de grens van één uur. Binnen het Medisch Ondersteunend Bedrijf heeft de afdeling Radiologie haar ISO-certificaat voor drie jaar verlengd. Het aantal radiologen is uitgebreid conform de aanbevelingen uit de visitatie. Nucleaire Geneeskunde heeft een SPECT-CT geselecteerd die begin 2011 is geïnstalleerd. De afdeling Klinische Fysica is gestart met de opleiding tot klinisch fysicus. De apotheek heeft veel geïnvesteerd in de invoering van het EVS en de GMP-z erkenning die in 2011 behaald moet worden. De medische laboratoria hebben, mede dankzij ons laboratorium Berg en Bosch, een forse stijging van de externe productie laten zien die bijdraagt aan het financiële resultaat van het ziekenhuis. 10

14 Facilitaire Dienstverlening Uit een benchmark over het boekjaar 2009 is gebleken dat de totale facilitaire kosten per patiënteneenheid onder het gemiddelde van de referentiegroep en het landelijk gemiddelde liggen. Dit is uitzonderlijk, gelet op de bewerkelijkheid en de omvang van de huidige gebouwen. Uit de benchmark kwamen ook verbeterpunten naar voren die in verder 2011 worden opgepakt. Op het gebied van linnen, dienstkleding, schoonmaak, zorgondersteuning en voeding heeft evaluatie en aanscherping van de contractuele afspraken plaatsgevonden met de externe leveranciers. Na het uitstellen van de nieuwbouw in 2008 was het nodig om maatregelen te nemen ter compensatie van de veroudering en gedateerde uitstraling van de gebouwen. Dit is in 2010 voor het grootste deel uitgevoerd. Installaties met een grote risico-impact voor de zorg zijn vervangen of worden verbeterd. Dit proces loopt door in Doel is om de periode tot aan het in gebruik nemen van de nieuwbouw eind 2014 op verantwoorde wijze te overbruggen met een minimale inzet van middelen. De gezamenlijke inkooporganisatie Zorgservice XL heeft in 2010 het geplande besparingspotentieel gerealiseerd. Er is een businesscase ontwikkeld voor het gecombineerd verbeteren van beveiliging, bewaking en patiëntenvervoer. De plannen zijn goedgekeurd en begin 2011 ingevoerd. In 2010 is de bouw van Pharmafilter gerealiseerd en zijn testen uitgevoerd. Begin 2011 wordt Pharmafilter echt operationeel en worden alle verpleegafdelingen aangesloten. Nagenoeg alle afval is van biologisch afbreekbaar materiaal en wordt op de verpleegafdelingen vermalen en afgevoerd via het riool. Na zuivering blijft een beperkte hoeveelheid restafval over. Naast voordelen voor het milieu biedt Pharmafilter ook veel logistieke voordelen op de verpleegafdelingen. ICT De afgelopen jaren heeft een forse professionalisering van ICT plaatsgevonden. Er is een ICT masterplan opgesteld waarin de volgende programma s centraal staan: ICT 2010 programma Invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Reorganisatie van de I&A afdeling Professionalisering ICT. Het doel is om in de nieuwbouw een nagenoeg volledig digitaal werkende zorgorganisatie hebben met een ICT infrastructuur die dit verantwoord en veilig kan ondersteunen. Het ICT 2010 programma voorziet in migratie van de server omgeving naar een extern datacentrum. Dit is in 2010 gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe werkplek (desktop-omgeving) ontwikkeld en ingevoerd, waarbij veel aandacht is voor betrouwbare dataopslag en het snel kunnen wisselen van werkplek. Het ontwikkelen van de nieuwe werkplek loopt vanwege vertraging door in Er is gekozen voor Chipsoft als leverancier voor ons EPD. De invoering is in 2010 gestart en inmiddels is voor alle specialismen het basis dossier ingevoerd en is gestart met invoering van de digitale workflow. Voor vijf specialismen zijn specifieke dossiers ingevoerd en zijn de papieren dossiers gescand. Tevens is met de invoering van een Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) gestart. Met name de invoering van het EVS loopt dankzij het enthousiasme en de grote inzet bij de verpleging zeer succesvol. Onderdeel van het EPD project is ook de verdere uitrol van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) dat al in 2007 van start is gegaan. Dit deelproject is begin 2011 na een externe audit opnieuw ingericht teneinde meer voortgang te maken. In 2010 is een reorganisatie van de afdeling I&A doorgevoerd die nodig was om de grote uitdagingen op het gebied van ICT aan te kunnen. Ook is de naam veranderd in stafdienst ICT & Informatievoorziening, afgekort I&I. Er is in september een nieuwe manager aangesteld. Onderdeel van de professionalisering van de I&I afdeling is het werken met ITIL en BIZL. Medewerkers worden hierin getraind. Verder is in 2010 gewerkt aan de NIAZ accreditatie en zijn vier hoofdprocessen herontworpen en geïmplementeerd. Er is een externe audit uitgevoerd naar de compliance met NEN 7510, een norm over informatiebeveiliging. Grotendeels voldeden wij aan de minimale eisen. In 2011 zullen wij op alle gebieden voldoen. 11

15 Nieuwbouw In 2008 zijn de toen voorliggende nieuwbouwplannen gestaakt omdat ze niet exploitabel bleken gegeven die nieuwe regeling rond kapitaallasten. Meteen is daarop gestart met het ontwikkelen van een nieuw, compacter en meer flexibel ontwerp. In 2010 is op basis van het Programma van Eisen een Structuurplan ontwikkeld. Daarna is gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp (VO) dat begin 2011 is afgerond. In 2011 zal op basis van het VO de aanbesteding plaatsvinden. In het huidige hoge tempo is ingebruikname van de nieuwbouw eind 2014 realistisch. Tot aan de ingebruikname zullen de huidige gebouwen operationeel gehouden moeten worden. Hiervoor is na lang aandringen bij de overheid een zeer beperkt budget beschikbaar gesteld dat overigens lager is dan de 30 miljoen euro Trekkingsrechten waar wij tot 2010 recht op hadden. Door een systeemwijziging hebben wij hier geen aanspraak op kunnen doen. Het te krappe instandhoudingbudget resulteerde in 2010 in herhaalde moeizame afwegingen en keuzes tussen kwaliteit, veiligheid en minimaal noodzakelijk comfort voor patiënten en medewerkers. Terecht bestaan hierover binnen de organisatie grote frustraties omdat op dit moment tegelijkertijd miljoenen worden gepompt in ziekenhuizen die zich minder gelegen hebben laten liggen aan de versobering die met het nieuwe bouwregime werd beoogd. De nieuwe regelgeving rond de kapitaallasten heeft ook tot gevolg dat een ziekenhuis meer kosten heeft aan de gebouwen en dat het risico op de mogelijkheden tot terugverdienen van deze kosten groter is. Beide effecten maken dat banken minder graag leningen aan ziekenhuizen vertrekken en een hogere toeslag willen voor het risico dat zij lopen. Vanaf begin 2010 is er daarom gewerkt aan het ontwikkelen van een solide businesscase voor de nieuwbouw. Tot begin 2011 is met een bankenconsortium, bestaande uit drie banken, gesproken en overlegd over deze businesscase. De verwachting is dat het consortium in 2011 een lening zal verstrekken voor de gehele nieuwbouw. Hiermee is de laatste grote hindernis voor het realiseren van onze nieuwbouw weggenomen. In 2010 hebben twee patiënten van ons ziekenhuis een inzamelingsactie gehouden in Maasland om verbeteringen te kunnen uitvoeren aan de afdeling oncologie. Naast het feit dat er een substantieel bedrag is opgebracht door de inwoners van Maasland werd ook de morele steun die uit de actie bleek, zeer gewaardeerd door onze medewerkers. Namens de Raad van Bestuur, Jaap van den Heuvel Voorzitter Gerrit Littel Lid 12

16 Verslag Bestuur Medische Staf Op 31 december 2010 telde de Vereniging Medische Staf (VMS) 199 (buiten)gewone leden. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur Medische Staf (BMS). In Bijlage II Samenstelling Medische Staf treft u een overzicht aan van de leden Medische Staf van de Reinier de Graaf Groep. Het bestuur houdt zich bezig met beleidsvorming die direct of indirect te maken heeft met medisch specialistische zorg. In nauwe samenwerking met onder andere de Raad van Bestuur (RvB) draagt de Vereniging bij aan een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening binnen de Reinier de Graaf Groep. Kenmerkend in 2010 was de totstandkoming van het concept medisch strategisch beleidsplan. De basis voor de in 2009 gewijzigde organisatiestructuur werd beschreven in drie notities: overleg- en besluitvorming in de Reinier de Graaf Groep, de stafraad en de medisch manager. Tevens is gestart met vakgroepgesprekken. De voortgang van de nieuwbouw en de financiering hiervan was gedurende het hele jaar een belangrijk onderwerp. Samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio werd weer op de agenda gezet. De laatste hand werd gelegd aan het kwaliteitskader functioneren medisch specialisten. Dit kader wordt begin 2011 voorgelegd aan de stafraad. De leidraad voor verdeling van behandelverantwoordelijkheden en taken in de Reinier de Graaf Groep werd vastgesteld in de stafraad. Het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) werd binnen vrijwel de gehele staf uitgerold. In 2011 zullen de overige stafleden aan IFMS gaan deelnemen. Gesprekken tussen BMS en stafmaatschap werden gestart om in een vroegtijdig stadium te verkennen hoe in te spelen op plannen in politiek Den Haag om een financieel collectief te gaan vormen. Een mijlpaal was het live gaan van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de verdere uitrol van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Het leiderschapsprogramma kreeg een vervolg met LEIDERS en GOAL. Er was wekelijks overleg met de Raad van Bestuur. Op die manier kon snel afstemming plaatsvinden over onderwerpen die gericht waren op de vormgeving van de bedrijfsvoering en de continuïteit van de medische zorgverlening. Ook was het hierdoor mogelijk flexibel in te spelen op in- en externe ontwikkelingen, zoals kwaliteitseisen en multidisciplinaire samenwerking. De verandering van de rol van de medisch specialist staat hierbij centraal, en het Bestuur Medische Staf zag hierin hun eigen rol weggelegd. Het creëren van draagvlak onder de medisch specialisten en het betrekken van de Medische Staf bij nieuwe ontwikkelingen kreeg verder vorm in de stafraad. Veel onderwerpen werden ter informatie, ter meningsvorming en ter besluitvorming aangeboden. In 2010 werd de stafraad geëvalueerd. Uitkomsten hiervan werden verwerkt in de eerder genoemde notitie de stafraad. Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf Carina Hilders, gynaecoloog voorzitter Stephan Vehmeijer, orthopedisch chirurg vicevoorzitter Leo Smeets, arts-microbioloog secretaris Casper Smit, chirurg penningmeester Maarten de Boo, psychiater Lid Het bestuur Vereniging Medische Staf wordt ondersteund door: Elly Babijn, beleidsmedewerker Ditty de Keizer, secretaresse Doelstellingen Vereniging Medische Staf De VMS heeft twee hoofddoelen: Het, onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt. Het behartigen van de belangen van haar leden. Tot de taken voortvloeiend uit de doelstellingen van de VMS behoren: Het onderhouden van goede communicatie met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, het personeel van het ziekenhuis, de eerstelijnsgezondheidszorg en (para)medici van anderen instellingen Het onder collectieve verantwoordelijkheid dienen van advies aan de Raad van Bestuur en het bevorderen van de juiste uitvoering van het vastgestelde beleid door een goede samenwerking 13

17 tussen de leden van de staf, de Raad van Bestuur en personen en instanties in en buiten het ziekenhuis Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs Het bevorderen van zowel de ontwikkeling als toepassing van medische registratie en verslaglegging Het ontwikkelen van een medisch beleidsplan, ingepast in de totale organisatie van het ziekenhuis, gericht op bedrijfseconomische en organisatorische implementatie. In de huidige gezondheidszorgstructuur zal dit aanleiding zijn tot het bevorderen van de integratie van de medisch specialist in de ziekenhuisorganisatie en het verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit van het medisch handelen. Hiertoe heeft het Bestuur Medische Staf zich de volgende punten ten doel gesteld: a) Transparante en tijdige informatievoorziening aan haar leden b) Effectieve positionering van de medische staf, stafbestuur, stafraad en medisch managers c) Professionalisering van de medisch specialist d) Kwaliteitsbeleid dirigeren. Toelichting doelstellingen Bestuur Medisch Staf a) Het Bestuur vindt het belangrijk dat duidelijk is welke keuzes zij maakt en waarom die worden gemaakt. Daarom is tijdens de stafraadvergadering een transparante besluitvormingsstructuur geïntroduceerd. Na de vergadering wordt een samenvatting met de belangrijkste punten van deze vergadering verstuurd. Leden worden op verschillende momenten en manieren bij inhoudelijke vraagstukken betrokken. Actuele informatie wordt per mail verspreid en is tevens digitaal toegankelijk. Er werd een forum geïntroduceerd voor leden van de stafraad. Dit wordt in 2011 beschikbaar gesteld voor alle stafleden om zo over onderwerpen te discussiëren op ieder gewenst moment van de dag. b) Een groot deel van 2010 werd besteed aan het positioneren van de stafraad en de medisch managers. Hiervoor werden thema-avonden georganiseerd voor de medisch managers. Ook was het onderdeel van de beleidsdagen waar het BMS aanwezig was en de medisch managers een dagdeel vertegenwoordigd waren. De notities de stafraad en de medisch manager werden besproken met de RvB en vastgesteld in de stafraad in november Stafbestuur Raad van Bestuur Mandatering Stafraad Medisch Manager Beleidsteams Beleidsteams Beleidsteams Raad van Bestuur Delegatie Maatschap/vakgroep Raad van Bestuur Figuur 0.1 Schema stafraad De stafraad en de RvB zijn dominante partners in de bestuurlijke samenwerking. Elke vakgroep is door middel van hun medisch manager vertegenwoordigd in de stafraad. De vergadering van de stafraad wordt voorbereid en gecoördineerd door het Bestuur Medische Staf. Daarnaast heeft het BMS een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de VMS als geheel. In 2011 zal worden gewerkt aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor een krachtig model. Hiervoor moet het functioneren van de medisch manager en het versterken van zijn positie aandacht krijgen, net als het verbeteren van het intern functioneren van de stafraad. c) Het kwaliteitskader functioneren medisch specialisten is in concept gereed en wordt begin 2011 aan de stafraad voorgelegd. Hierin is te lezen dat verbetering van de zorg gaat om kwaliteitsverbetering. Een essentieel onderdeel daarvan is het goed functioneren van medisch specialisten. De huidige maatschappij vraagt om medische professionaliteit, waarbij medisch 14

18 leiderschap, maar ook efficiënte samenwerking noodzakelijk is. Het BMS ziet het als een kans om deze professionele verantwoordelijkheid op een proactieve manier te onderkennen en interne en externe ontwikkelingen te bundelen. Hiermee is een uniek document tot stand gekomen binnen een Nederlands ziekenhuis. Dit document dient als leidraad voor de rol en de verantwoordelijkheden die de medisch specialist heeft bij preventie, signalering en begeleiding van functioneringsvraagstukken. d) Het BMS heeft als ultieme doel om de Reinier de Graaf Groep het beste ziekenhuis van Nederland te laten worden. Dit werd ook de doelstelling van het medisch strategisch beleidsplan Hiermee zetten we ons op de kaart als innovatief en kwalitatief uitstekend ziekenhuis. Sinds 2010 maakt een lid van het BMS deel uit van de stuurgroep kwaliteit. Kwaliteitsonderwerpen waaraan het BMS waarde hecht en waarvoor portefeuillehouders binnen het Bestuur werden aangesteld, zijn: hoofdbehandelaarschap, indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Veiligheids Management Systeem (VMS) en stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De werkgroep hoofdbehandelaarschap maakte een leidraad verantwoordelijkheidsverdeling, die in 2010 werd vastgesteld door de stafraad. Regulier overleg met de (specialist)manager kwaliteit vond plaats, over onderwerpen zoals Veiligheids Management Systeem, Veilig Incident Melden, complicatieregistratie, Real Time Monitoring, Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) en Nederlands Instituut Accreditatie Zorg (NIAZ). Hoofdthema s Evalueren en positioneren stafraad Medisch manager Samenwerking met andere ziekenhuizen Kwaliteitskader functioneren medisch specialisten: Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Leiderschapsprogramma medisch specialisten: LEIDERS en GOAL Faciliteren vakgroepen: vakgroepgesprekken, vakgroepbeleidsplan, vakgroepreglement DBC/DOT (DBC s op weg naar Transparantie) EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)/ EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) Verdeling van behandelverantwoordelijkheden en taken Nieuwbouw Eerste lijn. Naast bovengenoemde doelstellingen was de Vereniging Medische Staf in 2010 direct betrokken bij de beleidsdagen. Hier kon invulling gegeven worden aan de organisatie van de medische staf in relatie tot de nieuwe organisatiestructuur. Twee belangrijke onderwerpen werden besproken: de overleg- en besluitvormingsstructuur binnen de Reinier de Graaf Groep en het medisch strategisch beleidsplan. Adviezen en besluiten Het BMS is gevraagd advies uit te brengen c.q. te besluiten over onder andere de volgende onderwerpen: Uitbreiding en vervanging verschillende vakgroepen Lid Raad van Toezicht Negatief advies procedure incidentmelding Procedure toestemming medisch wetenschappelijk onderzoek Lid Raad van Bestuur Overleg- en besluitvormingsstructuur Klokkenluidersregeling Statutenwijziging Stichting Reinier de Graaf Groep. Overlegstructuur Het BMS overlegt tweemaal per week. Eens per maand vindt een stafraadvergadering plaats, met tweemaal per jaar een plenaire stafvergadering. Eenmaal per week vindt overleg plaats met de Raad van Bestuur. Hierbij worden onderwerpen besproken zoals organisatiestructuur, nieuwbouw, problemen binnen vakgroepen, kwaliteitsbeleid, EPD-EVS, relatie eerste-tweede lijn, externe ontwikkelingen (zoals bekostiging vrijgevestigd medisch specialisten), leiderschapsprogramma voor medisch specialisten, honorering en benoeming van medisch managers, toelatingsovereenkomst en document medische staf, verschillende procedures (functioneringsvraagstukken, uitbreiding en 15

19 vervanging medische staf, visitaties), conclusies van visitatierapporten en samenwerking andere ziekenhuizen. Het BMS heeft reguliere overlegstructuren met de andere adviesorganen in de Reinier de Graaf Groep (Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad) en met de (specialist) manager Kwaliteit. Het was voor medisch specialisten bepaald geen saai jaar. De collectieve ambitie van de stafleden kreeg steeds meer gezicht. De specialisten kregen steeds meer de regierol. De inzet en betrokkenheid van de specialisten is van uiterst belang geweest bij alle ontwikkelingen en activiteiten die in 2010 vanuit de Vereniging Medische Staf plaatsvonden. Tevens biedt de goede samenwerking met de Raad van Bestuur een prima basis om ons als ziekenhuis van de toekomst neer te zetten. Namens het Bestuur Medische Staf, Carina Hilders Voorzitter 16

20 1 Uitgangspunten van verslaglegging Bij het opstellen van het Jaardocument 2010 is de structuur gevolgd van het voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording Zorginstellingen 2010 Jaardocument, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullenden onderwerpen die de Reinier de Graaf Groep van belang vindt om te vermelden. In dit document legt onze organisatie verantwoording af over het beleid, de activiteiten en prestaties betreffende het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon Stichting Reinier de Graaf Groep. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Deel I: Maatschappelijk verslag Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van de Reinier de Graaf Groep. Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende de Governance code, de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop de medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: de gerealiseerde prestaties op de diverse terreinen, de ontwikkelingen van het meerjarenbeleid en de plannen voor Deel II: Jaarrekening Financiële prestaties: Jaarrekening 2010 en de toelichting daarop. Bijlagen: personalia, Governance code en lijst met publicaties. Onlosmakelijk onderdeel van het Jaardocument is DigiMV. Met deze webapplicatie worden via een digitale vragenlijst kern- en productiegegevens van de Reinier de Graaf Groep uitgevraagd. De DigiMV en het tekstuele deel van het Jaardocument worden jaarlijks geregistreerd bij het CIBG en zijn in te zien via De Reinier de Graaf Groep registreert en publiceert de prestatie-indicatoren IGZ, deze zijn te raadplegen via en worden van daaruit ingelezen in DigiMV. De Zichtbare Zorg indicatoren worden via het ZiZo-portal gepubliceerd en na autorisatie door de Reinier de Graaf Groep worden ook deze indicatoren overgezet naar DigiMV. Deze kwaliteitsindicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing geven over onder andere de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de zorg. Het Jaardocument 2010 is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep op 12 mei 2010, in aanwezigheid van de accountant. De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 17

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 6 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF...

INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 6 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... Algemeen Jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 6 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 12 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 15 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Inhoud Nederlands Technische Afspraak 8009 NTA: basiseisen gesteld aan VMS

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie