Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Verbetering en versnelling van de afdoening van strafzaken is noodzakelijk. Vanuit dit gevoel van urgentie zijn o.a. de ketenpartners OM, politie, rechtelijke macht en reclassering eind 2010 begonnen met een programma om bij standaardzaken en ook de behandeling van complexe strafzaken de doorlooptijden te verbeteren en te versnellen. Dit initiatief is inmiddels politiek omarmd. In het werkprogramma van het kabinet staat dat tenminste twee derde van de standaardzaken binnen een maand eindigt met een strafbeschikking of vonnis in eerste aanleg. Strafrechtk ten Informatiebrochure versterkt & versnelt Dit is een uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie Programmabureau Strafrechtketen versterkt en versnelt Postbus eh Den Haag Voor informatie Nadia Walraven Vincent Pluijmers December 2012 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:30

2 Waarom Strafrechtketen versterkt en versnelt? Van eerste verhoor tot aan afdoening duurt gemiddeld negen maanden. Dat is veel te lang: voor het slachtoffer dat niet weet waar hij aan toe is en voor de dader die zo snel mogelijk zijn straf moet krijgen. De effectiviteit van de straf neemt immers af naarmate het langer duurt voordat die straf wordt opgelegd. Vooral voor de samenleving als geheel is dat onacceptabel, ook omdat het ketenproces veel meer geld kost dan nodig. Hier moet verandering in komen. In de keten strafrechtelijke handhaving werken verschillende organisaties na elkaar of parallel aan elkaar. Maar die schakels sluiten niet altijd optimaal op elkaar aan. Vooral het wachten van de ene schakel op de andere betekent vertraging. Bovendien is de keten net zo sterk als zijn zwakste schakel. Dus gaan we een verbetermethode inzetten om de huidige primaire processen binnen de hele keten te optimaliseren. De samenwerkende ketenpartners zijn: Openbaar Ministerie (OM) Rechterlijke Macht (ZM) De reclasseringsorganisaties Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) Politie Slachtofferhulp Nederland Om tot deze verbetering te komen, hebben het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de ketenpartners gekozen voor een aanpak waarbij professionals, met kennis en ervaring van de werkvloer, zelf komen met oplossingen voor de uitdagingen die het optimaliseren van werkprocessen met zich meebrengt. Het Ministerie van VenJ faciliteert deze aanpak door de ketenpartners opleiding en begeleiding te bieden in een verandermethodiek, te weten: > Lean Six Sigma Met behulp van Lean Six Sigma neem je het proces nauwgezet onder de loep. Je onderzoekt met deze erkende methode waar de meeste tijd onnodig wordt verloren. Het ketenproces wordt van begin tot einde doorgelicht en zo vormgegeven dat het niet meer tijd in beslag neemt dan nodig. Lean Six Sigma vraagt inspanning, maar uiteindelijk gaat deze investering de keten tijd en geld opleveren. Bij Lean Six Sigma ben je zelf aan zet. Jij en je leidinggevende zijn immers de materiedeskundigen. Jij hebt nu de kans om het proces zo in te richten dat de kwaliteit gehandhaafd blijft of zelfs verbetert, maar het proces efficiënt is ingericht. Uiteindelijk komt het je professionaliteit ten goede en leveren efficiënt ingerichte werkprocessen je meer werkplezier op! Doelstelling programma Strafrechtketen versterkt en versnelt Een permanent herontwerp van processen en afhankelijkheden om te komen tot structurele verbetering en versnelling van afdoening van zaken in de strafrechtketen. 2 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:30

3 Rol Taak Bevoegdheid Programmateam Strafrechtketen versterkt en versnelt Het programmateam bepaalt visie, richting en uitgangspunten voor onder meer projectselectie. Het programmateam faciliteert regio s, stuurt op gemaakte afspraken, coördineert het overzicht van alle landelijke lopende projecten en verantwoordt deze naar de top van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begeleiding van de regio bij de minicompetitie en regionale opstart Ondersteunen en aansturen (eindverantwoordelijkheid op basis van input regio s) en financieren van externe bureaus Zorg dragen voor en faciliteren van het behalen van de landelijke doelstelling van het programma en het definiëren en afstemmen van doelstellingen. Stellen van kaders voor projectselectie en het goedkeuren van geselecteerde projecten en bijhouden en desgewenst bijsturen voortgang regio. Organiseren van halfjaarlijkse of jaarlijkse landelijke intervisies en conferenties Ondersteuning bij communicatie in de regio en in het land; onder meer het informeren van betrokken partijen over actuele zaken via o.a. een digitale nieuwsbrief en het verder het beschikbaar stellen van relevante informatie voor de regionale ketenpartners Bij benodigde departementale en landelijke afstemming tussen ketenpartners: het agenderen van het programma in de landelijke Stuurgroep VPS of de Stuurgroep Herontwerp Houden van totaaloverzicht en coördineren landelijke voortgang projecten Het maken van landelijke afspraken over planning, opleiding, begeleiding en andere zaken om de doelstellingen van het programma te behalen Deelname aan regionale Stuurgroep vanuit landelijk programmabureau Ranking van processtappen per zaakscategorie op basis van WODC rapport 2008 (gemiddelde) van eerste verhoor tot eindvonnis In het WODC rapport worden ketenbrede doorlooptijden voor standaard en complexe zaken voor jeugd en volwassenen aangegeven. Daarnaast is ook per procestap ook de doorlooptijd en het aantal zaken doorgegeven. Om te bepalen welke processtap de gemiddelde doorlooptijd het meest verhoogd is per processtap het aantal zaken vermenigvuldigd met de duur (in weken). Dit is weergegeven in 1000-tallen (we noemen dit doorlooptijdenlast ). Hierdoor kan een ranglijst worden opgesteld. Volwassenen standaardzaken 1. Instroom OM tot eerste beoordeling ( zaken, 6 weken) 1000 (OM) 2. Laatste beoordeling dagvaarding tot aanmaken dagvaarding ( zaken 11 weken) (990) (OM) 3. Aanmaken dagvaarding tot zitting ( zaken, 8 weken) 640 (zonder aanhouding) (OM) 4. Sluiten pv tot ontvangst pv bij OM ( zaken, 3 weken) 480 (politie) 5. Eerste verhoor tot sluiten pv ( zaken, 3 weken) 450 (politie) 6. Ontvangst pv bij OM instroom bij OM , 3 weken 300 (OM) 7. Eerste aanhouding tot eindvonnis (9 000 zaken, 27 weken) 270. Voorafgaand hieraan: Aanmaken dagvaarding tot eerste aanhouding (9 000 zaken 8 weken) 70 (OM/ZM) Volwassenen complexe zaken 1. Instellen hoger beroep tot eerste zitting ( zaken 44 weken) 450 (RP en Hof) 2. Beoordelingen dagvaarding tot aanmaken dagvaarding ( zaken, 11 weken) 300 (OM) 3. Eerste zitting tot einduitspraak ( zaken 17 weken) 175 (Hof) 4. Aanmaken dagvaarding tot eindvonnis ( zaken, 7 weken) 150 (OM, ZM) Projectkeuze De actoren per regio kiezen projecten die aansluiten op de doelstellingen van het programma. Aan deze projectkeuze worden planning en te behalen resultaten gekoppeld A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:30

4 Selectiecriteria voor Lean Six Sigma projecten Bij het selecteren van projecten hebben organisaties rekening te houden met 7 selectiecriteria: 1. Het project heeft betrekking op een standaard dan wel een complexe zaak van een volwassene of jeugdige verdachte (zie definitie standaardzaak en complexe zaak volgens WODC) 2. Bijdrage verkorting doorlooptijd (5) 3. Bijdrage kwaliteitsverbetering (4) 4. Het project moet binnen zes maanden af te ronden zijn (1) 5. Verwachte besparingen in euro s moet aan te geven zijn (direct en indirect) (2) 6. Bijdrage aan landelijke speerpunten die voortvloeien uit beleid van het landelijk hoofdkantoor (1) 7. Bijdrage aan regionale speerpunten die voortvloeien uit regionale initiatieven (1) Daarbij geldt dat het eerste criterium een ja of nee als antwoord kent en de andere criteria gescoord kunnen worden van 1 tot 5 in hoe zwaar ze wegen bij het kiezen. 1 is niet zo belangrijk, 5 is heel belangrijk. Deze scores worden vermenigvuldigd met de factor achter elk criterium (dat tussen haakjes staat). De respectieve scores worden bij elkaar opgeteld. Op deze wijze kunnen de verschillende projectvoorstellen gerangschikt worden. Verklaring termen: Bij selectiecriterium 1 gaat het om een Standaardzaak conform WODC: Zaak met een volwassen verdachte waarbij: - de verdachte geen veelpleger is - geen gerechtelijk vooronderzoek (GVO) is gevorderd tijdens het opsporingsonderzoek - de zaak is behandeld door de politie, het OM, de kantonrechter of de politierechter; en - geen hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg. Rol Taak Bevoegdheid Externe opdrachtnemer De door de regio gekozen opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de opleiding en begeleiding van professionals van de deelnemende ketenpartners. Opleiden van Belts Het begeleiden en adviseren van professionals bij het toepassen van theoretische kennis van Lean Six Sigma tijdens verbeterprojecten. Adviseren van Champions en regionale Stuurgroep bij de implementatie van Lean Six Sigma in de regio Adviseren en begeleiden op het gebied van deployment Hieronder valt niet: Inzet van externe begeleider als projectleider of projectondersteuner Inzet van externe begeleider als deployment officer Inzet van externe begeleider om project-, ketenproject-, deployment, of implementatieplannen te produceren. Complexe zaken conform WODC: strafzaken die niet voldoen aan criteria voor een standaardzaak. Dit omvat: - alle zaken die door een meervoudige kamer worden behandeld. - zaken die door de politie, het OM, de kantonrechter of de politierechter zijn behandeld waarbij de verdachte een veelpleger is. - zaken waarbij een GVO is gevorderd; en/of - zaken waarbij hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:31

5 Rol Taak Bevoegdheid Proceseigenaar Materiedeskundige Sponsor Money Belt (optioneel) Verantwoordelijke voor het werkproces en daarmee het bestaande probleem. Is veelal afdelingshoofd van de afdeling waar het proces dat wordt aangepakt normaliter onder valt. Specialisten van de werkvloer die door hun dagelijkse werkzaamheden de finesses van het betreffende werkproces kennen en weten hoe het proces loopt en ideeën hebben hoe het beter kan. De sponsor is degene die de uiteindelijke beslissing heeft genomen L6S in te voeren in de strafrechtketen en stelt hiervoor (al dan niet nieuwe) middelen en geld te beschikking. Aan hem of haar worden de projectstatus en resultaten teruggekoppeld en hij/zij zorgt voor communicatie richting regio en Ministerie. Veelal neemt de Champion de rol van sponsor op zich. De Money Belt controleert gevraagd en ongevraagd of de projectdoelstellingen worden gehaald en rapporteert hierover aan de Stuurgroep en verantwoordelijk Black Belt van het betreffende project. Tevens wordt hij/zij betrokken bij de samenstelling van businesscases en beoordeelt hij/zij in hoeverre de geschetste kosten en baten realistisch zijn. Beoordelen projectcharter en leveren input voor beknopte businesscase Inhoudelijk advies/klankbord van de black belt Deelnemer aan Tollgate meetings Deelnemen aan workshops Fungeren als klankbord Richting geven aan reikwijdte van het totale project Fiatteren inzet middelen en geld Controle projecten op haalbaarheid doelstellingen Controle op geschetste baten en kosten Advisering over deze punten aan de Stuurgroep en Black Belts Bij selectiecriterium 2 gaat het erover dat regio s in eerste instantie kijken naar verbetertrajecten binnen hun eigen organisatie, daarna naar verbetertrajecten met koppelvlakken met andere ketenpartners en daarna worden ketenbrede projecten aangepakt. Als richtlijn geldt het volgende. In tranche 1 kiezen de ketenpartners een project binnen hun eigen organisatie. Om aan de methodiek te wennen wordt weliswaar klein begonnen, doch kan ook een klein onderdeel van een breed gedragen probleem worden gekozen. In de tweede tranche worden projecten gekozen met koppelvlakken met ketenpartner. Daarna wordt toegewerkt naar het kiezen van ketenbrede projecten in tranche 3 en 4. Dit verbeterproject dient bij te dragen aan de doelstelling van het programma (versnellen doorlooptijd met behoud of verbetering van kwaliteit). Uitgangspunt bij het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt is dat de doorlooptijd begint te lopen op het moment van het eerste verhoor als moment van instroom in de keten. Als datum van uitstroom uit de keten hangt af van de modaliteit van afdoening. Voor een sepot is dat de datum waarop het OM tot een sepot besluit. Voor (geslaagde) transacties is dat de datum dat het CJIB of de RvdK de opdracht krijgt tot uitvoering van de transactie (exclusief de tijd om deze uit te voeren). Zaken die wel voor de rechter zijn gekomen maar niet hebben geleid tot een straf, hebben de datum van het onherroepelijk worden van het vonnis als datum van uitstroom. Indien de dagvaarding wel leidt tot een strafoplegging, wordt de datum van aanmelding bij de uitvoeringsinstantie (CJIB, 3RO) gebruikt als datum van uitstroom. Dit projecten die gekozen worden dienen de doorlooptijd in deze tijdspanne te verbeteren A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:31

6 Selectiecriteria Black Belts en Green Belts (Zie voor uitleg van de termen bladzijde 15) Rol Taak Bevoegdheid Black Belt Vereist: - High potential - Minimaal HBO werk- en denkniveau - Minimaal 5 jaar werkervaring - Affiniteit met verandermanagement - Ervaring met een of meerdere business processen - Resultaatgericht - Basisvaardigheden projectmanagement - Uitstekende communicatievaardigheden - Enthousiaste teambuilder met overtuigingskracht - Vindingrijk (in overwinnen obstakels) - Analytisch vermogen - Basisvaardigheden Windows Office (Word/Excel/PowerPoint) Duidelijke pre (geen must): - Leidinggevende ervaring - Ervaring met ontwikkelen en implementeren van proces verbeteringen - Ervaring met programma/project management - Gevoel voor statistiek - Projectmanagementopleiding gevolgd Green belt Vereist: - Minimaal MBO werk- en denkniveau - Minimaal drie jaar werkervaring - Goede communicatievaardigheden - Samenwerkingsgericht - Enthousiast teamlid - Basisvaardigheden Windows Office (Word/Excel/PowerPoint) Regionaal Deployment Overleg Master Black Belt Black Belt Reguliere vergadering dan wel afstemming tussen regionaal Deployment Officer en vertegenwoordigers uit de andere ketenpartners uit de regio. Per deelnemende organisatie uit de regio is één (bij voorkeur) Belt aangesloten op regionaal Deployment Office. Deze Belt is ook het eerste aanspreekpunt voor de regionaal Deployment Officer. Begeleider van de Deployment Officer en Black Belts/Green Belts en sparringpartner voor de stuurgroep en Champions. Projectleider L6S project. Fungeert als voorportaal voor de regionale Stuurgroep Deelt voortgang van projecten in regio Intervisie Advisering bij de invoering L6S Begeleiden van Deployment Officer Begeleiden van Black Belts en Green Belts per project Voorbereiden en begeleiden Black Belts (en Green Belts) bij tollgate-gesprekken Sparren met Champions, de stuurgroep en Money Belt over projectdoelstellingen, beknopte business cases, invoering L6S en focus Inhoudelijk begeleiden en/of coördineren van inhoudelijke begeleiding van de diverse Belts Projectleider van het L6S project Uitvoeren complexe L6S werkzaamheden en coachen en aansturen green belts Verzorgen terugkoppeling van Tollgate meetings (meeting waarbij verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan Champion) Sparringpartner voor andere Black Belts Green Belt Projectlid L6S project of projectleider van een klein deelproject. Uitvoeren van L6S project Verzorgen terugkoppeling door Tollgate meetings Begeleiden van eenvoudige workshops Zelfstandig uitvoeren van (meet-) werkzaamheden en analysetaken 6 15 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:31

7 Rol Taak Bevoegdheid Champion Gemandateerde afgevaardigde van een ketenorganisatie. Hij of zij neemt vanuit de organisatie deel aan de regionale Stuurgroep en zorgt voor terugkoppeling van hetgeen in de Stuurgroep aan bod komt naar de achterban en andersom. De Champion stelt Belts ter beschikking aan projecten en stelt tevens de randvoorwaarden hiervoor vast. De Champion is tevens beoordelaar/opdrachtgever van projecten die binnen zijn of haar organisatie vallen en is gedeeltelijk verantwoordelijk voor ketenprojecten waar zijn of haar organisatie onderdeel van is. In regionale Stuurgroep meebeslissen Interne opdrachtgever van Belt(s) Vaststellen van de beschikbaarheid van eigen Belts (zowel intern als extern in de keten) Verantwoordelijk voor communicatie tussen regionale Stuurgroep en de eigen organisatie Verantwoordelijkheid voor Lean Six Sigma projecten binnen de eigen organisatie Bewaken van het beschikbare urenbudget van de eigen organisatie en de efficiënte inzet daarvan. Draagt de verantwoordelijkheid hiervoor; delegatie aan deploymentofficer is mogelijk Opleidingsplaatsen en besteedbare uren voor L6S projecten Opleidingsplaatsen en -planning Het uitgangspunt van het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt is dat er in elke regio, verspreid over 2 jaar (4 tranches van een half jaar), 25 Black Belts, 50 Green Belts, 75 Orange Belts en 20 Champion Belts opgeleid worden. Deze aantallen gelden als streeftallen en kunnen in overleg per regio aangepast worden. De verdeling van deze beschikbare opleidingscapaciteit is de verantwoordelijkheid van de regionale stuurgroep. De Champion is verantwoordelijk voor de bewaking van het urenbudget van de eigen organisatie en de efficiënte inzet hiervan. Efficiënte inzet houdt onder andere in dat externe begeleiding slechts dan wordt ingezet als dat noodzakelijk is voor een project of de regionale implementatie van het programma. Ook de mate van inzet van de opdrachtnemer wordt bepaald door de behoefte van de regionale Champion(s). De opleidingsplanning gebeurt in samenspraak met de opdrachtnemer, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen van de respectieve ketenorganisaties en de beschikbaarheid van medewerkers. Regionaal Deployment Officer Hoofd/trekker van het Deployment en eerste aanspreekpunt voor regionale Stuurgroep en landelijk Deployment. Is verantwoordelijk voor de verdere uitrol en L6S kennis binnen de regio en is eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. De regionaal Deployment Officer trekt zelf geen L6S projecten, heeft wel de GB of BB opleiding gevolgd en zet de (overgebleven) begeleidingsuren in voor het inrichten en goed laten functioneren van het regionaal Deployment. De regionaal Deployment Officer legt verantwoording af aan de Stuurgroep over de projectresultaten op de volgende thema s: worden doelstellingen behaald en zo ja, in hoeverre? zijn de projecten op koers/voldoet de planning? wordt kwaliteit geleverd? presteren de Belts optimaal? zijn de stakeholders nog gecommitteerd aan dit project? Verzorgen/aanleveren van projectrapportages ten behoeve van de regionale Stuurgroep en het landelijk Deployment Bewaken van de voortgang van de lopende projecten Eerste aanspreekpunt externe partij en coördineren inzet Voorzet aanleveren voor toekomstige projectselecties ten behoeve van besluitvorming in de Stuurgroep Coördineren interne en regionale kennisdeling en opleiding Begeleidingsuren Er zullen uren beschikbaar gesteld worden voor: Champion Belts, Black Belts en Green Belts. De beschikbare uren zijn als volgt: Belt type Begeleiding door Begeleiding door externe Black Belt externe Master Black Belt Champion Belt - 5 uur Black Belt 60 uur 10 uur Green Belt 35 uur - De uren worden beschikbaar gesteld vanaf het moment dat een Black Belt of Green Belt start met de opleiding en eerste project. Deze uren zijn een jaar (12 maanden) lang geldig. De initieel beschikbare uren per ketenorganisatie, worden berekend aan de hand van het aantal Belts. 1 Bij elk nieuw opgeleide Belt wordt bovenstaand aantal uren toegevoegd aan het totaal. 2 Elke ketenorganisatie beslist zelf, in overleg met de externe begeleider, op welke wijze de uren ingezet worden. Bij ketenprojecten spreken ketenpartners met elkaar af welk aantal uren elke organisatie in gaat zetten (mocht er begeleiding nodig zijn voor een dergelijk project). 1+2: zie rekenvoorbeelden op de volgende pagina 14 7 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:32

8 Aan het eind van elke maand zal de regionale begeleider een urenstaat overleggen aan de verantwoordelijke projectleider. Deze tekent voor de prestatie geleverd aan het eigen project. Uren die door de externe begeleider gemaakt worden voor overige activiteiten zoals kennismakingsgesprekken, stuurgroepen en workshops gaan niet van het bovengenoemde urenbudget af. Deze en eventueel andere activiteiten worden vooraf met het landelijk programmabureau afgestemd. Tollgate-gesprekken komen wél ten laste van het urenbudget. Rekenvoorbeeld 1: Organisatie A heeft 2 Champions, 3 Black Belts en 4 Green Belts. In totaal zijn er (2 x 5) + (3 x 10) = 40 uur begeleiding door een Master Black Belt beschikbaar en (3 x 60) + (4 x 35) = 320 uur begeleiding door een Black Belt beschikbaar. Rekenvoorbeeld 2: Organisatie A heeft aan het eind van tranche 1 nog 10 uur begeleiding door een Master Black Belt en 40 uur begeleiding door een Black Belt over. Er worden in de tweede tranche 2 Black Belts en 2 Green Belts opgeleid. Aan de resturen wordt toegevoegd 20 uur begeleiding door een Master Black Belt en 190 uur begeleiding door een Black Belt. Het nieuwe urenbudget aan het begin van de tweede tranche is: 30 uur begeleiding door een Master Black Belt en 230 uur begeleiding door een Black Belt. Overzicht rollen, taken en bevoegdheden binnen Lean Six Sigma Rol Taak Bevoegdheid Regionale Stuurgroep De regionale Stuurgroep is het hoogste regionale orgaan in het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt. De Stuurgroep bewaakt de resultaten van projecten en stuurt bij indien de resultaten niet worden behaald. Zij beoordeelt ook het succes van de projecten. Verder wijst de Stuurgroep mensen en beschikbare middelen toe aan de projecten, beoordeelt zij projectprioriteiten en draagt zij zorg voor communicatie in de respectievelijke organisaties. Er is focus op de samenhang en de impact van projecten. De Stuurgroep bestaat uit: de Champions van de deelnemende organisaties eventueel aangevuld met enkele vertegenwoordigers van andere organisaties de deployment officer (en ook secretaris), één vertegenwoordiger van de opdrachtnemer één vertegenwoordiger van het programmateam. Eén van de Champions is (vast) voorzitter van deze Stuurgroep. Deze Champion fungeert voor de landelijk programmaleider als eerste aanspreekpunt voor de regio. Bespreken van projectvoorstellen en dier raakvlakken met andere projecten en processen van ketenpartners Besluitvorming over projectprioriteiten Verdeling van beschikbare opleidingscapaciteit van de regio per organisatie en aandragen van Belts aan projecten Toewijzen van middelen waar nodig Nemen van besluiten ten aanzien van alle aan het programma gerelateerde zaken Richting geven aan de projectdoelstellingen Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de projecten Geven en verkrijgen van regionale feedback van ketenpartners 8 13 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:32

9 Externe begeleiding De door de regio gekozen opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van professionals van de deelnemende ketenpartners. Onder opleiding wordt verstaan: het bijbrengen van de theoretische kennis van Lean Six Sigma. Onder begeleiding wordt verstaan: het begeleiden en adviseren van professionals bij het toepassen van de theoretische kennis van Lean Six Sigma tijdens verbeterprojecten. De volgende onderwerpen, niet uitputtend, vallen wel binnen de kaders van externe begeleiding: adviseren en begeleiden van professionals bij Lean Six Sigma projecten, adviseren van Champions en regionale stuurgroep bij de implementatie van Lean Six Sigma in de regio, adviseren en begeleiden op het gebied van Deployment. De volgende onderwerpen, niet uitputtend, vallen niet binnen de kaders van externe begeleiding: inzet van externe begeleider als projectleider of projectondersteuner, inzet van externe begeleider als Deployment officer, inzet van externe begeleider om project-, ketenproject-, Deployment, of implementatieplannen te produceren. Wanneer de kennis van en ervaring met Lean Six Sigma bij de professional toeneemt, zal de begeleiding door de opdrachtnemer afnemen. Uitgangspunt is dat de professional voldoende tijd krijgt om deel te nemen aan projecten, zodat het zwaartepunt bij de professional ligt en niet de begeleider. Voor goede begeleiding en voortgang van zijn project blijkt de professional (in dit geval de Black Belt) minstens twee dagen per week nodig te hebben. De beschikbare uren zijn beperkt dus zet deze efficiënt en slim in. Regionale Stuurgroep De regionale stuurgroep is verantwoordelijk voor de regionale uitrol van het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt. De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van Lean Six Sigma binnen de eigen organisatie. In de regionale stuurgroep worden potentiële projecten en bijbehorende projectvoorstellen besproken. De gevolgen van interne projecten voor andere ketenpartners worden besproken. Eventuele knelpunten worden, indien nodig, in de regionale stuurgroep opgelost. De projectleiders leggen, tijdens de tollgate-gesprekken, verantwoording voor hun projecten af aan de eigen Champion die op zijn beurt de resultaten laat zien in de stuurgroep. De regionale stuurgroep is het eerste aanspreekpunt voor het landelijk programma. Met de stuurgroep maakt het landelijk programma afspraken over planning, opleiding, begeleiding en andere zaken om de doelstelling van het programma te halen. De regionale stuurgroep bestaat uit de Champions van de deelnemende ketenorganisaties, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van de overige ketenorganisaties. De opdrachtnemer (externe begeleider) zal ook vertegenwoordigd worden, door 1 persoon. Regionaal Deployment In het regionaal Deployment zitten vertegenwoordigers van de deelnemende ketenorganisaties. Deze vertegenwoordigers, zogeheten Deployment officers, houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de projecten en vormen ook de linking pin tussen ketenorganisaties en de stuurgroep. Het hoofd van de regionale Deployment is vaak de secretaris van de regionale stuurgroep. De Deployment officers zijn opgeleid in de methodiek, het hoofd van het Deployment is een Green of Black Belt. Het Deployment bewaakt de planning. Het Deployment houdt ook het urenbudget in de gaten. Zodra planning of urenbudget buiten gestelde kaders loopt, wordt de stuurgroep op de hoogte gebracht door het Deployment. De stuurgroep informeert het landelijk programma A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:32

10 Regionale Programmastructuur Door de regio wordt, onder leiding van de regionale stuurgroep, toegewerkt naar onderstaande programmastructuur: Programma Strafrechtketen versterkt en versnelt Het programma faciliteert de regionale stuurgroepen, stuurt op afspraken en verantwoordt deze naar de top van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Regionaal Deployment Regionale stuurgroep Het faciliteren bestaat uit: begeleiding van de regio bij de minicompetitie begeleiding van de regio bij de regionale opstart halfjaarlijkse landelijke intervisies ondersteuning bij het aansturen van de externe bureaus ondersteuning bij communicatie informeren van betrokken partijen over actuele zaken via o.a. een digitale nieuwsbrief het beschikbaar stellen van de relevante informatie voor de regionale ketenpartners Politie OM RN ZM RvdK Champion Belt Champion Belt Champion Belt Champion Belt Champion Belt Het sturen op de afspraken bestaat uit: maandelijks ophalen van de stand van zaken van de projecten per organisatie per regio en deze resultaten terugkoppelen en bespreken in de stuurgroep toetsen van trajecten aan selectiecriteria en doelstellingen bij afwijking van de selectiecriteria en doelstellingen het gesprek aangaan met de regionale stuurgroep Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Verantwoorden van de resultaten: aan landelijke stuurgroep via nota s en overleggen met (de top van) het Ministerie van Veiligheid en Justitie A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:33

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

Strafrechtk ten versterkt & versnelt

Strafrechtk ten versterkt & versnelt Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten versterkt & versnelt Verslag conferentie 13 december 2012 Verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, 13 december 2012, Utrecht Energie,

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Inleiding Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de strafrechtketen

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Ex-Manager Lean & Six Sigma Programma Theo van Heijningen 26 september 2017 Schipholwaarden Betrouwbaar Efficient Duurzaam

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 753 Rechtsbijstand Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan.

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan. OM in strafrechtketen Aan de strafrechtketen worden steeds hogere eisen gesteld: betere prestaties voor minder geld. Voor het Openbaar Ministerie komt daar een complicerende factor bij. Voor de uitoefening

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Doorlooptijden in de strafrechtsketen

Doorlooptijden in de strafrechtsketen Cahier 2012-1 Doorlooptijden in de strafrechtsketen Ketenlange doorlooptijden en doorlooptijden per ketenpartner voor verschillende typen zaken A.M.G. Zuiderwijk B. Cramer E.C. Leertouwer M. Temürhan A.L.J.

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB)

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Referentiewerkmodel Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Beter Beschermd op 6 mei 2009 Inhoud

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Gemeenten behalen soms zeer grote efficiencywinsten en kwaliteitsverbeteringen in de herontworpen processen

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

LEAN: EEN CONCRETE AANPAK. www.processpecialisten.nl

LEAN: EEN CONCRETE AANPAK. www.processpecialisten.nl LEAN: EEN CONCRETE AANPAK www.processpecialisten.nl STELLING Medewerkers leren denken in processen; Een sfeer creëren, waarin medewerkers worden gestimuleerd mee te denken in het aandragen van verbetermogelijkheden,

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Doelstelling: Ketenpartners in staat stellen de afdoening van zaken in de strafrechtketen continu te verbeteren en versnellen. Hierbij wordt gebruik

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn.

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn. Samenvatting Context onderzoek Een kernthema van het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Dit thema is nader geconcretiseerd in het Actieprogramma

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Martijn Schippers, AcVZ. Ontwikkelplein informatiedeling (schakelteam verwarde personen) 28 juni 2017

Martijn Schippers, AcVZ. Ontwikkelplein informatiedeling (schakelteam verwarde personen) 28 juni 2017 Martijn Schippers, AcVZ Ontwikkelplein informatiedeling (schakelteam verwarde personen) 28 juni 2017 28 juni 2017 Inleiding (van Top600 naar AcVZ) Het regiemodel Rol van de regisseur ( poortwachter van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Drechtsteden Alliantie. De laatste stand van zaken Juli 2016

Drechtsteden Alliantie. De laatste stand van zaken Juli 2016 Drechtsteden Alliantie De laatste stand van zaken Juli 2016 Visie en doel Voor en met de inwoners van de Drechtsteden werken we van 2016 tot 2020 samen aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie