Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Verbetering en versnelling van de afdoening van strafzaken is noodzakelijk. Vanuit dit gevoel van urgentie zijn o.a. de ketenpartners OM, politie, rechtelijke macht en reclassering eind 2010 begonnen met een programma om bij standaardzaken en ook de behandeling van complexe strafzaken de doorlooptijden te verbeteren en te versnellen. Dit initiatief is inmiddels politiek omarmd. In het werkprogramma van het kabinet staat dat tenminste twee derde van de standaardzaken binnen een maand eindigt met een strafbeschikking of vonnis in eerste aanleg. Strafrechtk ten Informatiebrochure versterkt & versnelt Dit is een uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie Programmabureau Strafrechtketen versterkt en versnelt Postbus eh Den Haag Voor informatie Nadia Walraven Vincent Pluijmers December 2012 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:30

2 Waarom Strafrechtketen versterkt en versnelt? Van eerste verhoor tot aan afdoening duurt gemiddeld negen maanden. Dat is veel te lang: voor het slachtoffer dat niet weet waar hij aan toe is en voor de dader die zo snel mogelijk zijn straf moet krijgen. De effectiviteit van de straf neemt immers af naarmate het langer duurt voordat die straf wordt opgelegd. Vooral voor de samenleving als geheel is dat onacceptabel, ook omdat het ketenproces veel meer geld kost dan nodig. Hier moet verandering in komen. In de keten strafrechtelijke handhaving werken verschillende organisaties na elkaar of parallel aan elkaar. Maar die schakels sluiten niet altijd optimaal op elkaar aan. Vooral het wachten van de ene schakel op de andere betekent vertraging. Bovendien is de keten net zo sterk als zijn zwakste schakel. Dus gaan we een verbetermethode inzetten om de huidige primaire processen binnen de hele keten te optimaliseren. De samenwerkende ketenpartners zijn: Openbaar Ministerie (OM) Rechterlijke Macht (ZM) De reclasseringsorganisaties Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) Politie Slachtofferhulp Nederland Om tot deze verbetering te komen, hebben het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de ketenpartners gekozen voor een aanpak waarbij professionals, met kennis en ervaring van de werkvloer, zelf komen met oplossingen voor de uitdagingen die het optimaliseren van werkprocessen met zich meebrengt. Het Ministerie van VenJ faciliteert deze aanpak door de ketenpartners opleiding en begeleiding te bieden in een verandermethodiek, te weten: > Lean Six Sigma Met behulp van Lean Six Sigma neem je het proces nauwgezet onder de loep. Je onderzoekt met deze erkende methode waar de meeste tijd onnodig wordt verloren. Het ketenproces wordt van begin tot einde doorgelicht en zo vormgegeven dat het niet meer tijd in beslag neemt dan nodig. Lean Six Sigma vraagt inspanning, maar uiteindelijk gaat deze investering de keten tijd en geld opleveren. Bij Lean Six Sigma ben je zelf aan zet. Jij en je leidinggevende zijn immers de materiedeskundigen. Jij hebt nu de kans om het proces zo in te richten dat de kwaliteit gehandhaafd blijft of zelfs verbetert, maar het proces efficiënt is ingericht. Uiteindelijk komt het je professionaliteit ten goede en leveren efficiënt ingerichte werkprocessen je meer werkplezier op! Doelstelling programma Strafrechtketen versterkt en versnelt Een permanent herontwerp van processen en afhankelijkheden om te komen tot structurele verbetering en versnelling van afdoening van zaken in de strafrechtketen. 2 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:30

3 Rol Taak Bevoegdheid Programmateam Strafrechtketen versterkt en versnelt Het programmateam bepaalt visie, richting en uitgangspunten voor onder meer projectselectie. Het programmateam faciliteert regio s, stuurt op gemaakte afspraken, coördineert het overzicht van alle landelijke lopende projecten en verantwoordt deze naar de top van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begeleiding van de regio bij de minicompetitie en regionale opstart Ondersteunen en aansturen (eindverantwoordelijkheid op basis van input regio s) en financieren van externe bureaus Zorg dragen voor en faciliteren van het behalen van de landelijke doelstelling van het programma en het definiëren en afstemmen van doelstellingen. Stellen van kaders voor projectselectie en het goedkeuren van geselecteerde projecten en bijhouden en desgewenst bijsturen voortgang regio. Organiseren van halfjaarlijkse of jaarlijkse landelijke intervisies en conferenties Ondersteuning bij communicatie in de regio en in het land; onder meer het informeren van betrokken partijen over actuele zaken via o.a. een digitale nieuwsbrief en het verder het beschikbaar stellen van relevante informatie voor de regionale ketenpartners Bij benodigde departementale en landelijke afstemming tussen ketenpartners: het agenderen van het programma in de landelijke Stuurgroep VPS of de Stuurgroep Herontwerp Houden van totaaloverzicht en coördineren landelijke voortgang projecten Het maken van landelijke afspraken over planning, opleiding, begeleiding en andere zaken om de doelstellingen van het programma te behalen Deelname aan regionale Stuurgroep vanuit landelijk programmabureau Ranking van processtappen per zaakscategorie op basis van WODC rapport 2008 (gemiddelde) van eerste verhoor tot eindvonnis In het WODC rapport worden ketenbrede doorlooptijden voor standaard en complexe zaken voor jeugd en volwassenen aangegeven. Daarnaast is ook per procestap ook de doorlooptijd en het aantal zaken doorgegeven. Om te bepalen welke processtap de gemiddelde doorlooptijd het meest verhoogd is per processtap het aantal zaken vermenigvuldigd met de duur (in weken). Dit is weergegeven in 1000-tallen (we noemen dit doorlooptijdenlast ). Hierdoor kan een ranglijst worden opgesteld. Volwassenen standaardzaken 1. Instroom OM tot eerste beoordeling ( zaken, 6 weken) 1000 (OM) 2. Laatste beoordeling dagvaarding tot aanmaken dagvaarding ( zaken 11 weken) (990) (OM) 3. Aanmaken dagvaarding tot zitting ( zaken, 8 weken) 640 (zonder aanhouding) (OM) 4. Sluiten pv tot ontvangst pv bij OM ( zaken, 3 weken) 480 (politie) 5. Eerste verhoor tot sluiten pv ( zaken, 3 weken) 450 (politie) 6. Ontvangst pv bij OM instroom bij OM , 3 weken 300 (OM) 7. Eerste aanhouding tot eindvonnis (9 000 zaken, 27 weken) 270. Voorafgaand hieraan: Aanmaken dagvaarding tot eerste aanhouding (9 000 zaken 8 weken) 70 (OM/ZM) Volwassenen complexe zaken 1. Instellen hoger beroep tot eerste zitting ( zaken 44 weken) 450 (RP en Hof) 2. Beoordelingen dagvaarding tot aanmaken dagvaarding ( zaken, 11 weken) 300 (OM) 3. Eerste zitting tot einduitspraak ( zaken 17 weken) 175 (Hof) 4. Aanmaken dagvaarding tot eindvonnis ( zaken, 7 weken) 150 (OM, ZM) Projectkeuze De actoren per regio kiezen projecten die aansluiten op de doelstellingen van het programma. Aan deze projectkeuze worden planning en te behalen resultaten gekoppeld A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:30

4 Selectiecriteria voor Lean Six Sigma projecten Bij het selecteren van projecten hebben organisaties rekening te houden met 7 selectiecriteria: 1. Het project heeft betrekking op een standaard dan wel een complexe zaak van een volwassene of jeugdige verdachte (zie definitie standaardzaak en complexe zaak volgens WODC) 2. Bijdrage verkorting doorlooptijd (5) 3. Bijdrage kwaliteitsverbetering (4) 4. Het project moet binnen zes maanden af te ronden zijn (1) 5. Verwachte besparingen in euro s moet aan te geven zijn (direct en indirect) (2) 6. Bijdrage aan landelijke speerpunten die voortvloeien uit beleid van het landelijk hoofdkantoor (1) 7. Bijdrage aan regionale speerpunten die voortvloeien uit regionale initiatieven (1) Daarbij geldt dat het eerste criterium een ja of nee als antwoord kent en de andere criteria gescoord kunnen worden van 1 tot 5 in hoe zwaar ze wegen bij het kiezen. 1 is niet zo belangrijk, 5 is heel belangrijk. Deze scores worden vermenigvuldigd met de factor achter elk criterium (dat tussen haakjes staat). De respectieve scores worden bij elkaar opgeteld. Op deze wijze kunnen de verschillende projectvoorstellen gerangschikt worden. Verklaring termen: Bij selectiecriterium 1 gaat het om een Standaardzaak conform WODC: Zaak met een volwassen verdachte waarbij: - de verdachte geen veelpleger is - geen gerechtelijk vooronderzoek (GVO) is gevorderd tijdens het opsporingsonderzoek - de zaak is behandeld door de politie, het OM, de kantonrechter of de politierechter; en - geen hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg. Rol Taak Bevoegdheid Externe opdrachtnemer De door de regio gekozen opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de opleiding en begeleiding van professionals van de deelnemende ketenpartners. Opleiden van Belts Het begeleiden en adviseren van professionals bij het toepassen van theoretische kennis van Lean Six Sigma tijdens verbeterprojecten. Adviseren van Champions en regionale Stuurgroep bij de implementatie van Lean Six Sigma in de regio Adviseren en begeleiden op het gebied van deployment Hieronder valt niet: Inzet van externe begeleider als projectleider of projectondersteuner Inzet van externe begeleider als deployment officer Inzet van externe begeleider om project-, ketenproject-, deployment, of implementatieplannen te produceren. Complexe zaken conform WODC: strafzaken die niet voldoen aan criteria voor een standaardzaak. Dit omvat: - alle zaken die door een meervoudige kamer worden behandeld. - zaken die door de politie, het OM, de kantonrechter of de politierechter zijn behandeld waarbij de verdachte een veelpleger is. - zaken waarbij een GVO is gevorderd; en/of - zaken waarbij hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:31

5 Rol Taak Bevoegdheid Proceseigenaar Materiedeskundige Sponsor Money Belt (optioneel) Verantwoordelijke voor het werkproces en daarmee het bestaande probleem. Is veelal afdelingshoofd van de afdeling waar het proces dat wordt aangepakt normaliter onder valt. Specialisten van de werkvloer die door hun dagelijkse werkzaamheden de finesses van het betreffende werkproces kennen en weten hoe het proces loopt en ideeën hebben hoe het beter kan. De sponsor is degene die de uiteindelijke beslissing heeft genomen L6S in te voeren in de strafrechtketen en stelt hiervoor (al dan niet nieuwe) middelen en geld te beschikking. Aan hem of haar worden de projectstatus en resultaten teruggekoppeld en hij/zij zorgt voor communicatie richting regio en Ministerie. Veelal neemt de Champion de rol van sponsor op zich. De Money Belt controleert gevraagd en ongevraagd of de projectdoelstellingen worden gehaald en rapporteert hierover aan de Stuurgroep en verantwoordelijk Black Belt van het betreffende project. Tevens wordt hij/zij betrokken bij de samenstelling van businesscases en beoordeelt hij/zij in hoeverre de geschetste kosten en baten realistisch zijn. Beoordelen projectcharter en leveren input voor beknopte businesscase Inhoudelijk advies/klankbord van de black belt Deelnemer aan Tollgate meetings Deelnemen aan workshops Fungeren als klankbord Richting geven aan reikwijdte van het totale project Fiatteren inzet middelen en geld Controle projecten op haalbaarheid doelstellingen Controle op geschetste baten en kosten Advisering over deze punten aan de Stuurgroep en Black Belts Bij selectiecriterium 2 gaat het erover dat regio s in eerste instantie kijken naar verbetertrajecten binnen hun eigen organisatie, daarna naar verbetertrajecten met koppelvlakken met andere ketenpartners en daarna worden ketenbrede projecten aangepakt. Als richtlijn geldt het volgende. In tranche 1 kiezen de ketenpartners een project binnen hun eigen organisatie. Om aan de methodiek te wennen wordt weliswaar klein begonnen, doch kan ook een klein onderdeel van een breed gedragen probleem worden gekozen. In de tweede tranche worden projecten gekozen met koppelvlakken met ketenpartner. Daarna wordt toegewerkt naar het kiezen van ketenbrede projecten in tranche 3 en 4. Dit verbeterproject dient bij te dragen aan de doelstelling van het programma (versnellen doorlooptijd met behoud of verbetering van kwaliteit). Uitgangspunt bij het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt is dat de doorlooptijd begint te lopen op het moment van het eerste verhoor als moment van instroom in de keten. Als datum van uitstroom uit de keten hangt af van de modaliteit van afdoening. Voor een sepot is dat de datum waarop het OM tot een sepot besluit. Voor (geslaagde) transacties is dat de datum dat het CJIB of de RvdK de opdracht krijgt tot uitvoering van de transactie (exclusief de tijd om deze uit te voeren). Zaken die wel voor de rechter zijn gekomen maar niet hebben geleid tot een straf, hebben de datum van het onherroepelijk worden van het vonnis als datum van uitstroom. Indien de dagvaarding wel leidt tot een strafoplegging, wordt de datum van aanmelding bij de uitvoeringsinstantie (CJIB, 3RO) gebruikt als datum van uitstroom. Dit projecten die gekozen worden dienen de doorlooptijd in deze tijdspanne te verbeteren A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:31

6 Selectiecriteria Black Belts en Green Belts (Zie voor uitleg van de termen bladzijde 15) Rol Taak Bevoegdheid Black Belt Vereist: - High potential - Minimaal HBO werk- en denkniveau - Minimaal 5 jaar werkervaring - Affiniteit met verandermanagement - Ervaring met een of meerdere business processen - Resultaatgericht - Basisvaardigheden projectmanagement - Uitstekende communicatievaardigheden - Enthousiaste teambuilder met overtuigingskracht - Vindingrijk (in overwinnen obstakels) - Analytisch vermogen - Basisvaardigheden Windows Office (Word/Excel/PowerPoint) Duidelijke pre (geen must): - Leidinggevende ervaring - Ervaring met ontwikkelen en implementeren van proces verbeteringen - Ervaring met programma/project management - Gevoel voor statistiek - Projectmanagementopleiding gevolgd Green belt Vereist: - Minimaal MBO werk- en denkniveau - Minimaal drie jaar werkervaring - Goede communicatievaardigheden - Samenwerkingsgericht - Enthousiast teamlid - Basisvaardigheden Windows Office (Word/Excel/PowerPoint) Regionaal Deployment Overleg Master Black Belt Black Belt Reguliere vergadering dan wel afstemming tussen regionaal Deployment Officer en vertegenwoordigers uit de andere ketenpartners uit de regio. Per deelnemende organisatie uit de regio is één (bij voorkeur) Belt aangesloten op regionaal Deployment Office. Deze Belt is ook het eerste aanspreekpunt voor de regionaal Deployment Officer. Begeleider van de Deployment Officer en Black Belts/Green Belts en sparringpartner voor de stuurgroep en Champions. Projectleider L6S project. Fungeert als voorportaal voor de regionale Stuurgroep Deelt voortgang van projecten in regio Intervisie Advisering bij de invoering L6S Begeleiden van Deployment Officer Begeleiden van Black Belts en Green Belts per project Voorbereiden en begeleiden Black Belts (en Green Belts) bij tollgate-gesprekken Sparren met Champions, de stuurgroep en Money Belt over projectdoelstellingen, beknopte business cases, invoering L6S en focus Inhoudelijk begeleiden en/of coördineren van inhoudelijke begeleiding van de diverse Belts Projectleider van het L6S project Uitvoeren complexe L6S werkzaamheden en coachen en aansturen green belts Verzorgen terugkoppeling van Tollgate meetings (meeting waarbij verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan Champion) Sparringpartner voor andere Black Belts Green Belt Projectlid L6S project of projectleider van een klein deelproject. Uitvoeren van L6S project Verzorgen terugkoppeling door Tollgate meetings Begeleiden van eenvoudige workshops Zelfstandig uitvoeren van (meet-) werkzaamheden en analysetaken 6 15 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:31

7 Rol Taak Bevoegdheid Champion Gemandateerde afgevaardigde van een ketenorganisatie. Hij of zij neemt vanuit de organisatie deel aan de regionale Stuurgroep en zorgt voor terugkoppeling van hetgeen in de Stuurgroep aan bod komt naar de achterban en andersom. De Champion stelt Belts ter beschikking aan projecten en stelt tevens de randvoorwaarden hiervoor vast. De Champion is tevens beoordelaar/opdrachtgever van projecten die binnen zijn of haar organisatie vallen en is gedeeltelijk verantwoordelijk voor ketenprojecten waar zijn of haar organisatie onderdeel van is. In regionale Stuurgroep meebeslissen Interne opdrachtgever van Belt(s) Vaststellen van de beschikbaarheid van eigen Belts (zowel intern als extern in de keten) Verantwoordelijk voor communicatie tussen regionale Stuurgroep en de eigen organisatie Verantwoordelijkheid voor Lean Six Sigma projecten binnen de eigen organisatie Bewaken van het beschikbare urenbudget van de eigen organisatie en de efficiënte inzet daarvan. Draagt de verantwoordelijkheid hiervoor; delegatie aan deploymentofficer is mogelijk Opleidingsplaatsen en besteedbare uren voor L6S projecten Opleidingsplaatsen en -planning Het uitgangspunt van het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt is dat er in elke regio, verspreid over 2 jaar (4 tranches van een half jaar), 25 Black Belts, 50 Green Belts, 75 Orange Belts en 20 Champion Belts opgeleid worden. Deze aantallen gelden als streeftallen en kunnen in overleg per regio aangepast worden. De verdeling van deze beschikbare opleidingscapaciteit is de verantwoordelijkheid van de regionale stuurgroep. De Champion is verantwoordelijk voor de bewaking van het urenbudget van de eigen organisatie en de efficiënte inzet hiervan. Efficiënte inzet houdt onder andere in dat externe begeleiding slechts dan wordt ingezet als dat noodzakelijk is voor een project of de regionale implementatie van het programma. Ook de mate van inzet van de opdrachtnemer wordt bepaald door de behoefte van de regionale Champion(s). De opleidingsplanning gebeurt in samenspraak met de opdrachtnemer, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen van de respectieve ketenorganisaties en de beschikbaarheid van medewerkers. Regionaal Deployment Officer Hoofd/trekker van het Deployment en eerste aanspreekpunt voor regionale Stuurgroep en landelijk Deployment. Is verantwoordelijk voor de verdere uitrol en L6S kennis binnen de regio en is eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. De regionaal Deployment Officer trekt zelf geen L6S projecten, heeft wel de GB of BB opleiding gevolgd en zet de (overgebleven) begeleidingsuren in voor het inrichten en goed laten functioneren van het regionaal Deployment. De regionaal Deployment Officer legt verantwoording af aan de Stuurgroep over de projectresultaten op de volgende thema s: worden doelstellingen behaald en zo ja, in hoeverre? zijn de projecten op koers/voldoet de planning? wordt kwaliteit geleverd? presteren de Belts optimaal? zijn de stakeholders nog gecommitteerd aan dit project? Verzorgen/aanleveren van projectrapportages ten behoeve van de regionale Stuurgroep en het landelijk Deployment Bewaken van de voortgang van de lopende projecten Eerste aanspreekpunt externe partij en coördineren inzet Voorzet aanleveren voor toekomstige projectselecties ten behoeve van besluitvorming in de Stuurgroep Coördineren interne en regionale kennisdeling en opleiding Begeleidingsuren Er zullen uren beschikbaar gesteld worden voor: Champion Belts, Black Belts en Green Belts. De beschikbare uren zijn als volgt: Belt type Begeleiding door Begeleiding door externe Black Belt externe Master Black Belt Champion Belt - 5 uur Black Belt 60 uur 10 uur Green Belt 35 uur - De uren worden beschikbaar gesteld vanaf het moment dat een Black Belt of Green Belt start met de opleiding en eerste project. Deze uren zijn een jaar (12 maanden) lang geldig. De initieel beschikbare uren per ketenorganisatie, worden berekend aan de hand van het aantal Belts. 1 Bij elk nieuw opgeleide Belt wordt bovenstaand aantal uren toegevoegd aan het totaal. 2 Elke ketenorganisatie beslist zelf, in overleg met de externe begeleider, op welke wijze de uren ingezet worden. Bij ketenprojecten spreken ketenpartners met elkaar af welk aantal uren elke organisatie in gaat zetten (mocht er begeleiding nodig zijn voor een dergelijk project). 1+2: zie rekenvoorbeelden op de volgende pagina 14 7 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:32

8 Aan het eind van elke maand zal de regionale begeleider een urenstaat overleggen aan de verantwoordelijke projectleider. Deze tekent voor de prestatie geleverd aan het eigen project. Uren die door de externe begeleider gemaakt worden voor overige activiteiten zoals kennismakingsgesprekken, stuurgroepen en workshops gaan niet van het bovengenoemde urenbudget af. Deze en eventueel andere activiteiten worden vooraf met het landelijk programmabureau afgestemd. Tollgate-gesprekken komen wél ten laste van het urenbudget. Rekenvoorbeeld 1: Organisatie A heeft 2 Champions, 3 Black Belts en 4 Green Belts. In totaal zijn er (2 x 5) + (3 x 10) = 40 uur begeleiding door een Master Black Belt beschikbaar en (3 x 60) + (4 x 35) = 320 uur begeleiding door een Black Belt beschikbaar. Rekenvoorbeeld 2: Organisatie A heeft aan het eind van tranche 1 nog 10 uur begeleiding door een Master Black Belt en 40 uur begeleiding door een Black Belt over. Er worden in de tweede tranche 2 Black Belts en 2 Green Belts opgeleid. Aan de resturen wordt toegevoegd 20 uur begeleiding door een Master Black Belt en 190 uur begeleiding door een Black Belt. Het nieuwe urenbudget aan het begin van de tweede tranche is: 30 uur begeleiding door een Master Black Belt en 230 uur begeleiding door een Black Belt. Overzicht rollen, taken en bevoegdheden binnen Lean Six Sigma Rol Taak Bevoegdheid Regionale Stuurgroep De regionale Stuurgroep is het hoogste regionale orgaan in het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt. De Stuurgroep bewaakt de resultaten van projecten en stuurt bij indien de resultaten niet worden behaald. Zij beoordeelt ook het succes van de projecten. Verder wijst de Stuurgroep mensen en beschikbare middelen toe aan de projecten, beoordeelt zij projectprioriteiten en draagt zij zorg voor communicatie in de respectievelijke organisaties. Er is focus op de samenhang en de impact van projecten. De Stuurgroep bestaat uit: de Champions van de deelnemende organisaties eventueel aangevuld met enkele vertegenwoordigers van andere organisaties de deployment officer (en ook secretaris), één vertegenwoordiger van de opdrachtnemer één vertegenwoordiger van het programmateam. Eén van de Champions is (vast) voorzitter van deze Stuurgroep. Deze Champion fungeert voor de landelijk programmaleider als eerste aanspreekpunt voor de regio. Bespreken van projectvoorstellen en dier raakvlakken met andere projecten en processen van ketenpartners Besluitvorming over projectprioriteiten Verdeling van beschikbare opleidingscapaciteit van de regio per organisatie en aandragen van Belts aan projecten Toewijzen van middelen waar nodig Nemen van besluiten ten aanzien van alle aan het programma gerelateerde zaken Richting geven aan de projectdoelstellingen Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de projecten Geven en verkrijgen van regionale feedback van ketenpartners 8 13 A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:32

9 Externe begeleiding De door de regio gekozen opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van professionals van de deelnemende ketenpartners. Onder opleiding wordt verstaan: het bijbrengen van de theoretische kennis van Lean Six Sigma. Onder begeleiding wordt verstaan: het begeleiden en adviseren van professionals bij het toepassen van de theoretische kennis van Lean Six Sigma tijdens verbeterprojecten. De volgende onderwerpen, niet uitputtend, vallen wel binnen de kaders van externe begeleiding: adviseren en begeleiden van professionals bij Lean Six Sigma projecten, adviseren van Champions en regionale stuurgroep bij de implementatie van Lean Six Sigma in de regio, adviseren en begeleiden op het gebied van Deployment. De volgende onderwerpen, niet uitputtend, vallen niet binnen de kaders van externe begeleiding: inzet van externe begeleider als projectleider of projectondersteuner, inzet van externe begeleider als Deployment officer, inzet van externe begeleider om project-, ketenproject-, Deployment, of implementatieplannen te produceren. Wanneer de kennis van en ervaring met Lean Six Sigma bij de professional toeneemt, zal de begeleiding door de opdrachtnemer afnemen. Uitgangspunt is dat de professional voldoende tijd krijgt om deel te nemen aan projecten, zodat het zwaartepunt bij de professional ligt en niet de begeleider. Voor goede begeleiding en voortgang van zijn project blijkt de professional (in dit geval de Black Belt) minstens twee dagen per week nodig te hebben. De beschikbare uren zijn beperkt dus zet deze efficiënt en slim in. Regionale Stuurgroep De regionale stuurgroep is verantwoordelijk voor de regionale uitrol van het programma Strafrechtketen versterkt en versnelt. De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van Lean Six Sigma binnen de eigen organisatie. In de regionale stuurgroep worden potentiële projecten en bijbehorende projectvoorstellen besproken. De gevolgen van interne projecten voor andere ketenpartners worden besproken. Eventuele knelpunten worden, indien nodig, in de regionale stuurgroep opgelost. De projectleiders leggen, tijdens de tollgate-gesprekken, verantwoording voor hun projecten af aan de eigen Champion die op zijn beurt de resultaten laat zien in de stuurgroep. De regionale stuurgroep is het eerste aanspreekpunt voor het landelijk programma. Met de stuurgroep maakt het landelijk programma afspraken over planning, opleiding, begeleiding en andere zaken om de doelstelling van het programma te halen. De regionale stuurgroep bestaat uit de Champions van de deelnemende ketenorganisaties, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van de overige ketenorganisaties. De opdrachtnemer (externe begeleider) zal ook vertegenwoordigd worden, door 1 persoon. Regionaal Deployment In het regionaal Deployment zitten vertegenwoordigers van de deelnemende ketenorganisaties. Deze vertegenwoordigers, zogeheten Deployment officers, houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de projecten en vormen ook de linking pin tussen ketenorganisaties en de stuurgroep. Het hoofd van de regionale Deployment is vaak de secretaris van de regionale stuurgroep. De Deployment officers zijn opgeleid in de methodiek, het hoofd van het Deployment is een Green of Black Belt. Het Deployment bewaakt de planning. Het Deployment houdt ook het urenbudget in de gaten. Zodra planning of urenbudget buiten gestelde kaders loopt, wordt de stuurgroep op de hoogte gebracht door het Deployment. De stuurgroep informeert het landelijk programma A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:32

10 Regionale Programmastructuur Door de regio wordt, onder leiding van de regionale stuurgroep, toegewerkt naar onderstaande programmastructuur: Programma Strafrechtketen versterkt en versnelt Het programma faciliteert de regionale stuurgroepen, stuurt op afspraken en verantwoordt deze naar de top van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Regionaal Deployment Regionale stuurgroep Het faciliteren bestaat uit: begeleiding van de regio bij de minicompetitie begeleiding van de regio bij de regionale opstart halfjaarlijkse landelijke intervisies ondersteuning bij het aansturen van de externe bureaus ondersteuning bij communicatie informeren van betrokken partijen over actuele zaken via o.a. een digitale nieuwsbrief het beschikbaar stellen van de relevante informatie voor de regionale ketenpartners Politie OM RN ZM RvdK Champion Belt Champion Belt Champion Belt Champion Belt Champion Belt Het sturen op de afspraken bestaat uit: maandelijks ophalen van de stand van zaken van de projecten per organisatie per regio en deze resultaten terugkoppelen en bespreken in de stuurgroep toetsen van trajecten aan selectiecriteria en doelstellingen bij afwijking van de selectiecriteria en doelstellingen het gesprek aangaan met de regionale stuurgroep Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Black Belts Green Belts Verantwoorden van de resultaten: aan landelijke stuurgroep via nota s en overleggen met (de top van) het Ministerie van Veiligheid en Justitie A5-folderStrafrecht4DEF-inslag.i :03:33

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Strafrechtk ten versterkt & versnelt

Strafrechtk ten versterkt & versnelt Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten versterkt & versnelt Verslag conferentie 13 december 2012 Verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, 13 december 2012, Utrecht Energie,

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV) PSA/Solution Architecture Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV) Versie datum auteur status opmerkingen 0.18 12-5- 2013 Renate van Drunen/Menno

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Leger des Heils Reclassering Rotterdam

Leger des Heils Reclassering Rotterdam Leger des Heils Reclassering Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Objectbeschrijving 11 1.3 Doel- en probleemstelling 12 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering Programma Terugdringen Recidive Draaiboek samenwerking Gevangeniswezen & Reclassering VOORWOORD Het huidige Draaiboek Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Gevangeniswezen en 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie