waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen;"

Transcriptie

1 B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Preventieplan Schuldhulpverlening Besluiten: 1. Het preventieplan schuldverlening vast te stellen met daarin maatregelen voor schuldpreventie rond de volgende thema s: a. voorlichting en financiële opvoeding, b. vroegsignalering, c. nazorg; 2. de reactie van het college op het advies van de Adviesraad op het preventieplan vast te stellen, waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen; 3. bijgaande brief aan de raad vast te stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over het preventieplan schuldhulpverlening. Perssamenvatting: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het preventieplan schuldhulpverlening vastgesteld. In dit plan worden de maatregelen uiteengezet die het college wil nemen ter preventie van de schuldproblematiek. De activiteiten concentreren zich rond drie thema s: 1. Voorlichting en financiële opvoeding; 2. Vroegsignalering; 3. Nazorg. 1

2 Schuldpreventieplan gemeente Leiden 1. Inleiding Schulden vormen een groot maatschappelijk probleem. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal mensen met schulden steeds verder toeneemt, evenals de hoogte van de schuld. Uit cijfers van de NVVK 1 komt naar voren dat in mensen zich hebben gemeld voor een vorm van schuldhulpverlening, tegen in De gemiddelde schuld stijgt elk jaar en bedroeg in Gezien deze ontwikkelingen vindt het college van de gemeente Leiden het belangrijk om in te zetten op interventies die deze problematiek kunnen voorkomen dan wel verminderen. De Stadsbank Leiden is actief op het gebied van schuldhulpverlening (curatief), schuldpreventie en nazorg (preventief). Er zijn in onze stad ook andere partijen actief op het gebied van de schuldenproblematiek. Denk hierbij onder andere maatschappelijk werk, Schuldhulpmaatje, Humanitas. Ook in het onderwijs is er aandacht voor de schuldenproblematiek. Wij zullen in overleg met hen kijken hoe we in samenhang het preventievraagstuk en de daarbij behorende activiteiten kunnen gaan oppakken en inzetten. Dit plan richt zich op de preventieve kant. In de visie van het college richt preventie zich op het voorkomen van schulden en het financieel weerbaar maken van alle inwoners van de stad. Daarbij wordt aangesloten bij de eigen kracht van inwoners. Het college vindt samenwerking met de betrokken partners in de stad, zoals onder andere woningcorporaties, zorgverzekeraars, maatschappelijk werk en sociale wijkteams noodzakelijk. Schulden staan namelijk nooit op zichzelf. Het hebben van financiële problemen belemmert mensen in hun dagelijks functioneren. Het bemoeilijkt het vinden en behouden van een baan, belemmert het aangaan en onderhouden van sociale contacten en leidt tot dagelijkse zorgen. Het college vindt het belangrijk dat burgers in staat zijn om een gezonde financiële huishouding te voeren. Niet alleen in hun eigen belang, maar ook in dat van de maatschappij. Om dit te bereiken moet men inzicht krijgen in het eigen financiële handelen. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt om te voorkomen dat er (grotere) schulden ontstaan. Ook is het belangrijk om mensen die een schuldsaneringstraject achter de rug hebben daarna te blijven ondersteunen om terugval te voorkomen. Mensen die behoren tot specifieke risicogroepen lopen een grotere kans om problematische schulden te ontwikkelen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een kleine betalingsachterstand bij meerdere schuldeisers. Schuldpreventie en nazorg richten zich op drie verschillende doelgroepen: Mensen die nog geen schulden hebben maar die mogelijk schulden kunnen ontwikkelen Doel preventie: het voorkomen van schulden Mensen die behoren tot specifieke risicogroepen en mogelijk schulden gaan ontwikkelen Doel preventie: het vroegtijdig signaleren van schulden Mensen die problematische schulden hebben (gehad) en die het risico lopen terug te vallen Doel preventie: het voorkomen van terugval tijdens en recidive na een schuldregeling Met schuldpreventie worden interventies bedoeld die gericht zijn op het overdragen van kennis en vaardigheden zodat geen problematische schulden ontstaan en de financiële zelfredzaamheid van burgers wordt vergroot. Hierbij is zowel materiële als immateriële preventie van belang. Materiële schuldpreventie draagt ertoe bij dat mensen beschikken over voldoende middelen om gezond financieel gedrag te vertonen. Immateriële schuldpreventie omvat alle interventies die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding. 1 Nederlandse vereniging van Kredietbanken 2

3 Met de activiteiten op het gebied van preventie die in de afgelopen jaren al opgezet zijn, werd op jaarbasis een groep van naar schatting 850 inwoners bereikt. Het is de ambitie om deze groep met de nieuwe maatregelen erbij uit te breiden tot zeker 1600 personen. Hierbij zijn de samenwerking met de sociale wijkteams en het project vroegsignalering voorlopig buiten beschouwing gelaten. Deze projecten verkeren nog in een beginstadium waardoor een schatting van het bereik ervan momenteel niet mogelijk is. In november 2014 heeft de Stadsbank Leiden een seminar georganiseerd waarop vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit de stad gevraagd werd naar hun input over schuldpreventie. De uitkomsten van dit seminar zijn in dit plan verwerkt. De nadruk ligt hierbij op drie aandachtsgebieden: 1. Financiële opvoeding en voorlichting. 2. Vroegsignalering. 3. Nazorg. 2. Financiën De Stadsbank heeft een jaarlijks budget van ongeveer 1,5 miljoen euro. In de afgelopen jaren werd hiervan bij benadering direct besteed aan schuldpreventie. Voor 2015 en de jaren daarna is in het collegeakkoord een extra budget van vrijgemaakt voor het voorkomen en aanpakken van schulden en het intensiveren van het aanbod. 3

4 3. Preventieactiviteiten van de Stadsbank Leiden De preventieactiviteiten van Stadsbank Leiden concentreren zich rond drie sporen: financiële opvoeding en voorlichting, vroegsignalering en nazorg. 3.1 Activiteiten in het kader van financiële opvoeding en voorlichting Hieronder wordt verstaan: Inzicht geven en bewustmaken in financieel gedrag met als doel het voorkomen van schulden. Het besef dat het nodig is om evenwicht te brengen en te houden tussen inkomsten en uitgaven. Verantwoord om te leren gaan met geld, zoals het nakomen van financiële verplichtingen en reserveren voor onvoorziene uitgaven. Hierna volgt per activiteit een beschrijving. 1. Peer to peer aanpak bij jongeren op het MBO nieuw- Jongeren hebben vaak niet genoeg financiële kennis. Ze sparen niet, lenen geld en geven geld uit zonder na te denken over de gevolgen. Om deze jongeren te bereiken wil de Stadsbank peer-education inzetten. Hiervoor hebben wij Diversion benaderd. Zij hebben het lesprogramma Money Ways ontwikkeld, waarbij jongeren les krijgen van leeftijdgenoten. Dit lesprogramma bestaat uit drie delen, het betreft niet alleen financiële educatie maar ook het uitwisselen van ervaringen en het doorbreken van taboes. De docenten worden vervolgens geïnstrueerd hoe ze jongeren met financiële problemen verder het beste kunnen ondersteunen. Het zoveel mogelijk voorkomen van problematische schulden bij MBO studenten. Eens per half jaar evalueren met de peer coaches over de volgende vragen: - Welke hulpvragen waren er? - Welke hulp is er geboden? - Hoeveel studenten hebben het lesprogramma gevolg? - Is er inzet van de Stadsbank nodig bij financiële problemen van jongeren en zo ja welke inzet is noodzakelijk? 2. Workshop aan ouders met schoolgaande kinderen nieuw - Workshop in de sociale wijkteams organiseren voor ouders met schoolgaande kinderen. Het is een taak van de ouders om hun kinderen financiële vaardigheden bij te brengen. De workshop leert ouders hoe ze kun kinderen bewust om kunnen laten gaan met 4

5 geld. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: welke inkomsten heeft een gezin, hoe besteden we het geld in ons gezin, hoe ga je om met zak- en of kleedgeld en hoe kun je sparen voor dure nieuwe spullen? Ouders financiële vaardigheden bijbrengen, zodat ze deze kennis kunnen inzetten bij de opvoeding van hun kinderen. 1 workshop per wijkteam geven. Door middel van een enquête aan de deelnemers vragen of de workshop toegevoegde waarde heeft. 3. Outreachende aanpak naar klanten met een bijstandsuitkering (onder voorbehoud i.v.m. privacy schending) nieuw - De Stadsbank heeft geconstateerd dat maar 11% van de klanten van de Stadsbank een bijstandsuitkering heeft. De gemeente Leiden krijgt jaarlijks 1200 informatieverzoeken van de deurwaarder. Door een informatieverzoek wordt er geïnformeerd naar de mogelijkheid van beslag op de uitkering inclusief vakantiegeld. Gezien het aantal informatieverzoeken is gebleken dat de schuldenproblematiek onder deze doelgroep hoog is. De Stadsbank wil klanten voor wie informatieverzoeken binnenkomen telefonisch benaderen en vragen of ze advies willen over hun schuldenproblematiek. 20 % meer aanmeldingen schuldhulpverlening door bijstandsgerechtigden. 4. Budgetcursussen aan volwassenen en jongeren De Stadsbank biedt gratis budgetcursussen aan voor inwoners van Leiden en Leiderdorp. Klanten van de Stadsbank kunnen worden verplicht tot deelname. Intensivering hiervan wordt nog verder onderzocht. De jongeren die in beeld zijn bij Project JA krijgen allen verplicht een budgetcursus aangeboden. Een gastles van de Stadsbank is 5

6 onderdeel van de budgetcursus. Inzicht geven in de inkomsten en uitgaven. Bewustwording bereiken welke vaste lasten er betaald moeten worden. Leren verantwoorde keuzes te maken zodat inkomsten en uitgaven in balans blijven. Als er evenwicht is in de inkomsten en uitgaven is de kans op het maken van schulden kleiner. Vier tot zes budgetcursussen per jaar. Voor 2015 zijn er 4 budgetcursussen ingekocht bij ROC Leiden. Door middel van een evaluatieformulier aan het einde van de budgetcursus bij de deelnemers toetsen of ze bovenstaande kunnen toepassen in de praktijk. 5. Presentaties aan ketenpartners in de stad Tijdens deze presentaties worden de medewerkers van de maatschappelijke organisaties in de stad op de hoogte gesteld van de werkwijze van de Stadsbank, zodat zij hun klanten beter en in een eerder stadium kunnen doorverwijzen naar de Stadsbank. Werkwijze bekend maken onder de ketenpartners en de samenwerking versterken. Positionering als partner in de stad en op de sociale kaart. 1 x per jaar 8 ketenpartners spreken. Gemaakte werkafspraken en de samenwerking evalueren met de Stadsbank en dit met de ketenpartners bespreken. Werkafspraken blijven bijschaven en blijven bespreken met de ketenpartners. 6. Informatie op de website van de Stadsbank en in de Stadskrant De Stadsbank informeert over haar diensten en producten op de website en communiceert in de Stadskrant over haar activiteiten. De burger informeren over de producten en diensten van de Stadsbank. 1 x per half jaar een nieuwsartikel in de Stadskrant. 6 Een keer per jaar half jaar bekijken of de informatie op onze

7 website actueel is en indien nodig aanpassen. 7. Spreekuur voor studenten van de Hogeschool Leiden De Stadsbank houdt maandelijks spreekuur op de Hogeschool Leiden waar studenten terecht kunnen met hun vragen over financiën en budgetteren. Het spreekuur is op locatie en daarom laagdrempelig. Een advies aan een student is maatwerk en per geval wordt er bekeken welke producten en diensten ingezet kunnen worden. Het voorkomen van problematische schulden bij studenten en ondersteuning bieden bij het oplossen van schulden. Tussen de 30 en 40 HBO studenten spreken tijdens het spreekuur. 1 x per half jaar evalueren hoeveel studenten gebruik maken van het spreekuur. Een maand na het gegeven advies middels bericht student vragen of hij baat heeft gehad bij het advies en eventueel een vervolgafspraak maken. 8. Gastlessen op scholen Gastdocent zijn waarbij informatie wordt gegeven over hoe de schuldhulpverlening in de gemeente Leiden is geregeld. Een gastles is onderdeel van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO). Studenten informeren over de werkwijze en mogelijkheden van de Stadsbank. 1 x per jaar een gastles verzorgen. Met de Hogeschool na afloop evalueren hoe de gastles ontvangen is. 9. Inhuren van Cazis, belastingadvies aan klanten in een schuldhulpverleningstraject 7

8 Op doorverwijzing van de Stadsbank bekijkt de belastingconsulent: - of de inkomstenbelasting van de afgelopen 5 jaar correct is aangevraagd en/of - de klant alle toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft en waar klant de afgelopen twee jaar recht op had. Indien mogelijk vraagt de belastingadviseur alsnog toeslagen aan voor de klant. Optimalisering van de inkomsten. Per jaar minimaal 75 klanten door Cazis laten helpen. Per kwartaal geeft Cazis een overzicht van de behandelde klanten en de opbrengsten. (In de periode van september 2013 tot eind 2014 heeft Cazis 413 klanten gesproken en een besparing gerealiseerd van ,00. Dat komt neer op een gemiddelde besparing van 856,78 per persoon) 8

9 3.2 Activiteiten in het kader van vroegsignalering Vroegsignalering houdt in dat de Stadsbank in een zo vroeg mogelijk stadium burgers met financiële problemen in beeld brengt. In samenwerking met ketenpartners worden in een eerder stadium achterstanden in huur, energie en ziektekosten opgespoord en aangepakt. Burgers kunnen vervolgens worden aangezet en gestimuleerd om gebruik te maken van de diverse hulp- en dienstverlenende organisaties. 1. Deelname aan de Sociale wijkteams nieuw - Er is een Sociaal wijkteam, dat bestaat uit een kern van medewerkers die contact hebben met klanten en het veldwerk doen. Dit kernteam kan een appel doen op de kennis en expertise van de schuldhulpverleners. De Sociale wijkteams hebben nauwe contacten in de wijk, waardoor zij klanten met financiële problemen vroeger kunnen signaleren. Hierdoor worden klanten eerder doorverwezen naar de Stadsbank. Het vroeg signaleren van financiële problemen zodat de schuldenproblematiek opgepakt wordt en problematische schulden worden voorkomen. Twee maandelijks overleg met de schuldhulpverleners die gekoppeld zijn aan de wijkteams om de werkwijze, behaalde resultaten en de samenwerking te bespreken en waar nodig te verbeteren. 2. Project Vroegsignalering nieuw (nog in ontwikkeling) - Project voor het vroeg opsporen van achterstanden in de betalingen van de vaste lasten. Het is de bedoeling om een centraal punt te creëren waarin gegevens van deze achterstanden in beeld worden gebracht. Aan de hand van de betalingsachterstanden kunnen de deelnemende partijen beslissen welk traject er voor een klant wordt ingezet. Het betreft een samenwerking tussen de gemeente Leiden, Stadsbank, maatschappelijk werk, woningcorporaties, de regionale zorgverzekeraar en het energiebedrijf. Bij de uitwerking hiervan zal bekeken worden of de sociaal wijkteams hierbij een rol kunnen spelen. Preventieve aanpak om sneller te kunnen handelen bij achterstanden in de betalingen van de vaste lasten en hoge schulden te voorkomen. 9

10 Nog onbekend. 3. Convenanten met woningcorporaties Er is een convenant afgesloten tussen diverse hulp- en dienstverlenende instanties en Leidse en Leiderdorpse woningcorporaties. Met de convenanten willen de partijen tijd, ruimte en samenwerking creëren om huisuitzettingen te voorkomen. De Stadsbank levert een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe toekomstige huurpenningen betaald zullen worden en wat de mogelijkheden zijn voor het inlossen van de huurschuld. De Stadsbank wil overeenstemming bereiken met de woningcorporaties, zodat een geplande ontruiming geannuleerd kan worden en ingestemd wordt met de schuldhulpverlening. 75 % procent van de aanmeldingen met een geplande huisuitzetting kan op deze wijze voorkomen worden. 2x per jaar vinden er stuurgroep-vergaderingen plaats om de samenwerking en knelpunten te bespreken. Indien nodig worden afspraken bijgesteld. 4. Begeleiding door vrijwilligersorganisaties De focus ligt op het ordenen van de thuisadministratie, eventuele achterstanden in de betalingen en schulden komen dan aan het licht. Door mensen te ondersteunen bij het ordenen van papieren, budgetteren en tijdig betalen van de rekeningen, wordt financiële stabiliteit opgezet. Hierdoor ontstaat ruimte voor de aanpak van andere problemen. Door de inzet van de vrijwilligersorganisaties wordt het bereik van vroegsignalering vergroot en de kans op problematische schulden kleiner. Als maatje of buddy gaat men samen met de klant mee om aanvragen of aanmeldingen bij instanties en organisaties te realiseren. De ondersteuning kan gedurende het hele traject gegeven worden. - bereik van vroegsignalering wordt vergroot; - problematische schuldsituaties en of terugval voorkomen; - concrete ondersteuning bieden aan mensen met (dreigende) financiële problemen; - concrete hulp met het op orde krijgen en houden van de financiën; 10

11 - zelfredzaamheid van de klanten vergroten. We meten: - hoeveel klanten begeleiding verkrijgen van de vrijwilligersorganisaties; - hoeveel van die klanten succesvol begeleid worden zonder aanmelding bij schuldhulpverlening en; - hoeveel van die klanten wel aangemeld worden bij schuldhulpverlening en van begin tot eind begeleiding verkrijgen. Hieruit kan afgeleid worden of door de inzet van de begeleiding uitval wordt verkleind. 5. Aanwezigheid zorgnetwerkoverleg in Leiden en Leiderdorp In het zorgnetwerkoverleg worden casussen besproken waarbij een integrale aanpak het streven is en klant centraal staat. De schuldhulpverleningsexpertise heeft hierbij een signalerende en adviserende functie. In het zorgnetwerkoverleg staat samenwerking en het contact houden met de ketenpartners centraal. 1 x per maand in Leiden, 1 x per kwartaal in Leiderdorp. De GGD is de voorzitter van het overleg en zij houden 1 x per jaar een evaluatie. 11

12 3.3 Activiteiten in het kader van nazorg Nazorg omvat het geheel van activiteiten, dat plaatsvindt na beëindiging van een traject in de schuldhulpverlening en dat gericht is op het voorkomen van recidive. 1. Budgettraining in het kader van nazorg nieuw - Budgettraining aan klanten van wie het schuldhulpverleningstraject in combinatie met budgetbeheer is beëindigd. 4 x per jaar. Voor 2015 zijn er 2 budgetcursussen ingekocht. Klanten kunnen weer zelfstandig hun financiën beheren. Tussen de 30 en 40 klanten, 30% volgen de budgettrainingen. Door middel van een evaluatieformulier aan het einde van de budgetcursus bij de deelnemers toetsen of ze het bovenstaande kunnen toepassen in de praktijk. 2. Nabellen klanten die uitstromen uit budgetbeheer nieuw - Na afloop van het budgetbeheer wordt de klant uitgenodigd zelf contact op te nemen indien het weer mis dreigt te gaan. Binnen drie maanden na beëindiging van het budgetbeheer zal telefonisch contact worden opgenomen met voormalige klanten. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd of er opnieuw betalingsachterstanden zijn ontstaan in de vaste lasten. Indien nodig kan een afspraak gemaakt worden om budgetadvies te krijgen. Aan de ongeveer 120 klanten die jaarlijks uitstromen uit budgetbeheer vragen of ze in staat zijn om hun financiën zelfstandig te beheren. Hierdoor voorkomen dat klanten weer in een problematische schuldensituatie terecht komen. Het aantal budgetgesprekken naar aanleiding van de telefoonactie geeft aan hoeveel mensen terugvallen en of de begeleiding naar uitstroom adequaat is. 3. Nabellen klanten na succesvolle beëindiging schuldregeling nieuw - 12

13 Na afloop van de schuldregeling wordt de klant uitgenodigd zelf contact op te nemen indien het weer mis dreigt te gaan. Binnen drie maanden na beëindiging van een succesvolle schuldregeling zal telefonisch contact worden opgenomen met voormalige klanten. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd of er opnieuw betalingsachterstanden zijn ontstaan in de vaste lasten. Indien nodig kan een afspraak gemaakt worden om budgetadvies te krijgen. Bij de ongeveer 86 klanten die jaarlijks uitstromen uit de schuldregeling informeren of ze in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren. Dit om te voorkomen dat ze weer in een problematische schuldensituatie terecht komen. Het aantal vervolg/adviesgesprekken meten om terugval op te sporen. 4. Begeleiding door vrijwilligersorganisaties Na afloop van het budgetbeheer of de schuldregeling kan de hulp van een vrijwilliger worden ingezet om te zorgen dat een klant niet terugvalt. Deze vrijwilliger ondersteunt de klant bij het op orde houden van de administratie en het voeren van een gezond financieel huishouden. - terugval voorkomen; - zelfredzaamheid van de klanten vergroten. We meten: - hoeveel klanten nazorg-begeleiding verkrijgen van de vrijwilligersorganisaties; - hoeveel van deze klanten zich weer aanmelden bij de Stadsbank. 13

14 Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de leden van de gemeenteraad Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden Datum 10 juni 2015 Contactpersoon N. Zwierstra Ons kenmerk Z/15/ Doorkiesnummer Onderwerp Preventieplan schuldhulpverlening Geachte leden van de raad, Voor u ligt het Preventieplan schuldhulpverlening. Wij hechten grote waarde aan de preventie van schulden. Het effect van schulden op het leven en functioneren van mensen is heel groot. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal mensen met schulden steeds verder toeneemt, evenals de hoogte van de schuld. Gezien deze ontwikkelingen vinden wij het belangrijk om in te zetten op interventies die deze problematiek kunnen voorkomen, dan wel verminderen. De Stadsbank Leiden is actief op het gebied van schuldhulpverlening (curatief), schuldpreventie en nazorg (preventief). Er zijn in onze stad ook andere partijen actief op het gebied van de schuldenproblematiek. Denk hierbij onder andere maatschappelijk werk, Schuldhulpmaatje, Humanitas. Ook in het onderwijs is er aandacht voor de schuldenproblematiek. Wij zullen in overleg met hen kijken hoe we in samenhang het preventievraagstuk en de daarbij behorende activiteiten kunnen gaan oppakken en inzetten. In onze visie richt preventie zich op het voorkomen van schulden en het financieel weerbaar(der) maken van de inwoners van de stad. Daarbij wordt aangesloten bij de eigen kracht van inwoners. Wij vinden samenwerking met de betrokken partners in de stad, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars, maatschappelijk werk en sociale wijkteams noodzakelijk. Schulden staan namelijk zelden op zichzelf. Mensen met financiële problemen ervaren dit als een belemmering in hun dagelijks leven. Het bemoeilijkt het vinden en behouden van een baan, belemmert het aangaan en onderhouden van sociale contacten en leidt tot dagelijkse zorgen. Wij vinden het daarom belangrijk dat burgers in staat zijn om een gezonde financiële huishouding te voeren. Om dit te bereiken moet men inzicht krijgen in het eigen financiële handelen. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt om te voorkomen dat er (grotere) schulden ontstaan. Er zijn verschillende situaties aan te wijzen waarin preventieve maatregelen effectief kunnen zijn: om te voorkomen dat (grotere) schulden ontstaan en om na afronding van een schuldregeling het ontstaan van nieuwe schulden tegen te gaan. In dit preventieplan worden deze maatregelen besproken.

15 Burgemeester en Wethouders Met de activiteiten op het gebied van preventie die wij in de afgelopen jaren al opgezet hadden bereikten wij op jaarbasis een groep van naar schatting 850 inwoners. Met de nieuwe maatregelen erbij willen wij deze groep uitbreiden tot zeker Hierbij zijn de samenwerking met de sociale wijkteams en het project vroegsignalering voorlopig buiten beschouwing gelaten. Deze projecten verkeren nog in een beginstadium waardoor een schatting van het bereik ervan momenteel niet mogelijk is. Een groot deel van de activiteiten die in het plan besproken wordt, is voortgekomen uit een seminar dat het college in november 2014 heeft gehouden met verschillende vertegenwoordigers van organisaties uit de stad. Zij hebben input geleverd voor het plan dat voor u ligt. De Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp heeft een advies uitgebracht over het plan. Eén aanbeveling die uit dit advies is voortgekomen is verwerkt in het plan. De uitvoering van de nieuwe preventieactiviteiten is inmiddels van start gegaan. Eind 2015 zal een eerste evaluatiemoment plaatsvinden, waarvan wij u ook op de hoogte zullen stellen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2013. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2013. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2013 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2013: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. April 2014. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening

Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Speerpunten 2012 pagina 4 2.1 Jongeren pagina 4 2.2 Samenwerking pagina

Nadere informatie

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant vroegtijdige signalering en preventie Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging Praktijkcase gemeente Den Haag: Verplichte schuldhulpverlening in het kader van preventie? Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad,

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad, Samenleving Mlc Gemeente Delft Advies Westlandweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78,2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door G.

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Financiële problemen op de werkvloer Micha Aarts Nibud Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum Doelstellingen: Verhogen zelfredzaamheid consument Voorkomen

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2011 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2011: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. Januari 2012. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Schuldpreventieplan 2016-2018.

Schuldpreventieplan 2016-2018. Schuldpreventieplan -2018. 1. Doel Met onze inzet op preventie willen we gezond financieel gedrag van onze inwoners stimuleren, zodat financiële problemen geen belemmering vormen om te participeren. Bij

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarplan 2014. Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarplan 2014 Preventie schuldhulpverlening Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarplan 2014: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. 2 Inhoudsopgave Inleiding pagina

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Implementatieplan Plan van Aanpak Schuldpreventie 2016-2018.

Implementatieplan Plan van Aanpak Schuldpreventie 2016-2018. Implementatieplan Plan van Aanpak Schuldpreventie 2016-2018 1 Tijdspad Te ontwikkelen activiteiten; De rol van de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties moet verder worden uitgewerkt Hierbij wordt nauw

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Implementatieplan Plan van Aanpak Schuldpreventie

Implementatieplan Plan van Aanpak Schuldpreventie Implementatieplan Plan van Aanpak Schuldpreventie 2016-2018 1 Tijdspad Te ontwikkelen activiteiten; De rol van de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties moet verder worden uitgewerkt Hierbij wordt nauw

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2012 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2012: Preventie Schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. Maart 2013 2 Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag

Nadere informatie

Uitwerking van de vier deelonderwerpen extra inzet op schuldhulpverlening

Uitwerking van de vier deelonderwerpen extra inzet op schuldhulpverlening Bijlage Uitwerking van de vier deelonderwerpen extra inzet op schuldhulpverlening 1. Het terugdringen van schuldenproblematiek onder volwassenen door vroegsignalering Veel mensen zoeken pas hulp bij schulden

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Convenant Vroeg Eropaf 2016

Convenant Vroeg Eropaf 2016 CONVENANT VROEG EROPAF 2016 Convenant Vroeg Eropaf 2016 De ondergetekenden: 1. - Woningcorporatie Jutphaas, vertegenwoordigd door (naam, functie), - Woningcorporatie Lekstede Wonen, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven 16 juni 2015 Programma Armoedeopgave 2 Verhalen uit de stad Systeemwereld vs Leefwereld Veel regelingen, veel formulieren, veel eisend Stress, korte termijn

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Visie op Schulddienstverlening Ede Wageningen 2016

Visie op Schulddienstverlening Ede Wageningen 2016 Visie op Schulddienstverlening Ede Wageningen 2016 Gemeente Ede Gemeente Wageningen 16 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Visie op schulddienstverlening Ede Wageningen 2016... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Visie...

Nadere informatie

MODULE PREVENTIE NVVK Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze

MODULE PREVENTIE NVVK Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze NVVK 2015 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel Inleiding Met ingang van juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Het beleidsplan

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 13 september 2011

B&W.nr , d.d. 13 september 2011 B&W.nr. 11.0911, d.d. 13 september 2011 Onderwerp Afdoening motie 1 bij de behandeling van de jaarstukken 2010 (RV 11.0043) van R.J. van Ette (PvdA), H. Keereweer (PvdA), L. Rademaker (SP), M. Koek (D66),

Nadere informatie

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking Samen aan tafel 20-11-2014 Humanitas in het kort Humanitas Weert e.o. - Een nadere kennismaking 2 Thema s van Humanitas - 1 2013: 29.584 deelnemers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Haren 2014-2018

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Haren 2014-2018 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Schuldhulpverlening 2014-2018 van de gemeente. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de landelijke berichtgeving,

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Ridderkerk Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland Preventieplan Schuldhulpverlening 2013

Gemeente Midden-Delfland Preventieplan Schuldhulpverlening 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 119 2 januari 2014 Gemeente Midden-Delfland Preventieplan Schuldhulpverlening 2013 De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Samen uit de min : Programma schuldhulpverlening vanuit het verbeterlab schuldhulpverlening.

Samen uit de min : Programma schuldhulpverlening vanuit het verbeterlab schuldhulpverlening. Samen uit de min 2016-2018: Programma schuldhulpverlening vanuit het verbeterlab schuldhulpverlening. waar actieplan armoede, beleidsplan schuldhulpverlening en verbeterlab schuldhulpverlening elkaar raken.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

III IIIIIIIIIIIIIllllll II

III IIIIIIIIIIIIIllllll II Gemeente fl ñ Berçen Bergen op Zoom Aan de raadsfractie van de Partij van de Arbeid p/a de heer S. Ergec Visarend 15 4617 KB Bergen op Zoom III IIIIIIIIIIIIIllllll II [ i-ľiľ-i-ľi Uw kenmerk Uw brief 8

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

DOORLICHTEN BIJSTANDSGERECHTIGDEN TILBURG. Marlies van Geel

DOORLICHTEN BIJSTANDSGERECHTIGDEN TILBURG. Marlies van Geel DOORLICHTEN BIJSTANDSGERECHTIGDEN TILBURG Marlies van Geel FILTER 1 6.300 bijstandsgerechtigden waarvan 3.000 6.300 - Stapeling beslagen/verrekening - Te lage beslagvrije voet 3.000 - Beslag in combinatie

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB B en W-nummer 15.0920; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB Besluiten: 1. kennis te nemen

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Preventieplan 2016/2017

Preventieplan 2016/2017 Preventieplan 2016/2017 Preventie schuldhulpverlening rvandersanden Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Preventieplan 2016/2017: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183289 23 december 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden

Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden 1) Aanleiding en probleemstelling De audit Geen Schuld Meer (Utrecht, 2015) laat zien dat ongeveer 36.743 Utrechters schulden hebben, of het risico lopen om

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker

Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Stappenplan Schuldhulpverleningstraject via de BAR gemeente... 4 Aantallen 2015... 5 Klantprofielen...

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Samen inzetten op het voorkomen van schuldproblemen

Samen inzetten op het voorkomen van schuldproblemen GEMEENTE WOERDEN Samen inzetten op het voorkomen van schuldproblemen Preventie en vroege signalering van schuldproblemen 10 september 2013 Notitie ter voorbereiding op de thema sessie voor raadsleden en

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie