Regionaal projectplan Basismobiliteit 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal projectplan Basismobiliteit 2015"

Transcriptie

1 Regionaal projectplan Basismobiliteit 2015 Datum: 10 april 2015 Opdrachtgever: Portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit Stedendriehoek Opdrachtgever Bestuurlijk: Jos Penninx Opdrachtgever ambtelijk: Remco Iedema Opsteller: Marijke Eppink / Andreas Noordam

2 Inhoud 01 Aanleiding Beoogd (maatschappelijke) resultaat Randvoorwaarden Planning in grote lijnen Organisatiestructuur met de provincie Projectorganisatie... 9 Regionaal Projectplan Basismobiliteit 2

3 Regionaal Projectplan Basismobiliteit 2015 Onder Basismobiliteit verstaan we dat iedereen zich binnen de regio zo zelfstandig mogelijk tegen een redelijk tarief met een vorm van (openbaar) vervoer kan verplaatsen. 01 Aanleiding Per 2015 zijn de gemeentelijke vervoerstaken toegenomen, zowel op basis van de Jeugdwet als op basis van de Wmo. Denk hierbij aan vervoer naar dagbesteding, dagopvang, behandeling en weekendopvang. Nu koopt de provincie nog Regiotaxi namens de gemeenten in, maar met ingang van 2017 is ook het aanvullende openbaar vervoer een taak van de Gelderse gemeenten. Voor het uitvoeren van het maatwerkvervoer en het aanvullende OV is een regionaal vervoerssysteem nodig. Gemeenten hebben te maken met bezuinigingen in het sociale domein en met bezuinigingen in het openbaar vervoer. Meer taken en minder geld. Dat vraagt om een fundamenteel andere koers in andere samenwerkingsverhoudingen tussen gemeenten onderling en met de provincie. Om een regionaal vervoerssysteem te realiseren wordt de samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen juridisch verankerd. De samenwerking tussen de regio en de provincie wordt bekrachtigd met een overeenkomst. Per augustus 2016 moet een regionaal, solide, efficiënt en klantvriendelijk vervoerssysteem gerealiseerd zijn in onze regio. Uitgangspunt daarbij is dat reizigers waar mogelijk gebruikmaken en overstappen op het reguliere lijngebonden openbaar vervoer (bus en trein). Naast het aanbieden van dit systeem wordt beoogd de eigen vervoersoplossing van burgers meer dan nu te benutten. In de onderliggende Kadernota Basismobiliteit (titel: Op Weg) is uitgelegd hoe we uit regionaal invulling gaan geven aan het regionale vervoerssysteem. De kadernota is in februari / maart 2015 door alle colleges van de genoemde gemeenten geaccordeerd en voor inspraak vrijgegeven. Dit projectplan is een nadere uitwerking van de regionale kadernota Basismobiliteit. Voor een goed begrip van dit projectplan is kennis van de kadernotitie noodzakelijk. Regionaal Projectplan Basismobiliteit 3

4 02 Beoogd (maatschappelijke) resultaat Drie sporen Wij zien drie sporen die leiden tot een betaalbaar en duurzaam regionaal vervoerssysteem: 1. Vergroten zelfredzaamheid van de reizigers 2. Efficiënter organiseren van regionale vervoersstromen 3. Ontwikkelen van maatwerkvervoer in samenhang met het OV Ad 1) Het eerste spoor heeft te maken met de toegang tot het maatwerkvervoer. Uitgangspunt is dat iedere gemeente zelf de toegang tot het maatwerkvervoer bepaalt. Heeft een reiziger toegang tot het maatwerkvervoer, dan is het vervoerssysteem er op gericht dat een reiziger hiermee alleen reist, als er geen adequaat goedkoper vervoersalternatief is. Bepaalde ritten kan de reiziger misschien wel met het OV reizen. Ook kan reisinformatie aan reizigers over andere vervoervormen (OV, Buurtbus, vrijwilligersinitiatieven) mogelijk de zelfredzaamheid vergroten. Ad 2) en Ad 3) hebben te maken met de wijze waarop we regionaal het vervoerssysteem willen inrichten. We hanteren de volgende uitgangspunten De regio hanteert de volgende uitgangspunten voor het regionale vervoersysteem: 1. Hoogwaardige kwaliteit; 2. Vervoeraanbod op maat, gericht op zelfredzaamheid; 3. Herkenbaar vervoerssysteem; 4. Toegang tot het vervoerssysteem bepaalt iedere gemeente zelf; 5. Regionaal bundelen van vervoersstromen uit verschillende regelingen (aanbesteding; planning; financiering); 6. Ritbijdrage is regionaal afgestemd en betaalbaar; 7. Buitengebieden zijn bereikbaar; 8. Het regionaal vervoerssysteem is niet belemmerend voor de ontwikkeling van het reguliere OV. 9. Regulier OV en het regionaal vervoersysteem zijn zoveel mogelijk in samenhang ontwikkeld en op elkaar afgestemd. 10. We benutten de expertise van de Provincie en het huidige Beheerbureau. Daar waar waardevol werken we bovenregionaal samen. 11. We investeren in deskundigheid in onze eigen vervoersregio. 12. Het is mogelijk voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om gebruik te maken van het regionaal vervoerssysteem. Regionaal Projectplan Basismobiliteit 4

5 Wat realiseren we 1. Een juridisch bestuurlijke verbinding tussen de gemeenten in de regio via een WGR- Bedrijfsvoeringsorganistie (BVO). 2. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de regio en de provincie. 3. Een Beheerorganisatie. De beheerorganisatie draagt onder andere zorg voor de financiële afwikkeling van het vervoer, managementrapportage, contractbeheer, verantwoording, ontwikkeling, informatie en aanbesteden van het vervoer. De Beheerfunctie maakt onderdeel uit van de BVO. 4. Een regiecentrale. De regiecentrale zorgt voor het aannemen van de ritaanvraag door de klant, OV advies en individuele informatie en de planning van de rit. De regiecentrale wordt publiek vorm gegeven en wordt een geheel met de beheerorganisatie. 5. ICT ten behoeve van planning en monitoring. Realiseren van een passende vorm van bekostiging voor het vervoer. 6. Inkoop van van vervoer en de functies voor de regiecentrale. 7. Bekostiging gebaseerd op kilometers (huidige situatie: zones). Beslispunten regionale vervoerssysteem 1. Hoeveel vervoerders dienen er gecontracteerd te worden? Overwegingen hierbij zijn onder andere: a. Welke hoeveelheid draagt bij aan een efficiënte organisatie? b. Bij welke hoeveelheid krijgt het MKB voldoende kans? c. Welke hoeveelheid draagt bij aan een maximale flexibiliteit en inzetbaarheid? d. Bij welke aantal is de kwetsbare afhankelijkheid van één vervoerder doelmatig verminderd? 2. Welke ICT structuur en software is nodig (welke functionaliteit) en wie is eigenaar? 3. Aan welke kwaliteit(en) en kenmerken dient het vervoer te voldoen? 4. Hoe zorgen we via de bekostigingssystematiek voor stabiliteit in het vervoersaanbod? 5. Aan welke kwaliteiten en kenmerken dient de regiecentrale te voldoen? 6. Op welke wijze wordt de beste balans tussen kwaliteit, efficiëntie en doelmatigheid bereikt? Beslispunten intergemeentelijke samenwerking 1. Hoe wordt de BVO juridisch en praktisch vormgegeven? 2. Op welke (praktisch ingevulde) wijze dient de samenwerking tussen provincie en regio vorm te krijgen? Regionaal Projectplan Basismobiliteit 5

6 03 Randvoorwaarden Randvoorwaarden 1. Regionale instemming met het projectplan. Daarbij: a. binnen iedere gemeente is voldoende ambtelijk en bestuurlijk draagvlak b. iedere gemeente stelt voldoende menskracht beschikking voor dit project. 2. De deelnemers aan de projectgroep vertegenwoordigen hun gemeenten in zijn volle omvang en zijn op de hoogte van de wensen van collega s, managers, bestuurders en Wmo-adviesraden van hun gemeente. Kritische succesfactoren De voornaamste kritische succesfactoren zijn: 1. Voldoende ambtelijk en bestuurlijk draagvlak. De leden van de projectgroep en het portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit hebben hierin een belangrijke rol. 2. Het behalen van de planning. De beschikbare tijd is zodanig gering, dat vertraging tot ernstige problemen leidt. De planning is overeenkomstig opgezet. Financiën Voor het project in 2015 is naar schatting nodig. Een belangrijk deel is als stelpost opgenomen in de begroting op pagina 14. De beschikbaarheid van voldoende budget is van belang om slagvaardig te kunnen werken. Voor een deel van de werkzaamheden is externe deskundigheid nodig. Voor de programmamanager en de inzet door ambtenaren van de gemeente Apeldoorn is totaal opgenomen. Daarbij is uitgegaan van een bovengemiddelde inzet (gemiddeld twee of meer dagen per week). Regionaal Projectplan Basismobiliteit 6

7 04 Planning in grote lijnen Planning uitwerking regiecentrale en maatwerkvervoer 2015 Wat Wie Wanneer Ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst Burgemeester gemeente Voorst 1 april 2015 Basismobiliteit provincie Gelderland Intergemeentelijke samenwerking (WGR, BVO) Colleges / gemeenteraden 19 mei / 9 november 2015 Vaststelling Kadernota Basismobiliteit Alle gemeenteraden 9 juli 2015 FASE 1: Ontwikkelen afwegingskader, voorwaarden regiecentrale Afwegingskader en besluitvorming publiek / privaat colleges afzonderlijke gemeenten Besluit colleges 19 mei Functionele eisen Kerngroep Besluit colleges 19 mei 2015 FASE 2: Inrichten regiecentrale Implementatie en ontwikkeling regiecentrale Kerngroep / BVO Vanaf november 2015 Regiecentrale gereed Kerngroep / BVO Juni 2016 FASE 3: Uitwerken/aanbesteden (regionale) uitvoering maatwerkvervoer Adviesaanvraag Wmo-raden op kwalitatieve aspecten Kerngroep / projectgroep 31 maart 13 mei vervoer Opstellen PvE en bestek vervoer Kerngroep Besluit colleges najaar 2015 Selectie criteria en gunningsystematiek Kerngroep Besluit colleges najaar 2015 maatwerkvervoer Omzetting zones naar kilometers Kerngroep Gereed juni 2015

8 05 Organisatiestructuur met de provincie Adviesgroep Regiotaxi Voorzitter: Connie Bieze (gedeputeerde) Vijf vervoersregio s waaronder S3H Vanuit S3H: Patricia Withagen Jan Kottelenberg (Jos Penninx) Voortgang overheveling Regiotaxi naar de regio; ontwikkeling OV Portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit Stedendriehoek Voorzitter: Jos Penninx (voorzitter) Wethouders uit alle deelnemende gemeenten waaronder Jan Kottelenberg en Patricia Withagen Doorontwikkeling OV en maatwerkvervoer De Adviesgroep Regiotaxi is hét bestuurlijk overleg tussen vervoersregio s en de provincie. De adviesgroep Regiotaxi stopt per 1 januari 2017, wanneer het contract Regiotaxi stopt. Behalve deze Adviesgroep is er ook bestuurlijk overleg over OV. Regionaal Projectplan Basismobiliteit 8

9 06 Projectorganisatie De projectorganisatie is als volgt opgebouwd: 1. Bestuurlijke afstemming 1. Bestuurlijke Carrousel Stedendriehoek 2. Portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit Het portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit is gelieerd aan de Bestuurlijke Carrousel Stedendriehoek. De betrokken bestuurders vormen gezamenlijk een evenwichtige vertegenwoordiging van de colleges en beleidsgebieden (Leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, Jeugd vervoer, OV vervoer). Gezamenlijk dragen zij zorg voor richting en bestuurlijk- en maatschappelijk draagvlak. Bovendien draagt het portefeuillehoudersoverleg bij aan het realiseren van noodzakelijke randvoorwaarden. Het portefeuillehoudersoverleg wordt voorgezeten door de Jos Penninx, burgemeester van Voorst. De voorzitter treedt namens het portefeuillehoudersoverleg op als bestuurlijk opdrachtgever naar de ambtelijk opdrachtgever. 2. Ambtelijke afstemming a. Ambtelijk opdrachtgeverschap De ambtelijk opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindresultaat van het programma. Hij stuurt de programmamanager aan. Omdat het zwaartepunt van de werkzaamheden voor het programma door medewerkers van de gemeente Apeldoorn wordt ingevuld, wordt het ambtelijk opdrachtgeverschap wordt ingevuld door Remco Iedema, eenheidsmanager bij de gemeente Apeldoorn. b. Programmamanager De programmamanager verzorgt de dagelijkse leiding aan het programma. De programmamanager draagt zorg voor een goed verloop van alle aspecten van het programma waaronder: ontwerp, voortgang, risicomanagement. Het programmamanagement wordt ingevuld door Andreas Noordam, gemeente Zutphen. c. Kerngroep i. Werkgroep Intergemeentelijke samenwerking ii. Werkgroep Regionale ontwikkeling OV iii. Aanbesteding vervoer, realiseren Regiecentrale en Beheerorganisatie De kerngroep bestaat uit medewerkers Beleid, Inkoop, Planning en Strategie. De kerngroep bereidt alle overleg voor, ambtelijk en bestuurlijk. Het zorgt voor de realisatie van alle voor besluitvorming en uitvoering noodzakelijk en ondersteunend materiaal, waaronder programma s van eisen, bestekken en beleidsnotities. De kerngroep komt wekelijks bijeen onder voorzitterschap van de programmamanager.

10 d. Projectgroep De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit alle deelnemende gemeenten. Ieder lid vertegenwoordigt zijn eigen gemeente. De leden zijn op de hoogte van de wensen en opvattingen van hun collega s, managers, bestuurders en Wmo-raad van hun gemeente en draagt tevens bij aan draagvlak voor de te behalen resultaten bij deze functionarissen. De projectgroep geeft mede richting aan de werkzaamheden van de kerngroep en draagt bij aan draagvlak voor de te behalen resultaten. De projectgroep komt maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de programmamanager. e. Tweetal werkgroepen onder verantwoordelijkheid van de kerngroep: 1. Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Deze werkgroep draagt zorg voor een afwegingskader, keuzeadvies en een overeenkomst. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en wordt voorgezeten door Hinnie Bolt. 2. Werkgroep visie OV en doelgroepenvervoer. Deze werkgroep levert een regionale ontwerpvisie op OV, samenhangend met maatwerkvervoer. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en wordt voorgezeten door Harry van Vliet. 3. Bovenregionale samenwerking De zes vervoersregio s in Gelderland hebben gezamenlijk adviesbureau Forseti ingehuurd voor het maken van basisdocumenten. In het geval van deze vervoersregio gaat het om Programma s van Eisen en bestekken voor een regiecentrale en voor vervoer. De bovenregionale werkgroep komt geregeld bijeen onder leiding van Forseti. Namens de regio s treedt Ede op als opdrachtgever. De op te leveren documenten moeten op maat gemaakt worden voor onze regio. Hiervoor wordt Forseti apart ingehuurd. Deelnemers namens het project Basismobiliteit Stedendriehoek zijn: Marijke Eppink, Rieke Horsman en Andreas Noordam. 4. Samenstelling vergaderingen Regionaal portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit Voorzitter Jos Penninx Apeldoorn Paul Blokhuis Apeldoorn Johan Kruithof Brummen Luuk Tuiten Deventer Jan Jaap Kolkman Epe Dick van Norel Epe Robert Scholten Hattem Martijn Hospers Heerde Jolanda Pierik-van der Snel Lochem Jan Kottelenberg Voorst Wim Vrijhoef Voorst Hans van der Sleen Zutphen Patricia Withagen Frequentie vergaderingen: afhankelijk van planning Regionaal Projectplan Basismobiliteit 10

11 Kerngroep Basismobiliteit Stedendriehoek Rol projectgroep achtergrond Taak Andreas Noordam (Zutphen) Programma manager Sanne Tengker (Apeldoorn) Lid Planning Plannen Hinnie Bolt (Apeldoorn) Lid Mobiliteit / strategie Voorzitter werkgroep Verankeren Intergemeentelijke Samenwerking. Verbindende schakel naar Stedendriehoek Carrousel Marijke Eppink (Apeldoorn) Lid Wmo Deelnemer bovenregionale samenwerking Rieke Horsman (Apeldoorn) Lid Wmo / mobiliteit Implementatie, uitvoering, Deelnemer bovenregionale samenwerking Elly Brinkhof (Deventer) Lid Wmo Beleidsontwikkelaar Anne Denissen (Deventer) Lid Inkoop Advisering Inkoop Harry van Vliet (Zutphen) Lid mobiliteit Voorzitter werkgroep Doorontwikkeling OV Frequentie vergaderingen: wekelijks Werkgroep Verankeren intergemeentelijke samenwerking Rol projectgroep achtergrond Hinnie Bolt (Apeldoorn) Projectleider/ Voorzitter Adviseur bestuurlijke zaken Marceline Scheps (Apeldoorn) Lid Jurist Marijke Eppink (Apeldoorn) Lid Wmo Marijn de Keizer (Hattem) Lid Jurist Evert Gerrits (Voorst) Lid Jurist Michel Wasser (Zutphen) Lid Jurist Mieke van Lammerts- van Bueren Lid Management Frequentie vergaderingen: afhankelijk van planning Doorontwikkeling OV Rol projectgroep achtergrond Harry van Vliet (Zutphen) Projectleider/ Voorzitter Verkeer en Vervoer Rieke Horsman (Apeldoorn) Lid Wmo Oscar Martijn (Apeldoorn) Lid Verkeer en Vervoer Tom Mulder (Apeldoorn) Lid Verkeer en Vervoer Tom Draisma (Deventer) Lid Verkeer en Vervoer Frequentie vergaderingen: afhankelijk van planning Bovenregionale Samenwerking Deelnemers uit deze regio: Rol projectgroep achtergrond Rieke Horsman (Apeldoorn) Lid Wmo / Mobiliteit Marijke Eppink (Apeldoorn) Lid Wmo Andreas Noordam (Zutphen) Lid Wmo Frequentie vergaderingen: afhankelijk van planning Regionaal Projectplan Basismobiliteit 11

12 Regionale ambtelijke projectgroep Basismobiliteit Stedendriehoek De voornaamste kritische succesfactor is de niet aflatende inspanning van de projectgroep medewerkers om bij de vele betrokkenen zowel ambtelijk als bestuurlijk voldoende draagvlak te creëren. De ambtelijke projectgroep bestaat uit de volgende personen per gemeente: Andreas Noordam (Zutphen) Antoinette van Eck-Voois, Kim Plattel Rol projectgroep achtergrond Taak Programma manager Lid Secretariaat Secretariële Ondersteuning Sanne Tengker (Apeldoorn) Lid Planning Plannen Hinnie Bolt (Apeldoorn) Lid mobiliteit Verankeren intergemeentelijke samenwerking. Verbindende schakel naar Stedendriehoek Carrousel Marijke Eppink (Apeldoorn) Lid Wmo Inhoudelijk projectleider Apeldoorn Deelnemer bovenregionale samenwerking Rieke Horsman (Apeldoorn) Lid Wmo Implementatie, uitvoering, Deelnemer bovenregionale samenwerking Arthur Senff (Brummen) Lid Werken Projectleider Brummen Elly Brinkhof (Deventer) Lid Wmo Projectleider Deventer Wouter de Jong (Epe) Lid Projectleider Epe Marcus Rietveld (Hattem) Lid Projectleider Hattem Ties Beumer (Heerde) Lid Wmo Projectleider Heerde Rienk Planje (Lochem) Lid Wmo Projectleider Lochem Mary Vlassak (Voorst) Lid Wmo Projectleider Voorst Harry van Vliet (Zutphen) Lid mobiliteit Regionaal projectleider doorontwikkeling OV Projectleider Zutphen Frequentie vergaderingen: 1 keer per maand Regionaal Projectplan Basismobiliteit 12

13 Regionaal Projectplan Basismobiliteit 13

14 07 Financieel Werkbudget project basismobiliteit. In juni 2014 is colleges gevraagd ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het project. Dit bedrag is niet ingezet en niet geïnd en. In februari 2015 is de colleges opnieuw om verzocht voor de inrichting van een regionale projectorganisatie en de inkoop van externe expertise. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 10 april 2015 is besloten het toegezegde bedrag uit 2014 opnieuw aan te vragen, aangevuld met de extra Er wordt uitgegaan dat in 2015 totaal nodig is. Deze kosten zijn bedoeld om de genoemde activiteiten te verrichten tot het moment van daadwerkelijke aanbesteding. Kosten van bijvoorbeeld de begeleiding bij de aanbesteding zijn nog niet opgenomen, omdat deze nog niet bekend zijn. De kosten worden naar rato van het inwoneraantal verdeeld: Tabel 1 Begroting 2015 Wat Bedrag 1 Inhuur zorgbelang Gelderland Planning, Secretariële ondersteuning / beleidsontwikkeling Apeldoorn Projectleider Adviesbureau Forseti; Bovenregionaal PvE en Bestekken Adviesbureau Forseti; Regionaal maatwerk PvE en Bestekken Controle bestek op formulering kwalitatieve uitvraag Controle bestek op vervoerskundige en organisatorische uitvraag Externe expertise (regiecentrale, intergemeentelijke samenwerking Omzetting zones naar kilometers Onvoorzien Totaal Met uitzondering van nummer 2 en 3 zijn de overigen stelposten. Tabel 2 Verdeling regionale kosten naar gemeenten inwoners percentage bijdrage Gemeente Apeldoorn , ,27 Gemeente Brummen , ,73 Gemeente Deventer , ,47 Gemeente Epe , ,01 Gemeente Hattem , ,45 Gemeente Heerde , ,91 Gemeente Lochem , ,66 Gemeente Voorst , ,24 Gemeente Zutphen , ,26 totaal , ,00 Regionaal Projectplan Basismobiliteit 14

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/R.J.A.M. Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 16 juni 2015 Pierik-van der Snel Programma Samenleving

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

De inspraakreacties op de concept-kadernota Basismobiliteit regionaal gebundeld

De inspraakreacties op de concept-kadernota Basismobiliteit regionaal gebundeld De inspraakreacties op de concept-kadernota Basismobiliteit regionaal gebundeld Inspraakperiode van 17 februari tot 17 maart 2015 18 maart 2015 01 Inhoudsopgave 01 Inhoudsopgave... 2 02 Inleiding... 3

Nadere informatie

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Samenwerking op gebied van basismobiliteit Besluit om: 1. De Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

OP WEG. Kadernota Basismobiliteit 2015-2019. Datum: 30 april 2015

OP WEG. Kadernota Basismobiliteit 2015-2019. Datum: 30 april 2015 OP WEG Kadernota Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 30 april 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Inhoudsopgave 00 Samenvatting...4 01 Inleiding...6

Nadere informatie

Projectplan Basismobiliteit Regio FoodValley

Projectplan Basismobiliteit Regio FoodValley Projectplan Basismobiliteit Regio FoodValley Opdrachtgevers: Gemeente Barneveld Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Wageningen

Nadere informatie

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Inhoud Context / terugblik Doelen en uitgangspunten Keuze regiemodel Proces en planning Verwervingsstrategie en bestek Specifieke

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 6 Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

Agendapunt Onderwerp 6 Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 21 september 2015 LO/MO/RJAM Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 1 september 2015 J. Pierik Van Der Snel Programma

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Datum: Steller: J.Hoekstra. Afd: SOC Aantal bijlagen 1. Afd.hoofd:

Datum: Steller: J.Hoekstra. Afd: SOC Aantal bijlagen 1. Afd.hoofd: 'N gemeente \ Barneveld Nr. 635275 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Mandatering regionale Stuurgroep Basismobiliteit en Nota van Uitgangspunten Basismobiliteit Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Afwegingskader bestuurlijke samenwerking

Afwegingskader bestuurlijke samenwerking Afwegingskader bestuurlijke samenwerking Kadernota Basismobiliteit 2015-2019 Hattem Deventer Zutphen Voorst Epe Heerde Brummen Apeldoorn Lochem 30 april 2015 Inhoudsopgave 01 Inleiding...3 02 Kaders voor

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Basismobiliteit 1- Notagegevens Notanummer 2015-002608 Datum 10-12-2015 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Beste collega s, Met vriendelijke groet, Gerard Vrenken Raadsgriffier Tilburg. Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg * Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Beste collega s, Met vriendelijke groet, Gerard Vrenken Raadsgriffier Tilburg. Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg * Postbus 90155, 5000 LH Tilburg Van: "Vrenken, Gerard" Aan: "Kirsten ten Cate" , "Westeinde, Berry van t" , "Elly de Graaf" , "gj.d.ruiter@hilvarenbeek.nl"

Nadere informatie

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding Programma: Inleiding Peter Drenth Basismobiliteit door Ivo Visser (Projectleider Basismobiliteit) Keuze s en inhoudelijke discussie Basismobiliteit : De mogelijkheid voor inwoners om zich tegen een redelijk

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT OP DE NOORD VELUWE

BASISMOBILITEIT OP DE NOORD VELUWE UITGANGSPUNTENNOTITIE BASISMOBILITEIT OP DE NOORD VELUWE PUTTEN ERMELO HARDERWIJK NUNSPEET OLDEBROEK ELBURG 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Huidige situatie... 3 1.2. Nieuwe situatie... 3 2. Doelen

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer

Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 1. Inleiding Aanleiding De gemeenten uit de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen, aangevuld met Druten, bereiden de aanbesteding

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe. LTA ja: Maand 12 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe. LTA ja: Maand 12 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe Registratienr. 6641828 Steller/telnr. Fenna Moene / 62 73 Bijlagen 3 Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn

Nadere informatie

Planaanpak Doelgroepenvervoer in Limburg - CONCEPT v10 20-10-2014. 1. Inleiding

Planaanpak Doelgroepenvervoer in Limburg - CONCEPT v10 20-10-2014. 1. Inleiding Planaanpak Doelgroepenvervoer in Limburg - CONCEPT v10 20-10-2014 1. Inleiding Voor de organisatie van het doelgroepenvervoer vanaf 11 december 2016 hebben de portefeuillehouders WMO van alle gemeenten

Nadere informatie

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer E.J.A. Groen in 't Wout Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538778 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

Bijlage 02 Uitgangspunten inkoop vervoer ronde 2 (vraagafhankelijk vervoer)

Bijlage 02 Uitgangspunten inkoop vervoer ronde 2 (vraagafhankelijk vervoer) Bijlage 02 Uitgangspunten inkoop vervoer ronde 2 (vraagafhankelijk vervoer) Doel van deze bijlage is te besluiten dat deze uitgangspunten voor besluitvorming aan de colleges gestuurd kunnen worden. De

Nadere informatie

MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN. Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer

MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN. Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer Kennismaken met het onderwerp en met elkaar Kengetallen doelgroepenvervoer Ken de reiziger De opgave Visie op de toekomst Mobiliteitspiramide

Nadere informatie

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer INHOUD Kerncijfers en startpunt Wat is de omvang van het vervoer en wat is de null-situatie Twentse visie op vervoer Welke uitgangspunten zijn gedefinieerd voor het vervolg Uitdagingen en oplossingen Waar

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Inspraakreacties. Kadernota Basismobiliteit 2015-2019. 30 april 2015

Inspraakreacties. Kadernota Basismobiliteit 2015-2019. 30 april 2015 Inspraakreacties Kadernota Basismobiliteit 2015-2019 30 april 2015 Inhoudsopgave 01 Inleiding...3 02 De inspraakreacties...4 Inspraakreactie 1: Adviesraad Wmo Apeldoorn...4 Inspraakreactie 2: Adviesraad

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 22 maart 2016 Agendapunt: RTG: 8 maart 2016

GEMEENTE NUTH Raad: 22 maart 2016 Agendapunt: RTG: 8 maart 2016 Reg.nr:Z.12140 INT.12916 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 22 maart 2016 Agendapunt: RTG: 8 maart 2016 AAN DE RAAD Onderwerp: Toekomstig doelgroepenvervoer Limburg 1. Samenvatting Gemeenten organiseren

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Regiemodel / mobiliteitscentrale

Regiemodel / mobiliteitscentrale Regiemodel / mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2 juni 2016 Sjoerd Hoekstra projectmanager Marijke Kramer - procesleider Vandaag De regio Noordoost Toekomstvast

Nadere informatie

Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer

Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer Marktconsultatiedocument Zwolle, 15 januari 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 9 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer

Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. Frings, R. Helmer-Englebert Samenvatting Er wordt

Nadere informatie

Heleen van Rosmalen. Geachte griffie(r),

Heleen van Rosmalen. Geachte griffie(r), Heleen van Rosmalen Van: Noordam, Andreas Verzonden: maandag 25 april 2016 15:53 Aan: 'griffie@apeldoorn.nl'; 'a.leenstra@brummen.nl'; 'griffie@deventer.nl'; 'Vincent.Smit@Epe.nl';

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Projectopdracht en planaanpak doelgroepenvervoer Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november 2014

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015.

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015. Aanvullende notitie Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015 Inleiding De gemeenten uit de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen, aangevuld met

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek 1. Partijen en overwegingen De ondergetekenden: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek De provincie Gelderland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw C.G. Bieze die

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft

QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft Retouradres; Gemeenteraad Gemeente Delft Afd. QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft 2 9 APR 2009 Behandeld door drs. G CJ. Lateber Telefoon 015-2602625 glafsberig) delft.nl Doc./bijlage Productnr. Datum 28-04-2009

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Raadsinformatie avond 4 februari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1. Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31 december 2015; En

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Arnhem ţ â. iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii 0 3 FEB 2016 GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN INĴ februari 2016

Arnhem ţ â. iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii 0 3 FEB 2016 GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN INĴ februari 2016 INĴ 6.00603 iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii G E M E E N T E Arnhem ţ â Aan de Colleges van de gemeenten van het voormalig stadsregiogebied Arnhem - Nijmegen incl. Druten GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN 0 3

Nadere informatie

SAMENWERKINGS- EN UITVOERINGSOVEREENKOMST REGIONALE NETWERKORGANISATIE Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen

SAMENWERKINGS- EN UITVOERINGSOVEREENKOMST REGIONALE NETWERKORGANISATIE Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen SAMENWERKINGS- EN UITVOERINGSOVEREENKOMST REGIONALE NETWERKORGANISATIE Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Alkmaar, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Samen op weg, Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid

Samen op weg, Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Samen op weg, Twentse visie op onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Hoofdlijnen visie Het inzetten en stimuleren van de eigen kracht van mensen en lokale initiatieven Het maximaal gebruik maken van

Nadere informatie

A.van Beerendonk Van: secretariaat doelgroepenvervoerlimburg.nl Verzonden: vrijdag 6 november 2015 13:05 Aan: 'esther.apeldoorn@beesel.nl'; 'j.lommen@leudal.nl';

Nadere informatie

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Agenda 1. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2. Toekomstontwikkelingen OV-land 3. Samenwerking = Maatwerk

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Basismobiliteit in de regio Achterhoek

Basismobiliteit in de regio Achterhoek Achterhoek Basismobiliteit in de regio Achterhoek Kadernota Projectgroep Basismobiliteit Achterhoek 1 augustus 2015 INHOUD Inhoud... 1 Begrippenlijst... 3 1 Samenvatting... 6 2 Inleiding... 11 2.1 Waarom

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015

COLLECTIEF VERVOER. Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015 COLLECTIEF VERVOER Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015 CROW-KPVV IN HET KORT Slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer CROW CROW-KpVV

Nadere informatie

Kadernotitie aanbesteding mobiliteitscentrale Regiotaxi Flevoland

Kadernotitie aanbesteding mobiliteitscentrale Regiotaxi Flevoland Kadernotitie aanbesteding mobiliteitscentrale Regiotaxi Flevoland 1. Inleiding De provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Zeewolde werken samen binnen Regiotaxi Flevoland.

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Achterhoek

Nieuwsbrief Achterhoek oktober 2016 Nieuwsbrief Achterhoek Stedendriehoek Tevredenheid reizigers Regiotaxi Gelderland met gemiddeld cijfer van 8 groter dan ooit PlusOV vervoer met een plus 2 Met wie reist u straks? 3 Uw nieuwe

Nadere informatie

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken.

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. Bijlage 5: Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. In het kader van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen is een lijst met mogelijke pilots opgesteld. Naar aanleiding van

Nadere informatie

Verkenning regionale beheerorganisatie basismobiliteit

Verkenning regionale beheerorganisatie basismobiliteit www.pwc.nl Verkenning regionale beheerorganisatie basismobiliteit 10 april 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 6 1.1. Achtergrond en aanleiding 6 1.2. Doelstelling en reikwijdte 6

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp addendum raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 1- Notagegevens Notanummer 2015-002336 Datum 17-11-2015 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Presentatie Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer

Presentatie Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer Presentatie Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer Ilonka Novák / Januari 2014 Wie is Ilonka Novák? Ilonka Novák is zelfstandig adviseur voor participerende burgers, o.a. op het terrein

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale samenwerking Jeugdzorg

Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale samenwerking Jeugdzorg 1 Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale samenwerking Jeugdzorg Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en heeft betrekking op de uitvoering door de gemeente Apeldoorn van taken

Nadere informatie

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. Onderwerp

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. Onderwerp Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 5 0 5 9 7 0 BBV. nr. 494286 Datum B&W-vergadering 5-9-2016 Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische J.M.C. Wackers Onderwerp Voortgang aanbesteding Wmo-vervoer Samenvatting

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 december (Week 49)

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 december (Week 49) Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2016. (Week 49) Aanwezig: drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester, A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen,

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 9 februari Gemeenteraad. Kerkdriel, 7 december 2005

Raadsvoorstel. 9 februari Gemeenteraad. Kerkdriel, 7 december 2005 Gemeenteraad 9 februari 2006 12 Kerkdriel, 7 december 2005 Onderwerp Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi) Beslispunten 1. In te stemmen met deelname per 1 januari 2007 aan de Regiotaxi Rivierenland;

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Bijlage B: Verdelingssystematiek kosten basismobiliteit vanaf

Bijlage B: Verdelingssystematiek kosten basismobiliteit vanaf Bijlage B: Verdelingssystematiek kosten basismobiliteit vanaf 1-1-2017 Achtergrond Vanaf 1 januari 2017 zal er een nieuw regionaal vervoersysteem operationeel zijn. Met het vaststellen van de kadernota

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 juni 2013 nummer: 2013_BW_00359 Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Karin

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Gevraagd advies op het thema basismobiliteit. 16 november Sociale Raad Aalten Adviesraad voor sociaal domein

Gevraagd advies op het thema basismobiliteit. 16 november Sociale Raad Aalten Adviesraad voor sociaal domein Gevraagd advies op het thema basismobiliteit 16 november 2016 Sociale Raad Aalten Adviesraad voor sociaal domein November 2016 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitgangspunten advies 3. Advies-

Nadere informatie

Instellingsbesluit Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Instellingsbesluit Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen De Vervoersorganisatie, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter de heer A.M. Boone, Het volgende in aanmerking genomen: a. Het vervoersysteem voor doelgroepen is onder andere collectief vraagafhankelijk

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet Hans van Bolderen van harte welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet Hans van Bolderen van harte welkom. VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR Datum overleg : 15 oktober 2015 11.30 13.00 uur reguliere vergadering Plaats : Gemeente Brummen Leuvenheim Aanwezig : Apeldoorn: dhr. J. Kruithof Brummen: dhr. A.J.

Nadere informatie

Samenvatting wijzigingen raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (i.v.m. inkoop 2017)

Samenvatting wijzigingen raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (i.v.m. inkoop 2017) Samenvatting wijzigingen raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (i.v.m. inkoop 2017) 1. Inleiding De regionale Raamovereenkomst voor de maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 loopt tot 31 december 2016,

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Alfabetische begrippenlijst

Alfabetische begrippenlijst Alfabetische begrippenlijst A Aanbestedende dienst De partij die de aanbesteding uitvoert. Dit is niet altijd de gemeente zelf. Aanbesteding De overheid koopt een product of dienst volgens vastgestelde

Nadere informatie

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is.

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is. Notitie Jeugdhulpvervoer Van : Werkgroep Vervoer Jeugdhulp T.b.v. : Pho Maatschappij Doel : Informatief Inleiding Vervoer naar en van de jeugdhulplocatie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Rivierenland

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Rivierenland 1. Partijen en overwegingen De ondergetekenden: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Rivierenland De provincie Gelderland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw C.G. Bieze die

Nadere informatie