Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001"

Transcriptie

1 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 2 Gezondheidstoestand IPH/EPI REPORTS nr

2 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat Brussel Tel : 02/ index4.htm Leuvenseweg Brussel Onderzoeksteam : Jamila Buziarsist Stefaan Demarest Lydia Gisle Jean Tafforeau Johan Van der Heyden Herman Van Oyen Met de medewerking van : Pieter-Jan Miermans Francis Sartor Logistieke steun : Monique Schoonenburg Véronique Verhocht Nationaal Instituut voor de Statistiek : IPH/EPI REPORTS Nr Depotnummer: D/2002/2505/40

3 Inhoudstafel Gezondheidsenquête, België, 2001 DEEL 1 : Introductie... 8 Doel en opzet van de Gezondheidsenquête 2001 I. Inhoud van de bevraging... 8 II. Samenstelling van de steekproef III. Actoren IV. Veldwerkorganisatie V. Netwerk enquêteurs VI. Kwaliteitsbewaking VII. Participatiegraad VIII. Wegingsfactoren IX. Tabellen X. Studiepopulatie DEEL 2 : 1. Gezondheidstoestand Subjectieve gezondheid Lichamelijke gezondheid Chronische aandoeningen Acute aandoeningen Mentale gezondheid Beperkingen en Participatieproblemen DEEL 3 : 2. Leefstijl Lichamelijke activiteit Voeding Voedingsstatus Voedingsgewoonten Gebruik van alcohol Tabaksgebruik Gebruik van illegale drugs Gezondheid en seksualiteit Blz.

4 Gezondheidsenquête, België, 2001 Inhoudstafel DEEL 4 : Blz. 3. Preventie Vaccinatie bij volwassenen Cardiovasculaire preventie Vroegtijdige opsporing van diabetes Vroegtijdige opsporing van borstkanker Vroegtijdige opsporing van baarmoederhalskanker DEEL 5 : 4. Medische consumptie Contacten met zorgverstrekkers Contacten met de huisarts Contacten met de specialist Contacten met de spoedgevallendienst Contatcten met de tandarts Contacten met paramedische zorgverstrekkers Opname in het ziekenhuis Gebruik van geneesmiddelen Patiëntentevredenheid Niet-conventionele geneeswijzen DEEL 6 : 5. Gezondheid en samenleving Toegankelijkheid van gezondheidszorgen Socio-economische verschillen in gezondheid Gezondheid en omgeving Ongevallen, verkeersveiligheid en geweld Sociale gezondheid Sociale en preventieve diensten

5 Gezondheidsenquête, België, Lichamelijke Gezondheid

6 Acute Aandoeningen Gezondheidsenquête, België, 2001

7 Gezondheidsenquête, België, 2001 Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van : M. AELVOET Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu J. CHABERT Minister van Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest T. DETIENNE Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid van het Waals Gewest D. GOSUIN Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest N. MARECHAL Minister van Jeugdhulp en Gezondheid van de Franse Gemeenschap H. NIESSEN Minister van Jeugd en Gezin, Monumenten en Landschappen, Gezondheid en Sociale Zaken van de Duitstalige Gemeenschap F. VANDENBROUCKE Minister van Sociale Zaken en Pensioenen M. VOGELS Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap.

8 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Acute aandoeningen Gezondheidstoestand Leefstijl Preventie Medische Consumptie Subjectieve Gezondheid Lichamelijke Gezondheid Mentale Gezondheid Beperkingen en Participatieproblemen Chronische Aandoeningen Acute Aandoeningen Gezondheid en Samenleving I. Samenvatting Voor acute aandoeningen werd het voorkomen van een episode in de 2 weken voor de enquête nagegaan samen met het consultatiegedrag. De aandoeningen zijn acute diarree, acute bronchitis/longontsteking en een astma-aanval. Ongeveer 6 van de populatie rapporteert een acute diarree. Voor acute bronchitis/longontsteking en astmaaanval is dit cijfer respectievelijk 4 en 2. De incidentie van een opstoot bij personen die vermelden dat ze leiden aan chronische bronchitis of aan astma is respectievelijk 28 en 22. Er zijn geen uitgesproken verschillen volgens geslacht; leeftijd, woonplaats (Gewest of niveau van urbanisatie) en opleiding. Een huisarts wordt vooral geconsulteerd voor een acute bronchitis/longontsteking (64) en minder voor een astma-aanval (35) of een acute diarree (25). Bij acute bronchitis/longontsteking en acute diarree is koorts als bijkomend symptoom een belangrijke drijfveer om te consulteren. Personen met een acute bronchitis/longontsteking rapporteren frequenter het gebruik van antibiotica in de twee weken voor de bevraging. Een zelfde aanwijzing, alhoewel minder uitgesproken, is er ook bij acute diarree. De subjectieve gezondheidservaring is minder goed bij de personen die een episode van elk van de drie acute aandoeningen vermelden. 237

9 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 II. Inleiding Acute aandoeningen komen frequent voor en zijn een belangrijke reden voor een doktersbezoek en geneesmiddelengebruik (1;2). Deze aandoeningen geven ook vaak aanleiding tot werkverlet. Om deze redenen hebben deze aandoeningen, ook al zijn ze in de regel goedaardig en kort van duur, ook een impact op de gezondheid van de bevolking en op de gezondheidszorg. De lijst van acute aandoeningen die bevraagd werd in de gezondheidsenquête is beperkt tot acute diarree, acute bronchitis/longontsteking en een astmaaanval. De redenen van deze selectie is in de eerste plaats dat er aanwijzingen zijn van een mogelijke toename in de incidentie van astmatische episodes(3) en van diarree episodes(4). Daarnaast wordt er vaak ook de associatie gemaakt tussen het voorkomen van luchtpollutie en het voorkomen van astma aanvallen of acute bronchitis/longontsteking. Een belangrijke proportie van de acute diarree wordt in verband gebracht met besmetting in voedselketen. Een laatste reden voor de keuze van acute bronchitis/longontsteking en astmaaanval in de lijst van acute aandoeningen is de mogelijkheid om de link te maken met de gelijkaardige aandoeningen uit de lijst van de chronische aandoeningen zodat er een maat voor de incidentie van een opflakkering kan worden bepaald. III. Vragen Het tijdsreferentiekader voor het voorkomen van de acute aandoeningen is twee weken. Deze herinneringsperiode in de gezondheidsenquête is gelijkaardig aan de referentieperiode voor o.a. het voorkomen van tijdelijke beperkingen en geneesmiddelengebruik. Voor elk van de aandoeningen wordt naast het voorkomen ook naar een eventuele consultatie bij de huisarts gepeild. Voor de diarree episode en de acute bronchitis/longontsteking is er ook een vraag naar de aanwezigheid van koorts als een indicatie van de ernst van de aandoening. De vragen worden als volgt ingeleid: Denk even terug aan de voorbije twee weken, die gisteren afliepen. Heeft u één van de volgende ziektes of klacht gehad : AD0101. Diarree, dit wil zeggen tenminste 3-maal waterige of slijmerige ontlasting binnen 24 uur? AD0201. Had u koorts? AD0301. Heeft u hiervoor uw huisarts geraadpleegd? AD0102. Bronchitis of longontsteking? AD0202. Had u koorts? AD0302. Heeft u hiervoor uw huisarts geraadpleegd? AD0103. Astma-aanval of astmacrisis? AD0303. Heeft u hiervoor uw huisarts geraadpleegd? IV. Indicatoren Er zijn 2 types indicatoren voor elk van de verschillende acute aandoeningen. In de eerste plaats is er de proportie van de populatie die een episode van een acute aandoening in de laatste 2 weken rapporteren al dan niet met koorts. Daarnaast is bij het voorkomen van een episode het percentage van de bevolking berekend dat bij de acute aandoening de huisarts consulteert. De vragen maken deel van de mondelinge vragenlijst en werden aan iedereen gesteld. 238

10 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid V. Resultaten V.1. België V.1.1. Acute diarree episode in de laatste twee weken (AD01_1 tot AD01_5) Net geen 6 van de populatie heeft een diarree episode gehad in de twee weken voor de bevraging. Er is geen verschil in de proportie volgens geslacht (Tabel ). Er is geen uitgesproken verandering in de gerapporteerde incidentie volgens leeftijd. Alhoewel de incidentie lager is de maand september is deze over het algemeen homogeen verdeeld over de verschillende maanden van het jaar (Figuur ). Een minderheid van de personen (15; 13 bij mannen; 16 bij vrouwen) met een diarree episode vermeldt het samengaan met koorts. Ongeveer een kwart van de personen met diarree consulteren een huisarts. Vrouwen consulteren vaker (30) dan mannen (21) en het consultatiecijfer neemt ook toe na de leeftijd van 55 jaar (Tabel ). Dit percentage is veel hoger (67) wanneer er bijkomend koorts was (Figuur ). In tegenstelling tot het verschil volgens geslacht is het hoger consultatiecijfer op oudere leeftijd significant na controle voor de aanwezigheid van koorts. Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, België, Indicator AD01_ J F M A M J J A S O N D Maand Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute diarree episode, Gezondheidsenquête, België, Mannen Vrouwen Indicator AD01_ Geen koorts Koorts 239

11 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Er zijn geen verschillen in het rapporteren van een acute diarree episode volgens woonplaats, hetzij het Gewest of het niveau van urbanisatie. Mensen zonder diploma rapporteren iets vaker een diarree episode (9) maar dit verschil was niet significant (Tabel ). Ook het consultatiegedrag wordt niet beïnvloed door deze achtergrondkenmerken. Wel consulteren personen zonder diploma (12) minder frequent de huisarts, zonder dat dit verschil significant is (Tabel ). Koorts is een belangrijke drijfveer om de huisarts te consulteren (OR: 11,8; 95BI 5,93-23,6). Personen met een diarree episode (6 indien geen koorts. 18 indien met koorts) gebruiken frequenter antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder diarree (4). Voor diarree met koorts blijft dit verschil in gebruik van antibiotica (OR: 3,34; 95BI 1,08-10,31) significant na controle voor geslacht, leeftijd, opleiding, residentie en een recente bronchitis/longontsteking. De ervaren gezondheid van personen die recent een acute diarree hadden is beduidend slechter (OR: 2,96; 95BI 2,25-3,92). V.1.2. Acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste twee weken (AD02_1 tot AD02_5) Een episode van acute bronchitis/longontsteking in de 2 weken voor de bevraging werd door 4 van de populatie (3 bij mannen en 4 bij vrouwen) gemeld (Tabel ). De incidentie neemt toe met de leeftijd tot bijna 8 bij mannen en iets over de 6 bij vrouwen in de oudste leeftijdsgroep (Figuur ). De incidentie is lager de maanden juli en augustus (Figuur ). Ruim twee derden van de personen met acute bronchitis/longontsteking (72 bij mannen; 67 bij vrouwen) vermeldt geen koorts. Ongeveer twee derden consulteert een huisarts en dit cijfer is gelijkaardig voor mannen (65) en vrouwen (64). Het consultatiecijfer is niet statistische verschillend volgens leeftijd (Tabel ). Het consultatiecijfer is vooral hoog (88) wanneer koorts aanwezig is (Figuur ). Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, volgens geslacht, Gezondheidsenquête, België, Indicator ad02_2 BE Indicator ad02_2 BE Mannen Vrouwen 240

12 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, België, Indicator ad02_ J F M A M J J A S O N D Maand Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute bronchitis/longontsteking, Gezondheidsenquête, België, Indicator AD02_ Mannen Vrouwen Geen koorts Koorts Er zijn geen verschillen in het rapporteren van een acute bronchitis/longontsteking episode volgens woonplaats: Gewest of niveau van urbanisatie (Tabel ). Mensen met diploma lager onderwijs en lager secondair onderwijs (5) rapporteerden iets frequenter een acute bronchitis/longontsteking (Tabel ) maar dit verschil blijft niet statistisch significant na standaardisatie voor leeftijd en geslacht. De incidentie van acute bronchitis/longontsteking episodes is afhankelijk het rook gedrag (roker: 5; vroeger roker: 4; nooit roker: 2). 28 van de personen met chronische bronchitis/cara vermelden ook een acute opstoot van bronchitis/longontsteking in de twee weken voor de bevraging. De relatie tussen de frequentie van een acute bronchitis/longontsteking episode en het huidige rookgedrag (OR: 1,66; 95BI 1,00-2,74) en het lijden aan chronische bronchitis/cara (OR: 18,9; 95BI 13,0-27,4) blijft significant na correctie voor de sociodemografische achtergrondkenmerken. Het consultatiegedrag is niet beïnvloed door de achtergrondkenmerken (Tabel ). Koorts is de belangrijkste drijfveer om de huisarts te consulteren (OR: 11,9; 95BI 5,16-27,3). Een acute bronchitis/longontsteking episode leidt tot frequenter (25 indien geen koorts; 39 indien koorts) gebruik van antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder zo n episode (3). Dit verschil in gebruik van antibiotica (zonder koorts OR: 9,97; 95BI 5,44-18,28; met koorts OR: 17,59; 95BI 9,71-31,87) blijft significant na controle voor geslacht, leeftijd, opleiding, residentie en een recente diarree episode. Personen die recent een acute bronchitis/longontsteking episode hadden rapporteren een slechtere ervaren gezondheid (OR: 3,37; 95BI 2,36-4,80). 241

13 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 V.1.3. Acute astma-aanval in de laatste twee weken (AD03_1, AD03_2) Een acute astma-aanval in de twee weken voor de bevraging komt voor bij 2 van de populatie. De frequentie is identiek voor mannen als vrouwen (Tabel ). Er is geen duidelijk patroon volgens de leeftijd. Enkel bij mannen, 75 jaar en ouder, is de frequentie hoger (5). De frequentie blijft vrij gelijkaardig over het verloop van het jaar met de laagste frequentie (< 1) in juni en in december. Iets meer dan een derde van de personen met astma-aanval consulteert de huisarts (35 bij mannen, 36 bij vrouwen). Het consultatiecijfer is boven de 50 in de oudste leeftijdsgroepen (p voor trend = 0,03). Er zijn geen verschillen in het rapporteren van een astma-aanval volgens residentie: Gewest of niveau van urbanisatie. Mensen met diploma lager onderwijs (3) en lager secondair onderwijs (2) rapporteerden iets frequenter een astma-aanval (Tabel ) maar dit verschil blijft niet statistisch significant na correctie voor leeftijd, geslacht. De incidentie van een astma-aanval is hoger bij ex-rokers (3), rokers (2) in vergelijking met nooit rokers (1) en bij personen die astma rapporteerden in de lijst van chronische aandoeningen (22). De relatie tussen de incidentie van een astma-aanval in de laatste 2 weken en het feit dat men vroeger rookte (OR: 2,21; 95BI 1,27-3,86) of dat men vermeld aan astma te lijden (OR: 44,9; 95BI 27,0-74,8) blijft significant na correctie voor de socio-demografische achtergrondkenmerken. Het consultatiegedrag bij een acute astma-aanval is verschillend volgens de plaats van residentie (Tabel ). Het is 25 in het Vlaams Gewest en bijna 50 in het Brussels en Waals Gewest. Het is ook hoger in het semi-stedelijk en landelijke zones (respectievelijk 36 en 39). Deze verschillen volgens residentie blijven significant na standaardisatie voor de socio-demografische achtergrondskenmerken in een multivariate model. De lager geschoolde populatie lijkt vaker te consulteren voor een astma-aanval, maar dit verschil is niet significant. Personen die recent een astma-aanval hadden rapporteren een slechtere ervaren gezondheid (OR: 2,41; 95BI 1,56-3,71). 242

14 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de populatie met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, België, ad01_2 - België Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 6,1 6,1 ( 5,3-7,1) 5866 Vrouw 5,5 5,5 ( 4,6-6,4) ,0 6,0 ( 4,6-7,9) ,5 5,5 ( 4,0-7,6) ,8 6,8 ( 5,3-8,6) ,2 5,1 ( 3,9-6,7) ,5 5,5 ( 4,2-7,2) ,9 5,9 ( 4,2-8,1) ,0 5,0 ( 3,4-7,2) ,9 7,0 ( 4,0-11,9) 894 Geen diploma 8,9 9,0 ( 2,7-26,0) 270 Lager onderwijs 5,1 5,1 ( 3,6-7,3) 1555 Lager secundair 6,6 6,6 ( 5,1-8,5) 2178 Hoger secundair 5,2 5,1 ( 4,1-6,4) 3486 Hoger onderwijs 6,1 6,0 ( 4,9-7,3) 4115 URBANISATIEGRAAD Brussel 6,3 6,2 ( 5,3-7,4) 2961 Stedelijk gebied 6,4 6,4 ( 4,9-8,4) 1917 Semi-stedelijk gebied 5,8 5,7 ( 4,7-7,0) 3866 Landelijk gebied 5,4 5,4 ( 4,3-6,7) 3243 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 5,7 5,7 ( 4,8-6,7) 4066 Brussels Gewest 6,3 6,2 ( 5,3-7,4) 2961 Waals Gewest 5,8 5,8 ( 4,7-7,1)

15 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute diarree episode, Gezondheidsenquête, België, ad01_3 - België Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 21,0 21,2 (16,1-27,3) 338 Vrouw 29,6 27,7 (21,4-35,1) ,2 25,3 (14,6-40,0) ,3 22,5 (12,0-38,3) ,3 20,3 (11,7-32,9) ,1 14,7 ( 8,4-24,3) ,0 21,5 (12,4-34,7) ,9 32,4 (21,6-45,5) ,5 37,7 (23,1-54,9) ,0 39,6 (18,4-65,7) 51 Geen diploma 12,4 5,3 ( 0,4-41,4) 12 Lager onderwijs 29,1 22,7 (13,6-35,5) 94 Lager secundair 25,5 23,2 (15,3-33,4) 135 Hoger secundair 33,6 34,6 (25,3-45,4) 188 Hoger onderwijs 17,2 19,0 (12,4-27,9) 249 URBANISATIEGRAAD Brussel 33,5 33,5 (25,7-42,4) 191 Stedelijk gebied 26,7 26,6 (17,9-37,8) 116 Semi-stedelijk gebied 21,7 19,9 (13,4-28,4) 218 Landelijk gebied 26,0 26,0 (17,5-36,8) 169 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 22,2 21,1 (15,2-28,7) 238 Brussels Gewest 33,5 33,5 (25,7-42,4) 191 Waals Gewest 28,6 27,9 (21,3-35,7)

16 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de populatie met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, België, ad02_2 België Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 3,1 3,0 ( 2,4-3,7) 5684 Vrouw 3,9 3,5 ( 2,8-4,4) ,6 3,6 ( 2,3-5,4) ,3 1,3 ( 0,7-2,4) ,3 3,3 ( 2,1-5,1) ,1 3,1 ( 2,1-4,6) ,7 2,7 ( 1,7-4,2) ,5 4,5 ( 3,2-6,2) ,3 4,3 ( 3,0-6,1) ,0 7,8 ( 5,2-11,5) 877 Geen diploma 4,1 3,6 ( 1,6-7,9) 250 Lager onderwijs 6,4 5,2 ( 3,7-7,3) 1516 Lager secundair 5,3 5,0 ( 3,5-7,2) 2109 Hoger secundair 2,7 2,7 ( 1,9-3,7) 3372 Hoger onderwijs 2,3 2,2 ( 1,7-3,0) 3997 URBANISATIEGRAAD Brussel 4,3 3,9 ( 3,1-5,0) 2906 Stedelijk gebied 3,6 3,3 ( 2,1-5,0) 1849 Semi-stedelijk gebied 3,5 3,2 ( 2,4-4,3) 3715 Landelijk gebied 3,3 3,1 ( 2,3-4,1) 3152 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 3,7 3,3 ( 2,6-4,2) 3762 Brussels Gewest 4,3 3,9 ( 3,1-5,0) 2906 Waals Gewest 3,1 2,9 ( 2,2-3,7)

17 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een episode van acute bronchitis/longontsteking, Gezondheidsenquête, België, ad02_3 België Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 65,1 66,5 (56,4-75,4) 189 Vrouw 63,6 63,7 (51,8-74,2) ,8 60,1 (40,2-77,2) ,4 75,4 (38,7-93,7) ,7 60,9 (37,3-80,3) ,0 57,0 (36,0-75,7) ,9 76,0 (57,0-88,3) ,4 52,6 (36,1-68,6) ,3 59,2 (41,4-74,9) ,7 80,0 (56,3-92,6) 61 Geen diploma 81,2 82,5 (53,1-95,2) 14 Lager onderwijs 74,6 76,5 (56,5-89,1) 88 Lager secundair 64,8 66,1 (50,5-78,8) 92 Hoger secundair 59,8 62,0 (43,8-77,4) 96 Hoger onderwijs 53,9 56,6 (41,2-70,8) 95 URBANISATIEGRAAD Brussel 68,6 69,2 (59,1-77,8) 118 Stedelijk gebied 58,1 58,4 (36,0-77,9) 68 Semi-stedelijk gebied 64,3 64,0 (49,7-76,3) 117 Landelijk gebied 65,8 68,7 (54,6-80,1) 96 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 63,0 63,7 (51,0-74,8) 119 Brussels Gewest 68,6 69,1 (59,0-77,6) 118 Waals Gewest 65,4 66,3 (54,0-76,8)

18 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de populatie met een astma-aanval in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, België, ad03_1 België Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 1,8 1,8 ( 1,4-2,3) 5681 Vrouw 1,8 1,7 ( 1,3-2,3) ,8 1,8 ( 1,1-2,9) ,2 1,2 ( 0,6-2,5) ,5 2,5 ( 1,6-4,0) ,1 2,1 ( 1,2-3,6) ,0 1,0 ( 0,6-1,7) ,8 1,8 ( 1,0-3,1) ,0 2,0 ( 1,1-3,5) ,7 2,7 ( 1,5-4,8) 878 Geen diploma 0,9 0,9 ( 0,3-2,6) 251 Lager onderwijs 2,7 2,6 ( 1,5-4,3) 1515 Lager secundair 2,4 2,4 ( 1,6-3,5) 2102 Hoger secundair 1,9 1,8 ( 1,2-2,8) 3370 Hoger onderwijs 1,2 1,1 ( 0,8-1,7) 3996 URBANISATIEGRAAD Brussel 2,1 2,0 ( 1,6-2,6) 2903 Stedelijk gebied 1,5 1,5 ( 0,7-3,2) 1846 Semi-stedelijk gebied 1,7 1,6 ( 1,1-2,3) 3710 Landelijk gebied 2,1 2,1 ( 1,5-2,8) 3151 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 1,7 1,6 ( 1,2-2,2) 3755 Brussels Gewest 2,1 2,0 ( 1,6-2,6) 2903 Waals Gewest 2,1 2,0 ( 1,5-2,7)

19 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute astma-aanval, Gezondheidsenquête, België, ad03_3 België Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 34,5 31,0 (20,8-43,5) 116 Vrouw 36,0 37,1 (24,6-51,5) ,0 27,0 (12,5-48,9) ,5 14,0 ( 3,7-40,6) ,2 25,5 (11,0-48,6) ,9 32,5 (13,0-61,0) ,5 56,2 (30,3-79,1) ,8 31,3 (11,6-61,2) ,7 52,1 (23,9-79,0) ,3 58,2 (29,9-82,0) 29 Geen diploma 64,4 45,9 ( 6,3-91,4) 5 Lager onderwijs 48,8 42,8 (19,8-69,4) 43 Lager secundair 35,0 32,4 (18,1-51,0) 59 Hoger secundair 30,1 31,0 (16,5-50,5) 59 Hoger onderwijs 29,1 32,9 (17,5-53,2) 57 URBANISATIEGRAAD Brussel 49,7 47,1 (33,9-60,7) 68 Stedelijk gebied 9,6 10,1 ( 2,7-31,1) 28 Semi-stedelijk gebied 36,5 35,4 (21,2-52,8) 69 Landelijk gebied 38,9 37,1 (22,9-54,0) 68 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 24,6 22,9 (12,9-37,5) 60 Brussels Gewest 49,7 46,7 (33,2-60,6) 68 Waals Gewest 48,1 48,9 (33,6-64,4)

20 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid V.2. Vlaams Gewest V.2.1. Acute diarree episode in de laatste twee weken (AD01_1 tot AD01_5) Bijna 6 van de populatie heeft een diarree episode gehad in de twee weken voor de bevraging. Er is geen belangrijk verschil in de proportie volgens geslacht (6 bij mannen en 5 bij vrouwen (Tabel )). Bij mannen daalt de frequentie op oudere leeftijd terwijl bij vrouwen na een initiële daling op de leeftijd jaar er opnieuw een toename is (Figuur ). Deze associatie met leeftijd is echter niet significant. De incidentie is het hoogst in de zomermaanden en het laagst in de maand september (Figuur ). Een minderheid van de personen (13 bij mannen; 18 bij vrouwen) met een diarree episode vermeldt het samengaan met koorts. Twee en twintig percent van de personen met diarree consulteren een huisarts, vrouwen iets vaker (26) dan mannen (18) (Tabel ). Het consultatiecijfer is meer dan 40 bij vrouwen 55 jaar en ouder. Dit percentage is hoger (63) wanneer er bijkomend koorts wordt vermeld; 53 bij mannen en 70 bij vrouwen (Figuur ). Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, Indicator ad01_2 VL Mannen Vrouwen Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, Indicator AD01_ J F M A M J J A S O N D Maand 249

21 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute diarree episode, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, Mannen Vrouwen 70 Indicator AD01_ Geen koorts Koorts Er zijn geen verschillen in het rapporteren van een acute diarree episode en de consultatiegraad volgens de urbanisatiegraad. Mensen zonder diploma rapporteren iets frequenter een diarree episode (11). Ze consulteren echter minder vaak (10). Deze verschillen zijn niet significant (Tabel , ). Bijkomende koorts is een belangrijke factor voor consultatie (OR: 14,83; 95BI 5,73-38,4). Personen met een diarree episode met koorts nemen frequenter (15) antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder diarree (4) of diarree zonder koorts (4). Dit verschil blijft significant na standaardisatie voor leeftijd en geslacht, maar niet na controle voor een recente bronchitis/longontsteking. De subjectieve gezondheid bij personen die recent een acute diarree hadden is slechter (OR: 3,45; 95BI 2,32-5,13). V.2.2. Acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste twee weken (AD02_1 tot AD02_5) Een episode van acute bronchitis/longontsteking in de 2 weken voor de bevraging werd door 4 van de populatie (3 bij mannen en 4 bij vrouwen) gemeld (Tabel ). De incidentie neemt vooral toe met de leeftijd bij vrouwen (Figuur ). De incidentie is lager is de maanden juli en augustus (Figuur ). Ruim twee derden van de personen met bronchitis/longontsteking (76 bij mannen; 70 bij vrouwen) vermeldt geen koorts. Ongeveer twee derden van de personen met bronchitis/longontsteking (64 bij mannen; 63 bij vrouwen) consulteren een huisarts. Het consultatiecijfer is niet statistische verschillend volgens leeftijd (Tabel ) en is hoger (90) wanneer er bijkomend koorts is (Figuur ). Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, volgens geslacht, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, Indicator ad02_2 VL Indicator ad02_2 VL Mannen Vrouwen 250

22 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, Indicator ad02_ J F M A M J J A S O N D Maand Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute bronchitis/longontsteking, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, Indicator AD02_ Mannen Vrouwen Geen koorts Koorts Er zijn geen verschillen in het rapporteren van een acute bronchitis/longontsteking episode volgens niveau van urbanisatie. Mensen met diploma hoger onderwijs (2) rapporteerden iets minder frequent een acute bronchitis/longontsteking (Tabel ) maar dit verschil blijft niet statistisch significant na standaardisatie. De incidentie van acute bronchitis/longontsteking episodes varieert niet significant volgens het rookgedrag (roker: 4,0; ex-roker: 3; nooit roker: 3). 28 van de personen met chronische bronchitis/cara vermelden ook een acute opstoot van bronchtis/longontsteking in de twee weken voor de bevraging. De relatie tussen de frequentie van een acute bronchtis/longontsteking episode en het lijden aan chronische bronchitis/cara (OR: 17,0; 95BI 10,0-28,8) blijft significant na correctie voor de sociodemografische achtergrondkenmerken en roken. Het consultatiegedrag was niet beïnvloed door de sociodemografische achtergrondkenmerken (Tabel ). Koorts blijft een belangrijke determinant voor consultatie (OR: 18,2; 95BI 4,52-73,4). Een acute bronchitis/longontsteking episode leidt tot frequenter (22 indien geen koorts; 39 indien koorts) gebruik van antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder zo n episode (3). Dit verschil in gebruik van antibiotica blijft significant na controle voor geslacht, leeftijd, opleiding, residentie en een recente diarree episode (zonder koorts OR: 11,90; 95BI 4,98-28,42; met koorts OR: 19,95; 95BI 7,62-52,23). Personen die recent een acute bronchitis/longontsteking episode hadden rapporteren een slechtere ervaren gezondheid (OR: 4,31; 95BI 2,61-7,10). 251

23 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 V.2.3. Astma-aanval in de laatste twee weken (AD03_1, AD03_2) Een acute astma-aanval in de twee weken voor de bevraging komt voor bij 2 van de populatie. Per maand schommelt de incidentie tussen de 1 à 2, zonder een uitgesproken seizoensgebonden patroon. De frequentie was vrij gelijkaardig voor mannen als vrouwen (Tabel ). Er is geen duidelijk patroon volgens de leeftijd. Enkel bij mannen, 75 jaar en ouder, is de frequentie hoger (4). Ongeveer een vierde van de personen met astma-aanval consulteert de huisarts (26 bij mannen, 24 bij vrouwen). Het consultatiecijfer neemt toe met de leeftijd (p voor trend = 0,03). Er zijn geen significante verschillen in het rapporteren van een astma-aanval volgens urbanisatie of opleiding (Tabel ). Het consultatiegedrag is niet significant verschillend volgens woonplaats of opleiding. De incidentie van een astma-aanval is 2 bij ex-rokers en 1 bij rokers en nooit rokers. Het is 20 bij personen die astma rapporteren in de lijst van chronische aandoeningen. Enkel de relatie tussen de incidentie van een astmaaanval in de laatste 2 weken en het feit dat men lijdt aan astma (OR: 35,5; 95BI 16,7-75,1) blijft significant na correctie voor de socio-demografische achtergrondkenmerken. Personen die recent een astma-aanval hadden rapporteren een slechtere ervaren gezondheid (OR: 2,76; 95BI 1,47-5,16). 252

24 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de populatie met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, ad01_2 - Vlaams Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 6,1 6,0 ( 4,9-7,3) 2041 Vrouw 5,4 5,3 ( 4,2-6,7) ,8 6,8 ( 4,7-9,8) ,5 6,5 ( 4,3-9,8) ,6 6,6 ( 4,7-9,3) ,5 4,5 ( 2,9-6,9) ,9 4,9 ( 3,4-7,2) ,3 5,3 ( 3,4-8,1) ,4 4,4 ( 2,8-6,9) ,6 6,7 ( 2,8-15,2) 266 Geen diploma 11,0 10,8 ( 2,6-35,7) 79 Lager onderwijs 4,1 4,1 ( 2,2-7,4) 491 Lager secundair 6,5 6,6 ( 4,6-9,3) 748 Hoger secundair 5,0 4,9 ( 3,6-6,6) 1327 Hoger onderwijs 6,4 6,1 ( 4,7-7,9) 1364 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 6,8 6,7 ( 5,0-9,0) 938 Semi-stedelijk gebied 5,8 5,7 ( 4,5-7,2) 2037 Landelijk gebied 4,8 4,7 ( 3,4-6,7)

25 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een episode van acute diarree, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, ad01_3 - Vlaams Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 18,2 17,9 (11,6-26,6) 122 Vrouw 26,4 23,7 (15,7-34,0) ,8 24,5 (11,2-45,6) ,1 21,3 ( 8,9-42,9) ,5 24,2 (12,0-42,8) ,7 9,7 ( 2,8-28,6) ,4 15,1 ( 5,8-34,2) ,7 24,7 (11,6-45,0) ,7 45,5 (24,8-67,9) ,1 18,4 ( 4,8-49,8) 14 Geen diploma 9,7 7,1 ( 0,2-71,3) 4 Lager onderwijs 21,3 16,1 ( 5,4-39,3) 21 Lager secundair 20,5 18,8 ( 9,7-33,4) 50 Hoger secundair 32,0 30,9 (18,4-47,0) 74 Hoger onderwijs 16,3 16,1 ( 8,2-29,4) 86 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 25,6 24,2 (14,7-37,3) 67 Semi-stedelijk gebied 18,1 16,7 ( 9,9-26,9) 119 Landelijk gebied 26,7 25,0 (12,4-44,0)

26 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de populatie met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, ad02_2 - Vlaams Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 3,3 3,0 ( 2,2-4,2) 1883 Vrouw 4,0 3,4 ( 2,5-4,7) ,3 4,4 ( 2,5-7,5) ,0 1,0 ( 0,3-3,1) ,1 3,1 ( 1,7-5,6) ,0 3,0 ( 1,6-5,4) ,7 2,7 ( 1,4-5,2) ,1 5,1 ( 3,3-7,8) ,7 3,7 ( 2,1-6,4) ,3 8,1 ( 4,6-14,0) 254 Geen diploma 2,4 2,1 ( 0,3-13,5) 61 Lager onderwijs 6,9 5,8 ( 3,4-9,6) 466 Lager secundair 5,7 5,4 ( 3,2-9,0) 686 Hoger secundair 3,0 2,8 ( 1,8-4,4) 1224 Hoger onderwijs 1,9 1,8 ( 1,1-2,8) 1271 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 3,6 3,2 ( 1,9-5,3) 871 Semi-stedelijk gebied 3,6 3,2 ( 2,2-4,7) 1888 Landelijk gebied 3,8 3,3 ( 2,2-5,0)

27 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een episode van acute bronchitis/longontsteking, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, ad02_3 - Vlaams Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 63,5 64,2 (49,8-76,4) 56 Vrouw 62,6 61,7 (43,5-77,1) ,2 56,5 (30,7-79,2) ,4 61,1 (12,5-94,5) ,6 59,4 (28,3-84,5) ,0 55,7 (25,5-82,3) ,8 73,9 (45,0-90,7) ,9 53,9 (32,4-74,0) ,8 73,8 (41,1-91,9) ,6 74,0 (41,6-91,9) 14 Geen diploma 100,0 100,0 (100,0-100,0) 1 Lager onderwijs 69,7 72,7 (42,9-90,4) 26 Lager secundair 68,6 68,8 (46,9-84,6) 31 Hoger secundair 53,6 54,3 (30,6-76,2) 32 Hoger onderwijs 54,6 58,0 (35,6-77,5) 27 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 52,4 53,3 (29,4-75,7) 29 Semi-stedelijk gebied 64,6 63,3 (44,4-78,8) 55 Landelijk gebied 68,1 70,7 (49,3-85,7)

28 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de populatie met een astma-aanval in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Vlaams Gewest, ad03_1 - Vlaams Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 1,9 1,8 ( 1,2-2,6) 1882 Vrouw 1,5 1,4 ( 0,9-2,3) ,1 2,1 ( 1,1-4,0) ,0 1,0 ( 0,4-2,9) ,5 2,5 ( 1,2-4,9) ,3 1,3 ( 0,5-3,6) ,8 0,8 ( 0,3-2,0) ,7 1,7 ( 0,7-3,9) ,1 2,1 ( 0,9-4,8) ,0 2,1 ( 0,7-5,7) 254 Geen diploma 0,0 0,0 ( 0,0-0,0) 62 Lager onderwijs 2,6 2,6 ( 1,1-6,2) 465 Lager secundair 2,2 2,2 ( 1,3-3,9) 680 Hoger secundair 1,7 1,6 ( 0,8-3,0) 1224 Hoger onderwijs 1,1 0,9 ( 0,5-1,8) 1271 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 1,6 1,5 ( 0,6-3,8) 870 Semi-stedelijk gebied 1,5 1,5 ( 0,9-2,2) 1884 Landelijk gebied 2,0 1,9 ( 1,1-3,1)

29 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 V.3. Brussels Gewest V.3.1. Acute diarree episode in de laatste twee weken (AD01_1 tot AD01_5) Iets meer dan 6 van de populatie heeft een diarree episode gehad in de twee weken voor de bevraging. Er is geen belangrijk verschil in de proportie volgens geslacht (6 bij mannen en 7 bij vrouwen (Tabel )). De laagste gerapporteerde incidentie is in de leeftijdsgroep jaar. Bij mannen daalt de frequentie op oudere leeftijd. Bij vrouwen is er een hogere incidentie op leeftijd van jaar; op oudere leeftijd verandert de frequentie van diarree episodes niet (Figuur ). Deze associatie met leeftijd is echter niet significant. De incidentie in is het hoogst in de maanden april, mei en november (Figuur ). De verschillen per maand zijn niet significant. Een minderheid van de personen (24 bij mannen; 15 bij vrouwen) met een diarree episode vermeldt het samengaan met koorts. Een derde van de personen met diarree consulteren een huisarts, vrouwen iets vaker (35) dan mannen (31) (Tabel ). Het consultatiecijfer is meer dan 45 bij vrouwen 45 jaar en ouder. Het hogere consultatiecijfer op oudere leeftijd is significant vanaf deze leeftijd. Dit percentage is hoger (73) wanneer er bijkomend koorts wordt vermeld (Figuur ). Het verschil volgens geslacht (69 bij mannen en 77 bij vrouwen) is niet significant. Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, Indicator ad01_2 BR Mannen Vrouwen Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, Indicator AD01_ J F M A M J J A S O N D Maand 258

30 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute diarree episode, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, Mannen Vrouwen 70 Indicator AD01_ Geen koorts Koorts Mensen zonder diploma rapporteerden iets minder frequent een diarree episode (2). Dit verschil is niet significant (Tabel ). De frequentie van diarree en het consultatiecijfer is niet verschillend volgens nationaliteit. De koorts die samengaat met de diarree is bepalend voor het al dan niet consulteren van de huisarts (OR: 21,3; 95BI 7,02-64,6). Personen met een diarree episode nemen frequenter (10) antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder diarree (5). Dit verschil is niet statistisch significant. Een acute diarree episode leidt tot frequenter (10 onafhankelijk of er koorts is) gebruik van antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder zo n episode (5). Dit verschil in gebruik van antibiotica is niet significant na controle voor geslacht, leeftijd, opleiding, residentie en een recente acute bronchitis/longontsteking episode. De subjectieve gezondheid bij personen die een acute diarree hadden in de twee weken voor de bevraging is slechter (OR: 2,31; 95BI 1,48-3,60). V.3.2. Acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste twee weken (AD02_1 tot AD02_5) Een episode van acute bronchitis/longontsteking in de 2 weken voor de bevraging werd door 4 van de populatie (4 bij mannen en 5 bij vrouwen) gemeld (Tabel ). De incidentie is hoger bij mannen na de leeftijd van 65 jaar en bij vrouwen onder de 15 jaar en na de leeftijd van 45 jaar (Figuur ). De incidentie is het hoogst in de maanden maart tot mei zonder dat deze verschillen significant zijn (Figuur ). Een meerderheid (54 bij mannen; 65 bij vrouwen) vermeldt koorts. Meer dan twee derden van de personen met bronchitis/longontsteking consulteren hun huisarts en dit cijfer is hoger volgens geslacht (74 bij mannen; 64 bij vrouwen). Het consultatiecijfer is niet statistisch verschillend volgens leeftijd (Tabel ). Het percentage personen dat de huisarts consulteert is rond de 80 wanneer er bijkomend koorts is (Figuur ). 259

31 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, volgens geslacht, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, Indicator ad02_2 BR Indicator ad02_2 BR Mannen Vrouwen Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, Indicator ad02_ J F M A M J J A S O N D Maand Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute bronchitis/longontsteking, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, Indicator AD02_ Mannen Vrouwen Geen koorts Koorts 260

32 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid De frequentie van acute bronchitis/longontsteking neemt af met toenemende opleiding (Tabel ) maar dit verschil blijft niet statistisch significant na correctie voor socio-demografische variabelen, rookgedrag en de prevalentie van chronische bronchitis/cara. De incidentie van acute bronchitis/longontsteking episodes is afhankelijk het rook gedrag (roker: 6; vroeger roker: 5; nooit roker: 2). In het multivariate model zijn deze verschillen niet meer statistisch significant. Net geen 30 van de personen met chronische bronchitis/cara vermelden ook een acute opstoot van bronchitis/longontsteking in de twee weken voor de bevraging. De relatie tussen de frequentie van een acute bronchitis/longontsteking episode en het lijden aan chronische bronchitis/cara (OR: 15,6; 95BI 8,64-28,2) blijft significant na correctie voor de sociodemografische achtergrondkenmerken en roken. Het consultatiegedrag is niet geassocieerd met de achtergrondkenmerken (Tabel ). Koorts blijft een belangrijke determinant om de huisarts te consulteren (OR: 5,66; 95BI 2,02-15,8). De incidentie en consultatiegedrag zijn niet verschillend volgens nationaliteit. Een acute bronchitis/longontsteking episode leidt tot frequenter (23 indien geen koorts; 25 indien koorts) gebruik van antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder zo n episode (4). Dit verschil in gebruik van antibiotica blijft significant na controle voor geslacht, leeftijd, opleiding, residentie en een recente diarree episode (zonder koorts OR: 5,14; 95BI 2,23-11,88; met koorts OR: 6,97; 95BI 3,32-14,62). Personen die recent een acute bronchitis/longontsteking episode hadden rapporteren een minder goede subjectieve gezondheid (OR: 2,40; 95BI 1,53-3,78). V3.3. Acute astma-aanval in de laatste twee weken (AD03_1, AD03_2) Een acute astma-aanval in de twee weken voor de bevraging komt voor bij 2 van de populatie. De frequentie is gelijkaardig voor mannen als vrouwen (Tabel ). De incidentie is hoger na de leeftijd van 55 jaar. De incidentie is het hoogst in de maanden maart tot juni, zonder dat deze verschillen statistisch significant zijn. Ongeveer de helft van de personen met astma-aanval consulteert de huisarts (49 bij mannen, 51 bij vrouwen). Het consultatiecijfer neemt toe met de leeftijd maar dit effect is niet significant. Er zijn geen significante verschillen in het rapporteren van een astma-aanval of in de consultatiefrequentie volgens opleiding of nationaliteit. De incidentie van een astma-aanval is niet uitgesproken hoger bij roker (3) en ex-rokers (2) in vergelijking met nooit rokers (2). Personen die astma rapporteren in de lijst van chronische aandoeningen hebben wel een hogere incidentie (29; OR: 118; 95BI 54,7-261). Personen die recent een astma-aanval hadden rapporteren een slechtere ervaren gezondheid (OR: 3,05; 95BI 1,55-5,99). 261

33 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de populatie met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, ad01_2 - Brussels Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 5,9 5,6 ( 4,4-7,2) 1402 Vrouw 6,6 6,4 ( 5,1-8,0) ,3 5,3 ( 3,6-7,8) ,9 2,9 ( 1,2-6,9) ,5 7,5 ( 5,4-10,3) ,2 9,2 ( 6,7-12,5) ,7 5,7 ( 3,6-9,1) ,0 7,0 ( 4,1-11,6) ,9 6,9 ( 4,0-11,5) ,2 5,1 ( 3,0-8,6) 266 Geen diploma 2,5 2,5 ( 0,9-7,0) 133 Lager onderwijs 6,4 6,4 ( 4,2-9,8) 401 Lager secundair 5,2 5,1 ( 2,9-8,6) 404 Hoger secundair 6,9 6,6 ( 4,7-9,3) 682 Hoger onderwijs 6,8 6,4 ( 4,9-8,3)

34 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een episode van acute diarree, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, ad01_3 - Brussels Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 31,1 33,0 (21,9-46,5) 85 Vrouw 35,5 35,5 (25,0-47,7) ,7 24,7 (12,4-43,2) ,4 47,4 (13,0-84,4) ,3 22,4 (11,0-40,2) ,2 23,0 (11,8-40,1) ,7 37,0 (18,5-60,2) ,3 44,3 (25,8-64,6) ,7 47,0 (22,3-73,3) ,6 55,9 (29,7-79,2) 14 Geen diploma 75,1 73,8 (19,4-97,1) 4 Lager onderwijs 31,6 31,2 (14,5-54,7) 28 Lager secundair 48,2 46,2 (27,0-66,6) 23 Hoger secundair 37,3 37,2 (21,2-56,6) 45 Hoger onderwijs 24,3 28,1 (17,6-41,7)

35 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de populatie met een acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, ad02_2 - Brussels Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 3,9 3,7 ( 2,7-5,1) 1377 Vrouw 4,7 4,2 ( 3,1-5,7) ,9 4,9 ( 3,0-7,7) ,2 3,2 ( 1,5-6,8) ,6 2,6 ( 1,4-4,7) ,7 2,7 ( 1,4-5,0) ,1 3,1 ( 1,6-6,0) ,0 4,9 ( 2,7-9,0) ,4 7,4 ( 4,4-12,2) ,4 8,2 ( 5,2-12,8) 262 Geen diploma 6,1 5,5 ( 2,8-10,7) 130 Lager onderwijs 8,1 6,9 ( 4,4-10,6) 392 Lager secundair 4,6 4,0 ( 2,0-7,6) 395 Hoger secundair 3,6 3,3 ( 2,2-5,0) 671 Hoger onderwijs 3,0 3,0 ( 1,9-4,9)

36 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Tabel : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een episode van acute bronchitis/longontsteking, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, ad02_3 - Brussels Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 74,1 79,9 (62,3-90,5) 52 Vrouw 64,2 63,9 (51,5-74,6) ,3 65,5 (44,4-81,9) ,1 83,3 (44,2-96,9) ,4 51,5 (20,9-81,0) ,8 90,3 (60,9-98,2) ,2 56,9 (20,1-87,3) ,9 70,3 (42,7-88,3) ,5 50,2 (27,4-72,9) ,8 90,4 (71,8-97,2) 19 Geen diploma 67,1 78,4 (34,8-96,1) 9 Lager onderwijs 77,8 84,8 (63,0-94,8) 29 Lager secundair 84,6 85,2 (67,5-94,1) 17 Hoger secundair 72,3 70,3 (48,4-85,6) 27 Hoger onderwijs 46,5 52,5 (35,4-69,1)

37 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Tabel : Percentage () van de populatie met een astma-aanval in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Brussels Gewest, ad03_1 - Brussels Gewest Ruw Gecorrigeerd (95 BI) N Man 2,2 2,1 ( 1,5-3,0) 1376 Vrouw 2,1 1,9 ( 1,2-2,8) ,8 1,8 ( 0,9-3,5) ,2 1,2 ( 0,4-3,7) ,3 2,3 ( 1,2-4,3) ,1 2,1 ( 1,1-3,9) ,3 1,3 ( 0,5-3,1) ,5 2,5 ( 1,3-4,8) ,7 2,7 ( 1,3-5,5) ,5 4,6 ( 2,5-8,4) 261 Geen diploma 3,1 2,9 ( 0,9-9,1) 130 Lager onderwijs 2,3 2,0 ( 1,1-3,7) 389 Lager secundair 3,6 3,2 ( 1,8-5,7) 394 Hoger secundair 1,4 1,3 ( 0,7-2,4) 670 Hoger onderwijs 1,7 1,6 ( 1,0-2,6)

38 Gezondheidsenquête, België, 2001 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid V.4. Waals Gewest V.4.1. Acute diarree episode in de laatste twee weken (AD01_1 tot AD01_5) Bijna 6 van de populatie heeft een diarree episode gehad in de twee weken voor de bevraging. Er is geen verschil in de proportie volgens geslacht (6 bij mannen en 5 bij vrouwen (Tabel )). Bij vrouwen neemt de incidentie toe met de leeftijd (Figuur ). Deze associatie met leeftijd is echter niet significant. De incidentie is het hoogst in de maanden maart tot mei en november (Figuur ), zonder dat deze verschillen significant zijn. Een minderheid van de personen (10) met een diarree episode vermeldt het samengaan met koorts. 29 van de personen met diarree consulteren een huisarts, vrouwen iets vaker (34) dan mannen (28) (Tabel ). Het consultatiecijfer stijgt met de leeftijd zowel bij mannen als vrouwen. Deze toename volgens leeftijd is significant. Dit percentage is hoger (78) wanneer er bijkomend koorts wordt vermeld (60 bij mannen en 97 bij vrouwen (Figuur )). Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, Waals Gewest, Indicator ad01_2 WA Mannen Vrouwen Figuur : Percentage () van de bevolking met een acute diarree episode in de laatste 2 weken, Gezondheidsenquête, Waals Gewest, Indicator AD01_ J F M A M J J A S O N D Maand 267

39 Gezondheidstoestand : Lichamelijke Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 2001 Figuur : Percentage () van de bevolking dat een huisarts consulteert bij een acute diarree episode, Gezondheidsenquête, Waals Gewest, Indicator AD01_ Mannen Vrouwen Geen koorts Koorts De incidentie neemt toe met afnemend opleidingsniveau en met de afnemende urbanisatie (Tabel ). Het contact met de huisarts is minder frequent met de opleiding en met de afnemende urbanisatie (Tabel ). Deze verschillen zijn niet significant. De koorts die samengaat met de diarree is bepalend voor het al dan niet consulteren van de huisarts (OR: 21,3; 95BI 7,02-64,6). Personen met een diarree episode (9 indien geen koorts; 35 indien met koorts) nemen frequenter antibiotica in de twee weken voor de bevraging in vergelijking met personen zonder diarree (4). Voor diarree met koorts blijft dit verschil in gebruik van antibiotica significant na controle voor geslacht, leeftijd en een recente bronchitis/longontsteking (OR: 7,27; 95BI 2,23-23,71). De subjectieve gezondheid bij personen die een acute diarree hadden in de twee weken voor de bevraging is minder goed (OR: 16,1; 95BI 2,84-91,1). V4.2 Acute bronchitis/longontsteking episode in de laatste twee weken (AD02_1 tot AD02_5) Een episode van acute bronchitis/longontsteking in de 2 weken voor de bevraging wordt door 3 van de populatie (2 bij mannen en 4 bij vrouwen) gemeld (Tabel ). De incidentie neemt vooral toe met de leeftijd bij mannen (Figuur ). De incidentie is het laagst in de maanden mei tot september zonder dat deze verschillen significant zijn (Figuur ). Een kwart (24 bij mannen; 27 bij vrouwen) vermeldt koorts. Twee derden van de personen met bronchitis/longontsteking consulteren hun huisarts. Het consultatiecijfer is niet statistische verschillend volgens leeftijd (Tabel ). Wanneer er koorts is, consulteert meer dan 90 (98 bij mannen, 92 bij vrouwen) een huisarts (Figuur ). 268

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Introductie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 6 Gezondheid en Samenleving IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 5 Medische Consumptie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail :

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 1 Deel Medische Consumptie IPH/EPI REPORTS nr - Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 1 1 Brussel Tel : /.7.9 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 21 Deel 3 Leefstijl IPH/EPI REPORTS nr 22-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 15 Brussel Tel : 2/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 5 Medische Consumptie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail :

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 3 Leefstijl IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 4 Preventie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 1 Deel 4 Preventie IPH/EPI REPORTS nr 2-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 5 Brussel Tel : 2/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 21 Deel 3 Leefstijl IPH/EPI REPORTS nr 22-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 15 Brussel Tel : 2/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 6 Gezondheid en Samenleving IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 21 Deel 4 Preventie IPH/EPI REPORTS nr 22-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 5 Brussel Tel : 2/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 4 Preventie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Bespreking 5.2.2.2. page 1

Bespreking 5.2.2.2. page 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 1 Deel 4 Preventie IPH/EPI REPORTS nr 2-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 5 Brussel Tel : 2/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

Bespreking pagina 1

Bespreking pagina 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 3 Leefstijl IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 6 Gezondheid en Samenleving IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail

Nadere informatie

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Analyse indicatoren Gezond leven Analyse van de gezondheidsenquête in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Door Sabine

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête, België Medische consumptie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu.

Gezondheidsenquête, België Medische consumptie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Medische consumptie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 79 Bestudeerde indicatoren... 81 1. Contacten met zorgverstrekkers... 81

Nadere informatie

6.7.1. Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie

6.7.1. Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie 6.7. Ongelijkheid in Gezondheid 6.7.1. 6.7.1.1. Samenvatting 6.7.1.1.1 Gezondheidsstatus De perceptie van de eigen gezondheid vertoont een negatieve samenhang met het opleidingsniveau: bij personen zonder

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.1.1. Inleiding De huisarts vervult een essentiële rol binnen het geheel van de gezondheidszorg. Deze rol is bovendien in volle evolutie. Thema s zoals het globaal medisch dossier en de echelonnering

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.7.1. Inleiding. Psychische gezondheidsproblemen, ook niet ernstige vormen, hebben een hoge belasting op het welzijn van een bevolking en op de kwaliteit van het leven. Echt psychiatrische condities zijn

Nadere informatie

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Het gebruik van tabak

Het gebruik van tabak Het gebruik van tabak Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gebruik van Geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gebruik van Geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.5.1. Inleiding Het gebruik van geneesmiddelen is een belangrijke component van de medische consumptie en van de gezondheidsuitgaven. Bovendien zijn het frekwent aanwenden van antibiotica en psychotrope

Nadere informatie

Ambulante contacten met de specialist

Ambulante contacten met de specialist Ambulante contacten met de specialist Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel

Nadere informatie

Gezondheidstoestand

Gezondheidstoestand 6.3. Beknopte Samenvatting 6.3.1. Gezondheidstoestand Subjectieve gezondheid. In het Vlaams Gewest ervaart 82% van de bevolking zijn gezondheid als goed tot zeer goed. Het percentage personen dat zijn

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.7.1. Inleiding. Psychische gezondheidsproblemen, ook niet ernstige vormen, hebben een hoge belasting op het welzijn van een bevolking en op de kwaliteit van het leven. Echt psychiatrische condities zijn

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.)

Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) GEZONDHEIDSENQUETE 2013 Rapport 3: Gebruik van gezondheidsen welzijnsdiensten Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Contacten met de huisarts

Contacten met de huisarts Contacten met de huisarts Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheid en samenleving

Gezondheid en samenleving Gezondheid en samenleving Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 115 Bestudeerde indicatoren... 117 1. Sociale gezondheid..... 117 2.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête, België, 2001. Inhoudstafel

Gezondheidsenquête, België, 2001. Inhoudstafel Inhoudstafel INLEIDING... 5 1. GEZONDHEIDSTOESTAND... 7 1.1. SUBJECTIEVE GEZONDHEID... 7 1.2. LICHAMELIJKE GEZONDHEID... 9 1.2.1. Chronische aandoeningen... 9 1.2.2. Acute aandoeningen... 11 1.3. MENTALE

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Doelstelling 1

Doelstelling 1 6.2. De Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen 1998-2002 Om het preventief gezondheidsbeleid en acties hieromtrent in de Vlaamse Gemeenschap te oriënteren, werden door de Vlaamse overheid vijf gezondheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.7.1. Inleiding De basisprincipes van het huidige Belgische gezondheidssysteem zijn: vrije keuze van geneesheer door de patiënten, therapeutische vrijheid voor de practiserende geneesheren en toegankelijkheid

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING IN BELGIË, IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN IN HET BRUSSELS GEWEST

DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING IN BELGIË, IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN IN HET BRUSSELS GEWEST DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING IN BELGIË, IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN IN HET BRUSSELS GEWEST SAMENVATTING GEZONDHEIDSENQUETE, BELGIË, 1997 Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid Afdeling

Nadere informatie

Contacten met beoefenaars van niet-conventionele geneeswijzen

Contacten met beoefenaars van niet-conventionele geneeswijzen Contacten met beoefenaars van niet-conventionele geneeswijzen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050

Nadere informatie

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Vaccinatie. Jean Tafforeau

Vaccinatie. Jean Tafforeau Vaccinatie Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Resultaten voor België Gebruik van geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Gebruik van geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.5.1. Inleiding Het gebruik van geneesmiddelen is een belangrijke component van de medische consumptie en van de gezondheidsuitgaven. Bovendien zijn het frekwent aanwenden van antibiotica en psychotrope

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Screening van suikerziekte

Screening van suikerziekte Screening van suikerziekte Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 55 E-mail : edith.hesse@iph.fgov.be

Nadere informatie

Contacten met paramedische zorgverstrekkers

Contacten met paramedische zorgverstrekkers Contacten met paramedische zorgverstrekkers Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-2004

De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-2004 Afdeling Epidemiologie De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-2004 De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-2004: IPH/EPI REPORTS N 2006 016 Stephanie Devriese, Inge Huybrechts, Michel Moreau, Herman

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Kankerscreening. Jean Tafforeau

Kankerscreening. Jean Tafforeau Kankerscreening Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

De epidemiologie van AIDs en HIV-infectie in België Toestand op 31 december 1997

De epidemiologie van AIDs en HIV-infectie in België Toestand op 31 december 1997 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur Afdeling Epidemiologie De epidemiologie van AIDs en HIV-infectie in België Toestand op 31 december 1997 III. Specifieke onderzoeken* * III.3.

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail :

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 8.1.1. Inleiding In 1977 aanvaardden de WGO en haar lidstaten de resolutie waarbij Gezondheid voor Allen voor de regeringen het belangrijkste doel werd op het vlak van sociale gezondheid. In het verlengde

Nadere informatie

Passief roken. Edith Hesse

Passief roken. Edith Hesse Passief roken Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Oationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : his@wiv-isp.be Wetenschap

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZODHEIDSEQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VA GEZODHEIDS- E WELZIJSDIESTE Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Preventie van wiegendood bij zuigelingen

Preventie van wiegendood bij zuigelingen Preventie van wiegendood bij zuigelingen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie