Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken"

Transcriptie

1 Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Principe Code Banken Op de Code Banken is het pas toe of leg uit- beginsel van toepassing. Een bank past de principes van de Code Banken in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de bank en de groep waarvan zij eventueel deel uitmaakt. De banken waarop de Code Banken van toepassing is, verschillen op veel gebieden. Zo kennen zij verschillende corporate governance structuren, opereren zij in verschillende (deel)markten en kunnen zij nationaal of internationaal georiënteerd zijn. Afwijkingen, mits gemotiveerd, kunnen derhalve gerechtvaardigd zijn. Toelichting invulling principe In dit document is op basis van het past toe of leg uit beginsel uiteengezet in hoeverre Theodoor Gilissen Bankiers N.V. de principes uit de Code Banken toepast. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 1

2 1. Beheerste en integere bedrijfsvoering Principe Code Banken Om haar positie als stabiele en betrouwbare partner te verkrijgen en te behouden, formuleert een bank een missie, een strategie en doelstellingen. Deze zijn gericht op de lange termijn en komen onder meer tot uitdrukking in het risicobeleid van de bank en het beleid ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toelichting invulling principe TGB past dit principe toe. De bank hecht in haar handelen groot belang aan goede relatie met al haar stakeholders en houdt in haar besluitvorming de belangen van alle stakeholders in het oog ( Trusted Partner ). De bank heeft dit uitgangspunt in haar missie als volgt geformuleerd: 'wij zijn de trusted partner voor onze stakeholders (cliënten, medewerkers, aandeelhouder, toezichthouder en maatschappij).' Een bank kiest haar positionering zodanig dat zakelijke belangen en de maatschappelijke rol die zij vervult, in elkaars verlengde liggen. Dat komt ook tot uitdrukking in de governancestructuur van de bank en is leidend bij de uitvoering van het op de missie, strategie en doelstellingen gebaseerde beleid van de bank. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden verantwoordelijk voor de inrichting van een goede governancestructuur en voor de naleving van deze governanceprincipes. De leden van die raden vervullen een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de bank. In hun dagelijks handelen geven zij zich daar terdege rekenschap van. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de leden van de raad van bestuur hun voorbeeldfunctie vervullen. Trusted partner zijn betekent onder meer: - het vertrouwen winnen en waard zijn; - proactief met passende, deskundige oplossingen op het juiste moment komen; - permanent werken aan de relatie; - afspraken nakomen. Om ervoor te zorgen dat de zorgplicht in de cultuur van de bank verankerd is, heeft TGB dit onderdeel gemaakt van haar strategie en zijn de bedrijfsprocessen dusdanig ingericht dat de cliënt daarin centraal staat. Het belang van de klant centraal is daarnaast verankerd in de kernwaarden van TGB die van toepassing zijn op alle medewerkers. Daarnaast In het verlengde van de uitvoering van de strategie organiseert TGB reguliere awareness sessies inzake de 'zorgplicht' voor alle medewerkers binnen de bank. Om de 'trusted partner' ambitie van TGB en ook de doelstellingen van de bank te realiseren worden er met alle teams en medewerkers primo het jaar tijdens taakstellingsgesprek / resultaatafspraken gemaakt. De afspraken bestaan uit het maken van zowel team resultaatafspraken als ook het maken van individuele resultaatafspraken. Aan iedere afspraak Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 2

3 De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van standaarden in de bank met betrekking tot integriteit, moraliteit en leiderschap. Daarnaast dragen zij zorg voor goede checks &balances en het borgen van een robuuste IT-infrastructuur, die essentieel is voor het functioneren van de bank. Goede checks en balances betekent onder meer dat de compliance functie ook binnen de raad van bestuur en raad van commissarissen geborgd is. De raad van bestuur bevordert verantwoord gedrag en een gezonde cultuur, zowel aan de top van de bank als door de hele organisatie heen. Hij heeft daarbij oog voor het belang van de klanten van de bank en andere stakeholders. De raad van commissarissen ziet daarop toe. De uitgangspunten uit het Maatschappelijk Statuut gelden voor alle aangesloten banken. Deze uitgangspunten moeten in de organisatie van de bank worden geborgd en de bank betrekt deze ook in contacten met haar stakeholders. Daarmee wordt inzichtelijk op welke wijze de bank omgaat met de uitgangspunten uit het statuut. wordt door de leidinggevende een gewicht toegekend, waarbij het totaal van alle afspraken altijd 100% moet zijn (resultaatafspraken 50%, Integere bedrijfsvoering (incl. zorgplicht) 25% en competentie- en vakkennisafspraken 25%). De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur handelen in de uitoefening van hun functie en taken te allen tijde te goeder trouw en op basis van zorgvuldigheid en een integere bedrijfsvoering. Alle leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben de zogenoemde Bankierseed afgelegd waarmee zij de uitgangspunten uit het Maatschappelijk Statuut onderschrijven. TGB hanteert in haar 'visie, missie en kernwaarden' in ieder geval de uitgangspunten voor het handelen van medewerkers van TGB zoals die ook zijn opgenomen in het Maatschappelijk Statuut en de Code Banken. Daarnaast staat in de arbeidsovereenkomst van elke nieuwe medewerker een verwijzing opgenomen naar de principes van de bank. Tot slot gebruikt TGB als onderdeel van haar beoordelingssystematiek deze criteria zodat het voor elke medewerker van TGB duidelijk is wat van hem/haar verwacht wordt en op grond waarvan hij/zijn wordt beoordeeld aan het einde van het jaar. Iedere medewerker van TGB met een direct klantcontact staat daarnaast ingeschreven in het integriteitsregister of een vergelijkend register van het DSI. Alle medewerkers leven de op hen van toepassing zijnde formele regelgeving én zelfregulering na. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn daar met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 3

4 verantwoordelijk voor. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat de medewerkers bekend zijn en blijven met alle op de bank van toepassing zijnde regels, waarden en normen en blijven daar de aandacht op vestigen. De raad van commissarissen ziet daarop toe. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 4

5 2. Raad van Commissarissen Principe Code Banken De raad van commissarissen is zo samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Hij stelt een risicocommissie en een auditcommissie in. De leden van de raad van commissarissen zijn bereid en in staat om voldoende tijd voor hun taak vrij te maken en tonen inzet en betrokkenheid. Tegelijkertijd zijn zij kritisch en onafhankelijk. Ieder lid van de raad van commissarissen is zich bewust van de maatschappelijke rol van een bank en van de belangen van de verschillende stakeholders. Voor de leden van de risicocommissie en van de auditcommissie van de raad van commissarissen gelden specifieke competentie- en ervaringseisen. Leden van de risicocommissie beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicomanagement of over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico s mogelijk maakt. Leden van de auditcommissie moeten beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor alle leden van de raad van commissarissen. Dit Toelichting invulling principe TGB past dit principe toe. De Raad van Commissarissen van TGB bestaat uit vier commissarissen met verschillende nationaliteiten en professioneel- maatschappelijke achtergronden wat betreft kennis en ervaring. Allen zijn reeds lang werkzaam in de financiële sector. Gezien de aard, omvang en complexiteit van TGB is dit naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een voldoende aantal om zijn taken, alsmede de taken van de commissies van de Raad van Commissarissen, goed te kunnen uitoefenen kunnen door in hun toezichttaak alle relevante aspecten meewegen. De Raad van Commissarissen bestaat uit twee formeel onafhankelijke leden en twee afhankelijke leden. Omdat TGB één aandeelhouder heeft namelijk, KBL European Private Bankers ( KBL epb ), bestaat een nauwe band tussen de aandeelhouder en TGB. In dat kader zijn twee leden van de Raad van Commissarissen van TGB benoemd uit de directe geledingen van KBL epb. De overige twee leden zijn formeel onafhankelijk. De onafhankelijke leden ontvangen een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden die niet afhankelijk is van de resultaten van TGB. De afhankelijke leden ontvangen geen vergoeding. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van TGB is in lijn met de in 2014 opgestelde profielschets voor de Raad van Commissarissen. Voor leden van de risicocommissies van TGB gelden specifieke competentie- en ervaringsvereisten. Het Reglement van de RvC bepaalt dat de RvC streeft naar een complementaire samenstelling van de Raad van Commissarissen met een voldoende mate van Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 5

6 programma heeft tot doel de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens - en het belang van de klant, integriteit, IT-infrastructuur, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. De beoordeling van de effectiviteit van het programma van permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen. Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie. Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de diversiteit. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van Commissarissen over vrouwen en mannen. Er wordt gestreefd naar een zodanige verdeling van de zetels van de Raad van Commissarissen dat tenminste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en tenminste 30% door mannen. Bij de profielschets voor vacatures in de Raad van Commissarissen wordt met dit streven rekening gehouden. Uitgangspunt is dat de meest geschikte kandidaat voor de vacature wordt benoemd. Tot op heden is er bij de afweging van alle relevante criteria nog geen vrouw als lid van de Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van Commissarissen kent een Board Audit Committee, een Board Risk, Compliance & Legal Committee en een Board Remuneration Committeee. Iedere subcommissie heeft een eigen Reglement. De kernbeginselen van complementariteit, onafhankelijkheid, collegialiteit en diversiteit zijn verankerd in de Rules of Procedure governing the Supervisory Board ( Reglement ) die in 2013 is geïmplementeerd. Daarnaast hebben alle leden van de Raad van Commissarissen de bankierseed afgelegd waarin zij zich verklaren bewust te zijn van haar onafhankelijke taak en verantwoordelijkheid jegens cliënt en samenleving. Het Reglement bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief. Tenslotte bepaalt het Reglement dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. Het Reglement bepaalt dat bij de vaststelling van het aantal leden, de RvC er rekening mee houdt dat het aantal leden voldoende moet zijn om de functie van de RvC en zijn commissies goed te kunnen uitoefenen. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 6

7 werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de bank. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en haar commissies is geen sprake van een frequente afwezigheid. Het Reglement bepaalt dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen er op toe ziet dat er voor de leden van de Raad van Commissarissen een programma van permanente educatie is dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. Er is een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen en voor de leden van de Raad van Bestuur opgesteld Bestuur onder meer met betrekking tot de in de Code Banken genoemde onderwerpen.. Het programma is voor ieder lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hetzelfde. Jaarlijks vindt een evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen van TGB plaats waarin onder meer de beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie en relatie met de Raad van Bestuur onderdeel zijn. Dit programma wordt om de drie jaar extern geëvalueerd. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 7

8 3. Raad van Bestuur Principe Code Banken De raad van bestuur is zo samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ieder lid van de raad van bestuur is zich bewust van de maatschappelijke rol van een bank en van de belangen van de verschillende stakeholders. Een van de leden van de raad van bestuur heeft de taak de besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de bank van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Het lid kan zijn/haar functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij/zij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan de impact die systeemrisico s mogelijk hebben op het risicoprofiel van de bank. De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie Toelichting invulling principe TGB past dit principe toe. De Raad van Bestuur van TGB bestaat momenteel uit vier leden met ieder een ruime bancaire achtergrond. Binnen de Raad van Bestuur heeft ieder individueel lid van de Raad van Bestuur zijn eigen aandachtsgebied waarbij echter collectieve verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid het uitgangspunt is. Rekening houdend met de diversiteit en complementariteit in de samenstelling van de Raad van Bestuur en collegiaal als uitgangspunt is dit naar het oordeel van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen een voldoende aantal leden om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Bestuur wordt gevormd door: - Mw. T.L. Nagel (CEO) - Dhr. L.H. Siertsema (CCO) - Dhr. P.J. Scholten (COO) - Dhr. J.J. Maas (CFRO) Het Reglement voor het Bestuur ( Reglement ) dat in 2014 is geïmplementeerd bepaalt dat wordt gestreefd naar een complementaire samenstelling van de Raad van Bestuur met een voldoende mate van diversiteit. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van Bestuur over vrouwen en mannen. Er wordt gestreefd naar een zodanige verdeling van de zetels van de Raad van Bestuur dat tenminste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en tenminste 30% door mannen. Bij de profielschets voor vacatures in de Raad van Bestuur wordt met dit streven rekening gehouden. Uitgangspunt is dat de meest geschikte kandidaat voor de vacature wordt benoemd. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 8

9 voor alle leden van de raad van bestuur. Dit programma heeft tot doel de deskundigheid van de bestuurders op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens en het belang van de klant, integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. De kernbeginselen van complementariteit, onafhankelijkheid, collegialiteit en diversiteit zijn verankerd in het Reglement voor het Bestuur ( Reglement ) die in 2014 is geïmplementeerd. Alle leden van de Raad van Bestuur over een ruime bancaire ervaring. Daarnaast geldt dat overeenkomstig een daartoe opgestelde profielschets, aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijke opleidings-, ervarings-, en competentievereisten zijn gesteld waardoor ieder bestuurslid beschikt over een gedegen kennis van de aandachtsgebieden. Het Reglement bepaalt ten slotte dat ieder lid van de Raad van Bestuur dient te beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van TGB en van de belangen van alle betrokken partijen De Raad van Bestuur neemt zonder uitzondering deel aan het permanente educatieprogramma van TGB (zie ook uitleg bij Raad van Commissarissen). Het Reglement bepaalt dat de bestuursvoorzitter toeziet op de aanwezigheid van een programma voor permanente educatie. Tevens/daarnaast zorgen de leden van de Raad van Bestuur op individuele basis dat ze op de hoogte blijven van de relevante ontwikkelingen in de bancaire/financiële wereld door het bijwonen van seminars of deelnemen aan opleidingsdagen, e.e.a. in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als onderdeel van haar toezichthoudende functie vergewist de Raad van Commissarissen van TGB zich van de deskundigheid van de Raad van Bestuur. Dat is een doorlopend proces. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de systematische controle op de beheersing van de risico s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van TGB en draagt daarbij zorg voor een evenwichtige afweging van belangen. Binnen de Raad van Bestuur van TGB is een lid aangewezen als Chief Financial Risk Officer (CFRO). Binnen TGB is de CFRO verantwoordelijk voor de activiteiten die betrekking hebben op Finance & Control, Risk Management, Compliance, Legal, en Treasury. De CFRO draagt Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 9

10 geen individuele commerciële verantwoordelijkheid en functioneert onafhankelijk van commerciële taakgebieden. Ieder lid van de Raad van Bestuur fungeert als voorzitter in één van de risicocommissies. Iedere risicocommissie rapporteert aan de Beleids Risico Commissie (BRC ) die bestaat de uit alle leden van de Raad van Bestuur van TGB, alsmede uit het hoofd van de Internal Audit Department, de directeur Legal, Compliance en de General Risk Manager. Alle bestuursleden zijn derhalve altijd tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel waardoor alle bestuursleden invloed kunnen uitoefenen en advies kunnen geven ten aanzien van het risicobeheer van de bank. Onder het beheer van risico's worden alle relevante risico's meegewogen (dus ook systeemrisico's). Extra aandacht wordt besteed aan de beheersing van het operationele- en kredietrisico, alsmede de ontwikkeling van de funding behoefte en kapitaalspositie van de bank. In de Internal Capital Adequacy Assessment Process ( ICAAP ) en Internal Liquidity Assessment and Adequacy Process ( ILAAP ) worden ook het risicobeleid en de risicobereidheid van de bank vastgesteld. Dit beleid wordt jaarlijks goedgekeurd door de BRC waarin het gehele bestuur zitting heeft en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 10

11 4. Risicobeleid Principe Code Banken Het risicobeleid van een bank wordt gekenmerkt door een integrale aanpak, is transparant en is zowel op de korte als lange termijn gericht. Het risicobeleid houdt ook rekening met reputatierisico s en niet-financiële risico s. De raad van bestuur van een bank is verantwoordelijk voor het risicobeleid van de bank en waarborgt een adequaat risicomanagement. De risicobereidheid wordt op voorstel van de raad van bestuur tenminste één keer per jaar ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden ook ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het risicoprofiel van de bank en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de bank. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de risicocommissie van de raad van commissarissen. Toelichting invulling principe TGB past dit principe toe. De Raad van Bestuur stelt het risicobeleid en de risicobereidheid van de bank vast waarbij de Raad van Bestuur zich ten minste een keer per maand in de Beleids Risico Commissie laat informeren door de Risicocommissies van TGB zodat indien nodig tussentijdse aanpassingen kunnen plaatsvinden. Ieder kwartaal rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen inzake het risicobeleid van de bank. TGB heeft een Risicoraamwerk geïmplementeerd en een Risk Governance (wie is verantwoordelijk waarvoor). De hoofdrisico s zijn gebaseerd op de risicoclassificatie van de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van DNB. De FIRM risicocategorieën vormen een uitgangspunt voor de risk governance structuur en risk appetite van TGB. De Risk Governance van TGB heeft tot doel te borgen dat alle risico-onderwerpen zijn gealloceerd binnen de organisatiestructuur. TGB beschikt hiervoor over een structuur van risicocommissies aan wie verschillende hoofdrisico s zijn toegewezen. Voor de uitoefening van haar functie ontvangt elke risicocommissie input vanuit de eerste en tweede lijn. De tweede lijn is vertegenwoordigd in alle risicocommissies. Elke risicocommissie rapporteert aan de Beleids Risico Commissie (BRC ) waarin de gehele Raad van Bestuur is vertegenwoordigd. Het risicobeleid, het risicoraamwerk en de risicobereidheid worden minimaal jaarlijks beoordeeld op volledigheid en toereikendheid en vervolgens op voorstel van de Raad van Bestuur jaarlijks aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. TGB heeft haar risicoraamwerk op dusdanige wijze ingericht dat de Raad van Bestuur op regelmatige basis op de hoogte is van materiële risico s die TGB mogelijk kan lopen. De beslissingen inzake het risicoprofiel, kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag worden te allen tijde Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 11

12 door de Raad van Bestuur genomen (na advies van de betrokken risico commissies en indien nodig in overleg met de aandeelhouder van TGB). TGB benadert risicomanagement als een integraal en fundamenteel onderdeel van haar bedrijfsmodel en acht het van groot belang om ten aanzien van de verschillende risicogebieden een goede managementstructuur op te stellen, opdat het beleid op een weloverwogen wijze tot stand is gekomen en er voldoende mogelijkheden zijn om op ieder moment de status te kunnen monitoren en indien nodig het beleid aan te passen dan wel mitigerende maatregelen te treffen. Het Reglement van de RvC bepaalt dat bij het toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde risicobeleid, de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht besteedt aan het risicobeheer van TGB. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 12

13 5. Audit Principe Code Banken De raad van bestuur van een bank draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico s die met de bedrijfsactiviteiten van de bank samenhangen. Daartoe is binnen een bank een onafhankelijk gepositioneerde interne auditfunctie werkzaam. Het hoofd van die auditfunctie rapporteert aan de voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft ook een directe rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie van de raad van commissarissen. Toelichting invulling principe De systematische controle op de beheersing van risico s is organisatorisch verankerd in het risicoraamwerk van TGB. Hierin zijn three lines of defense ofwel drie verdedigingslinies te onderscheiden. Controle op de beheersing van risico s vindt plaats door Internal Audit vanuit de third line of defense. De risico commissie(s)/afdelingen binnen de bank verrichten pro- en retroactief controles uit op de activiteiten en systemen van de bank (tweede linie). De fist line of defense wordt gevormd door alle medewerkers van de bank die hun werkzaamheden op zorgvuldige wijze uitvoeren daarbij tevens lettend op de bijbehorende risico's van hun activiteiten (daarbij worden de medewerkers geholpen d.m.v. de reguliere awareness sessies die door de afdelingen Compliance, Legal en Risk Management afdelingen worden georganiseerd en waarin de risico's van de bank uiteen worden gezet). Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de auditcommissie van de raad van commissarissen vindt periodiek informatie-uitwisseling plaats. De interne auditfunctie neemt het initiatief om tenminste één keer per jaar met De Nederlandsche Bank en de externe accountant in een vroeg stadium elkaars risicoanalyse, bevindingen en auditplan te bespreken. De raad van bestuur en de interne auditfunctie van de bank bevorderen dat dit tripartiet overleg periodiek plaatsvindt. Daarbij streven zij naar een duidelijke afbakening van ieders taken en verantwoordelijkheden. Binnen TGB bestaat de afdeling Internal Audit die onafhankelijk van alle afdelingen binnen de organisatie is gepositioneerd (zowel inhoudelijk als ook fysiek). In lijn met internationale BCBSprinciples rapporteert het hoofd Internal Audit rechtstreeks aan de voorzitter van de Board Audit Committee. Tevens bestaat er ook nog een functionele rapportagelijn tussen het hoofd Internal Audit en het Hoofd Group Internal Audit van de aandeelhouder van TGB, KBL European Private Bankers. Internal Audit beoordeelt het bestaan en de operationele effectiviteit van de governance, risk management en control processen. Daartoe behoren ook de processen die betrekking hebben op het monitoren en beheersen van het risicoprofiel van de bank. Internal Audit rapporteert hierover op regelmatige basis aan het verantwoordelijke management en bespreekt de belangrijkste uitkomsten op kwartaalbasis met de raad van bestuur en de Board Audit Committee. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 13

14 Tijdens de eerste Raad van Commissarissen vergadering van elk jaar rapporteert de externe accountant haar bevindingen met inbegrip van de jaarlijkse management letter aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de externe accountant een doorlopende uitnodiging om de vergaderingen van de Board Audit Committee bij te wonen. In de Board Audit Committee wordt jaarlijks het jaarplan van Internal Audit betrekking tot de reikwijdte, dekking en de timing van de jaarlijkse controle activiteiten goedgekeurd. Daarnaast bespreekt de Board Audit Committee jaarlijks de reikwijdte en dekking van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden. Eenmaal per jaar vindt een bijeenkomst tussen de Board Audit Committee en de externe accountant plaats zonder aanwezigheid van management. Ieder jaar vindt een overleg met de prudentieel toezichthouder (De Nederlandsche Bank) het hoofd Internal Audit en de externe accountant plaats waarin de risicoanalyse, de auditbevindingen en (de voortgang van) het auditplan besproken worden. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 14

15 6. Beloningsbeleid Principe Code Banken Een bank voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat eenduidig en transparant is, in lijn met nationale en internationale regelgeving. Het beloningsbeleid is primair gericht op de lange termijn en in lijn met het risicobeleid van de bank. Het wordt gekenmerkt door evenwichtige verhoudingen, zowel intern als extern, waarbij de verwachtingen van de verschillende stakeholders en het maatschappelijk draagvlak in ogenschouw worden genomen. Het houdt verder rekening met de relevante internationale context. Toelichting invulling principe TGB past dit principe toe. Het TGB beloningsbeleid is in overeenstemming met en draagt bij aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van onaanvaardbare risico s. Het beloningsbeleid strookt met de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en lange termijn belangen van TGB en haar groepsvennootschappen. Het beloningsbeleid van TGB is in 2016 formeel door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur van TGB past binnen het beloningsbeleid van TGB, is in lijn met de aanbevelingen uit de Code Banken, het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen uit Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur van een bank ligt ten tijde van de vaststelling beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector, waarbij de relevante internationale context wordt meegewogen. De variabele beloning van een lid van de raad van bestuur wordt vastgesteld in overeenstemming met nationale en internationale regelgeving. Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (mei 2016) 15

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Toepassing Code Banken 2016

Toepassing Code Banken 2016 Toepassing Code Banken 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Beheerste en integere bedrijfsvoering 4 3. Raad van commissarissen 4 4. Bestuur 4 5. Risicobeleid 4 6. Audit 4 7. Beloningsbeleid 4 Toepassing

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Toepassing principes Code Banken 2015 binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2015

Toepassing principes Code Banken 2015 binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2015 Toepassing principes Code Banken 2015 binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2015 In oktober 2014 is door de Nederlandse Vereniging van Banken het pakket Toekomstgericht

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen de principes uiteengezet

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door ABN AMRO

Toepassing Code Banken door ABN AMRO Toepassing Code Banken door ABN AMRO 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid Principe Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 5 2.1 Samenstelling en

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9237 25 mei 2011 Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Toekomstgericht Bankieren. Maatschappelijk statuut Code Banken Gedragsregels

Toekomstgericht Bankieren. Maatschappelijk statuut Code Banken Gedragsregels 1 Toekomstgericht Bankieren Maatschappelijk statuut Code Banken Gedragsregels 2 Toekomstgericht Bankieren 2 3 4 5 6 7 Inhoud Inleiding: sector in verandering 4 1 8 Maatschappelijk statuut 6 2 9 Code Banken

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10 PREAMBULE De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. De Code sluit aan bij de uitgangspunten

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code Verzekeraars opgenomen met daarbij de toelichting vanuit ddfz. De bijbehorende onderbouwende documenten

Nadere informatie

Toepassing Code Banken 2015

Toepassing Code Banken 2015 Toepassing Code Banken 2015 # Principe Code Banken 2015 Toelichting ABN AMRO Naleving 1. Iedere bank vermeldt elk jaar op haar website op welke wijze zij de Code Banken in het voorafgaande jaar heeft toegepast.

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OBM Noord Holland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Kempen & Co N.V. invulling geeft aan de Code Banken 2015

Overzicht per artikel van de wijze waarop Kempen & Co N.V. invulling geeft aan de Code Banken 2015 Overzicht per artikel van de wijze waarop Kempen & Co N.V. invulling geeft aan de Code Banken 2015 Code Banken 2015 De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Naleving Code en transparante verantwoording 3 2. Raad van commissarissen 3 3. Raad van bestuur.. 4 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De Governance Principes (hierna: Code), zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De Code is van op alle verzekeraars

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS Versie 1 januari 2013 Menzis geeft in dit overzicht een toelichting op de toepassing van de principes uit de Code Verzekeraars. 1. Inleiding Per

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe SRLEV N.V. de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

6. Naleving Governance Principes

6. Naleving Governance Principes 6. Naleving Governance Principes 6.1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code) vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die

Nadere informatie

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Inhoud 1. Inleiding 1.1 Verantwoording Code 2. Raad van Commissarissen (door

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB)

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Januari 2015 Inhoud 1 Naleving Governance Principes Verzekeraars... 3 1.1 Governance Principes Verzekeraars... 3 1.2 Toepassing

Nadere informatie

De Goudse. Governance Principes 2013

De Goudse. Governance Principes 2013 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

STABIEL. Toekomstgericht Bankieren. Maatschappelijk Statuut Code Banken Gedragsregels

STABIEL. Toekomstgericht Bankieren. Maatschappelijk Statuut Code Banken Gedragsregels STABIEL dienstbaar dialoog betrouwbaar DIVERS transparant duurzaam Toekomstgericht Bankieren Maatschappelijk Statuut Code Banken Gedragsregels Sector in verandering Een bank is geen gewoon bedrijf. Onze

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe VIVAT Groep de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Governance Principes Donatus

Governance Principes Donatus Governance Principes Donatus De wijze waarop de s uit de gedragscode Governance Principes 1,2 toegepast worden binnen O.V.M. Donatus U.A. 3 1) Governance Principes 1 juli 2013 opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Per 1 juli 2013 Artikel Code Verzekeraars 2 Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het gestelde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement risk committee van de raad van commissarissen

Reglement risk committee van de raad van commissarissen Reglement risk committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Van Lanschot/F. van Lanschot Bankiers N.V. invulling geeft aan de Code Banken 2015.

Overzicht per artikel van de wijze waarop Van Lanschot/F. van Lanschot Bankiers N.V. invulling geeft aan de Code Banken 2015. Overzicht per artikel van de wijze waarop Van Lanschot/F. van Lanschot Bankiers N.V. invulling geeft aan de Code Banken 2015 Pagina 1 Code Banken 2015 De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte

Nadere informatie

naar behoren te vervullen.

naar behoren te vervullen. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2012 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC 2.2

Nadere informatie

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO ENGLISH TRANSLATION IS IN THE MAKING AND WILL BE PUBLISHED SHORTLY In case of questions, please contact FMO s Corporate Secretary, Mrs. C. Oosterbaan Vastgesteld door RvC: 14 maart 2016 Besproken in AVA:

Nadere informatie

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code opgenomen met een toelichting over de wijze waarop deze door ddfz worden nageleefd. Art. Principe Bevindingen

Nadere informatie

Code Banken 2014 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2014 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2014 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Naleving Code 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 11 Hoofdstuk 4 Risico management 16 Hoofdstuk 5 Audit 18 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Implementatie Code Banken. Implementatie Code Banken page 1

Implementatie Code Banken. Implementatie Code Banken page 1 Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken page 1 Toepassing principes Code Banken 2015 binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA CF NL) per 31 december 2016 In oktober 2014 is door

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop DAS invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop DAS invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop DAS invulling geeft aan de Code Verzekeraars Artikel Code Verzekeraars 1.2 Verantwoording Code (nieuw sinds 1-1-2013) De verzekeraar vermeldt gemotiveerd in zijn

Nadere informatie

Governance Principes Governance Principes 2015

Governance Principes Governance Principes 2015 Governance Principes Governance Principes 2015 INHOUD 1. NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES ( DE CODE ) EN TRANSPARANTE VERANTWOORDING....1 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 3. RAAD VAN BESTUUR.6 4. RISICOMANAGEMENT..11

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2011 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 26) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Code verzekeraars 2012

Code verzekeraars 2012 Code verzekeraars 2012 Contents 1. Inleiding 2 2. Raad van commissarissen 3 3. raad van bestuur 7 4. Risicomanagement 11 5. Audit 13 6. beloningsbeleid 15 code verzekeraars achmea groep 1. InLEIDING Op

Nadere informatie