Torenstraat 5 te Velsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Torenstraat 5 te Velsen"

Transcriptie

1 Dossiernummer: VS/aj/15980 Torenstraat 5 te Velsen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Veilingvoorwaarden, de navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald. In aanvulling casu quo afwijking van: - Begrippen: - omvat het begrip registergoed ook de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken anders dan bedoeld in artikel 3:254 lid 1 Burgerlijk Wetboek, ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren; - Artikel 3. (Wijze van veilen): - vindt de veiling bij inzet en afslag plaats na elkaar in één zitting; - kan een bieder uitsluitend bieden namens: - zichzelf; - een (rechts)persoon van wie hij schriftelijk volmacht heeft om te bieden mits: - de bieder de originele schriftelijke volmacht aan de notaris kan overhandigen uiterlijk voor het verlijden van de akte van inzet en afslag; - de bieder, ter uitsluitende beoordeling van de notaris, op grond van de volmacht bevoegd is om het betreffende bod namens de volmachtgever uit te brengen; en - ter uitsluitende beoordeling van de notaris, voldoende vaststaat (bijvoorbeeld door notariële legalisatie van de handtekening) dat de volmacht is ondertekend door de ondertekenaar en (bijvoorbeeld door het overleggen van (een) recente origine(e)l(e) uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) dat de ondertekenaar, ingeval de volmachtgever een rechtspersoon is, bij het verlenen van de Pagina 1 van 15

2 volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd is door de ondertekenaar; of - namens een rechtspersoon die de bieder direct of indirect zelfstandig kan vertegenwoordigen mits hij die bevoegdheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 tegenover de notaris kan aantonen tijdens de veiling of die bevoegdheid uiterlijk voor het verlijden van de akte van inzet en afslag blijkt uit het handelsregister, een en ander laat onverlet het in artikel 5 lid 5 bepaalde; - Artikel 5 (Bieden voor een ander): - heeft een bieder niet het recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen; - heeft diegene met wie de verkoper een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek heeft gesloten, niet het recht te verklaren dat hij zijn door de verkoper geaccepteerde bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft uitgebracht namens één of meer anderen; - Artikel 7 (Inzetpremie): - bedraagt de inzetpremie vijftienduizend eenhonderd vijfentwintig euro ( ,00) euro, in welk bedrag de eventueel verschuldigde omzetbelasting is begrepen; - betaalt de directie-makelaar de inzetpremie, indien de hoogste bieder makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2 onder a, aan de notaris uiterlijk de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden; - heeft diegene die niet in de veiling bij inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, geen recht op de inzetpremie; - Artikel 8 (Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting): - eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om zeventien (17:00) uur of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund; - wordt de verkoper geacht gebruik te maken van het recht van beraad indien het proces-verbaal van inzet en afslag geen gunning inhoudt; - komt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Pagina 2 van 15

3 Burgerlijk Wetboek tot stand door de enkele acceptatie door de verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; - komt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde voorwaarden waaronder de ontbindende voorwaarden dat: a. de koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter; b. de voorzieningenrechter de koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden; c. op een tijdstip dat lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan de verkoper worden voldaan; d. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het registergoed; of e. de koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om binnen twee (2) dagen nadat hem bericht is dat de verkoper zijn bieding heeft geaccepteerd, de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 heeft voldaan, met dien verstande dat: - een ontbindende voorwaarde bedoeld onder a, b en c wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat de verkoper en de koper elkaar zullen informeren indien een betreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld; - op de vervulling van de onder d bedoelde ontbindende voorwaarde slechts een beroep kan worden gedaan door de verkoper mits: - dit beroep schriftelijk geschiedt; - dit beroep gericht is aan de koper en de notaris; - de notaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk voor het tijdstip Pagina 3 van 15

4 van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de koopovereenkomst; en - de verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt; - op de vervulling van de onder e bedoelde ontbindende voorwaarde slechts een beroep kan worden gedaan door de verkoper mits: - de notaris niet binnen twee (2) dagen nadat de koper bericht is dat de verkoper zijn bieding heeft geaccepteerd, een waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 heeft ontvangen; - dit beroep schriftelijk geschiedt; en - dit beroep gericht is aan de koper; - de verkoper en de koper zich zullen inspannen de koopovereenkomst binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter; en - een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld terugwerkt tot en met de dag waarop de koopovereenkomst tot stand kwam; - is op een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek Nederlands recht van toepassing; - kan de verkoper, in geval een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand is gekomen, verlangen dat de koper alsnog en tijdig voor verloop van de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, een onderhandse koopovereenkomst tekent en de handtekening(en) van (de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van) de koper laat legaliseren door een notaris; - bestaat, in geval een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand is gekomen, de koopakte als bedoeld in artikel 548 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uit: - de combinatie van het bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de acceptatie van dit bod door de verkoper; of - indien de koper tijdig een onderhandse koopovereenkomst heeft getekend, deze onderhandse koopovereenkomst; - is de koop van de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, afhankelijk van de koop van het registergoed en zal een geschil ter zake Pagina 4 van 15

5 een of meer van deze roerende zaken op geen enkele wijze leiden tot aantasting van de koop van het registergoed; - is de verkoper, tot het moment van betaling van de koopsom, bevoegd de tot stand gekomen koopovereenkomst (waaronder te dezen tevens begrepen wordt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper, indien een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het registergoed; - Artikel 9 (Belasting en kosten): - worden voor zover verschuldigd uitsluitend aan de koper in rekening gebracht: a. de verschuldigde overdrachtsbelasting; b. het notariële honorarium voor de veiling gelijk aan: - indien de koopsom minder bedraagt dan of gelijk is aan één miljoen euro ( ,00): twee procent (2%) van de koopsom met een minimum van vierduizend euro ( 4.000,00); - indien de koopsom meer bedraagt dan één miljoen euro ( ,00): twintigduizend euro ( ,00) vermeerderd met vier promille (4 ) over het verschil tussen de koopsom en één miljoen euro ( ,00), exclusief omzetbelasting per levering; voor kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht; c. de kosten van de kadastrale recherches ter zake van het registergoed met inbegrip van de kosten van het opvragen van alle benodigde akte(n) en kadastrale kaart(en) en het doen van een erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk één april negentienhonderd vijftig, in totaal groot tweehonderd drieëntwintig euro ( 223,00), exclusief omzetbelasting en het kadastrale recht ter zake van de levering van het registergoed, groot eenhonderd achtenvijftig euro ( 158,00) per levering; d. de kosten van aanzegging van de veiling door de deurwaarder, in totaal groot tweehonderd negenennegentig euro en tweeëndertig cent ( 299,32), exclusief omzetbelasting; e. zeventig euro ( 70,00), exclusief de daarover eventueel Pagina 5 van 15

6 verschuldigde omzetbelasting, voor het opvragen van informatie bij de gemeente waarin het registergoed is gelegen; f. het door het veilinghuis aan de koper in rekening te brengen tarief conform het veilingtarief van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling; g. de courtage van de makelaar-koper indien deze is aangewezen; h. een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek over de periode die begint op de dag van gunning (dan wel de dag van goedkeuring van de koopovereenkomst door de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) en eindigt op de dag van betaling van de koopsom, met dien verstande dat als de dag van betaling van de koopsom gelegen is later dan de dag gelegen één (1) maand na de gunning, terwijl de oorzaak daarvan niet aan de koper is te wijten, de periode waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag gelegen één (1) maand na de gunning; i. het notarieel honorarium voor de afgifte van op verzoek van de koper aan de koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd tachtig euro ( 180,00), exclusief omzetbelasting; voor kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht; j. de kosten van bekendmaking van de veiling op internet, groot driehonderd zevenennegentig euro en vijftig cent ( 397,50), exclusief omzetbelasting; - geldt in plaats van het genoemde bedrag voor kadastraal recht en de kosten van aanzegging van de veiling door de deurwaarder het werkelijk verschuldigd bedrag indien, bijvoorbeeld als gevolg van een tariefswijziging, het werkelijk verschuldigde bedrag afwijkt van het genoemde bedrag; - worden aan de verkoper in rekening gebracht alle niet aan de koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling; - voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting wordt vijftig procent (50%) van de koopsom toegerekend aan het tot woning bestemde gedeelte van het registergoed; - is ter zake de levering van het registergoed geen omzetbelasting verschuldigd; Pagina 6 van 15

7 - worden tussen de verkoper en de koper geen (zakelijke) lasten verrekend; - staat het de koper vrij om deze belasting en heffingen met de eigenaar te verrekenen; - is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele verrekening van deze belastingen en heffingen; - Artikel 10 (Tijdstip van betaling): - ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: - dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de koper te worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de veiling; - dienen de in artikel 9 lid 1 sub a (overdrachtsbelasting), b (notarieel honorarium voor de veiling inclusief kantoorkosten), c (kosten kadastrale recherches, kadastraal recht en erfdienstbaarhedenonderzoek), f (kosten veilinghuis) en g (courtage makelaar-koper) bedoelde kosten en lasten door de koper te worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de veiling; - dienen de koopsom en de overige in artikel 9 bedoelde kosten en lasten door de koper te worden betaald uiterlijk een (1) maand na de veiling; - ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek: - dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de koper te worden betaald uiterlijk twee (2) dagen nadat hem is bericht dat de verkoper zijn bieding heeft geaccepteerd; - dienen de koopsom en de overige in artikel 9 bedoelde kosten en lasten door de koper te worden betaald uiterlijk een (1) maand nadat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd; - zal de notaris nimmer een hoger rentepercentage vergoeden of verschuldigd zijn over de waarborgsom, dan het rentepercentage dat de notaris ontvangt op de rekening waarnaar de waarborgsom is overgemaakt; - Artikel 11 (Wijze van betaling, kwijting): - is de koper gehouden al het verschuldigde te storten op een kwaliteitsrekening, als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt, van de notaris zodanig dat deze kwaliteitsrekening voor het in artikel Pagina 7 van 15

8 10 bedoelde uiterste tijdstip is gecrediteerd met het betreffende bedrag; - Artikel 12 (Waarborgsom): - dient de koper, zonder dat daarvoor een verzoek van verkoper vereist is, aan de notaris een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, - dient de bankgarantie afgegeven te zijn door een kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, - dient de originele bankgarantie door de notaris te zijn ontvangen voor het in artikel 10 bedoelde uiterste tijdstip voor betaling van de waarborgsom; - Artikel 13 (Toerekening betalingen): - dient in lid 1 onder a in plaats van "de kosten en lasten volgens artikel 9 lid 1 sub b, c, d, g en h" gelezen te worden "de kosten en lasten volgens artikel 9"; - Artikel 14 (Informatieplicht): - geschiedt de legitimatie tegenover de notaris bij een natuurlijk persoon door een geldig legitimatiebewijs en bij een rechtspersoon door een recent origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel tezamen met een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger(s); - Artikel 15 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen): - wordt onder beperkingen tevens begrepen een eventueel ten tijde van de aflevering van het registergoed ter zake het registergoed uitgeoefend retentierecht, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft bepaald dat de aflevering van het registergoed plaatsvindt vrij van retentierechten; - wordt onder beperkingen tevens begrepen de publiekrechtelijke beperkingen waarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken van toepassing is; - wordt van de koper verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15 lid 1 genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper, de notaris en/of de directie-makelaar; - aanvaardt de koper niet alleen de in deze bijzondere veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen, doch ook die, welke niet vermeld zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan; Pagina 8 van 15

9 - aanvaardt de koper zonder voorbehoud dat de verkoper, de notaris en de directie-makelaar zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het registergoed weten met betrekking tot de bijzondere lasten en beperkingen; - wordt onder materiële gebreken in of aan het registergoed begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen; - wordt onder bodem begrepen het grondwater behorende tot het registergoed; - zal de eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de koop van het registergoed, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening; - Artikel 16 (Omschrijving van de leveringsverplichting): - staat de verkoper er niet voor in dat de huur- en/of pachttermijnen alsmede overige aanspraken niet zijn verpand aan derden, ook al wordt daarvan in deze bijzondere veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan; - wordt uitsluitend een huur- en/of pachttermijn die betrekking heeft op de betaalperiode van de huur- en/of pachtovereenkomst waarin de datum van betaling van de koopsom valt, tussen de verkoper en de koper op en per de datum van betaling van de koopsom verrekend voor zover de verkoper de betreffende huur- en pachttermijn heeft ontvangen; - worden de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, mede in verband met de heffing van overdrachtsbelasting, geacht voor nihil euro te zijn begrepen in de koopsom; - komt het risico dat een roerende zaak, die tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels wordt geëxecuteerd, wordt getroffen door het bodemrecht als bedoeld in artikel 22 Invorderingswet 1990, geheel voor rekening van de koper; Pagina 9 van 15

10 - zijn de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de verkoper niet bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, niet in de verkoop en levering begrepen en is de verkoper, indien bij de aflevering als bedoeld in artikel 19 lid 1 nog dergelijke roerende zaken op of in het registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de eventuele verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen; - Artikel 18 (Risico en verzekering): - is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment dat de gunning hem is meegedeeld, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd; - Artikel 19 (Aflevering): - wordt conform artikel 9 een bedrag aan rente bij de koper in rekening gebracht, ook als de aflevering niet plaatsvindt voordat de koopsom betaald is; - geeft het (feit dat) voormalige of huidige gebruik van het registergoed (op publiek- of privaatrechtelijke gronden (niet) is toegestaan) de koper geen enkel recht jegens de verkoper; - Artikel 20 (Huurbeding): - zijn de eventueel verschuldigde kosten ter zake de ontruiming voor rekening van de koper; - wordt in dit artikel voor zover van toepassing onder huur tevens pacht verstaan; - voor wat betreft iedere, ten tijde van de levering van het registergoed, ter zake het registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst: - komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd geheel voor rekening van de koper en heeft de koper ter zake geen enkele aanspraak jegens de verkoper; - staat de verkoper er niet voor in dat de bestaande huurovereenkomst vóór het tot stand komen van de koop is gewijzigd en de door de verkoper ter zake bij het tot stand komen van de koop verstrekte informatie niet juist blijkt te zijn; - voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of Pagina 10 van 15

11 een bankgarantie te doen stellen, staat de verkoper er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen; - kan de koper jegens de verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de verkoper; - heeft de koper overigens ter zake een: - door de huurder gestorte waarborgsom; - in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom; - in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of - in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie, geen enkele aanspraak jegens de verkoper; - heeft de koper geen enkele aanspraak jegens de verkoper op grond van het feit dat de huurder tot het moment van levering van het registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan; - zijn de volgende leden van lid 2 van toepassing: - b, met dien verstande dat als het registergoed ten tijde van de feitelijke levering toch blijkt te zijn verhuurd, de koper het registergoed aanvaardt onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek; en, voor zover het registergoed ten tijde van de feitelijke levering toch als niet-woonruimte blijkt te zijn verhuurd: - g; - Artikel 24 (Slotbepalingen): - geven de verkoper, de notaris en de directie-makelaar geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft; - garandeert de koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de koopovereenkomst niet van toepassing is; - is de koper bekend met het feit dat de verkoper niet beschikt over een Pagina 11 van 15

12 energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en vrijwaart de koper de verkoper voor alle aanspraken ter zake; - is de koper zich bewust van het feit dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daarvoor zelf zorg dient te dragen. Voor wat betreft lasten en beperkingen ter zake van het Registergoed, verklaarde de Verkoper te verwijzen naar het bepaalde voorkomende in: - de op negentien juni tweeduizend twee voor mr. L. Laman, destijds notaris te Velsen, verleden akte van levering, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te Amsterdam op twintig juni tweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel 18245, nummer 51, woordelijk luidende als volgt: Ten dezen wordt nog verwezen naar Artikel 1 van de koopovereenkomst waarin onder meer het navolgende woordelijk staat vermeld: Deze verkoop vindt plaats met inachtneming van de Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken 1998 (vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 1998) welke als bijlage 2 bij deze overeenkomst zijn gevoegd, hierna te noemen Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden vormen, met uitzondering van de daarin opgenomen artikelen 15, 17 en 26, met deze overeenkomst een onverbrekelijk geheel. Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken Enzovoorts. Artikel 6 Archeologische vondsten a. In de bodem van het perceel kunnen zaken of omstandigheden worden aangetroffen van monumentale of archeologische waarde in de zin van de Monumentenwet. Graafwerkzaamheden in het perceel worden ten aanzien van archeologische vondsten aangemerkt als een opgraving in de zin van de Monumentenwet. De gemeente behoudt zich de eigendom van dergelijke vondsten voor, voor zover de wet zich daartegen niet verzet. De koper wordt van dergelijke zaken of omstandigheden slechts als eigenaar beschouwd indien en voor zover hij overeenkomstig artikel 43 van de Monumentenwet kan aantonen daarvan eigenaar te zijn en is Pagina 12 van 15

13 verplicht aan de gemeente van eventuele vondsten melding te maken. b. In geval er bij werkzaamheden zaken of omstandigheden worden aangetroffen als bedoeld in artikel 47 Monumentenwet, wordt daarvan onverwijld aan de burgemeester melding gemaakt. De burgemeester kan daarop de werkzaamheden in het gebied waarin deze zaken of omstandigheden zijn aangetroffen met onmiddellijke ingang voor ten hoogste drie dagen stilleggen. De minister heeft op grond van artikel 42 Monumentenwet de mogelijkheid om de werkzaamheden voor een langere termijn dan genoemd op te schorten. c. De kosten en schade ontstaan door het stilleggen van de werkzaamheden gedurende de eerste drie dagen zullen, voor zover deze niet door de Staat worden vergoed, ieder voor de helft voor rekening komen van de gemeente en de koper tezamen. De kosten van het doen van onderzoek, opgraving en de overige werkzaamheden daartoe komen, voor zover deze niet door de Staat vergoed worden, voor rekening van de gemeente. Enzovoorts. Artikel 22. Vestigen zakelijke rechten. Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van het/de naastgelegen perceel/percelen worden bij de levering de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd en aangenomen: a. De erfdienstbaarheid die de eigenaar van het heersende erf het recht geeft om een halve bouwmuur en versnijdingen van de fundamenten van een op de eigendomsgrens te bouwen muur te maken en te onderhouden op c.q. in het dienende erf, zolang niet de eigenaar van het dienende erf van zijn recht heeft gebruik gemaakt, waarbij de bouwer van de gemeenschappelijke muur het recht heeft reeds geplaatste terreinafscheidingen te verwijderen, voor zover zulks nodig is in verband met de aanleg van de fundering. Indien de koper de muur niet op de erfscheiding bouwt, moet deze muur met fundering geheel op en in het verkochte worden geplaatst. b. De erfdienstbaarheid inhoudende het recht van inbalken, voor zover hiertegen naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen bouwtechnische bezwaren bestaan, in op de eigendomsgrens gebouwde muren, zulks tegen een eenmalige betaling aan de bouwer of diens rechtsopvolger van die muren van een som, gelijk aan de helft van de Pagina 13 van 15

14 kosten ten tijde van de bouw van de muur waarin wordt ingebalkt, welke som verschuldigd is door de eigenaar van het heersende erf die van het recht gebruik maakt. c. De in de leden a. en b. bedoelde gemeenschappelijke muur en fundering moeten van zodanige constructie zijn dat in geval van bouw op grond, die in het ter plaatse geldende bestemmingsplan een industriële bestemming heeft, de kapbelasting van het aangrenzende pand moet kunnen worden opgenomen, waarbij rekening moet worden gehouden met een vrije overspanning van 10 meter, terwijl bij de bouw op andere gronden moet worden gerekend op de hoogst mogelijke belasting die kan voortvloeien uit de bebouwing van het naastliggende terrein overeenkomstig de ter plaatse geldende voorschriften, met dien verstande dat niet hoeft te worden gerekend op een grotere overspanning dan 4 meter. - de Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken 1998 (vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 1998), woordelijk luidende als volgt: Artikel 18. Kapverbod. De koper verklaart er mee bekend te zijn dat het zich eventueel op het perceel bevindende boombestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de desbetreffende bomen niet mogen worden gekapt tenzij hiervoor door of namens burgemeester en wethouders een op schrift gestelde kapvergunning is verleend. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in de Bijzondere Voorwaarden nadere voorschriften op te nemen ten aanzien van het op het perceel aanwezige bomenbestand; voor nader door burgemeester en wethouders aangeduide bomen kan een opstalrecht ten behoeve van de gemeente worden gevestigd. Enzovoorts. Artikel 21. Gedoogplicht. a. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen in, op en/of boven de grond door de gemeente of door al dan geprivatiseerde (nuts)bedrijven is aangebracht, wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen in, op en/of boven de grond zal worden aangebracht en Pagina 14 van 15

15 onderhouden. b. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid a. van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten. c. Alle schade die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, onderhouden (herstellen inbegrepen) en/of vernieuwen van de in lid a. van dit artikel bedoelde zaken zal door en voor rekening van de gemeente ofwel van andere overheidsvoorzieningen en/of van al dan niet geprivatiseerde (nuts)bedrijven worden hersteld of indien de koper dat wenst- aan de koper worden vergoed. Enzovoorts. e. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door beschadiging van de aanwezige zaken als bedoeld in lid a. door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. Enzovoorts. Artikel 31. Kwalitatieve verplichtingen. Partijen komen overeen dat de verplichtingen ex artikel 18 ex artikel 21, leden a., b., c. en e. als kwalitatieve verplichtingen op de onroerende zaak rusten en dat deze verplichtingen van rechtswege zullen overgaan op degenene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij teven wordt bepaald dat diegene(n) mede gebonden is/zijn die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zal/zullen verkrijgen. Deze verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichtingen worden vastgelegd in de notariële akte en worden ingeschreven in de openbare registers. Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik, notaris, bij dezen de hiervoor in vermelde voorwaarden vast als de voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken zal plaatsvinden. Pagina 15 van 15

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

Populierweg CP Maastricht

Populierweg CP Maastricht Populierweg 71 6222 CP Maastricht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond met woonhuis en tuin woonhuis met tuin Kadastrale

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westhavenkade 35 3131 AD Vlaardingen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 JAN 2009 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen horecapand

Nadere informatie

Hoofdstraat ET Landgraaf

Hoofdstraat ET Landgraaf Hoofdstraat 302 6372 ET Landgraaf Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere toebehoren, plaatseljk bekend

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bleijerheiderstraat 74 6462 AL Kerkrade Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 NOV 2008 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen half vrijstaande

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam

VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam Dossiernummer: 16155 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Waalbandijk 107 6651 KA Druten Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 15 JUN 2010 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen woonhuis met tuin aan

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel

VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel Dossiernummer: 15142 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr.. Meindert Rudolf Hendrik

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Dossiernummer: 17180 Mk vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik

Nadere informatie

Dossiernummer: 17600 VS/pm

Dossiernummer: 17600 VS/pm Dossiernummer: 17600 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN een perceel (tuinbouw)grond met de daarop staande loods en restanten van kassen, verharding, ondergrond en erf gelegen aan Den Adelszwet bij nr 8 te Rijsenhout

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Autoweg A76 3 6422 PW Heerlen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 MEI 2010 Objectomschrijving De erfpacht eindigende 29 juni 2079 van de percelen grond,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen

VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen Dossiernummer: 17194 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen Op vier september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Torenstraat 5 te Velsen-Zuid

VEILINGVOORWAARDEN Torenstraat 5 te Velsen-Zuid Dossiernummer: 17070 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Torenstraat 5 te Velsen-Zuid Op zeven januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar ----- Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris",

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam Dossiernummer: 16067 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Dossiernummer: 17225 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Op negentien maart tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Dossiernummer: 16724 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Op drie juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------ Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade

VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade Dossiernummer: 16768 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade Op vier september tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

Waanderweg HZ Emmen

Waanderweg HZ Emmen Waanderweg 26 7812 HZ Emmen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Bedrijfspand met kantoor en verder toebehoren bedrijfspand Kadastrale

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Dossiernummer: VS/aj/17310 VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website.

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website. ALGEMENE INFORMATIE Lloydtoren te Rotterdam Veilingvoorwaarden De veiling vindt plaats onder de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2013 (AVVI 2013) voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Geuzenkade 32 Huis, Geuzenkade 32 I en Geuzenkade 32 II

VEILINGVOORWAARDEN Geuzenkade 32 Huis, Geuzenkade 32 I en Geuzenkade 32 II Dossiernummer: 16236 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Geuzenkade 32 Huis, Geuzenkade 32 I en Geuzenkade 32 II Op vierentwintig januari tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans,

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein Dossiernummer: 17785 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein Op éénentwintig januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert - Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Minervalaan 19-huis te Amsterdam

VEILINGVOORWAARDEN Minervalaan 19-huis te Amsterdam Dossiernummer: 18162 JvB/pm VEILINGVOORWAARDEN Minervalaan 19-huis te Amsterdam Op dertig september tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Tappersweg 14-35 te Haarlem

VEILINGVOORWAARDEN Tappersweg 14-35 te Haarlem Dossiernummer: 17074 VEILINGVOORWAARDEN Tappersweg 1435 te Haarlem Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Verona

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 275166/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Saturnusweg 4, 4A,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg te Weesp

VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg te Weesp Dossiernummer: 13999 VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg 40-42 te Weesp Op achtentwintig januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Dossiernummer: 16979 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk

VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bosweg te Venray

VEILINGVOORWAARDEN Bosweg te Venray Dossiernummer: 18220 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Bosweg 46-48 te Venray Op éénentwintig juni tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem

VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond belast met opstalrecht gelegen aan de Waterhuizen te Waterhuizen

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond belast met opstalrecht gelegen aan de Waterhuizen te Waterhuizen Dossiernummer: 17194 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN perceel grond belast met opstalrecht gelegen aan de Waterhuizen te Waterhuizen Op vier september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert -------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg

VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg Dossiernummer: MK/aj/17592 VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg Op drie augustus tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Inge van Sliedregt, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED het café-restaurant en vier wooneenheden met ondergrond, erf, tuin en verder

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Dossiernummer: VS/aj/17637 VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Op dertien november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Koningstraat 29/31 1781 KC Den Helder Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 SEP 2013 Objectomschrijving Pand met ondergrond en erf, bestaande uit een horecaruimte

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorgebouw/bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg te Nieuwegein

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg te Nieuwegein Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 16-18 te Nieuwegein Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Molwerk te Den Hoorn (Texel)

VEILINGVOORWAARDEN Molwerk te Den Hoorn (Texel) Dossiernummer: 17823 OS/aj VEILINGVOORWAARDEN Molwerk 23-25 te Den Hoorn (Texel) Op achttien februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar -- Joseph Hermanus Smit, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Vooreiland 14a te Medemblik

VEILINGVOORWAARDEN Vooreiland 14a te Medemblik Dossiernummer: 15142 VS/aj VEILINGVOORWAARDEN Vooreiland 14a te Medemblik Op tien september tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar --- Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris",

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten

VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten Dossiernummer: 17746 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten Op tien maart tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ---- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen

Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/18522901 5156268/40065428 Vastgesteld 23 april 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000350\1257287 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

Brinklaan 62 te Bussum

Brinklaan 62 te Bussum Dossiernummer: 18259 KP/pm Brinklaan 62 te Bussum Op zes oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf -- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel

VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel Dossiernummer: 17368 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel Op zevenentwintig mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert -- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam Dossiernummer: 18251 VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam Op zeven en twintig juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris",

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het bedrijfspand met woning, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend 6416 AC Heerlen, Kissel 42, kadastraal

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide) - 1 - MLA\THO\00322791-000390\1612510 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Uittreksel van de vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden gepasseerd op 13 november

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer

VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer Dossiernummer: 18598 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer Op vijftien november tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam

VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden

VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden Dossiernummer: 17950 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden Op elf april tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling 2014.008405.01 1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.J.J. VAN TIENEN FORMULIER

Nadere informatie

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim) - 1 - MLA\THO\00611537-651224\12705223 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Paukenstraat 53, 57, 59 en Brandenburgstraat 9 te Uden

VEILINGVOORWAARDEN Paukenstraat 53, 57, 59 en Brandenburgstraat 9 te Uden Dossiernummer: 17180 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Paukenstraat 53, 57, 59 en Brandenburgstraat 9 te Uden Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik Krans, notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam Dossiernummer: 16415 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam Op tien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ----- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht REGISTERGOED het bedrijfspand met verhard buitenterrein, (onder)grond, parkeerplaatsen

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Motorschip Argos

VEILINGVOORWAARDEN Motorschip Argos Dossiernummer: OS/kp 18806 VEILINGVOORWAARDEN Motorschip Argos Op drie februari tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar ---- Joseph Hermanus Smit, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK Bij akte vastgesteld op zeven april tweeduizend zeventien, verleden voor mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam. ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorpand

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Boddens Hosangweg 84 te Woubrugge

VEILINGVOORWAARDEN Boddens Hosangweg 84 te Woubrugge Dossiernummer: MK/aj/15717 VEILINGVOORWAARDEN Boddens Hosangweg 84 te Woubrugge Op zes september tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond bij Strand van Luna 1 te Heerhugowaard

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond bij Strand van Luna 1 te Heerhugowaard Dossiernummer: 17645 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN perceel grond bij Strand van Luna 1 te Heerhugowaard Op zestien oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------- Rudolf Hendrik Krans,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN (a) het pand bestaande uit een huis, hotel café restaurant, zaal, parkeerterrein en erf, plaatselijk bekend 9536 PD Ees, Dorpsstraat

Nadere informatie