Uw toekomst, onze zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw toekomst, onze zorg"

Transcriptie

1 Uw toekomst, onze zorg De Stad Brussel en haar onderwijs

2

3 UW TOEKOMST, ONZE ZORG Schooljaar Inhoud Voorwoord 2 Een woordje van de Schepen van Openbaar Onderwijs 3 Het organigram 4 Het pedagogisch project 5 Het Nederlandstalig basisonderwijs biedt u: 7 Basisonderwijs 8 Secundair onderwijs 16 Centrum Deeltijds Onderwijs 19 Deeltijds Kunstonderwijs 20 Stedelijke openbare bibliotheken 21 Bijschoolse diensten 22 Vzw Jeugd in Brussel 23 Bijkomende inlichtingen

4 VOORWOORD Beste ouders, Beste leerlingen, De gids uw Toekomst, onze Zorg, biedt u een maximum aan informatie over de mogelijkheden die het Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel te bieden heeft. Met deze veelzijdige en volledige gids, willen wij aantonen dat het gemeentelijk onderwijsmodel drager en verdediger is van de fundamentele waarden van een verdraagzame, solidaire en vrije maatschappij. Ook de meest kwetsbaren onder ons, willen wij de nodige kansen geven om een toekomst te kunnen opbouwen. Ons onderwijsmodel evolueert voortdurend, levert strijd tegen het conservatisme en past zich aan, aan de nieuwe uitdagingen die de maatschappij ons oplegt. Onze scholen stellen zich open voor de wereld, democratiseren zich, zodat steeds meer leerlingen de weg vinden naar ons onderwijsmodel. Naast het aanleren van kennis en gedragscodes, willen wij ervoor zorgen dat de leerling positief evolueert op de school, waar hij sociale vaardigheden ontwikkelt en gevoel voor democratie. Het is tevens een plaats van emancipatie en persoonlijke ontplooiing, die leidt tot een open kijk op de wereld. Om aan de verwachtingen van ons publiek en de steeds complexere maatschappij te voldoen, stellen wij onszelf voortdurend in vraag en toetsen wij of hetgeen we aanbieden nog in harmonie is met onze waarden en met de tijd. Ik hoop dat u, overtuigd van de kwaliteit van ons onderwijs, in deze gids de antwoorden vindt op uw vragen. Mochten er nog vragen zijn, zullen mijn medewerkers en ikzelf u graag te woord staan. Ik wens jullie een excellent schooljaar toe! Faouzia Hariche, Schepen van openbaar Onderwijs

5 De Schepen van Openbaar Onderwijs stelt «Uw toekomst - onze zorg» voor De stad Brussel is trots onderwijs te kunnen bieden waarvan de degelijkheid, het streven naar vernieuwing en het prestatievermogen niet meer bewezen moeten worden. De gemeentelijke autonomie op geografisch, gerechtelijk en economisch gebied is er de hoeksteen van. Als zelfstandige inrichtende macht is ze bevoegd om scholen en centra voor permanente bijscholing op te richten en te besturen. Wij bieden onderwijs op kleuter-, lager en secundair niveau. Een bijkomend voordeel is het vaste personeel dat gedeeltelijk aan de eigen inrichtingen opgeleid wordt, en dat bijgeschoold wordt door de inspectie in nauwe samenwerking met de directeur-generaal van het Departement Onderwijs en mezelf. Om de samenhang in de structuur te bevorderen werd een eigen kader van inspecteurs uitgebouwd, evenals een aantal bijschoolse diensten die onontbeerlijk zijn voor een behoorlijke begeleiding van de leerlingen. De scholen kunnen een beroep doen op een gezondheidscentrum, op het medisch schooltoezicht, evenals op openbare bibliotheken, opgericht door de Stad. Bovendien werken de Nederlandstalige scholen nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De opvoeding van de ons toevertrouwde leerlingen moet beantwoorden aan de eisen van deze tijd. Om deze doelstelling te verwezenlijken neemt de Stad geregeld het initiatief tot de invoering van vernieuwingen. Een greep hieruit : het bevorderen van de taalbeheersing vanaf de eerste kleuterklas : met prettige taalspelletjes wordt een degelijk resultaat bereikt; aangepaste methodes moedertaal en wiskunde voor kinderen met een lichte achterstand; audio-visueel onderwijs in de moedertaal; audio-visueel onderwijs in het Frans vanaf het 1ste leerjaar in het lager onderwijs; initiatie in het gebruik van de computer op lager en secundair niveau; surfen op Internet: scholen en bibliotheken beschikken over een eigen website. Bezoek ons op het Brussels Network for Telematic and Education (Brunette) beginnende experimenten met computergestuurd onderwijs; integratie van gezondheidsopvoeding en voorlichting in de lessen; integratie kleuter- lager onderwijs; integratie lager secundair onderwijs; bijscholing van de leerkrachten van alle niveaus, in samenwerking met het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG), met universiteiten en privébedrijven; opvang van leerlingen met leermoeilijkheden in een centrum voor deeltijds onderwijs. Het hele opvoedingssysteem van de Stad Brussel berust op twee belangrijke pijlers : gelijke kansen voor iedereen en verdraagzaamheid. Dit onderwijs is inderdaad toegankelijk voor alle kinderen : fundamentele morele waarden liggen aan de grondslag ervan en samenspraak met de ouders is onontbeerlijk. Door haar onderwijsbeleid streeft de Stad Brussel ernaar alle aspecten van de persoonlijkheid van de haar toevertrouwde leerlingen harmonisch te ontwikkelen en hun een solide kans op slagen in het leven te geven dankzij een evenwichtige voorbereiding. de Schepen van Openbaar Onderwijs Bijkomende inlichtingen

6 Het Openbaar Onderwijs Organigram Schepenkantoor van Openbaar Onderwijs Grote Markt 1000 Brussel Directeur-Generaal Charles Huygens Anspachlaan Brussel Pedagogische Inspecteur Generaal Hugo Eerdekens Anspachlaan Brussel Directeur van het algemene bestuur en het personeel X Anspachlaan Brussel Financiële en logistieke Directeur Georges Horé Anspachlaan Brussel Parapedagogische Diensten Administratief directeur van het hoger onderwijs en transversale opdrachten Emilie Dupont Anspachlaan Brussel Algemene Administratie X Human resources Matthieu Faivre Financiën Pascal Heymans Logistiek Olivier Vanderaspoilden Openbare Aanbestedingen Juan Perez Santoveña

7 Het pedagogisch project De Stad Brussel is een autonome inrichtende macht die kleuter-, lager en secundair onderwijs organiseert. Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en staat open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van ras, huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Het is gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag. Het onderwijs wordt verstrekt in een geest van volkomen verdraagzaamheid, wars van elk fanatisme, dat afbreuk doet aan de menselijke waardigheid en met eerbied voor de persoonlijkheid van elke leerling. De verwerving van kennis gebeurt zonder vooroordelen. Belangrijk is de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken, om de leerlingen de vrijheid te laten zich een eigen opinie te vormen. Het karakter van de scholen is niet confessioneel. Elke selectie van kinderen op sociale en economische basis wordt geweigerd. Alle kinderen worden met dezelfde toewijding behandeld, welke ook hun sociale en culturele oorsprong weze. Het onderwijs biedt maximale kansen voor iedereen, d.w.z. gelijke ontwikkelingskansen voor gelijkbegaafden; achterstanden of handicaps worden in de mate van het mogelijke weggewerkt door aangepaste hulpverlening; ook op de behoefte(n) van meerbegaafde jongeren wordt ingespeeld. Samen met andere instanties vervult de school een maatschappelijke rol : de jongere leert belang stellen in de maatschappij, bewust van zijn rechten en verantwoordelijkheid; hij zal een kritische doch positieve houding aannemen, zodat hij geleidelijk ingeschakeld wordt in de maatschappij en zich conformeert aan bepaalde gangbare waarden, normen en idealen; daarnaast zal de jongere een eigen, persoonlijke en coherente levens- en maatschappijvisie opbouwen. De integratie van alle geledingen van de maatschappij die bij het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs betrokken zijn, wordt nagestreefd : inspectieleden, directies, onderwijzend en administratief personeel, ouders en leerlingen, de lokale gemeenschap, allen zijn actieve en onontbeerlijke schakels, dynamische krachten in het onderwijsgebeuren; een vlotte samenwerking en samenspraak onder al deze betrokkenen komt de harmonische ontwikkeling en de slaagkansen van de leerlingen ten goede. Schoolmanagement is geen zaak van de schoolleiding alleen, maar van de hele schoolgemeenschap, waarbij alle participanten hun aandeel moeten leveren bij de verschillende aspecten die een toekomstgerichte school bepalen en haar kwaliteit en aantrekkingskracht kenmerken. Pedagogische principes, waarop het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs is gestoeld 1. Opvoeding en onderwijs zullen beantwoorden aan de eisen van de tijd en derhalve regelmatig worden aangepast, bijgestuurd en vernieuwd. Audio-visuele middelen en moderne technologieën worden aangewend ten dienste van het onderwijs. Het onderwijzend personeel wordt permanent bijgeschoold en nagevormd. 2. De leerlingen worden opgevoed tot wereldburgerschap. In het kleuter- en lager onderwijs werd de onderwijsvoorrang ingevoerd. De leerlingen leren inzicht verwerven in de hen omringende wereld door het objectief en kritisch belichten van historische, culturele, sociale, economische en technische achtergronden. Een vlotte integratie van de leerling in de moderne samenleving wordt beoogd. Vreemde talen leren lezen, begrijpen, spreken en schrijven zijn daartoe de aangepaste hulpmiddelen. De toekomstige wereldburger zal samenwerken met anderen, dienstvaardigheid en verantwoordelijkheidszin leren opbrengen, leren objectief en breeddenkend zijn, eerbied leren opbrengen voor het werk en de ideeën van anderen en de eigen mening leren herzien. Bijkomende inlichtingen

8 3. Bij elk kind is een uitgebreide waaier van gaven potentieel aanwezig. Reeds vanaf het kleuteronderwijs moet het de kans krijgen deze te ontdekken en ze vervolgens te ontwikkelen, zowel op intellectueel als op fysiek, esthetisch, sociaal, moreel en affectief vlak. Vanzelfsprekend moet het lager onderwijs de voortzetting van deze opdracht waarborgen. Daarom moet onderwijs flexibel zijn. De optimale ontplooiing van de jonge leerlingen is echter enkel mogelijk wanneer : uitgegaan wordt van de aangeboren leergierigheid/nieuwsgierigheid van het kind, van zijn ervaring, zijn belangstelling; rekening gehouden wordt met zijn zwakheden, zijn fouten en tekortkomingen, zijn bevattingsvermogen; het geholpen wordt door een team van leerkrachten om zijn moeilijkheden te boven te komen, antwoorden te vinden op zijn vragen; het onderwijs gestoeld is op individualisatie, differentiatie, remediëring, het gezamenlijk verwezenlijken van projecten, samenwerking met medeleerlingen - elk naar zijn eigen vermogen; zijn sociaal bewustzijn gestimuleerd wordt: het kind leert zich te beheersen, belang te stellen in de maatschappij, waarin het eens zijn plaats zal innemen nadat het de nodige kennis en vaardigheden heeft verworven. 4. Functionele kennis, vaardigheden en het beheersen van onderzoeksmethoden en technieken om de verworven kennis adequaat aan te wenden, staan voorop in het algemeen vormend onderwijs. De leerlingen wordt ondermeer geleerd: begrippen correct te formuleren; zin te hebben voor nauwkeurigheid en orde; de samenhang tussen verschillende leergebieden te ontdekken door vakoverschrijdend en geïntegreerd onderwijs; problemen te leren analyseren en inzicht erin te verwerven; zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen te ontwikkelen; het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden. 5. Het technisch en beroepsonderwijs zijn in de eerste plaats kwalificatiegericht. Door een aangehouden kwaliteitsverbetering van de techniciteit van de opleidingen wordt een efficiënte en snelle integratie van de afgestudeerden in het bedrijfsleven betracht. De voornaamste vaardigheden die deze leerlingen moeten verwerven zijn : probleemoplossend denken, bekwaamheid, efficiëntie. Hun creativiteit moet gestimuleerd worden, om hen in staat te stellen nieuwe oplossingen te bedenken. Bereidheid tot permanente bijscholing is onontbeerlijk. 6. In alle onderwijsvormen is het essentieel de leerlingen attitudes bij te brengen die hen moeten toelaten deel te hebben aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Attitudevorming en attitudeverandering zullen ondermeer worden bewerkstelligd door: de leerlingen te leren een eigen visie te ontwikkelen en hun persoonlijk standpunt te durven verdedigen en staven; de leerlingen te leren openstaan voor informatie, deze te interpreteren en kritisch te benaderen; de affectiviteit en de ontvankelijkheid van de leerlingen op te wekken. Bij de leerlingen zullen vaardigheden gestimuleerd worden zoals mobiliteit, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, ondernemingszin, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatievermogen en het kritisch kunnen omspringen met nieuwe technologieën. 7. Alle leerlingen zullen aangezet worden tot sociaal engagement en culturele belangstelling. Zij zullen leren inzien, dat het huidige wereldbeeld niet volmaakt is en vatbaar voor evolutie. Hun leergierigheid zal worden aangescherpt door ze de weg te openen naar nieuwe belangstellingsgebieden en permanente vorming in de meest uiteenlopende disciplines. Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs is een geëngageerd onderwijs. Centraal staat de mens en zijn geluk. Het wil bijdragen tot de vorming van zelfstandige individuen, die meester zijn over hun lot en vrij kiezen binnen de grenzen van sociale en biologische beperkingen.

9 Basisonderwijs HET NEDERLANDSTALIG BASISONDERWIJS BIEDT U: gebruik van Internet; gemengd onderwijs van 2 ½ tot 12 jaar; onderricht in de tweede taal (Frans) vanaf het eerste leerjaar; bijgeschoolde leerkrachten; extra-murosactiviteiten; zweminitiatie, sport en spel; studiebegeleiding na de lesuren; schoolrestaurant 5 dagen per week; samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC); ouder- en contactavonden; voor- en naschoolse opvang van 7 tot 18 u.; vakantieactiviteiten; facultatief kunstonderwijs; begeleiding leerbedreigde kinderen met aangepast didactisch materiaal. Inschrijvingen: elke schooldag en de laatste week van augustus (na afspraak). Bijkomende inlichtingen

10 Basisonderwijs BASISONDERWIJS

11 Basisonderwijs BASISONDERWIJS klavertjevier Groendreef Brussel Directeur : Mevr. N. Dreesen Kleuteronderwijs thematisch werken een degelijke voorbereiding op de lagere school: integratieactiviteiten 3de kleuterklas 1ste leerjaar zwemmen voor de 3de kleuterklas samenwerking met het CLB van de VGC praatcafé en openklasdagen Lager onderwijs gelijke onderwijskansen thematisch werken zwemmen samenwerking met het CLB van de VGC openluchtklassen huiswerkbegeleiding Opvang van 7u tot 18u, ook tijdens de schoolvakanties Bijkomende inlichtingen

12 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Leidstar Claessensstraat Brussel Directeur : Mevr. A. Van Achter Kleuterschool Computers in de klassen Samenwerking met de buurt Gezellig kleinschalig buurtschooltje Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen Watergewenning vanaf de derde kleuterklas Thematisch werken aan taalvaardigheidsonderwijs Samenwerking met de ouders in o.a. praatcafé en werkgroepen Integratieactiviteiten tussen 3de kleuterklas en eerste leerjaar Nederlandse lessen voor de ouders in samenwerking met Brusselleer Klasvoverschrijdende projecten in samenwerking met de lagere school Didactische uitstappen : herfstwandeling, museumbezoek, toneelvoorstellingen Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 17u50 Lagere school Leerlingenparticipatie Openluchtklassen, leeruitstappen Gezellig kleinschalig buurtschooltje Computers en internet in de klassen Zwemmen vanaf het eerste leerjaar Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen Degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs Integratieactiviteiten tussen 3de kleuterklas en eerste leerjaar Nauwe samenwerking met de ouders in werkgroepen en oudergroepen Klasoverschrijdende projecten, ook in samenwerking met de kleuterschool Samenwerking met en ontdekking van de buurt : openmonumentenmaandag, erfgoedklassen, provelo, Nederlandse lessen aan de ouders van het eerste leerjaar zodat zij hun kinderen beter kunnen ondersteunen in samenwerking met Brusselleer Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 17u50 10

13 Basisonderwijs BASISONDERWIJS L. Wittouckschool L. Wittouckstraat Brussel Directeur : Mevr. L. Verpaelt L. Wittouckstraat Brussel R. Neyberghlaan Brussel Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 17u50 11 Bijkomende inlichtingen

14 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Kakelbontschool Reper-Vrevenstraat Brussel Directeur : Mevr. A. Ghys Website : 12

15 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Koningin Astrid Mutsaardlaan Brussel Directeur : N. Bracke Website : Maakt gebruik van de meest recente p e d a g o g i s c h e h u l p m i d d e l e n : v i d e o, computers, talenpracticum, uitgebreide klasbibliotheken, Neemt geregeld deel aan culturele activiteiten: toneelvoorstellingen, concerten, bezoeken aan musea, bibliotheken. Werkt nauw samen met de ouders via oudervergaderingen, voorlichtingsvergaderingen, schoolfeesten. Heeft een actieve vriendenkring. Richt didactische uitstappen in voor kleuters : herfstuitstap, bezoek aan een dierenpark museum, toneelvoorstellingen,... Richt openluchtklassen in voor alle leerlingen van de school: zeeklas, bosklas. Organiseert studiebegeleiding na de lesuren en voor- en naschoolse opvang van 7u tot 18u. 13 Bijkomende inlichtingen

16 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Peter Benoit Driegatenstraat Brussel Directeur : Mevr. M. Devos Kleuter- en lager onderwijs Integratieactiviteiten 1ste kleuterklas in samenwerking met peutertuin Neder-over-Heembeek Gebruik van de nieuwste methodes en hulpmiddelen. Watergewenning vanaf de 3de kleuterklas. ICT Degelijke voorbereiding op de lagere school. Samenwerking met het CLB van de VGC. Projectonderwijs. Integratieactiviteiten 3de kleuterklas 1ste lj Degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs. Toekomstgerichte vorming. Openluchtklassen (tweejaarlijks). Leeruitstappen naar musea, theater, bos, Extra huiswerkbegeleiding. Naschoolse activiteiten. Inschrijvingen tijdens de zomervakantie op afspraak. Opvang van 7u tot 18u, ook tijdens de schoolvakanties; tijdens kerst-, paas- en zomervakantie opvang door Jeugddienst Brussel. 14

17 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Harenheide Verdunstraat Brussel Directeur : Mevr. J. Verhulst Bereikbaar met trein en bus Een stralende school Kleuter- en lager onderwijs Gebruik van de nieuwste leermethodes en didactische hulpmiddelen ICT (computers internet in elke klas) Ouderraad Samenwerking met het CLB van de VGC. Gelijke onderwijskansen Franse les vanaf het 1 ste leerjaar Huiswerkbegeleiding Zwemmen Openluchtklassen Degelijke voorbereiding op de lagere school : Leeruitstappen Integratieactiviteiten 3 de kleuterklas 1 ste leerjaar Degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs i.s.m. het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls en het Hoofdstedelijk Technisch Instituut Anneessens-Funck Inschrijvingen de eerste en de laatste week van de zomervakantie. Opvang van 7 tot 18 uur, ook tijdens de schoolvakanties; tijdens kerst-, paas- en zomervakantie opvang speelplein Beersel - Jeugddienst 15 Bijkomende inlichtingen

18 Secundair onderwijs SECUNDAIR ONDERWIJS 16

19 SECUNDAIR ONDERWIJS Algemeen onderwijs Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls Secundair onderwijs Bonekruidlaan Brussel Directeur : Dhr. D. Veldeman Website : ste leerjaar A 2 3 & 4 5 & 6 Opties: Latijn Moderne wetenschappen Algemeen Secundair Economie Latijn Economie Moderne talen Economie Wiskunde Wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Moderne talen Latijn Wiskunde Latijn Wetenschappen Wetenschappen Wiskunde Humane wetenschappen Indien u aanvullende inlichtingen verlangt, de school wil bezoeken of wenst in te schrijven, kan u telefonisch een afspraak maken. In de vakantieperiode is de school open voor inschrijvingen in de eerste week van juli en de laatste week van augustus 17 Bijkomende inlichtingen

20 Secundair onderwijs SECUNDAIR ONDERWIJS Technisch onderwijs - Beroepsonderwijs Instituut Anneessens - Funck Groot Eiland Brussel Directeur : Dhr. C. Pijpen Website : 2de vestigingsplaats: Fonteinstraat Brussel onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers bedrijfsgericht onderwijs met optimale tewerkstellingsmogelijkheden. 1 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B 2 Optie: handel 3 & 4 Technisch Secundair Handel (informatica) 2BVL: Haarzorg Kantoor en verkoop Elektriciteit Metaal Elektriciteit Kantoor en verkoop Beroepssecundair Basismechanica Haarzorg Kantoor Verkoop 5 & 6 7 Boekhouden Informatica Tandtechnieken Auto Haarzorg Kantoor Verkoop Haarstilist Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Mecanicien voor onderhoud en herstel van motoren Inschrijvingen: Iedere schooldag en na afspraak. 18

21 Centrum Deeltijds Onderwijs CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS Secretariaat: L. Wittouckstraat Brussel (Laken) Directeur : Dhr. C. Pijpen DOELGROEP Jongeren die in het onderwijs met volledig leerplan alle motivatie verloren hebben. Jongeren voor wie «werken» vanaf 16 jaar hoofddoel wordt. Jongeren die zo snel mogelijk willen meehelpen in de zaak van hun ouders. NIVEAU Beroepssecundair onderwijs van de 2de graad (zie toelatingsvoorwaarden). Beroepssecundair onderwijs van de 3de graad. Diploma bedrijfsbeheer. Coördinator: Mevr. M. De Mol STUDIERICHTINGEN Administratief medewerker Assistent kapper - Kapper Machinaal Houtbewerker Logistiek assistent in verzorgingsinstellingen Zorgkundige - Verzorgende Verkoper Aanvuller Kassier TOELATINGSVOORWAARDEN Minimum 16 jaar oud zijn ofwel Minimum 15 jaar oud zijn en twee opeenvolgende leerjaren secundair onderwijs hebben gevolgd. STRUCTUUR 2 dagen les per week. 3 dagen (max. 25 u.) bezoldigd werken per week (indien geen werk, moet je 2 dagen naar voortraject), brugproject, vrijwilligerswerk. Dicht bij Bockstaelplein Laken Gemakkelijk te bereiken met trein, tram, bus, metro. 19 Bijkomende inlichtingen

22 Deeltijds Kunstonderwijs DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Hoofdstedelijke Academie voor Muziek - Woord - Dans Secretariaat: Fransmanstraat Brussel (Laken) Directeur : dhr. B. De Jonghe Deeltijds kunstonderwijs met aangepaste leerprogramma s voor jongeren en volwassenen, voor amateurs en pré-professionelen. Vanaf 6 jaar: muziekinitiatie / creatief musiceren / woordinitiatie / dansinitiatie Vanaf 8 jaar: Muziek: Algemene muzikale vorming (notenleer) met aparte klas volwassenen Algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis, luisterpraktijk. Piano, gitaar, harp, accordeon, orgel, slagwerk. Strijkers: viool, altviool, cello, contrabas. Houtblazers: klarinet, dwarsfluit, blokfluit, traverso, saxofoon, hobo, hobo d amoré. Kopers: trompet, cornet, bugel, althoorn, hoorn, trombone, euphonium, bas-tuba, bariton. Stemvorming, zang, koor, vocaal ensemble, lyrische kunst, samenspel, instrumentaal ensemble. Jazz & Lichte muziek: elektrische basgitaar, elektrische gitaar, slagwerk, piano, fluit, saxofoon, zang, akoestische gitaar, contrabas, klarinet, keyboard Woord: Algemene verbale vorming (dictie), voordracht, drama, toneel, verbale vorming, welsprekendheid, dramatische expressie, repertoirestudie woordkunst, literaire creatie. Dans: Dansinitiatie, algemene artistieke bewegingsleer, artistieke training, klassieke dans, dans en muziek, hedendaagse dans, theorie van de dans. Inlichtingen & inschrijvingen: tijdens de maand juni en september op het secretariaat Zetel, Fransmanstraat 118, 1020 Laken De lessen worden tevens gegeven in de bijafdelingen: Hoofstedelijk Atheneum Karel Buls, Bonekruidlaan 88, 1020 Laken Gemeenschapscentrum Nekkersdal, Bockstaellaan 107, 1020 Laken Kakelbontschool, Reper Vrevenstraat 100, 1020 Laken Koningin Astridschool, Mutsaardlaan 69, 1020 Laken Wittouckschool, Wittouckstraat 46, 1020 Laken Leidstarschool, Claessensstraat 59, 1020 Laken Living, Bockstaellaan 91, 1020 Laken Munt, Leopoldstraat 4, 1000 Brussel Zuidpaleis, Fonteinstraat 2, 1000 Brussel De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel Klavertjevierschool, Groendreef 16, 1000 Brussel Dachsbeck Lyceum, Rollebeekstraat 22, 1000 Brussel Harenheideschool, Verdunstraat 381, 1130 Haren Peter Benoitschool, Driegatenstraat 2, 1120 Neder-over-Heembeek 20

23 Bibliotheken STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEKEN Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren Bibliothecaris : dhr. H. Vanhemelrijck Actueel, veelzijdig, voor iedereen de openbare bibliotheek! Hoofdbibliotheek Laken Filiaal Neder-Over-Heembeek Uitleenpost Haren maandag u u. dinsdag u. woensdag u u u. donderdag u. vrijdag u u. zaterdag u u. Bockstaellaan Brussel Frans Vekemansstraat Brussel Flodorpstraat Brussel Website : LITERATUUR Nederlandstalige romans van bekende en minder bekende auteurs. Sterke literatuur en ontspannende lectuur. LEESZAAL Een ruime leeszaal waar zo n 2000 algemene en gespecialiseerde naslagwerken geraadpleegd kunnen worden. TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN 250 tijdschriften over diverse onderwerpen. 10 binnen- en buitenlandse kranten. WETENSCHAPPEN werken over alle onderwerpen. U kunt het zo gek niet bedenken of u vindt er wat over in de bibliotheek. AUDIOVISUELE MATERIALEN compactdiscs, 100 taalcursussen, 5000 DVD's, 2000 cd-roms. JEUGDBIBLIOTHEEK - speelotheek Speelboekjes en prentenboeken voor peuters en kleuters kinder- en jeugdboeken, strips. Boeken over alle hobby s en wetenschappen, 1000 stuks speelgoed (uitleenbaar). Internet 11 terminals geven u toegang tot het internet en de catalogi van alle Brusselse openbare bibliotheken. 21 Bijkomende inlichtingen

24 Bijschoolse diensten BIJSCHOOLSE DIENSTEN A. Centrum voor de Leerlingenbegeleiding De leerlingen van het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs worden begeleid door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de V.G.C Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vervangt vanaf het PMS-centrum en het medisch schooltoezicht en wordt de begeleidingsdienst waar ouders, leerlingen en scholen kunnen een beroep op doen voor advies, ondersteuning en begeleiding in de volgende domeinen: het leren en studeren de schoolloopbaan de sociaal-emotionele ontwikkeling de preventieve gezondheidszorg. Op twee gebieden is er een verplichte begeleiding: bij het systematisch opvolgen van de gezondheidstoestand: medische consulten en maatregelen genomen bij besmettelijke ziekten bij het opvolgen van de leerplicht: de school zoekt samen met het CLB naar gepaste maatregelen om de schoolloopbaan van de jongere zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bovendien blijft het CLB de school helpen bij het uitbouwen van de gezondheidsbevordering, actieve leerlingenbegeleiding, aanbod van vaccinaties, adviezen omtrent veiligheid, gezonde voeding en hygiëne op school. B. Schoolmaaltijden De leerlingen kunnen warme maaltijden op school gebruiken. C. De Brusselse Keukens A. Maesstraat, Haren De Brusselse Keukens verzekeren dagelijks de verdeling van complete maaltijden, naar de scholen die zich op het Brussels grondgebied bevinden. De lichte "gezonde" maaltijden eisen de bijzondere aandacht van onze diëtisten en worden door professionele koks bereid. Op de verdeling ervan wordt toegezien door een comité van diëtisten, zodat ook een dagelijkse gevarieerdheid gewaarborgd is. 22

25 VZW JEUGD IN BRUSSEL Vzw Jeugd in Brussel Helihavenlaan Brussel Wat doet JiB? Speelpleinen van de Stad Brussel (in het vakantiedomein te Beersel) organiseren (in samenwerking met de Jeugddienst en de Dienst Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel) Monitoren zoeken en hen vorming aanbieden Eigen activiteiten uitbouwen en stages en workshops voor kinderen, tieners en jongeren organiseren Opkomen voor de belangen van en steun bieden aan Brusselse jeugdverenigingen Inspraak en jongerenparticipatie stimuleren Samenwerkingsactiviteiten op touw zetten Nederlandstalige jeugdverenigingen, scholen en particulieren kunnen bij Jeugd in Brussel terecht voor informatie en dienstverlening. Als je met je vereniging in Brussel iets wil organiseren dat een beetje groter of ingewikkelder is dan wat je gewoon bent, dan is JiB misschien wel de beste partner (bv. Brussel Scoort! ). 23 Bijkomende inlichtingen

26

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

freinetonderwijs in Gent freinetstad

freinetonderwijs in Gent freinetstad freinetonderwijs in Gent freinetstad 25 jaar freinetonderwijs in Gent Boek - Colloquium - 20 november 2010 25 jaar freinetonderwijs in Gent 5 Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent AC Portus, 5de

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

DOSSIER. INVESTEREN IN KENNEN EN KUNNEN De onderwijsvisie van de N-VA

DOSSIER. INVESTEREN IN KENNEN EN KUNNEN De onderwijsvisie van de N-VA DOSSIER INVESTEREN IN KENNEN EN KUNNEN De onderwijs van de N-VA 2 In mijn klas zijn we met 28. De juf zegt altijd dat ze ogen en oren tekort komt. - Nora - Inhoudstafel Voorwoord 5 DEEL I. Doorlichting

Nadere informatie

Onze waarden zijn onze troeven

Onze waarden zijn onze troeven Onze waarden zijn onze troeven Jaarverslag 2006 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Colofon Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel.: 02 790 92 00 Fax: 02

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie