Uw toekomst, onze zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw toekomst, onze zorg"

Transcriptie

1 Uw toekomst, onze zorg De Stad Brussel en haar onderwijs

2

3 UW TOEKOMST, ONZE ZORG Schooljaar Inhoud Voorwoord 2 Een woordje van de Schepen van Openbaar Onderwijs 3 Het organigram 4 Het pedagogisch project 5 Het Nederlandstalig basisonderwijs biedt u: 7 Basisonderwijs 8 Secundair onderwijs 16 Centrum Deeltijds Onderwijs 19 Deeltijds Kunstonderwijs 20 Stedelijke openbare bibliotheken 21 Bijschoolse diensten 22 Vzw Jeugd in Brussel 23 Bijkomende inlichtingen

4 VOORWOORD Beste ouders, Beste leerlingen, De gids uw Toekomst, onze Zorg, biedt u een maximum aan informatie over de mogelijkheden die het Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel te bieden heeft. Met deze veelzijdige en volledige gids, willen wij aantonen dat het gemeentelijk onderwijsmodel drager en verdediger is van de fundamentele waarden van een verdraagzame, solidaire en vrije maatschappij. Ook de meest kwetsbaren onder ons, willen wij de nodige kansen geven om een toekomst te kunnen opbouwen. Ons onderwijsmodel evolueert voortdurend, levert strijd tegen het conservatisme en past zich aan, aan de nieuwe uitdagingen die de maatschappij ons oplegt. Onze scholen stellen zich open voor de wereld, democratiseren zich, zodat steeds meer leerlingen de weg vinden naar ons onderwijsmodel. Naast het aanleren van kennis en gedragscodes, willen wij ervoor zorgen dat de leerling positief evolueert op de school, waar hij sociale vaardigheden ontwikkelt en gevoel voor democratie. Het is tevens een plaats van emancipatie en persoonlijke ontplooiing, die leidt tot een open kijk op de wereld. Om aan de verwachtingen van ons publiek en de steeds complexere maatschappij te voldoen, stellen wij onszelf voortdurend in vraag en toetsen wij of hetgeen we aanbieden nog in harmonie is met onze waarden en met de tijd. Ik hoop dat u, overtuigd van de kwaliteit van ons onderwijs, in deze gids de antwoorden vindt op uw vragen. Mochten er nog vragen zijn, zullen mijn medewerkers en ikzelf u graag te woord staan. Ik wens jullie een excellent schooljaar toe! Faouzia Hariche, Schepen van openbaar Onderwijs

5 De Schepen van Openbaar Onderwijs stelt «Uw toekomst - onze zorg» voor De stad Brussel is trots onderwijs te kunnen bieden waarvan de degelijkheid, het streven naar vernieuwing en het prestatievermogen niet meer bewezen moeten worden. De gemeentelijke autonomie op geografisch, gerechtelijk en economisch gebied is er de hoeksteen van. Als zelfstandige inrichtende macht is ze bevoegd om scholen en centra voor permanente bijscholing op te richten en te besturen. Wij bieden onderwijs op kleuter-, lager en secundair niveau. Een bijkomend voordeel is het vaste personeel dat gedeeltelijk aan de eigen inrichtingen opgeleid wordt, en dat bijgeschoold wordt door de inspectie in nauwe samenwerking met de directeur-generaal van het Departement Onderwijs en mezelf. Om de samenhang in de structuur te bevorderen werd een eigen kader van inspecteurs uitgebouwd, evenals een aantal bijschoolse diensten die onontbeerlijk zijn voor een behoorlijke begeleiding van de leerlingen. De scholen kunnen een beroep doen op een gezondheidscentrum, op het medisch schooltoezicht, evenals op openbare bibliotheken, opgericht door de Stad. Bovendien werken de Nederlandstalige scholen nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De opvoeding van de ons toevertrouwde leerlingen moet beantwoorden aan de eisen van deze tijd. Om deze doelstelling te verwezenlijken neemt de Stad geregeld het initiatief tot de invoering van vernieuwingen. Een greep hieruit : het bevorderen van de taalbeheersing vanaf de eerste kleuterklas : met prettige taalspelletjes wordt een degelijk resultaat bereikt; aangepaste methodes moedertaal en wiskunde voor kinderen met een lichte achterstand; audio-visueel onderwijs in de moedertaal; audio-visueel onderwijs in het Frans vanaf het 1ste leerjaar in het lager onderwijs; initiatie in het gebruik van de computer op lager en secundair niveau; surfen op Internet: scholen en bibliotheken beschikken over een eigen website. Bezoek ons op het Brussels Network for Telematic and Education (Brunette) beginnende experimenten met computergestuurd onderwijs; integratie van gezondheidsopvoeding en voorlichting in de lessen; integratie kleuter- lager onderwijs; integratie lager secundair onderwijs; bijscholing van de leerkrachten van alle niveaus, in samenwerking met het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG), met universiteiten en privébedrijven; opvang van leerlingen met leermoeilijkheden in een centrum voor deeltijds onderwijs. Het hele opvoedingssysteem van de Stad Brussel berust op twee belangrijke pijlers : gelijke kansen voor iedereen en verdraagzaamheid. Dit onderwijs is inderdaad toegankelijk voor alle kinderen : fundamentele morele waarden liggen aan de grondslag ervan en samenspraak met de ouders is onontbeerlijk. Door haar onderwijsbeleid streeft de Stad Brussel ernaar alle aspecten van de persoonlijkheid van de haar toevertrouwde leerlingen harmonisch te ontwikkelen en hun een solide kans op slagen in het leven te geven dankzij een evenwichtige voorbereiding. de Schepen van Openbaar Onderwijs Bijkomende inlichtingen

6 Het Openbaar Onderwijs Organigram Schepenkantoor van Openbaar Onderwijs Grote Markt 1000 Brussel Directeur-Generaal Charles Huygens Anspachlaan Brussel Pedagogische Inspecteur Generaal Hugo Eerdekens Anspachlaan Brussel Directeur van het algemene bestuur en het personeel X Anspachlaan Brussel Financiële en logistieke Directeur Georges Horé Anspachlaan Brussel Parapedagogische Diensten Administratief directeur van het hoger onderwijs en transversale opdrachten Emilie Dupont Anspachlaan Brussel Algemene Administratie X Human resources Matthieu Faivre Financiën Pascal Heymans Logistiek Olivier Vanderaspoilden Openbare Aanbestedingen Juan Perez Santoveña

7 Het pedagogisch project De Stad Brussel is een autonome inrichtende macht die kleuter-, lager en secundair onderwijs organiseert. Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en staat open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van ras, huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Het is gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag. Het onderwijs wordt verstrekt in een geest van volkomen verdraagzaamheid, wars van elk fanatisme, dat afbreuk doet aan de menselijke waardigheid en met eerbied voor de persoonlijkheid van elke leerling. De verwerving van kennis gebeurt zonder vooroordelen. Belangrijk is de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken, om de leerlingen de vrijheid te laten zich een eigen opinie te vormen. Het karakter van de scholen is niet confessioneel. Elke selectie van kinderen op sociale en economische basis wordt geweigerd. Alle kinderen worden met dezelfde toewijding behandeld, welke ook hun sociale en culturele oorsprong weze. Het onderwijs biedt maximale kansen voor iedereen, d.w.z. gelijke ontwikkelingskansen voor gelijkbegaafden; achterstanden of handicaps worden in de mate van het mogelijke weggewerkt door aangepaste hulpverlening; ook op de behoefte(n) van meerbegaafde jongeren wordt ingespeeld. Samen met andere instanties vervult de school een maatschappelijke rol : de jongere leert belang stellen in de maatschappij, bewust van zijn rechten en verantwoordelijkheid; hij zal een kritische doch positieve houding aannemen, zodat hij geleidelijk ingeschakeld wordt in de maatschappij en zich conformeert aan bepaalde gangbare waarden, normen en idealen; daarnaast zal de jongere een eigen, persoonlijke en coherente levens- en maatschappijvisie opbouwen. De integratie van alle geledingen van de maatschappij die bij het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs betrokken zijn, wordt nagestreefd : inspectieleden, directies, onderwijzend en administratief personeel, ouders en leerlingen, de lokale gemeenschap, allen zijn actieve en onontbeerlijke schakels, dynamische krachten in het onderwijsgebeuren; een vlotte samenwerking en samenspraak onder al deze betrokkenen komt de harmonische ontwikkeling en de slaagkansen van de leerlingen ten goede. Schoolmanagement is geen zaak van de schoolleiding alleen, maar van de hele schoolgemeenschap, waarbij alle participanten hun aandeel moeten leveren bij de verschillende aspecten die een toekomstgerichte school bepalen en haar kwaliteit en aantrekkingskracht kenmerken. Pedagogische principes, waarop het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs is gestoeld 1. Opvoeding en onderwijs zullen beantwoorden aan de eisen van de tijd en derhalve regelmatig worden aangepast, bijgestuurd en vernieuwd. Audio-visuele middelen en moderne technologieën worden aangewend ten dienste van het onderwijs. Het onderwijzend personeel wordt permanent bijgeschoold en nagevormd. 2. De leerlingen worden opgevoed tot wereldburgerschap. In het kleuter- en lager onderwijs werd de onderwijsvoorrang ingevoerd. De leerlingen leren inzicht verwerven in de hen omringende wereld door het objectief en kritisch belichten van historische, culturele, sociale, economische en technische achtergronden. Een vlotte integratie van de leerling in de moderne samenleving wordt beoogd. Vreemde talen leren lezen, begrijpen, spreken en schrijven zijn daartoe de aangepaste hulpmiddelen. De toekomstige wereldburger zal samenwerken met anderen, dienstvaardigheid en verantwoordelijkheidszin leren opbrengen, leren objectief en breeddenkend zijn, eerbied leren opbrengen voor het werk en de ideeën van anderen en de eigen mening leren herzien. Bijkomende inlichtingen

8 3. Bij elk kind is een uitgebreide waaier van gaven potentieel aanwezig. Reeds vanaf het kleuteronderwijs moet het de kans krijgen deze te ontdekken en ze vervolgens te ontwikkelen, zowel op intellectueel als op fysiek, esthetisch, sociaal, moreel en affectief vlak. Vanzelfsprekend moet het lager onderwijs de voortzetting van deze opdracht waarborgen. Daarom moet onderwijs flexibel zijn. De optimale ontplooiing van de jonge leerlingen is echter enkel mogelijk wanneer : uitgegaan wordt van de aangeboren leergierigheid/nieuwsgierigheid van het kind, van zijn ervaring, zijn belangstelling; rekening gehouden wordt met zijn zwakheden, zijn fouten en tekortkomingen, zijn bevattingsvermogen; het geholpen wordt door een team van leerkrachten om zijn moeilijkheden te boven te komen, antwoorden te vinden op zijn vragen; het onderwijs gestoeld is op individualisatie, differentiatie, remediëring, het gezamenlijk verwezenlijken van projecten, samenwerking met medeleerlingen - elk naar zijn eigen vermogen; zijn sociaal bewustzijn gestimuleerd wordt: het kind leert zich te beheersen, belang te stellen in de maatschappij, waarin het eens zijn plaats zal innemen nadat het de nodige kennis en vaardigheden heeft verworven. 4. Functionele kennis, vaardigheden en het beheersen van onderzoeksmethoden en technieken om de verworven kennis adequaat aan te wenden, staan voorop in het algemeen vormend onderwijs. De leerlingen wordt ondermeer geleerd: begrippen correct te formuleren; zin te hebben voor nauwkeurigheid en orde; de samenhang tussen verschillende leergebieden te ontdekken door vakoverschrijdend en geïntegreerd onderwijs; problemen te leren analyseren en inzicht erin te verwerven; zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen te ontwikkelen; het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden. 5. Het technisch en beroepsonderwijs zijn in de eerste plaats kwalificatiegericht. Door een aangehouden kwaliteitsverbetering van de techniciteit van de opleidingen wordt een efficiënte en snelle integratie van de afgestudeerden in het bedrijfsleven betracht. De voornaamste vaardigheden die deze leerlingen moeten verwerven zijn : probleemoplossend denken, bekwaamheid, efficiëntie. Hun creativiteit moet gestimuleerd worden, om hen in staat te stellen nieuwe oplossingen te bedenken. Bereidheid tot permanente bijscholing is onontbeerlijk. 6. In alle onderwijsvormen is het essentieel de leerlingen attitudes bij te brengen die hen moeten toelaten deel te hebben aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Attitudevorming en attitudeverandering zullen ondermeer worden bewerkstelligd door: de leerlingen te leren een eigen visie te ontwikkelen en hun persoonlijk standpunt te durven verdedigen en staven; de leerlingen te leren openstaan voor informatie, deze te interpreteren en kritisch te benaderen; de affectiviteit en de ontvankelijkheid van de leerlingen op te wekken. Bij de leerlingen zullen vaardigheden gestimuleerd worden zoals mobiliteit, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, ondernemingszin, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatievermogen en het kritisch kunnen omspringen met nieuwe technologieën. 7. Alle leerlingen zullen aangezet worden tot sociaal engagement en culturele belangstelling. Zij zullen leren inzien, dat het huidige wereldbeeld niet volmaakt is en vatbaar voor evolutie. Hun leergierigheid zal worden aangescherpt door ze de weg te openen naar nieuwe belangstellingsgebieden en permanente vorming in de meest uiteenlopende disciplines. Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs is een geëngageerd onderwijs. Centraal staat de mens en zijn geluk. Het wil bijdragen tot de vorming van zelfstandige individuen, die meester zijn over hun lot en vrij kiezen binnen de grenzen van sociale en biologische beperkingen.

9 Basisonderwijs HET NEDERLANDSTALIG BASISONDERWIJS BIEDT U: gebruik van Internet; gemengd onderwijs van 2 ½ tot 12 jaar; onderricht in de tweede taal (Frans) vanaf het eerste leerjaar; bijgeschoolde leerkrachten; extra-murosactiviteiten; zweminitiatie, sport en spel; studiebegeleiding na de lesuren; schoolrestaurant 5 dagen per week; samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC); ouder- en contactavonden; voor- en naschoolse opvang van 7 tot 18 u.; vakantieactiviteiten; facultatief kunstonderwijs; begeleiding leerbedreigde kinderen met aangepast didactisch materiaal. Inschrijvingen: elke schooldag en de laatste week van augustus (na afspraak). Bijkomende inlichtingen

10 Basisonderwijs BASISONDERWIJS

11 Basisonderwijs BASISONDERWIJS klavertjevier Groendreef Brussel Directeur : Mevr. N. Dreesen Kleuteronderwijs thematisch werken een degelijke voorbereiding op de lagere school: integratieactiviteiten 3de kleuterklas 1ste leerjaar zwemmen voor de 3de kleuterklas samenwerking met het CLB van de VGC praatcafé en openklasdagen Lager onderwijs gelijke onderwijskansen thematisch werken zwemmen samenwerking met het CLB van de VGC openluchtklassen huiswerkbegeleiding Opvang van 7u tot 18u, ook tijdens de schoolvakanties Bijkomende inlichtingen

12 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Leidstar Claessensstraat Brussel Directeur : Mevr. A. Van Achter Kleuterschool Computers in de klassen Samenwerking met de buurt Gezellig kleinschalig buurtschooltje Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen Watergewenning vanaf de derde kleuterklas Thematisch werken aan taalvaardigheidsonderwijs Samenwerking met de ouders in o.a. praatcafé en werkgroepen Integratieactiviteiten tussen 3de kleuterklas en eerste leerjaar Nederlandse lessen voor de ouders in samenwerking met Brusselleer Klasvoverschrijdende projecten in samenwerking met de lagere school Didactische uitstappen : herfstwandeling, museumbezoek, toneelvoorstellingen Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 17u50 Lagere school Leerlingenparticipatie Openluchtklassen, leeruitstappen Gezellig kleinschalig buurtschooltje Computers en internet in de klassen Zwemmen vanaf het eerste leerjaar Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen Degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs Integratieactiviteiten tussen 3de kleuterklas en eerste leerjaar Nauwe samenwerking met de ouders in werkgroepen en oudergroepen Klasoverschrijdende projecten, ook in samenwerking met de kleuterschool Samenwerking met en ontdekking van de buurt : openmonumentenmaandag, erfgoedklassen, provelo, Nederlandse lessen aan de ouders van het eerste leerjaar zodat zij hun kinderen beter kunnen ondersteunen in samenwerking met Brusselleer Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 17u50 10

13 Basisonderwijs BASISONDERWIJS L. Wittouckschool L. Wittouckstraat Brussel Directeur : Mevr. L. Verpaelt L. Wittouckstraat Brussel R. Neyberghlaan Brussel Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 17u50 11 Bijkomende inlichtingen

14 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Kakelbontschool Reper-Vrevenstraat Brussel Directeur : Mevr. A. Ghys Website : 12

15 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Koningin Astrid Mutsaardlaan Brussel Directeur : N. Bracke Website : Maakt gebruik van de meest recente p e d a g o g i s c h e h u l p m i d d e l e n : v i d e o, computers, talenpracticum, uitgebreide klasbibliotheken, Neemt geregeld deel aan culturele activiteiten: toneelvoorstellingen, concerten, bezoeken aan musea, bibliotheken. Werkt nauw samen met de ouders via oudervergaderingen, voorlichtingsvergaderingen, schoolfeesten. Heeft een actieve vriendenkring. Richt didactische uitstappen in voor kleuters : herfstuitstap, bezoek aan een dierenpark museum, toneelvoorstellingen,... Richt openluchtklassen in voor alle leerlingen van de school: zeeklas, bosklas. Organiseert studiebegeleiding na de lesuren en voor- en naschoolse opvang van 7u tot 18u. 13 Bijkomende inlichtingen

16 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Peter Benoit Driegatenstraat Brussel Directeur : Mevr. M. Devos Kleuter- en lager onderwijs Integratieactiviteiten 1ste kleuterklas in samenwerking met peutertuin Neder-over-Heembeek Gebruik van de nieuwste methodes en hulpmiddelen. Watergewenning vanaf de 3de kleuterklas. ICT Degelijke voorbereiding op de lagere school. Samenwerking met het CLB van de VGC. Projectonderwijs. Integratieactiviteiten 3de kleuterklas 1ste lj Degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs. Toekomstgerichte vorming. Openluchtklassen (tweejaarlijks). Leeruitstappen naar musea, theater, bos, Extra huiswerkbegeleiding. Naschoolse activiteiten. Inschrijvingen tijdens de zomervakantie op afspraak. Opvang van 7u tot 18u, ook tijdens de schoolvakanties; tijdens kerst-, paas- en zomervakantie opvang door Jeugddienst Brussel. 14

17 Basisonderwijs BASISONDERWIJS Harenheide Verdunstraat Brussel Directeur : Mevr. J. Verhulst Bereikbaar met trein en bus Een stralende school Kleuter- en lager onderwijs Gebruik van de nieuwste leermethodes en didactische hulpmiddelen ICT (computers internet in elke klas) Ouderraad Samenwerking met het CLB van de VGC. Gelijke onderwijskansen Franse les vanaf het 1 ste leerjaar Huiswerkbegeleiding Zwemmen Openluchtklassen Degelijke voorbereiding op de lagere school : Leeruitstappen Integratieactiviteiten 3 de kleuterklas 1 ste leerjaar Degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs i.s.m. het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls en het Hoofdstedelijk Technisch Instituut Anneessens-Funck Inschrijvingen de eerste en de laatste week van de zomervakantie. Opvang van 7 tot 18 uur, ook tijdens de schoolvakanties; tijdens kerst-, paas- en zomervakantie opvang speelplein Beersel - Jeugddienst 15 Bijkomende inlichtingen

18 Secundair onderwijs SECUNDAIR ONDERWIJS 16

19 SECUNDAIR ONDERWIJS Algemeen onderwijs Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls Secundair onderwijs Bonekruidlaan Brussel Directeur : Dhr. D. Veldeman Website : ste leerjaar A 2 3 & 4 5 & 6 Opties: Latijn Moderne wetenschappen Algemeen Secundair Economie Latijn Economie Moderne talen Economie Wiskunde Wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Moderne talen Latijn Wiskunde Latijn Wetenschappen Wetenschappen Wiskunde Humane wetenschappen Indien u aanvullende inlichtingen verlangt, de school wil bezoeken of wenst in te schrijven, kan u telefonisch een afspraak maken. In de vakantieperiode is de school open voor inschrijvingen in de eerste week van juli en de laatste week van augustus 17 Bijkomende inlichtingen

20 Secundair onderwijs SECUNDAIR ONDERWIJS Technisch onderwijs - Beroepsonderwijs Instituut Anneessens - Funck Groot Eiland Brussel Directeur : Dhr. C. Pijpen Website : 2de vestigingsplaats: Fonteinstraat Brussel onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers bedrijfsgericht onderwijs met optimale tewerkstellingsmogelijkheden. 1 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B 2 Optie: handel 3 & 4 Technisch Secundair Handel (informatica) 2BVL: Haarzorg Kantoor en verkoop Elektriciteit Metaal Elektriciteit Kantoor en verkoop Beroepssecundair Basismechanica Haarzorg Kantoor Verkoop 5 & 6 7 Boekhouden Informatica Tandtechnieken Auto Haarzorg Kantoor Verkoop Haarstilist Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Mecanicien voor onderhoud en herstel van motoren Inschrijvingen: Iedere schooldag en na afspraak. 18

21 Centrum Deeltijds Onderwijs CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS Secretariaat: L. Wittouckstraat Brussel (Laken) Directeur : Dhr. C. Pijpen DOELGROEP Jongeren die in het onderwijs met volledig leerplan alle motivatie verloren hebben. Jongeren voor wie «werken» vanaf 16 jaar hoofddoel wordt. Jongeren die zo snel mogelijk willen meehelpen in de zaak van hun ouders. NIVEAU Beroepssecundair onderwijs van de 2de graad (zie toelatingsvoorwaarden). Beroepssecundair onderwijs van de 3de graad. Diploma bedrijfsbeheer. Coördinator: Mevr. M. De Mol STUDIERICHTINGEN Administratief medewerker Assistent kapper - Kapper Machinaal Houtbewerker Logistiek assistent in verzorgingsinstellingen Zorgkundige - Verzorgende Verkoper Aanvuller Kassier TOELATINGSVOORWAARDEN Minimum 16 jaar oud zijn ofwel Minimum 15 jaar oud zijn en twee opeenvolgende leerjaren secundair onderwijs hebben gevolgd. STRUCTUUR 2 dagen les per week. 3 dagen (max. 25 u.) bezoldigd werken per week (indien geen werk, moet je 2 dagen naar voortraject), brugproject, vrijwilligerswerk. Dicht bij Bockstaelplein Laken Gemakkelijk te bereiken met trein, tram, bus, metro. 19 Bijkomende inlichtingen

22 Deeltijds Kunstonderwijs DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Hoofdstedelijke Academie voor Muziek - Woord - Dans Secretariaat: Fransmanstraat Brussel (Laken) Directeur : dhr. B. De Jonghe Deeltijds kunstonderwijs met aangepaste leerprogramma s voor jongeren en volwassenen, voor amateurs en pré-professionelen. Vanaf 6 jaar: muziekinitiatie / creatief musiceren / woordinitiatie / dansinitiatie Vanaf 8 jaar: Muziek: Algemene muzikale vorming (notenleer) met aparte klas volwassenen Algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis, luisterpraktijk. Piano, gitaar, harp, accordeon, orgel, slagwerk. Strijkers: viool, altviool, cello, contrabas. Houtblazers: klarinet, dwarsfluit, blokfluit, traverso, saxofoon, hobo, hobo d amoré. Kopers: trompet, cornet, bugel, althoorn, hoorn, trombone, euphonium, bas-tuba, bariton. Stemvorming, zang, koor, vocaal ensemble, lyrische kunst, samenspel, instrumentaal ensemble. Jazz & Lichte muziek: elektrische basgitaar, elektrische gitaar, slagwerk, piano, fluit, saxofoon, zang, akoestische gitaar, contrabas, klarinet, keyboard Woord: Algemene verbale vorming (dictie), voordracht, drama, toneel, verbale vorming, welsprekendheid, dramatische expressie, repertoirestudie woordkunst, literaire creatie. Dans: Dansinitiatie, algemene artistieke bewegingsleer, artistieke training, klassieke dans, dans en muziek, hedendaagse dans, theorie van de dans. Inlichtingen & inschrijvingen: tijdens de maand juni en september op het secretariaat Zetel, Fransmanstraat 118, 1020 Laken De lessen worden tevens gegeven in de bijafdelingen: Hoofstedelijk Atheneum Karel Buls, Bonekruidlaan 88, 1020 Laken Gemeenschapscentrum Nekkersdal, Bockstaellaan 107, 1020 Laken Kakelbontschool, Reper Vrevenstraat 100, 1020 Laken Koningin Astridschool, Mutsaardlaan 69, 1020 Laken Wittouckschool, Wittouckstraat 46, 1020 Laken Leidstarschool, Claessensstraat 59, 1020 Laken Living, Bockstaellaan 91, 1020 Laken Munt, Leopoldstraat 4, 1000 Brussel Zuidpaleis, Fonteinstraat 2, 1000 Brussel De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel Klavertjevierschool, Groendreef 16, 1000 Brussel Dachsbeck Lyceum, Rollebeekstraat 22, 1000 Brussel Harenheideschool, Verdunstraat 381, 1130 Haren Peter Benoitschool, Driegatenstraat 2, 1120 Neder-over-Heembeek 20

23 Bibliotheken STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEKEN Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren Bibliothecaris : dhr. H. Vanhemelrijck Actueel, veelzijdig, voor iedereen de openbare bibliotheek! Hoofdbibliotheek Laken Filiaal Neder-Over-Heembeek Uitleenpost Haren maandag u u. dinsdag u. woensdag u u u. donderdag u. vrijdag u u. zaterdag u u. Bockstaellaan Brussel Frans Vekemansstraat Brussel Flodorpstraat Brussel Website : LITERATUUR Nederlandstalige romans van bekende en minder bekende auteurs. Sterke literatuur en ontspannende lectuur. LEESZAAL Een ruime leeszaal waar zo n 2000 algemene en gespecialiseerde naslagwerken geraadpleegd kunnen worden. TIJDSCHRIFTEN - KRANTEN 250 tijdschriften over diverse onderwerpen. 10 binnen- en buitenlandse kranten. WETENSCHAPPEN werken over alle onderwerpen. U kunt het zo gek niet bedenken of u vindt er wat over in de bibliotheek. AUDIOVISUELE MATERIALEN compactdiscs, 100 taalcursussen, 5000 DVD's, 2000 cd-roms. JEUGDBIBLIOTHEEK - speelotheek Speelboekjes en prentenboeken voor peuters en kleuters kinder- en jeugdboeken, strips. Boeken over alle hobby s en wetenschappen, 1000 stuks speelgoed (uitleenbaar). Internet 11 terminals geven u toegang tot het internet en de catalogi van alle Brusselse openbare bibliotheken. 21 Bijkomende inlichtingen

24 Bijschoolse diensten BIJSCHOOLSE DIENSTEN A. Centrum voor de Leerlingenbegeleiding De leerlingen van het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs worden begeleid door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de V.G.C Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vervangt vanaf het PMS-centrum en het medisch schooltoezicht en wordt de begeleidingsdienst waar ouders, leerlingen en scholen kunnen een beroep op doen voor advies, ondersteuning en begeleiding in de volgende domeinen: het leren en studeren de schoolloopbaan de sociaal-emotionele ontwikkeling de preventieve gezondheidszorg. Op twee gebieden is er een verplichte begeleiding: bij het systematisch opvolgen van de gezondheidstoestand: medische consulten en maatregelen genomen bij besmettelijke ziekten bij het opvolgen van de leerplicht: de school zoekt samen met het CLB naar gepaste maatregelen om de schoolloopbaan van de jongere zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bovendien blijft het CLB de school helpen bij het uitbouwen van de gezondheidsbevordering, actieve leerlingenbegeleiding, aanbod van vaccinaties, adviezen omtrent veiligheid, gezonde voeding en hygiëne op school. B. Schoolmaaltijden De leerlingen kunnen warme maaltijden op school gebruiken. C. De Brusselse Keukens A. Maesstraat, Haren De Brusselse Keukens verzekeren dagelijks de verdeling van complete maaltijden, naar de scholen die zich op het Brussels grondgebied bevinden. De lichte "gezonde" maaltijden eisen de bijzondere aandacht van onze diëtisten en worden door professionele koks bereid. Op de verdeling ervan wordt toegezien door een comité van diëtisten, zodat ook een dagelijkse gevarieerdheid gewaarborgd is. 22

25 VZW JEUGD IN BRUSSEL Vzw Jeugd in Brussel Helihavenlaan Brussel Wat doet JiB? Speelpleinen van de Stad Brussel (in het vakantiedomein te Beersel) organiseren (in samenwerking met de Jeugddienst en de Dienst Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel) Monitoren zoeken en hen vorming aanbieden Eigen activiteiten uitbouwen en stages en workshops voor kinderen, tieners en jongeren organiseren Opkomen voor de belangen van en steun bieden aan Brusselse jeugdverenigingen Inspraak en jongerenparticipatie stimuleren Samenwerkingsactiviteiten op touw zetten Nederlandstalige jeugdverenigingen, scholen en particulieren kunnen bij Jeugd in Brussel terecht voor informatie en dienstverlening. Als je met je vereniging in Brussel iets wil organiseren dat een beetje groter of ingewikkelder is dan wat je gewoon bent, dan is JiB misschien wel de beste partner (bv. Brussel Scoort! ). 23 Bijkomende inlichtingen

26

Uw toekomst, onze zorg

Uw toekomst, onze zorg Uw toekomst, onze zorg De Stad Brussel en haar onderwijs 2002-2003 Uw toekomst, onze zorg Schooljaar 2002-2003 Inhoud Een woordje van de Schepen van Openbaar Onderwijs... 3 Het organigram... 4 Het pedagogisch

Nadere informatie

Uw toekomst, onze zorg

Uw toekomst, onze zorg Uw toekomst, onze zorg De Stad Brussel en haar onderwijs 2008-2009 Uw toekomst, onze zorg Schooljaar 2008-2009 Inhoud Voorwoord... 2 Een woordje van de Schepen van Openbaar Onderwijs... 3 Het organigram...

Nadere informatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie Informatiebrochure Muziek - Woord - Dans - Initiatie Welkom In het Stedelijk Conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten ten volle ontwikkelen. We bieden kunstonderwijs op hoog niveau, maar

Nadere informatie

CONSERVATORIUM AAN ZEE

CONSERVATORIUM AAN ZEE CONSERVATORIUM AAN ZEE Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste meisjes en jongens, Het Conservatorium van Oostende, het Conservatorium aan Zee, opgericht in 1849, is één van de oudste en meest gerespecteerde

Nadere informatie

Uw toekomst, onze zorg

Uw toekomst, onze zorg Uw toekomst, onze zorg 2001-2002 De Stad Brussel en haar onderwijs Uw toekomst, onze zorg Schooljaar 2001-2002 Inhoud Een woordje van de Burgemeester belast met Openbaar Onderwijs... 3 Het organigram...4

Nadere informatie

Uw toekomst, onze zorg

Uw toekomst, onze zorg Uw toekomst, onze zorg De Stad Brussel en haar onderwijs 2014-2015 UW TOEKOMST, ONZE ZORG Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 2 Een woordje van de Schepen van Openbaar Onderwijs 3 Het organigram 4 Het

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

De actuele telefoongids van de scholen en de bijschoolse instellingen vindt u voortaan op de volgend site :

De actuele telefoongids van de scholen en de bijschoolse instellingen vindt u voortaan op de volgend site : 1 Bottin/lijstscholen STAD BRUSSEL Departement Brussel, 12 september 2005. BOTTIN/lijstscholen LS/CVH / 2005-2006 / 01-03 Aan de Hoofden van de scholen en de bijschoolse instellingen, Betreft : telefoongids

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs Datum 24 maart 2017 Prioriteit Hoog Referentie n1617ap06_02 Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke 2015-2016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke SAMWD Peter Benoit - Toekomststraat 29 8530 Harelbeke - Tel 056 694 570 Muziek Jongeren Pre-notenleer vanaf 6 en 7 jaar Ben

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

De kinderen zijn het middelpunt van het leerproces. Hun ervaring en belangstelling vormen het uitgangspunt van de educatieve aanpak.

De kinderen zijn het middelpunt van het leerproces. Hun ervaring en belangstelling vormen het uitgangspunt van de educatieve aanpak. Met respect voor de geldende wetgeving en in het bijzonder voor het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair

Nadere informatie

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel 02/506 41 50 ovsg@pi.be www.ovsg.be Leerplan REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

Nadere informatie

Wat kunnen kinderen van van 6 ( 2008) of 7 jaar ( 2007) volgen in de richting dans?

Wat kunnen kinderen van van 6 ( 2008) of 7 jaar ( 2007) volgen in de richting dans? Veelgestelde vragen over de academie Studierichting dans Wat kunnen kinderen van van 6 ( 2008) of 7 jaar ( 2007) volgen in de richting dans? Kinderen van 6 en 7 jaar kunnen initiatielessen dans volgen.

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

leerjaar Leerkracht Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

leerjaar Leerkracht Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Algemene Muzikale Vorming (AMV) & Samenzang-Jongeren (SZ) De Leertuin Meise De Leertuin Meise Basisschool Brixius L1A AMV Hubert V Hellemont 16u00-17u00 16u00-17u00 SZ Anneleen V Lancker 17u00-17u30 L2A

Nadere informatie

"College van Burgemeester en Schepenen" Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel

College van Burgemeester en Schepenen Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL DO 2013-2014 / 09/01 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Deeltijds Kunstonderwijs, In uitvoering

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogisch project

Inhoudsopgave Pedagogisch project Inhoudsopgave ogisch project 1.1.1. Visie... 2 A. Pijlers... 2 B. Algemene doelen en waarden die de school wil realiseren... 2 C. Ligging... 3 1.1.2. Levensbeschouwing... 3 A. Karakter van de school...

Nadere informatie

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT INFO LEERLINGEN 2012-2013 ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN GO! Gemeenschapsonderwijs Scholengroep 22 Panta Rhei Academie voor Muziek, Woord en Dans INHOUDSTAFEL DEEL I ALGEMENE INFO

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden.

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden. Voor elk wat wils! De Academie voor Muziek en Woord Lede Erpe-Mere Wichelen biedt voor elk wat wils. We delen de starters op in 3 groepen: Voor de 6 en 7-jarigen hebben we onze gemeentelijke initiatiewerking.

Nadere informatie

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK WOORD DANS De open lessen zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen, jongeren en volwassenen! Zin

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper

Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper A. Voorstelling 1. Situering van de academie in het dko-landschap De afdelingen beeldende kunst, muziek en woord behoren tot het groter geheel van dé Academie,

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en Dans. H. Ghijselenstraat 19. 1750 Lennik. Tel: 02 532 54 65. E-mail: mwdacademie@lennik.

Gemeentelijke Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en Dans. H. Ghijselenstraat 19. 1750 Lennik. Tel: 02 532 54 65. E-mail: mwdacademie@lennik. Gemeentelijke Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en Dans H. Ghijselenstraat 19 1750 Lennik Tel: 02 532 54 65 E-mail: mwdacademie@lennik.be www.lennik.be/academie Inschrijvingen schooljaar 2015-2016:

Nadere informatie

eerste lesafspraak uur plaats leerkracht

eerste lesafspraak uur plaats leerkracht Eerste lesafspraken Baarle-Hertog/Nassau Muziekinitiatie 6-7 jarigen 17.45 Mevr. A. Jacobs Initiatie viool 09.00 Mevr. L. Remmen AMV / Samenzang 1 e jaar donderdag 02.09 15.45 Mevr. Y. Peters AMV / Samenzang

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni.

Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni. Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni. Afzender en ver. uitg. Johan Wagemans, p/a Kasteelpleinstraat 31, 2000

Nadere informatie

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT Muziek Dans Woord Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Leeuwse Kunstacademie op achterzijde GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT schooljaar 2017-2018 Beste vrienden, beste ouders, Te Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Pedagogisch project Gemeentelijke lagere school De Oester met extra sportaanbod blz. 2 Pedagogisch project : Element 1: Gegevens

Nadere informatie

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE BASISSCHOLEN INTERNAAT KINDHEID JESU SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM SINT-LUDGARDISSCHOOL ANTWERPEN MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN INFO LEERLINGEN 2014-2015 ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN Laatste update: 12-06-14 5:03 pm GO! Gemeenschapsonderwijs Scholengroep 22 Panta Rhei Academie voor Muziek, Woord en Dans INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

LESSENROOSTER WOWOOR. Muziekinitiatie AALBEKE AVELGEM. KORTRIJK jongeren BELLEGEM BISSEGEM. KORTRIJK volwassenen GULLEGEM HEULE

LESSENROOSTER WOWOOR. Muziekinitiatie AALBEKE AVELGEM. KORTRIJK jongeren BELLEGEM BISSEGEM. KORTRIJK volwassenen GULLEGEM HEULE CONSERVATORIUM uurrooster 2017-2018 MUZIEK LESSENROOSTER WOWOOR AMV/SZ Lagere Graad Voor jongeren vanaf 2 de jaar AMV/SZ + 1u instrument, volwassenen vanaf 1 ste jaar AMV/SZ + 1u instrument Muziekinitiatie

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Muziekhumaniora Kindsheid Jesu

Muziekhumaniora Kindsheid Jesu Muziekhumaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT Tel.: 011 27 84 60 E-mail: humaniora@kjhasselt.be INFORMATIEBROCHURE Bezoek ook onze website: www.kjhasselt.be/humaniora MUZIEKHUMANIORA

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Sint-Lievens InformatieMagazine, 7de jaargang, nr. 37, maart 2007 Verschijnt in september, december, maart, april, juni.

Sint-Lievens InformatieMagazine, 7de jaargang, nr. 37, maart 2007 Verschijnt in september, december, maart, april, juni. Inschrijven kan! na afspraak op werkdagen 9-12 en 14-17 uur behalve van 9 juli tot en met 20 augustus Het Sint-Lievenscollege Een kennismaking Afzender en ver. uitg. Johan Wagemans, p/a Kasteelpleinstraat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT. 1.Algemeen

PEDAGOGISCH PROJECT. 1.Algemeen PEDAGOGISCH PROJECT 1.Algemeen Het pedagogisch project van onze onderwijsinstelling is een explicitering van wat op vlak van onderwijs en opvoeding op onze school wensen te gebruiken. De opvattingen inzake

Nadere informatie

ACADEMIE voor Muziek, Woord en Dans MORTSEL

ACADEMIE voor Muziek, Woord en Dans MORTSEL ACADEMIE voor Muziek, Woord en Dans MORTSEL SCHOOLREGLEMENT 1. Algemeen 1.1 De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Mortsel (hierna genoemd de AMWD) is een, door het Ministerie van Onderwijs erkende

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Inschrijven kan! Sint-Lievens InformatieMagazine, 6de jaargang, nr. 32, maart 2006 Verschijnt in september, december, maart, april, juni.

Inschrijven kan! Sint-Lievens InformatieMagazine, 6de jaargang, nr. 32, maart 2006 Verschijnt in september, december, maart, april, juni. slim32b.qxd 08-03-2006 16:18 Page 1 Inschrijven kan! op werkdagen 9-12 en 14-17 uur behalve van 10 juli tot en met 18 augustus 76ste Schooljaar 2006-2007 Afzender en ver. uitg. Johan Wagemans, p/a Kasteelpleinstraat

Nadere informatie

Schoolvisie. Onze schoolvisie steunt op 8 pijlers :

Schoolvisie. Onze schoolvisie steunt op 8 pijlers : Schoolvisie De schoolvisie werd samengesteld uit elementen van het pedagogisch project voor de gemeentescholen van Sint-Pieters-Woluwe. Deze visie werd besproken en goedgekeurd door het schoolteam en het

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

Het pedagogisch project van de stedelijke scholen hebben we als volgt verwoord:

Het pedagogisch project van de stedelijke scholen hebben we als volgt verwoord: pedagogisch project voorwoord Beste ouders, In deze brochure krijg je meer uitleg over het pedagogisch project van het Geelse stedelijk onderwijs. Dit project verwijst naar de doelstellingen waar het

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE

GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE Lijsterbessenlaan 24 9120 Beveren Tel 03/750 10 75 e-mail: academie@beveren.be website www.dekunstacademiebeveren.be GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE INFOBROCHURE Studierichting Muziek SCHOOLJAAR 2017-2018

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR www.hillegomsemuziekschool.nl INFORMATI E 2017-2018 zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR Ruim aanbod instrumenten De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden!

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! 1. Wie zijn wij? Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Je kan op elke leeftijd instromen in onze academie! Dit voor muziek en/of woord!

Je kan op elke leeftijd instromen in onze academie! Dit voor muziek en/of woord! Voor elk wat wils! De Academie voor Muziek en Woord Lede Erpe-Mere Wichelen biedt voor elk wat wils. We delen de starters op in 3 groepen: Voor de 6 en 7-jarigen hebben we onze gemeentelijke initiatiewerking.

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout Pedagogisch Project Gemeentelijke basisschool Buggenhout Tel.: 052/33.95.67 fax: 052/33.95.66 1 1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling Onze school is een basisschool die

Nadere informatie

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Academie voor Muziek, Woord en Dans Ben je gebeten door muziek, gepassioneerd door dans of enthousiast met woord bezig? Dan kan je op de Academie terecht voor een kwalitatieve opleiding. WANNEER KAN JE STARTEN? Ons aanbod initiatielessen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Ik ga naar de academ ie! Jij toch ook? Als je veel verbeelding hebt, moet je bij ons zijn

Ik ga naar de academ ie! Jij toch ook? Als je veel verbeelding hebt, moet je bij ons zijn Verklank Ik ga naar de academ ie! Jij toch ook? Verwoord Verbeeld Als je veel verbeelding hebt, moet je bij ons zijn Kom je volgend jaar terug en ben je benieuwd welke vakken je moet/kan volgen? Kom je

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom!

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Het leven op onze school Welkom in onze school, in Sinte- Lutgartinstituut! Samen met jou en je ouders willen we je vandaag kennis laten maken met onze studierichtingen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie