ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren"

Transcriptie

1 s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 T F Directeur: Guido Kersschot Adjunct-directeur: Els Van Oosterwyck ONZE-SCHOOL.be S I N T - M A A R T E N S C H O L E N C A M P U S SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL Kallobaan T F Directeur: Ingrid Ghys Adjunct-directeur: Sandra De Grave scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs sint-maarten scholencampus

2 De Sint-Maarten Scholencampus noemt zichzelf een twee-in-één -geheel. Twee scholen leven en werken er vlakbij elkaar: een park scheidt en verbindt de twee gebouwencomplexen. In de Sint-Maarten Middenschool zitten alle leerlingen van de eerste graad. Ze worden er stap na stap op weg gezet in het secundair onderwijs. Brede basisvorming én eerste keuze-accenten. Ieders belangstelling verduidelijken. Ieders talenten en kwaliteiten uitdagen én ieders grenzen helpen verkennen. Leren leren, leren (samen)leven en leren kiezen. Dat zijn de opgaven van de middenschool. Het is immers belangrijk dat jonge tieners in de eerste twee jaren van het secundair kunnen én mogen groeien naar een geleidelijk duidelijker eigen studieloopbaan. Het besef dat elke studiekeuze even waardevol is zolang ze echt op het lijf van de leerling geschreven is, staat daarbij voorop. Na de Middenschool komen de meeste leerlingen terecht in de Sint-Maarten Bovenschool. Hun studiespoor zou vanaf dan voldoende duidelijk moeten zijn. In een waaier aan studierichtingen binnen verschillende belangstellingsgebieden wordt de vorming vanaf de tweede graad immers meer gespecialiseerd. Hoe verder men er in een gekozen studierichting vordert, hoe moeilijker bijsturingen worden. Doorheen de jaren van de tweede en derde graad neemt de zelfstandigheid toe en worden de leerlingen voorbereid op een liefst succesvolle keuze voor universitair niet-universitair hoger onderwijs het beroepsleven. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

3 Sint-Maarten Scholencampus HOGER ONDERWIJS (bachelor - master) OF arbeidsmarkt 7e specialisatiejaar bso belangstellingsgebied studierichting aso, bso tso belangstellingsgebied studierichting bso BOVENschool 2e EN 3E graad secundair onderwijs 2a met optie BVL met beroepenvelden 1A met keuzegedeelte 1B middenschool 1e graad secundair onderwijs BASISONDERWIJS sint-maarten scholencampus

4 1e leerjaar a Na de basisschool starten de meeste leerlingen in wat we de A-stroom van de eerste graad noemen. Daarin krijgen ze nog een brede algemene basisvorming. Tegelijk gaan ze via een eerste maar nog beperkt keuzegedeelte op weg om - in aanloop naar de tweede graad - hun ontluikende interesses te verkennen én te laten uitdagen. G e M eenscha PPelijK e basisv o RMinG In de algemene vakken wordt een brede basis gelegd van waaruit na twee jaar de sprong naar een meer gespecialiseerde studieweg kan gemaakt worden. Doorheen deze tweejarige vorming leert de leerling ook zelfstandiger leren en keuzes maken. Elke leerling krijgt bovendien voldoende algemene kennis en vaardigheden mee die hem/haar - ongeacht de verdere studiekeuze - voorbereiden op de samenleving van vandaag. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen leerlingen. De ene leerling zal al eens meer herhaling nodig hebben. Een andere zal al vlugger en liever zijn/haar tanden in moeilijker opgaven kunnen zetten. Hieraan wordt tegemoet gekomen door oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad en door vormen van begeleid zelfstandig werk. Soms wordt de klas ook gesplitst in kleinere groepen. Zo kunnen wij samen met onze leerlingen goed nagaan welk beheersingsniveau t.o.v. de doelen van de basisvorming secundair onderwijs ieder kan bereiken. Een goed zicht op kwaliteiten en beperkingen is immers onontbeerlijk om met succes verdere stappen in de studieloopbaan te kunnen zetten. De basisvorming wordt aangevuld met diverse ondersteunende vormingsactiviteiten: leren leren, inhaallessen, individuele studiebegeleiding, extra sport, culturele en wetenschappelijke activiteiten, lessen studieloopbaanbegeleiding,. Via een elektronisch leerplatform volgen alle leerlingen bovendien een vormingstraject ICT (computervaardigheid). K e UZe G edeelten In de keuzegedeelten kunnen de leerlingen hun prille interesses aftasten en/ nieuwe interesses opdoen. In specifieke vakken ontmoeten ze telkens een bijzonder domein van vorming, van verschillende beroepenwerelden van de samenleving. Ze worden ook uitgedaagd om hun mogelijkheden binnen dat domein te leren kennen en te laten beoordelen. In het eerste jaar is - met uitzondering van de keuze voor een vorming met Klassieke Studiën - dit keuzepakket nog beperkt in uren. Vanaf het tweede jaar (zie 2e leerjaar A) neemt het aantal keuzeuren toe. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

5 G e M eenscha PPelijK e basisv o RMinG K e UZe G edeelten AARDRIjKSKuNDE 2 FRANS 5 / 4 GESCHIEDENIS 1 GODSDIENST 2 LICHAMELIjKE OpVOEDING SpORT 2 MuZIKALE OpVOEDING 1 NATuuRWETENSCHAppEN 2 NEDERLANDS (INCL. BEGELEIDING LEREN LEREN) ^ 6 / 5 plastische OpVOEDING 2 TECHNIEK 2 WISKuNDE 5 / 4 ICT ^^ & KeUZe 1 CREATIE EN VORMGEVING 1 ECONOMISCHE ExpLORATIE 1 KeUZe 2 ECONOMISCHE ExpLORATIE 1 WETENSCHAppELIjKE ExpLORATIE 1 KeUZe 3 MENS EN SAMENLEVING 1 WETENSCHAppELIjKE ExpLORATIE 1 KeUZe 4 KLASSIEKE STuDIëN (LATIjN) 5 Voetnoten bij de lessentabel 1a ^ In elke klas van het eerste jaar is de leraar Nederlands de ankerfiguur bij het leren leren. Hij/zij brengt de leerling een aantal algemene studievaardigheden (leerwijzers) bij en begeleidt de leerlingen om geleidelijk zelfstandiger hun schoolwerk te leren plannen en aan te pakken. ^^ Via een begeleide online cursus bereiken de leerlingen de eindtermen ICT. Leerlingen die Klassieke Studiën (5u) kiezen, verwerken de basisvorming Nederlands, wiskunde en Frans in minder lestijden. Van hen wordt dan ook wat bijkomende zelfstandigheid verwacht.

6 eerste GRaad sint-maarten Middenschool Keuzevakken 1a (voor mogelijke combinaties: zie lessentabel 1A) In het vak CReatie en VoRMGeVinG (1 uur) maakt de leerling kennis met de wereld van mode, lifestyle, modeaccessoires, design en binnenhuisinrichting. Handigheid en creativiteit zijn sleutelbegrippen. Ontwerpen én uitvoeren moeten immers hand in hand kunnen gaan. We richten de blik o.a. op materialen en technieken, vormgeving en goede smaak, stfen en kleuren, decoreren, trends en modes en beroepen in deze sector, economische exploratie (1 uur) brengt de leerling in contact met de wereld van kopen en verkopen, produceren, geld verdienen en uitgeven, winst en verlies, kortom: met de economische basis van de samenleving. Banken, bedrijven, gezinnen, onze overheid, de Europese gemeenschap en de wereldhandel zijn enkele van de spelers die ze daarbij ontmoeten. Dat doen ze op een heel herkenbare manier vertrekkend vanuit het dagelijks economisch bezig zijn van henzelf en hun gezin. Via WetensCHaPPelijKe exploratie (1 uur) ontdekken leerlingen dat de wereld van pressor Gobelijn Zonnebloem in de werkelijkheid een erg veelzijdige wereld is die vele raakpunten heeft met ons dagelijks leven: van klimaatsverandering tot geneesmiddelen, van gps en satellieten tot de elektronica in je huiskamer de stfen in je voeding. De leerlingen leren ook dat wetenschappelijk denken en handelen alles te maken hebben met verwondering maar ook met systematisch en grondig werken. Af en toe wordt er proefondervindelijk gewerkt. Mens en samenleving (1 uur) is een vak waarbij het samenleven van mensen en vooral de zorg die mensen daarbij aan elkaar kunnen geven het uitgangspunt vormen. Gezonde voeding en drank zijn de rode draad waaraan we dit alles ophangen. Een maaltijd bereiden is tenslotte meer dan eten: kennis van voedingswaren en hun invloed op het lichaam, materialen en technieken, omgangsvormen en samenwerking het zijn aspecten die verwijzen naar zorgzaam omgaan met onszelf en met medemensen. Met het keuzepakket KlassieKe studiën (5 uur) duiken we de Klassieke Oudheid in. Naast een kennismaking met de cultuur van de Romeinen en met een beetje Grieks, leren we vooral Latijn. Houden van geschiedenis en taal en zich graag laten uitdagen door het intens studeren van zo n oude wereldtaal is dus zeker nodig. Latijn laat leerlingen kennismaken met de kracht en de geheimen van woorden en zinnen, met de wortels van de Westerse beschaving en met mensen van toen die eigenlijk mensen van alle tijden zijn. sint-maarten scholencampus

7 1e LEERJAAR B EERSTE GRAAD Sint-Maarten Middenschool Leerlingen die in de lagere school met leer- en/ leerstachterstand werden geconfronteerd, maar die toch toe zijn aan secundair onderwijs kunnen in vele gevallen starten in de B-klas. Zij krijgen er in kleine klasgroepen onderwijs dat inspeelt op hun moeilijkheden in de lagere school en dat praktisch gericht is. Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen kwaliteiten staat voorop. Voor Nederlands en wiskunde worden leemten uit de lagere school bijgewerkt. Voor Frans starten de leerlingen helemaal opnieuw en volgen ze twee uren les per week om de verdere kansen in het beroepssecundair onderwijs zo ruim mogelijk te houden. In zeven uren praktijk en techniek ervaren en verkennen de leerlingen het verstand van hun handen in uiteenlopende domeinen: verzorging, elektriciteit, hout, voeding, bouw, textiel en ICT (computervaardigheid). Op basis hiervan zullen ze een duidelijker afgelijnde praktijkkeuze naar het beroepsvoorbereidend jaar kunnen maken. In het vak sociale activiteiten wordt daarenboven aandacht besteed aan het leren leren en aan sociale vaardigheden. Ook de verdere studiekeuze wordt daarbij begeleid. Buiten dit lessenrooster worden ook extra leer- en beleefactiviteiten aangeboden: extra sport, culturele en andere leeractiviteiten, thematische leerweken, ondersteuningslessen voor Frans, Nederlands en wiskunde en individuele studiebegeleiding. GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING SCHOOLEIGEN KEUZEGEDEELTE FraNs 2 GOdsdIeNsT 2 LICHameLIjke OpVOedING 2 maatschappelijke VOrmING 3 muzikale OpVOedING 1 NaTuurweTeNsCHappeN 2 NederLaNds 4 plastische OpVOedING 3 TeCHNIek 7 wiskunde 4 & sociale activiteiten 2 sint-maarten scholencampus

8 2e LEERJAAR A In het 2e leerjaar a wordt de algemene basisvorming van de eerste graad voortgezet en afgerond. daarnaast kunnen de leerlingen via een al iets uitgebreider keuzevakkenpakket hun interesses verder verkennen en laten uitdagen. Op het einde van dit leerjaar staan de leerlingen immers voor een ingrijpende keuze. Ze zullen binnen een bepaald belangstellingsgebied de stap moeten zetten naar een meer gespecialiseerde vorming in een studierichting van de tweede graad. GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING In de 27 uren van de basisvorming wordt in een brede waaier aan algemene vakken voortgebouwd aan de voor iedereen noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden. Het ontdekken en het ontplooien van het eigen talent maar ook het verduidelijken van de eigen minder sterke kanten worden daarbij steeds belangrijker. Via verschillende soorten oefeningen, splits-uren (halve klasgroepen), duo-uren (twee leerkrachten tegelijk in de klas) en vormen van begeleid zelfstandig werk worden de verschillen tussen leerlingen in de klas dan ook erkend en begeleid. aanvullende lessen leren leren en leren kiezen staan mee ten dienste van het voorbereiden van een volgende stap in de studieloopbaan. OPTIES Na de eerste ervaringen met keuzevakken in het 1e leerjaar a moeten de leerlingen in het 2e leerjaar a opnieuw een keuzevakkenpakket optie toevoegen aan hun basisvorming. deze optie brengt hen verder in contact met één meer belangstellingsgebieden. Op die manier kunnen de leerlingen hun eerste keuzes bijsturen verder verdiepen. Ze ontdekken duidelijker welke interesses, mogelijkheden en eventuele beperkingen m.b.t. vervolgwegen ze bezitten. Zo kunnen ze de belangrijke stap naar een gespecialiseerde studierichting van de tweede graad goed onderbouwen. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

9 EERSTE GRAAD Sint-Maarten Middenschool GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING OPTIES aardrijkskunde 1 engels 2 FraNs 4 GesCHIedeNIs 2 GOdsdIeNsT 2 LICHameLIjke OpVOedING-spOrT 2 muzikale OpVOedING 1 NederLaNds 4 NaTuurweTeNsCHappeN 1 TeCHNIek 2 wiskunde 4 aanvulling engels (HaLF schooljaar) 1 studiekeuzebegeleiding (HaLF schooljaar) 1 aanvulling NederLaNds (VeerTIeNdaaGs) 1 aanvulling wiskunde (VeerTIeNdaaGs) 1 & CREATIE EN VORMGEVING CreaTIe en VOrmGeVING 3 praktische uitvoering 2 HANDEL COmpuTerVaardIGHedeN 2 INITIaTIe IN de HaNdeLswereLd 3 LATIJN LaTIjN 5 MODERNE wetenschappen socio-economische INITIaTIe 2 wetenschappelijk werk 3 TECHNIEK-wETENSCHAPPEN MET TOEGEPASTE SOCIALE wetenschappen BIOLOGIe en milieustudie 2 CHemIe en FysICa 3 TOeGepasTe sociale wetenschappen 1 sint-maarten scholencampus

10 BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Na 1B beginnen de meeste leerlingen aan het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Het gebeurt ook dat leerlingen uit een A-klas tot de bevinding komen dat hun kwaliteiten eerder op het praktische vlak liggen en dat zij de stap naar BVL zetten. De GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING omvat in het beroepsvoorbereidend leerjaar minder theoretische kennis en legt andere en meer praktische klemtonen dan in het 2e leerjaar A. Daarnaast maken de leerlingen kennis met vakken in verband met een mogelijke latere beroepskeuze. Deze vakken vinden we terug in de BEROEPENVELDEN. De leerlingen moeten er zo twee kiezen. Vanaf de tweede graad zal één duidelijke keuze voor een bepaalde beroepsvorming overblijven. De leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar volgen les in kleine groepen. Zo kunnen we hen voldoende individuele begeleiding bieden. Buiten het lessenrooster worden ook extra leer- en leefactiviteiten aangeboden: extra sport, culturele en andere leeractiviteiten, thematische leerweken, ondersteuningslessen voor Frans, Nederlands en wiskunde en individuele studiebegeleiding. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

11 EERSTE GRAAD Sint-Maarten Middenschool GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING BEROEPENVELDEN Frans 2 Godsdienst 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 3 & Kantoor en verkoop Computervaardigheden 2 Initiatie in administratie en verkoop 2 Nederlands 2 Plastische opvoeding 1 Mode en interieur Creatie 4 Vormgeving 3 Kantoor en verkoop Computervaardigheden 2 Initiatie in administratie en verkoop 2 Nederlands 2 Plastische opvoeding 1 Verzorging-voeding Personenzorg 2 Zorg voor leef- en woonsituatie 2 Zorg voor voeding 3 Mode en interieur Creatie 4 Vormgeving 3 Verzorging-voeding Personenzorg 2 Zorg voor leef- en woonsituatie 2 Zorg voor voeding 3 sint-maarten scholencampus

12 TWEEDE GRAAD Sint-Maarten Bovenschool Creatieve vorming Moderealisatie en -presentatie bso Economische vorming Economie aso Handel tso Kantoor bso Exacte wetenschappen Sociale en technische wetenschappen tso (*) Wetenschappen aso Klassieke vorming Latijn aso Mens en samenleving Humane wetenschappen aso Sociale en technische wetenschappen tso (*) Verzorging-voeding bso (*) VOEDING Verzorging-voeding bso (*) scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

13 DERDE GRAAD Sint-Maarten Bovenschool Creatieve vorming Moderealisatie en -verkoop bso (*) Economische vorming Boekhouden-informatica tso (*) Economie-moderne talen aso (*) Economie-wiskunde aso (*) Handel tso (*) Kantoor bso Moderealisatie en verkoop bso (*) Exacte wetenschappen Economie-wiskunde aso (*) Latijn-wiskunde aso (*) Moderne talenwetenschappen aso (*) Sociale en technische wetenschappen tso (*) Wetenschappen-wiskunde aso Klassieke vorming Latijn-moderne talen aso (*) Latijn-wiskunde aso (*) Mens en samenleving Humane wetenschappen aso Sociale en technische wetenschappen tso (*) Verzorging bso (*) moderne talen Economie-moderne talen aso (*) Handel tso (*) Latijn-moderne talen aso (*) Moderne talenwetenschappen aso (*) SPECIALISATIEJAAR Sint-Maarten Bovenschool Economische vorming Kantooradministratie en GEGEVENSBEHEEr bso Mens en samenleving Kinderzorg bso Thuis- en bejaardenzorg- ZOrgkunde bso (*) Deze studierichting sluit aan bij meer dan één belangstellingsgebied. sint-maarten scholencampus

14 infomomenten Sint-maarten binnenste buiten infoavond voor ouders van kandidaat-leerlingen 1 e jaar WOENSDAG 6 MAART 2013, uur. OPEN CAMPUS beleefdag voor kandidaat-leerlingen (en ouders) ZONDAG 5 MEI 2013 vanaf uur tot uur. inschrijvingen voor het 1 e jaar inschrijvingsdag 0 voorbehouden voor broers en zussen van campusleerlingen VRIJDAG 1 MAART 2013 vanaf uur tot uur. inschrijvingsdag 1 voor iedereen ZATERDAG 16 MAART 2013 vanaf uur tot uur Beukenhlaan SMM antwerpen Kallobaan Kasteeldreef SMB Kloosterstraat G. Van Gervenstraat N70 Vrasenestraat Markt SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 GENT SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL Kallobaan

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje bijlage 14 TOEKOMSTSPEL antwoordboekje De leerkracht kopieert dit boekje best twee keer per spelgroepje. Zo kunnen de kinderen van de groepjes die niet aan de beurt zijn, actief mee kijken of het antwoord

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

PERSONENZORG HANDEL MODE. kinderzorg. Het IdP stelt zich voor. Contact. creatie en mode MODE - VERKOOP moderealisatie. kantooradministratie en

PERSONENZORG HANDEL MODE. kinderzorg. Het IdP stelt zich voor. Contact. creatie en mode MODE - VERKOOP moderealisatie. kantooradministratie en PERSONENZORG Artex KANTOOR HANDEL MODE boekhouden - informatica kantooradministratie en gegevensbeheer creatie en mode MODE - VERKOOP moderealisatie verzorging - voeding ORGANISATIEHULP sociale en technische

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2013-2014

INFOBROCHURE 2013-2014 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO BSO TSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2013-2014 Kennismakingsnamiddag

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie