ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren"

Transcriptie

1 s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 T F Directeur: Guido Kersschot Adjunct-directeur: Els Van Oosterwyck ONZE-SCHOOL.be S I N T - M A A R T E N S C H O L E N C A M P U S SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL Kallobaan T F Directeur: Ingrid Ghys Adjunct-directeur: Sandra De Grave scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs sint-maarten scholencampus

2 De Sint-Maarten Scholencampus noemt zichzelf een twee-in-één -geheel. Twee scholen leven en werken er vlakbij elkaar: een park scheidt en verbindt de twee gebouwencomplexen. In de Sint-Maarten Middenschool zitten alle leerlingen van de eerste graad. Ze worden er stap na stap op weg gezet in het secundair onderwijs. Brede basisvorming én eerste keuze-accenten. Ieders belangstelling verduidelijken. Ieders talenten en kwaliteiten uitdagen én ieders grenzen helpen verkennen. Leren leren, leren (samen)leven en leren kiezen. Dat zijn de opgaven van de middenschool. Het is immers belangrijk dat jonge tieners in de eerste twee jaren van het secundair kunnen én mogen groeien naar een geleidelijk duidelijker eigen studieloopbaan. Het besef dat elke studiekeuze even waardevol is zolang ze echt op het lijf van de leerling geschreven is, staat daarbij voorop. Na de Middenschool komen de meeste leerlingen terecht in de Sint-Maarten Bovenschool. Hun studiespoor zou vanaf dan voldoende duidelijk moeten zijn. In een waaier aan studierichtingen binnen verschillende belangstellingsgebieden wordt de vorming vanaf de tweede graad immers meer gespecialiseerd. Hoe verder men er in een gekozen studierichting vordert, hoe moeilijker bijsturingen worden. Doorheen de jaren van de tweede en derde graad neemt de zelfstandigheid toe en worden de leerlingen voorbereid op een liefst succesvolle keuze voor universitair niet-universitair hoger onderwijs het beroepsleven. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

3 Sint-Maarten Scholencampus HOGER ONDERWIJS (bachelor - master) OF arbeidsmarkt 7e specialisatiejaar bso belangstellingsgebied studierichting aso, bso tso belangstellingsgebied studierichting bso BOVENschool 2e EN 3E graad secundair onderwijs 2a met optie BVL met beroepenvelden 1A met keuzegedeelte 1B middenschool 1e graad secundair onderwijs BASISONDERWIJS sint-maarten scholencampus

4 1e leerjaar a Na de basisschool starten de meeste leerlingen in wat we de A-stroom van de eerste graad noemen. Daarin krijgen ze nog een brede algemene basisvorming. Tegelijk gaan ze via een eerste maar nog beperkt keuzegedeelte op weg om - in aanloop naar de tweede graad - hun ontluikende interesses te verkennen én te laten uitdagen. G e M eenscha PPelijK e basisv o RMinG In de algemene vakken wordt een brede basis gelegd van waaruit na twee jaar de sprong naar een meer gespecialiseerde studieweg kan gemaakt worden. Doorheen deze tweejarige vorming leert de leerling ook zelfstandiger leren en keuzes maken. Elke leerling krijgt bovendien voldoende algemene kennis en vaardigheden mee die hem/haar - ongeacht de verdere studiekeuze - voorbereiden op de samenleving van vandaag. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen leerlingen. De ene leerling zal al eens meer herhaling nodig hebben. Een andere zal al vlugger en liever zijn/haar tanden in moeilijker opgaven kunnen zetten. Hieraan wordt tegemoet gekomen door oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad en door vormen van begeleid zelfstandig werk. Soms wordt de klas ook gesplitst in kleinere groepen. Zo kunnen wij samen met onze leerlingen goed nagaan welk beheersingsniveau t.o.v. de doelen van de basisvorming secundair onderwijs ieder kan bereiken. Een goed zicht op kwaliteiten en beperkingen is immers onontbeerlijk om met succes verdere stappen in de studieloopbaan te kunnen zetten. De basisvorming wordt aangevuld met diverse ondersteunende vormingsactiviteiten: leren leren, inhaallessen, individuele studiebegeleiding, extra sport, culturele en wetenschappelijke activiteiten, lessen studieloopbaanbegeleiding,. Via een elektronisch leerplatform volgen alle leerlingen bovendien een vormingstraject ICT (computervaardigheid). K e UZe G edeelten In de keuzegedeelten kunnen de leerlingen hun prille interesses aftasten en/ nieuwe interesses opdoen. In specifieke vakken ontmoeten ze telkens een bijzonder domein van vorming, van verschillende beroepenwerelden van de samenleving. Ze worden ook uitgedaagd om hun mogelijkheden binnen dat domein te leren kennen en te laten beoordelen. In het eerste jaar is - met uitzondering van de keuze voor een vorming met Klassieke Studiën - dit keuzepakket nog beperkt in uren. Vanaf het tweede jaar (zie 2e leerjaar A) neemt het aantal keuzeuren toe. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

5 G e M eenscha PPelijK e basisv o RMinG K e UZe G edeelten AARDRIjKSKuNDE 2 FRANS 5 / 4 GESCHIEDENIS 1 GODSDIENST 2 LICHAMELIjKE OpVOEDING SpORT 2 MuZIKALE OpVOEDING 1 NATuuRWETENSCHAppEN 2 NEDERLANDS (INCL. BEGELEIDING LEREN LEREN) ^ 6 / 5 plastische OpVOEDING 2 TECHNIEK 2 WISKuNDE 5 / 4 ICT ^^ & KeUZe 1 CREATIE EN VORMGEVING 1 ECONOMISCHE ExpLORATIE 1 KeUZe 2 ECONOMISCHE ExpLORATIE 1 WETENSCHAppELIjKE ExpLORATIE 1 KeUZe 3 MENS EN SAMENLEVING 1 WETENSCHAppELIjKE ExpLORATIE 1 KeUZe 4 KLASSIEKE STuDIëN (LATIjN) 5 Voetnoten bij de lessentabel 1a ^ In elke klas van het eerste jaar is de leraar Nederlands de ankerfiguur bij het leren leren. Hij/zij brengt de leerling een aantal algemene studievaardigheden (leerwijzers) bij en begeleidt de leerlingen om geleidelijk zelfstandiger hun schoolwerk te leren plannen en aan te pakken. ^^ Via een begeleide online cursus bereiken de leerlingen de eindtermen ICT. Leerlingen die Klassieke Studiën (5u) kiezen, verwerken de basisvorming Nederlands, wiskunde en Frans in minder lestijden. Van hen wordt dan ook wat bijkomende zelfstandigheid verwacht.

6 eerste GRaad sint-maarten Middenschool Keuzevakken 1a (voor mogelijke combinaties: zie lessentabel 1A) In het vak CReatie en VoRMGeVinG (1 uur) maakt de leerling kennis met de wereld van mode, lifestyle, modeaccessoires, design en binnenhuisinrichting. Handigheid en creativiteit zijn sleutelbegrippen. Ontwerpen én uitvoeren moeten immers hand in hand kunnen gaan. We richten de blik o.a. op materialen en technieken, vormgeving en goede smaak, stfen en kleuren, decoreren, trends en modes en beroepen in deze sector, economische exploratie (1 uur) brengt de leerling in contact met de wereld van kopen en verkopen, produceren, geld verdienen en uitgeven, winst en verlies, kortom: met de economische basis van de samenleving. Banken, bedrijven, gezinnen, onze overheid, de Europese gemeenschap en de wereldhandel zijn enkele van de spelers die ze daarbij ontmoeten. Dat doen ze op een heel herkenbare manier vertrekkend vanuit het dagelijks economisch bezig zijn van henzelf en hun gezin. Via WetensCHaPPelijKe exploratie (1 uur) ontdekken leerlingen dat de wereld van pressor Gobelijn Zonnebloem in de werkelijkheid een erg veelzijdige wereld is die vele raakpunten heeft met ons dagelijks leven: van klimaatsverandering tot geneesmiddelen, van gps en satellieten tot de elektronica in je huiskamer de stfen in je voeding. De leerlingen leren ook dat wetenschappelijk denken en handelen alles te maken hebben met verwondering maar ook met systematisch en grondig werken. Af en toe wordt er proefondervindelijk gewerkt. Mens en samenleving (1 uur) is een vak waarbij het samenleven van mensen en vooral de zorg die mensen daarbij aan elkaar kunnen geven het uitgangspunt vormen. Gezonde voeding en drank zijn de rode draad waaraan we dit alles ophangen. Een maaltijd bereiden is tenslotte meer dan eten: kennis van voedingswaren en hun invloed op het lichaam, materialen en technieken, omgangsvormen en samenwerking het zijn aspecten die verwijzen naar zorgzaam omgaan met onszelf en met medemensen. Met het keuzepakket KlassieKe studiën (5 uur) duiken we de Klassieke Oudheid in. Naast een kennismaking met de cultuur van de Romeinen en met een beetje Grieks, leren we vooral Latijn. Houden van geschiedenis en taal en zich graag laten uitdagen door het intens studeren van zo n oude wereldtaal is dus zeker nodig. Latijn laat leerlingen kennismaken met de kracht en de geheimen van woorden en zinnen, met de wortels van de Westerse beschaving en met mensen van toen die eigenlijk mensen van alle tijden zijn. sint-maarten scholencampus

7 1e LEERJAAR B EERSTE GRAAD Sint-Maarten Middenschool Leerlingen die in de lagere school met leer- en/ leerstachterstand werden geconfronteerd, maar die toch toe zijn aan secundair onderwijs kunnen in vele gevallen starten in de B-klas. Zij krijgen er in kleine klasgroepen onderwijs dat inspeelt op hun moeilijkheden in de lagere school en dat praktisch gericht is. Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen kwaliteiten staat voorop. Voor Nederlands en wiskunde worden leemten uit de lagere school bijgewerkt. Voor Frans starten de leerlingen helemaal opnieuw en volgen ze twee uren les per week om de verdere kansen in het beroepssecundair onderwijs zo ruim mogelijk te houden. In zeven uren praktijk en techniek ervaren en verkennen de leerlingen het verstand van hun handen in uiteenlopende domeinen: verzorging, elektriciteit, hout, voeding, bouw, textiel en ICT (computervaardigheid). Op basis hiervan zullen ze een duidelijker afgelijnde praktijkkeuze naar het beroepsvoorbereidend jaar kunnen maken. In het vak sociale activiteiten wordt daarenboven aandacht besteed aan het leren leren en aan sociale vaardigheden. Ook de verdere studiekeuze wordt daarbij begeleid. Buiten dit lessenrooster worden ook extra leer- en beleefactiviteiten aangeboden: extra sport, culturele en andere leeractiviteiten, thematische leerweken, ondersteuningslessen voor Frans, Nederlands en wiskunde en individuele studiebegeleiding. GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING SCHOOLEIGEN KEUZEGEDEELTE FraNs 2 GOdsdIeNsT 2 LICHameLIjke OpVOedING 2 maatschappelijke VOrmING 3 muzikale OpVOedING 1 NaTuurweTeNsCHappeN 2 NederLaNds 4 plastische OpVOedING 3 TeCHNIek 7 wiskunde 4 & sociale activiteiten 2 sint-maarten scholencampus

8 2e LEERJAAR A In het 2e leerjaar a wordt de algemene basisvorming van de eerste graad voortgezet en afgerond. daarnaast kunnen de leerlingen via een al iets uitgebreider keuzevakkenpakket hun interesses verder verkennen en laten uitdagen. Op het einde van dit leerjaar staan de leerlingen immers voor een ingrijpende keuze. Ze zullen binnen een bepaald belangstellingsgebied de stap moeten zetten naar een meer gespecialiseerde vorming in een studierichting van de tweede graad. GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING In de 27 uren van de basisvorming wordt in een brede waaier aan algemene vakken voortgebouwd aan de voor iedereen noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden. Het ontdekken en het ontplooien van het eigen talent maar ook het verduidelijken van de eigen minder sterke kanten worden daarbij steeds belangrijker. Via verschillende soorten oefeningen, splits-uren (halve klasgroepen), duo-uren (twee leerkrachten tegelijk in de klas) en vormen van begeleid zelfstandig werk worden de verschillen tussen leerlingen in de klas dan ook erkend en begeleid. aanvullende lessen leren leren en leren kiezen staan mee ten dienste van het voorbereiden van een volgende stap in de studieloopbaan. OPTIES Na de eerste ervaringen met keuzevakken in het 1e leerjaar a moeten de leerlingen in het 2e leerjaar a opnieuw een keuzevakkenpakket optie toevoegen aan hun basisvorming. deze optie brengt hen verder in contact met één meer belangstellingsgebieden. Op die manier kunnen de leerlingen hun eerste keuzes bijsturen verder verdiepen. Ze ontdekken duidelijker welke interesses, mogelijkheden en eventuele beperkingen m.b.t. vervolgwegen ze bezitten. Zo kunnen ze de belangrijke stap naar een gespecialiseerde studierichting van de tweede graad goed onderbouwen. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

9 EERSTE GRAAD Sint-Maarten Middenschool GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING OPTIES aardrijkskunde 1 engels 2 FraNs 4 GesCHIedeNIs 2 GOdsdIeNsT 2 LICHameLIjke OpVOedING-spOrT 2 muzikale OpVOedING 1 NederLaNds 4 NaTuurweTeNsCHappeN 1 TeCHNIek 2 wiskunde 4 aanvulling engels (HaLF schooljaar) 1 studiekeuzebegeleiding (HaLF schooljaar) 1 aanvulling NederLaNds (VeerTIeNdaaGs) 1 aanvulling wiskunde (VeerTIeNdaaGs) 1 & CREATIE EN VORMGEVING CreaTIe en VOrmGeVING 3 praktische uitvoering 2 HANDEL COmpuTerVaardIGHedeN 2 INITIaTIe IN de HaNdeLswereLd 3 LATIJN LaTIjN 5 MODERNE wetenschappen socio-economische INITIaTIe 2 wetenschappelijk werk 3 TECHNIEK-wETENSCHAPPEN MET TOEGEPASTE SOCIALE wetenschappen BIOLOGIe en milieustudie 2 CHemIe en FysICa 3 TOeGepasTe sociale wetenschappen 1 sint-maarten scholencampus

10 BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Na 1B beginnen de meeste leerlingen aan het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Het gebeurt ook dat leerlingen uit een A-klas tot de bevinding komen dat hun kwaliteiten eerder op het praktische vlak liggen en dat zij de stap naar BVL zetten. De GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING omvat in het beroepsvoorbereidend leerjaar minder theoretische kennis en legt andere en meer praktische klemtonen dan in het 2e leerjaar A. Daarnaast maken de leerlingen kennis met vakken in verband met een mogelijke latere beroepskeuze. Deze vakken vinden we terug in de BEROEPENVELDEN. De leerlingen moeten er zo twee kiezen. Vanaf de tweede graad zal één duidelijke keuze voor een bepaalde beroepsvorming overblijven. De leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar volgen les in kleine groepen. Zo kunnen we hen voldoende individuele begeleiding bieden. Buiten het lessenrooster worden ook extra leer- en leefactiviteiten aangeboden: extra sport, culturele en andere leeractiviteiten, thematische leerweken, ondersteuningslessen voor Frans, Nederlands en wiskunde en individuele studiebegeleiding. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

11 EERSTE GRAAD Sint-Maarten Middenschool GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING BEROEPENVELDEN Frans 2 Godsdienst 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 3 & Kantoor en verkoop Computervaardigheden 2 Initiatie in administratie en verkoop 2 Nederlands 2 Plastische opvoeding 1 Mode en interieur Creatie 4 Vormgeving 3 Kantoor en verkoop Computervaardigheden 2 Initiatie in administratie en verkoop 2 Nederlands 2 Plastische opvoeding 1 Verzorging-voeding Personenzorg 2 Zorg voor leef- en woonsituatie 2 Zorg voor voeding 3 Mode en interieur Creatie 4 Vormgeving 3 Verzorging-voeding Personenzorg 2 Zorg voor leef- en woonsituatie 2 Zorg voor voeding 3 sint-maarten scholencampus

12 TWEEDE GRAAD Sint-Maarten Bovenschool Creatieve vorming Moderealisatie en -presentatie bso Economische vorming Economie aso Handel tso Kantoor bso Exacte wetenschappen Sociale en technische wetenschappen tso (*) Wetenschappen aso Klassieke vorming Latijn aso Mens en samenleving Humane wetenschappen aso Sociale en technische wetenschappen tso (*) Verzorging-voeding bso (*) VOEDING Verzorging-voeding bso (*) scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

13 DERDE GRAAD Sint-Maarten Bovenschool Creatieve vorming Moderealisatie en -verkoop bso (*) Economische vorming Boekhouden-informatica tso (*) Economie-moderne talen aso (*) Economie-wiskunde aso (*) Handel tso (*) Kantoor bso Moderealisatie en verkoop bso (*) Exacte wetenschappen Economie-wiskunde aso (*) Latijn-wiskunde aso (*) Moderne talenwetenschappen aso (*) Sociale en technische wetenschappen tso (*) Wetenschappen-wiskunde aso Klassieke vorming Latijn-moderne talen aso (*) Latijn-wiskunde aso (*) Mens en samenleving Humane wetenschappen aso Sociale en technische wetenschappen tso (*) Verzorging bso (*) moderne talen Economie-moderne talen aso (*) Handel tso (*) Latijn-moderne talen aso (*) Moderne talenwetenschappen aso (*) SPECIALISATIEJAAR Sint-Maarten Bovenschool Economische vorming Kantooradministratie en GEGEVENSBEHEEr bso Mens en samenleving Kinderzorg bso Thuis- en bejaardenzorg- ZOrgkunde bso (*) Deze studierichting sluit aan bij meer dan één belangstellingsgebied. sint-maarten scholencampus

14 infomomenten Sint-maarten binnenste buiten infoavond voor ouders van kandidaat-leerlingen 1 e jaar WOENSDAG 6 MAART 2013, uur. OPEN CAMPUS beleefdag voor kandidaat-leerlingen (en ouders) ZONDAG 5 MEI 2013 vanaf uur tot uur. inschrijvingen voor het 1 e jaar inschrijvingsdag 0 voorbehouden voor broers en zussen van campusleerlingen VRIJDAG 1 MAART 2013 vanaf uur tot uur. inschrijvingsdag 1 voor iedereen ZATERDAG 16 MAART 2013 vanaf uur tot uur Beukenhlaan SMM antwerpen Kallobaan Kasteeldreef SMB Kloosterstraat G. Van Gervenstraat N70 Vrasenestraat Markt SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 GENT SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL Kallobaan

ONZE-SCHOOL.be. Beveren. sint-maarten scholencampus Beveren. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

ONZE-SCHOOL.be. Beveren. sint-maarten scholencampus Beveren. scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs Sint-Maarten MiddenSchool kallobaan 3A 9120 T 03 775 83 08 F 03 755 58 72 st-maarten.middenschool@scarlet.be www.onze-school.be 13-14 Directeur: Guido kersschot Adjunct-directeur: els Van oosterwyck ONZE-SCHOOL.be

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

S on d w ij s. editie 2016. 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1

S on d w ij s. editie 2016. 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1 u n c dair e S on d er w in ij s B ev er e n editie 2016 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1 3/11/2015 10:18:04 2 Inhoudstafel Voorwoord...3 Centra voor Leerlingenbegeleiding...4 Gemeentelijk Technisch

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

NIEUW AANBOD SCHOOLJAAR OOK JIJ KOMT AAN BOD

NIEUW AANBOD SCHOOLJAAR OOK JIJ KOMT AAN BOD NIEUW AANBOD SCHOOLJAAR 2016-2017 OOK JIJ KOMT AAN BOD Zelf je vakkenpakket samenstellen? Op basis van je eigen interesses? Dat moet kunnen. Sint-Maarten geeft je de kans om specifieke vakken te volgen

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw 1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw Doelstellingen In deze keuze krijg je een brede algemene vorming. Je talenten voor techniek kan je grondig verkennen tijdens de lessen van de praktische

Nadere informatie

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart!

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Informatiebrochure Vrij Katholiek Onderwijs 016-017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! VKO-Opwijk Karenveldstraat 3 1745 Opwijk Middenschool 05 35 71 1 vko.middenschool@vko.be

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE BASISSCHOLEN INTERNAAT KINDHEID JESU SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM SINT-LUDGARDISSCHOOL ANTWERPEN MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE EERSTE GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE EERSTE GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs Beste jongere Weldra sla je de bladzijde van de basisschool om en start je aan het hoofdstuk van het secundair onderwijs. Je zal

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie