Stichting Pensioenfonds Invista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Invista"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Invista NOTULEN VAN DE DEELNEMERSVERGADERING STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA GEHOUDEN OP 14 OKTOBER 2015 Aanwezig: Afwezig: De werkgeversbestuursleden: de heren Thomas (voorzitter) en Westhuis; De werknemersbestuursleden: de heren Wita, War en Sipkema; Mevrouw Wouters (plaatsvervangend bestuurslid bij afwezigheid van de heer Harrison als werkgeversbestuurslid); Mevrouw Van Heezik (aspirant-bestuurslid); De heer Janssens en mevrouw Kusters (verslag) van AZL. De navolgende deelnemers: de heren L. Arets, O. Dawid, L. Lipsch, H. Pluijmen, T. Mahieu. De heer P. Seuntjens en mevrouw B. Vinders (namens het Verantwoordingsorgaan). De heer Harrison (werkgeversbestuurslid), Mevrouw Van Rutten (aspirant-bestuurslid) en de heer Diepstraten (gepensioneerd lid Verantwoordingsorgaan). 1. / 2. Opening en mededelingen De voorzitter opent de deelnemersvergadering om uur en verwelkomt alle aanwezigen. De aanwezigen worden voorts verzocht om de aanwezige presentielijst te tekenen. Er zijn verder geen mededelingen aan de zijde van de voorzitter, de overige bestuursleden, dan wel de aanwezige adviseurs. 3. Presentatie Update Pensioenen per 14 oktober 2015 De voorzitter licht aan de hand van een Powerpoint presentatie de Update Pensioenen per 14 oktober 2015 toe. De voorzitter geeft voor wat betreft de pensioenregeling van INVISTA (Nederland) B.V. aan dat dit per 1 januari 2006 een middelloonregeling betreft voor alle deelnemers vanuit de vestiging Kerkrade en deelnemers vanuit de vestiging Rozenburg en Dordrecht die reeds vóór 1 januari 2006 in dienst waren. Voor deelnemers vanuit de vestigingen Rozenburg en Dordrecht die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden en alle deelnemers vanuit de vestiging Born die op of na 21 december 2012 in dienst zijn getreden, betreft dit een middelloonregeling met een beschikbare premieregeling voor wat betreft het eventuele salaris boven circa ,-. De pensioenregelingen worden uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Invista.

2 Pagina: 2 Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Invista wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Verder geeft de voorzitter aan dat het pensioenfonds onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vervolgens wordt ingegaan op de bestuurlijke samenstelling per 14 oktober Vanuit de werkgever hebben de heren Thomas, als voorzitter, de heer Westhuis en de heer Harrison zitting in het bestuur. Mevrouw Wouters is verder gevolmachtigd plaatsvervangend bestuurslid in geval van afwezigheid van de heer Harrison. Vanuit de werknemers hebben verder de heren Wita en War zitting in het bestuur. Daarnaast de heer Sipkema als vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Voorts kent het pensioenfondsbestuur momenteel twee aspirant-bestuursleden in de hoedanigheid van mevrouw Van Rutten, namens de werknemers, en mevrouw Van Heezik, namens de werkgever. Daarnaast heeft het bestuur een tweetal commissies ingesteld te weten de beleggingscommissie, bestaande uit de voorzitter en de heer Westhuis, en de auditcommissie, bestaande uit de voorzitter en de heer Wita. Verder heeft het pensioenfonds een Verantwoordingsorgaan ingesteld bestaande uit de heer Seuntjens namens de werkgever, mevrouw Vinders namens de deelnemers en de heer Diepstraten namens de gepensioneerden. Het eveneens wettelijk verplichte intern toezicht is bij het pensioenfonds ingericht in de vorm van een Visitatiecommissie, bestaande uit drie onafhankelijke externe personen. De voorzitter geeft vervolgens aan dat als gevolg van de zogenoemde Wet Versterking bestuur pensioenfondsen en de Code Pensioenfondsen, een aantal veranderingen dienden plaats te vinden ten aanzien van de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan. Deze schrijven voor dat het Verantwoordingsorgaan in ieder geval uit vertegenwoordigers namens de werknemers en de gepensioneerden dient te bestaan en dat de werkgever de keuze heeft om in het Verantwoordingsorgaan zitting te nemen, hetgeen bij het pensioenfonds het geval is. Daarnaast schrijft deze wet voor dat de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan voor wat betreft werknemers en gepensioneerden op basis van de onderlinge getalsverhouding binnen het pensioenfonds dient te zijn. Als gevolg hiervan dienen er aan het Verantwoordingsorgaan twee vertegenwoordigers vanuit de werknemers te worden toegevoegd. Het Verantwoordingsorgaan bestaat dan uit één werkgeversvertegenwoordiger, drie werknemersvertegenwoordigers en één vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. In dat kader is er bij de uitnodiging voor deze deelnemersvergadering aan alle werknemers tevens een oproep gedaan tot kandidaatstelling. Naar aanleiding hiervan heeft zich inmiddels één persoon kandidaat gesteld in de hoedanigheid van de heer Volf, werkzaam bij de vestiging Born. Het bestuur zal met deze kandidaat nog een kennismakingsgesprek organiseren om vast te stellen in hoeverre hij geschikt is voor deze functie dan wel nog een specifieke opleiding dient te volgen. Een en ander impliceert dan ook dat er, mocht de heer Volf geschikt worden bevonden, nog één vacature openstaat. De voorzitter blikt vervolgens terug op de bestuurlijke aandachtspunten in Dit betreft uiteraard de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds en dus de dekkingsgraad. Deze is gedurende 2014 en 2015 zowel door de ontwikkelingen op de financiële markten, alsmede herziene wet- en regelgeving fors onder druk komen te staan. Verder heeft het bestuur gewerkt aan de totstandkoming van het jaarverslag over boekjaar De door de accountant en de certificerend actuaris gedane aanbevelingen naar aanleiding van hun controles over boekjaar 2013, zijn wederom door het bestuur bezien en indien nodig opgevolgd. Ook de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving zijn door het bestuur nader in kaart gebracht, zoals de zojuist genoemde Wet Versterking bestuur pensioenfondsen en de Code Pensioenfondsen en waar nodig geïmplementeerd. Verder zijn de huidige pensioenregelingen als gevolg van het herzien fiscaal Witteveenkader per 1 januari 2014 gewijzigd en geïmplementeerd in de pensioenadministratie bij AZL. Hierop zal later

3 Pagina: 3 uitgebreider worden teruggekomen. Ook heeft DNB een aantal themaonderzoeken uitgevoerd in 2014, naar aanleiding waarvan het pensioenfonds onder andere een zogenoemde kwetsbaarheidsanalyse diende op te stellen. Hierbij diende het pensioenfonds de eigen kwetsbaarheid nader onder de loep te nemen. Daarnaast is een herzien beleggingsplan in 2014 opgesteld en bij Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP) geïmplementeerd. Het bestuur heeft in 2014 de (financiële) gevolgen van het nieuw Financieel Toetsingskader (nftk) per 1 januari 2015 in kaart gebracht en er is tevens uitvoerig gesproken over de toekomstvisie van het pensioenfonds. Per 1 januari 2014 is het herzien fiscaal Witteveenkader in werking getreden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de pensioenleeftijd voor de opbouw van nieuwe aanspraken vanaf 1 januari 2014 is gewijzigd van 65 jaar naar 67 jaar. Hierbij zijn de reeds opgebouwde pensioenaanspraken vóór 1 januari 2014, uitgaande van pensioenleeftijd 65 jaar, tevens verhoogd naar pensioenaanspraken op basis van de pensioenleeftijd van 67 jaar. Vervroeging van de pensioenleeftijd blijft mogelijk tot een pensioenleeftijd van 60 jaar. Hierover zijn alle deelnemers eind 2013 schriftelijk geïnformeerd. Per 1 januari 2015 is het fiscaal Witteveen verder versoberd hetgeen heeft geresulteerd in een fiscale verlaging van de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 naar maximaal 1,875%. Verder is de pensioenopbouw fiscaal gemaximeerd geworden op een pensioengevend salaris van ,-. Dit betekent dat er voor deelnemers met een pensioengevend salaris boven ,- geen pensioenopbouw meer plaatsvindt in de huidige pensioenregeling. Verder geeft de voorzitter aan dat er per 1 januari 2014 een kleine toeslagverlening heeft plaatsgevonden van 0,35% voor de actieven en 0,21% voor de inactieven als gevolg van het feit dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo 2013 boven de 105% lag, namelijk 108,5% op basis van de zogenoemde UFR rentecurve en 106,0% op basis van de actuele swapmarkt rentecurve. Per 1 januari 2015 heeft het bestuur besloten om geen toeslag te verlenen. Dit ondanks het feit dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo 2015 boven de 105% lag, namelijk 113,3% op basis van de zogenoemde UFR rentecurve. Echter aangezien de dekkingsgraad op basis van de actuele swapmarkt rentecurve hier fors onder lag, namelijk 99,9%, alsmede de inzichten die het bestuur op dat moment had omtrent de financiële impact van het nftk per 1 januari 2015, heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2015 geen toeslagen te verlenen. Voor wat betreft de financiële positie van het pensioenfonds, geeft de voorzitter aan dat de DNB dekkingsgraad ultimo ,3% bedroeg. Ultimo 2013 bedroeg de dekkingsgraad 108,6%. Een gunstig beleggingsrendement in 2014 heeft fors bijgedragen aan het herstel van de dekkingsgraad in Een ongunstige ontwikkeling voor de dekkingsgraad betrof de daling van de rente en de toename van de levensverwachting. Het pensioenfonds kende geen dekkingstekort in 2014, de dekkingsgraad bevond zich immers ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1%. Wel bevond het pensioenfonds zich in een situatie van reservetekort, aangezien de dekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 114,6% lag. Vanwege de komst van het nftk per 1 januari 2015 zijn alle bestaande herstelplannen komen te vervallen. Het pensioenfonds heeft een nieuw herstelplan ingediend per 1 juli jongstleden, aangezien het pensioenfonds ultimo 2014 een reservetekort had. De dekkingsgraad ultimo 2014 leek relatief gunstig, maar een ongunstige ontwikkeling in 2015 was al te voorzien. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de dekkingsgraad gedurende 2014 besproken aan de hand van een grafiek. Hierin wordt zowel de dekkingsgraad op basis van de UFR rentecurve, als de dekkingsgraad op basis van de actuele swapmarkt rentecurve getoond. Daarnaast wordt de zogenoemde beleidsdekkingsgraad, die per 1 januari 2015 door de komst van het nftk is geïntroduceerd, hierin getoond. Zoals gezegd leek de ontwikkeling van de DNB dekkingsgraad in 2014 gunstig, echter de dekkingsgraad op basis van de actuele swapmarkt rentecurve bedroeg slechts 99,9%.

4 Pagina: 4 De geschatte dekkingsgraad op basis van de UFR rentecurve is in deze grafiek tot en met ultimo augustus 2015 zichtbaar. De DNB dekkingsgraad bedroeg ultimo augustus ,8%. De dekkingsgraad op basis van de actuele swapmarkt rentecurve bedroeg op dat moment 103,9%. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de verschillen tussen deze beide dekkingsgraden minder groot zijn. Het bestuur is zich in dat kader bewust van het feit dat een dekkingsgraad op basis van de UFR-rente systematiek een kunstmatig geconstrueerde rente betreft, die is geïntroduceerd door de politiek om pensioenfondsen niet verder in financiële problemen te brengen door de lage rentestanden, hetgeen zou kunnen resulteren in nog verdere kortingen van pensioenaanspraken en pensioenen dan sommige pensioenfondsen tot op heden al hebben moeten doorvoeren. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo augustus ,4% was zeker op financieel gebied een jaar met veel uitdagingen. De dekkingsgraad is gedurende 2014 gestegen, echter wordt de financiële lat waar pensioenfondsen aan dienen te voldoen steeds hoger gelegd. De veranderingen in wet- en regelgeving maken het in 2015 weer lastiger en de eisen waaraan het pensioenfonds, en daarmee het pensioenfondsbestuur, dient te voldoen worden voortdurend zwaarder. Daarbij helpen de huidige economische omstandigheden, en met name de renteontwikkeling, niet mee. De voorzitter schetst vervolgens de veranderingen in regelgeving in Dit betreft met name de introductie van het nftk per 1 januari Zoals eerder aangegeven is er een extra dekkingsgraad per 1 januari 2015 bijgekomen, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Beleidsbeslissingen van het bestuur dienen nu op basis van de beleidsdekkingsgraad te worden genomen. Dit betreft onder andere besluiten omtrent toeslagverlening. Hierbij wordt aangegeven dat toeslagen alleen mogen worden verleend indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en daarnaast aangetoond kan worden dat de gegeven toeslag ook toekomstbestendig is en dus ook naar de toekomst toe gegeven moet kunnen worden. Daartegenover staat dat mocht het pensioenfonds tot korting van pensioenaanspraken en pensioenen dienen te besluiten, dan kunnen deze over een langer periode worden uitgesmeerd en hoeven niet direct geheel te worden doorgevoerd. Verder heeft het nftk geleid tot een hoger vereist eigen vermogen van het pensioenfonds, de grens voor het al dan niet bestaan van een reservetekort komt dus steeds hoger te liggen. Hiermee wordt het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds vertraagd. Zoals eerder aangegeven heeft het pensioenfonds een nieuw herstelplan ingediend op basis van de nieuwe regelgeving vanuit het nftk. Het pensioenfonds zal vanaf 1 januari 2015 jaarlijks een herstelplan dienen op te stellen, mocht de financiële positie ontoereikend zijn. Het bestuur heeft voor wat betreft de gekozen hersteltermijn gekozen voor een hersteltermijn van vijf jaar in plaats van de wettelijke maximale hersteltermijn van tien jaar. Mocht het herstel niet binnen vijf jaar lukken, zal er tot korting van pensioenaanspraken en pensioenen moeten worden overgegaan. Het bestuur heeft voor een hersteltermijn van vijf jaar besloten omdat men een eventuele noodzakelijke korting niet te ver voor zich uit wenst te schuiven, mede vanwege de verwachting dat het pensioenfonds nog maar een beperkte toekomst heeft gelet op de verzwaarde eisen in wet- en regelgeving, alsmede de bestuurlijke last. DNB heeft verder reeds ingestemd met het op 1 juli 2015 ingediende herstelplan. Vanuit de deelnemers wordt geïnformeerd naar mogelijke toekomstige alternatieve uitvoeringsvormen van de huidige pensioenregelingen. De voorzitter geeft aan dat zowel het bestuur, als de werkgever, toekomstige alternatieven, zoals aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, overgang naar een verzekeraar, dan wel opgaan in een Algemeen Pensioenfonds (APF) of een Europees alternatief, voortdurend nader onderzoeken en zich hierop voorbereiden. Echter kan hier momenteel nog geen duidelijkheid over worden gegeven. Daarnaast heeft het pensioenfonds recent een zogenoemde haalbaarheidstoets uitgevoerd en de risicohouding, na overleg met het Verantwoordingsorgaan en de sociale partners bepaald. De voorzitter vervolgt met een korte toelichting ten aanzien van de zogenoemde (aanvangs-)

5 Pagina: 5 haalbaarheidstoets, die het pensioenfonds in 2015 voor het eerst heeft moeten uitvoeren en die vervolgens jaarlijks uitgevoerd zal moeten worden. De voorzitter licht toe dat deze toets als doel heeft om nader inzicht te verschaffen in de effecten van het gekozen beleid ten aanzien van de gewekte pensioenverwachtingen versus de bijkomende risico s. Het dient verder als signaalfunctie als er niet meer voldaan kan worden aan de door het bestuur vastgestelde grenzen ten aanzien van het zogenoemde pensioenresultaat. Het pensioenresultaat geeft een indicatie van de mate waarin de koopkracht van deelnemers in stand wordt gehouden afgezet ten opzichte van de prijsinflatie. De voorzitter geeft voorts aan dat DNB in juli 2015 is overgegaan tot een verdere verlaging van de UFR-rente welke een negatieve impact tot gevolg heeft voor de DNB dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Hierdoor zal het herstel langer in beslag gaan nemen, waardoor er ook langere tijd geen dan wel lage toeslagen kunnen worden verleend. Per 1 juli 2015 is verder de nieuwe Wet Pensioencommunicatie per 1 juli 2015 in werking getreden, waarbij de zogenoemde Pensioen is geïntroduceerd om meer gelaagdheid aan te brengen in de toekomstige pensioencommunicatie. Verder zal er naar gestreefd worden om toekomstige deelnemerscommunicatie steeds meer digitaal te laten plaatsvinden. Voor wat betreft andere bestuurlijke aandachtspunten, geeft de voorzitter aan dat dit met name de aanpassing van de fondsdocumenten, zoals de ABTN, aan het nftk betreft. Verder de uitvoering van de haalbaarheidstoets en de vaststelling van de risicohouding op basis daarvan. Ook heeft het bestuur naar aanleiding van een Themaonderzoek vanuit DNB een integriteitsbeleid opgesteld. Voorts wordt er gewerkt aan de actualisatie van de integrale risicomanagement analyse, waarbij ingegaan wordt op alle risico s die het pensioenfonds kan lopen. Waar dit zich in het verleden vaak richtte op voornamelijk financiële risico s, verlangt DNB van pensioenfondsen dat zij tevens kijken naar de niet-financiële risico s binnen een organisatie als het pensioenfonds, bijvoorbeeld risico s rondom uitbesteding, IT-risico en integriteit van bestuurders, waaronder mogelijke belangenverstrengeling. Het pensioenfondsbestuur dient al deze risico s en de impact hiervan nader in kaart te brengen en hiertoe de nodige beheersmaatregelen te treffen om te bezien in hoeverre deze toereikend zijn. Zoals gezegd wordt er door het bestuur gekeken naar de toekomstontwikkeling van het pensioenfonds, met name ingegeven door druk vanuit wet- en regelgeving en toezichthouders DNB en AFM. Deze hebben grote impact op kleinere pensioenfondsen, zoals het Invista pensioenfonds. Daarnaast heeft het bestuur de aanbevelingen vanuit de accountant, de certificerend actuaris naar aanleiding van het jaarwerk 2014 en de Visitatiecommissie naar aanleiding van de uitgevoerde visitatie in 2014 in kaart gebracht en wordt nu bepaald of en hoe deze tot actiepunten leiden. Tenslotte wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in de economie en markten. Hierbij wordt aangegeven dat het economisch herstel in Europa traag op gang komt. De inflatie blijft vooralsnog laag. De Europese Centrale Bank probeert de economische groei te stimuleren door de korte rente laag te houden. De lange rente is als gevolg hiervan ook laag, maar in 2015 wel wat gestegen. De lage rente is ongunstig voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Onzekerheden rondom Griekenland, de achterblijvende economische ontwikkeling in China en de rente in de VS zorgen voor grote uitslagen op de financiële markten. 4. Rondvraag en Sluiting De voorzitter stelt iedereen in de gelegenheid om nog vragen te stellen.

6 Pagina: 6 Vanuit de deelnemers wordt de vraag gesteld welke voor- dan wel nadelen het voortzetten van het pensioenfonds in eigen beheer heeft. De voorzitter geeft aan dat een van de voordelen het zelfstandig kunnen blijven beïnvloeden van de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer is. Ook het verbondenheidsgevoel met de deelnemers is hierbij groter. Voor wat betreft nadelen zijn deze gelegen in de hoge uitvoeringskosten en de bestuurlijke last, met name de bijkomende tijdsbesteding door de bestuurders. Aangezien er verder geen vragen bestaan aan de zijde van de aanwezigen, sluit de voorzitter de vergadering om uur met dank aan alle aanwezigen voor ieders belangstelling en inbreng in deze vergadering.

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober 2015 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Pensioenregeling van INVISTA (Nederland) BV is een middelloonregeling (vestiging Kerkrade) dan wel een combinatie

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV 19 oktober Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV 19 oktober Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV 19 oktober 2016 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Pensioenregeling van INVISTA (Nederland) BV en INVISTA Polyester B.V. is een middelloonregeling (vestiging Kerkrade)

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA BESTUURSVERGADERING 8 FEBRUARI 2012, PUNT 3.2 NOTULEN VAN DE DEELNEMERSVERGADERING STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA GEHOUDEN OP WOENSDAG 16 NOVEMBER 2011 Aanwezig:

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Agenda Stand van zaken PPF APG: kerngegevens, beleggingsresultaten dekkingsgraadontwikkeling Deelnemerstevredenheidsonderzoek Effecten

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK Amsterdam, 0 Agenda 1. Welkom en voorstellen bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 23 september 2009 4. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2016

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2016 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2016 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 22 juni 2015 4. Verslag en verantwoording

Nadere informatie

2014 IN HET KORT BEHEERST VERANDEREN. Stichting Shell Pensioenfonds

2014 IN HET KORT BEHEERST VERANDEREN. Stichting Shell Pensioenfonds 2014 IN HET KORT BEHEERST VERANDEREN Stichting Shell Pensioenfonds 2014 in het kort belicht enkele gebeurtenissen en cijfers over het afgelopen jaar van Stichting Shell Pensioenfonds (het Pensioenfonds).

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 9 september 2011 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 9 september 2011 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Voorwoord van de voorzitter Dekkingsgraad en herstelplan Even voorstellen Ontwikkelingen nieuwe pensioenregeling Jaarvergadering 31 mei Stand van zaken Pensioenakkoord Voorwoord van de voorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, juni 2014 1. Nieuwsbrief blijft toch op papier 2. Financiële positie PNB verbetert verder 3. Nieuw bestuursmodel

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

31-jul sep mei mrt nov-14. Maand

31-jul sep mei mrt nov-14. Maand Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief SPAN (Laag 2) Financiële positie SPAN De dekkingsgraad van SPAN is in de eerste drie kwartalen van 2015 met 7.7 procentpunten gedaald van 112,7% naar 105,0%. Dit werd onder andere

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Nieuws IN DIT N U M M E R O.A.: In deze pensioenkrant blikken we. financiële positie van het fonds. terug op Wat zijn de belang-

Nieuws IN DIT N U M M E R O.A.: In deze pensioenkrant blikken we. financiële positie van het fonds. terug op Wat zijn de belang- Total de Schuytgraaf in Arnhem Pensioenkrant Total Pensioenfonds In deze pensioenkrant blikken we financiële positie van het fonds. terug op 2015. Wat zijn de belang- Het is niet mogelijk geweest om een

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Financieel crisisplan Vastgesteld 29 september 2015 Inleiding Het doel van het financiële crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen bij

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de door de. toekomst volledige toeslagen te kunnen geven (momenteel circa 126%).

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de door de. toekomst volledige toeslagen te kunnen geven (momenteel circa 126%). Verkort Crisisplan Pensioenfonds KPN juli 2015 Pensioenfonds KPN is op grond van de Pensioenwet verplicht een crisisplan te hebben. In een crisisplan staat beschreven wat het bestuur gaat doen als het

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Afwezig: de heren M. Stoffels, R. Dieker, A. de Wit en R. Buisman en mevrouw P. Valk mevrouw D. Bannet (ambtelijk secretaris pensioenfonds)

Afwezig: de heren M. Stoffels, R. Dieker, A. de Wit en R. Buisman en mevrouw P. Valk mevrouw D. Bannet (ambtelijk secretaris pensioenfonds) STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE KAS BANK NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING 27 JUNI 2013 Aanwezig: Van het Bestuur: Notulist: Afwezig: de heren M. Stoffels, R. Dieker, A. de Wit en R. Buisman en mevrouw P. Valk

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Na een druk 2016 met een eindspurt in verband met de verandering van onze pensioenregeling is 2017 al weer begonnen. Wij

Nadere informatie

Pensioen in beweging. Lenteakkoord 2012, Hoofdlijnennota herziening FTK en Septemberpakket

Pensioen in beweging. Lenteakkoord 2012, Hoofdlijnennota herziening FTK en Septemberpakket Pensioen in beweging Lenteakkoord 2012, Hoofdlijnennota herziening FTK en Septemberpakket Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam door Peter Janssen 27 september 2012 2012 Towers Watson.

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Algemene Vergadering van Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Dienen de pensioenfondsen hun Financieel Toetsingskader langlopende swaps te verkopen? Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Een risicomanagement

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, december 2015 1. Financiële positie PNB 2. Uw pensioenpremie in 2016 3.

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK Amsterdam, 31 mei 2011 Agenda 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 1 oktober

Nadere informatie