Functionele groep Handel en Ambachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten"

Transcriptie

1 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van , 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd : afschaffing toelagen voor de werken aan de waterlopen van de 3e cat. behoudens voor deze waarvan de opening der aanbiedingen van het geheel of van een gedeelte plaats had vóór ). Wijziging (beslissing Provincieraad dd , goedgekeurd bij K.B. dd ). Het uiteindelijk bedrag van de provinciale toelage wordt berekend op basis van de kostprijs van de werken. De kostprijs wordt evenwel beperkt tot het door de Staat voor subsidiëring in aanmerking genomen afrekeningsbedrag van de werken. De nieuwe beschikkingen zijn van kracht voor de werken waarvan de voorlopige oplevering heeft plaats gehad na /710/02 Aankoop percelen grond langs de onbevaarbare waterlopen ter ecologische waardevolle inrichting. Uitvoering 2de provinciale milieuconvenant dd. Provincieraad optie 4. Inrichting (vnl. beplanting) zie 482/140/03. Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap zie 879/465/ /730/01 Wet van op de onbevaarbare waterlopen: art Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ), optie 4 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap o.m. het aanbrengen van natuurvriendelijke oeverversterkingen voor een verbetering of herstel van de ecologische kwaliteit van de door de Provincie beheerde onbevaarbare waterlopen (zie ontvangstenartikel 879/465/01). Functionele groep Handel en Ambachten 523/322/02 Beslissing Provincieraad dd /322/01 Beslissingen Provincieraad dd en van de BestendigeDeputatie dd /322/03 Beslissing Provincieraad dd /322/04 Provinciaal reglement van Functionele groep Industrie, mijnwezen en energievoorziening G.O. 552/272/01 Sedert de wijzigingen aan de Statuten van de West-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij, dd. ~ ~ , goedgekeurd bij K.B. dd , worden aan de Provincie winstaandelen en dividenden uitbetaald. 530/321/01 Provinciaal reglement dd XIV

2 Functionele groep -56 Toerisme 561/435/01 Beslissing P.R. dd en 26 april 2001 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid "Westtoer" voor het uitoefenen van activiteiten van commerciële of industriële aard in het actiedomein toerisme en recreatie. Beslissing P.R. dd. 28 juni 2001 tot goedkeuring beheersovereenkomst tussen provincie West-VIaanderen en Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-VIaanderen. 561/435/02 Beslissing Provincieraad dd. 28 juni 200 I tot goedkeuring beheersovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en Westtoer. 562/332/01 Beslissing Provincieraad dd /111/01 e.a. Alle artikels aangaande het domein Raversijde recreatiecentra) ondergebracht. werden onder de functie 760 (algemene 569/435/02 Provinciaal reglement dd ter bevordering van de toeristische ontwikkeling in West-Vlaanderen, gewijzigd in het provinciaal reglement dd inzake provinciale stimuli voor toerisme. 569/510/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd in provinciaal reglement dd /635/01 Provinciaal reglement dd ter bevordering van de toeristische ontwikkeling in West-Vlaanderen, gewijzigd in het provinciaal reglement dd inzake provinciale stimuli voor toerisme. 569/635/02 Overeenkomst dd. 8 mei 2001 tussen Vlaamse Gemeenschap, Stad Blankenberge en provincie West- Vlaanderen. De provincie zal vanaf 2002 tot 2006 jaarlijks E toelage verlenen voor de restauratie van de Pier te Blankenberge. Functionele groep -6 Landbouwen visserij 610/123/05 Voorheen art. 879/123/ Provinciaal reglement in voorbereiding. 610/322/01 Beslissing Provincieraad dd /322/06 Provinciaal reglement dd /332/05 Provinciaal reglement dd betreffende betoelaging van landbouw-educatieve initiatieven (In 1999 onder artikel 879/332/05). 621/322/01 Koninklijk besluit dd en latere wijzigingen, art. 7 xv

3 621/322/02 In zitting van , stemde de Provincieraad een eerste krediet voor het inrichtendoor een speciaal Comité, van prijskampen voor vruchten te velde. Op , werd voor het inrichten van landbouwvoordrachten, een eerste krediet gestemd. De Provincieraad stemde, op , een krediet voor het inrichten van vlasproeven en, in 1931, een krediet voor het inrichten van hopproeven. Bij beslissing van werden die verschillende kredieten samengevoegd. 621/322/06 Beslissing Provincieraad dd tot toetreding tot de VZW "De Westhoek Hoeveproducten". 622/322/01 Het Provinciaal Comité tot bevordering van de tuinbouwen de kleinveeteelt werd ingesteld op Bij stichting was het doel van deze instelling alleen de uitbreiding van de tuinbouw met het oog op de uitvoer van vruchten en groenten naar Engeland. In zitting van kreeg het Comité opdracht insgelijks de mogelijke uitbreiding van de kleinveeteelt in aanmerking te nemen door het stichten en bevorderen van kweeksyndicaten tot verbetering van hoenderen, geiten, konijnen, honden van het Belgisch trekras, het inrichten van uitlezingsstations; het stichten en bevorderen van landbouw-gemeenzaamheden, van verzekering en herverzekering en van syndicaten tegen de sterfte onder de geiten. Van 1958 af werd het Comité gesplitst in een provinciaal Tuinbouwcomité en een provinciaal Comité voor Kleinvee. 623/322/01 Beslissing Provincieraad dd /510/01 Wet van op de ruilverkaveling: art. 25 Uitbreiding van artikel naar landinrichtingsprojecten. 653/510/02 Provinciaal reglement dd gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en Functionele groep. 73 Secundair onderwijs 700/332/01 700/435/01 Provinciaal reglement dd betreffende de subsidiëring van grensoverschrijdende initiatieven, gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en XVI

4 Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk Beslissing Provincieraad dd inzake het overnemen van het beheer van de Hogere en Middelbare Technische School, St.-Janslaan 12, te Kortrijk, van het stadsbestuur van Kortrijk. Besluit van de provincieraad dd. 29 april 1999 waarbij op 31 augustus 1999 het Provinciaal Technisch Instituut wordt opgeheven, en op 1 september 1999 gefusioneerd wordt, fusie door samenvoeging, met de Stedelijke Tuinbouwschool in Kortrijk. Op wordt het Provinciaal Technisch Instituut opgericht. 735/III/02 741/111/02 Vanaf (vast personeel) en 01.09~1986 (tijdelijk personeel) worden de wedden van het voorheen gesubsidieerd personeel van het p.t.1. rechtstreeks uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs. Bij brief van verzocht de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening dat de (fictieve) bedragen voor weddetoelagen en wedden van het onderwijzend personeel verder volledig ingeschreven blijven in de provinciale begroting. 735/112/01 Zie toelichting art. 104/112/01 + kinderbijslag onderwijzend personeel 735/124/06 Verzekering niet gesubsidieerd onderwijzend administratief meesters-, vak- en dienstpersoneel in toepassing van het koninklijk besluit dd en de latere wijzigingen, betreffende schadevergoedingen ten gunste van sommige personeelsleden van de provincies... voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (zie ook toelichting bij art. 050/117/01). Provinciaal Maritiem Instituut te Oostende en Knokke-Heist Beslissing van de Provincieraad van houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de overdracht van de Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs "De Golfbreker" in Knokke-Heist, de Stedelijke Zeevisserijschool "John Bauwens" in Oostende en de Vrije Visserijschool "Paster pype" in Oostende met het oog op de oprichting van het Provinciaal Maritiem Instituut op /111/12 Vanaf (vast personeel) en (tijdelijk personeel) worden de wedden van het gesubsidieerd personeel rechtstreeks uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs. Bij brief van verzocht de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening dat de (fictieve) bedragen voor weddetoelagen en wedden van het onderwijzend personeel verder volledig ingeschreven blijven in de provinciale begroting. XVII

5 Functionele groep -74 Wetenschappelijk onderwijs Bij besluit van heeft de Provincieraad kennis genomen van de besluiten dd. 3 en van de Bestendige Deputatie genomen krachtens art. 107 van de Provinciewet, houdende oprichting van de Provinciale Industriële Hogeschool met de afdelingen «elektriciteit» en «chemie». Bij raadsbesluit dd , gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 2 maart 1978 en werd het personeelsreglement vastgelegd en gewijzigd bij raadsbesluiten dd , , bij besluit van de Bestendige Deputatie dd en bij raadsbesluiten dd en en Provincieraadsbesluit van waarbij de Provinciale Industriële Hogeschool met ingang van 1 september 1995 overgeheveld wordt naar de Hogeschool West- Vlaanderen -Vlaamse Autonome Hogeschool. Krachtens art. 11 van de overeenkomst die de overheveling regelt, stelt de Provincie West-Vlaanderen het bij de provincie in dienst zijnde personeel van de categorieën technisch en meesters-, vak- en dienstpersoneel, zoals vermeld in hiernavermelde formatie, ter beschikking van de Hogeschool West-Vlaanderen, in de vestiging te Kortrijk en dit gedurende de periode van tot en met /115/02 735/115/03 735/115/12 Uitvoering van de sectoriale sociale programmatie voor de jaren 1999 en 2000 van de sector "Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap waarbij de vervoerkosten van het openbaar vervoer naar en van het werk en fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer wordt toegekend. Het betreft volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerkosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk alsook de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer a rato van 0, 15 E /km. 740/332/03 Provinciaal reglement dd Zie toelichting bij art /331/02 De Provincieraad heeft op beslist gedurende 10 jaar. jaarlijks een toelage van E ter beschikking te stellen van de Hogeschool West-Vlaanderen - Vlaamse Autonome Hogeschool op voorwaarde dat deze Hogeschool de basisopleidingen Milieukunde en IndustrieelOntwerpen op opricht in het departement Provinciale Industriële Hogeschool Kortrijk én het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie verder in stand gehouden wordt in de vestiging Kortrijk. Functionele groep -760 Algemene recreatiecentra G.O. 760/163/01 760/163/02 Zie naamlijst huurders en pachters (tabello) 760/163/03 760/163/05 760/163/07 760/163/08 XVIII

6 760/380/01 Vaart Brugge-Sluis 760/1 e.a. 23/03 Alle artikels aangaande het domein Raversijde werden ondergebracht onder de functie 760 (algemene recreatiecentra). 760/321/01 Nieuwe overeenkomst wordt opgemaakt. Functionele groep -761 Jeugdvorming 761/332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Provinciale toelagen gefinancierd op basis van het decreet vanwege de Vlaamse Overheid inzake de subsidiëring van provinciebesturen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid. Zie ontvangstartikel 761/465/ /332/04 Provinciaal reglement dd /332/07 Reglement Bestendige Deputatie dd /435/01 Provinciaal reglement dd Provinciaal Reglement dd Functionele groep Cultuur, volksontwikkeling en plechtigheden Provinciale Dienst voor Cultuur G.O. 762/485/01 Bij toepassing van het subsidiereglement komen de Provincies Zeeland en/of Oost- Vlaanderen voor elk 113 tussen bij de organisatie van gemeenschappelijke initiatieven. 762/123/17 Nieuw bibliotheekdecreet: uitbouw van een streekgericht bibliotheekbeleid. 762/124/04 Beslissing Provincieraad dd /332/02 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd Provinciale reglementen dd. 10 en Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd /332/04 Samengevoegd met art. 762/332/14 en 15 in nieuwart. 762/332/27. XIX

7 762/332/10 Provinciaal reglement dd Ook de initiatieven (beperkt) die in het kader van Vlaanderen/Zuid-Nederlandse provincies georganiseerd worden (buiten dit prov. reglement), worden op dit krediet benomen. 762/332/11 Beslissing Provincieraad dd /332/12 Beslissing Provincieraad dd /332/13 Beslissing Provincieraad dd /332/14 Samengevoegd met art. 762/332/04 en 15 in nieuwart. 762/332/27 762/332/15 Zie supra 762/332/16 Provinciaal reglement dd gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en /332/19 Provinciaal reglement dd /332/20 Provinciaal reglement dd /332/21 Provinciaal reglement dd /332/22 Provinciaal reglement dd , goedgekeurd bij K.B. dd /332/23 Zie toelichting bij art. 762/332/22 762/332/24 Provinciaal reglement dd /332/26 Provinciaal reglement dd /332/27 Samenvoeging artikels 762/332/04, 14 en 15. Nieuw provinciaal reglement in voorbereiding. 762/435/02 Nieuw bibliotheekdecreet: vanaf 2002 rechtstreekse ondersteuning aan de gemeenten van de werking van de openbare bibliotheek. 762/435/22 Zie toelichting bij art. 762/332/22 762/435/23 Zie toelichting bij art. 762/332/22 763/332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Vanaf 1953 wordtjaarlijks een krediet ingeschreven. 762/635/02 762/635/71 762/745/01 Provinciaal reglement dd Zie toelichting bij art. 762/332/22 Beslissing Provincieraad dd xx

8 Functionele groep Sport, openluchtrecreatie en parken 764/121/02 In hoofdzaak reis- en verblijfkosten aan het personeel van het provinciaal zwembad (vanaf 2002 gegroepeerd onder art. 104/121/01) Aan het diensthoofd wordt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor reiskosten toegekend waarvan het bedrag bij beslissing van de Provincieraad werd vastgesteld. 764/331/01 Provinciaal reglement dd /332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Provinciaal reglement dd /435/02 764/435/04 764/435/05 Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd Functionele groep Kunst en Natuurbescherming 774/122/01 774/123/01 774/124/01 Ingevolge de nieuwe cyclus van de provinciale prijzen voor beeldende kunst werd in 1982 de tweejaarlijkse provinciale prijs uitgeschreven (niet-multipliceerbare kunst). 774/331/01 771/332/01 Provinciaal reglement dd vervangen door Provinciaal reglement dd /332/04 Provinciaal reglement van 28. O /332/02 Provinciaal reglement dd , goedgekeurd bij K.B. dd /332/03 Beslissing Provincieraad dd /332/05 Beslissing van de Provincieraad dd /332/04 O.m. besluit van de Provincieraad dd : draaipremie voor molens. Aanpassing reglement in opmaak. 776/332/01 Beslissing van de Provincieraad dd /332/02 Provinciaal reglement dd betreffende de provinciale toelage aan verenigingen voor opvang en revalidatie van wilde dieren, gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd /332/03 Oprichting van het Natuurfonds: beslissing van de Bestendige Deputatie dd , beslissing van de Provincieraad dd Reglement tot vaststelling van de interne werking: goedgekeurd door de Bestendige Deputatie dd , opgeheven bij beslissing van de Bestendige Deputatie dd en gewijzigd bij beslissing dd XXI

9 778/332/01 Provinciaal reglement van van toepassing vanaf /332/02 Provinciaal reglement dd /332/03 Provinciaal reglement dd Beslissing van de provincieraad dd vervangen door provinciaal reglement dd /510/01 Voor de geklasseerde monumenten en landschappen wordt het bedrag van de provinciale tussenkomst vastgesteld bij o.m. het besluit van de Vlaamse Executieve dd bekrachtigd bij decreet dd /633/01 Voor de geklasseerde monumenten en landschappen wordt het bedrag van de provinciale tussenkomst vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Executieve dd bekrachtigd bij decreet dd /510/01 Provinciaal reglement dd /520/01 Decreet dd. 16/04/1996 houdende bescherming van landschappen waarbij Provincies ertoe gehouden zijn in te staan voor een premie van 7,5 % inzake herstel- en verbeteringswerken ter bescherming van landschappen. 777/520/02 Decreet dd betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarbij Provincies ertoe gehouden zijn, in te staan voor een premie van 7,5 % inzake het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 777/635/01 Besluit Provincieraad dd betreffende de betoelaging van de aankoop van natuurgebieden door lokale besturen, gewijzigd bij beslissing dd. 26 juni /635/02 Decreet dd houdende bescherming van landschappen waarbij provincies ertoe gebonden zijn, in te staan voor een premie van 7,5 % inzake herstel- en verbeteringswerken ter bescherming van landschappen. 777/635/03 Decreet dd betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarbij Provincies ertoe gehouden zijn in te staan voor een premie van 7,5 % inzake het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Functionele groep -79 Eredienst 790/125/01 Provinciewet art XXII

10 790/125/02 Provinciewet, art De gebouwen waarvan de Provincie de last van de verzekering draagt zijn (vanaf 2002 inbegrepen in artikel ) Verzekerd kapitaal : Bisschoppelijk Paleis Groot Seminarie Kathedrale kerk E E E E 790/331/01 Art. 19bis van de wet dd , gewijzigd bij de wetten dd en /332/01 Provinciewet, art. 69-9, 790/332/03 Provinciewet, art /332/06 Provinciaal reglement in voorbereiding. Functionele groep Sociale en gezinsvoorzieningen 80l/33l/0l Provinciaal reglement dd (de 2 deelprijzen, m.n. de prijs voor een bijzonder project en prijs voor verdienste blijven bestaan, doch enkel de eerste deelprijs loopt via de procedure van de kandidaatstelling) 801/332/03 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing P.R. dd en 801/332/04 Provinciaal reglement dd /332/08 Provinciaal reglement dd /332/09 Provinciaal reglement dd /435/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing P.R. dd. 27, en 822/332/02 Provinciaal reglement dd /331/02 1) Provinciaal reglement dd en wijzigingen. Tegemoetkoming in sommige kosten van een telefoontoestel en een draadloos telefoontoestel of een ander speciaal communicatie-apparaat en van een personenalarmtoestel bij personen met een ernstige handicap of langdurige ziekte en/of personen ouder dan 80 jaar. 2) Provinciaal reglement dd Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van bepaalde zwaar gehandicapte kinderen en/of van hun ouders. XXIII

11 3) Provinciaal reglement dd en wijzigingen tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging en de opvoeding thuis van kinderen met een ernstige handicap. 833/332/02 Provinciaal reglement dd (uitvoeringsbesluit dd ) 833/332/04 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd /332/06 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. Opheffing in voorbereiding wat het luik betreft dat specifiek gericht is op beschutte werkplaatsen. 833/332/07 Beslissing Provincieraad dd /332/10 Provinciaal reglement dd en wijzigingen 834/332/03 Provinciaal reglement dd /332/04 Provinciaal reglement in voorbereiding. 834/332/05 Provinciaal reglement dd /331/01 Beslissing Provincieraad dd /332/05 Provinciaal reglement dd /322/01 Provinciaal reglement dd (uitvoeringsbesluit dd ). 833/510/02 Provinciaal reglement dd en wijziging Provinciaal reglement dd gewijzigd dd /633/01 Provinciaal reglement dd gewijzigd dd Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd /633/01 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd /633/01 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd dd /633/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd dd XXIV

12 Functionele groep Hygiëne en Milieu G.O. 879/465/01 Aandeel Vlaamse Gemeenschap in de kosten van het Provinciaal Milieuconvenant goedgekeurd Provincieraad dd /321/01 874/331/01 Beslissing Provincieraad dd , goedgekeurd bij K.B. dd , gewijzigd op , , en /332/01 Provinciaal reglement dd , opgeheven bij beslissing dd /123/01 Beslissing Provincieraad dd /123/08 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (basisovereenkomst en optie 2) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor het begeleiden van gemeenten, de provinciale milieudatabank,...(zie ontvangstenartikel 879/465/01). 879/123/10 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (optie 3) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor natuur- en landschapsprojecten (zie ontvangstenartike1879/465/01). 879/123/11 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor o.m. de oprichting van een provinciale Mina-raad (zie ontvangstenartikei879/465/01). 879/123/12 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (optie 5) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor projecten rond een duurzaam provinciaal beleid (zie ontvangstenartikel 879/465/01). 879/321/02 Zie art /332/02 Provinciaal reglement dd /332/10 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd /635/03 Provinciaal reglement dd , gewijzigd op en Functionele groep. 9 Huisvesting en ruimtelijke ordening 922/122/01 Reis- en verblijfkosten voortvloeiende uit de toepassing van de provinciale verordeningen inzake huisvesting. xxv

13 922/123/01 Uitgaven o.m. voortspruitende uit de toepassing van de provinciale verordeningen inzake huisvesting en, ingevolge overeenkomst, met organismen voor initiatieven inzake huisvesting. 922/332/01 Provinciaal reglement dd, en wijzigingen. 922/510/01 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/510/02 Beslissing Provincieraad dd , gewijzigd op , , , , , , ,1, , , , , , , , , , , en betreffende het verlenen van toelagen en leningen inzake huisvesting. Dit reglement is afgeschaft. Oudedossiers blijven 5 jaar geldig. Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/633/01 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. 923/510/02 Afschaffing reglement van en latere wijzigingen. Oude dossiers blijven 5 jaar geldig. 924/510/01 Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen Afschaffing wederhuisvestingspremie in een nieuwe reglementering. Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/816/01 Krachtens beslissingen Provincieraad dd en , komt de Provincie tussen in de kapitaalsvorming van de plaatselijke bouwmaatschappijen. De provinciale deelneming in de samenstelling van het kapitaal der maatschappijen tot begunstiging van de kleine landeigendommen, geschiedt volgens de principes vervat in de beslissing van de Provincieraad dd Gewestelijke maatschappijen zijn opgericht voor de arrondissementen Brugge- Torhout, Oostende-Gistel, Kortrijk, Roeselare-Tielt, Veurne-Diksmuide en Ieper. Deze maatschappijen ressorteren alle onder de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. 922/816/04 Beslissing Provincieraad dd XXVI

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 199.609 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

TOELICHTINGEN bij begrotingsontwerp 2003

TOELICHTINGEN bij begrotingsontwerp 2003 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TOELICHTINGEN bij begrotingsontwerp 2003 I. VORIGE JAREN G.O. Art. 01 : zie uiteenzetting in de koptabel (tabel 02) B.O. Art. 01 : zie uiteenzetting in de koptabel (tabel 02)

Nadere informatie

60 G.O. PRESrAllES 61 G.O. OVERDRACHTEN 762/ Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel Provinciale Dienst voor Cultuur

60 G.O. PRESrAllES 61 G.O. OVERDRACHTEN 762/ Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel Provinciale Dienst voor Cultuur Provincie Wf:St- Vlaanderen F.7fi2-763 Cultuur, volksontwikkeling, plechtigheden 04 ~ Toe.. l~ch. nng Artikel AARD v AN DE ONTVANGSTEN 60 G.O. PRESrAllES 762/111-01 - 0003 Terugbetaling eventueel teveelontvangen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 762-763 Cultuur, volksontwikkeling. plechtigheden 4 Dienst I lich- Artikel AARD v AN DE ONTV ANGSTEN ring 2 21 6 G.O. PRFSI'A11~ 3 762/111-1 - Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/36331] 15 JULI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 17 oktober 1996 en nadien gewijzigd in vergadering van 23 maart 1998,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

Stuk 1328 ( ) Nr. 1. Zitting februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1328 ( ) Nr. 1. Zitting februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1328 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende subsidiëring van werken tot het oprichten en/of verbeteren van private sportinfmstructuur TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende subsidiëring van werken tot het oprichten en/of verbeteren van private sportinfmstructuur TOELICHTING Stuk 24 (19814982) - Nr. 1 AHClikT VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZlTTING 1981-1982 22 DECEMBER 1981 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer A. Diegenant C.S. - houdende subsidiëring van werken tot

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder Afdeling I voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 219.701

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 219.701 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 219.701 R PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MEI 2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN DECREET Stuk 238 (1988-1989) - Nr. 1 VLAAMSERAAD ZITTING 198% 1989 28 JUNI 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw A. Leysen C.S. - houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning en toekenning van werkingstoelagen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt I. Kredietaanpassingen Artikel 1 De ingeschreven onder Titel I, Lopende Uitgaven en onder Titel II, Kapitaaluitgaven van

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december

Nadere informatie

IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Fii-ianciEn nrlnlznntmt~e A mbtmm~znken afdeling Statutaire Aangelegenheden protocol M. 109.286 PROTOCOL HOUDENDE DE

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie