Functionele groep Handel en Ambachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten"

Transcriptie

1 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van , 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd : afschaffing toelagen voor de werken aan de waterlopen van de 3e cat. behoudens voor deze waarvan de opening der aanbiedingen van het geheel of van een gedeelte plaats had vóór ). Wijziging (beslissing Provincieraad dd , goedgekeurd bij K.B. dd ). Het uiteindelijk bedrag van de provinciale toelage wordt berekend op basis van de kostprijs van de werken. De kostprijs wordt evenwel beperkt tot het door de Staat voor subsidiëring in aanmerking genomen afrekeningsbedrag van de werken. De nieuwe beschikkingen zijn van kracht voor de werken waarvan de voorlopige oplevering heeft plaats gehad na /710/02 Aankoop percelen grond langs de onbevaarbare waterlopen ter ecologische waardevolle inrichting. Uitvoering 2de provinciale milieuconvenant dd. Provincieraad optie 4. Inrichting (vnl. beplanting) zie 482/140/03. Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap zie 879/465/ /730/01 Wet van op de onbevaarbare waterlopen: art Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ), optie 4 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap o.m. het aanbrengen van natuurvriendelijke oeverversterkingen voor een verbetering of herstel van de ecologische kwaliteit van de door de Provincie beheerde onbevaarbare waterlopen (zie ontvangstenartikel 879/465/01). Functionele groep Handel en Ambachten 523/322/02 Beslissing Provincieraad dd /322/01 Beslissingen Provincieraad dd en van de BestendigeDeputatie dd /322/03 Beslissing Provincieraad dd /322/04 Provinciaal reglement van Functionele groep Industrie, mijnwezen en energievoorziening G.O. 552/272/01 Sedert de wijzigingen aan de Statuten van de West-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij, dd. ~ ~ , goedgekeurd bij K.B. dd , worden aan de Provincie winstaandelen en dividenden uitbetaald. 530/321/01 Provinciaal reglement dd XIV

2 Functionele groep -56 Toerisme 561/435/01 Beslissing P.R. dd en 26 april 2001 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid "Westtoer" voor het uitoefenen van activiteiten van commerciële of industriële aard in het actiedomein toerisme en recreatie. Beslissing P.R. dd. 28 juni 2001 tot goedkeuring beheersovereenkomst tussen provincie West-VIaanderen en Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-VIaanderen. 561/435/02 Beslissing Provincieraad dd. 28 juni 200 I tot goedkeuring beheersovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en Westtoer. 562/332/01 Beslissing Provincieraad dd /111/01 e.a. Alle artikels aangaande het domein Raversijde recreatiecentra) ondergebracht. werden onder de functie 760 (algemene 569/435/02 Provinciaal reglement dd ter bevordering van de toeristische ontwikkeling in West-Vlaanderen, gewijzigd in het provinciaal reglement dd inzake provinciale stimuli voor toerisme. 569/510/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd in provinciaal reglement dd /635/01 Provinciaal reglement dd ter bevordering van de toeristische ontwikkeling in West-Vlaanderen, gewijzigd in het provinciaal reglement dd inzake provinciale stimuli voor toerisme. 569/635/02 Overeenkomst dd. 8 mei 2001 tussen Vlaamse Gemeenschap, Stad Blankenberge en provincie West- Vlaanderen. De provincie zal vanaf 2002 tot 2006 jaarlijks E toelage verlenen voor de restauratie van de Pier te Blankenberge. Functionele groep -6 Landbouwen visserij 610/123/05 Voorheen art. 879/123/ Provinciaal reglement in voorbereiding. 610/322/01 Beslissing Provincieraad dd /322/06 Provinciaal reglement dd /332/05 Provinciaal reglement dd betreffende betoelaging van landbouw-educatieve initiatieven (In 1999 onder artikel 879/332/05). 621/322/01 Koninklijk besluit dd en latere wijzigingen, art. 7 xv

3 621/322/02 In zitting van , stemde de Provincieraad een eerste krediet voor het inrichtendoor een speciaal Comité, van prijskampen voor vruchten te velde. Op , werd voor het inrichten van landbouwvoordrachten, een eerste krediet gestemd. De Provincieraad stemde, op , een krediet voor het inrichten van vlasproeven en, in 1931, een krediet voor het inrichten van hopproeven. Bij beslissing van werden die verschillende kredieten samengevoegd. 621/322/06 Beslissing Provincieraad dd tot toetreding tot de VZW "De Westhoek Hoeveproducten". 622/322/01 Het Provinciaal Comité tot bevordering van de tuinbouwen de kleinveeteelt werd ingesteld op Bij stichting was het doel van deze instelling alleen de uitbreiding van de tuinbouw met het oog op de uitvoer van vruchten en groenten naar Engeland. In zitting van kreeg het Comité opdracht insgelijks de mogelijke uitbreiding van de kleinveeteelt in aanmerking te nemen door het stichten en bevorderen van kweeksyndicaten tot verbetering van hoenderen, geiten, konijnen, honden van het Belgisch trekras, het inrichten van uitlezingsstations; het stichten en bevorderen van landbouw-gemeenzaamheden, van verzekering en herverzekering en van syndicaten tegen de sterfte onder de geiten. Van 1958 af werd het Comité gesplitst in een provinciaal Tuinbouwcomité en een provinciaal Comité voor Kleinvee. 623/322/01 Beslissing Provincieraad dd /510/01 Wet van op de ruilverkaveling: art. 25 Uitbreiding van artikel naar landinrichtingsprojecten. 653/510/02 Provinciaal reglement dd gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en Functionele groep. 73 Secundair onderwijs 700/332/01 700/435/01 Provinciaal reglement dd betreffende de subsidiëring van grensoverschrijdende initiatieven, gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en XVI

4 Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk Beslissing Provincieraad dd inzake het overnemen van het beheer van de Hogere en Middelbare Technische School, St.-Janslaan 12, te Kortrijk, van het stadsbestuur van Kortrijk. Besluit van de provincieraad dd. 29 april 1999 waarbij op 31 augustus 1999 het Provinciaal Technisch Instituut wordt opgeheven, en op 1 september 1999 gefusioneerd wordt, fusie door samenvoeging, met de Stedelijke Tuinbouwschool in Kortrijk. Op wordt het Provinciaal Technisch Instituut opgericht. 735/III/02 741/111/02 Vanaf (vast personeel) en 01.09~1986 (tijdelijk personeel) worden de wedden van het voorheen gesubsidieerd personeel van het p.t.1. rechtstreeks uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs. Bij brief van verzocht de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening dat de (fictieve) bedragen voor weddetoelagen en wedden van het onderwijzend personeel verder volledig ingeschreven blijven in de provinciale begroting. 735/112/01 Zie toelichting art. 104/112/01 + kinderbijslag onderwijzend personeel 735/124/06 Verzekering niet gesubsidieerd onderwijzend administratief meesters-, vak- en dienstpersoneel in toepassing van het koninklijk besluit dd en de latere wijzigingen, betreffende schadevergoedingen ten gunste van sommige personeelsleden van de provincies... voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (zie ook toelichting bij art. 050/117/01). Provinciaal Maritiem Instituut te Oostende en Knokke-Heist Beslissing van de Provincieraad van houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de overdracht van de Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs "De Golfbreker" in Knokke-Heist, de Stedelijke Zeevisserijschool "John Bauwens" in Oostende en de Vrije Visserijschool "Paster pype" in Oostende met het oog op de oprichting van het Provinciaal Maritiem Instituut op /111/12 Vanaf (vast personeel) en (tijdelijk personeel) worden de wedden van het gesubsidieerd personeel rechtstreeks uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs. Bij brief van verzocht de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening dat de (fictieve) bedragen voor weddetoelagen en wedden van het onderwijzend personeel verder volledig ingeschreven blijven in de provinciale begroting. XVII

5 Functionele groep -74 Wetenschappelijk onderwijs Bij besluit van heeft de Provincieraad kennis genomen van de besluiten dd. 3 en van de Bestendige Deputatie genomen krachtens art. 107 van de Provinciewet, houdende oprichting van de Provinciale Industriële Hogeschool met de afdelingen «elektriciteit» en «chemie». Bij raadsbesluit dd , gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 2 maart 1978 en werd het personeelsreglement vastgelegd en gewijzigd bij raadsbesluiten dd , , bij besluit van de Bestendige Deputatie dd en bij raadsbesluiten dd en en Provincieraadsbesluit van waarbij de Provinciale Industriële Hogeschool met ingang van 1 september 1995 overgeheveld wordt naar de Hogeschool West- Vlaanderen -Vlaamse Autonome Hogeschool. Krachtens art. 11 van de overeenkomst die de overheveling regelt, stelt de Provincie West-Vlaanderen het bij de provincie in dienst zijnde personeel van de categorieën technisch en meesters-, vak- en dienstpersoneel, zoals vermeld in hiernavermelde formatie, ter beschikking van de Hogeschool West-Vlaanderen, in de vestiging te Kortrijk en dit gedurende de periode van tot en met /115/02 735/115/03 735/115/12 Uitvoering van de sectoriale sociale programmatie voor de jaren 1999 en 2000 van de sector "Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap waarbij de vervoerkosten van het openbaar vervoer naar en van het werk en fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer wordt toegekend. Het betreft volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerkosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk alsook de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer a rato van 0, 15 E /km. 740/332/03 Provinciaal reglement dd Zie toelichting bij art /331/02 De Provincieraad heeft op beslist gedurende 10 jaar. jaarlijks een toelage van E ter beschikking te stellen van de Hogeschool West-Vlaanderen - Vlaamse Autonome Hogeschool op voorwaarde dat deze Hogeschool de basisopleidingen Milieukunde en IndustrieelOntwerpen op opricht in het departement Provinciale Industriële Hogeschool Kortrijk én het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie verder in stand gehouden wordt in de vestiging Kortrijk. Functionele groep -760 Algemene recreatiecentra G.O. 760/163/01 760/163/02 Zie naamlijst huurders en pachters (tabello) 760/163/03 760/163/05 760/163/07 760/163/08 XVIII

6 760/380/01 Vaart Brugge-Sluis 760/1 e.a. 23/03 Alle artikels aangaande het domein Raversijde werden ondergebracht onder de functie 760 (algemene recreatiecentra). 760/321/01 Nieuwe overeenkomst wordt opgemaakt. Functionele groep -761 Jeugdvorming 761/332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Provinciale toelagen gefinancierd op basis van het decreet vanwege de Vlaamse Overheid inzake de subsidiëring van provinciebesturen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid. Zie ontvangstartikel 761/465/ /332/04 Provinciaal reglement dd /332/07 Reglement Bestendige Deputatie dd /435/01 Provinciaal reglement dd Provinciaal Reglement dd Functionele groep Cultuur, volksontwikkeling en plechtigheden Provinciale Dienst voor Cultuur G.O. 762/485/01 Bij toepassing van het subsidiereglement komen de Provincies Zeeland en/of Oost- Vlaanderen voor elk 113 tussen bij de organisatie van gemeenschappelijke initiatieven. 762/123/17 Nieuw bibliotheekdecreet: uitbouw van een streekgericht bibliotheekbeleid. 762/124/04 Beslissing Provincieraad dd /332/02 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd Provinciale reglementen dd. 10 en Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd /332/04 Samengevoegd met art. 762/332/14 en 15 in nieuwart. 762/332/27. XIX

7 762/332/10 Provinciaal reglement dd Ook de initiatieven (beperkt) die in het kader van Vlaanderen/Zuid-Nederlandse provincies georganiseerd worden (buiten dit prov. reglement), worden op dit krediet benomen. 762/332/11 Beslissing Provincieraad dd /332/12 Beslissing Provincieraad dd /332/13 Beslissing Provincieraad dd /332/14 Samengevoegd met art. 762/332/04 en 15 in nieuwart. 762/332/27 762/332/15 Zie supra 762/332/16 Provinciaal reglement dd gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en /332/19 Provinciaal reglement dd /332/20 Provinciaal reglement dd /332/21 Provinciaal reglement dd /332/22 Provinciaal reglement dd , goedgekeurd bij K.B. dd /332/23 Zie toelichting bij art. 762/332/22 762/332/24 Provinciaal reglement dd /332/26 Provinciaal reglement dd /332/27 Samenvoeging artikels 762/332/04, 14 en 15. Nieuw provinciaal reglement in voorbereiding. 762/435/02 Nieuw bibliotheekdecreet: vanaf 2002 rechtstreekse ondersteuning aan de gemeenten van de werking van de openbare bibliotheek. 762/435/22 Zie toelichting bij art. 762/332/22 762/435/23 Zie toelichting bij art. 762/332/22 763/332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Vanaf 1953 wordtjaarlijks een krediet ingeschreven. 762/635/02 762/635/71 762/745/01 Provinciaal reglement dd Zie toelichting bij art. 762/332/22 Beslissing Provincieraad dd xx

8 Functionele groep Sport, openluchtrecreatie en parken 764/121/02 In hoofdzaak reis- en verblijfkosten aan het personeel van het provinciaal zwembad (vanaf 2002 gegroepeerd onder art. 104/121/01) Aan het diensthoofd wordt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor reiskosten toegekend waarvan het bedrag bij beslissing van de Provincieraad werd vastgesteld. 764/331/01 Provinciaal reglement dd /332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Provinciaal reglement dd /435/02 764/435/04 764/435/05 Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd Functionele groep Kunst en Natuurbescherming 774/122/01 774/123/01 774/124/01 Ingevolge de nieuwe cyclus van de provinciale prijzen voor beeldende kunst werd in 1982 de tweejaarlijkse provinciale prijs uitgeschreven (niet-multipliceerbare kunst). 774/331/01 771/332/01 Provinciaal reglement dd vervangen door Provinciaal reglement dd /332/04 Provinciaal reglement van 28. O /332/02 Provinciaal reglement dd , goedgekeurd bij K.B. dd /332/03 Beslissing Provincieraad dd /332/05 Beslissing van de Provincieraad dd /332/04 O.m. besluit van de Provincieraad dd : draaipremie voor molens. Aanpassing reglement in opmaak. 776/332/01 Beslissing van de Provincieraad dd /332/02 Provinciaal reglement dd betreffende de provinciale toelage aan verenigingen voor opvang en revalidatie van wilde dieren, gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd /332/03 Oprichting van het Natuurfonds: beslissing van de Bestendige Deputatie dd , beslissing van de Provincieraad dd Reglement tot vaststelling van de interne werking: goedgekeurd door de Bestendige Deputatie dd , opgeheven bij beslissing van de Bestendige Deputatie dd en gewijzigd bij beslissing dd XXI

9 778/332/01 Provinciaal reglement van van toepassing vanaf /332/02 Provinciaal reglement dd /332/03 Provinciaal reglement dd Beslissing van de provincieraad dd vervangen door provinciaal reglement dd /510/01 Voor de geklasseerde monumenten en landschappen wordt het bedrag van de provinciale tussenkomst vastgesteld bij o.m. het besluit van de Vlaamse Executieve dd bekrachtigd bij decreet dd /633/01 Voor de geklasseerde monumenten en landschappen wordt het bedrag van de provinciale tussenkomst vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Executieve dd bekrachtigd bij decreet dd /510/01 Provinciaal reglement dd /520/01 Decreet dd. 16/04/1996 houdende bescherming van landschappen waarbij Provincies ertoe gehouden zijn in te staan voor een premie van 7,5 % inzake herstel- en verbeteringswerken ter bescherming van landschappen. 777/520/02 Decreet dd betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarbij Provincies ertoe gehouden zijn, in te staan voor een premie van 7,5 % inzake het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 777/635/01 Besluit Provincieraad dd betreffende de betoelaging van de aankoop van natuurgebieden door lokale besturen, gewijzigd bij beslissing dd. 26 juni /635/02 Decreet dd houdende bescherming van landschappen waarbij provincies ertoe gebonden zijn, in te staan voor een premie van 7,5 % inzake herstel- en verbeteringswerken ter bescherming van landschappen. 777/635/03 Decreet dd betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarbij Provincies ertoe gehouden zijn in te staan voor een premie van 7,5 % inzake het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Functionele groep -79 Eredienst 790/125/01 Provinciewet art XXII

10 790/125/02 Provinciewet, art De gebouwen waarvan de Provincie de last van de verzekering draagt zijn (vanaf 2002 inbegrepen in artikel ) Verzekerd kapitaal : Bisschoppelijk Paleis Groot Seminarie Kathedrale kerk E E E E 790/331/01 Art. 19bis van de wet dd , gewijzigd bij de wetten dd en /332/01 Provinciewet, art. 69-9, 790/332/03 Provinciewet, art /332/06 Provinciaal reglement in voorbereiding. Functionele groep Sociale en gezinsvoorzieningen 80l/33l/0l Provinciaal reglement dd (de 2 deelprijzen, m.n. de prijs voor een bijzonder project en prijs voor verdienste blijven bestaan, doch enkel de eerste deelprijs loopt via de procedure van de kandidaatstelling) 801/332/03 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing P.R. dd en 801/332/04 Provinciaal reglement dd /332/08 Provinciaal reglement dd /332/09 Provinciaal reglement dd /435/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing P.R. dd. 27, en 822/332/02 Provinciaal reglement dd /331/02 1) Provinciaal reglement dd en wijzigingen. Tegemoetkoming in sommige kosten van een telefoontoestel en een draadloos telefoontoestel of een ander speciaal communicatie-apparaat en van een personenalarmtoestel bij personen met een ernstige handicap of langdurige ziekte en/of personen ouder dan 80 jaar. 2) Provinciaal reglement dd Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van bepaalde zwaar gehandicapte kinderen en/of van hun ouders. XXIII

11 3) Provinciaal reglement dd en wijzigingen tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging en de opvoeding thuis van kinderen met een ernstige handicap. 833/332/02 Provinciaal reglement dd (uitvoeringsbesluit dd ) 833/332/04 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd /332/06 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. Opheffing in voorbereiding wat het luik betreft dat specifiek gericht is op beschutte werkplaatsen. 833/332/07 Beslissing Provincieraad dd /332/10 Provinciaal reglement dd en wijzigingen 834/332/03 Provinciaal reglement dd /332/04 Provinciaal reglement in voorbereiding. 834/332/05 Provinciaal reglement dd /331/01 Beslissing Provincieraad dd /332/05 Provinciaal reglement dd /322/01 Provinciaal reglement dd (uitvoeringsbesluit dd ). 833/510/02 Provinciaal reglement dd en wijziging Provinciaal reglement dd gewijzigd dd /633/01 Provinciaal reglement dd gewijzigd dd Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd /633/01 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd /633/01 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd dd /633/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd dd XXIV

12 Functionele groep Hygiëne en Milieu G.O. 879/465/01 Aandeel Vlaamse Gemeenschap in de kosten van het Provinciaal Milieuconvenant goedgekeurd Provincieraad dd /321/01 874/331/01 Beslissing Provincieraad dd , goedgekeurd bij K.B. dd , gewijzigd op , , en /332/01 Provinciaal reglement dd , opgeheven bij beslissing dd /123/01 Beslissing Provincieraad dd /123/08 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (basisovereenkomst en optie 2) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor het begeleiden van gemeenten, de provinciale milieudatabank,...(zie ontvangstenartikel 879/465/01). 879/123/10 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (optie 3) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor natuur- en landschapsprojecten (zie ontvangstenartike1879/465/01). 879/123/11 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor o.m. de oprichting van een provinciale Mina-raad (zie ontvangstenartikei879/465/01). 879/123/12 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (optie 5) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor projecten rond een duurzaam provinciaal beleid (zie ontvangstenartikel 879/465/01). 879/321/02 Zie art /332/02 Provinciaal reglement dd /332/10 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd /635/03 Provinciaal reglement dd , gewijzigd op en Functionele groep. 9 Huisvesting en ruimtelijke ordening 922/122/01 Reis- en verblijfkosten voortvloeiende uit de toepassing van de provinciale verordeningen inzake huisvesting. xxv

13 922/123/01 Uitgaven o.m. voortspruitende uit de toepassing van de provinciale verordeningen inzake huisvesting en, ingevolge overeenkomst, met organismen voor initiatieven inzake huisvesting. 922/332/01 Provinciaal reglement dd, en wijzigingen. 922/510/01 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/510/02 Beslissing Provincieraad dd , gewijzigd op , , , , , , ,1, , , , , , , , , , , en betreffende het verlenen van toelagen en leningen inzake huisvesting. Dit reglement is afgeschaft. Oudedossiers blijven 5 jaar geldig. Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/633/01 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. 923/510/02 Afschaffing reglement van en latere wijzigingen. Oude dossiers blijven 5 jaar geldig. 924/510/01 Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen Afschaffing wederhuisvestingspremie in een nieuwe reglementering. Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/816/01 Krachtens beslissingen Provincieraad dd en , komt de Provincie tussen in de kapitaalsvorming van de plaatselijke bouwmaatschappijen. De provinciale deelneming in de samenstelling van het kapitaal der maatschappijen tot begunstiging van de kleine landeigendommen, geschiedt volgens de principes vervat in de beslissing van de Provincieraad dd Gewestelijke maatschappijen zijn opgericht voor de arrondissementen Brugge- Torhout, Oostende-Gistel, Kortrijk, Roeselare-Tielt, Veurne-Diksmuide en Ieper. Deze maatschappijen ressorteren alle onder de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. 922/816/04 Beslissing Provincieraad dd XXVI

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder Afdeling I voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 219.701

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 219.701 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 219.701 R PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MEI 2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt I. Kredietaanpassingen Artikel 1 De ingeschreven onder Titel I, Lopende Uitgaven en onder Titel II, Kapitaaluitgaven van

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 Stuk 136 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Vera Dua houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

N. 2003 3634 [C -2003/200873]

N. 2003 3634 [C -2003/200873] BELGISCH STAATSBLAD - 19 september 2003 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2003 3634 [C -2003/200873] 18 JULI 2003 - Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/124 ADVIES NR 08/14 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1

Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1 Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1 De artikelen 1 tot en met 44 zijn opgeheven bij besluit

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Wet van 10 april 1973

Wet van 10 april 1973 Wijziging wettekst op 27 december 2006 (B.S. 28/12/06) Wet van 10 april 1973 Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aktie van het Ministerie van Landsverdediging

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West Vlaanderen.

Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West Vlaanderen. Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West Vlaanderen. De provincieraad van de provincie West Vlaanderen verwijst

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie