Functionele groep Handel en Ambachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten"

Transcriptie

1 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van , 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd : afschaffing toelagen voor de werken aan de waterlopen van de 3e cat. behoudens voor deze waarvan de opening der aanbiedingen van het geheel of van een gedeelte plaats had vóór ). Wijziging (beslissing Provincieraad dd , goedgekeurd bij K.B. dd ). Het uiteindelijk bedrag van de provinciale toelage wordt berekend op basis van de kostprijs van de werken. De kostprijs wordt evenwel beperkt tot het door de Staat voor subsidiëring in aanmerking genomen afrekeningsbedrag van de werken. De nieuwe beschikkingen zijn van kracht voor de werken waarvan de voorlopige oplevering heeft plaats gehad na /710/02 Aankoop percelen grond langs de onbevaarbare waterlopen ter ecologische waardevolle inrichting. Uitvoering 2de provinciale milieuconvenant dd. Provincieraad optie 4. Inrichting (vnl. beplanting) zie 482/140/03. Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap zie 879/465/ /730/01 Wet van op de onbevaarbare waterlopen: art Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ), optie 4 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap o.m. het aanbrengen van natuurvriendelijke oeverversterkingen voor een verbetering of herstel van de ecologische kwaliteit van de door de Provincie beheerde onbevaarbare waterlopen (zie ontvangstenartikel 879/465/01). Functionele groep Handel en Ambachten 523/322/02 Beslissing Provincieraad dd /322/01 Beslissingen Provincieraad dd en van de BestendigeDeputatie dd /322/03 Beslissing Provincieraad dd /322/04 Provinciaal reglement van Functionele groep Industrie, mijnwezen en energievoorziening G.O. 552/272/01 Sedert de wijzigingen aan de Statuten van de West-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij, dd. ~ ~ , goedgekeurd bij K.B. dd , worden aan de Provincie winstaandelen en dividenden uitbetaald. 530/321/01 Provinciaal reglement dd XIV

2 Functionele groep -56 Toerisme 561/435/01 Beslissing P.R. dd en 26 april 2001 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid "Westtoer" voor het uitoefenen van activiteiten van commerciële of industriële aard in het actiedomein toerisme en recreatie. Beslissing P.R. dd. 28 juni 2001 tot goedkeuring beheersovereenkomst tussen provincie West-VIaanderen en Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-VIaanderen. 561/435/02 Beslissing Provincieraad dd. 28 juni 200 I tot goedkeuring beheersovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en Westtoer. 562/332/01 Beslissing Provincieraad dd /111/01 e.a. Alle artikels aangaande het domein Raversijde recreatiecentra) ondergebracht. werden onder de functie 760 (algemene 569/435/02 Provinciaal reglement dd ter bevordering van de toeristische ontwikkeling in West-Vlaanderen, gewijzigd in het provinciaal reglement dd inzake provinciale stimuli voor toerisme. 569/510/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd in provinciaal reglement dd /635/01 Provinciaal reglement dd ter bevordering van de toeristische ontwikkeling in West-Vlaanderen, gewijzigd in het provinciaal reglement dd inzake provinciale stimuli voor toerisme. 569/635/02 Overeenkomst dd. 8 mei 2001 tussen Vlaamse Gemeenschap, Stad Blankenberge en provincie West- Vlaanderen. De provincie zal vanaf 2002 tot 2006 jaarlijks E toelage verlenen voor de restauratie van de Pier te Blankenberge. Functionele groep -6 Landbouwen visserij 610/123/05 Voorheen art. 879/123/ Provinciaal reglement in voorbereiding. 610/322/01 Beslissing Provincieraad dd /322/06 Provinciaal reglement dd /332/05 Provinciaal reglement dd betreffende betoelaging van landbouw-educatieve initiatieven (In 1999 onder artikel 879/332/05). 621/322/01 Koninklijk besluit dd en latere wijzigingen, art. 7 xv

3 621/322/02 In zitting van , stemde de Provincieraad een eerste krediet voor het inrichtendoor een speciaal Comité, van prijskampen voor vruchten te velde. Op , werd voor het inrichten van landbouwvoordrachten, een eerste krediet gestemd. De Provincieraad stemde, op , een krediet voor het inrichten van vlasproeven en, in 1931, een krediet voor het inrichten van hopproeven. Bij beslissing van werden die verschillende kredieten samengevoegd. 621/322/06 Beslissing Provincieraad dd tot toetreding tot de VZW "De Westhoek Hoeveproducten". 622/322/01 Het Provinciaal Comité tot bevordering van de tuinbouwen de kleinveeteelt werd ingesteld op Bij stichting was het doel van deze instelling alleen de uitbreiding van de tuinbouw met het oog op de uitvoer van vruchten en groenten naar Engeland. In zitting van kreeg het Comité opdracht insgelijks de mogelijke uitbreiding van de kleinveeteelt in aanmerking te nemen door het stichten en bevorderen van kweeksyndicaten tot verbetering van hoenderen, geiten, konijnen, honden van het Belgisch trekras, het inrichten van uitlezingsstations; het stichten en bevorderen van landbouw-gemeenzaamheden, van verzekering en herverzekering en van syndicaten tegen de sterfte onder de geiten. Van 1958 af werd het Comité gesplitst in een provinciaal Tuinbouwcomité en een provinciaal Comité voor Kleinvee. 623/322/01 Beslissing Provincieraad dd /510/01 Wet van op de ruilverkaveling: art. 25 Uitbreiding van artikel naar landinrichtingsprojecten. 653/510/02 Provinciaal reglement dd gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en Functionele groep. 73 Secundair onderwijs 700/332/01 700/435/01 Provinciaal reglement dd betreffende de subsidiëring van grensoverschrijdende initiatieven, gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en XVI

4 Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk Beslissing Provincieraad dd inzake het overnemen van het beheer van de Hogere en Middelbare Technische School, St.-Janslaan 12, te Kortrijk, van het stadsbestuur van Kortrijk. Besluit van de provincieraad dd. 29 april 1999 waarbij op 31 augustus 1999 het Provinciaal Technisch Instituut wordt opgeheven, en op 1 september 1999 gefusioneerd wordt, fusie door samenvoeging, met de Stedelijke Tuinbouwschool in Kortrijk. Op wordt het Provinciaal Technisch Instituut opgericht. 735/III/02 741/111/02 Vanaf (vast personeel) en 01.09~1986 (tijdelijk personeel) worden de wedden van het voorheen gesubsidieerd personeel van het p.t.1. rechtstreeks uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs. Bij brief van verzocht de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening dat de (fictieve) bedragen voor weddetoelagen en wedden van het onderwijzend personeel verder volledig ingeschreven blijven in de provinciale begroting. 735/112/01 Zie toelichting art. 104/112/01 + kinderbijslag onderwijzend personeel 735/124/06 Verzekering niet gesubsidieerd onderwijzend administratief meesters-, vak- en dienstpersoneel in toepassing van het koninklijk besluit dd en de latere wijzigingen, betreffende schadevergoedingen ten gunste van sommige personeelsleden van de provincies... voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (zie ook toelichting bij art. 050/117/01). Provinciaal Maritiem Instituut te Oostende en Knokke-Heist Beslissing van de Provincieraad van houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de overdracht van de Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs "De Golfbreker" in Knokke-Heist, de Stedelijke Zeevisserijschool "John Bauwens" in Oostende en de Vrije Visserijschool "Paster pype" in Oostende met het oog op de oprichting van het Provinciaal Maritiem Instituut op /111/12 Vanaf (vast personeel) en (tijdelijk personeel) worden de wedden van het gesubsidieerd personeel rechtstreeks uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs. Bij brief van verzocht de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening dat de (fictieve) bedragen voor weddetoelagen en wedden van het onderwijzend personeel verder volledig ingeschreven blijven in de provinciale begroting. XVII

5 Functionele groep -74 Wetenschappelijk onderwijs Bij besluit van heeft de Provincieraad kennis genomen van de besluiten dd. 3 en van de Bestendige Deputatie genomen krachtens art. 107 van de Provinciewet, houdende oprichting van de Provinciale Industriële Hogeschool met de afdelingen «elektriciteit» en «chemie». Bij raadsbesluit dd , gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 2 maart 1978 en werd het personeelsreglement vastgelegd en gewijzigd bij raadsbesluiten dd , , bij besluit van de Bestendige Deputatie dd en bij raadsbesluiten dd en en Provincieraadsbesluit van waarbij de Provinciale Industriële Hogeschool met ingang van 1 september 1995 overgeheveld wordt naar de Hogeschool West- Vlaanderen -Vlaamse Autonome Hogeschool. Krachtens art. 11 van de overeenkomst die de overheveling regelt, stelt de Provincie West-Vlaanderen het bij de provincie in dienst zijnde personeel van de categorieën technisch en meesters-, vak- en dienstpersoneel, zoals vermeld in hiernavermelde formatie, ter beschikking van de Hogeschool West-Vlaanderen, in de vestiging te Kortrijk en dit gedurende de periode van tot en met /115/02 735/115/03 735/115/12 Uitvoering van de sectoriale sociale programmatie voor de jaren 1999 en 2000 van de sector "Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap waarbij de vervoerkosten van het openbaar vervoer naar en van het werk en fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer wordt toegekend. Het betreft volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerkosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk alsook de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- en werkverkeer a rato van 0, 15 E /km. 740/332/03 Provinciaal reglement dd Zie toelichting bij art /331/02 De Provincieraad heeft op beslist gedurende 10 jaar. jaarlijks een toelage van E ter beschikking te stellen van de Hogeschool West-Vlaanderen - Vlaamse Autonome Hogeschool op voorwaarde dat deze Hogeschool de basisopleidingen Milieukunde en IndustrieelOntwerpen op opricht in het departement Provinciale Industriële Hogeschool Kortrijk én het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie verder in stand gehouden wordt in de vestiging Kortrijk. Functionele groep -760 Algemene recreatiecentra G.O. 760/163/01 760/163/02 Zie naamlijst huurders en pachters (tabello) 760/163/03 760/163/05 760/163/07 760/163/08 XVIII

6 760/380/01 Vaart Brugge-Sluis 760/1 e.a. 23/03 Alle artikels aangaande het domein Raversijde werden ondergebracht onder de functie 760 (algemene recreatiecentra). 760/321/01 Nieuwe overeenkomst wordt opgemaakt. Functionele groep -761 Jeugdvorming 761/332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Provinciale toelagen gefinancierd op basis van het decreet vanwege de Vlaamse Overheid inzake de subsidiëring van provinciebesturen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid. Zie ontvangstartikel 761/465/ /332/04 Provinciaal reglement dd /332/07 Reglement Bestendige Deputatie dd /435/01 Provinciaal reglement dd Provinciaal Reglement dd Functionele groep Cultuur, volksontwikkeling en plechtigheden Provinciale Dienst voor Cultuur G.O. 762/485/01 Bij toepassing van het subsidiereglement komen de Provincies Zeeland en/of Oost- Vlaanderen voor elk 113 tussen bij de organisatie van gemeenschappelijke initiatieven. 762/123/17 Nieuw bibliotheekdecreet: uitbouw van een streekgericht bibliotheekbeleid. 762/124/04 Beslissing Provincieraad dd /332/02 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd Provinciale reglementen dd. 10 en Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd /332/04 Samengevoegd met art. 762/332/14 en 15 in nieuwart. 762/332/27. XIX

7 762/332/10 Provinciaal reglement dd Ook de initiatieven (beperkt) die in het kader van Vlaanderen/Zuid-Nederlandse provincies georganiseerd worden (buiten dit prov. reglement), worden op dit krediet benomen. 762/332/11 Beslissing Provincieraad dd /332/12 Beslissing Provincieraad dd /332/13 Beslissing Provincieraad dd /332/14 Samengevoegd met art. 762/332/04 en 15 in nieuwart. 762/332/27 762/332/15 Zie supra 762/332/16 Provinciaal reglement dd gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd en /332/19 Provinciaal reglement dd /332/20 Provinciaal reglement dd /332/21 Provinciaal reglement dd /332/22 Provinciaal reglement dd , goedgekeurd bij K.B. dd /332/23 Zie toelichting bij art. 762/332/22 762/332/24 Provinciaal reglement dd /332/26 Provinciaal reglement dd /332/27 Samenvoeging artikels 762/332/04, 14 en 15. Nieuw provinciaal reglement in voorbereiding. 762/435/02 Nieuw bibliotheekdecreet: vanaf 2002 rechtstreekse ondersteuning aan de gemeenten van de werking van de openbare bibliotheek. 762/435/22 Zie toelichting bij art. 762/332/22 762/435/23 Zie toelichting bij art. 762/332/22 763/332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Vanaf 1953 wordtjaarlijks een krediet ingeschreven. 762/635/02 762/635/71 762/745/01 Provinciaal reglement dd Zie toelichting bij art. 762/332/22 Beslissing Provincieraad dd xx

8 Functionele groep Sport, openluchtrecreatie en parken 764/121/02 In hoofdzaak reis- en verblijfkosten aan het personeel van het provinciaal zwembad (vanaf 2002 gegroepeerd onder art. 104/121/01) Aan het diensthoofd wordt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor reiskosten toegekend waarvan het bedrag bij beslissing van de Provincieraad werd vastgesteld. 764/331/01 Provinciaal reglement dd /332/01 Provinciaal reglement dd /332/02 Provinciaal reglement dd /435/02 764/435/04 764/435/05 Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd Functionele groep Kunst en Natuurbescherming 774/122/01 774/123/01 774/124/01 Ingevolge de nieuwe cyclus van de provinciale prijzen voor beeldende kunst werd in 1982 de tweejaarlijkse provinciale prijs uitgeschreven (niet-multipliceerbare kunst). 774/331/01 771/332/01 Provinciaal reglement dd vervangen door Provinciaal reglement dd /332/04 Provinciaal reglement van 28. O /332/02 Provinciaal reglement dd , goedgekeurd bij K.B. dd /332/03 Beslissing Provincieraad dd /332/05 Beslissing van de Provincieraad dd /332/04 O.m. besluit van de Provincieraad dd : draaipremie voor molens. Aanpassing reglement in opmaak. 776/332/01 Beslissing van de Provincieraad dd /332/02 Provinciaal reglement dd betreffende de provinciale toelage aan verenigingen voor opvang en revalidatie van wilde dieren, gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd /332/03 Oprichting van het Natuurfonds: beslissing van de Bestendige Deputatie dd , beslissing van de Provincieraad dd Reglement tot vaststelling van de interne werking: goedgekeurd door de Bestendige Deputatie dd , opgeheven bij beslissing van de Bestendige Deputatie dd en gewijzigd bij beslissing dd XXI

9 778/332/01 Provinciaal reglement van van toepassing vanaf /332/02 Provinciaal reglement dd /332/03 Provinciaal reglement dd Beslissing van de provincieraad dd vervangen door provinciaal reglement dd /510/01 Voor de geklasseerde monumenten en landschappen wordt het bedrag van de provinciale tussenkomst vastgesteld bij o.m. het besluit van de Vlaamse Executieve dd bekrachtigd bij decreet dd /633/01 Voor de geklasseerde monumenten en landschappen wordt het bedrag van de provinciale tussenkomst vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Executieve dd bekrachtigd bij decreet dd /510/01 Provinciaal reglement dd /520/01 Decreet dd. 16/04/1996 houdende bescherming van landschappen waarbij Provincies ertoe gehouden zijn in te staan voor een premie van 7,5 % inzake herstel- en verbeteringswerken ter bescherming van landschappen. 777/520/02 Decreet dd betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarbij Provincies ertoe gehouden zijn, in te staan voor een premie van 7,5 % inzake het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 777/635/01 Besluit Provincieraad dd betreffende de betoelaging van de aankoop van natuurgebieden door lokale besturen, gewijzigd bij beslissing dd. 26 juni /635/02 Decreet dd houdende bescherming van landschappen waarbij provincies ertoe gebonden zijn, in te staan voor een premie van 7,5 % inzake herstel- en verbeteringswerken ter bescherming van landschappen. 777/635/03 Decreet dd betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarbij Provincies ertoe gehouden zijn in te staan voor een premie van 7,5 % inzake het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Functionele groep -79 Eredienst 790/125/01 Provinciewet art XXII

10 790/125/02 Provinciewet, art De gebouwen waarvan de Provincie de last van de verzekering draagt zijn (vanaf 2002 inbegrepen in artikel ) Verzekerd kapitaal : Bisschoppelijk Paleis Groot Seminarie Kathedrale kerk E E E E 790/331/01 Art. 19bis van de wet dd , gewijzigd bij de wetten dd en /332/01 Provinciewet, art. 69-9, 790/332/03 Provinciewet, art /332/06 Provinciaal reglement in voorbereiding. Functionele groep Sociale en gezinsvoorzieningen 80l/33l/0l Provinciaal reglement dd (de 2 deelprijzen, m.n. de prijs voor een bijzonder project en prijs voor verdienste blijven bestaan, doch enkel de eerste deelprijs loopt via de procedure van de kandidaatstelling) 801/332/03 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing P.R. dd en 801/332/04 Provinciaal reglement dd /332/08 Provinciaal reglement dd /332/09 Provinciaal reglement dd /435/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing P.R. dd. 27, en 822/332/02 Provinciaal reglement dd /331/02 1) Provinciaal reglement dd en wijzigingen. Tegemoetkoming in sommige kosten van een telefoontoestel en een draadloos telefoontoestel of een ander speciaal communicatie-apparaat en van een personenalarmtoestel bij personen met een ernstige handicap of langdurige ziekte en/of personen ouder dan 80 jaar. 2) Provinciaal reglement dd Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van bepaalde zwaar gehandicapte kinderen en/of van hun ouders. XXIII

11 3) Provinciaal reglement dd en wijzigingen tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging en de opvoeding thuis van kinderen met een ernstige handicap. 833/332/02 Provinciaal reglement dd (uitvoeringsbesluit dd ) 833/332/04 Provinciaal reglement dd , gewijzigd bij beslissing van Provincieraad dd /332/06 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. Opheffing in voorbereiding wat het luik betreft dat specifiek gericht is op beschutte werkplaatsen. 833/332/07 Beslissing Provincieraad dd /332/10 Provinciaal reglement dd en wijzigingen 834/332/03 Provinciaal reglement dd /332/04 Provinciaal reglement in voorbereiding. 834/332/05 Provinciaal reglement dd /331/01 Beslissing Provincieraad dd /332/05 Provinciaal reglement dd /322/01 Provinciaal reglement dd (uitvoeringsbesluit dd ). 833/510/02 Provinciaal reglement dd en wijziging Provinciaal reglement dd gewijzigd dd /633/01 Provinciaal reglement dd gewijzigd dd Provinciaal reglement dd Provinciaal reglement dd /633/01 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd /633/01 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd dd /633/01 Provinciaal reglement dd , gewijzigd dd XXIV

12 Functionele groep Hygiëne en Milieu G.O. 879/465/01 Aandeel Vlaamse Gemeenschap in de kosten van het Provinciaal Milieuconvenant goedgekeurd Provincieraad dd /321/01 874/331/01 Beslissing Provincieraad dd , goedgekeurd bij K.B. dd , gewijzigd op , , en /332/01 Provinciaal reglement dd , opgeheven bij beslissing dd /123/01 Beslissing Provincieraad dd /123/08 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (basisovereenkomst en optie 2) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor het begeleiden van gemeenten, de provinciale milieudatabank,...(zie ontvangstenartikel 879/465/01). 879/123/10 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (optie 3) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor natuur- en landschapsprojecten (zie ontvangstenartike1879/465/01). 879/123/11 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor o.m. de oprichting van een provinciale Mina-raad (zie ontvangstenartikei879/465/01). 879/123/12 Ingevolge het 2 provinciale milieuconvenant (P.R ) (optie 5) verleent de Vlaamse Gemeenschap een subsidie voor projecten rond een duurzaam provinciaal beleid (zie ontvangstenartikel 879/465/01). 879/321/02 Zie art /332/02 Provinciaal reglement dd /332/10 Provinciaal reglement dd /510/01 Provinciaal reglement dd /635/03 Provinciaal reglement dd , gewijzigd op en Functionele groep. 9 Huisvesting en ruimtelijke ordening 922/122/01 Reis- en verblijfkosten voortvloeiende uit de toepassing van de provinciale verordeningen inzake huisvesting. xxv

13 922/123/01 Uitgaven o.m. voortspruitende uit de toepassing van de provinciale verordeningen inzake huisvesting en, ingevolge overeenkomst, met organismen voor initiatieven inzake huisvesting. 922/332/01 Provinciaal reglement dd, en wijzigingen. 922/510/01 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/510/02 Beslissing Provincieraad dd , gewijzigd op , , , , , , ,1, , , , , , , , , , , en betreffende het verlenen van toelagen en leningen inzake huisvesting. Dit reglement is afgeschaft. Oudedossiers blijven 5 jaar geldig. Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/633/01 Provinciaal reglement dd en wijzigingen. 923/510/02 Afschaffing reglement van en latere wijzigingen. Oude dossiers blijven 5 jaar geldig. 924/510/01 Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen Afschaffing wederhuisvestingspremie in een nieuwe reglementering. Nieuw provinciaal reglement dd en wijzigingen. 922/816/01 Krachtens beslissingen Provincieraad dd en , komt de Provincie tussen in de kapitaalsvorming van de plaatselijke bouwmaatschappijen. De provinciale deelneming in de samenstelling van het kapitaal der maatschappijen tot begunstiging van de kleine landeigendommen, geschiedt volgens de principes vervat in de beslissing van de Provincieraad dd Gewestelijke maatschappijen zijn opgericht voor de arrondissementen Brugge- Torhout, Oostende-Gistel, Kortrijk, Roeselare-Tielt, Veurne-Diksmuide en Ieper. Deze maatschappijen ressorteren alle onder de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. 922/816/04 Beslissing Provincieraad dd XXVI

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan,

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1

Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1 Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1 De artikelen 1 tot en met 44 zijn opgeheven bij besluit

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie