Schoolreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolreglement 2010 2011 1"

Transcriptie

1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT INSCHRIJVING Eerste inschrijving Voorrang Herinschrijving Inschrijving geweigerd? Vrije leerling STUDIEREGLEMENT Schoolkosten Studieaanbod Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling Aanwezigheid Afwezigheid Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast Je bent ziek Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je bent (top)sporter Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Spijbelen kan niet Van school veranderen tijdens het schooljaar Persoonlijke documenten Schoolagenda Notities Taken en oefeningen Schoolrapport(en) Bewaren van documenten Begeleiding bij je studies De klastitularis De begeleidende klassenraad De evaluatie Organisatie De deliberatie op het einde van het schooljaar Hoe functioneert een delibererende klassenraad Mogelijke beslissingen Geschreven adviezen Betwisting van de genomen beslissing door je ouders ORDE- EN TUCHTREGLEMENT Leefregels Aangenaam schoolklimaat Taal Kleding en voorkomen GSM/MP Leerlingenkaart Drugsbeleid Schoolreglement

2 3.1.7 Antipestplan Privacy Veiligheid ICT-Protocol Lessen lichamelijke opvoeding (L.O.) Orde- en tuchtmaatregelen Begeleidende maatregelen Mogelijke ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Recht op opvang DEEL III INFORMATIE WIE IS WIE Inrichtende macht Directieteam Ouderraad Schoolraad en lokaal onderhandelingscomité (LOC) Centrum voor leerlingenbegeleiding Wat is een CLB? Ons CLB-schoolteam Openingsuren Belangrijk voor leerling en ouders om te weten KALENDER Vakantieperioden en vrije dagen Oudercontacten Rapporten Einde van de trimesters Klassenraden Schoolse activiteiten Blokstages INSCHRIJVINGSBELEID De visie Inschrijving Voorwaarden voor een inschrijving Werkwijze en verloop Herinschrijving van eigen leerlingen ADMINISTRATIEF DOSSIER VAN DE LEERLING SCHOOLKOSTEN PARTICIPATIE SAMENWERKING MET DE POLITIE VERZEKERINGEN De verzekering lichamelijke ongevallen De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid VRIJWILLIGERS ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN DE SCHOOL EN DE OUDERS Schoolreglement

3 WELKOM IN ONZE SCHOOL Geachte ouders Regina Mundi maakt deel uit van de vzw KASOG. Deze vzw bestaat naast Regina Mundi nog uit de volgende 3 scholen: Sint-Jan Berchmanscollege, Technisch Instituut Sint-Lodewijk en de Kunstschool. Regina Mundi telt 2 vestigingsplaatsen: RM Genk Centrum, Grotestraat 27, RM Genk Verpleegkunde, Weg naar As 62, Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter een beroep doet op onze school. Wij, directie en personeelsleden, zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw zoon/dochter nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Een goede samenwerking tussen ouders en school zal hem of haar zeker ten goede komen. Beste leerling Je bent van harte welkom in Regina Mundi. Voor je vorming en je beroepsopleiding ben je op de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Directie, personeelsleden en medeleerlingen willen je daarbij helpen en steunen. Al die mensen rekenen ook op jou om van onze school een (h)echte gemeenschap te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat jij daaraan actief wilt meewerken: door goed te studeren; door een correcte Nederlandse omgangstaal; door je vriendschap; door je inzet voor je medeleerlingen, voor je klas en voor de hele schoolgemeenschap. Ook tot jou, meerderjarige leerling, richten wij een speciaal woord. Door je meerderjarigheid verandert op juridisch vlak de relatie tot je ouders grondig. Toch hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Wij zijn een heel schooljaar SAMEN ONDERWEG. Daarom is het goed dat wij duidelijke afspraken maken. Die afspraken zijn samengebundeld in het schoolreglement en gegroeid vanuit de bekommernis om het schoolleven zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Wij weten dat een reglement alleen nog geen voorwaarde is om een schoolklimaat te scheppen waarin iedereen zich kan thuis voelen. Veel belangrijker is het vertrouwen in elkaar, de eerbied voor jezelf en voor de anderen, zoals die tot uiting komt in je woorden en in je houding, ook in conflictsituaties. Samen onderweg herken je elkaar. In een schooljaar kunnen wij samen heel wat weg afleggen in onze groei als mens, in onze vriendschap, in ons geloof. Onderweg zullen wij in de anderen het goede ontdekken en hen leren waarderen. Voor zo een schoolgemeenschap waarin elke leerling zich gelukkig voelt, willen wij ons het hele schooljaar inzetten. Veel succes! De directie Ronny Vrijsen en Gerda Janssen Schoolreglement

4 INLEIDING Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project, in het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement werd overlegd tussen de inrichtende macht (ook het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in dit schoolreglement naar "je ouders" wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden. Schoolreglement

5 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie. 1 We gaan hartelijk en respectvol om met alle mensen rondom ons, wat ook hun herkomst of hun sociale achtergrond is. 2 Zowel de kansarmen als de kansrijken moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 3 Iedere jongere moet de mogelijkheid krijgen om te groeien tot een vrije volwassene, die zich bewust is van zijn eigenheid en zijn talenten. 4 Iedereen moet de kans krijgen zich sociaal te ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij: in persoonlijke relaties, in sociale netwerken, als lid van een politieke omgeving, als onderdeel van een ecologisch geheel,... 5 We ontwikkelen de verantwoordelijkheidszin bij jongeren en stimuleren hen om (later) politieke, culturele of sociale engagementen op te nemen. 6 Door een open houding proberen we jongeren aan te leren conflicten op te lossen door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. 7 We proberen jongeren te leren om in een maatschappij met een overvloed aan informatiebronnen goede, verantwoorde en principiële keuzes te maken. 8 Een mens komt maar tot volle rijkdom als hij bereid is om zich levenslang verder te blijven ontwikkelen. Wij geven daartoe de eerste aanzetten. 9 De creativiteit en de passie maken in veel structuren het verschil. We hebben dus voldoende aandacht om die te ontdekken en te stimuleren. 10 Met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en een positieve levenshouding willen wij de jongeren met succes laten doorstromen naar het hoger onderwijs of het beroepsleven. Indien je graag kennismaakt met de achtergrond van deze krachtlijnen, kan je ons uitgeschreven pedagogisch project raadplegen via onze website Schoolreglement

6 DEEL II REGLEMENT 1 INSCHRIJVING 1.1 Eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. 1.2 Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. 1.3 Herinschrijving Eens je ingeschreven bent in onze school (vestigingsplaats), ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel III. 1.4 Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. 1.5 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. Schoolreglement

7 2 STUDIEREGLEMENT 2.1 Schoolkosten Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen gevraagd worden. Deze lijst kan ook altijd gevraagd worden op het secretariaat van de school. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een zwart/wit kopie kost bijvoorbeeld 0,05 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. 2.2 Studieaanbod 1 ste graad 1ste jaar 1ste leerjaar A met optie handel 1ste leerjaar B 2de jaar 2de leerjaar A met optie handel beroepsvoorbereidend leerjaar o mode + verzorging-voeding o kantoor-verkoop + verzorging-voeding 2de graad TSO handel sociale en technische wetenschappen toerisme BSO kantoor moderealisatie en presentatie verzorging-voeding Schoolreglement

8 3de graad TSO gezondheids- en welzijnswetenschappen handel informaticabeheer onthaal en public relations sociale en technische wetenschappen toerisme 7 de jaar TSO (Se-n-Se) Public Relations BSO kantoor moderealisatie en verkoop verzorging 7 de jaar BSO kantooradministratie en gegevensbeheer logistiek E-lab kinderzorg thuis- en bejaardenzorg mode-verkoop 2.3 Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling u: begin eerste lesuur u: begin tweede lesuur u: pauze u: derde lesuur u: vierde lesuur (11.15 u: woensdag) u: middagpauze (12.00 u: woensdag) u: vijfde lesuur u: zesde lesuur u: pauze u: zevende lesuur u: achtste lesuur (voor lln met een 8 ste lesuur in de uurrooster) u: einde lessen Tijdens de middagpauze zijn er twee mogelijkheden: ofwel gaat men thuis eten ofwel blijft men in de school eten. Bij de inschrijving werd samen met de ouders hieromtrent een keuze gemaakt. Deze keuze blijft geldig voor de hele schoolloopbaan. Een wijziging is enkel mogelijk als de ouders op het leerlingensecretariaat de wijziging komen melden. Wie zich onttrekt aan het toezicht kan bij ongeval of letsel geen beroep doen op de schoolverzekering. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden in de jaarkalender opgenomen. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel. Schoolreglement

9 2.4 Aanwezigheid Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 2.5 Afwezigheid Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende activiteiten). Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. Voor elke afwezigheid dient uiteindelijk een schriftelijk bewijs te worden voorgelegd. Deze bewijsstukken bezorg je op het leerlingensecretariaat. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren Je bent ziek Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Een medisch attest is nodig: - voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; - wanneer je in hetzelfde schooljaar reeds vier keer een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; - als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent. Deze afspraak geldt ook voor examens, die vooraf worden afgenomen zoals luisteroefeningen, dictees, spreekoefeningen e.d. als ze aangekondigd werden in de schoolagenda. Dit medisch attest dient opgemaakt te worden op de dag van de aanvang van de ziekte. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt ; het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; Schoolreglement

10 het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. Vrijstelling van vakken Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. Spreiding van het lesprogramma Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren. Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. Je hebt recht op TOAH onder volgende voorwaarden: - je dient meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig te zijn op school wegens ziekte of ongeval (behalve bij chronische ziekte); Schoolreglement

11 - je verblijft op een afstand van maximum 25 km van de school. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 2.5.6) Je bent (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 2.5.6) Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je werd preventief geschorst; je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: o o o ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); ben je orthodox: Kerstfeest (2 dagen) voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest. Schoolreglement

12 2.5.6 Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de studiebekrachtiging Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school. 2.6 Persoonlijke documenten Schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk in. Iedere week wordt jouw agenda door een van je ouders ondertekend. De klastitularis zal dit controleren. In deze schoolagenda kunnen op- en aanmerkingen zowel van ouders als van leerkrachten genoteerd worden. Schoolreglement

13 2.6.2 Notities Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit moet gebeuren Taken en oefeningen Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven Schoolrapport(en) Het rapport informeert jou en je ouders over je prestaties op school. Het bevat informatie over je dagelijks werk, over je testen, je examens. Naast deze kennisinformatie krijg je ook informatie over jouw vaardigheden, gedrag en houding (attitude). Tevens worden aanmerkingen van de leerkrachten erop vermeld. Je ouders ondertekenen ieder rapport Bewaren van documenten Om de onderwijsinspectie inzicht te verschaffen in het onderwijsproces van onze school, moeten een aantal documenten, die verwijzen naar de uitvoering van de leerplannen, ter beschikking staan. Deze documenten zijn: alle uitlegschriften, school- en huiswerken, tekeningen, overhoringen, werkstukken, nota's. De school gaat hiervoor, in het begin van het tweede trimester, per klas drie leerlingen aanduiden. Deze drie leerlingen moeten bovengenoemde documenten thuis zelf bewaren en ze ter beschikking houden van de school, indien deze in het kader van een overheidsinspectie erom verzoekt. Als bewaartermijn geldt: het lopende schooljaar en het daaropvolgende schooljaar. Praktisch gezien gaan deze leerlingen en hun ouders hiervoor een verklaring ter ondertekening aangeboden krijgen. 2.7 Begeleiding bij je studies De klastitularis De klastitularissen vervullen een speciale taak. Bij hen kan je altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studies en je persoonlijke situaties. Ze zijn ook de meest aangewezen personen om in te spelen op mogelijke problemen in je klas De begeleidende klassenraad Als leerling heb je recht op een passende begeleiding. Op geregelde tijdstippen komen de begeleidende klassenraden samen. In deze klassenraden zetelen alle leraren die aan jou lesgeven. De vergadering wordt meestal voorgezeten door een directielid. De graadcoördinator neemt ook deel aan deze vergaderingen. Indien nodig wordt het CLB uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen bespreken de leerkrachten je schoolsituatie. Zij bespreken je studieresultaten, je leer- en leefhouding (gedrag) en zoeken eventueel naar passende oplossingen. Je klastitularis zal je hiervan op de hoogte brengen. Indien nodig wordt het CLB uitgenodigd. Het CLB heeft in zijn opdracht, bij de begeleiding van leerlingen, o.a. als domeinen staan: het leren en studeren en de onderwijsloopbaan. Indien nodig wordt vanuit de leerlingenbegeleiding - op dit centrum een beroep gedaan om mee te zoeken naar de bij jou best passende onderwijsloopbaan. De klastitularis houdt voor elke leerling een pedagogisch dossier bij. Dit pedagogisch dossier moet de school toelaten de studiebegeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Schoolreglement

14 Dit dossier bevat alle gegevens van je studieloopbaan en je houding in onze school. Indien er omwille van jouw gedrag bijzondere maatregelen moeten genomen worden zoals begeleidingsperiode of contract - dan wordt hiervan ook melding gemaakt in dit dossier De evaluatie Mogelijke elementen van de evaluatie Overhoringen zijn testen over een klein leerstofgedeelte (over de vorige les of over enkele lessen). Als het gaat over de stof van de vorige les, mag een overhoring onaangekondigd zijn. Bij een toets gaat het meestal om een test over een afgerond geheel (een hoofdstuk, een thema, een of enkele grammaticale onderwerpen enz.) Bij de grotere toetsen is de moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met die van een examen. Voor sommige vakken zijn er examens. Andere vakken worden permanent geëvalueerd. Bij permanente evaluatie worden de (zelfstandige) opdrachten, de overhoringen en toetsen als norm genomen voor de berekening van het resultaat. Beoordeling attitudes In onze school wordt ook gekeken naar je houding en gedrag. Je leerhouding en leergedrag worden weergegeven in een attituderapport en uitgedrukt in attitudecijfers. De elementen die deel uitmaken van dit attituderapport zijn: je sociale houding (opmerkingen geven, opvallen, kritiek geven, hulp bieden); je discipline (naleven van reglementen, regels, beleefdheid en hoffelijkheid); je inzet en leergierigheid (uitvoeren van opdrachten, lessen leren, problemen oplossen); je werkmethodiek (uitvoeren van taken, manier van werken). Het attituderapport geeft aan in welke mate een leerling de vooropgestelde attitudes bereikt. Het bereiken van deze attitudes is een minimum vereiste om een gunstig advies te krijgen van de delibererende klassenraad. Zij maken integraal deel uit van de opleiding en zijn als zodanig onmisbaar om te kunnen slagen. Stages en inhaalstage In de derde graad worden in een aantal richtingen en de meeste eindejaarsklassen stages ingericht: een aantal praktijkuren wordt omgezet in stage-uren. Hierbij krijgen de leerlingen de kans om in een bedrijf kennis en vaardigheden te verwerven. De opdrachten op de stageplaatsen worden zoveel mogelijk bepaald in functie van de voorziene leerplannen. Zij worden in een stagecontract vastgelegd. De stages die ingericht worden voor leerlingen van het 5 de, 6 de en 7 de jaar zijn verplicht. Zij kunnen eventueel de schooluren overschrijden. Het niet deelnemen aan de stages kan leiden tot het niet slagen op het einde van het schooljaar. Indien een leerling gewettigd afwezig is tijdens een vastgelegde stageperiode, dan kan hij verplicht worden om een inhaalstage te doen. Geïntegreerde proef (GIP) In de 6 de jaren TSO en BSO en de 7 de specialisatiejaren krijgen de leerlingen een jaaropdracht, een zogenaamde geïntegreerde proef (GIP). De term geïntegreerde proef heeft betrekking op het vakoverschrijdende karakter van de proef, m.a.w. zoveel mogelijk vakken van het studiekeuzegedeelte worden bij de opdracht betrokken. Men tracht in de opgave het niveau van kennen, weten en begrijpen te overstijgen en te komen tot toepassen en integreren. Het resultaat van dit werk wordt gebundeld in een GIP-dossier, dat de mogelijkheid biedt om naast het uiteindelijke resultaat (= het product) ook de evolutie van de leerling (= het proces) nauwgezet op te volgen en, indien nodig, bij te sturen. Schoolreglement

15 De evaluatie van de GIP bestaat uit twee grote onderdelen. De procesevaluatie geeft gedurende het hele schooljaar een overzicht van de vorderingen bij het werken aan de geïntegreerde proef. Daarnaast is er een productevaluatie die het eindwerk evalueert aan de hand van het getoonde product en de verdediging voor de jury. Op het einde van het schooljaar, bij wijze van afronding, wordt van de leerling verwacht dat hij zijn GIP persoonlijk toelicht voor een jury. Hierbij spelen presentatie en verdediging een voorname rol Organisatie Wat bij afwezigheid Een afwezigheid op een examen moet steeds verantwoord worden met een doktersattest. De directeur zal dan in overleg met de betrokken vakleraar beslissen of dit gemiste examen moet worden bijgemaakt. Indien een leerling(e) een aantal overhoringen, taken, toetsen, testen en/of examens heeft gemist, dan kan de vakleraar beslissen dat deze leerling voor zijn vak een onvolledige uitslag heeft. Door deze beslissing moet de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar kijken of hij voldoende gegevens heeft om een definitieve beslissing te nemen, zo niet dan kan hij desnoods overgaan tot het opleggen van bijkomende proef/proeven. Permanente evaluatie Sommige vakken kennen een systeem van permanente evaluatie. De vakgroep en/of vakleraar legt vast hoe en wat zal geëvalueerd worden. De vakleraars delen dit bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen mee. Examensysteem Alle klassen kennen op het einde van elk trimester/semester een examenperiode. Hierbij wordt voor de meeste vakken een examen gehouden. Voor deze vakken heeft dit examen schriftelijk plaats, voor bepaalde vakken o.a. taalvakken kunnen deze examens mondeling georganiseerd worden. Voor de schriftelijke examens wordt het halve-dag-systeem ingevoerd, waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om tijdens de examenperiode in de school te blijven studeren. De leerlingen die dit wensen, moeten zich hiervoor wel inschrijven. Bijkomende proeven Bijkomende proeven worden georganiseerd om de delibererende klassenraad de mogelijkheid te geven een definitieve eindbeslissing te nemen. Zij worden alleen in uitzonderlijke situaties toegekend: o.a. bij een onvolledige uitslag, bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, bij nieteenduidige resultaten, Een bijkomende proef kan alleen opgelegd worden als blijkt dat de klassenraad niet over voldoende gegevens beschikt om een beslissing te nemen. De bijkomende proeven hebben steeds plaats op het einde van augustus. De geïntegreerde proef Deelname aan deze proef is voor alle leerlingen in een zesde jaar van TSO - BSO studierichtingen verplicht. De geïntegreerde proef is een vak- of specialiteitoverstijgend examen dat een oordeel uitspreekt over het specifieke van de gevolgde opleiding. De examencommissie van de geïntegreerde proef is samengesteld uit leerkrachten en deskundigen uit de bedrijfswereld. Schoolreglement

16 De jury van de GIP moet de klassenraad een oordeel aanreiken over het voldaan hebben voor de praktische en technische aspecten van de vorming. Stages In de lessentabellen van de derde graad TSO en BSO zijn stages opgenomen. Voor elke leerling wordt een individueel stagecontract opgesteld, waarin verwezen wordt naar een algemeen stagereglement. De evaluatie van deze stages gebeurt door de interne stagementor in samenspraak met de stagebegeleider en maakt in BSO een essentieel onderdeel uit van de eindbeoordeling. Fraude Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Hij beslist zelf niet over de gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt. 2.8 De deliberatie op het einde van het schooljaar Hoe functioneert een delibererende klassenraad De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling(e) waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers of zusters (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zusters (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten). Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: of je al dan niet geslaagd bent; welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich daarbij op: het resultaat van de globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. Schoolreglement

17 De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je een als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd; je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat je resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). Een oriënteringsattest is bindend. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad; een getuigschrift van de tweede graad; een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO; een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar)); een certificaat van het Se-n-Se van de derde graad TSO (specialisatiejaar) Geschreven adviezen De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten: raadgevingen m.b.t. je studie- en werkmethode; concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). De delibererende klassenraad is verplicht elk B- en C-attest te motiveren. Schoolreglement

18 2.8.4 Betwisting van de genomen beslissing door je ouders De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling(e). Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders de volgende procedure volgen. 1 Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt telefonisch op het nummer (tussen 9.00 uur en uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde toont, aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is. Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies: men heeft je ouders er inderdaad van kunnen overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer; men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan; men is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het overwegen waard zijn. In dit geval roept men zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, die aan je ouders ook schriftelijk wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan. 2 Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders schriftelijk beroep instellen bij: Vzw KASOG Voorzitter van de interne beroepscommissie De heer Martin Cleuren Stegestraat Genk Dit moet gebeuren uiterlijk de vierde werkdag na verzending (poststempel) van het resultaat van: - hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd; - hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan. Het niet-naleven van de vormvereiste en/of de termijn leidt tot de onontvankelijkheid van het beroep. De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het schoolbestuur. 3 Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen: - indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het schoolbestuur deze beslissing bij aangetekend schrijven aan je ouders mee en motiveert ze; - indien de delibererende klassenraad wel opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur deelt de beslissing van de delibererende klassenraad binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven aan je ouders mee en motiveert ze. 4 Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe! Schoolreglement

19 3 ORDE- EN TUCHTREGLEMENT 3.1 Leefregels Aangenaam schoolklimaat s Morgens en s middags ben je op tijd in de school en aan de klas. Kom je om een of andere reden te laat, dan ga je je eerst melden op het leerlingensecretariaat. Naargelang de reden krijg je een blauwe of rode stempel in je agenda. Deze stempel laat je aan je leerkracht zien bij het binnenkomen in de klas. De leerlingen van het 1 ste, 2 de en 3 de jaar verblijven tijdens de kleine pauzes op het schoolplein van de Grotestraat. Wanneer deze leerlingen vóór en na een kleine pauze les hebben in Klokkuil of in de C-bouw, dan moeten zij op dit schoolplein blijven. Tijdens de middagpauze verblijven deze leerlingen op het schoolplein van de Klokkuil. De leerlingen van het 4 de, 5 de, 6 de en 7 de jaar verblijven tijdens de pauzes op het schoolplein van de Klokkuil. Wanneer deze leerlingen vóór en na een kleine pauze les hebben in de Grotestraat/Steeneikstraat, mogen zij ook op dit schoolplein blijven. Wanneer de leerlingen les hebben in een ander gebouw dan waar hun schoolplein is, gaan zij dadelijk na het 1 ste belsignaal naar het lokaal van het andere gebouw waar ze les hebben. Tijdens de pauze blijf je op het aangeduide schoolplein en niet in de gangen of aan de toiletten. s Morgens en na iedere pauze gaan de leerlingen bij het eerste belsignaal dadelijk naar het lokaal waar ze les hebben. Er worden geen sleutels meegegeven. Je zorgt er dus voor dat je alle boeken en schriften of ander materiaal meeneemt bij het verlaten van de klas. Als je in een vaklokaal les hebt gehad ga je rechtstreeks naar het schoolplein. Je neemt je boeken of boekentas mee. Als je in een reizende klas zit ga je alleen tijdens de pauze naar je kastje. Tussen de lesuren blijf je rustig in de klas en leg je alles klaar voor de volgende les Taal Correct en verzorgd Nederlands heb je altijd nodig. Daarom besteden we er in de school heel veel aandacht aan. Je praat steeds Nederlands, zowel in de klas als op het schoolplein. Indien je je niet aan deze afspraak houdt, krijg je een extra taak. Opmerkingen i.v.m. je taalgebruik worden gemaakt om je te helpen. Aanvaard ze en houd er rekening mee Kleding en voorkomen In de klas, op het schoolplein, op de stageplaats en tijdens de buitenschoolse activiteiten kleed je je sober, netjes en verzorgd. Uitdagende kleding, vakantiekleding en sportkleding kan je dragen na schooltijd. Bij het dragen van bloesjes dient de buik bedekt te zijn en de schouderbandjes moeten minstens een hand breed zijn; verder laten we geen decolletés toe en moeten rokjes een behoorlijke lengte hebben. Schoolreglement

20 Voor de jongens: een lange broek of 3/4 de broek. Je draagt schoenen die vast aan de voet zitten. Het dragen van slippers of muiltjes is verboden omwille van de veiligheid! Voor de LO-lessen is er een uniform voorzien. Het T-shirt met het embleem van RM en de zwarte legging of de bermuda zijn alleen in de school verkrijgbaar. Daarbij draag je sportschoenen met kleurvaste zolen en witte sokken. Het turngerei zit in een turnzak (geen plastieken zak). Hoofddeksels (petten, hoofddoeken, ) zijn verboden. De school is niet verantwoordelijk voor het verlies van juwelen of andere waardevolle voorwerpen. Daarom laat je deze beter thuis. Zichtbare piercings en zichtbare tatoeages zijn niet toegelaten, met uitzondering van een fijn neusknopje en een beperkt aantal oorsieraden. Op de stageplaats en tijdens de praktijklessen draag je de voorgeschreven kledij. Bovendien volg je de geldende regels van de stageplaats. In geval van betwisting aanvaard je de beslissing van de directie GSM/MP3 Omdat GSM's de rust verstoren en de aandacht afleiden, is het gebruik ervan op school verboden. Bij overtreding wordt het toestel afgegeven en naar het secretariaat gebracht. Op het einde van de dag krijgt de leerling de GSM terug. In de agenda wordt een opmerking genoteerd. Deze opmerking moet tegen de volgende schooldag door één van de ouders ondertekend zijn. Het voorbije schooljaar heeft bewezen dat GSM s voor heel wat onrust en overlast zorgen tijdens en tussen de lessen. Daarom vragen wij om de GSM thuis te laten. In dringende gevallen kunnen de leerlingen steeds telefoneren op het secretariaat. MP3-spelers mogen niet in het schoolgebouw gebruikt worden Leerlingenkaart Vanaf september krijg je een leerlingenkaart (pasje) met foto en vermelding van de naam, de klas, of je al dan niet thuis gaat eten, Deze kaart dien je steeds op zak te hebben, ook de leerlingen van de zevende jaren. De leerlingen van het 1 ste tot en met het 3 de jaar mogen s middags de school enkel verlaten wanneer zij thuis gaan eten én mits toestemming van de ouders. Leerlingen die op meer dan 3 km van onze school wonen, komen hier niet voor in aanmerking en moeten s middags op school blijven. Voor de 4 de, 5 de en 6 de jaars is alleen een uitdrukkelijke toestemming van de ouders voldoende om s middags de school te verlaten. Leerlingen van een 7 de jaar hebben deze toestemming niet nodig. Hierbij willen we wel vermelden dat je alleen verzekerd bent wanneer je thuis gaat eten. Indien je de school (zonder geldig pasje) toch verlaat, is dit spijbelen en word je gesanctioneerd met een strafstudie. Wanneer je het pasje thuis vergeten bent, mag je de school niet verlaten tenzij je vooraf, via het secretariaat, een bewijs gevraagd hebt. Bij het terug op school aankomen kan je dan bij een eventuele controle dit bewijs laten zien. De leerlingen die s middags de school mogen verlaten doen dit vóór uur. Als zij ná uur terug op school toekomen, blijven ze op school. Schoolreglement

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave. Schoolreglement

1 Inhoudsopgave. Schoolreglement 1 Inhoudsopgave 2 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 2.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie. 4 2.2 Engagementsverklaring

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1)

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) Verspreid over de duur van de lessen Nederlands laat de taallesgever de cursisten een aantal keer deze toetstaak uitvoeren. Hij/zij kan een eventuele vooruitgang

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be 2015-2016 Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be Welkom in onze school, een school voor jou! Beste ouder(s) Wij zijn blij dat

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be.

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be. SCHOOLREGLEMENT SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat 5 9220 HAMME 052 47 92 84 052 47 07 55 stj @ durme.be www.stj.be 1 INHOUDSTAFEL blz. 3 Welkomwoord Het schoolreglement blz. 6 DEEL I:

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent telefoon: 09 235 04 20 dagschool@htisa.be www.htisa.be schoolreglement 2012-2013 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA SCHOOLREGLEMENT ONDER DEN TOREN 13-14 MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA 2800 MECHELEN TEL 015 646 902 2014-2015 Onder den Toren 13/14-2800 Mechelen Tel. 015 646 902 - Fax 015 646 997 e-mail:

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2009 Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Deel I Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING. Beste leerling(e), 1 Pedagogisch project

Deel I Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING. Beste leerling(e), 1 Pedagogisch project SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, in het tweede deel vind je het studiereglement

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. 2012-09-03 Derde graad Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2012-2013 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 Onthaal 9.30 10.30 Rijbewijs op School 2015-2016 & 2016-2017 10.30 11.00 Pauze 11.00-11.45 Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL 2015-2016 ALGEMENE CIJFERS

Nadere informatie

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 1 Schoolreglement Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 2 3 Beste Ouders Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie, leraars

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT SINT-LUKAS KUNSTHUMANIORA BRUSSEL EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Pedagogisch project Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel 2 Engagementsverklaring 2.1 Oudercontacten

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Hoofdstuk 1 Organisatie van de lessen Artikel 1 Artikel 2 Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2015 2016

SCHOOLJAAR 2015 2016 Petrus & Paulus, vrije scholen aan zee vzw. Campus West Sint-Lutgardisinstituut Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.petrusenpaulus.be e-mailadres: slo@petrusenpaulus.be

Nadere informatie

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten Toetsreglement Dr. Nassau College Gieten April 2016 Noten vooraf 1. De vestigingsmanager beslist in alle gevallen waarin niet is voorzien. 2. Dit toetsreglement wordt elk schooljaar geëvalueerd en eventueel

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD School voor Wetenschap en technologie 2 DE EN 3 DE GRAAD Dienstensector Schoolreglement deel 1 deel 2 Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. Tweede graad 2012-09-03 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Don Bosco Halle SCHOOLREGLEMENT 1 september 2014 schooljaar 2014-2015 tel 02-356 29 49. fax 02-363 09 81 e-mail info@donboscohalle.be www.donboscohalle.be Maatschappelijke

Nadere informatie

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is Opvoeden is Liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede, antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden; bewonderen, geestdriftig zijn, veel zien en nog meer zwijgen, zien groeien, zien ontluiken,

Nadere informatie