Het post-2015 ontwikkelingskader: Inzet, uitdagingen en kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het post-2015 ontwikkelingskader: Inzet, uitdagingen en kansen"

Transcriptie

1 BRUSSEL / / 6 DE EDITIE ACHTERGRONDNOTA Het post-2015 ontwikkelingskader: Inzet, uitdagingen en kansen ATELIER 2 Opties voor het mobiliseren van financieringsbronnen voor het post ontwikkelingskader beyond aid Antonio Gambini (CNCD ) Abstract Het financieringskader voor ontwikkeling is sterk geëvolueerd sinds de goedkeuring van de consensus van Monterrey (2002), met onder andere de opkomst van nieuwe donorlanden en de Zuid-Zuidsamenwerking, de stijging van de particuliere geldstromen (BDI, geldstortingen van migranten, enz.) en het verminderde volume van de officiële ontwikkelingshulp in vergelijking tot andere geldstromen. In deze nieuwe configuratie vormt de vrijmaking van binnenlandse geldstromen binnen de ontwikkelingslanden de meest stabiele en direct beschikbare bron om ontwikkeling te financieren. Het nationale fiscale beleid speelt hierin een belangrijke rol en kan de ongelijkheid binnen de ontwikkelingslanden verminderen. De middeninkomenslanden (MIC s) beschikken gemiddeld over grotendeels voldoende binnenlandse middelen om aan hun financieringsbehoeften te voldoen, maar dit is niet het geval voor de minst ontwikkelde landen (MOL). Daarom kan de ODA een belangrijke rol blijven spelen in de MOL, op voorwaarde dat de kwantiteit en de kwaliteit verbeterd worden. De coherentie en de stabiliteit van het internationale systeem spelen ook een cruciale rol bij de bevordering van ontwikkelingsstrategieën op lange termijn: de impact van de financiële crisis en van de klimaatverandering heeft aangetoond dat het belangrijk is om het internationaal financieel systeem te reguleren en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Handel en directe buitenlandse investeringen (BDI) kunnen ontwikkelingsstrategieën verder versterken als ze in die zin gereguleerd zijn. De strijd tegen illegale kapitaalvlucht is een andere mogelijke hefboom. Ten slotte kunnen nieuwe vormen van internationale belastingheffing zorgen voor een stabiele en toereikende financiering van mondiale publieke goederen. Context Sinds de goedkeuring van de Millenniumagenda in 2000 en de consensus van Monterrey in 2002, is de internationale context ingrijpend veranderd, met onder andere de economische crisis in de OESO-landen 1

2 en de recente daling van de ODA-budgetten, het opkomen van de Zuid-Zuid-samenwerking en het toegenomen belang dat wordt gehecht aan vraagstukken over beleidscoherentie voor ontwikkeling. De financieringsbronnen voor de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden zijn eveneens geëvolueerd tijdens de voorbije tien jaar, met een steeds meer uitgesproken verschil tussen de middeninkomenslanden en de lage-inkomenslanden. Zo steeg het gemiddelde belastingsinkomen in ontwikkelingslanden van 23% naar 29% van het bbp tussen 2000 en 2010, met evenwel contrasterende situaties afhankelijk van de categorie van land. Daarnaast zijn directe buitenlandse privé-investeringen (BDI) en stortingen van migranten in dezelfde periode verdrievoudigd in nominale termen, zelfs al weten we dat de privégeldstromen zich vooral concentreerden in middeninkomenslanden. Het relatieve belang van de ODAgeldstromen is daarentegen afgenomen, maar bleef wel beduidend in de lage-inkomenslanden. Het resultaat hiervan is dat er sprake is van een gemengde trend met geldstromen van internationale privékapitalen die geconcentreerd zijn in middeninkomenslanden, terwijl lage-inkomenslanden nog steeds sterk afhankelijk blijven van de ODA. De macro-economische situatie in de ontwikkelingslanden is ook aan het verbeteren. De middeninkomenslanden hebben grote hoeveelheden reserves aan buitenlandse valuta verzameld om zich te wapenen tegen de internationale financiële instabiliteit, terwijl armere landen gedeeltelijk uit de spiraal van schulden zijn gekropen door de schuldkwijtscheldingsoperaties en door de stijgende prijzen van uitgevoerde grondstoffen. De gevolgen van de wereldwijde crisis van hebben er echter toe geleid dat de reserves geslonken zijn, en tegelijkertijd zijn veel arme landen opnieuw de schulden aan het opbouwen, en lopen ze op die manier het risico om in een nieuwe cyclus van onhoudbare schulden te belanden indien er zich een wijziging zou voordoen in de internationale conjunctuur. De financieringsbehoeften zijn moeilijk te berekenen. Toch schat het VN-rapport, Onderzoek naar de economische en sociale situatie in 2012 (UNDESA, 2012), dat er per jaar 1000 miljard dollar nodig is om de sociale en klimatologische uitdagingen in de komende decennia het hoofd te bieden. De vergelijking (Griffiths 2013) van de financiële uitgaven (uitgaande illegale geldstromen, schuldaflossing en legaal uitgevoerde winsten) en de financiële inkomsten in de ontwikkelingslanden (ODA, geldstortingen van de migranten, BDI, inkomende leningen) leidt tot de conclusie dat de nettooverdracht globaal gesproken negatief is voor de ontwikkelingslanden, met name als gevolg van de illegale kapitaalvlucht, die op een bedrag neerkomt die fors hoger is dan wat zij ontvangen in ODA. Na een decennium van stijgingen, is de mondiale ODA sinds 2011 beginnen dalen. Ten slotte wordt de Zuid-Zuid-samenwerking steeds belangrijker: de hulp van opkomende landen vertegenwoordigt meer dan 10% van de wereldwijde hulp, terwijl de Zuid-Zuid-handel goed is voor de helft van de wereldhandel en de opkomende landen (in het bijzonder de BRIC-landen) spelen een steeds belangrijkere rol bij de BDI. In 2008 heeft de handel tussen Afrika en andere ontwikkelingslanden voor het eerst de Afrikaanse handel met de Europese Unie overtroffen. Problemen en uitdagingen Er stellen zich meerdere uitdagingen rond het financieringsluik van de post-2015 agenda. In termen van het mobiliseren van binnenlandse middelen, vormt fiscaliteit een centrale vraag op verschillende niveaus. De gemiddelde belastingsinkomsten van lage-inkomenslanden bedragen slechts 13% van het bbp, in vergelijking met 22% in de middeninkomenslanden en 35% in landen met hoge 2

3 inkomens. Het UNDP schat echter dat de belastingsinkomsten van ontwikkelingslanden meer dan 20% van het bbp moeten vertegenwoordigen om de ontwikkelingsdoelstellingen te halen. Om die reden vormt de verbetering van de belastingsinning een grote uitdaging voor ontwikkelingslanden. Daarnaast lijkt de herverdelende functie van belastingen wezenlijk te zijn in de noodzakelijke strijd tegen ongelijkheid. Bovendien is een aanzienlijk deel van de illegale geldstromen uit de ontwikkelingslanden verbonden met de praktijken van transnationale bedrijven die belastingen willen ontduiken door de manipulatie van transferprijzen. Het UNDP (UNDP 2011) schat de illegale geldstromen afkomstig uit de minst ontwikkelde landen op 26,3 miljard dollar in 2008, wat bijna 5% van hun bbp uitmaakt. 65 à 70 % van deze geldstromen zouden te maken hebben met belastingontduiking van transnationale bedrijven. De invoering van wereldwijde belastingen (op de internationale geldstromen, op de uitstoot van broeikasgassen, enz.) zou toelaten om aanvullende, nieuwe financieringsbronnen vrij te maken voor ontwikkeling en mondiale publieke goederen. Wat betreft het vrijmaken van internationale middelen voor ontwikkeling, is de mondiale ODA sinds 2011 gedaald (wat neerkomt op 0,29% van het BNI van de donorlanden). De ODA vormt echter een belangrijke financieringsbron voor de lage-inkomenslanden, waar ze gemiddeld 13% van het bbp uitmaakt en 60% van de externe financieringsbronnen in vergelijking met slechts 0,3% van het bbp en 4% van de externe financieringsbronnen in middeninkomenslanden, die nochtans meer dan de helft van de totale ODA ontvangen. De ODA blijft lijden aan een gebrek aan efficiëntie (slechts 1 van de 12 indicatoren van de Verklaring van Parijs werden gehaald). De versnippering van de hulp is nog verergerd: in 2010 kende elk donorland gemiddeld hulp toe aan 68 partnerlanden en elk partnerland kreeg gemiddeld hulp van 20 donorleden van de OESO. Als de Zuid-Zuid-samenwerking de arme landen in staat stelt om de ODA-bronnen te diversifiëren, dan kan de toename van donoren de versnipperingsproblemen verergeren als de hulp niet geharmoniseerd is en niet in lijn is met de strategieën van de ontvangende landen. De traditionele donorlanden hebben bovendien ten aanzien van de middeninkomenslanden de combinatie verkozen van hulp en leningen (blending), met het risico dat dergelijke investeringen tot nieuwe schulden leiden en dat de hulp de armste bevolkingsgroepen niet zal bereiken. BDI zijn overigens de belangrijkste internationale bron van ontwikkelingsfinanciering, met meer dan 500 miljard dollar aan inkomende BDI in ontwikkelingslanden. Deze instroom is echter zeer geconcentreerd: de helft van de directe buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden zijn voorbestemd voor de BRIClanden (Brazilië, Rusland, India, China). Daar tegenover staat dat Afrika minder dan 5% van de mondiale BDI krijgt, en dit vooral op het gebied van ontginning van ruwe grondstoffen met een lage toegevoegde waarde die weinig werkgelegenheid schept. De aard van de BDI is ook beslissend: fusies en overnames, die een derde van de BDI vormen, brengen geen extra productief kapitaal binnen. In realiteit kunnen enkel de feitelijke investeringen in de industriële sectoren de productiecapaciteiten, werkgelegenheid en technologie-overdracht helpen versterken. Slechts enkele middeninkomenslanden zijn erin geslaagd dit type van BDI aan te trekken door zich aan te passen aan ketens van industriële productie (zoals de BRIC-landen en enkele andere opkomende landen uit Latijns-Amerika (Mexico en Chili), Zuid-Oost Azië (Indonesië, Maleisië, Vietnam en Thailand) en Turkije). Ten slotte, zoals de consensus van Monterrey al heeft benadrukt, zijn er voor de financiering van een efficiënte ontwikkelingsstrategie op middellange en lange termijn coherente financierings-, monetaire en internationale handelsstelsels nodig. Het gebrek aan multilaterale beslissingen ter zake heeft echter de problemen van financiële instabiliteit, instabiliteit van de wisselkoersen en de mondiale onevenwichten verergerd. Daarnaast heeft de verlamming van de WTO-onderhandelingen tot een reeks bilaterale akkoorden geleid, die over het algemeen ongunstig zijn voor de ontwikkelingslanden, omdat de 3

4 geïndustrialiseerde landen er over het algemeen naar gestreefd hebben om de aspecten te liberaliseren waarin de ontwikkelingslanden zich weigerden te engageren in het kader van de WTO. Deze inconsistenties waren nefast voor de meeste sectoren van de MDG s. Op het gebied van voedselzekerheid bijvoorbeeld, heeft speculatie over de landbouwgrondstoffen tot prijsstijgingen geleid die de voedselcrisis in de arme landen verergerd heeft, waar lokale producenten de concurrentie van de dumpingprijzen van de uitvoer van landbouw- en voedselbedrijven moesten ondergaan als gevolg van ongunstige handelsakkoorden. Op het gebied van gezondheid hebben de akkoorden over intellectuele eigendomsrechten ertoe geleid dat de toegang tot medicatie in arme landen afnam. Over het algemeen zijn de ontwikkelingslanden het slachtoffer geworden van een overwaardering van hun wisselkoersen en van grillen van het internationaal privé-kapitaal, wat geleid heeft tot cycli van financiële zeepbellen en crisissen. Voorstellen De financiering van een post-2015 kader moet gebaseerd zijn op meerdere internationale en nationale bronnen. Op fiscaal gebied vormt het een grote uitdaging om de belastingsinning te verbeteren ter verhoging van de mobilisering van de binnenlandse middelen voor ontwikkeling, wat onder meer door een versterking van de lokale bestuurlijke capaciteiten moet gebeuren. Bovendien zou een progressief fiscaal beleid de groeiende ongelijkheden in ontwikkelingslanden kunnen terugdringen. Ten slotte moet de illegale kapitaalvlucht, die bijna tien keer de bedragen van de ODA overschrijdt, aan banden worden gelegd. Dit wil zeggen dat belastingsparadijzen ontmanteld moeten worden, door de invoering van een automatisch en multilateraal uitwisselingssysteem voor fiscale informatie, en dat de praktijken van belastingsontduiking van internationale bedrijven aan banden moeten worden gelegd, door hen te verplichten om per land hun activiteiten, zakencijfer, personeel en belastingen openbaar te maken. Op het gebied van de ODA moeten de kwantitatieve doelstelling van 0,7% herbevestigd en bereikt worden, evenals de kwalitatieve doelstelling van geharmoniseerde hulp die afgestemd is op de strategieën van de partnerlanden. De taken moeten verdeeld worden tussen de traditionele donoren en de opkomende donoren, met als prioriteit om de strategieën van de ontwikkelingslanden te versterken volgens het principe van eigenaarschap, om zo de door de Noord-Zuid- en Zuid-Zuid-samenwerking vrijgemaakte middelen op een consistente en efficiënte manier te beheren. Op het gebied van de BDI bestaat de uitdaging erin om de ontwikkelingseigenschappen ten volle te benutten. Dit wil zeggen dat de ontwikkelingslanden genoeg marges moeten hebben om de juiste BDI aan te trekken die hun productie- en technologische capaciteiten zullen versterken, en de BDI een halt toe te roepen die enkel aangespoord wordt door financiële belangen van transnationale bedrijven op korte termijn. Dit betekent dat er ten opzichte van transnationale bedrijven normen moeten ingevoerd worden voor prestatie en voor respect voor sociale en ecologische normen. De volatiele aard van de beleggingsportefeuilles betekent dat men aan de ontwikkelingslanden manoeuvermarges moet laten om kapitaalcontroles in te voeren om zo speculatieve kapitaalinkomsten terug te dringen en privé-kapitalen op lange termijn te bevorderen. Op het gebied van internationale handel, is het noodzakelijk om in elk handels- en investeringsakkoord een speciale en gedifferentieerde behandeling (SDT) voor de ontwikkelingslanden te garanderen. Dit 4

5 betekent dat ze kunnen profiteren van de flexibiliteit op intellectueel eigendomsrecht en dat ze kunnen beschikken over tariefvrijstellingen die hun jonge industrieën beschermen. Ten slotte zullen globale belastingen, zoals de belasting op financiële internationale transacties of de belasting op de uitstoot van broeikasgassen het mogelijk maken om de nefaste gevolgen, die uitgelokt zijn door de speculatie op korte termijn, en de klimaatveranderingen terug te dringen. Daarnaast zullen ze er voor zorgen dat er extra middelen vrijgemaakt worden voor de financiering van mondiaal publieke goederen met name voor de aanpassing aan de klimaatverandering in de arme landen. Meer algemeen gesproken kunnen enkel voldoende ambitieuze multilaterale akkoorden op het gebied van internationale financiële regulering en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ervoor zorgen dat de inspanningen op het gebied van ontwikkeling niet worden weggevaagd door de gevolgen van de wereldwijde crisissen. In diezelfde optiek is het noodzakelijk om op internationaal niveau een transparant en onafhankelijk oplossingsmechanisme voor staatsschulden in te stellen om dergelijke staatsschulden, die momenteel van toepassing zijn op Europese landen, te kunnen voorkomen. Vragen Welk soort begrotingsbeleid zal voldoende binnenlandse middelen kunnen vrijmaken en de efficiëntie van de ontwikkeling kunnen vergroten? Hoe kan de efficiëntie van de ODA versterkt worden in de context van de toenemende Zuid-Zuidsamenwerking? Hoe kan het ontwikkelingskarakter van de directe buitenlandse investeringen en van de internationale handel gegarandeerd worden? Welke instrumenten moeten er ingezet worden om de strijd aan te gaan tegen de illegale kapitaalsvlucht, die niet-aangegeven en niet belast wordt en die de staten verarmt? Hoe kan beleidscoherentie gegarandeerd worden ten gunste van ontwikkeling op financieel, commercieel en ecologisch gebied? Noot: dit document weerspiegelt de persoonlijke opvattingen van de auteur en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking of de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Bronnen Cottarelli C., Revenue mobilization in developing countries, IMF fiscal affairs department, March 2011 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013 IMF, OECD, UN and World Bank, Supporting the development of more effective tax systems, a report to the G-20 development working group, 2011 Griffiths, J., Global financial flows, aid and development, CONCORD and AidWatch, 2013 Stijns, J.-P. et al., Can we still achieve the Millenium Development Goals? From Costs to policies, OCDE, 2012 ODI, Who foots the bill after 2015? What new trends in development finance mean for the post-mdgs, October

6 UNDESA, World Economic and Social Survey In Search of New Development Finance, 2012 UNDP, Illicit financial flows from the least developed countries: , May

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren

of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren stichting oikos, utrecht, 2008 VOORWOORD Dit boek gaat over hoe het kan dat er jaarlijks

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Afrika in economisch perspectief

Afrika in economisch perspectief Afrika in economisch perspectief JUDITH ARENDS EN THIJS DE RUYTER VAN STEVENINCK TIJDENS HET WORLD ECONOMIC FORUM in Davos in januari 2001 lanceerde de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, samen met

Nadere informatie

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Belastingen Fair Taxes. Juni 2011

Belastingen Fair Taxes. Juni 2011 Belastingen Fair Taxes Juni 2011 1 Per jaar lopen ontwikkelingslanden naar schatting tot wel 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen 1, bijna 7 keer het bedrag dat westerse landen per jaar uittrekken

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

iob evaluaties n o 292 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999

iob evaluaties n o 292 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999 iob evaluaties n o 292 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999 inspectie ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie mei 2003 iob evaluaties n o 292 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase ARITAKE-WILD Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase Nationaal dossier België Brussel 14 oktober 2009 Auteur van

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

Verslag 2009. Economische en financiële ontwikkeling

Verslag 2009. Economische en financiële ontwikkeling Verslag 29 Economische en financiële ontwikkeling Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Het Belgisch Investeringsfonds voor Ontwikkelingslanden (BIO) onder de loep. 11.dossier. Ondernemen tegen armoede?

Het Belgisch Investeringsfonds voor Ontwikkelingslanden (BIO) onder de loep. 11.dossier. Ondernemen tegen armoede? Het Belgisch Investeringsfonds voor Ontwikkelingslanden (BIO) onder de loep. 11.dossier Ondernemen tegen armoede? Inhoudstafel Lijst van afkortingen 2 Verklarende woordenlijst 3 Samenvatting 5 Voorwoord

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 389 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Handel, groei en intellectuele

Nadere informatie

PERU HKH Prinses Astrid

PERU HKH Prinses Astrid PERU Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 18 > 25 oktober 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Klimaat- en voedselcrisis

Klimaat- en voedselcrisis Klimaat- en voedselcrisis DUURZAME KLEINSCHALIGE LANDBOUW ALS DEEL VAN DE OPLOSSING COLOFON Dit dossier bevat bijdragen van: Brigitte Gloire, Thierry Kesteloot, Marieke Poissonnier, Corentin Dayez, Saar

Nadere informatie

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog Sector analyse Micro finance Ditteke den Hartog 2006 Woord en Daad Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Elke kopie van dit document

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Globalisering op een kruispunt. Uitdagingen voor de toekomst

Globalisering op een kruispunt. Uitdagingen voor de toekomst Globalisering op een kruispunt Uitdagingen voor de toekomst Inhoud Voorwoord 4 Wereldhandel 6 Economische onevenwichtigheden 18 Naar een nieuw mondiaal machtsevenwicht 34 Rabobank Visie op 21 Globalisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie