ADVIESRAAD PARTICIPATIE EN INTEGRATIE / ADVIES STAGEPLAATSEN ALLOCHTONE JONGEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIESRAAD PARTICIPATIE EN INTEGRATIE / ADVIES STAGEPLAATSEN ALLOCHTONE JONGEREN"

Transcriptie

1 ADVIESRAAD PARTICIPATIE EN INTEGRATIE / ADVIES STAGEPLAATSEN ALLOCHTONE JONGEREN 15 juli 2011 INLEIDING Bij een deel van de allochtone leerlingen in het voortgezet (beroeps)onderwijs, bij hun ouders en in hun omgeving bestaat het beeld dat het voor deze groep leerlingen moeilijker is om een stageplaats te vinden dan voor autochtone leerlingen. De Adviesraad heeft besloten te onderzoeken of deze beeldvorming terecht is; om bij een bevestigende uitkomst te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om dit onderscheid op te heffen en meer stageplaatsen voor allochtone jongeren te creëren. Blijkt de heersende beeldvorming binnen de allochtone gemeenschap onterecht te zijn, dan dient aangegeven worden hoe deze kan worden bijgesteld. De Adviesraad heeft diverse betrokkenen 1 gesproken om een goed beeld te krijgen van de problematiek. In dit advies verwoorden wij onze bevindingen, stellen wij een oplossing voor; alles samengebracht in een aantal aanbevelingen en een Tenslotte. ANALYSE Het antwoord op de onderzoeksvraag: vinden allochtone leerlingen moeilijker een stageplaats dan autochtone leerlingen? is niet eenduidig. De zelforganisaties herkennen het beeld dat allochtone jongeren soms lastig een stageplaats kunnen regelen. Zij ervaren regelmatig dat jongeren écht geen stageplaats vinden; soms met het gevolg dat zij hun opleiding niet kunnen afronden. Sommige geïnterviewde professionals merken geen verschil tussen allochtone en autochtone leerlingen bij het vinden van een stageplaats; allochtone jongeren kost het echter vaker aanzienlijk meer moeite om de stage te houden en deze succesvol te doorlopen en af te ronden. Anderen zien wel dat allochtone leerlingen meer moeite moeten doen om een geschikte stageplaats te vinden dan autochtone leerlingen. Daarnaast heeft een aantal midden- en kleinbedrijven een voorkeur voor studenten met een christelijke levensovertuiging; allochtone stagiaires worden daar niet voorgesteld door de scholen. 1 Gesprekspartners: (vertegenwoordigers van) Regionaal Meldpunt Schoolverlaters RMC, Adviesgroep Marokkaanse Nederlanders Ede( AMNE), ROC A12, Scholengemeenschap t Streek, Edese Turkse Sociale Culturele Vereniging, Service Punt Jongeren Ede-Wageningen. Ook is met een aantal studenten gesproken over hun ervaringen met stageplaatsen. 1

2 Alle betrokkenen zijn het over eens dat een deel van de allochtone leerlingen tijdens de stageperiode meer problemen ervaart dan hun autochtone medeleerlingen. Die problemen vinden hun oorsprong vooral in de houding en het gedrag van de jongeren, maar ook de aanpak van de stages binnen onderwijsinstellingen en stagebedrijven draagt zeker bij aan deze problematiek. Tenslotte blijkt uit de interviews dat ook de ouders vaker hun verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het laten slagen van de stage van hun kind. De leerling Vrijwel alle betrokkenen zijn het erover eens dat een allochtone leerling bij het zoeken naar een stageplaats regelmatig tegen problemen aanloopt, maar dat tijdens de stage het vooral de eigen houding van de student is die problemen veroorzaakt. Allochtone jongeren zoeken soms onvoldoende pro-actief naar een stageplaats. Ook ontbreekt het hen vaker dan autochtone jongeren aan een netwerk binnen de familie- of kennissenkring, waarbinnen zij een stageplek kunnen vinden. Leerlingen die er niet in slagen om zelf een stageplek te regelen, worden door de school bij een werkgever voorgesteld. Zij zijn dan vaak minder gemotiveerd dan de leerlingen die zelf hun stage hebben geregeld. Jongeren maken vaak een weinig doordachte studiekeuze en hebben weinig oog voor het baanperspectief van hun studierichting of niveau. Zij laten zich vaak leiden door wat vrienden doen en sommigen kiezen voor een opleiding die onder hun niveau ligt. Hieruit volgt dat de leerlingen vaker een irreëel, geromantiseerd beeld hebben van wat zij tijdens de stage kunnen verwachten en dan valt de werkelijkheid tegen. Ook in praktische zin hebben leerlingen zelden een goed en helder beeld van wat de stage inhoudt en wat dan van ze verwacht wordt. Tijdens een stage moeten immers ook werkzaamheden worden verricht die de leerlingen als minder leuk ervaren en die oninteressant zijn (koffie halen, kopiëren). Leerlingen ervaren het soms als oneerlijk dat stages niet betaald worden; ze vinden dan dat het bedrijf daarom niet te veel van hen kan vragen. Ook verwachten ze dan dat het bedrijf rekening houdt met hun wensen of omstandigheden, zoals aangepaste werktijden in verband met betaalde bijbaantjes e.d. Al deze factoren zorgen ervoor dat de motivatie om de stage goed te volbrengen afneemt. Ongemotiveerde leerlingen komen steeds vaker te laat, komen afspraken niet na en zetten zich niet meer in voor een goed resultaat. Bedrijven die eerder negatieve ervaringen hebben gehad met slecht functionerende allochtone stagiaires zullen daardoor soms nieuwe stagiaires terughoudend ontvangen. Zodra allochtone jongeren merken dat zij anders bejegend worden dan hun autochtone medestagiaires, leidt dit tot het gevoel gediscrimineerd te worden. Waar vorige generaties discriminatie als een voldongen feit beschouwden waar ze weinig aan konden veranderen, reageert de huidige generatie hier wel heftig op. Het idee gediscrimineerd te worden heeft uiteraard een negatieve weerslag op de motivatie en inzet van de stagiaire. Veel jongeren gaan ervan uit dat je voor alles wat je doet iets terug moet krijgen. Maar cruciaal is dat jongeren er goed bewust van moeten worden gemaakt hoe belangrijk een succesvolle stage voor hen kan zijn. Een goede stage levert namelijk zeker iets op: kennis van het vak waarvoor men studeert, sociale vaardigheden op de werkplek, betrokkenheid bij een bedrijfsproces. Vaak is een goed afgeronde stage ook noodzakelijk om de studie te kunnen voortzetten en zorgt een stage voor de uitbreiding van hun netwerk, met soms zelfs kans op een vast baan. 2

3 De onderwijsinstellingen Scholen bereiden leerlingen in de lessen voor op hun stage en op het solliciteren naar een stageplaats. Voor tachtig procent van de leerlingen is deze voorbereiding voldoende. Voor de overigen is extra begeleiding vereist, waarbij vooral het verwachtingspatroon ten aanzien van de stage moet worden bijgesteld. Het doel van de stage moet duidelijk zijn en ook wat het bedrijf van de stagiaire verwacht en wat de stage hen oplevert. Aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden is van groot belang. In het verleden zijn leerlingen van het VMBO door ROC-studenten gecoacht tijdens hun stage. Dit was voor alle betrokkenen succesvol. De school wijst leerlingen die zelf geen stageplaats kunnen regelen toe een plek toe bij een bedrijf. Het komt voor dat leerlingen stage lopen bij een bedrijf dat geen duidelijke stageopdracht voor hen heeft. Stagiaires die (nog) niet gewend zijn om hier zelf initiatieven in te nemen zullen hier vastlopen. De school moet bij de matching tussen leerling en een stagebedrijf veel meer rekening houden met de talenten, attitude, vaardigheden en gebreken van de individuele leerling. Voor leerlingen die wat minder stevig in hun schoenen staan is het juist van groot belang dat de eisen van de stage aansluiten bij wat de leerling kan, zodat de stagiaire zijn kennis kan benutten. De stagiaire groeit hierdoor en het bedrijfheeft dan maximaal profijt van de tijd en energie die men in de begeleiding van de stagiaire steekt. Jongeren maken hun opleiding om diverse redenen soms niet af. Regelmatig is de oorzaak hiervan een foute schoolkeuze. Het aannamebeleid is hier vaak debet aan. Vaak worden jongeren voor studierichtingen aangenomen waar weinig of geen baanperspectief voor is, en waar vaak ook geen stageplaatsen te vinden zijn. Dit geldt vooral voor de BOL. Voor de BBL moet een jongere bij aanmelding voor de opleiding aantonen dat er al een werkplek is bij een werkgever. Voor beide opleidingen geldt, dat als door welke oorzaak ook een stage niet volbracht kan worden, de opleiding soms niet voortgezet kan worden. Voor jongeren die daardoor vastlopen is er een vangnet onder de noemer de wet WIJ, uitgevoerd door het Service Punt Jongeren. Jongeren tot 27 jaar worden hier geholpen bij een school- of beroepskeuze en alles wat daarbij komt kijken. Scholen zijn verplicht leerlingen die hun studie niet af (kunnen) maken uit te schrijven, anders kunnen ze geen beroep doen op de wet WIJ. Deze uitschrijving laat soms erg lang op zich wachten, wat verband houdt met de financiering van het onderwijs. Pas na uitschrijving kan het Servicepunt de hulpverlening in het kader van de wet WIJ beginnen en kan de doorstart naar een nieuwe opleiding of werk gemaakt worden, vaak met ernstige vertraging. Zowel met leerlingen van t Streek als ROC A12 is gesproken. Zij zien zeker het belang van een stage in, maar vinden de stages vaak te kort en zouden graag meer en langer stage willen lopen. Bedrijven laten scholen weten dat zij graag zien dat het onderwijs veel meer investeert in lessen in het Nederlands. Het taalgebruik van jongeren wordt steeds slechter, mede door de invloed van straattaal en MSN. Dit geldt zowel voor allochtone als autochtone jongeren. De ouders Tijdens de stage is ouderbetrokkenheid belangrijk, zeker wanneer de leerlingen kampen met een gebrek aan motivatie. Ouders van allochtone leerlingen zijn vaker (te) weinig betrokken. Zij komen 3

4 minder vaak naar informatie-avonden. Dit geldt niet alleen voor de minderjarige leerlingen, van wie de ouders direct benaderd worden, maar zeker ook voor de ouders van meerderjarige leerlingen, die de informatie van de kinderen moeten krijgen. Leerlingen informeren hun ouders niet of nauwelijks over wat er speelt op school of houden voor ouders bestemde informatie achter. Gebrek aan informatie leidt dan weer tot nog minder betrokkenheid. Behalve dat scholen merken dat niet alle informatie de ouders bereikt, ervaren zij ook dat het onderwerp van de informatie invloed heeft op het al of niet reageren door de ouders. Als er bijvoorbeeld een werkweek wordt georganiseerd reageren ouders soms wel snel om te laten weten dat hun dochters om culturele of religieuze redenen niet mogen deelnemen. De mindere ouderbetrokkenheid is nadelig voor allochtone leerlingen, bijvoorbeeld bij het maken van de schoolkeuze en het doorlopen van een stage. Zelforganisaties onderkennen het belang van ouderbetrokkenheid zeker en proberen hun achterban hiervan bewust te maken. De werkgevers De Rabobank heeft in samenwerking met ROC A12 een project opgezet om stagiaires op een stage voor te bereiden. Jongeren lopen een aantal dagdelen met een medewerker mee om te leren hoe je je moet gedragen op een werkplek en wat er ten aanzien van sociaal gedrag, houding en communicatie van de stagiaire verwacht kan worden. Vaardigheden die algemeen gelden voor diverse stageplekken. Dit geeft goede resultaten. Negatieve ervaringen met minder gemotiveerde allochtone stagiaires kan bij bedrijven tot een negatieve bejegening van een volgende stagiaire leiden. Dit is begrijpelijk. Maar het is belangrijk dat men stagiaires als individu blijft zien, benaderen en beoordelen. Alleen dan kan de in de stagiaire te investeren tijd en energie voor beide partijen profijt opleveren. Bedrijven moeten in de voorbereiding, tijdens en na afloop van de stage deze met zowel de leerling als de school evalueren. Bedrijven kunnen zo aangeven of de aansluiting tussen opleiding en stage goed is. De school kan de afstemming desgewenst verbeteren. Conclusie Allochtone stagiaires ondervinden tijdens hun stages vaker problemen dan hun autochtone collega s. Alle direct betrokkenen: de leerlingen, de onderwijsinstellingen, de ouders en de stagebedrijven kunnen en moeten activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan een succesvolle stage. AANBEVELINGEN Onderwijsinstellingen Leerlingen maken te vaak een foute school- en beroepskeuze. Onderzoek waar dit fout gaat: Schooldecanen van middelbare scholen moeten beter de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen. Dit om te voorkomen dat leerlingen op grond van verkeerde verwachtingen een beroepsopleiding gaan volgen. 4

5 Sluit de door beroepsopleidingen verstrekte informatie aan bij wat de studenten echt willen weten? Wordt bij het vullen van de diverse beroepsopleidingen voldoende rekening gehouden met het baanperspectief? En als een aantal studenten groepsgewijs van opleiding verandert, wat is dan de echte motivatie? Het aannamebeleid op de ROC s moet beter aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Als de prognoses voor stageplaatsen en banen voor een studierichting slecht zijn, zouden hiervoor geen leerlingen moeten worden toegelaten. Leerlingen die het niet redden in de BBL moeten tijdig het advies krijgen om over te stappen naar de BOL. Scholen moeten leerlingen tijdig uitschrijven, zodat zij vanuit de wet WIJ tijdig begeleiding kunnen krijgen.. Scholen moeten direct bij de eerste gesprekken over de schoolkeuze jongeren en ouders goed informeren over wat de opleiding inhoudt, wat het betekent en vraag van de jongeren en van de begeleiding van de ouders. Ook moet duidelijk zijn wat het belang is van alle aspecten van de opleiding, zoals het volgen van de lessen en van het goed doorlopen van de stageperiode(s). Daarbij moet informatie verstrekt worden over wat een leerling en een werkgever in een BBL-traject of tijdens een stage van elkaar kunnen verwachten. Leerlingen moeten ervan doordrongen worden dat zij het zonder inzet en de juiste motivatie niet redden en dat bij een goede stageplaats het salaris (BBL) of de stagevergoeding van ondergeschikt belang zijn. Van groot belang is wél een goede stagebegeleiding door de werkgever. Vooral ouders van meerderjarige studenten missen veel informatie. Onderzoek of en op welke manier het mogelijk is hen direct te informeren en monitor of de te nemen maatregelen tot het gewenste resultaat leiden, nl. dat hun kinderen hun opleiding met een goede stage succesvol afronden. Een mogelijkheid om ouders direct te informeren is om de ouders aan het begin van het schooljaar een jaarkalender te geven waarop de bij te wonen ouderavonden, informatieavonden, uitreiken van studieresultaten e.d. vermeld staan. Ouders kunnen dan aan de bel trekken als hun kind de aangekondigde informatie achter houdt. Ga bij het koppelen van een leerling aan een stagebedrijf uit van de leerling. Zijn/haar capaciteiten en beperkingen moeten hierin richtinggevend zijn. Maak goede afspraken met de werkgever over de invulling van de stage, zodat de werkzaamheden passen bij opleiding en het niveau van de stagiaire en beide partijen profijt van hun inzet hebben. Bedrijven zullen dan vaker bereid zijn stagiaires te plaatsen. Leerlingen moeten goed voorbereid worden op hun stage. Inventariseer waar bij welke leerling de pijnpunten zitten in houding, gedrag, motivatie en verwachtingen t.a.v. de stage. Breng de leerlingen in contact met afgestudeerde, inmiddels succesvolle allochtone jongeren. Zij kunnen als rolmodel fungeren en over hun ervaringen vertellen; óók dat zij tijdens een stage zijn begonnen met koffie halen. Investeer in de coaching en begeleiding van leerlingen. Het project waarin studenten van ROC A12 vmbo-leerlingen coachten was voor beide partijen succesvol. Omdat werkgevers vaak klagen dat de taal niet goed beheerst wordt, moet hier waar nodig extra aandacht aan besteed worden. 5

6 Werkgevers Onderzoek of het eerder genoemde één op één coachen van studenten door medewerkers van bedrijven (zoals hierboven vermeld de Rabobank) als voorbereiding op een praktijkstage door meer bedrijven wordt opgepakt, zodat alle studenten dit traject minimaal eenmaal kunnen doorlopen. Werkgevers moeten stagiaires alleen accepteren als men ze ook kan begeleiden en passend werk voor hen heeft. De leerlingen moeten ervaren dat men op hen rekent en dat ze verantwoordelijkheden krijgen die ze kunnen dragen. Voor bedrijven zijn stages van 1 of 2 weken of stages met maar een paar dagen per week gedurende een langere periode vaak lastig in te vullen en daardoor minder interessant. Werkgevers moeten dit bij de scholen bespreekbaar maken. Stages moeten immers voor zowel de leerlingen als de bedrijven zin hebben. Werkgevers moeten bewust gemaakt worden dat elke stagiaire een kans verdient. Negatieve ervaringen moeten met de scholen besproken worden, zodat deze in de toekomst voorkomen worden. Daarnaast moet een meldpunt worden ingericht waar leerlingen en docenten kunnen aangeven welke bedrijven geen allochtone stagiaires aannemen, zodat zij daarop aangesproken kunnen worden. Ouders Onder de kop scholen hebben wij aangegeven dat de onderwijsinstellingen een aantal maatregelen moeten ontwikkelen om ouders meer en directer bij alle aspecten van de opleiding van hun kinderen te betrekken. Daarnaast zijn de zelforganisaties zich goed bewust van de noodzaak van die ouderbetrokkenheid, maar ervaren hoe moeilijk het is hier iets aan te doen. Zoek met alle betrokkenen naar wegen om de benodigde informatie op een goede manier bij de ouders over te brengen. Organiseer bijvoorbeeld een presentatie bij de zelforganisaties om de ouders te informeren hoe het systeem (school en stage) werkt en hoe de ouders hun kinderen kunnen steunen. Met steun van hun ouders presteren leerlingen beter. Tenslotte: Het PARTNERPLAN Hierboven staat een groot aantal aanbevelingen voor de diverse betrokkenen, die moeten leiden tot een oplossing van de geschetste stageproblematiek.. Veel aanbevelingen overlappen elkaar en raken elkaar. Als niet alle partijen dit probleem aanpakken en bijvoorbeeld de school wel iets oppakt, maar de werkgever niet thuis geeft, blijft het gewenste resultaat uit. Daarom zet de Adviesraad in op de ontwikkeling van een Partnerplan waarin ouders, stagebedrijf en school samenwerken. Dit plan bevat haalbare doelen, actiepunten voor de verschillende partijen en stelt instrumenten voor om deze te bereiken. Het plan waarborgt een goede samenwerking tussen de partijen om gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle stage te creëren. Een partnerplan wordt voor elke leerling opgemaakt en zal door alle partijen, zeker ook de leerling, als een committent beschouwd moeten worden. Het Partnerplan moet gemaakt worden aan de hand 6

7 van een checklist waarin alle mogelijke aandachtspunten aan bod komen. Voor de ene leerling zal meer aandacht en begeleiding nodig zijn dan voor de andere. Voor allen geldt dat er tijdens de studie een aantal meet- en evaluatiemomenten in opgenomen moeten worden. De Adviesraad beveelt de Gemeente Ede stellig aan een stuurgroep samen te stellen die de uitwerking en invoering van het Partnerplan realiseert. In de stuurgroep moeten stagebedrijven, scholen en zelforganisaties (ouders) zitting nemen. Mogelijk dat ook Edese Uitdaging hierbij betrokken kan worden. De hierin actieve, sociaal betrokken werkgevers hebben immers een uitgebreid netwerk in de Edese regio. 7

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Studeren naar vermogen. Succesvol studeren passend bij jouw mogelijkheden. www.reacollegenederland.nl

Studeren naar vermogen. Succesvol studeren passend bij jouw mogelijkheden. www.reacollegenederland.nl Studeren naar vermogen Succesvol studeren passend bij jouw mogelijkheden www.reacollegenederland.nl Zoek je ondersteuning bij het kiezen of volgen van een studie en de route naar werk? Voor studenten met

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

S T A G E W IJ Z E R

S T A G E W IJ Z E R S T A G E 2 2 3 W IJ Z E R 5 8 4 2 STAGELOPE MET EE FUCTIEBEPERKIG PRAKTISCHE TIPS VOOR: STUDETE OPLEIDIGE: STAGEBEGELEIDERS BEDRIJVE: BEGELEIDERS Onderzoek: Extra gemotiveerd Succesvolle stages Meerderheid

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Elke dag leren door te doen

Elke dag leren door te doen Elke dag leren door te doen Praktijkonderwijs elke dag een uitdaging Elk kind heeft talent en voor elk kind zijn er uitdagingen. Dat is het uitgangspunt van Praktijkonderwijs op het Elde College. Binnen

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling stageplaatsen zorg

Evaluatie Subsidieregeling stageplaatsen zorg Evaluatie Subsidieregeling stageplaatsen zorg Subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie tegen Hepatitis B voor leerlingen in het zorgonderwijs Den Haag, januari 2011 Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

Sollicitatiekwaliteiten starters en studenten

Sollicitatiekwaliteiten starters en studenten Inleiding Eén op de twee werkgevers is niet tevreden over de sollicitatiekwaliteiten van de stagiair. Het Nederlandse bedrijfsleven geeft stagiairs gemiddeld een magere 6,4 voor hun presentatie-technieken.

Nadere informatie

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Titel Hoofdproces: 4. Algemeen personeelsbeleid Tilburg University Sports Center Titel Deelproces: 4.11 Stagebeleid

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP B&W-nr.: 06.1272 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen Behoudens advies van de commissie EP BESLUITEN 1. Het voorstel Stageplaatsen en Werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid In negen stappen meer jongeren op een leerbaan Stappenplan voor effectieve samenwerking om meer jongeren aan een leerbaan te helpen Elk jaar moeten vele

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

WAT IS DE ROL VAN DISCRIMINATIE BIJ STAGES?

WAT IS DE ROL VAN DISCRIMINATIE BIJ STAGES? WAT IS DE ROL VAN DISCRIMINATIE BIJ STAGES? Onderzoek Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) Eva Klooster verbonden aan KIS / Verwey-Jonker Instituut Discriminatie Discriminatie is het ongelijk

Nadere informatie

Stageonderzoeken. Nationale Maatschappelijke Stageonderzoek 2007. Op initiatief van Stageplaza.nl i.s.m. Scholieren.com

Stageonderzoeken. Nationale Maatschappelijke Stageonderzoek 2007. Op initiatief van Stageplaza.nl i.s.m. Scholieren.com Stageonderzoeken Nationale Maatschappelijke Stageonderzoek 2007 Op initiatief van Stageplaza.nl i.s.m. Scholieren.com Gepubliceerd door Michelle van Gelder & Sui-Ai Chen de Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

AutSpoken. 1. Inleiding. 1.1 Speakers academy. 1.2 Doel van dit document

AutSpoken. 1. Inleiding. 1.1 Speakers academy. 1.2 Doel van dit document AutSpoken 1. Inleiding 1.1 Speakers academy Verkeerde beeldvorming over autisme is een belangrijk obstakel voor mensen met autisme in het vinden en behouden van passend werk dat doorwerkt op verschillende

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Oktober 2016 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort

Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort Samenvattend overzicht geplande en uitgevoerde projectactiviteiten Geplande Activiteiten Onderwijsperiode 3 In de voorbereidende periode

Nadere informatie

Stichting Turkse Ouders, voor maatschappelijke participatie Page 1

Stichting Turkse Ouders, voor maatschappelijke participatie Page 1 Stichting Turkse Ouders, voor maatschappelijke participatie Page 1 Het onderwijs draait door Thema schooluitval Maandag 4 maart 2012 Het Hart van Noord te Utrecht Welkom De Stichting Turkse Ouders (STO)

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer ZOR4O6O Inboeknummer robstor46z Dossiernummer o44.6o4 z november zoro Raadsinformatiebrief Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven Inleiding In juli 2009 is

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Stages/projecten voor het academiejaar Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson

Stages/projecten voor het academiejaar Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson Stages/projecten voor het academiejaar 2016-2017 Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson 21-10-2016 Inhoud 1. Q-Stageproject: zoek je een stageplaats of project?... 3 2. Q-Stage voor studenten...

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Startbijeenkomst De Overstap 3 november Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst!

Startbijeenkomst De Overstap 3 november Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst! Startbijeenkomst De Overstap 3 november 2016 Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst! De dagvoorzitter was Rukiye Sarizeybek (ROCMN). Ze opende de jaarlijkse Startbijeenkomst. Prince

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

De stem van ouders. succesvolle samenwerking. voor. Sardes Special

De stem van ouders. succesvolle samenwerking. voor. Sardes Special De stem van ouders voor succesvolle samenwerking Sardes Special Nummer 22 november 2017 Arline Spierenburg De Staat van de Ouder in het primair en voortgezet onderwijs In het voorjaar van 2017 voerde Ouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014 Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Ingrid van Engelshoven Henk Kool Gemeente Den Haag De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/2014.112

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Wat kun je na deze opleiding? Hoe leer je?

Wat kun je na deze opleiding? Hoe leer je? ASSISTENT VERKOOP/RETAIL Als assistent verkoop/retail begroet je klanten, wijst ze de weg in de winkel en je beantwoordt eventuele vragen. Ook pak je het gekochte artikel in of legt bestellingen klaar.

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt a. Regelgeving Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn in Nederland verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot

Nadere informatie