Sint-Franciscusinstituut Melle Tuinstraat Melle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Franciscusinstituut Melle Tuinstraat 105 9090 Melle"

Transcriptie

1 1 Lesvoorbereidingsformulier Naam cursist: Mentor: Stagebegeleider: School: (naam, adres en telefoon) Onderwijsvorm: Richting, graad en leerjaar: Klas: Sint-Franciscusinstituut Melle Tuinstraat Melle Vrij gesubsidieerd onderwijs A-stroom optie Handel, tweede jaar van de eerste graad 2HB Vak: Lesonderwerp: Vorige les: Deze les: Volgende les: Handel Wat is Handel? De bedrijfskolom: van producent naar consument De economische wereld verdeeld in sectoren. Datum: Dinsdag 3 december 2013 Uur van tot : 13u00-13u50 Lokaal: F201 Leerplangegevens: Bronnen: SNOECK, M., DE BOURDEAUD HUY-ELOOT, I., en VAN DEN BOSSCHE, M., De en wij 2 Handboek, Wolters-Plantyn, Mechelen, 2006 SNOECK, M. en ELOOT, I., De en wij 2 Handleiding, Plantyn, Mechelen, 2011 BARROO, M., BRAWERS, D., HENDERICKX, J. e.a., Handelswijs 3, De Boeck nv, Berchem, 2011 VVKSO, Leerplan Secundair Onderwijs - Handel - eerste graad TSO - Handel, geraadpleegd op 13/11/2013, (www.vvkso.be) VAKGROEP DCa, cursus Didactische Competentie Algemeen, niet gepubliceerd, CVO Kisp, Gent, Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming, Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs, geraadpleegd op 13/11/2013, (http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/publicaties/voet/voet2010.pdf) FEDUSTRIA, Bedrijfskolom hout, internet, geraadpleegd op 25/11/2013, (http://www.fedustria.be/content/default.asp?pageid=26&languagecode=nl) AVIKO, Assortiment, internet, geraadpleegd op 15/11/2013, (http://www.aviko.be/vlaams/assortiment/)

2 2 Werk- en aandachtspunten Noteer hier minstens 2 werk- of aandachtspunten waarmee je expliciet rekening houdt in deze lesvoorbereiding. Deze werk- of aandachtspunten neem je bijvoorbeeld mee uit de feedback van de lesgever op vorige lesvoorbereidingen, uit je eigen lesmomenten, uit je zelfreflectie, uit de feedback van je lesgever op je lesmoment, stagebegeleider of klasmentor. Duid in de lesvoorbereiding deze werkpunten aan. Werk- of aandachtspunt 1 Als eerste werkpunt ga ik extra opletten op de tijdsverdeling. Tijdens de workshop van het Filmforum hadden we namelijk met ons groepje veel te veel te behandelen leerstof voorzien voor de tijd die we uiteindelijk maar hadden. Het is natuurlijk beter om meer te voorzien zodat dode momenten vermeden kunnen worden maar als het om verplichte leerstof gaat, moet je toch zien dat je niet in tijdsgebrek komt. Ik vind het niet altijd evident om in te schatten hoeveel tijd je effectief zal nodig hebben voor een bepaalde lesfase. Dit zal ook nooit tot op de minuut correct zijn maar je kan bijvoorbeeld wel opties voorzien die de les wat sneller vooruit laten gaan of misschien juist wat trager. Werk- of aandachtspunt 2 Soms vind ik van mezelf dat ik nogal chaotisch te werk ga wanneer ik iets moet uitleggen. Dit beschouw ik dan ook als mijn tweede werkpunt. Hierbij kan ik rekening houden in mijn lesvoorbereiding door volgende zaken toe te passen: duidelijke instructies (bv. bij groepswerk), voorzien van definities bij nieuwe woorden, duidelijke structuur, richtvragen,

3 3 Omschrijving didactische beginsituatie Klas De klas bestaat uit 18 leerlingen waarvan zeven jongens en elf meisjes. De lln zitten allemaal op het juiste niveau (geen zittenblijvers) en hebben het jaar hiervoor reeds het keuzegedeelte Handel gevolgd waardoor ze allemaal over dezelfde voorkennis beschikken. Ze krijgen 3u handel per week. Er is een goed klasklimaat. De leerlingen helpen elkaar bij het maken van de oefeningen. Toch is de ene ll mondiger dan de andere. Een van de lln stond zelfs onder contract. Hij neemt vaak het voortouw. Sommige lln zaten apart aan een tafel. De lln hebben respect voor de lk hoewel ze niet altijd hun vinger in de lucht steken wanneer ze een vraag hebben. Wanneer er uitleg wordt gegeven, luisteren ze aandachtig. Leerlingen Twee van de achttien lln hebben een donkere huidskleur maar alle lln beheersen het Nederlands zeer goed. Het is de eerste keer dat de lln in aanraking komen met de bedrijfskolom. Wanneer de lk een vraag stelt, rijzen er een aantal handen in de lucht (meestal van dezelfde lln). Toch moet het correcte antwoord soms verschuldigd blijven. Wanneer de lln met een vraag zitten, wordt die de klas in gestuurd zonder de hand op te steken. Wanneer de lln gevraagd wordt om een aantal oefeningen zelfstandig te maken, gebeurt dit in eerste instantie in stilte. Ze houden zich effectief ook bezig met de oefeningen hoewel hun aandacht wel verslapt naargelang de tijd verstrijkt. Het oplossen van de oefeningen verloopt niet altijd even vlot. De lln hebbeen nog verschillende vragen en de oplossingen kloppen bij de meesten niet of slechts gedeeltelijk. De lln hebben nood aan structuur en duidelijke instructies en moeten voortdurend begeleid worden. Een beperkt aantal oefeningen zelfstandig oplossen vergt veel tijd. Bij sommigen gaat dit vlot maar voor de meerderheid werkt een stap-voor-stap-benadering het best. Wanneer er wordt aangehaald dat er volgende week een toetst zal plaatsvinden, wordt de lln hun aandacht getrokken maar veel intrinsieke motivatie valt er niet te bespeuren. De gesprekken bij de jongens gaan vooral over gamen terwijl de meisjes voornamelijk over jongens praten. Leerkracht De lk is een jonge vrouw die nog in haar lerarenopleiding zit waardoor ze weinig tot geen ervaring heeft. Ze is weliswaar zeer gemotiveerd. Ze heeft aandacht voor alle lln en laat iedereen aan het woord. Ze vindt het belangrijk dat de lln hun inbreng hebben en dat de leerstof niet allemaal voorgekauwd wordt. De lk vindt het niet erg om iets meerdere keren uit te leggen. Ze probeert het telkens op een andere manier en gebruikt hierbij voorbeelden uit de leefwereld van de lln aangezien ze het belangrijk vindt om hierbij aan te sluiten. De lk probeert zoveel mogelijk aanschouwelijk weer te geven. De lk geeft niet alleen opmerkingen wanneer iets slecht is maar wanneer iets goed werd gedaan, wordt dit ook gezegd. School Het Sint-Franciscusinstituut situeert zich in Melle Vogelhoek, aan de rand van Gent, en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, tram en bus). De school telt ongeveer 800 lln. Het betreft een zeer uiteenlopende populatie met verschillende nationaliteiten, achtergronden, Op school dragen de leerlingen een uniform. Het betreft hier geen standaard uniform voor iedereen maar voorschriften voor de kleuren van de kledij ((donker)blauw en wit). De school is begaan met de lln en hun welzijn, dit blijkt ook uit hun pedagogisch project.

4 4 Ze willen hun leerlingen maximale ontplooiingskansen aanbieden waarbij open communicatie en samenwerken centraal staan. De lln van de eerste graad worden bij het eerste lesuur of na een pauze afgehaald op de speelplaats. Ook wordt van de lln verwacht dat ze blijven rechtstaan in de klas tot de lk laat weten dat ze mogen plaatsnemen. De school biedt zowel richtingen in ASO, TSO als BSO aan wat doorstroming mogelijk maakt. Situationeel De les Handel vindt plaats op dinsdag tijdens het eerste lesuur na de middagpauze in klaslokaal F201. De tafels en stoelen staan in een U-opstelling. In de klas zijn een whitebord (+stiften), een overheadprojector en een vaste PC + beamer aanwezig. Het betreft een gewoon klaslokaal waardoor er weinig/geen inkleding aanwezig is.

5 5 Leerplandoelstellingen 1. Het begrip bedrijfskolom omschrijven; 2. De bedrijfskolom van een concreet product of dienst opstellen; 3. De handel situeren in de bedrijfskolom. VOETEN Socio-economische samenleving: (5) De lln geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten (exploreren); (9) De lln lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context (verantwoordelijkheid). ICT: (7) De lln kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. Lesdoelstellingen 1. De lln kunnen een verband tussen verschillende voorwerpen (uit)leggen. 2. De lln kunnen in eigen woorden uitleggen wat een producent is. 3. De lln kunnen een eigen definitie van het begrip bedrijfskolom geven. 4. De lln kunnen een voorbeeld geven van schakels die niet tot de bedrijfskolom horen. 5. De lln kunnen a.d.h.v. de definitie van een bedrijfskolom uitleggen waarom bepaalde schakels niet tot de bedrijfskolom behoren. 6. De lln kunnen zelfstandig een bedrijfskolom van een bepaald product opstellen. 7. De lln kunnen een algemene bedrijfskolom schematisch weergeven. 8. De lln kunnen een bedrijfskolom maken a.d.h.v. de Smart-Artafbeeldingen invoegtoepassing van Microsoft Office.

6 6 1 ook in bijlage 2 Afkortingen achteraan

7 7 1 Lesstart: De bedrijfskolom van frietjes (theorie) (10 min) Verband: de aardappelen worden met de vrachtwagen naar een fabriek gebracht waar ze verwerkt worden tot frieten. Daarna worden de frieten verdeeld onder verschillende bedrijven (bv. Mc Donalds, frituren) waar ze aangekocht worden door de consument. Werkvorm: spel, onderwijsgesprek Organisatie: De lk toont een aantal attributen: een verpakking van diepvriesfrieten, een vrachtwagen, een aardappel, een mannetje en een puntzak frieten. De lk vraagt aan de lln of ze een verband zien tussen de verschillende voorwerpen. Indien nodig, worden een aantal richtvragen gesteld: PPT Attributen MO, AC, AS 1. De aardappel 2. Het is mogelijk dat de frituur zelf de frieten heeft gesneden en gewassen maar wanneer we te maken hebben met een fastfoodketen zoals bv. Mc. Donalds zullen zij hun frieten niet zelf hebben gemaakt. Deze frieten zullen afkomstig zijn van een leverancier (het aardappelverwerkend bedrijf). 3. In de meeste gevallen zullen dit twee verschillende bedrijven zijn nl. de aardappelboer en de frituur. 1. Wat was er eerst: de aardappel of het bakje friet? 2. Heeft de frituur de frieten zelf gemaakt? 3. Is het bedrijf dat de aardappelen kweekt ook de verkoper van het eindproduct (de frieten)? Aardappel (aardappelboer) => vrachtwagen (transportbedrijf) => diepvriesverpakking (aardappelverwerkend bedrijf) => vrachtwagen (transportbedrijf) => puntzak (frituur/ Mc Donalds) => mannetje (consument) In welke volgorde horen deze voorwerpen nu te staan en welke producent/schakel weerspiegelen ze? Bij een goed antwoord laat de lk de voorwerpen 1 voor 1 verschijnen op de ppt. De lln kunnen dit invullen in de llnbundel die ze ontvangen. Llnbundel 2 3 Producent = elk bedrijf dat meehelpt om een goed te maken, het dichter bij de consument te brengen of een dienst verleent. Bedrijfskolom = schematische voorstelling van de opeenvolgende bedrijven die een product vervaardigen en het bij de consument brengen. Alleen de bedrijven die eigenaar worden van het product komen voor in de bedrijfskolom. Bijkomende vraag voor de lln: Wat is een producent? Dit wordt kernachtig op het bord genoteerd. De lln hebben, zonder het zelf te weten, de bedrijfskolom van frieten samengesteld. Er wordt aan de lln gevraagd wat volgens hen een bedrijfskolom is. De lln herhalen nog eens de bedrijfskolom van frieten door de verschillende bedrijven die aan de productie deelnemen op te sommen. De lln kunnen deze overnemen in hun llnbundel. Daarna geeft de lk de definitie van een bedrijfskolom. De lln noteren deze definitie in de llnbundel terwijl de lk dit op het bord schrijft. Bord Llnbundel Bord

8 8 De lk wijst op het feit dat enkel de bedrijven die eigenaar worden van het product ook effectief deel uitmaken van de bedrijfskolom. De lk stelt de lln de volgende vraag: a) De vrachtwagen (= transportbedrijf) : dit is een voorbeeld van een dienstverlenend bedrijf. Dit bedrijf wordt dus geen eigenaar van het product. b) Het mannetje (= de consument): hij helpt niet bij het vervaardigen of het verkopen van het product, maar verbruikt het. 2. Aardappelboer Aardappelverwerkend bedrijf Frituur 1. Welke attributen die ik meebracht behoren niet tot de bedrijfskolom, rekening houdend met de gegeven definitie van de bedrijfskolom? 2. Wat is dan de correcte bedrijfskolom van frietjes? Vastzetting: doordat de lln zelf tot de antwoorden komen (inductief lesgeven), zullen ze het gemakkelijker onthouden. De llnbundel geeft een overzicht van de belangrijkste elementen. Llnbundel

9 9 6 Lesfase 1: Verschillende bedrijfskolommen onder de loep (20 min) Bedrijfskolom voetbal (leder) Veeteelt Leerlooierij Lederbewerker Sportwinkel/grootwinkelbedrijf Bedrijfskolom kaas (melk) Landbouwer Melkfabriek Kaasfabriek Kaasgroothandel Speciaalzaak/Grootwinkelbedrijf/Buurtwinkel/Markt Bedrijfskolom brood (meel) Boerderij Maalderij Industriële bakkerij Supermarkt Werkvorm: doceren, groepswerk, onderwijsgesprek Organisatie: De lk en lln stelden samen de bedrijfskolom van frieten op. Nu is het aan de lln zelf om de bedrijfskolom van een aantal producten op te stellen. Dit gebeurt a.d.h.v. een groepswerk. De lk verdeelt de klas in groepen van 4 à 5 lln, na de uitleg. De lln gaan verspreid in de klas zitten op de plaats die de lk hen aanwijst. Elke groep krijgt een verschillend product toegewezen (zie llnbundel). Om de leerlingen op weg te helpen wordt eerst klassikaal overlopen welke grondstof ze nodig hebben per product. De lln krijgen 12 min de tijd om de bedrijfskolom van het toegewezen product op te stellen. Hiervoor moeten ze overleggen in groep. Het resultaat noteren ze op een kladblad, wanneer het werd goedgekeurd door de lk nemen ze het netjes over op een transparant. Wanneer dit te moeilijk blijkt, worden alle bedrijven die deelnemen aan de verschillende bedrijfskolommen, dus ook van de andere groepen, wanordelijk weergegeven in de PPT. Hierna worden alle bedrijfskolommen klassikaal behandeld. Per groep stellen 1 à 2 lln hun bedrijfskolom voor aan de rest van de klas a.d.h.v. hun transparant. De lk stuurt bij waar nodig. PPT Llnbundel Transparant DI, AC, GE

10 10 Bedrijfskolom tijdschrift (hout) Bosbouw Zagerij Papierfabriek Drukkerij Uitgeverij Boekhandel Bedrijfskolom tafel (hout) Bosbouwer Houtzagerij Meubelfabriek Meubelzaak Vastzetting: opnieuw zoeken de lln zelf naar de leerinhoud waardoor dit beter onthouden zal worden. Bovendien gaat het om voorbeelden uit hun nabije omgeving.

11 11 Lesfase 2: De bedrijfskolom Algemeen Elke bedrijfskolom is anders. Bepaalde soorten bedrijven komen terug. (10 min) Werkvorm: doceren, onderwijsgesprek Organisatie: De lk legt uit dat elke bedrijfskolom anders is maar dat we toch tot een algemene bedrijfskolom kunnen komen. PPT Bord Llnbundel GE, HE, AC 7 Algemene bedrijfskolom (Houten tafel) 1. Ontginner van grondstoffen (bosbouw) 2. Opkoper, exporteur, importeur (houthandel) 3. Bewerking van grondstoffen (houtverwerkingsbedrijf/houtzagerij) 4. Productie half afgewerkte producten (vb. planken) 5. Productie afgewerkte producten (vb. tafel, meubelfabriek) 6. Groothandel (vaak samen met fabrikant) 7. Kleinhandel (vb. Weba ) (Consument) De lk zoekt samen met de lln naar een algemene voorstelling van de bedrijfskolom a.d.h.v. vragen. Daarnaast passen ze dit toe op de bedrijfskolom van een houten tafel. 1. Wat heb je altijd nodig om een product te maken? Wat ligt aan de basis? Denk hierbij aan de voorbeelden die we reeds gezien hebben. 2. Stel dat de producten in het buitenland worden aangekocht, welke schakel komt er dan extra bij? 3. Wat gebeurt er met de grondstoffen? Worden die meestal in originele staat gekocht door de consument? 4. Kunnen er meerdere bewerkingen toegepast worden op een grondstof? 5. Kan eenzelfde half afgewerkt product voor verschillende doeleinden gebruikt worden? 6. Verkoopt de producent zijn producten rechtstreeks aan de consument? 7. Waar koopt de consument het product? Vastzetting: de algemene bedrijfskolom wordt aangevuld met een voorbeeld.

12 12 8 Lesfase 3: De bedrijfskolom Schematische voorstelling (5 min) De bedrijfskolom wordt schematisch voorgesteld door de bedrijven onder elkaar in hokjes te plaatsen (eerste bedrijf bovenaan) en deze dan te verbinden met een pijl. Je kan dit met de hand gemakkelijk tekenen maar je kan ook gebruik maken van de SmartArt-afbeeldingen die het Officepakket aanbiedt. Werkvorm: demonstratie Organisatie: De lk vertelt hoe een bedrijfskolom schematisch wordt voorgesteld. Daarna toont de lk voor hoe je dit eenvoudig in PPT kan doen a.d.h.v. SmartArt-afbeeldingen. PPT AS, IN Werkwijze bedrijfskolom PPT Open PPT > Invoegen > SmartArt > Lijst Je kan hierna de opmaak van de verschillende schakels nog veranderen. Vastzetting: de lln moeten dit later toepassen in een taak.

13 Lesslot: Zelf aan de slag (5 min) Werkvorm: individuele opdracht, doceren Organisatie: Om te verifiëren of de lln de les van vandaag begrepen hebben, wordt hen gevraagd om tegen volgende week een bedrijfskolom op te stellen die voldoet aan volgende voorwaarden: product naar eigen keuze, nog niet behandeld in de les; minimum 5 schakels (consument niet meegerekend!); gemaakt aan de hand van een SmartArt-afbeelding; indienen: ppt-presentatie met 3 slides via Smartschool: titeldia met Bedrijfskolom, je naam, klas en je gekozen product; dia met de bedrijfskolom van je gekozen product; bronnen. Indiendatum: dinsdag 10 december PPT llnbundel AC, HE, GE o s De volgende les gaan we kijken in welke sectoren de economische wereld wordt ingedeeld. Vastzetting: de lln gaan zelf aan de slag. Bijlagen: uitgewerkte media Afkorting didactische principes X Bordschema AS Aanschouwelijkheid X Leerlingenbundel AC Activiteit Invulblaadjes, opdrachtbladen HE Herhaling XX Transparanten of PowerPoint presentatie GE Geleidelijkheid Een omschrijving video en video-opdracht IN Integratie/structuur Teksten, artikels, DI Differentiatie Kopieën uit het handboek MO Motivatie Een toets Andere:

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF)

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Naam en voornaam student Onderwijsvorm, afdeling, graad, leerjaar,

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF)

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Naam en voornaam student Onderwijsvorm, afdeling, graad, leerjaar,

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER: Oefenles 2

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER: Oefenles 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen ACADEMISCHE INITIËLE LERARENOPLEIDING Academiejaar 2004/2005 Vakdidactiek: informatica Lesgever: Prof. A. Hoogewijs Vakgroep Pure wiskunde en computeralgebra

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

Balance Me. Bijlage 1. Arschoot Elien. Herhaling boekhouden. 3 de jaar ASO. D hauwers Fien. Lerarenhandleiding

Balance Me. Bijlage 1. Arschoot Elien. Herhaling boekhouden. 3 de jaar ASO. D hauwers Fien. Lerarenhandleiding Balance Me Arschoot Elien Herhaling boekhouden 3 de jaar ASO D hauwers Fien Lerarenhandleiding (Afbeelding: persoon met vergrootglas, sd) Lootens Jolien 1 Beste leerkracht, Heb je het soms ook moeilijk

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF)

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) 2014-2015 Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Naam en voornaam student Onderwijsvorm, studierichting,

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Naam Stijn Convents Cluster Muzikale opvoeding - Godsdienst Groep 17 Academiejaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Lesvoorbereiding 7. Hachtsesteenweg 138 1030 Brussel tel: 02.250.11.30 en 02.250.11.00 fax: 02.250.11.11

Lesvoorbereiding 7. Hachtsesteenweg 138 1030 Brussel tel: 02.250.11.30 en 02.250.11.00 fax: 02.250.11.11 Lesvoorbereiding 7 CVO SINT-LUKAS HOGERELEERGANGEN Hachtsesteenweg 138 1030 Brussel tel: 02.250.11.30 en 02.250.11.00 fax: 02.250.11.11 Naam : El Makrini Kadija Stagemeester: Nagima Afkir School: Lyceum

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Opleiding Professionele Bachelor in het secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding

Lesvoorbereidingsformulier Opleiding Professionele Bachelor in het secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding Naam: Daan De Coster Studierichting & jaar: School: (naam & adres) Lesvoorbereidingsformulier Opleiding Professionele Bachelor in het secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding Paramedisch instituut Augustijnenstraat

Nadere informatie

Lesonderwerp: Definities Drukken Wet van Boyle-Mariotte

Lesonderwerp: Definities Drukken Wet van Boyle-Mariotte Lesonderwerp: Definities Drukken Wet van Boyle-Mariotte Niveau: 2*Duiker Lesgever:... Datum van de les: Kies de datum. Duikschool:... Adres/locatie:... Vereiste voorkennis: Beginsituatie: Gehomologeerd

Nadere informatie

Thema 1 LP 2: De leerlingen kunnen het begrip toegevoegde waarden omschrijven en het verband leggen met het begrip welvaart

Thema 1 LP 2: De leerlingen kunnen het begrip toegevoegde waarden omschrijven en het verband leggen met het begrip welvaart Thema 1 LP 2: De leerlingen kunnen het begrip toegevoegde waarden omschrijven en het verband leggen met het begrip welvaart Tijd 2 lesuren Doel 1 De leerlingen kunnen opzoeken en in eigen woorden vertellen

Nadere informatie

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE . : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs 1. Hoeveel weken loop je stage?... 1 2. Door wie word je begeleid?... 2 3. Wat wordt er van je verwacht?...

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Professionele bachelor in onderwijs: lager onderwijs Campus Heverlee Hertogstraat

Nadere informatie

Observeren van een demoles. Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts

Observeren van een demoles. Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts Observeren van een demoles Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts VRAAG 1: WANNEER WERD ER AFGEWEKEN VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER? Over het algemeen werd er niet veel

Nadere informatie

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING. Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal werk

LESVOORBEREIDING. Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal werk Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal werk Zetel Campus Lier Bouwmeestersstraat 3 Berlaarsestraat 31 2000 Antwerpen 2500 Lier tel. 03/259 08 00 tel. 03/490.00.50 fax 03/259 08 18 fax 03/490.00.51

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs?

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs? IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4 1. Wat na het lager onderwijs? De leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. Nederlands: 3.3 en 3.4 Ter voorbereiding kan de leerkracht de

Nadere informatie

Inleiding: kennismaking met het spilbedrijf + voorstelling van het assortiment

Inleiding: kennismaking met het spilbedrijf + voorstelling van het assortiment School: JAARPLAN 2011 2012 Handel: onderdeel Initiatie in administratie, retail en logistiek VAK Handel I. A. R. L. ONDERWIJSVORM 2 lesuren per week in het 2 de jaar van de B-stroom BVL LERAAR Vakoverschrijdende

Nadere informatie

INTERACTIEVE WERKVORMEN IN DE WISKUNDELES

INTERACTIEVE WERKVORMEN IN DE WISKUNDELES INTERACTIEVE WERKVORMEN IN DE WISKUNDELES WAAROM DEZE BIJSCHOLING? DE LEERDRIEHOEK Luisteren 5 tot 8% Lezen 11% Zien / horen (avm) 22% Leerkracht: docent Leerkracht: mediator Zien / horen (demo) 32% Erover

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Agenda: Stop motion: Gedicht van Hugo Korte voorstelling stagiair 5 min.

Agenda: Stop motion: Gedicht van Hugo Korte voorstelling stagiair 5 min. Timing Activiteitsdoelen Leerinhouden Didactische werkvormen Didactische Organisatie Inleiding Agenda: Stop motion: Gedicht van Hugo Korte voorstelling stagiair Claus Vragen om de agenda te nemen. De leerlingen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Basisles 4: Windows Movie Maker

Basisles 4: Windows Movie Maker Basisles 4: Windows Movie Maker Onderwerp Het hanteren van het programma Windows Live Movie Maker: foto s toevoegen, overgangen selecteren, muziek toevoegen, film opslaan Leeftijd/Doelgroep Alle leerjaren

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

EEN LESVOORBEREIDING MAKEN

EEN LESVOORBEREIDING MAKEN 1 EEN LESVOORBEREIDING MAKEN Inleiding Een lesvoorbereiding maken is, in tegenstelling met wat sommigen ook beweren, best wel een zinvolle bezigheid. Het is het moment waarop nagedacht wordt over de komende

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Naam Eeckhout Andreas Cluster Bio - Fys - Aar - Che Groep 2 OSO 2 Academiejaar 2005-2006 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Module Processen analyseren en verbeteren in een aardappelverwerkend. vmbo landbouwbreed gemengde leerweg leerjaar 3 en 4

Module Processen analyseren en verbeteren in een aardappelverwerkend. vmbo landbouwbreed gemengde leerweg leerjaar 3 en 4 Module Processen analyseren en verbeteren in een aardappelverwerkend bedrijf vmbo landbouwbreed gemengde leerweg leerjaar 3 en 4 Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Naam van de lesgever: Nathalie Salihu School: Opleidingsjaar: 2 de jaar leraar lager onderwijs Klas: 6 de lj. Aantal lln.: 14 + 18 Datum: 5 mei 2006 Titularis: Lestijden: van

Nadere informatie

LEERPLANSITUERING: BEGINSITUATIE:

LEERPLANSITUERING: BEGINSITUATIE: KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Lesvoorbereiding Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Het verhaal van school 1

Het verhaal van school 1 4 - gelijke onderwijskansen scheppen door (school)taalvaardigheid te bevorderen: het proces op gang zetten Het verhaal van school 1 Een school met een 500-tal leerlingen in ASO, TSO en BSO, heeft vooral

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING School: / Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Onderwijsvorm: TSO/KSO Richting: / Klas: / Lokaal: / Aantal leerlingen: / LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

Nadere informatie

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Doelstelling(en) Leerplandoelen Leerplan informaticabeheer Competentie 4: functionaliteit van een

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier UC Leuven Limburg Lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs Lesvoorbereidingsformulier Het mentaal en schriftelijk voorbereiden van een les is iets anders dan het invullen van een lesvoorbereidingsformulier.

Nadere informatie

Video samenwerkend leren

Video samenwerkend leren Video samenwerkend leren Docente: Mevr. A.M.J.A. Spiegels-Jongen Auteur: Erik van den Hout (studentnummer: 2047837) Contact: http://www.arachnion.nl/wiskunde/ Neutronstraat 14, 6227 CP Maastricht telefoon:

Nadere informatie

Ear openers voor docenten en studenten

Ear openers voor docenten en studenten Ear openers voor docenten en studenten Symposium ENW AUGent - 11 mei 2015 Pieterjan Bonne & Joke Vrijders - Dienst studieadvies Inhoud Actua Onderzoek Klaag- en jubelmuur Resultaten Praktische tips ACTUA

Nadere informatie

Eerste graad-beroepsvoorbereidend Leerjaar: Decoratie. (2005, September 1). Leerplan Secundair Onderwijs. OVSG.

Eerste graad-beroepsvoorbereidend Leerjaar: Decoratie. (2005, September 1). Leerplan Secundair Onderwijs. OVSG. Lesvoorbereiding Student: Fien Bombeke 3 Baso PO-PKV tel. E-mail: Datum stage: School: Klassengroep: 2 BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Lokaal: Mentor: Uur: Aantal lln.: Vak: Decoratie Docent: Lesonderwerp

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 3Wi

Steekkaart: nummer 3Wi Steekkaart: nummer 3Wi Onderwerp Kloklezen aan de hand van foto s van verschillende soorten klokken (analoog, digitaal) Leeftijd/Doelgroep 3 e leerjaar Leergebied Wiskunde Tijdsduur 50 minuten Beschrijving

Nadere informatie

Volgorde van de bewerkingen.

Volgorde van de bewerkingen. Bijlage 4: Illustratie Gedifferentieerd werken in de wiskundelessen Onderwerp: Volgorde van de bewerkingen. 4.1 Naam:... Klas:.. Groep A Gedifferentieerd werken in de wiskundelessen. Voor je toets van

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3.

Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3. Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3. 1 OPDRACHT 1 Bekijk hetvolgende lijstje mondelinge opdrachten. Probeer elke opdracht te analyseren: welke soort opdracht

Nadere informatie

INLEIDING. Ik heb een bijpassende bundel gemaakt in functie van het nieuwe leerplan techniek.

INLEIDING. Ik heb een bijpassende bundel gemaakt in functie van het nieuwe leerplan techniek. INLEIDING Wat is IT S ALIVE? It s alive is ontwikkeld door de rvo-society, gelegen in het bedrijf Imec. It s alive is een box met elektronische componenten. De leerlingen leren schakelingen bouwen maar

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Samenwerkend leren - Taakgericht werken 1 Samenwerkingsstructuren Check

Nadere informatie

Differentiëren in een wiskundeles d.m.v. activerende directe instructie. Door Tania Mouton (HoGent) en Brian Baert (HoWest)

Differentiëren in een wiskundeles d.m.v. activerende directe instructie. Door Tania Mouton (HoGent) en Brian Baert (HoWest) Differentiëren in een wiskundeles d.m.v. activerende directe instructie Door Tania Mouton (HoGent) en Brian Baert (HoWest) Wat is differentiëren? Het positief en planmatig omgaan met verschillen tussen

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 5W

Steekkaart: nummer 5W Steekkaart: nummer 5W Onderwerp Ruimtefiguren herkennen in voorwerpen in de klas en hun eigenschappen benoemen Leeftijd/Doelgroep 5 e leerjaar Leergebied Wiskunde Organisatie Tijdsduur 50 minuten Beschrijving

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 3We

Steekkaart: nummer 3We Steekkaart: nummer 3We Onderwerp De groei van tuinkers vaststellen, verwoorden en vastleggen met behulp van het digitaal fototoestel Leeftijd/Doelgroep 3 e leerjaar Leergebied Wereldoriëntatie Tijdsduur

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket.

Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Doelstelling(en) Leerplandoelen - Leerplandoelstelling 1 Koppelt interne en externe factoren die de mens en zijn gedrag kunnen beïnvloeden aan concreet gedrag. - Leerplandoelstelling 35 Geeft voorbeelden

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Student leraar secundair onderwijs groep 1

Lesvoorbereiding. Student leraar secundair onderwijs groep 1 Lesvoorbereiding Student leraar secundair onderwijs groep 1 Naam Eeckhout Andreas Cluster Bi-Fy-Aa-Ch Groep 2 OSO 2 Academiejaar 2005-2006 Campus Kattenberg Kattenberg 9, B-9000 Gent Tel. (09) 269 98 06

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010 Actualisatie Studierichting STW Integrale Opdrachten December 2010 Voeding binnen IO - inspectie: onderscheid leerplan voeding 2de en 3de graad - September 2011 - geen nieuw leerplan maar bestaande geëvalueerd:

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Student: Heidi Vermeulen Studietrajectbegeleider: Nadine Bongaerts Mentor : Krista Pauwels (godsdienstjuf) Feedback op lesvoorbereiding

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

Media binnen PM. Smartboard. Het beschikbare digitale materiaal vind je op de website http://mediapm.weebly.com/

Media binnen PM. Smartboard. Het beschikbare digitale materiaal vind je op de website http://mediapm.weebly.com/ Media binnen PM Smartboard Het beschikbare digitale materiaal vind je op de website http://mediapm.weebly.com/ Gemaakt door Stephanie Beuten & Karsten Campsteyn 1 Wat is een Smartboard? Een smartboard

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Lesfiche 2. Rooms-katholieke godsdienst

Lesfiche 2. Rooms-katholieke godsdienst Lesfiche 2 Vakgebied: Rooms-katholieke godsdienst Thema: De advent Omschrijving onderwerp: - De symboliek van de adventskrans wordt herhaald. - Jezus is een licht voor andere mensen. Hoofddoel: Verwoorden

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Thema 2 LP 13: Het begrip arbeidsproductiviteit omschrijven

Thema 2 LP 13: Het begrip arbeidsproductiviteit omschrijven Thema 2 LP 13: Het begrip arbeidsproductiviteit omschrijven Tijd 1 lesuur Doel 1 De leerlingen kunnen het begrip arbeidsproductiviteit uitleggen in eigen woorden. 2 De leerlingen kunnen uitleggen hoe de

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen...

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen... Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-100 datum : 2002-08-28 gewijzigd : 2007-02-21 contact : Dienst Leren en Onderwijzen,

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Student leraar secundair onderwijs groep 1

Lesvoorbereiding. Student leraar secundair onderwijs groep 1 Lesvoorbereiding Student leraar secundair onderwijs groep 1 Naam Eeckhout Andreas Cluster Biologie Fysica Aardrijkskunde - Chemie Groep PDT 2/3 OSO Academiejaar 2006-2007 Campus Kattenberg Kattenberg 9,

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Thema 1 Activiteit 4. Een leesworm in de boekenhoek (2A) Ra ra ra, wat ben ik?

Thema 1 Activiteit 4. Een leesworm in de boekenhoek (2A) Ra ra ra, wat ben ik? : Overzicht lesverloop 25 1 De leerlingen lezen individueel een aantal eenvoudige raadsels over voorwerpen uit een boekentas om ze daarna in duo s aan elkaar voor te lezen. Ze zoeken telkens samen naar

Nadere informatie

Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket.

Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Doelstelling(en) Vakgebonden eindtermen 1.1.1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen, en probleemstellingen door een bekende volwassene m.b.t. een leerstofonderdeel

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl <.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl 1 0 + ++ Volgt het schoolboek het nieuwe leerplan en dus ook de vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen die in de leerplannen werden opgenomen? Hierbijgaan

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO DBSO (mits afstemming vooraf)

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO DBSO (mits afstemming vooraf) WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP Studio Globo En... Actie?! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO (mits afstemming

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie