Sint-Franciscusinstituut Melle Tuinstraat Melle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Franciscusinstituut Melle Tuinstraat 105 9090 Melle"

Transcriptie

1 1 Lesvoorbereidingsformulier Naam cursist: Mentor: Stagebegeleider: School: (naam, adres en telefoon) Onderwijsvorm: Richting, graad en leerjaar: Klas: Sint-Franciscusinstituut Melle Tuinstraat Melle Vrij gesubsidieerd onderwijs A-stroom optie Handel, tweede jaar van de eerste graad 2HB Vak: Lesonderwerp: Vorige les: Deze les: Volgende les: Handel Wat is Handel? De bedrijfskolom: van producent naar consument De economische wereld verdeeld in sectoren. Datum: Dinsdag 3 december 2013 Uur van tot : 13u00-13u50 Lokaal: F201 Leerplangegevens: Bronnen: SNOECK, M., DE BOURDEAUD HUY-ELOOT, I., en VAN DEN BOSSCHE, M., De en wij 2 Handboek, Wolters-Plantyn, Mechelen, 2006 SNOECK, M. en ELOOT, I., De en wij 2 Handleiding, Plantyn, Mechelen, 2011 BARROO, M., BRAWERS, D., HENDERICKX, J. e.a., Handelswijs 3, De Boeck nv, Berchem, 2011 VVKSO, Leerplan Secundair Onderwijs - Handel - eerste graad TSO - Handel, geraadpleegd op 13/11/2013, (www.vvkso.be) VAKGROEP DCa, cursus Didactische Competentie Algemeen, niet gepubliceerd, CVO Kisp, Gent, Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming, Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs, geraadpleegd op 13/11/2013, (http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/publicaties/voet/voet2010.pdf) FEDUSTRIA, Bedrijfskolom hout, internet, geraadpleegd op 25/11/2013, (http://www.fedustria.be/content/default.asp?pageid=26&languagecode=nl) AVIKO, Assortiment, internet, geraadpleegd op 15/11/2013, (http://www.aviko.be/vlaams/assortiment/)

2 2 Werk- en aandachtspunten Noteer hier minstens 2 werk- of aandachtspunten waarmee je expliciet rekening houdt in deze lesvoorbereiding. Deze werk- of aandachtspunten neem je bijvoorbeeld mee uit de feedback van de lesgever op vorige lesvoorbereidingen, uit je eigen lesmomenten, uit je zelfreflectie, uit de feedback van je lesgever op je lesmoment, stagebegeleider of klasmentor. Duid in de lesvoorbereiding deze werkpunten aan. Werk- of aandachtspunt 1 Als eerste werkpunt ga ik extra opletten op de tijdsverdeling. Tijdens de workshop van het Filmforum hadden we namelijk met ons groepje veel te veel te behandelen leerstof voorzien voor de tijd die we uiteindelijk maar hadden. Het is natuurlijk beter om meer te voorzien zodat dode momenten vermeden kunnen worden maar als het om verplichte leerstof gaat, moet je toch zien dat je niet in tijdsgebrek komt. Ik vind het niet altijd evident om in te schatten hoeveel tijd je effectief zal nodig hebben voor een bepaalde lesfase. Dit zal ook nooit tot op de minuut correct zijn maar je kan bijvoorbeeld wel opties voorzien die de les wat sneller vooruit laten gaan of misschien juist wat trager. Werk- of aandachtspunt 2 Soms vind ik van mezelf dat ik nogal chaotisch te werk ga wanneer ik iets moet uitleggen. Dit beschouw ik dan ook als mijn tweede werkpunt. Hierbij kan ik rekening houden in mijn lesvoorbereiding door volgende zaken toe te passen: duidelijke instructies (bv. bij groepswerk), voorzien van definities bij nieuwe woorden, duidelijke structuur, richtvragen,

3 3 Omschrijving didactische beginsituatie Klas De klas bestaat uit 18 leerlingen waarvan zeven jongens en elf meisjes. De lln zitten allemaal op het juiste niveau (geen zittenblijvers) en hebben het jaar hiervoor reeds het keuzegedeelte Handel gevolgd waardoor ze allemaal over dezelfde voorkennis beschikken. Ze krijgen 3u handel per week. Er is een goed klasklimaat. De leerlingen helpen elkaar bij het maken van de oefeningen. Toch is de ene ll mondiger dan de andere. Een van de lln stond zelfs onder contract. Hij neemt vaak het voortouw. Sommige lln zaten apart aan een tafel. De lln hebben respect voor de lk hoewel ze niet altijd hun vinger in de lucht steken wanneer ze een vraag hebben. Wanneer er uitleg wordt gegeven, luisteren ze aandachtig. Leerlingen Twee van de achttien lln hebben een donkere huidskleur maar alle lln beheersen het Nederlands zeer goed. Het is de eerste keer dat de lln in aanraking komen met de bedrijfskolom. Wanneer de lk een vraag stelt, rijzen er een aantal handen in de lucht (meestal van dezelfde lln). Toch moet het correcte antwoord soms verschuldigd blijven. Wanneer de lln met een vraag zitten, wordt die de klas in gestuurd zonder de hand op te steken. Wanneer de lln gevraagd wordt om een aantal oefeningen zelfstandig te maken, gebeurt dit in eerste instantie in stilte. Ze houden zich effectief ook bezig met de oefeningen hoewel hun aandacht wel verslapt naargelang de tijd verstrijkt. Het oplossen van de oefeningen verloopt niet altijd even vlot. De lln hebbeen nog verschillende vragen en de oplossingen kloppen bij de meesten niet of slechts gedeeltelijk. De lln hebben nood aan structuur en duidelijke instructies en moeten voortdurend begeleid worden. Een beperkt aantal oefeningen zelfstandig oplossen vergt veel tijd. Bij sommigen gaat dit vlot maar voor de meerderheid werkt een stap-voor-stap-benadering het best. Wanneer er wordt aangehaald dat er volgende week een toetst zal plaatsvinden, wordt de lln hun aandacht getrokken maar veel intrinsieke motivatie valt er niet te bespeuren. De gesprekken bij de jongens gaan vooral over gamen terwijl de meisjes voornamelijk over jongens praten. Leerkracht De lk is een jonge vrouw die nog in haar lerarenopleiding zit waardoor ze weinig tot geen ervaring heeft. Ze is weliswaar zeer gemotiveerd. Ze heeft aandacht voor alle lln en laat iedereen aan het woord. Ze vindt het belangrijk dat de lln hun inbreng hebben en dat de leerstof niet allemaal voorgekauwd wordt. De lk vindt het niet erg om iets meerdere keren uit te leggen. Ze probeert het telkens op een andere manier en gebruikt hierbij voorbeelden uit de leefwereld van de lln aangezien ze het belangrijk vindt om hierbij aan te sluiten. De lk probeert zoveel mogelijk aanschouwelijk weer te geven. De lk geeft niet alleen opmerkingen wanneer iets slecht is maar wanneer iets goed werd gedaan, wordt dit ook gezegd. School Het Sint-Franciscusinstituut situeert zich in Melle Vogelhoek, aan de rand van Gent, en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, tram en bus). De school telt ongeveer 800 lln. Het betreft een zeer uiteenlopende populatie met verschillende nationaliteiten, achtergronden, Op school dragen de leerlingen een uniform. Het betreft hier geen standaard uniform voor iedereen maar voorschriften voor de kleuren van de kledij ((donker)blauw en wit). De school is begaan met de lln en hun welzijn, dit blijkt ook uit hun pedagogisch project.

4 4 Ze willen hun leerlingen maximale ontplooiingskansen aanbieden waarbij open communicatie en samenwerken centraal staan. De lln van de eerste graad worden bij het eerste lesuur of na een pauze afgehaald op de speelplaats. Ook wordt van de lln verwacht dat ze blijven rechtstaan in de klas tot de lk laat weten dat ze mogen plaatsnemen. De school biedt zowel richtingen in ASO, TSO als BSO aan wat doorstroming mogelijk maakt. Situationeel De les Handel vindt plaats op dinsdag tijdens het eerste lesuur na de middagpauze in klaslokaal F201. De tafels en stoelen staan in een U-opstelling. In de klas zijn een whitebord (+stiften), een overheadprojector en een vaste PC + beamer aanwezig. Het betreft een gewoon klaslokaal waardoor er weinig/geen inkleding aanwezig is.

5 5 Leerplandoelstellingen 1. Het begrip bedrijfskolom omschrijven; 2. De bedrijfskolom van een concreet product of dienst opstellen; 3. De handel situeren in de bedrijfskolom. VOETEN Socio-economische samenleving: (5) De lln geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten (exploreren); (9) De lln lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context (verantwoordelijkheid). ICT: (7) De lln kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. Lesdoelstellingen 1. De lln kunnen een verband tussen verschillende voorwerpen (uit)leggen. 2. De lln kunnen in eigen woorden uitleggen wat een producent is. 3. De lln kunnen een eigen definitie van het begrip bedrijfskolom geven. 4. De lln kunnen een voorbeeld geven van schakels die niet tot de bedrijfskolom horen. 5. De lln kunnen a.d.h.v. de definitie van een bedrijfskolom uitleggen waarom bepaalde schakels niet tot de bedrijfskolom behoren. 6. De lln kunnen zelfstandig een bedrijfskolom van een bepaald product opstellen. 7. De lln kunnen een algemene bedrijfskolom schematisch weergeven. 8. De lln kunnen een bedrijfskolom maken a.d.h.v. de Smart-Artafbeeldingen invoegtoepassing van Microsoft Office.

6 6 1 ook in bijlage 2 Afkortingen achteraan

7 7 1 Lesstart: De bedrijfskolom van frietjes (theorie) (10 min) Verband: de aardappelen worden met de vrachtwagen naar een fabriek gebracht waar ze verwerkt worden tot frieten. Daarna worden de frieten verdeeld onder verschillende bedrijven (bv. Mc Donalds, frituren) waar ze aangekocht worden door de consument. Werkvorm: spel, onderwijsgesprek Organisatie: De lk toont een aantal attributen: een verpakking van diepvriesfrieten, een vrachtwagen, een aardappel, een mannetje en een puntzak frieten. De lk vraagt aan de lln of ze een verband zien tussen de verschillende voorwerpen. Indien nodig, worden een aantal richtvragen gesteld: PPT Attributen MO, AC, AS 1. De aardappel 2. Het is mogelijk dat de frituur zelf de frieten heeft gesneden en gewassen maar wanneer we te maken hebben met een fastfoodketen zoals bv. Mc. Donalds zullen zij hun frieten niet zelf hebben gemaakt. Deze frieten zullen afkomstig zijn van een leverancier (het aardappelverwerkend bedrijf). 3. In de meeste gevallen zullen dit twee verschillende bedrijven zijn nl. de aardappelboer en de frituur. 1. Wat was er eerst: de aardappel of het bakje friet? 2. Heeft de frituur de frieten zelf gemaakt? 3. Is het bedrijf dat de aardappelen kweekt ook de verkoper van het eindproduct (de frieten)? Aardappel (aardappelboer) => vrachtwagen (transportbedrijf) => diepvriesverpakking (aardappelverwerkend bedrijf) => vrachtwagen (transportbedrijf) => puntzak (frituur/ Mc Donalds) => mannetje (consument) In welke volgorde horen deze voorwerpen nu te staan en welke producent/schakel weerspiegelen ze? Bij een goed antwoord laat de lk de voorwerpen 1 voor 1 verschijnen op de ppt. De lln kunnen dit invullen in de llnbundel die ze ontvangen. Llnbundel 2 3 Producent = elk bedrijf dat meehelpt om een goed te maken, het dichter bij de consument te brengen of een dienst verleent. Bedrijfskolom = schematische voorstelling van de opeenvolgende bedrijven die een product vervaardigen en het bij de consument brengen. Alleen de bedrijven die eigenaar worden van het product komen voor in de bedrijfskolom. Bijkomende vraag voor de lln: Wat is een producent? Dit wordt kernachtig op het bord genoteerd. De lln hebben, zonder het zelf te weten, de bedrijfskolom van frieten samengesteld. Er wordt aan de lln gevraagd wat volgens hen een bedrijfskolom is. De lln herhalen nog eens de bedrijfskolom van frieten door de verschillende bedrijven die aan de productie deelnemen op te sommen. De lln kunnen deze overnemen in hun llnbundel. Daarna geeft de lk de definitie van een bedrijfskolom. De lln noteren deze definitie in de llnbundel terwijl de lk dit op het bord schrijft. Bord Llnbundel Bord

8 8 De lk wijst op het feit dat enkel de bedrijven die eigenaar worden van het product ook effectief deel uitmaken van de bedrijfskolom. De lk stelt de lln de volgende vraag: a) De vrachtwagen (= transportbedrijf) : dit is een voorbeeld van een dienstverlenend bedrijf. Dit bedrijf wordt dus geen eigenaar van het product. b) Het mannetje (= de consument): hij helpt niet bij het vervaardigen of het verkopen van het product, maar verbruikt het. 2. Aardappelboer Aardappelverwerkend bedrijf Frituur 1. Welke attributen die ik meebracht behoren niet tot de bedrijfskolom, rekening houdend met de gegeven definitie van de bedrijfskolom? 2. Wat is dan de correcte bedrijfskolom van frietjes? Vastzetting: doordat de lln zelf tot de antwoorden komen (inductief lesgeven), zullen ze het gemakkelijker onthouden. De llnbundel geeft een overzicht van de belangrijkste elementen. Llnbundel

9 9 6 Lesfase 1: Verschillende bedrijfskolommen onder de loep (20 min) Bedrijfskolom voetbal (leder) Veeteelt Leerlooierij Lederbewerker Sportwinkel/grootwinkelbedrijf Bedrijfskolom kaas (melk) Landbouwer Melkfabriek Kaasfabriek Kaasgroothandel Speciaalzaak/Grootwinkelbedrijf/Buurtwinkel/Markt Bedrijfskolom brood (meel) Boerderij Maalderij Industriële bakkerij Supermarkt Werkvorm: doceren, groepswerk, onderwijsgesprek Organisatie: De lk en lln stelden samen de bedrijfskolom van frieten op. Nu is het aan de lln zelf om de bedrijfskolom van een aantal producten op te stellen. Dit gebeurt a.d.h.v. een groepswerk. De lk verdeelt de klas in groepen van 4 à 5 lln, na de uitleg. De lln gaan verspreid in de klas zitten op de plaats die de lk hen aanwijst. Elke groep krijgt een verschillend product toegewezen (zie llnbundel). Om de leerlingen op weg te helpen wordt eerst klassikaal overlopen welke grondstof ze nodig hebben per product. De lln krijgen 12 min de tijd om de bedrijfskolom van het toegewezen product op te stellen. Hiervoor moeten ze overleggen in groep. Het resultaat noteren ze op een kladblad, wanneer het werd goedgekeurd door de lk nemen ze het netjes over op een transparant. Wanneer dit te moeilijk blijkt, worden alle bedrijven die deelnemen aan de verschillende bedrijfskolommen, dus ook van de andere groepen, wanordelijk weergegeven in de PPT. Hierna worden alle bedrijfskolommen klassikaal behandeld. Per groep stellen 1 à 2 lln hun bedrijfskolom voor aan de rest van de klas a.d.h.v. hun transparant. De lk stuurt bij waar nodig. PPT Llnbundel Transparant DI, AC, GE

10 10 Bedrijfskolom tijdschrift (hout) Bosbouw Zagerij Papierfabriek Drukkerij Uitgeverij Boekhandel Bedrijfskolom tafel (hout) Bosbouwer Houtzagerij Meubelfabriek Meubelzaak Vastzetting: opnieuw zoeken de lln zelf naar de leerinhoud waardoor dit beter onthouden zal worden. Bovendien gaat het om voorbeelden uit hun nabije omgeving.

11 11 Lesfase 2: De bedrijfskolom Algemeen Elke bedrijfskolom is anders. Bepaalde soorten bedrijven komen terug. (10 min) Werkvorm: doceren, onderwijsgesprek Organisatie: De lk legt uit dat elke bedrijfskolom anders is maar dat we toch tot een algemene bedrijfskolom kunnen komen. PPT Bord Llnbundel GE, HE, AC 7 Algemene bedrijfskolom (Houten tafel) 1. Ontginner van grondstoffen (bosbouw) 2. Opkoper, exporteur, importeur (houthandel) 3. Bewerking van grondstoffen (houtverwerkingsbedrijf/houtzagerij) 4. Productie half afgewerkte producten (vb. planken) 5. Productie afgewerkte producten (vb. tafel, meubelfabriek) 6. Groothandel (vaak samen met fabrikant) 7. Kleinhandel (vb. Weba ) (Consument) De lk zoekt samen met de lln naar een algemene voorstelling van de bedrijfskolom a.d.h.v. vragen. Daarnaast passen ze dit toe op de bedrijfskolom van een houten tafel. 1. Wat heb je altijd nodig om een product te maken? Wat ligt aan de basis? Denk hierbij aan de voorbeelden die we reeds gezien hebben. 2. Stel dat de producten in het buitenland worden aangekocht, welke schakel komt er dan extra bij? 3. Wat gebeurt er met de grondstoffen? Worden die meestal in originele staat gekocht door de consument? 4. Kunnen er meerdere bewerkingen toegepast worden op een grondstof? 5. Kan eenzelfde half afgewerkt product voor verschillende doeleinden gebruikt worden? 6. Verkoopt de producent zijn producten rechtstreeks aan de consument? 7. Waar koopt de consument het product? Vastzetting: de algemene bedrijfskolom wordt aangevuld met een voorbeeld.

12 12 8 Lesfase 3: De bedrijfskolom Schematische voorstelling (5 min) De bedrijfskolom wordt schematisch voorgesteld door de bedrijven onder elkaar in hokjes te plaatsen (eerste bedrijf bovenaan) en deze dan te verbinden met een pijl. Je kan dit met de hand gemakkelijk tekenen maar je kan ook gebruik maken van de SmartArt-afbeeldingen die het Officepakket aanbiedt. Werkvorm: demonstratie Organisatie: De lk vertelt hoe een bedrijfskolom schematisch wordt voorgesteld. Daarna toont de lk voor hoe je dit eenvoudig in PPT kan doen a.d.h.v. SmartArt-afbeeldingen. PPT AS, IN Werkwijze bedrijfskolom PPT Open PPT > Invoegen > SmartArt > Lijst Je kan hierna de opmaak van de verschillende schakels nog veranderen. Vastzetting: de lln moeten dit later toepassen in een taak.

13 Lesslot: Zelf aan de slag (5 min) Werkvorm: individuele opdracht, doceren Organisatie: Om te verifiëren of de lln de les van vandaag begrepen hebben, wordt hen gevraagd om tegen volgende week een bedrijfskolom op te stellen die voldoet aan volgende voorwaarden: product naar eigen keuze, nog niet behandeld in de les; minimum 5 schakels (consument niet meegerekend!); gemaakt aan de hand van een SmartArt-afbeelding; indienen: ppt-presentatie met 3 slides via Smartschool: titeldia met Bedrijfskolom, je naam, klas en je gekozen product; dia met de bedrijfskolom van je gekozen product; bronnen. Indiendatum: dinsdag 10 december PPT llnbundel AC, HE, GE o s De volgende les gaan we kijken in welke sectoren de economische wereld wordt ingedeeld. Vastzetting: de lln gaan zelf aan de slag. Bijlagen: uitgewerkte media Afkorting didactische principes X Bordschema AS Aanschouwelijkheid X Leerlingenbundel AC Activiteit Invulblaadjes, opdrachtbladen HE Herhaling XX Transparanten of PowerPoint presentatie GE Geleidelijkheid Een omschrijving video en video-opdracht IN Integratie/structuur Teksten, artikels, DI Differentiatie Kopieën uit het handboek MO Motivatie Een toets Andere:

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Inhoud. Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24

Inhoud. Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24 2 Inhoud Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24 Thema 2: Ondernemingen en bedrijven 32 1 De bedrijfskolom 32 2 Btw 43 3 Indeling van

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

EEN LESVOORBEREIDING MAKEN

EEN LESVOORBEREIDING MAKEN 1 EEN LESVOORBEREIDING MAKEN Inleiding Een lesvoorbereiding maken is, in tegenstelling met wat sommigen ook beweren, best wel een zinvolle bezigheid. Het is het moment waarop nagedacht wordt over de komende

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Onderbouw, groep 1 & 2

Onderbouw, groep 1 & 2 Onderbouw, groep 1 & 2 Vooral kleutergroepen zijn gewend om spelenderwijs te leren. Veel werkvormen van coöperatief leren kunnen in spelvorm aangeboden worden. De kinderen leren daar veel van; ze zijn

Nadere informatie

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Subdoelen Leerlingen vinden het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Usability test PERSONA S

Usability test PERSONA S Usability test PERSONA S Charlotte Dua, Sarah Amlal en Rebecca Lindner COMMUNICATIE 1 CMD-I 11/02/2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. WERKWIJZE 3. DOELGROEPEN EN PERSONA S 3.1. Doelgroepen 3.2. Persona

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Pakket 1: Veilig surfen

Pakket 1: Veilig surfen Pakket 1: Veilig surfen Inhoud 1 PAKKET 1: VEILIG SURFEN 1.1 Eindtermen 2 1.2 Lesdoelen 3 1.3 Vereiste voorkennis 4 1.4 Interessante links met achtergrondinformatie 5 1.5 Tip voor de leerkracht 6 1.6 Inleiding

Nadere informatie

OPBOUW OBSERVATIESCHEMA

OPBOUW OBSERVATIESCHEMA 1 OBSERVATIEINSTRUMENT KRACHTIGE LEEROMGEVING VOOR TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS SCOREWIJZER BIJ OBSERVATIESCHEMA GOED ONDERWIJS OPBOUW OBSERVATIESCHEMA Het observatie instrument vertrekt van de drie cirkels

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7 Inhoud Actie! 5 Logistics 1 7 1.1 Wat is logistiek? 7 1.2 Is er overal evenveel logistieke activiteit? 13 1.3 Hoe is een logistieke keten opgebouwd? 25 1.4 Hoe komen afgewerkte goederen tot bij de consument?

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

column Hoelang doen jullie over de maan?

column Hoelang doen jullie over de maan? 1 beroepsgerichte inspir atie in de vmbo ic t-rou te 1.1 Competenties 1.2 Beroepsspecifieke competenties 1.3 Algemene competenties 1.4 Het verwerven van de competenties 1.5 Het principe van opdrachten

Nadere informatie