Visietekst auti OV4. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visietekst auti OV4. Inhoud"

Transcriptie

1 Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking ouders... 9

2 Inleiding Elke school dient zich te houden aan het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, namelijk dat elk persoon met een handicap recht heeft op onderwijs. Dit geldt ook voor die leerlingen met autisme die het moeilijk hebben in het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen met autisme hebben voldoende intellectuele mogelijkheden om een diploma te behalen via het reguliere onderwijs, al dan niet met GON begeleiding. Daarentegen zijn er ook leerlingen voor wie de aanpassingen en de GON begeleiding ontoereikend zijn. Deze leerlingen hebben nood aan meer begeleiding en meer expertise. Vanuit deze insteek, zien wij het als onze taak om leerlingen met autisme en een gemiddelde tot hoge begaafdheid te helpen bij het behalen van een diploma. Dit met de sticordi maatregelingen en aanpassingen die elke individuele leerling nodig heeft. Vanuit het zorgcontinuüm zien we het als een belangrijke eerste stap (= preventieve basiszorg) om deze leerlingen eerst te laten proberen in het reguliere onderwijs. Leerlingen hebben recht op redelijke aanpassingen (= verhoogde zorg) vanuit het reguliere onderwijs. Wij als buitengewoon onderwijs kunnen daarin de school ondersteunen vanuit onze expertise en jarenlange ervaring. De GON werking van de school kan hiervoor een belangrijke schakel zijn (=uitbreiding van zorg). Wanneer de nodige maatregelen disproportioneel zijn, of wanneer het CLB al op voorhand weet dat het proberen in het reguliere onderwijs nefast zou zijn voor de leerling (zelfbeeld, motivatie) vinden we het opportuun om de leerling in te schrijven binnen OV4. Onze uiteindelijke missie bij alle leerlingen die wij zullen inschrijven binnen OV4 is om hen een diploma te laten behalen dat gelijkwaardig is aan het reguliere onderwijs en de mogelijkheid dit aan te vullen met een vervolgopleiding aan de hogeschool of universiteit. Zo willen we onze leerlingen een kans geven een plaats te vinden in het normaal economisch circuit, de kans op tewerkstelling vergroten en de integratie in de maatschappij optimaliseren. Deze drie peilers zien we als een van de belangrijkste taken van onze school en zullen dan ook de thema s zijn waar we sterk op inzetten. Locatie Voor deze OV4 school hebben we reeds een geschikte locatie. De leerlingen zullen school kunnen lopen op de campus van SBSO Baken. Wel krijgen ze eigen klassen met een aparte speelplaats en rustige (polyvalente) ruimte. Ook zal een aparte ingang voorzien worden voor deze leerlingen zodat ze niet geconfronteerd worden met leerlingen van andere opleidingsvormen.

3 Structuur Het kiezen van een geschikte richting voor OV4 zien we als zeer belangrijk. Hiervoor heeft de school enkele principes vastgelegd. Ten eerste vinden we het belangrijk een richting te kiezen die auti vriendelijk is, die zoveel als mogelijk rekening houdt met de noden en moeilijkheden van mensen met autisme. Daarnaast vinden we het belangrijk te kijken naar het toekomstperspectief van het hebben van een diploma. In overleg met VDAB en GTB willen we kijken welke diploma s nadien het meeste kans geven op tewerkstelling voor personen met autisme. Tenslotte vinden we het belangrijk een richting te kiezen die de scholengroep reeds organiseert in het reguliere onderwijs. Dit laatste zorgt ervoor dat expertise in de opleiding reeds voorhanden is binnen de scholengroep en dat er binnen de scholengroep reeds geschikte leerkrachten en personeel ter beschikking zijn. In de eerste graad zal een A stroom opgericht worden met daarin twee richtingen: de ene met optie moderne wetenschappen, de andere optie handel. In de tweede graad zullen beide richtingen opnieuw aangeboden worden. Welke richting juist zal gegeven worden voor moderne wetenschappen is op dit moment nog niet bepaald. Inschrijving 1e graad 2e graad 3e graad Inschrijvi ng OV4 - type 9 1A optie moderne wetenschappen moderne wetenschappen moderne wetenschappen iploma diploma 1A optie handel handel informatica - beheer

4 Leerling kenmerken Al vele jaren specialiseert SBSO Baken zich in het organiseren van onderwijs voor jongeren met autisme. Deze expertise willen we dan ook gebruiken om ook binnen OV4 leerlingen onderwijs te geven die een diagnose autisme hebben. Omwille van de specifieke aanpak die deze leerlingen vragen, kiezen we er ook zeer bewust voor enkel type 9 leerlingen in de school in te schrijven. We zien nu al verschillende groepen leerlingen als potentiële leerlingen: - Leerlingen uit de auti X klas die nu streven naar het behalen van een diploma via de examencommissie, kunnen les krijgen binnen OV4. Hoewel we nu een aangepast aanbod kunnen bieden aan jongeren een normaal tot sterke intelligentie, zijn we ervan overtuigd dat een OV4 opleiding voor deze leerlingen een heel aantal voordelen heeft, die we niet kunnen bieden binnen opleidingsvorm 1 (via examencommissie). We kunnen de leerlingen een meer gradueel aanbod doen van leerstof, doordat de leerstof niet per graad moet getest worden. Hierdoor kunnen leerlingen die hier nood aan hebben, wennen aan grotere hoeveelheden leerstof door dit stelselmatig op te bouwen. Een struikelblok die we nu ervaren bij de examencommissie, is dat onze leerlingen zelfstandig de verplaatsing moeten maken naar Brussel om het examen af te leggen. Eens ze daar zijn hebben ze ook nog te maken met vreemde locaties, vreemde examinatoren en vreemde situaties. Allemaal aspecten die voor onze leerlingen met autisme stress kunnen veroorzaken, waardoor hun resultaten geen weerspiegeling zijn van het kunnen van deze leerlingen. De school wil zich zoveel als mogelijk aanpassen aan de noden van jongeren met autisme, en dit kan enkel gebeuren als de examens afgelegd worden in een veilige (vertrouwde) omgeving. - In het Freinet onderwijs van de scholengroep zitten nu zeer veel leerlingen met autisme. We zien dat deze leerlingen (en hun ouders) kiezen voor het Freinet onderwijs omdat ze ervan uitgaan dat deze methode wel nog meer aanpassingen toelaat dan het reguliere onderwijs. Deze leerlingen zullen meer kansen tot aanpassingen krijgen binnen het buitengewoon onderwijs.

5 - GON leerlingen Veel van onze GON leerlingen vechten nu dagelijks tegen de moeilijkheden van het reguliere onderwijs en hebben nood aan meer aanpassingen. Deze leerlingen passen binnen de doelgroep die we voor OV4 voor ogen hebben. - Enkele leerlingen uit OV3 zullen beter passen binnen OV4. Het zijn die leerlingen die reeds uitvielen in het reguliere onderwijs omdat ze nood hebben aan meer ondersteuning, maar waarvan we weten dat ze over voldoende intellectuele mogelijkheden beschikken om een diploma te behalen. - Aangezien er in de nabije omgeving geen OV4 school is, weten we dat veel potentiele leerlingen nu naar scholen buiten de regio moeten om aangepast onderwijs te kunnen genieten. Leerlingbegeleiding Vanaf de aanvang van de OV4 opleiding, wordt gestart met een goed uitgebouwde leerlingbegeleiding. Een psychologe zal deze begeleiding coördineren. De taken van deze persoon zijn heel divers, maar onder te verdelen in vier categorieën: - Leiding van het leerkrachtenteam - Sturen en bewaken van het proces van handelingsplanning - Leerlingbegeleiding - Contacten met ouders, CLB en andere externen Daarnaast wordt ook van de leerkrachten verwacht dat zij hun leerlingen begeleiden, niet enkel op inhoudelijk vlak, maar ook op persoonlijk en sociaal vlak. Tot slot zal ook de OV4 opleiding, net zoals de huidige OV1, OV2 en OV3, intens samenwerken met het CLB en andere externen. De individuele opvolging van de leerling staat centraal in de wekelijkse klassenraad. We vinden het belangrijk dat het hele team samenwerkt aan het pedagogische project van de leerlingen. Indien er zich problemen voordoen bij een leerling, zal zo snel als mogelijk een extra klassenraad georganiseerd worden met alle betrokken leerkrachten, zodat snel kan nagedacht worden over mogelijke oplossingen. Tijdens de klassenraad wordt nagegaan of de opgestelde doelen voor elke individuele leerling bereikt wordt en welke aanpassingen nodig zijn om te slagen in ons opzet.

6 Personeelskenmerken Gezien de specifieke doelgroep van onze leerlingen, vinden we het belangrijk dat elk personeelslid die werkt binnen OV4 op de hoogte is van autisme. Niet alleen moeten ze een theoretische kennis hebben over autisme, ze moeten ook begrip hebben van de gevolgen die autisme teweeg brengen in het onderwijs en bereid zijn hun manier van lesgeven aan te passen aan de noden van mensen met autisme. Vanuit deze visie worden personeelsleden dan ook aangeworven vanuit ervaring en kennis die ze reeds ter beschikking hebben en de mate waarin ze openstaan om mee na te denken over autisme en de moeilijkheden en het ijsbergdenken toepassen. Het is belangrijk een leerkrachtenteam samen te stellen van personeelsleden die gemotiveerd zijn om een nieuwe richting op te starten. Leerkrachten moeten zowel capabel zijn in het geven van hun vak, maar moeten ook organisatorisch mee nadenken en ondersteunen. Samenwerking De school zal intensief samenwerken met KA Sint Niklaas, reguliere secundaire school van dezelfde scholengemeenschap. De kennis van deze school over de gekozen opleiding zal een belangrijke meerwaarde zijn in de OV4 klassen. Verder zal er ook een samenwerking zijn met OV1 en OV2 van Baken. Leerlingen die toch meer ondersteuning nodig hebben dan dat ze kunnen krijgen in OV4 en leerlingen waar de brug naar tewerkstelling in het normaal economisch circuit te groot is, kunnen overstappen naar OV1 of OV2, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. De GON werking en OV4 zullen ook continu in overleg met elkaar werken. Vanuit onze visie dat leerlingen in het reguliere onderwijs eerst de nodige ondersteuning moeten krijgen voor beslist wordt om over te stappen naar het buitengewoon onderwijs, is het belangrijk dat er intensief wordt samengewerkt met de GON werking. Kennis en inzichten van de GON begeleiders over de leerling kan doorgegeven worden, maar ook omgekeerd kunnen ervaren uit het buitengewoon onderwijs doorgetrokken worden naar de klassen met GON leerlingen. Auti beleid De visietekst voor opleidingsvorm 4 baseren we op de visietekst die we, na jaren ervaring, hebben opgemaakt voor de auti X klas. Ervaringen uit de auti X klas, zijn een meerwaarde bij de opstart van opleidingsvorm 4.

7 In de opleiding zullen we werken volgens het TEACCH-model. TEACCH is een allesomvattend model dat voorziet in de begeleiding van mensen met autisme vanaf hun geboorte tot aan de dood. Voor onze school, als onderdeel in die begeleiding, wil dat zeggen dat wij ervan overtuigd zijn dat het de omgeving is die zich dient aan te passen aan de mensen met autisme en niet andersom. Basisprincipes van dit model zijn verduidelijking en voorspelbaarheid. Omdat autisme een pervasieve ontwikkelingsstoornis is, zijn deze twee basisprincipes toepasbaar op alle elementen die van het leven deel uitmaken. Zowel op vlak van tijd, ruimte als van de taken zorgen wij voor verduidelijking en structuur. Toch willen we niet enkel vasthouden aan deze TEACCH principes. Naast de overtuiging dat we de school moeten aanpassen aan onze leerlingen met autisme, beseffen we ook dat leerlingen zich zoveel als mogelijk moeten aanpassen aan de wereld en dat het onze taak is als school om leerlingen hierop zoveel als mogelijk voor te bereiden. We kiezen voor een autoritatieve opvoedingsstijl. Dit omdat we van mening zijn dat deze opvoedingsstijl het beste accordeert met de noden en behoeften van de leerlingen met autisme. In deze opvoedingsstijl communiceren leerkrachten met de leerlingen op basis van wederzijds begrip en respect. Er wordt gekeken naar de opvattingen van de leerlingen en de visie die hij/zij heeft wordt ook als mogelijkheid bekeken. Daarnaast stellen leerkrachten ook duidelijke eisen, houden ze vast aan duidelijke regels en wordt consequent opgetreden bij overtreding. De aanpak die we bij elke leerling hanteren, zal sterk individueel bepaald zijn en wordt vastgelegd in een individueel handelingsplan. In deze IHP s wordt bekeken aan welke doelen we willen werken met het kind, hoe hieraan zal gewerkt worden en hoe we kunnen evalueren of het kind progressie toont. Om een sterke geïndividualiseerde aanpak te kunnen aanbieden, kiezen we er bewust voor om in kleine klasgroepen te werken. Binnen auti X kiezen we er heel bewust voor om te werken volgens het principe flipping the classroom. Ervaring leert ons dat leerlingen met autisme een hoge gevoeligheid hebben voor externe prikkels, waardoor ze veel informatie missen wanneer docerend wordt lesgegeven. Deze leerlingen pikken veel meer leerstof op wanneer ze met de leerstof actief aan de slag kunnen. In auti X krijgt dit vorm op verschillende manieren. Er wordt gewerkt met een blog waarop leerlingen video s, presentaties en ander materiaal kunnen vinden rond de leerstof die ze dienen te verwerken. Eveneens worden ze actief gestimuleerd om leerstof te leren structureren met gebruik van nieuwe leermiddelen (prezi, mindmapping, videolessen,..). Leerlingen met autisme zijn juist extra gevoelig voor het gebruik van ICT materiaal, het gebruik van deze leermiddelen verhoogt duidelijk de intrinsieke motivatie van

8 de leerlingen, waardoor we overtuigd zijn dat ICT en nieuwe leermiddelen in de auti -klas geïntegreerd moeten worden. Naast flipping the classroom wordt in de klas ook gewerkt met geïndividualiseerde contracten. Deze contracten worden wekelijks opgesteld door de leerkracht, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de leerling (tempo, druk, sociaal emotioneel welbevinden). Sommige lesonderdelen worden wel klassikaal (of in kleinere groep) geïnstrueerd waarna de leerlingen individueel hiermee aan de slag kunnen om het te verwerken op hun eigen vertrouwde manier. Naast het geven van theoretische lessen en praktijkvakken, vinden we het belangrijk om met onze leerlingen met autisme voldoende tijd te spenderen aan het leren en trainen van sociale vaardigheden. Bij deze leerlingen kunnen we, door hun autisme, er niet vanuit gaan dat ze zelf sociale vaardigheden ontwikkelen door dagdagelijkse interacties of dat ze aanvoelen welk gedrag gepast is en wat van hen verwacht wordt. Daarom gaan we tijdens sociale vaardigheidslessen hier actief rond werken. Bij de opstart van de school willen we meteen van start gaan met een oplossingsgerichte aanpak. Oplossingsgericht werken werkt met wat er in het moment is, gericht op een gewenste toekomst, met als doel problemen op te lossen. Wij beslissen niet wat de beste oplossing is voor de leerling. Oplossingsgericht werken beoogt samen te werken met de leerling, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent. Zo komt men tot een goed werkende oplossing die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de leerling. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende interventie die werkbare oplossingen oplevert. De leerling behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen. Wat betreft het omgaan met moeilijk gedrag of probleemgedrag hanteren we een aantal principes: - Oplossingsgericht werken: De kern van oplossingsgericht werken is dat de focus ligt op de gewenste situatie (in plaats van het probleem), op reeds bereikte successen (en niet op missers en falend optreden), op competenties en mogelijkheden (in plaats van zwakten en beperkingen), op successen (en niet op analyses van het probleem), op stap voor stap (en niet op de grote sprong). Kortom: wij willen bij onze leerlingen vertrekken vanuit hun mogelijkheden, hun sterktes om verandering in hun gedrag teweeg te brengen. - Omdat we moeilijk gedrag bij leerlingen met ASS vooral zien als een signaal, is het vaak nodig om eerst na te gaan van waar dit gedrag komt.

9 Het ijsbergdenken staat daarbij centraal: We zoeken naar de factoren die het zichtbare gedrag van de leerling met ASS kunnen verklaren. We bekijken het probleemgedrag ook vanuit de interactie van het kind met zijn omgeving: dit kind in deze situatie. We proberen aan de hand van de verzamelde informatie het gedrag te verklaren, rekening houdend met de eigenheid van het kind en zijn autisme. Hierbij gebruiken we een uitgewerkt instrument (draaiboek probleemgedrag) dat toelaat het gedrag te analyseren alvorens een actieplan (via het individueel handelingsplan) op te stellen om het gedrag te reduceren. Er wordt binnen de OV4 opleiding veel aandacht geschonken aan leren leren. In het lessenpakket van de eerste graad zal dan ook zeker wekelijks een les worden voorzien waarin hieraan wordt gewerkt. De keuze van de juiste methode wordt bekeken in functie van de leerlingen en de gekozen richting. Tijdens deze lessen zal enerzijds gewerkt worden rond het aanleren van een studiemethode, maar anders zal er ook aandacht zijn voor het leren organiseren van studiemateriaal, gebruik van kasten/vakken/mappen en organiseren van boekentas. Evaluatie We kiezen er in de eerste graad voor om te werken met een permanent evaluatiesysteem. Leerlingen met autisme hebben het soms zeer moeilijk om om te gaan met stress situaties. Een examen zien we dan ook als een zeer stressvolle gebeurtenis en een momentopname, waardoor we ervan uitgaan dat de resultaten die we kunnen verwachten van een examenperiode geen weerspiegeling is van de mate dat de leerling de leerstof beheerst. Er wordt daarom in de eerste graad gekozen voor permanente evaluatie. Wel zullen er regelmatig toetsen gepland worden over grote hoeveelheden leerstof heen, zodat leerlingen kunnen wennen aan deze situatie. Dit ter voorbereiding van de tweede en derde graad en eventueel later de hogeschool. Samenwerking ouders Op verschillende momenten tijdens het schooljaar zal intensief samengewerkt worden met de ouders. Ouders zijn namelijk de kenners van hun kind en zijn/haar problemen en zijn daarom de eerste informatiebron voor de school. - Bij inschrijving op de school zal een uitgebreide intake afgenomen worden, gelijklopend met de intakeprocedure van OV1, OV2 en OV3. We ervaren namelijk dat deze procedure een duidelijk en volledig beeld van de mogelijkheden en beperking van de leerling met autisme.

10 - Verschillende keren per jaar zullen er formele oudercontacten georganiseerd worden. tijdens deze avond bespreken de leerkrachten de rapporten van de leerlingen met de ouders. - Indien nodig is het altijd mogelijk dat er extra oudercontacten georganiseerd worden met de orthopedagoog/psycholoog of betrokken leerkracht. Dit kan zowel op vraag van de school als op vraag van de ouders. We zullen trachten een oudercomité op te richten met gemotiveerde ouders die mee willen school maken. We zijn er namelijk van overtuigd dat ouders ons kunnen ondersteunen in het bouwen aan een school op basis van hun eigen jarenlange ervaring.

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon 1. INLEIDING In het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs vindt men als één van de leidende principes terug dat het PPGO een project

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht OV1 TYPE 3 Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleidingsvorm

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3. Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3. FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleidingsvorm 3 aanbiedt (= toewerken

Nadere informatie

Ieder mens is boeiend en de moeite waard.

Ieder mens is boeiend en de moeite waard. IVIO BINNENHOF School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Ieder mens is boeiend en de moeite waard. Type basisaanbod - opleidingsvorm 3 Type Basisaanbod is gericht naar leerlingen met een verslag, waarvoor

Nadere informatie

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING VANUIT GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD Vrij Buitengewoon Katholiek Lager Onderwijs Blijdhove Menen - Guido gezellelaan 106 8930 Menen - 056/51.31.91 - administratie@buloblijdhove.be

Nadere informatie

Sint-Vincentius Sint-Bernadette

Sint-Vincentius Sint-Bernadette Sint-Vincentius Sint-Bernadette SV: Sint-Rafaëlstraat 14 9041 Oostakker Tel (09) 259 21 01 e-mail info.vincentius@edugo.be ONS ZORGBELEID De zorgwerking op onze school, is gebaseerd op het zorgcontinuüm.

Nadere informatie

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs!

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! OF DECREET Typologie: vroeger nu Type voor kinderen Type voor kinderen 1 met een licht mentale beperking 2 met een matig of ernstig mentale beperking 3 met ernstige

Nadere informatie

FAQ. Waarom is het nodig om "De Lift" op te richten?

FAQ. Waarom is het nodig om De Lift op te richten? FAQ Waarom is het nodig om "De Lift" op te richten? De leerlingen waarvoor De Lift bedoeld is, vinden op dit moment geen geschikte plaats in de gesubsidieerde onderwijsvormen (gewoon en buitengewoon onderwijs).

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

vestigingsplaats de zeeparel

vestigingsplaats de zeeparel JONGEREN HEBBEN RECHT OP AANGEPAST ONDERWIJS DAT BIEDEN WIJ HEN AAN vestigingsplaats de zeeparel individueel begeleid en aangepast buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren van 13-21 jaar met een

Nadere informatie

1 Visietekst autisme: Het auti-project van MPIGO De Vloedlijn

1 Visietekst autisme: Het auti-project van MPIGO De Vloedlijn 1 Visietekst autisme: Het auti-project van MPIGO De Vloedlijn 1.1 Inleiding : In onze scholen bieden wij verschillende mogelijkheden aan met betrekking tot autiwerking. In onze kleuterklassen bevinden

Nadere informatie

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje 1. Visie 2. Mentorenwerking 2.1. Een individuele mentor 2.2. Ondersteuning van de mentoren 3. Samenwerking met ouders

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Type 3 Voor kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen

Type 3 Voor kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen Type 3 Voor kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen Type 3 - Kleuter- en lager onderwijs op maat De Leerexpert in de August Leyweg 4 biedt kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen

Nadere informatie

VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME. Floor Tempelaere Pedagogisch begeleider in het project rond competentieontwikkeling Regio West-Vlaanderen

VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME. Floor Tempelaere Pedagogisch begeleider in het project rond competentieontwikkeling Regio West-Vlaanderen VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME Floor Tempelaere Pedagogisch begeleider in het project rond competentieontwikkeling Regio West-Vlaanderen floor.tempelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen Als een

Nadere informatie

in onze school is elk kind een ster!

in onze school is elk kind een ster! 2 Kom er bij en zoek het niet te ver, in onze school is elk kind een ster! Een kort fragment uit ons schoollied dat perfect weergeeft waar wij met onze school willen voor staan. Een school die elk kind

Nadere informatie

Autismespectrumstoornis?

Autismespectrumstoornis? GON? Wat is dat? Het geïntegreerd onderwijs (GON) is bedoeld om kinderen met een handicap, leermoeilijkheden en/of opvoedingsmoeilijkheden les te laten volgen in het gewone onderwijs. De leerling krijgt

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam.

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam. ZORGBELEID Dit document is een samenvatting van alle zorginitiatieven die op schoolniveau genomen worden om kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden ook, met de beste zorgen te omringen. Het

Nadere informatie

Module 4 Thema 3 Inclusief onderwijs

Module 4 Thema 3 Inclusief onderwijs Module 4 Thema 3 Inclusief onderwijs Inclusief onderwijs Peter zat tot zijn 13 jaar in het buitengewoon onderwijs. Hij is zeer faalangstig, voelt zich snel onder druk gezet, maar kon toch in een kleine

Nadere informatie

Jeugddelinquentie & gesloten publieke opvang

Jeugddelinquentie & gesloten publieke opvang Jeugddelinquentie & gesloten publieke opvang WORKSHOP ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING 02/05/2017 4 Topics Wie zijn onze leerlingen? Wat willen we rond onderwijs of tewerkstelling bereiken? Hoe pakken we dit

Nadere informatie

Infosessie Scholen 2015

Infosessie Scholen 2015 Infosessie Scholen 2015 Rol Coach en het M-decreet Wat verandert er? De rollen van de CLB-medewerker 2 De rol coach 2 Resultaatsgebieden : 1. Coachen van leerkrachten 2. Schoolondersteuning 3 De rol coach

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

Welkom op campus Kasterlinden

Welkom op campus Kasterlinden www.kasterlinden.be Welkom op campus Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs (kleuter en lager) Buitengewoon secundair onderwijs (OV1-OV2 OV3) Internaat voor eigen scholen GON Inrichtende macht: Vlaamse

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 6 12 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen voorgesteld Stukken in het

Nadere informatie

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje 1. Visie 2. Mentorenwerking 2.1. Een individuele mentor 2.2. Ondersteuning van de mentoren 3. Samenwerking met ouders

Nadere informatie

M decreet. Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be

M decreet. Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be M decreet Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be Schooljaar 2015 2016 Els Stroobant zorgcoördinator gbs De Windwijzer Laarne - Kalken Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen

Nadere informatie

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs Opleidingsvorm 4 gewoon als het kan bijzonder als het nodig is buso@kids.be Opleidingsvorm 4 gewoon buitengewoon onderwijs OV4 geeft scholen van buitengewoon onderwijs de kans om leerstof van gewoon onderwijs

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

INFO BROCHURE. buitengewoon onderwijs

INFO BROCHURE. buitengewoon onderwijs INFO BROCHURE buitengewoon onderwijs brochure.indd 1 12/05/17 12:29 VAN HARTE WELKOM! Van lager onderwijs naar secundair, het is een grote stap. De hoofdtaak van onze school bestaat uit onderwijzen. Wij

Nadere informatie

Visie op het basisaanbod

Visie op het basisaanbod 1. Doel van de tekst Het M decreet voorziet het type basisaanbod voor leerlingen die, al dan niet tijdelijk, kampen met moeilijkheden die het leren hinderen. De wetgeving geeft geen invulling aan de organisatie

Nadere informatie

EMMER IS VOL. m-deceet

EMMER IS VOL. m-deceet M-DECREET EMMER IS VOL m-deceet LIEVER NIET m-decreet LELIJK BEEST m-decreet Moeilijk-decreet Moet-dit-nu-echt-weldecreet Mogelijkheden-decreet . Vlaams decreet 10 juli 2008 : gelijke kansen en behandelingsdecreet.

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Joost Laeremans Stafmedewerker Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Edegem 15 november 2011 1. Inleiding Het is mei 2011. Robbe

Nadere informatie

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Kleuter- en lager onderwijs op maat Type 1 voor leerlingen met een licht mentale beperking

Nadere informatie

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Scholen voor Buitengewoon Onderwijs

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Scholen voor Buitengewoon Onderwijs Vlaamse Vereniging Autisme Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen Henri Dunantlaan 2 9000

Nadere informatie

Zorgwerking Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw

Zorgwerking Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Zorgwerking Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Campus Tuinbouw Campus Sint-Aloysius Voorwoord In onze school staat het opvoeden van kinderen tot gelukkige, zelfbewuste en mondige jonge mensen centraal. We streven

Nadere informatie

Probleemanalyse Time-

Probleemanalyse Time- School:... Naam jongere:... Naam leerkracht:... Probleemanalyse Time- T.a.v. medeleerlingen Plaats in de klasgroep Anderen aanvaarden Aanvaard worden Conflicthantering Vriendschappen Individueel Zelfbeeld,

Nadere informatie

Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING

Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING GO! De Wissel ZORGVISIE 1. Schematische voorstelling 2. Wat

Nadere informatie

BuBaO St-Elisabeth. Kleuterwerking Type 1 Type 2A en 2B Type 3 ASS-werking Type 8 WO leren leren SEO afgestemd op de klas Wordt per type bekeken

BuBaO St-Elisabeth. Kleuterwerking Type 1 Type 2A en 2B Type 3 ASS-werking Type 8 WO leren leren SEO afgestemd op de klas Wordt per type bekeken BuBaO St-Elisabeth Kleuterwerking Type 1 Type 2A en 2B Type 3 ASS-werking Type 8 WO leren leren SEO afgestemd op de klas Wordt per type bekeken Leerlingen Type 1 Type 2 Type 3 Type 8 GON lln Kleuters Kleuters

Nadere informatie

FMG - Wingerd. Zorgomkadering

FMG - Wingerd. Zorgomkadering FMG - Wingerd Zorgomkadering Situering en doelstellingen Visie leerlingenbegeleiding Zorgcontinuüm Zorg op school Aanspreekpunten Een ouder aan het woord FMS en Wingerd Onderdeel van de Campus FMG 1 e

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking

Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking Opleidingsvorm 2 - Secundair onderwijs op maat In opleidingsvorm 2 bereidt De Leerexpert leerlingen met mentale beperking

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven Kleuter-, lager en secundair onderwijs Type 5- Opleidingsvorm 4 De Leerexpert Ziekenhuisschool

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Stad Antwerpen, inspiratiedag Exclusief Inclusief 17 maart 2015 Marijke Wilssens docent en onderzoeker Arteveldehogeschool Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER Op onze school hechten wij veel belang aan de zorg voor ALLE kinderen waarbij steeds het positieve in elk kind benadrukt wordt. Het belangrijkste is dat wij ernaar streven

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 1 M-decreet Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 2 Inleiding Maatschappelijke betekenis van onderwijs Kansen Historiek Opleidingsvorm 2 Vragen Maatschappelijke opdracht onderwijs 3 4 Onderwijs vandaag Exclusie

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Leerlinggericht: De GON-begeleider:

Leerlinggericht: De GON-begeleider: Wat? De afkorting GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De leerling volgt de lessen in een school voor gewoon

Nadere informatie

M-decreet. Het M-decreet, leerkrachten en scholen

M-decreet. Het M-decreet, leerkrachten en scholen M-decreet Het M-decreet, leerkrachten en scholen M-decreet Het M-decreet, leerkrachten en scholen Wat verandert er voor leerkrachten? Wat verandert er voor scholen (gewoon en buitengewoon)? Wat verandert

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

COMPETENTIEONTWIKKELING IN HET KADER VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN DOOR ZORG VOOR ELKE LERAAR

COMPETENTIEONTWIKKELING IN HET KADER VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN DOOR ZORG VOOR ELKE LERAAR COMPETENTIEONTWIKKELING IN HET KADER VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN DOOR ZORG VOOR ELKE LERAAR competentieontwikkeling Doelen Bouwstenen Zorgcontinuüm Handelingsgericht

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap Zorgbeleid 1. Visie van de scholengemeenschap Als scholengemeenschap willen wij aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Elk kind

Nadere informatie

Geïntegreerd Onderwijs GON Inclusief Onderwijs ION

Geïntegreerd Onderwijs GON Inclusief Onderwijs ION Geïntegreerd Onderwijs GON Inclusief Onderwijs ION Geïntegreerd onderwijs en inclusief onderwijs Om leerlingen met een beperking de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij GON-begeleiding

Nadere informatie

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot.

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. Schoolcode voor Mol Voorwoord Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. OCMW Mol tracht de belangen van zijn cliënten

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO 1. Evaluatie terugkeer binnen BuBaO 1.1. Situering In een ideale wereld zijn alle CLB-teams geprofessionaliseerd in het lopen van goede HGD-trajecten

Nadere informatie

4/5/2012. Continuüm in zorg

4/5/2012. Continuüm in zorg Continuüm in zorg Studiedag Leerrijk Saar Callens 20 april 2012 De visie en methodiek van handelingsgericht werken (HGW) kan de school helpen om haar interne werking te optimaliseren. De school structureert

Nadere informatie

Afsprakennota. Inschrijvingsrecht LOP SO Genk

Afsprakennota. Inschrijvingsrecht LOP SO Genk Afsprakennota Inschrijvingsrecht 2014-2015 LOP SO Genk 2 december 2013 1 INHOUD Algemene principes en opmerkingen... 3 1 Capaciteit... 4 1.1 Capaciteit niveaus bepalen... 4 1.1.1 Eerste jaar voltijds gewoon

Nadere informatie

Type 9 Voor kinderen met een autismespectrumstoornis

Type 9 Voor kinderen met een autismespectrumstoornis Type 9 Voor kinderen met een autismespectrumstoornis Type 9 Kleuter- en lager onderwijs op maat Vanaf september 2015 komt er een nieuw type bij. Type 9 is er voor kinderen met autisme die geen verstandelijke

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

Inspiratiedag exclusief-inclusief WWW.KOCA.BE

Inspiratiedag exclusief-inclusief WWW.KOCA.BE Inspiratiedag exclusief-inclusief wie of waar je ook bent, wij staan naast je, opdat je op eigen krachten verder kan Visie Expertisecentrum Binnen muren van KOCA indien nodig Inclusief waar mogelijk Ter

Nadere informatie

BSBO Wilgenduin. GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB

BSBO Wilgenduin.  GON- BEGELEIDING. Informatiebrochure voor scholen en CLB BSBO Wilgenduin www.wilgenduin.be GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor scholen en CLB Laatste wijziging: 28/06/2012 Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding?

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING VERLEDEN HEDEN TOEKOMST. Optimalisering van de 3/01/2012. Leerlingenbegeleiding What s in a name? What s in a name?

SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING VERLEDEN HEDEN TOEKOMST. Optimalisering van de 3/01/2012. Leerlingenbegeleiding What s in a name? What s in a name? Optimalisering van de SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING What s in a name? VERLEDEN HEDEN TOEKOMST What s in a name? Alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in functie

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) Vlaamse Vereniging Autisme Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen Henri Dunantlaan 2 9000

Nadere informatie

Zorgbeleid in het Groene Lilare

Zorgbeleid in het Groene Lilare Zorgbeleid in het Groene Lilare I. Visie Dat er leerlingen uitvallen en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl 3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl Jo Voets, orthopedagoog, gedragstherapeut en pedagogisch directeur van het Centrum Bethanië (Genk), is al jarenlang een groot

Nadere informatie

schoolinterne zorg Katia De Coussemaker

schoolinterne zorg Katia De Coussemaker schoolinterne zorg Katia De Coussemaker Kaders Decreet Leerzorg Handelingsgericht werken Protocollering en diagnostiek Internationale tendens Zie oa recente Verdrag van de Verenigde Naties ter bescherming

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Evaluatiecriteria GOn-begeleidingsdiensten

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Evaluatiecriteria GOn-begeleidingsdiensten Vlaamse Vereniging Autisme Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen Henri Dunantlaan 2 9000

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Waarom ben ik hier? Geen ingewikkelde theorie. De 4 S-woorden horen samen.

Waarom ben ik hier? Geen ingewikkelde theorie. De 4 S-woorden horen samen. amen Waarom ben ik hier? Geen ingewikkelde theorie. De 4 S-woorden horen samen. - Dromen - Talenten - Mogelijkheden - Groeikansen -,,,,,, - Leerproblemen - ASS - Thuissituatie - Hechtingsstoornis - ADHD

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie