SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE"

Transcriptie

1 SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-stroom Graad: eerste graad Jaar: eerste leerjaar KEUZEGEDEELTE Vak(ken): AV Economie 1e lj: 2 lt/w Vakkencode: WW-s Leerplannummer: 2005/104 nieuw

2 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 1 INHOUD VISIE...2 BEGINSITUATIE...3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN...4 LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN...5 ECONOMIE...5 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN...8 ECONOMIE...8 ICT...9 VOET...10 BEGELEID ZELFGESTUURD LEREN...11 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN...13 EVALUATIE...14 BIBLIOGRAFIE...15

3 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 2 VISIE De leerlingen die mogelijk zullen kiezen voor de optie "Handel" krijgen een initiërende vorming in de boeiende handelswereld. De ontdekking en beleving van de handel gebeuren hoofdzakelijk door doe- en zelfactiviteiten. Economische spelen zijn hierbij zeer handig. Door de praktische benadering krijgen de leerlingen de gelegenheid over een aantal maatschappelijke aspecten kennis op te doen die hen later nog van nut zullen zijn. Op die manier kunnen de leerlingen een gefundeerde keuze maken voor de studierichtingen in het 2e leerjaar van de 1e graad.

4 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 3 BEGINSITUATIE Een specifieke voorkennis is niet vereist.

5 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De lessen in de socio-economische verkenning beogen de leerlingen te initiëren in de wereld van de handelseconomie. Op basis van een aantal concrete items wordt deze boeiende maar toch complexe wereld verkend en belicht. Op deze wijze zal de leerling een concreet inzicht krijgen in de economische relaties en zijn woordenschat verruimen met een aantal specifieke economische termen en begrippen. Hij zal voor zichzelf kunnen uitmaken of hij de vereiste aanleg heeft en voldoende interesse kan opbrengen om te kiezen voor een handelsstudierichting. In aansluiting op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs wordt van de leerlingen verwacht dat ze onder begeleiding de volgende attitudes ontwikkelen en nastreven: zin voor afwerking, netheid en nauwkeurigheid; algemene belangstelling; openstaan voor de mening van anderen en de eigen mening durven verwoorden; bereidheid eigen fouten te verbeteren; leergierigheid.

6 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 5 LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN ECONOMIE 1ste jaar: 2 lestijden/week 2de jaar: 0 lestijden/week Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 1 2 aantonen via voorbeelden dat niet iedereen dezelfde goederen en diensten koopt; aantonen dat het koopgedrag o.a. bepaald wordt door behoeften, prijs...; via voorbeelden de plaats van de handel in de bedrijfskolom aantonen; enkele taken van een handelaar opzoeken (o.a. kopen en verkopen, verstrekken van advies, behandelen van klachten, bijhouden van administratie ); voorbeelden beschrijven van goederen die lokaal worden verhandeld en van goederen die internationaal worden verhandeld. de noodzaak van het gebruik van geld bij een koop aantonen; voorbeelden geven van een veilig gebruik van geldmiddelen; de euro als betaalmiddel gebruiken. 1 Kennismaking met de handel 1.1 Koopgedrag Wat we kopen, is voor iedereen verschillend Factoren die het koopgedrag beïnvloeden 1.2 De handel - plaats 1.3 De handelaar - taken 1.4 Handel in de wereld - lokaal - internationaal 2 Geld is onmisbaar in de handel 2.1 Noodzaak 2.2 Geld beheren 2.3 De euro

7 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 6 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 3 het voorbeelden opzoeken van reclamemogelijkheden (tijdschriften, televisie, radio, aanplakborden ); een keuze motiveren. 3 Reclame in de handel 3.1 Waar vind ik reclame? 3.2 Keuze 4 de buurtwinkel als handelsplaats beschrijven; een aantal voor- en nadelen van de buurtwinkel als handelsplaats bespreken; een aantal voorbeelden van een buurtwinkel uit de omgeving van de leerling opzoeken; de speciaalzaak als handelsplaats beschrijven; een aantal voor- en nadelen van de speciaalzaak als handelsplaats bespreken; een aantal voorbeelden van een speciaalzaak uit de omgeving van de leerling opzoeken; de markt als handelsplaats beschrijven; een aantal voor- en nadelen van de markt als handelsplaats bespreken; een voorbeeld van een markt uit de omgeving van de leerling opzoeken; 4 Waar vindt de handel plaats? 4.1 De buurtwinkel Begrip Voor- en nadelen De buurtwinkel in mijn omgeving 4.2 De speciaalzaak Begrip Voor- en nadelen De speciaalzaak in mijn omgeving 4.3 De markt Begrip Voor- en nadelen De markt in mijn omgeving het grootwarenhuis als handelsplaats beschrijven; een aantal voor- en nadelen van het grootwarenhuis als handelsplaats bespreken; een aantal voorbeelden van een grootwarenhuis uit de omgeving van de leerling opzoeken; 4.4 Het grootwarenhuis Begrip Voor- en nadelen Het grootwarenhuis in mijn omgeving

8 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 7 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen omschrijven wat kopen op het internet inhoudt; een aantal voor- en nadelen van kopen op het internet bespreken; een aantal voorbeelden van kopen op het internet opzoeken. LEERINHOUDEN 4.5 Kopen op het internet Begrip Voor- en nadelen Voorbeelden van kopen op het internet 5 6 enkele technieken hanteren in concrete handelssituaties (prijsaanvraag, eenvoudige offerte, een bestelling ) zoals een brief, , telefoon ; enkele documenten uit het koopproces zoals de factuur, bestelbon, opzoeken, herkennen en invullen (eenvoudig). een aantal taken van een bank (eenvoudig) omschrijven; een aantal (eenvoudige) betaaltechnieken door tussenkomst van een bank (overschrijving, bancontact, zelfbankieren ) omschrijven en hanteren; een aantal (eenvoudige) spaarformules opzoeken en vergelijken. 5 De communicatie in de handel 5.1 Communicatietechnieken 5.2 Documenten 6 De bank in de handel 6.1 Wat doet een bank? 6.2 Betalen via de bank 6.3 Sparen bij de bank

9 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 8 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN ECONOMIE Nr. Pedagogisch-didactische wenken Dit leerplan geldt voor een lestijdenpakket van 25 weken op schooljaarbasis. De leerstofitems worden uitsluitend ondersteund met voorbeelden uit de leefwereld van de leerlingen. In geen geval mag de nadruk liggen op het verwerken van leerstof. Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met aspecten uit het economisch leven. Door deze aangename kennismaking zijn de leerlingen in staat een verantwoorde keuze te maken voor het 2e jaar. Evaluatie dient vooral een begeleidende functie te hebben. De leerkracht mag gebruik maken van economische spellen. Reclame: bespreking van verschillende reclamevormen. De leerlingen kunnen zelf een vorm van reclame voorstellen, bijvoorbeeld voor een activiteit van de school. Het is de bedoeling dat men voornamelijk KMO s bezoekt in de nabije buurt van de school en dat men benadrukt dat een onderneming niet enkel produceert maar dat er naast een administratieve opdracht, ook een organisatorische opdracht is. Indien de school een minionderneming heeft, kunnen de leerlingen van het zesde jaar hun project komen voorstellen. Daarnaast kan er natuurlijk ook informatie over handelszaken gevonden worden via het internet. De verkenning van het economische leven wordt aangebracht via de goederen- en de geldstroom. Er kan methodologisch aangetoond worden dat in de relatie tussen de economische entiteiten (gezinnen, ondernemingen) een zekere technische ordening (o.a. handelsdocumenten, betalingen) noodzakelijk is. Deze technische elementen sluiten aan bij de praktische benadering van de leerstof. Oefeningen op communicatie worden eenvoudig gehouden. Leerlingen zullen kennismaken met de bank en met het zelfbankieren. De leraar zal er een praktische activiteit van maken. De algemene doelstellingen kunnen slechts bereikt worden via het actualiteitsprincipe. In deze context kan een begin gemaakt worden met een actualiteitsmap. De actualiteitsmap bevat zowel stukken die de leraar aanbrengt als elementen die door de leerling werden verzameld. Steeds zal gewaakt worden over het gebruik van de juiste vakterminologie. Goed voorbereide didactische studie-uitstappen kunnen een meerwaarde betekenen en leveren een waardevolle bijdrage tot het actualiteitsprincipe. De leraar tracht ICT-gebruik in te lassen (b.v. opzoeken van gegevens, berichten om informatie op te vragen, zelfstandig leren, grafische voorstelling)

10 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 9 ICT 1 Wat? Onder ICT verstaan we het geheel van computers, netwerken, internetverbindingen, software, simulatoren, etc. Telefoon, video, televisie en overhead worden in deze context niet expliciet meegenomen. 2 Waarom? De recente toevloed van informatie maakt levenslang leren een noodzaak voor iedereen die bij wil blijven. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen wijzen op het belang van het verwerven van ICT. Enerzijds speelt het in op de vertrouwdheid met de beeldcultuur en de leefwereld van jongeren. Anderzijds moeten jongeren niet alleen in staat zijn om nieuwe media efficiënt te gebruiken, maar is ICT ook een hulpmiddel bij uitstek om de nieuwe onderwijsdoelen te realiseren. Het nastreven van die competentie veronderstelt onderwijsvernieuwing en aangepaste onderwijsleersituaties. Er wordt immers meer en meer belang gehecht aan probleemoplossend denken, het zelfstandig of in groep leren werken, het kunnen omgaan met enorme hoeveelheden aan informatie,... In bepaalde gevallen maakt ICT deel uit van de vakinhoud en is ze gericht op actieve beheersing van bijvoorbeeld een softwarepakket binnen de lessen informatica. In de meeste andere vakken of bij het nastreven van vakoverschrijdende eindtermen vervult ICT een ondersteunende rol. Door de integratie van ICT kunnen leerlingen immers: het leerproces zelf in eigen handen nemen; zelfstandig en actief leren omgaan met les- en informatiemateriaal; op eigen tempo werken en een eigen parcours kiezen (differentiatie en individualisatie). 3 Hoe te realiseren? In de eerste graad van het SO kunnen leerlingen adequaat of onder begeleiding elektronische informatiebronnen raadplegen. In de tweede en nog meer in de derde graad kunnen de leerlingen spontaan gegevens opzoeken, ordenen, selecteren en raadplegen uit diverse informatiebronnen en kanalen met het oog op de te bereiken doelen. Er bestaan verschillende mogelijkheden om ICT te integreren in het leerproces. Bepaalde programma s kunnen het inzicht verhogen d.m.v. visualisatie, grafische voorstellingen, simulatie, het opbouwen van schema s, stilstaande en bewegende beelden, demo,... Sommige cd-roms bieden allerlei informatie interactief aan, echter niet op een lineaire manier. De leerling komt via bepaalde zoekopdrachten en verwerkingstaken zo tot zijn eigen gestructureerde leerstof. Databanken en het internet kunnen gebruikt worden om informatie op te zoeken. Wegens het grote aanbod aan informatie is het belangrijk dat de leerlingen op een efficiënte en een kritische wijze leren omgaan met deze informatie. Extra begeleiding in de vorm van studiewijzers of instructiekaarten is een must. Om tot een kwaliteitsvol eindresultaat te komen, kunnen leerlingen de auteur (persoon, organisatie,...), de context, andere bronnen die de inhoud bevestigen en de onderzoeksmethode toevoegen. Dit zal het voor de leraar gemakkelijker maken om het resultaat en het leerproces te beoordelen. De resultaten van individuele of groepsopdrachten kunnen gekoppeld worden aan een mondelinge presentatie. Het programma Powerpoint kan hier ondersteunend werken. Men kan resultaten en/of informatie uitwisselen via , blackboard, smartschool, chatten, nieuwsgroepen, discussiefora,... ICT maakt immers allerlei nieuwe vormen van directe en indirecte communicatie mogelijk. Dit is zeker een meerwaarde omdat ICT zo de mogelijkheid biedt om niet alleen interscolaire projecten op te zetten, maar ook om de communicatie tussen leraar en leerling (uitwisselen van cursusmateriaal, planningsdocumenten, toets- en examenvragen,...) en leraren onderling (uitwisseling lesmateriaal) te bevorderen. Sommige programma s laten toe op graduele niveaus te werken. Ze geven de leerling de nodige feedback en remediëring gedurende het leerproces (= zelfreflectie en -evaluatie).

11 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 10 VOET 1 Wat? Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) zijn minimumdoelstellingen, die -in tegenstelling tot de vakgebonden eindtermen - niet gekoppeld zijn aan een specifiek vak, maar door meerdere vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. De VOET worden volgens een aantal vakoverschrijdende thema's geordend: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, milieueducatie, muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming (alleen voor ASO). De school heeft de maatschappelijke opdracht om de VOET volgens een eigen visie en stappenplan bij de leerlingen na te streven (inspanningsverplichting). 2 Waarom? Het nastreven van VOET vertrekt vanuit een bredere opvatting van leren op school en beoogt een accentverschuiving van een eerder vakgerichte ordening naar meer totaliteitsonderwijs. Door het aanbieden van realistische, levensnabije en concreet toepasbare aanknopingspunten, worden leerlingen sterker gemotiveerd en wordt een betere basis voor permanent leren gelegd. VOET vervullen een belangrijke rol bij het bereiken van een voldoende brede en harmonische vorming en behandelen waardevolle leerinhouden, die niet of onvoldoende in de vakken aan bod komen. Een belangrijk aspect is het realiseren van meer samenhang en evenwicht in het onderwijsaanbod. In dit opzicht stimuleren VOET scholen om als een organisatie samen te werken. De VOET verstevigen de band tussen onderwijs en samenleving, omdat ze tegemoetkomen aan belangrijk geachte maatschappelijke verwachtingen en een antwoord proberen te formuleren op actuele maatschappelijke vragen. 3 Hoe te realiseren? Het nastreven van VOET is een opdracht voor de hele school, maar individuele leraren kunnen op verschillende wijzen een bijdrage leveren om de VOET te realiseren. Enerzijds door binnen hun eigen vakken verbanden te leggen tussen de vakgebonden doelstellingen en de VOET, anderzijds door thematisch onderwijs (teamgericht benaderen van vakoverschrijdende thema's), door projectmatig werken (klas- of schoolprojecten, intra- en extra-muros), door bijdragen van externen (voordrachten, uitstappen). Het is een opdracht van de school om via een planmatige en gediversifieerde aanpak de VOET na te streven. Ondersteuning kan gevonden worden in pedagogische studiedagen en nascholingsinitiatieven, in de vakgroepwerking, via voorbeelden van goede school- en klaspraktijk en binnen het aanbod van organisaties en educatieve instellingen.

12 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 11 BEGELEID ZELFGESTUURD LEREN 1 Wat? Met begeleid zelfgestuurd leren bedoelen we het geleidelijk opbouwen van een competentie naar het einde van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen meer en meer het leerproces zelf in handen gaan nemen. Zij zullen meer en meer zelfstandig beslissingen leren nemen in verband met leerdoelen, leeractiviteiten en zelfbeoordeling. Dit houdt onder meer in dat: de opdrachten meer open worden; er meerdere antwoorden of oplossingen mogelijk zijn; de leerlingen zelf keuzes leren maken en die verantwoorden; de leerlingen zelf leren plannen; er feedback is op proces en product; er gereflecteerd wordt op leerproces en leerproduct. De leraar is ook coach, begeleider. De impact van de leerlingen op de inhoud, de volgorde, de tijd en de aanpak wordt groter. 2 Waarom? Begeleid zelfgestuurd leren sluit aan bij enkele pijlers van ons PPGO, o.m. leerlingen zelfstandig leren denken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzes leren maken; leerlingen voorbereiden op levenslang leren; het aanleren van onderzoeksmethodes en van technieken om de verworven kennis adequaat te kunnen toepassen. Vanaf het kleuteronderwijs worden werkvormen gebruikt die de zelfstandigheid van kinderen stimuleren, zoals het gedifferentieerd werken in groepen en het contractwerk. Ook in het voortgezet onderwijs wordt meer en meer de nadruk gelegd op de zelfsturing van het leerproces in welke vorm dan ook. Binnen de vakoverschrijdende eindtermen, meer bepaald Leren leren, vinden we aanknopingspunten als: keuzebekwaamheid; regulering van het leerproces; attitudes, leerhoudingen, opvattingen over leren. In onze (informatie)maatschappij wint het opzoeken en beheren van kennis voortdurend aan belang. 3 Hoe te realiseren? Het is belangrijk dat bij het werken aan de competentie de verschillende actoren hun rol opnemen: de leraar als coach, begeleider; de leerling gemotiveerd en aangesproken op zijn leer kracht; de school als stimulator van uitdagende en creatieve onderwijsleersituaties. De eerste stappen in begeleid zelfgestuurd leren zullen afhangen van de doelgroep en van het moment in de leerlijn Leren leren, maar eerder dan begeleid zelfgestuurd leren op schoolniveau op te starten is klein beginnen aan te raden. Vanaf het ogenblik dat de leraar zijn leerlingen op min of meer zelfstandige manier laat doelen voorop stellen strategieën kiezen en ontwikkelen

13 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 12 oplossingen voorstellen en uitwerken stappenplannen of tijdsplannen uitzetten resultaten bespreken en beoordelen; reflecteren over contexten, over proces en product, over houdingen en handelingen verantwoorde conclusies trekken keuzes maken en die verantwoorden is hij al met een of ander aspect van begeleid zelfgestuurd leren bezig.

14 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 13 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 1 Inzake materiële elementen is er een uitgerust leslokaal met bord, prikbord, kast (voor en met documentatie en tijdschriften, documenten, naslagwerken en boeken) en overheadprojector. Het lokaal wordt zodanig "aangekleed" dat het geheel het uitzicht heeft van een "economische leeromgeving". Daarnaast is er een leerboek, werkschrift of cursus. De leerlingen leggen een documentatiemap aan voor aanvullende informatie en voor de opdrachten. Er wordt gestreefd naar de aanwezigheid van computermateriaal in het vaklokaal. De leerlingen hebben alleszins toegang tot een informaticalokaal met internetaansluiting. 1 Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: - Codex - ARAB - AREI - Vlarem. Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: - de uitrusting en inrichting van de lokalen; - de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. Zij schrijven voor dat: - duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; - alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; - de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; - de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist.

15 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 14 EVALUATIE Opmerking De school kan best een eigen evaluatiebeleid uitwerken. Algemeen De evaluatie zal vooral dienen om de leerlingen een spiegel voor te houden m.b.t. de mate waarin ze in staat zijn de leerplandoelstellingen te realiseren en hoeft in dit stadium van de opleiding nog niet te dienen om te selecteren Problemen met betrekking tot de leerinhouden en doelstellingen worden gedurende het schooljaar deskundig geremedieerd. Het staat de school vrij om te kiezen voor om het even welke vormen van evaluatie, zoals permanente evaluatie. In aansluiting op het Pedagogisch Project wordt van de leerlingen verwacht dat zij de vermelde attitudes ontwikkelen en/of nastreven.

16 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 15 BIBLIOGRAFIE Boeken Goedgebeur, J., Peiremans, J., Sadones, L. en Waerniers, H., "Economie on LIne - SEI", Uitgeverij Wolters Plantyn, Mechelen, 2002 Van Bael, C., e.a., "Economix - SEI", Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2002 Brauwers, D., e.a., "startsein", Uitgeverij de boeck, Antwerpen, 2003 Verberckt, F. en Schram. P., "Handelsroute 1", Uitgeverij de boeck, Antwerpen Verberckt, F. en Schram. P., "Optimum 1", Uitgeverij de boeck, Antwerpen Van Caer, F. en Verhelst, K., "Handelswijs 2", Uitgeverij De Boeck, Antwerpen, 2002 Demuylder, L., e.a., "Open kijk", Uitgeverij De Boeck, Antwerpen, 2002 Nuttige websites Gemeenschapsonderwijs (zie naar Pedagogische BegeleidingsDienst) Vereniging van Leraren in de Economische Wetenschappen De Standaard (krant) De Tijd Het Belang van Limburg (krant) Het Laatste Nieuws (krant) Gazet van Antwerpen (krant) De Morgen (krant) Het Volk (krant) Het Nieuwsblad (krant) Knack (tijdschrift) Trends (tijdschrift) Nederlandse vereniging voor leraren in de economische wetenschappen Vlaams Economisch verbond Unizo Webgids voor accountancy en fiscaliteit Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij (+ MIM) Uitgeverij De Boeck (= Standaard Wetenschappelijke uitgeverij + De Sikkel) Uitgeverij Kluwer Uitgeverij Den Arend Gemeenschapsonderwijs VDAB KBC Fortis Dexia Belgische Vereniging van Banken Nuttige adressen Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

17 Eerste graad A-stroom Keuzegedeelte 1A 16 Economielokaal van de digitale school Internetverwijzingen (op website van het Gemeenschapsonderwijs) UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers De digitheek Links voor leraren en leerlingen Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) Belgisch comité voor de Distributie Het Belgisch Staatsblad Touring Club Inventaris van de officiële Belgische sites Toerisme Dienst voor Toerisme en informatie van Brussel Toerisme Vlaanderen Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles Links naar interessante websites Planet Internet Portaalsite Ministerie van Economische Zaken Vademecum voor de beginnende ondernemer D.m.v. Google of een andere zoekrobot kunnen actuele sites gevonden worden m.b.t. de leefwereld van de leerlingen.

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): TV

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

mechanica (industriële ICT)

mechanica (industriële ICT) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica/elektronica/elektriciteit/elektromechanica/ mechanica (industriële ICT) 2/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar:

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Studiegebied: Handel Optie(s): Netwerkbeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) MEDICO-SOCIALE ADMINISTRATIE Vak(ken): TV Kantoortechnieken/ toegepaste

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 4 8 lt/w 20 24 lt/w Studierichting: Commercieel webverkeer Studiegebied: Handel Onderwijsvorm:

Nadere informatie

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Waarom een nieuw raamleerplan? De evolutie De eindtermen Basisonderwijs De accenten Beginsituatie Technische/instrumentele vaardigheden Integratie

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie