VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden"

Transcriptie

1 VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking 4 niet van tepassing 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene uitsluitingen 7 Algemene verplichtingen bij schade Wijze van melden 8 Taakvervulling SOS Internatinal 9 Schaderegeling 10 Terugvrdering niet-verzekerde diensten 11 Dubbele verzekering 12 Rechthebbende 13 Vervaltermijn recht p uitkering 14 t/m 17 niet van tepassing Rubrieken Hulpverlening 18 Dekking Telecmmunicatieksten 19 Dekking Buitengewne ksten 20 Dekking 21 Bijzndere uitsluitingen Bagage 22 Begripsmschrijvingen 23 Dekking 24 Bijzndere uitsluitingen 25 niet van tepassing Schade Lgiesverblijven 26 Dekking Huur ververmiddel 27 Begripsmschrijvingen 28 Dekking 29 Bijzndere uitsluitingen 30 t/m 36 niet van tepassing Geneeskundige ksten 37 Begripsmschrijvingen 38 Dekking 39 Bijzndere uitsluitingen 40 t/m 44 niet van tepassing

2 Dekkingsverzicht Rubrieken en verzekerde bedragen Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld. Hulpverlening kstprijs Telecmmunicatieksten 100,- Buitengewne ksten kstprijs Bagage, ttaal 1500,- waarvan ten hgste vr: ft-, film-, vide- en cmputerapparatuur (inclusief sftware) 575,- sieraden 115,- hrlges 115,- mbiele telefn 115,- per (znne)bril/set cntactlenzen 115,- per pblaasbare bt, zeilplank, kan, (inclusief aan- en tebehren) 115,- per fiets, (inclusief aan- en tebehren) 115,- autslederadi, per plis 115,- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen 115,- p reis meegenmen geschenken, per plis 115,- tijdens de reis aangeschafte vrwerpen, per plis 115,- reisdcumenten kstprijs huur tent, per reis per plis 115,- eigen risic, per reis per plis 45,- geld 150,- Schade lgiesverblijven 230,- alleen indien de schade hger is dan 25,- Huur ververmiddel, per dag per bject 70,- (brm)fiets, per dag 11,- maximaal per reis 700,- Geneeskundige ksten, indien meeverzekerd gemaakt buiten Nederland 2300,- gemaakt in Nederland niet verzekerd tandheelkundige ksten 115,- 2

3 Artikel 1 Begripsmschrijvingen In de plis en vrwaarden wrdt verstaan nder: 1.1 de Maatschappij: De Bruyn & Bremer Assuradeuren B.V. en/f Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V. 1.2 SOS Internatinal: B.V. Nederlandse Hulpverleningsrganisatie - SOS Internatinal 1.3 niet van tepassing 1.4 hulpverlening: rganisatie van hulp dr SOS Internatinal 1.5 verzekerde: de in de plis genemde verzekeringsnemer de in de plis als zdanig genemde persnen, mits en zlang inwnend bij verzekeringsnemer. 1.6 premie: premie, ksten en assurantiebelasting 1.7 uitkering: vergeding vr schade, ksten f verliezen en uitkering bij ngeval. Artikel 2 niet van tepassing Artikel 3 Geldigheidsduur dekking 3.1 Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint zdra verzekerde en/f zijn bagage, vr een vakantiereis, de wning in Nederland verlaat en eindigt zdra verzekerde en/f zijn bagage hierin terugkeert. 3.2 De dekking wrdt pgeschrt indien verzekerde langer dan 30 dagen na de premievervaldatum in gebreke is premie te betalen. De pschrting zal terugwerken tt de premievervaldatum. De dekking wrdt hersteld 24 uur nadat de achterstallige premie en eventuele incassksten, dr de Maatschappij zijn ntvangen. Vr gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de pschrting wrdt geen uitkering verleend. 3.3 De dekking eindigt bvendien p de 60ste dag te uur van een aaneengeslten peride van reizen en/f verblijf, tenzij deze peride dr nvrziene vertraging buiten de wil van verzekerde wrdt verschreden; de dekking blijft dan van kracht tt het eerstmgelijke tijdstip van terugkeer in de wning. 3.4 In geval van verblijf in het buitenland vr stagedeleinden geldt in afwijking van artikel 3.3 een maximale duur van 365 dagen. 3.5 In geval van stage in het buitenland is de dekking ten aanzien van de rubriek geneeskundige ksten uitsluitend gedekt gedurende de reis van en naar het wnadres in Nederland. Artikel 4 niet van tepassing Artikel 5 Verzekeringsgebied 5.1 De verzekering is geldig in de gehele wereld. 5.2 In Nederland is de verzekering alleen geldig tijdens: gebekte vakanties waarvan verzekerde het desbetreffende bekings-/reserveringsfrmulier kan verleggen reizen ver dan wel verblijf p Nederlands grndgebied als nderdeel van een buitenlandse reis. Artikel 6 Algemene uitsluitingen 6.1 Geen uitkering f hulp wrdt verleend vr gebeurtenissen: tijdens reizen en/f verblijf (mede) verband hudende met berep, bedrijf f betaalde functie van verzekerde; reizen gemaakt in het kader van een stageperide vallen wel nder de dekking indien verzekerde f belanghebbende een nware pgave det en/f een verkeerde vrstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht p uitkering vr de gehele vrdering, k vr die nderdelen waarbij geen nware pgave is gedaan en/f verkeerde vrstelling van zaken is gegeven indien verzekerde f belanghebbende nalatig is in het vervullen van enige krachtens deze verzekering p hem rustende verplichting 3

4 6.1.4 (in)direct verband hudende met: mlest, waarnder wrdt verstaan gewapend cnflict, burgerrlg, pstand, binnenlandse nlusten, prer en muiterij. De zes genemde vrmen van mlest, alsmede de definities daarvan, vrmen een nderdeel van de tekst, die dr het Verbnd van Verzekeraars p 2 nvember 1981 ter griffie van de Arrndissements-rechtbank te 's-gravenhage is gedepneerd atmkernreactie, waarnder wrdt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkmt inbeslagnemen en verbeurdverklaren het willens en wetens bijwnen van kaping, hi-jacking, staking f terreurdaad ntstaan f mgelijk gewrden dr pzet, grve schuld f met de wil van verzekerde f belanghebbende (in)direct verband hudende met zelfdding van verzekerde, f pging daarte bij f tengevlge van het deelnemen aan f het plegen van een misdrijf, f een pging daarte in en dr militaire dienst ntstaan f mgelijk gewrden dr gebruik dr verzekerde van alchl, bedwelmende, pwekkende f srtgelijke middelen. 6.2 Geen uitkering wrdt verleend vr gebeurtenissen bij: het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij sprake is van een tt het penbaar persnenverver tegelaten vliegtuig. Deze uitsluiting is niet van de tepassing vr parachutespringen, ballnvaren, zweefvliegen, paragliding, hanggliding, deltaen ultralightvliegen en parapente het varen anders dan p de binnenwateren indien sprake is van slvaren, wedstrijden f gebruikmaken van vaartuigen welke niet geschikt f uitgerust zijn vr de zeevaart. Deze uitsluiting is niet van tepassing vr wedstrijdzeilen p zee (met uitzndering van slvaren) het beefenen van ijshckey, alsmede vrbereiding tt f deelneming aan wintersprtwedstrijden anders dan de zgn. Gästerennen en Wisbiwedstrijden het deelnemen aan f vrbereiden tt snelheids-, recrd- en betruwbaarheidsritten werkzaamheden dr verzekerde verricht, vr zver hieraan bijzndere gevaren zijn verbnden. Artikel 7 Algemene verplichtingen bij schade 7.1 Verzekerde f belanghebbende is verplicht: al het redelijkerwijs mgelijke te den ter vrkming, vermindering f beperking van schade de Maatschappij en/f SOS Internatinal alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen de mstandigheden welke leiden tt een verzek m uitkering en/f hulpverlening aan te tnen riginele bewijsstukken ver te leggen bij ngeval f ziekte nmiddellijk geneeskundige hulp in te repen en niets na te laten wat herstel zu kunnen bevrderen. Tevens is verzekerde verplicht zich p verzek en p ksten van de Maatschappij dr een dr de Maatschappij aangewezen arts te laten nderzeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen in geval van ziekenverver medewerking te verlenen vr het verkrijgen van een schriftelijke verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt dat de gekzen wijze van verver en de vrm van eventuele medische begeleiding ndzakelijk en verantwrd is in geval van verlijden sectie, p verzek van de Maatschappij, te te staan. Alle hiermee verband hudende ksten zijn vr rekening van de Maatschappij bij diefstal f verlies nmiddellijk en z mgelijk ter plaatse aangifte te den bij de plitie, en het schriftelijk bewijs hiervan aan de Maatschappij ver te leggen bij diefstal f verlies in htel f appartement bvendien melding te den aan de directie f beheerder daarvan, en het schriftelijk bewijs hiervan aan de Maatschappij ver te leggen bij vermissing f beschadiging tijdens transprt met een penbaar ververmiddel, hiervan direct na ntdekking (óók indien na thuiskmst) aangifte te den bij bevegd persneel van het ververbedrijf. Van deze aangifte dient een ververdersverklaring te wrden pgemaakt en aan de Maatschappij te wrden vergelegd bij beschadiging de Maatschappij in staat te stellen de bagage te nderzeken, óók vrdat reparatie f vervanging plaatsvindt 4

5 het bezit, de waarde en de uderdm van de bagage aan te tnen dr middel van riginele aankpnta's, garantiebewijzen, pnamebewijzen van bank f gir, reparatienta's f andere dr de Maatschappij gevraagde bewijsstukken zdra verlren f vermiste vrwerpen zijn teruggevnden, dit aan de Maatschappij te melden. Indien verlren f vermiste vrwerpen binnen 3 maanden na de schadedatum wrden teruggevnden dient verzekerde deze terug te nemen tegen terugbetaling van de verleende uitkering medewerking te verlenen bij verhaal p derden, eventueel dr verdracht van aanspraken bij diefstal f verlies van geld naast aangifte bij de plitie tevens dr middel van een (bank)afschrift f pnamefrmulier aan te aantnen dat het geld uiterlijk 48 uur vraf aan de gebeurtenis was pgenmen. Wijze van melden 7.2 Verzekerde f belanghebbende is verplicht verzeken m uitkering en/f hulpverlening nder pgave van verzekeringsgegevens p de navlgende wijze te melden (mededelingen hierbij gedaan dienen mede tt vaststelling van de schade en het recht p uitkering en/f hulpverlening): in geval van ngeval f verlijden nmiddellijk, dch uiterlijk binnen 24 uur na ngeval f verlijden, per telefn f telex aan SOS Internatinal. In geval van verlijden na een reeds gemeld ngeval dient belanghebbende binnen 24 uur na verlijden cntact p te nemen met SOS Internatinal. Indien niet aan deze verplichtingen is vldaan bestaat geen recht p uitkering, tenzij belanghebbende aantnt dat geen van de uitsluitingen van tepassing is niet van tepassing in geval van ziekenhuispname z mgelijk vraf f anders binnen 1 week na pname per telefn f telex aan SOS Internatinal in geval van buitengewne ksten, huur ververmiddel f hulpverlening z spedig mgelijk, dch altijd vraf, per telefn f telex aan SOS Internatinal niet van tepassing in alle gevallen z spedig mgelijk dch uiterlijk binnen 6 maanden na de gebeurtenis dr middel van tezending van een vlledig ingevuld en ndertekend schade-aangiftefrmulier aan de Maatschappij. Artikel 8 Taakvervulling SOS Internatinal 8.1 SOS Internatinal zal haar diensten verlenen binnen redelijke termijn en in ged verleg met verzekerde f diens zaakwaarnemers en vr zver verheidsvrschriften f andere externe mstandigheden dit niet nmgelijk maken. Zij zal vrij zijn in de keuze van diegene die vr de hulpverlening wrdt ingeschakeld. 8.2 SOS Internatinal wrdt geacht namens verzekerde f diens zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen te zijn aangegaan. 8.3 SOS Internatinal heeft het recht vraf de ndige financiële garanties te verlangen, vr zver de ksten vrtvleiende uit de verlening van haar diensten niet dr de nderhavige verzekering zijn gedekt. Indien deze garanties niet wrden verkregen vervalt zwel de verplichting van SOS Internatinal m de verlangde diensten te verlenen, alsk de in verband daarmee anders bestaande dekking van de verzekering. 8.4 SOS Internatinal is, behalve vr eigen tekrtkmingen en futen, niet aansprakelijk vr schade die een gevlg is van futen f tekrtkmingen van derden, nverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. Artikel 9 Schaderegeling De Maatschappij is belast met het (den) regelen van schade, mede aan de hand van dr verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. Artikel 10 Terugvrdering van niet-verzekerde diensten Verzekerde is verplicht de rekeningen van de Maatschappij f SOS Internatinal ter zake van diensten, ksten en dergelijke waarvr krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te vlden. Bij nietvldening kan znder meer tt incass wrden vergegaan, waarbij de daaraan verbnden ksten geheel vr rekening van verzekerde zijn. 5

6 Artikel 11 Dubbele verzekering Indien, z deze verzekering niet bestnd, aanspraak gemaakt zu kunnen wrden p uitkering p grnd van enige andere verzekering, al dan niet van udere datum, f p grnd van enige wet f andere vrziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade vr uitkering in aanmerking kmen welke het bedrag te bven gaat waarp verzekerde elders aanspraak zu kunnen maken. Artikel 12 Rechthebbende Recht p uitkering bestaat alleen vr verzekerde. Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, vr betaling van de uitkering, schriftelijk aan de Maatschappij bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene dr wiens bemiddeling de verzekering is afgeslten. Artikel 13 Vervaltermijn van recht p uitkering Heeft de Maatschappij ten aanzien van een vrdering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens de Maatschappij ter zake van het desbetreffende schadegeval na verlp van 6 maanden, welke termijn ingaat p de dag waarp de Maatschappij dit bericht verstuurde. Artikel 14 t/m 17 niet van tepassing 6

7 R U B R I E K E N Rubriek 18 Hulpverlening Zie vr de dekking van de uit hulpverlening vrtvleiende ksten de rubrieken Buitengewne ksten en Geneeskundige ksten. 18. Dekking 18.1 In geval van ziekte, ngeval f verlijden van verzekerde wrdt hulp verleend vr: verver, inclusief ndzakelijke (medische) begeleiding, van de verzekerde naar Nederland tezending van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen De Algemene uitsluitingen tt en met zijn niet van tepassing in geval van verlijden van verzekerde Tevens wrdt hulp verleend vr het in ndgevallen vermaken van geld. De hieraan verbnden ksten zijn tevens nder de dekking begrepen. Vrschtten f garanties wrden niet verleend. Overmaking vindt alleen plaats indien naar het rdeel van SOS Internatinal vldende garanties zijn verkregen. Rubriek 19 Telecmmunicatieksten 19. Dekking Uitkering wrdt verleend vr gemaakte ndzakelijke telefn-, telegram-en telexksten indien recht bestaat p uitkering f hulpverlening uit hfde van een andere verzekerde rubriek. Vr zver deze ksten zijn gemaakt m in cntact te treden met SOS Internatinal wrden zij bven het verzekerd bedrag uitgekeerd. Rubriek 20 Buitengewne ksten 20. Dekking 20.1 Uitkering wrdt alleen verleend vr met testemming van SOS Internatinal gemaakte in 20.2 tt en met genemde ksten, welke het gevlg zijn van een de verzekerde verkmen nvrziene gebeurtenis en vr zver zij ndzakelijk en redelijk zijn. Geneeskundige en tandheelkundige ksten zals mschreven in de desbetreffende rubriek zijn hiernder niet begrepen In geval van ziekte f ngeval van verzekerde wrdt uitkering verleend vr: extra ksten van verblijf en extra reisksten van de terugreis met privé ververmiddel f penbaar verver van verzekerde en, indien ndzakelijk vr bijstand, van 1 reisgent extra ksten van reis en verblijf tijdens de terugreis met privé ververmiddel f penbaar verver van meereizende verzekerden indien de getrffen verzekerde bestuurder was van het ververmiddel waarmee de reis is gemaakt en in het reisgezelschap geen vervangende bestuurder aanwezig is reisksten vr ziekenhuisbezek aan verzekerde met privé ververmiddel f penbaar verver, gemaakt dr de verige verzekerden f 1 reisgent. De maximale uitkering is 115,- per gebeurtenis ksten van reis en verblijf van 1 persn vr ndzakelijke bijstand, indien verzekerde alleen reist f verzrger/begeleider was van verzekerde kinderen beneden 16 jaar f van verzekerde lichamelijk f geestelijk gehandicapten. Deze persn kan gedurende reis en verblijf dezelfde rechten aan deze verzekering ntlenen als verzekerde verzendksten van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen. Ksten van duaneheffing en returvracht zijn hiernder niet begrepen In geval van verlijden van verzekerde wrdt uitkering verleend vr: ksten van verver van het stffelijk verscht naar Nederland, f ksten van begrafenis f crematie ter plaatse en daarmee verband hudende ksten van reis en verblijf in geval van verkmst van huisgenten en familieleden. De uitkering in geval van begrafenis f crematie ter plaatse zal nit hger zijn dan die p basis van verver van het stffelijk verscht naar Nederland extra ksten van verblijf en extra reisksten van de terugreis met privé ververmiddel f penbaar verver van de verige verzekerden reisksten in Nederland naar en van de plaats van verlijden, en ksten van verblijf aldaar, van ten hgste 2 persnen. Deze dekking geldt alleen bij verlijden in Nederland ksten van reis en verblijf van 1 persn, ter ndersteuning van een verzekerd familielid indien in het reisgezelschap geen ander familielid aanwezig is. Deze persn kan gedurende reis en verblijf dezelfde rechten aan deze verzekering ntlenen als verzekerde. 7

8 20.4 In geval van terugkeer naar de wnplaats in Nederland van verzekerde wegens een gebeurtenis als genemd in tt en met wrdt uitkering verleend vr extra ksten van reis en verblijf tijdens de terugreis naar de wnplaats in Nederland, alsmede van de eventuele terugreis naar de rsprnkelijke vakantiebestemming binnen de rsprnkelijke reisduur, van verzekerde het bijwnen van begrafenis f crematie van niet-meereizende huisgenten f familieleden in 1e f 2e graad f in verband met levensgevaar van deze persnen materiële beschadiging van zijn eigendm f het bedrijf waar hij werkt waardr zijn aanwezigheid dringend ndig is Tevens wrdt uitkering verleend vr: ksten van het pspren, redden f bergen van verzekerde dr een bevegde instantie extra ksten van reis en verblijf in geval van verschrijden van de rsprnkelijke terugreisdatum dr gedwngen pnthud in het buitenland als gevlg van lawine, bergstrting, mist, natuurgeweld, abnrmale sneeuwval en staking bij verversndernemingen De Algemene uitsluitingen tt en met 6.1.9, tt en met zijn niet van tepassing in geval van pspren f verlijden van verzekerde Uitkering wrdt verleend nder aftrek van besparingen, restituties en dergelijke. Op verblijfksten zal wegens bespaarde ksten van nrmaal levensnderhud een vaste aftrek wrden tegepast van 10%. Rubriek 21 Bijzndere uitsluitingen buitengewne ksten Geen uitkering wrdt verleend vr ksten verband hudende met ziekte, aandening f afwijking waarvr verzekerde vr aanvang van de reis reeds in het buitenland nder behandeling was, f indien verzekerde p reis is gegaan (mede) met het del hiervr behandeling te ndergaan. Rubriek 22 Bagage 22 Begripsmschrijvingen In de plis en vrwaarden wrdt verstaan nder: 22.1 bagage: dr verzekerde vr eigen gebruik (f als geschenk) meegenmen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur tegen ntvangstbewijs vruit-f nageznden vrwerpen alsmede reisdcumenten bendigd vr de nderhavige reis, met uitzndering van: niet van tepassing waardepapieren (anders dan geld), creditcards, manuscripten, aantekeningen, cncepten, vrwerpen vr zakelijk f berepsmatig gebruik dieren vrwerpen met antiek-, kunst- f verzamelwaarde gereedschappen inclusief meetapparatuur (lucht)vaartuigen (waarnder val-/zweefschermen) inclusief accessires en tebehren. Zeilplanken, kan's en pblaasbare bten zijn wel verzekerd (mtr)vertuigen, inclusief aanhangers, accessires en andere tebehren. Fietsen, kinder-en invalidewagens, sneeuwkettingen, autslederadi, imperiaal, (imperiaal)bagagebx en fietsdrager zijn wel verzekerd Kstbaarheden: hrlges, sieraden (waarnder te verstaan juwelen, echte parels, vrwerpen van edelmetaal f -gesteente), bntwerk, beeld-, geluids-, ft-, film-, videapparatuur en tebehren, cmputerapparatuur en tebehren, kijkers en andere ptische instrumenten. Rubriek 23 Dekking bagage 23.1 Tt maximaal de verzekerde bedragen als genemd in het dekkingsverzicht wrdt uitkering verleend vr schade aan, verlies f diefstal van bagage in geval van herstelbare beschadiging wrdt uitkering verleend p basis van de herstelksten. Er zal echter niet meer wrden uitgekeerd dan in geval van niet-herstelbare beschadiging in geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies f diefstal wrdt uitkering verleend p basis van de dagwaarde, minus de waarde van de eventuele restanten. Onder dagwaarde wrdt verstaan de nieuwwaarde, nder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering dr verudering f slijtage. Onder nieuwwaarde wrdt verstaan het bedrag, bendigd vr het verkrijgen van nieuwe vrwerpen van dezelfde srt en kwaliteit. Indien vervanging niet mgelijk is geldt als basis de marktwaarde, waarnder te verstaan de marktprijs bij verkp van de vrwerpen in de staat zals die was nmiddellijk vr de schade. 8

9 vr reisdcumenten wrdt uitkering verleend p basis van kstende prijs met inachtneming van het bepaalde in 24.2 tt en met 24.5 geldt als hfdregel dat bij diefstal uit een ververmiddel (mits deugdelijk afgeslten) de bagage pgebrgen diende te zijn in de hiernder mschreven ruimte, waardr de bagage van buitenaf niet zichtbaar was: de afznderlijke, afgeslten kfferruimte in een persnenaut de met een hedenplank, rlhes f andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke vrziening afgedekte kffer-/laadruimte in een persnenaut met derde f vijfde deur, waarnder mede begrepen een statincar het interieur van een kampeeraut, bestelbus/-aut f caravan, dat aan het zicht van buitenaf nttrkken was dr een aangebrachte deugdelijke vrziening Tevens wrdt uitkering verleend vr: ksten van ndzakelijke aanschaf van kleding en tiletartikelen wegens vertraagde aankmst van bagage p de reisbestemming. De maximale uitkering is 115,- per verzekerde ndzakelijk gemaakte huurksten, tt maximaal het verzekerd bedrag als genemd in het dekkingsverzicht, van een vervangende tent indien de rsprnkelijke tent, dr een van buiten kmend nheil tijdens de reisduur, niet meer geschikt is m als verblijf te dienen het niet gebruik kunnen maken van skipassen en gehuurde ski-uitrusting alsmede het niet kunnen vlgen van skilessen, dr een nder deze verzekering gedekte gebeurtenis in verband met vrtijdige terugkeer, pname in een ziekenhuis f een ngeval (aan te tnen met een dktersverklaring). De uitkering wrdt berekend ver de desbetreffende ksten in verhuding van het aantal geheel ngebruikte dagen van de rsprnkelijk vrgenmen reis tt het ttaal aantal geldigheidsdagen en nder aftrek van restituties en dergelijke. De ksten meten p de plaats van bestemming zijn gemaakt en vraf zijn vldaan beschadiging, verlies f diefstal van in het buitenland gehuurde winter-, berg- en nderwatersprtartikelen De Algemene uitsluiting is niet van tepassing De Maatschappij heeft in geval van beschadiging, verlies f diefstal het recht bagage te den herstellen f vervangen. Overdracht aan de Maatschappij is niet mgelijk, tenzij p haar verzek Uitkering vr reisdcumenten zal geschieden bven het vr bagage verzekerd bedrag Terzake van één vrwerp met zijn tebehren heeft slechts één verzekerde recht p uitkering. één camera met zijn tebehren zals bjectieven, filters, recrders, flitsers, draagtassen en dergelijke geldt als één vrwerp In geval van verschrijding bij schade van de verzekerde maxima per plis, wrden deze maxima ver de betrkken verzekerden verdeeld naar verhuding van de dr ieder van hen geleden schade Er geldt een eigen risic van 45,- per reis per plis. Rubriek 24 Bijzndere uitsluitingen bagage 24.1 Geen uitkering wrdt verleend vr: schaden f verliezen dr slijtage, eigen gebrek, eigen bederf en langzaam inwerkende weersinvleden beschadigingen en/f ntsieringen, tenzij het vrwerp daardr ngeschikt is gewrden vr het rsprnkelijke gebruik beschadiging van uitsluitend pnamebuizen, vide- en geluidskppen van beeld- en geluidsapparatuur andere schade dan aan de bagage zelf (gevlgschade), behudens de dekking als mschreven in tt en met schade aan uitsluitend skistkken, bindingen, stppers en het zgenaamde beslag van ski's, alsmede dr het lslaten van skikanten Geen uitkering wrdt verleend indien verzekerde ter vrkming van verlies, diefstal f beschadiging: niet de nrmale vrzichtigheid in acht heeft genmen bvendien nder de gegeven mstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen. Als betere maatregel ter vrkming van diefstal uit/vanaf een ververmiddel gedurende een enkele vernachting geldt in ieder geval dat handzaam in kffers en tassen verpakte bagage naar het lgiesverblijf wrdt meegenmen Geen uitkering wrdt verleend in geval van diefstal van kstbaarheden en reisdcumenten: uit f vanaf een ververmiddel uit andere dan deugdelijk afgeslten ruimten waarin deze znder tezicht zijn achtergelaten Vr diefstal van verige bagage (anders dan kstbaarheden en reisdcumenten) uit een ververmiddel wrdt geen uitkering verleend, tenzij verzekerde kan aantnen dat: het ververmiddel deugdelijk was afgeslten de verige bagage was pgebrgen zals in mschreven. 9

10 24.5 Het in bepaalde is niet van tepassing indien verzekerde kan aantnen dat de diefstal plaatsvnd tijdens een krte stp p de heenreis vanuit de vaste wnplaats naar de reisbestemming en p de terugreis Vr diefstal van verige bagage vanaf een ververmiddel, anders dan tijdens een krte stp p de heenreis vanuit de vaste wnplaats naar de reisbestemming en p de terugreis, wrdt geen uitkering verleend tenzij verzekerde kan aantnen dat de bagage was pgebrgen in een deugdelijk afgeslten harde bagage-/skibx, die p zdanige wijze p/aan het ververmiddel was gemnteerd dat deze niet eenvudig was te verwijderen. Rubriek 25 Niet van tepassing Rubriek 26 Schade lgiesverblijven 26 Dekking 26.1 Uitkering wrdt verleend vr: schade aan lgiesverblijven en inventaris, welke verzekerde in huur f gebruik zijn gegeven schade aan een tijdens de reis gehuurd kluisje als gevlg van het verlren gaan van de sleutel hiervan Uitkering wrdt verleend indien verzekerde vr de schade aansprakelijk is en deze tenminste 25,- bedraagt. Rubriek 27 Huur ververmiddel 27 Begripsmschrijvingen In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 27.1 Ververmiddel: de persnen-, kampeer- f bestelaut, mtrfiets f scter vrzien van een Nederlands kenteken en/f eventuele aanhangwagen, mits het besturen daarvan is tegestaan met een rijbewijs A f B en mits daarmee vanuit de wnplaats in Nederland de reis wrdt gemaakt de vanuit de wnplaats in Nederland meegenmen f vruitgeznden (brm)fiets het, wegens het uitvallen tijdens de reis van het ververmiddel, gehuurde srtgelijke ververmiddel, k indien vrzien van een buitenlands kenteken Aanhangwagen: de achter f aan het ververmiddel meegenmen tercaravan, vuwkampeerwagen, bttrailer, bagageaanhangwagen f zijspan. Rubriek 28 Dekking huur ververmiddel 28.1 Indien het ververmiddel niet meer gebruikt kan wrden dr een nzekere gebeurtenis (uitvallen van de bestuurder hiernder niet begrepen) tijdens de geldigheidsduur van de dekking, echter inbeslagneming f verbeurdverklaring alleen wegens een verkeersngeval, En mits het weer kunnen gebruiken van het ververmiddel niet mgelijk is binnen 2 werkdagen, wrdt uitkering verleend vr: huurksten van een srtgelijk ververmiddel. De maximale uitkering is per bject het verzekerd bedrag, gedurende ten hgste de resterende peride dat er dekking is, maar niet langer dan de resterende peride van de rsprnkelijk vrgenmen reis extra reisksten per trein f bus, inclusief de extra ksten van verver van bagage, vr zver gemaakt binnen de geldigheidsduur van de dekking extra ksten van verblijf van verzekerden, k indien het ververmiddel binnen 2 werkdagen weer te gebruiken is. De maximale uitkering is 45,- per verzekerde per dag vr ten hgste 10 dagen. Op verblijfksten zal wegens bespaarde ksten van nrmaal levensnderhud een vaste aftrek wrden tegepast van 10% Indien het ververmiddel binnen 7 dagen vr de reis, dch niet eerder dan het tijdstip van afgifte van de plis, niet meer gebruikt kan wrden dr een van buitenkmend nheil en rijklaar maken niet mgelijk is binnen 2 werkdagen na de rsprnkelijke vertrekdatum, wrdt uitkering verleend vr de in en genemde ksten. Deze dekking is niet van kracht vr gebekte vakanties in Nederland. 10

11 Rubriek 29 Bijzndere uitsluitingen huur ververmiddel Geen uitkering wrdt verleend indien het niet kunnen gebruiken van het ververmiddel het gevlg is van slecht nderhud, slechte staat en/f verbelasting van het ververmiddel. Rubriek 30 t/m 36 Niet van tepassing Rubriek 37 Geneeskundige ksten De dekking nder deze rubriek is alleen van kracht vr de verzekerde vr wie bij een Nederlands ziekenfnds f particuliere ziektekstenverzekeraar een primaire dekking geneeskundige ksten van kracht is vr geneeskundige ksten. Begripsmschrijvingen geneeskundige ksten In de plis en vrwaarden wrdt verstaan nder: 37.1 geneeskundige ksten: de medisch ndzakelijke ksten van: hnraria van artsen en dr hen vrgeschreven behandelingen, nderzeken, genees-en verbandmiddelen ziekenhuispname en -peratie verver naar en van de plaats waar geneeskundige behandeling wrdt verleend in het land waar verzekerde bij aanvang van het verver aanwezig was eerste prthesen p basis van het Nederlands Orthbandatarief en ellebg- f kselkrukken, ndzakelijk wegens een ngeval ngeval: een pltselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, waardr een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ntstaat tandheelkundige ksten: de medisch ndzakelijke ksten van hnraria van (tand)artsen vr tandheelkundige behandeling aan het natuurlijk gebit en dr hen vrgeschreven geneesmiddelen en vr de behandeling ndzakelijk gemaakte röntgenft's. Rubriek 38 Dekking geneeskundige ksten 38.1 Uitkering wrdt verleend vr geneeskundige en tandheelkundige ksten gemaakt in het buitenland zlang de dekking van kracht is, dch uiterlijk tt p de 365e dag na aanvang van de behandeling en vr zver de behandeling niet kan wrden uitgesteld tt na terugkeer naar Nederland Tevens wrdt uitkering verleend vr in Nederland gemaakte: geneeskundige en tandheelkundige nabehandelingksten indien verzekerde kan aantnen dat behandeling binnen de geldigheidsduur van de dekking in het buitenland is aangevangen tandheelkundige ksten als gevlg van een ngeval indien verzekerde kan aantnen dat dit ngeval heeft plaats gevnden binnen de geldigheidsduur van de dekking Uitkering vindt plaats p basis van de verzekerde klasse van de ziektekstenverzekering van verzekerde in Nederland. Rubriek 39 Bijzndere uitsluitingen geneeskundige ksten 39.1 Geen uitkering wrdt verleend vr ksten: verband hudende met ziekte, aandening f afwijking waarvr verzekerde vr aanvang van de reis reeds in het buitenland nder behandeling was, f indien verzekerde p reis is gegaan (mede) met het del hiervr behandeling te ndergaan waarvan vr aanvang van de reis vaststnd, dat zij tijdens de reis zuden meten wrden gemaakt van geneeskundige en tandheelkundige behandeling gemaakt in het land waarvan verzekerde de natinaliteit bezit wegens ziekte, aandening f afwijking, welke reeds vr aanvang van de reis bestnd f klachten verrzaakte indien de (tand)arts f het ziekenhuis niet als zdanig erkend is dr de bevegde instanties. Rubriek 40 t/m 44 Niet van tepassing 11

4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING. REISRAAD Neem uw reisverzekeringspas en dit voorwaardenboekje mee op reis.

4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING. REISRAAD Neem uw reisverzekeringspas en dit voorwaardenboekje mee op reis. 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING REISRAAD Neem uw reisverzekeringspas en dit voorwaardenboekje mee op reis. Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis te nemen. Als u bijvoorbeeld een (vervangende)

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht. Rubrieken

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht. Rubrieken Algemene Voorwaarden 312-01 Landal GreenParks Bungalowreisverzekering 11-08 REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopende Vakantiereisverzekering 311.265 Zorg en Zekerheid 09-10. Indeling van de voorwaarden per artikel

Algemene Voorwaarden Doorlopende Vakantiereisverzekering 311.265 Zorg en Zekerheid 09-10. Indeling van de voorwaarden per artikel REISADVIEZEN Met een reisverzekering van Zorg en Zekerheid gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee

Nadere informatie

Extra kosten - neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn.

Extra kosten - neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn. IEREISVERZEKERING REISADVIEZEN Met een reisverzekering van AssuradeurenGilde b.v., als gevolmachtigde van de Europeesche, gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt

Nadere informatie

Artikel 36 Verzekeringsgebied

Artikel 36 Verzekeringsgebied VOORWAARDEN Doorlopende Reisverzekering MODEL GHA Doorlopende reis 0210 Inhoud ALGEMEEN Reisadviezen Dekkingsoverzicht Wijze van melden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsduur verzekering

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN Algemene Voorwaarden Lang-op-Reisverzekering REISRAAD Neem uw reisverzekeringspolis en deze voorwaarden mee op reis. Het is absoluut aan te raden altijd een creditcard mee op reis te nemen. Als u bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN Algemene Voorwaarden Lang-op-Reisverzekering 311-70 01-06 REISRAAD Neem uw reisverzekeringspolis en deze voorwaarden mee op reis. Het is absoluut aan te raden altijd een creditcard mee op reis te nemen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 311.21 Doorlopende Reisverzekering 10-08. Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN Dekkingsoverzicht

Algemene Voorwaarden 311.21 Doorlopende Reisverzekering 10-08. Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN Dekkingsoverzicht REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard

Nadere informatie

Turien & Co. Doorlopende Reisverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Turien & Co. Doorlopende Reisverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Doorlopende Reisverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Dekkingsoverzicht 2 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Geldigheidsduur verzekering 3 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING

VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen:

Nadere informatie

Voorwaarden. Aflopende Reis verzekering

Voorwaarden. Aflopende Reis verzekering Voorwaarden Aflopende Reis verzekering REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen:

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard

Nadere informatie

Extra kosten - neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn

Extra kosten - neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn REISADVIEZEN Met een reisverzekering van Zorg en Zekerheid gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering . Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.Dekkingsoverzicht Rubrieken en verzekerde bedragen. Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders is vermeld. Basisdekking euro

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering (744)

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering (744) Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering (744) Dekkingsoverzicht Rubrieken en verzekerde bedragen. Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders is vermeld. Basisdekking euro

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage

Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. ALGEMEEN Dekkingsoverzicht

Nadere informatie

simpel de beste outdoorverzekering [ook voor professionals] VOORWAARDEN outdoorpolis.nl Reis adviezen

simpel de beste outdoorverzekering [ook voor professionals] VOORWAARDEN outdoorpolis.nl Reis adviezen outdoorverzekering Reis adviezen [ook voor professionals] VOORWAARDEN outdoorpolis.nl Neem je outdoorpolis servicekaart en de polisvoorwaarden mee op reis. Het is aan te raden altijd een creditcard mee

Nadere informatie

Vergeet uw creditcard niet mee op reis nemen. Voor de autohuur dient u in bezit te zijn van een geldige creditcard op de naam van de bestuurder.

Vergeet uw creditcard niet mee op reis nemen. Voor de autohuur dient u in bezit te zijn van een geldige creditcard op de naam van de bestuurder. ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING Reisadviezen Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele

Nadere informatie

REISADVIEZEN. Algemene Voorwaarden Groeps- en Schoolreisverzekering Groeps- en Schoolreis 315.10 04-06

REISADVIEZEN. Algemene Voorwaarden Groeps- en Schoolreisverzekering Groeps- en Schoolreis 315.10 04-06 REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING 311.01 01-06 Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN Dekkingsoverzicht 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur 3 Premie 4 Verzekeringsgebied 5

Nadere informatie

Voorwaarden Witgeld.nl Reisverzekering. Algemene Voorwaarden Reisverzekering

Voorwaarden Witgeld.nl Reisverzekering. Algemene Voorwaarden Reisverzekering Algemene Voorwaarden Reisverzekering Model 311.21 01-09-2009 Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN Dekkingsoverzicht 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden volgen hier enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis

Nadere informatie

ALGEMEEN. 41 Verzekeringsgebied BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN. 41 Verzekeringsgebied BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden volgen hier enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis

Nadere informatie

ALGEMEEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden volgen hier enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis

Nadere informatie

SPECIAAL REGLEMENT DOORLOPENDE REISVERZEKERING DLR-0506

SPECIAAL REGLEMENT DOORLOPENDE REISVERZEKERING DLR-0506 SPECIAAL REGLEMENT DOORLOPENDE REISVERZEKERING DLR-0506 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT. REG-DLR-01-05-06 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde a. De in de polis

Nadere informatie

VOORWAARDEN IDEALE REISVERZEKERING

VOORWAARDEN IDEALE REISVERZEKERING VOORWAARDEN IDEALE REISVERZEKERING REISRAAD Neem uw reisverzekeringspolis en dit voorwaardenboekje mee op reis. Het is absoluut aan te raden altijd een creditcard mee op reis te nemen. Als u bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN

VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN VAK ANTIEVERZEKERING-VERUS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assuranti├źn Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F:

Nadere informatie

Doorlopende reis verzekering Kies en sluit (FNDR1101KK)

Doorlopende reis verzekering Kies en sluit (FNDR1101KK) Doorlopende reis verzekering Kies en sluit (FNDR1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

IAK Doorlopende Reisverzekering

IAK Doorlopende Reisverzekering IAK Doorlopende Reisverzekering Verzekeringsvoorwaarden DR12 Inhoudsopgave I Dekkingsoverzicht 5 Basisdekking 5 Uitbreidingen 6 II Voorwaarden IAK Doorlopende Reisverzekering DR12 7 Specifieke voorwaarden

Nadere informatie