VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden"

Transcriptie

1 VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking 4 niet van tepassing 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene uitsluitingen 7 Algemene verplichtingen bij schade Wijze van melden 8 Taakvervulling SOS Internatinal 9 Schaderegeling 10 Terugvrdering niet-verzekerde diensten 11 Dubbele verzekering 12 Rechthebbende 13 Vervaltermijn recht p uitkering 14 t/m 17 niet van tepassing Rubrieken Hulpverlening 18 Dekking Telecmmunicatieksten 19 Dekking Buitengewne ksten 20 Dekking 21 Bijzndere uitsluitingen Bagage 22 Begripsmschrijvingen 23 Dekking 24 Bijzndere uitsluitingen 25 niet van tepassing Schade Lgiesverblijven 26 Dekking Huur ververmiddel 27 Begripsmschrijvingen 28 Dekking 29 Bijzndere uitsluitingen 30 t/m 36 niet van tepassing Geneeskundige ksten 37 Begripsmschrijvingen 38 Dekking 39 Bijzndere uitsluitingen 40 t/m 44 niet van tepassing

2 Dekkingsverzicht Rubrieken en verzekerde bedragen Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld. Hulpverlening kstprijs Telecmmunicatieksten 100,- Buitengewne ksten kstprijs Bagage, ttaal 1500,- waarvan ten hgste vr: ft-, film-, vide- en cmputerapparatuur (inclusief sftware) 575,- sieraden 115,- hrlges 115,- mbiele telefn 115,- per (znne)bril/set cntactlenzen 115,- per pblaasbare bt, zeilplank, kan, (inclusief aan- en tebehren) 115,- per fiets, (inclusief aan- en tebehren) 115,- autslederadi, per plis 115,- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen 115,- p reis meegenmen geschenken, per plis 115,- tijdens de reis aangeschafte vrwerpen, per plis 115,- reisdcumenten kstprijs huur tent, per reis per plis 115,- eigen risic, per reis per plis 45,- geld 150,- Schade lgiesverblijven 230,- alleen indien de schade hger is dan 25,- Huur ververmiddel, per dag per bject 70,- (brm)fiets, per dag 11,- maximaal per reis 700,- Geneeskundige ksten, indien meeverzekerd gemaakt buiten Nederland 2300,- gemaakt in Nederland niet verzekerd tandheelkundige ksten 115,- 2

3 Artikel 1 Begripsmschrijvingen In de plis en vrwaarden wrdt verstaan nder: 1.1 de Maatschappij: De Bruyn & Bremer Assuradeuren B.V. en/f Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V. 1.2 SOS Internatinal: B.V. Nederlandse Hulpverleningsrganisatie - SOS Internatinal 1.3 niet van tepassing 1.4 hulpverlening: rganisatie van hulp dr SOS Internatinal 1.5 verzekerde: de in de plis genemde verzekeringsnemer de in de plis als zdanig genemde persnen, mits en zlang inwnend bij verzekeringsnemer. 1.6 premie: premie, ksten en assurantiebelasting 1.7 uitkering: vergeding vr schade, ksten f verliezen en uitkering bij ngeval. Artikel 2 niet van tepassing Artikel 3 Geldigheidsduur dekking 3.1 Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint zdra verzekerde en/f zijn bagage, vr een vakantiereis, de wning in Nederland verlaat en eindigt zdra verzekerde en/f zijn bagage hierin terugkeert. 3.2 De dekking wrdt pgeschrt indien verzekerde langer dan 30 dagen na de premievervaldatum in gebreke is premie te betalen. De pschrting zal terugwerken tt de premievervaldatum. De dekking wrdt hersteld 24 uur nadat de achterstallige premie en eventuele incassksten, dr de Maatschappij zijn ntvangen. Vr gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de pschrting wrdt geen uitkering verleend. 3.3 De dekking eindigt bvendien p de 60ste dag te uur van een aaneengeslten peride van reizen en/f verblijf, tenzij deze peride dr nvrziene vertraging buiten de wil van verzekerde wrdt verschreden; de dekking blijft dan van kracht tt het eerstmgelijke tijdstip van terugkeer in de wning. 3.4 In geval van verblijf in het buitenland vr stagedeleinden geldt in afwijking van artikel 3.3 een maximale duur van 365 dagen. 3.5 In geval van stage in het buitenland is de dekking ten aanzien van de rubriek geneeskundige ksten uitsluitend gedekt gedurende de reis van en naar het wnadres in Nederland. Artikel 4 niet van tepassing Artikel 5 Verzekeringsgebied 5.1 De verzekering is geldig in de gehele wereld. 5.2 In Nederland is de verzekering alleen geldig tijdens: gebekte vakanties waarvan verzekerde het desbetreffende bekings-/reserveringsfrmulier kan verleggen reizen ver dan wel verblijf p Nederlands grndgebied als nderdeel van een buitenlandse reis. Artikel 6 Algemene uitsluitingen 6.1 Geen uitkering f hulp wrdt verleend vr gebeurtenissen: tijdens reizen en/f verblijf (mede) verband hudende met berep, bedrijf f betaalde functie van verzekerde; reizen gemaakt in het kader van een stageperide vallen wel nder de dekking indien verzekerde f belanghebbende een nware pgave det en/f een verkeerde vrstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht p uitkering vr de gehele vrdering, k vr die nderdelen waarbij geen nware pgave is gedaan en/f verkeerde vrstelling van zaken is gegeven indien verzekerde f belanghebbende nalatig is in het vervullen van enige krachtens deze verzekering p hem rustende verplichting 3

4 6.1.4 (in)direct verband hudende met: mlest, waarnder wrdt verstaan gewapend cnflict, burgerrlg, pstand, binnenlandse nlusten, prer en muiterij. De zes genemde vrmen van mlest, alsmede de definities daarvan, vrmen een nderdeel van de tekst, die dr het Verbnd van Verzekeraars p 2 nvember 1981 ter griffie van de Arrndissements-rechtbank te 's-gravenhage is gedepneerd atmkernreactie, waarnder wrdt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkmt inbeslagnemen en verbeurdverklaren het willens en wetens bijwnen van kaping, hi-jacking, staking f terreurdaad ntstaan f mgelijk gewrden dr pzet, grve schuld f met de wil van verzekerde f belanghebbende (in)direct verband hudende met zelfdding van verzekerde, f pging daarte bij f tengevlge van het deelnemen aan f het plegen van een misdrijf, f een pging daarte in en dr militaire dienst ntstaan f mgelijk gewrden dr gebruik dr verzekerde van alchl, bedwelmende, pwekkende f srtgelijke middelen. 6.2 Geen uitkering wrdt verleend vr gebeurtenissen bij: het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij sprake is van een tt het penbaar persnenverver tegelaten vliegtuig. Deze uitsluiting is niet van de tepassing vr parachutespringen, ballnvaren, zweefvliegen, paragliding, hanggliding, deltaen ultralightvliegen en parapente het varen anders dan p de binnenwateren indien sprake is van slvaren, wedstrijden f gebruikmaken van vaartuigen welke niet geschikt f uitgerust zijn vr de zeevaart. Deze uitsluiting is niet van tepassing vr wedstrijdzeilen p zee (met uitzndering van slvaren) het beefenen van ijshckey, alsmede vrbereiding tt f deelneming aan wintersprtwedstrijden anders dan de zgn. Gästerennen en Wisbiwedstrijden het deelnemen aan f vrbereiden tt snelheids-, recrd- en betruwbaarheidsritten werkzaamheden dr verzekerde verricht, vr zver hieraan bijzndere gevaren zijn verbnden. Artikel 7 Algemene verplichtingen bij schade 7.1 Verzekerde f belanghebbende is verplicht: al het redelijkerwijs mgelijke te den ter vrkming, vermindering f beperking van schade de Maatschappij en/f SOS Internatinal alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen de mstandigheden welke leiden tt een verzek m uitkering en/f hulpverlening aan te tnen riginele bewijsstukken ver te leggen bij ngeval f ziekte nmiddellijk geneeskundige hulp in te repen en niets na te laten wat herstel zu kunnen bevrderen. Tevens is verzekerde verplicht zich p verzek en p ksten van de Maatschappij dr een dr de Maatschappij aangewezen arts te laten nderzeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen in geval van ziekenverver medewerking te verlenen vr het verkrijgen van een schriftelijke verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt dat de gekzen wijze van verver en de vrm van eventuele medische begeleiding ndzakelijk en verantwrd is in geval van verlijden sectie, p verzek van de Maatschappij, te te staan. Alle hiermee verband hudende ksten zijn vr rekening van de Maatschappij bij diefstal f verlies nmiddellijk en z mgelijk ter plaatse aangifte te den bij de plitie, en het schriftelijk bewijs hiervan aan de Maatschappij ver te leggen bij diefstal f verlies in htel f appartement bvendien melding te den aan de directie f beheerder daarvan, en het schriftelijk bewijs hiervan aan de Maatschappij ver te leggen bij vermissing f beschadiging tijdens transprt met een penbaar ververmiddel, hiervan direct na ntdekking (óók indien na thuiskmst) aangifte te den bij bevegd persneel van het ververbedrijf. Van deze aangifte dient een ververdersverklaring te wrden pgemaakt en aan de Maatschappij te wrden vergelegd bij beschadiging de Maatschappij in staat te stellen de bagage te nderzeken, óók vrdat reparatie f vervanging plaatsvindt 4

5 het bezit, de waarde en de uderdm van de bagage aan te tnen dr middel van riginele aankpnta's, garantiebewijzen, pnamebewijzen van bank f gir, reparatienta's f andere dr de Maatschappij gevraagde bewijsstukken zdra verlren f vermiste vrwerpen zijn teruggevnden, dit aan de Maatschappij te melden. Indien verlren f vermiste vrwerpen binnen 3 maanden na de schadedatum wrden teruggevnden dient verzekerde deze terug te nemen tegen terugbetaling van de verleende uitkering medewerking te verlenen bij verhaal p derden, eventueel dr verdracht van aanspraken bij diefstal f verlies van geld naast aangifte bij de plitie tevens dr middel van een (bank)afschrift f pnamefrmulier aan te aantnen dat het geld uiterlijk 48 uur vraf aan de gebeurtenis was pgenmen. Wijze van melden 7.2 Verzekerde f belanghebbende is verplicht verzeken m uitkering en/f hulpverlening nder pgave van verzekeringsgegevens p de navlgende wijze te melden (mededelingen hierbij gedaan dienen mede tt vaststelling van de schade en het recht p uitkering en/f hulpverlening): in geval van ngeval f verlijden nmiddellijk, dch uiterlijk binnen 24 uur na ngeval f verlijden, per telefn f telex aan SOS Internatinal. In geval van verlijden na een reeds gemeld ngeval dient belanghebbende binnen 24 uur na verlijden cntact p te nemen met SOS Internatinal. Indien niet aan deze verplichtingen is vldaan bestaat geen recht p uitkering, tenzij belanghebbende aantnt dat geen van de uitsluitingen van tepassing is niet van tepassing in geval van ziekenhuispname z mgelijk vraf f anders binnen 1 week na pname per telefn f telex aan SOS Internatinal in geval van buitengewne ksten, huur ververmiddel f hulpverlening z spedig mgelijk, dch altijd vraf, per telefn f telex aan SOS Internatinal niet van tepassing in alle gevallen z spedig mgelijk dch uiterlijk binnen 6 maanden na de gebeurtenis dr middel van tezending van een vlledig ingevuld en ndertekend schade-aangiftefrmulier aan de Maatschappij. Artikel 8 Taakvervulling SOS Internatinal 8.1 SOS Internatinal zal haar diensten verlenen binnen redelijke termijn en in ged verleg met verzekerde f diens zaakwaarnemers en vr zver verheidsvrschriften f andere externe mstandigheden dit niet nmgelijk maken. Zij zal vrij zijn in de keuze van diegene die vr de hulpverlening wrdt ingeschakeld. 8.2 SOS Internatinal wrdt geacht namens verzekerde f diens zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen te zijn aangegaan. 8.3 SOS Internatinal heeft het recht vraf de ndige financiële garanties te verlangen, vr zver de ksten vrtvleiende uit de verlening van haar diensten niet dr de nderhavige verzekering zijn gedekt. Indien deze garanties niet wrden verkregen vervalt zwel de verplichting van SOS Internatinal m de verlangde diensten te verlenen, alsk de in verband daarmee anders bestaande dekking van de verzekering. 8.4 SOS Internatinal is, behalve vr eigen tekrtkmingen en futen, niet aansprakelijk vr schade die een gevlg is van futen f tekrtkmingen van derden, nverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. Artikel 9 Schaderegeling De Maatschappij is belast met het (den) regelen van schade, mede aan de hand van dr verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. Artikel 10 Terugvrdering van niet-verzekerde diensten Verzekerde is verplicht de rekeningen van de Maatschappij f SOS Internatinal ter zake van diensten, ksten en dergelijke waarvr krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te vlden. Bij nietvldening kan znder meer tt incass wrden vergegaan, waarbij de daaraan verbnden ksten geheel vr rekening van verzekerde zijn. 5

6 Artikel 11 Dubbele verzekering Indien, z deze verzekering niet bestnd, aanspraak gemaakt zu kunnen wrden p uitkering p grnd van enige andere verzekering, al dan niet van udere datum, f p grnd van enige wet f andere vrziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade vr uitkering in aanmerking kmen welke het bedrag te bven gaat waarp verzekerde elders aanspraak zu kunnen maken. Artikel 12 Rechthebbende Recht p uitkering bestaat alleen vr verzekerde. Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, vr betaling van de uitkering, schriftelijk aan de Maatschappij bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene dr wiens bemiddeling de verzekering is afgeslten. Artikel 13 Vervaltermijn van recht p uitkering Heeft de Maatschappij ten aanzien van een vrdering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens de Maatschappij ter zake van het desbetreffende schadegeval na verlp van 6 maanden, welke termijn ingaat p de dag waarp de Maatschappij dit bericht verstuurde. Artikel 14 t/m 17 niet van tepassing 6

7 R U B R I E K E N Rubriek 18 Hulpverlening Zie vr de dekking van de uit hulpverlening vrtvleiende ksten de rubrieken Buitengewne ksten en Geneeskundige ksten. 18. Dekking 18.1 In geval van ziekte, ngeval f verlijden van verzekerde wrdt hulp verleend vr: verver, inclusief ndzakelijke (medische) begeleiding, van de verzekerde naar Nederland tezending van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen De Algemene uitsluitingen tt en met zijn niet van tepassing in geval van verlijden van verzekerde Tevens wrdt hulp verleend vr het in ndgevallen vermaken van geld. De hieraan verbnden ksten zijn tevens nder de dekking begrepen. Vrschtten f garanties wrden niet verleend. Overmaking vindt alleen plaats indien naar het rdeel van SOS Internatinal vldende garanties zijn verkregen. Rubriek 19 Telecmmunicatieksten 19. Dekking Uitkering wrdt verleend vr gemaakte ndzakelijke telefn-, telegram-en telexksten indien recht bestaat p uitkering f hulpverlening uit hfde van een andere verzekerde rubriek. Vr zver deze ksten zijn gemaakt m in cntact te treden met SOS Internatinal wrden zij bven het verzekerd bedrag uitgekeerd. Rubriek 20 Buitengewne ksten 20. Dekking 20.1 Uitkering wrdt alleen verleend vr met testemming van SOS Internatinal gemaakte in 20.2 tt en met genemde ksten, welke het gevlg zijn van een de verzekerde verkmen nvrziene gebeurtenis en vr zver zij ndzakelijk en redelijk zijn. Geneeskundige en tandheelkundige ksten zals mschreven in de desbetreffende rubriek zijn hiernder niet begrepen In geval van ziekte f ngeval van verzekerde wrdt uitkering verleend vr: extra ksten van verblijf en extra reisksten van de terugreis met privé ververmiddel f penbaar verver van verzekerde en, indien ndzakelijk vr bijstand, van 1 reisgent extra ksten van reis en verblijf tijdens de terugreis met privé ververmiddel f penbaar verver van meereizende verzekerden indien de getrffen verzekerde bestuurder was van het ververmiddel waarmee de reis is gemaakt en in het reisgezelschap geen vervangende bestuurder aanwezig is reisksten vr ziekenhuisbezek aan verzekerde met privé ververmiddel f penbaar verver, gemaakt dr de verige verzekerden f 1 reisgent. De maximale uitkering is 115,- per gebeurtenis ksten van reis en verblijf van 1 persn vr ndzakelijke bijstand, indien verzekerde alleen reist f verzrger/begeleider was van verzekerde kinderen beneden 16 jaar f van verzekerde lichamelijk f geestelijk gehandicapten. Deze persn kan gedurende reis en verblijf dezelfde rechten aan deze verzekering ntlenen als verzekerde verzendksten van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen. Ksten van duaneheffing en returvracht zijn hiernder niet begrepen In geval van verlijden van verzekerde wrdt uitkering verleend vr: ksten van verver van het stffelijk verscht naar Nederland, f ksten van begrafenis f crematie ter plaatse en daarmee verband hudende ksten van reis en verblijf in geval van verkmst van huisgenten en familieleden. De uitkering in geval van begrafenis f crematie ter plaatse zal nit hger zijn dan die p basis van verver van het stffelijk verscht naar Nederland extra ksten van verblijf en extra reisksten van de terugreis met privé ververmiddel f penbaar verver van de verige verzekerden reisksten in Nederland naar en van de plaats van verlijden, en ksten van verblijf aldaar, van ten hgste 2 persnen. Deze dekking geldt alleen bij verlijden in Nederland ksten van reis en verblijf van 1 persn, ter ndersteuning van een verzekerd familielid indien in het reisgezelschap geen ander familielid aanwezig is. Deze persn kan gedurende reis en verblijf dezelfde rechten aan deze verzekering ntlenen als verzekerde. 7

8 20.4 In geval van terugkeer naar de wnplaats in Nederland van verzekerde wegens een gebeurtenis als genemd in tt en met wrdt uitkering verleend vr extra ksten van reis en verblijf tijdens de terugreis naar de wnplaats in Nederland, alsmede van de eventuele terugreis naar de rsprnkelijke vakantiebestemming binnen de rsprnkelijke reisduur, van verzekerde het bijwnen van begrafenis f crematie van niet-meereizende huisgenten f familieleden in 1e f 2e graad f in verband met levensgevaar van deze persnen materiële beschadiging van zijn eigendm f het bedrijf waar hij werkt waardr zijn aanwezigheid dringend ndig is Tevens wrdt uitkering verleend vr: ksten van het pspren, redden f bergen van verzekerde dr een bevegde instantie extra ksten van reis en verblijf in geval van verschrijden van de rsprnkelijke terugreisdatum dr gedwngen pnthud in het buitenland als gevlg van lawine, bergstrting, mist, natuurgeweld, abnrmale sneeuwval en staking bij verversndernemingen De Algemene uitsluitingen tt en met 6.1.9, tt en met zijn niet van tepassing in geval van pspren f verlijden van verzekerde Uitkering wrdt verleend nder aftrek van besparingen, restituties en dergelijke. Op verblijfksten zal wegens bespaarde ksten van nrmaal levensnderhud een vaste aftrek wrden tegepast van 10%. Rubriek 21 Bijzndere uitsluitingen buitengewne ksten Geen uitkering wrdt verleend vr ksten verband hudende met ziekte, aandening f afwijking waarvr verzekerde vr aanvang van de reis reeds in het buitenland nder behandeling was, f indien verzekerde p reis is gegaan (mede) met het del hiervr behandeling te ndergaan. Rubriek 22 Bagage 22 Begripsmschrijvingen In de plis en vrwaarden wrdt verstaan nder: 22.1 bagage: dr verzekerde vr eigen gebruik (f als geschenk) meegenmen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur tegen ntvangstbewijs vruit-f nageznden vrwerpen alsmede reisdcumenten bendigd vr de nderhavige reis, met uitzndering van: niet van tepassing waardepapieren (anders dan geld), creditcards, manuscripten, aantekeningen, cncepten, vrwerpen vr zakelijk f berepsmatig gebruik dieren vrwerpen met antiek-, kunst- f verzamelwaarde gereedschappen inclusief meetapparatuur (lucht)vaartuigen (waarnder val-/zweefschermen) inclusief accessires en tebehren. Zeilplanken, kan's en pblaasbare bten zijn wel verzekerd (mtr)vertuigen, inclusief aanhangers, accessires en andere tebehren. Fietsen, kinder-en invalidewagens, sneeuwkettingen, autslederadi, imperiaal, (imperiaal)bagagebx en fietsdrager zijn wel verzekerd Kstbaarheden: hrlges, sieraden (waarnder te verstaan juwelen, echte parels, vrwerpen van edelmetaal f -gesteente), bntwerk, beeld-, geluids-, ft-, film-, videapparatuur en tebehren, cmputerapparatuur en tebehren, kijkers en andere ptische instrumenten. Rubriek 23 Dekking bagage 23.1 Tt maximaal de verzekerde bedragen als genemd in het dekkingsverzicht wrdt uitkering verleend vr schade aan, verlies f diefstal van bagage in geval van herstelbare beschadiging wrdt uitkering verleend p basis van de herstelksten. Er zal echter niet meer wrden uitgekeerd dan in geval van niet-herstelbare beschadiging in geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies f diefstal wrdt uitkering verleend p basis van de dagwaarde, minus de waarde van de eventuele restanten. Onder dagwaarde wrdt verstaan de nieuwwaarde, nder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering dr verudering f slijtage. Onder nieuwwaarde wrdt verstaan het bedrag, bendigd vr het verkrijgen van nieuwe vrwerpen van dezelfde srt en kwaliteit. Indien vervanging niet mgelijk is geldt als basis de marktwaarde, waarnder te verstaan de marktprijs bij verkp van de vrwerpen in de staat zals die was nmiddellijk vr de schade. 8

9 vr reisdcumenten wrdt uitkering verleend p basis van kstende prijs met inachtneming van het bepaalde in 24.2 tt en met 24.5 geldt als hfdregel dat bij diefstal uit een ververmiddel (mits deugdelijk afgeslten) de bagage pgebrgen diende te zijn in de hiernder mschreven ruimte, waardr de bagage van buitenaf niet zichtbaar was: de afznderlijke, afgeslten kfferruimte in een persnenaut de met een hedenplank, rlhes f andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke vrziening afgedekte kffer-/laadruimte in een persnenaut met derde f vijfde deur, waarnder mede begrepen een statincar het interieur van een kampeeraut, bestelbus/-aut f caravan, dat aan het zicht van buitenaf nttrkken was dr een aangebrachte deugdelijke vrziening Tevens wrdt uitkering verleend vr: ksten van ndzakelijke aanschaf van kleding en tiletartikelen wegens vertraagde aankmst van bagage p de reisbestemming. De maximale uitkering is 115,- per verzekerde ndzakelijk gemaakte huurksten, tt maximaal het verzekerd bedrag als genemd in het dekkingsverzicht, van een vervangende tent indien de rsprnkelijke tent, dr een van buiten kmend nheil tijdens de reisduur, niet meer geschikt is m als verblijf te dienen het niet gebruik kunnen maken van skipassen en gehuurde ski-uitrusting alsmede het niet kunnen vlgen van skilessen, dr een nder deze verzekering gedekte gebeurtenis in verband met vrtijdige terugkeer, pname in een ziekenhuis f een ngeval (aan te tnen met een dktersverklaring). De uitkering wrdt berekend ver de desbetreffende ksten in verhuding van het aantal geheel ngebruikte dagen van de rsprnkelijk vrgenmen reis tt het ttaal aantal geldigheidsdagen en nder aftrek van restituties en dergelijke. De ksten meten p de plaats van bestemming zijn gemaakt en vraf zijn vldaan beschadiging, verlies f diefstal van in het buitenland gehuurde winter-, berg- en nderwatersprtartikelen De Algemene uitsluiting is niet van tepassing De Maatschappij heeft in geval van beschadiging, verlies f diefstal het recht bagage te den herstellen f vervangen. Overdracht aan de Maatschappij is niet mgelijk, tenzij p haar verzek Uitkering vr reisdcumenten zal geschieden bven het vr bagage verzekerd bedrag Terzake van één vrwerp met zijn tebehren heeft slechts één verzekerde recht p uitkering. één camera met zijn tebehren zals bjectieven, filters, recrders, flitsers, draagtassen en dergelijke geldt als één vrwerp In geval van verschrijding bij schade van de verzekerde maxima per plis, wrden deze maxima ver de betrkken verzekerden verdeeld naar verhuding van de dr ieder van hen geleden schade Er geldt een eigen risic van 45,- per reis per plis. Rubriek 24 Bijzndere uitsluitingen bagage 24.1 Geen uitkering wrdt verleend vr: schaden f verliezen dr slijtage, eigen gebrek, eigen bederf en langzaam inwerkende weersinvleden beschadigingen en/f ntsieringen, tenzij het vrwerp daardr ngeschikt is gewrden vr het rsprnkelijke gebruik beschadiging van uitsluitend pnamebuizen, vide- en geluidskppen van beeld- en geluidsapparatuur andere schade dan aan de bagage zelf (gevlgschade), behudens de dekking als mschreven in tt en met schade aan uitsluitend skistkken, bindingen, stppers en het zgenaamde beslag van ski's, alsmede dr het lslaten van skikanten Geen uitkering wrdt verleend indien verzekerde ter vrkming van verlies, diefstal f beschadiging: niet de nrmale vrzichtigheid in acht heeft genmen bvendien nder de gegeven mstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen. Als betere maatregel ter vrkming van diefstal uit/vanaf een ververmiddel gedurende een enkele vernachting geldt in ieder geval dat handzaam in kffers en tassen verpakte bagage naar het lgiesverblijf wrdt meegenmen Geen uitkering wrdt verleend in geval van diefstal van kstbaarheden en reisdcumenten: uit f vanaf een ververmiddel uit andere dan deugdelijk afgeslten ruimten waarin deze znder tezicht zijn achtergelaten Vr diefstal van verige bagage (anders dan kstbaarheden en reisdcumenten) uit een ververmiddel wrdt geen uitkering verleend, tenzij verzekerde kan aantnen dat: het ververmiddel deugdelijk was afgeslten de verige bagage was pgebrgen zals in mschreven. 9

10 24.5 Het in bepaalde is niet van tepassing indien verzekerde kan aantnen dat de diefstal plaatsvnd tijdens een krte stp p de heenreis vanuit de vaste wnplaats naar de reisbestemming en p de terugreis Vr diefstal van verige bagage vanaf een ververmiddel, anders dan tijdens een krte stp p de heenreis vanuit de vaste wnplaats naar de reisbestemming en p de terugreis, wrdt geen uitkering verleend tenzij verzekerde kan aantnen dat de bagage was pgebrgen in een deugdelijk afgeslten harde bagage-/skibx, die p zdanige wijze p/aan het ververmiddel was gemnteerd dat deze niet eenvudig was te verwijderen. Rubriek 25 Niet van tepassing Rubriek 26 Schade lgiesverblijven 26 Dekking 26.1 Uitkering wrdt verleend vr: schade aan lgiesverblijven en inventaris, welke verzekerde in huur f gebruik zijn gegeven schade aan een tijdens de reis gehuurd kluisje als gevlg van het verlren gaan van de sleutel hiervan Uitkering wrdt verleend indien verzekerde vr de schade aansprakelijk is en deze tenminste 25,- bedraagt. Rubriek 27 Huur ververmiddel 27 Begripsmschrijvingen In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 27.1 Ververmiddel: de persnen-, kampeer- f bestelaut, mtrfiets f scter vrzien van een Nederlands kenteken en/f eventuele aanhangwagen, mits het besturen daarvan is tegestaan met een rijbewijs A f B en mits daarmee vanuit de wnplaats in Nederland de reis wrdt gemaakt de vanuit de wnplaats in Nederland meegenmen f vruitgeznden (brm)fiets het, wegens het uitvallen tijdens de reis van het ververmiddel, gehuurde srtgelijke ververmiddel, k indien vrzien van een buitenlands kenteken Aanhangwagen: de achter f aan het ververmiddel meegenmen tercaravan, vuwkampeerwagen, bttrailer, bagageaanhangwagen f zijspan. Rubriek 28 Dekking huur ververmiddel 28.1 Indien het ververmiddel niet meer gebruikt kan wrden dr een nzekere gebeurtenis (uitvallen van de bestuurder hiernder niet begrepen) tijdens de geldigheidsduur van de dekking, echter inbeslagneming f verbeurdverklaring alleen wegens een verkeersngeval, En mits het weer kunnen gebruiken van het ververmiddel niet mgelijk is binnen 2 werkdagen, wrdt uitkering verleend vr: huurksten van een srtgelijk ververmiddel. De maximale uitkering is per bject het verzekerd bedrag, gedurende ten hgste de resterende peride dat er dekking is, maar niet langer dan de resterende peride van de rsprnkelijk vrgenmen reis extra reisksten per trein f bus, inclusief de extra ksten van verver van bagage, vr zver gemaakt binnen de geldigheidsduur van de dekking extra ksten van verblijf van verzekerden, k indien het ververmiddel binnen 2 werkdagen weer te gebruiken is. De maximale uitkering is 45,- per verzekerde per dag vr ten hgste 10 dagen. Op verblijfksten zal wegens bespaarde ksten van nrmaal levensnderhud een vaste aftrek wrden tegepast van 10% Indien het ververmiddel binnen 7 dagen vr de reis, dch niet eerder dan het tijdstip van afgifte van de plis, niet meer gebruikt kan wrden dr een van buitenkmend nheil en rijklaar maken niet mgelijk is binnen 2 werkdagen na de rsprnkelijke vertrekdatum, wrdt uitkering verleend vr de in en genemde ksten. Deze dekking is niet van kracht vr gebekte vakanties in Nederland. 10

11 Rubriek 29 Bijzndere uitsluitingen huur ververmiddel Geen uitkering wrdt verleend indien het niet kunnen gebruiken van het ververmiddel het gevlg is van slecht nderhud, slechte staat en/f verbelasting van het ververmiddel. Rubriek 30 t/m 36 Niet van tepassing Rubriek 37 Geneeskundige ksten De dekking nder deze rubriek is alleen van kracht vr de verzekerde vr wie bij een Nederlands ziekenfnds f particuliere ziektekstenverzekeraar een primaire dekking geneeskundige ksten van kracht is vr geneeskundige ksten. Begripsmschrijvingen geneeskundige ksten In de plis en vrwaarden wrdt verstaan nder: 37.1 geneeskundige ksten: de medisch ndzakelijke ksten van: hnraria van artsen en dr hen vrgeschreven behandelingen, nderzeken, genees-en verbandmiddelen ziekenhuispname en -peratie verver naar en van de plaats waar geneeskundige behandeling wrdt verleend in het land waar verzekerde bij aanvang van het verver aanwezig was eerste prthesen p basis van het Nederlands Orthbandatarief en ellebg- f kselkrukken, ndzakelijk wegens een ngeval ngeval: een pltselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, waardr een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ntstaat tandheelkundige ksten: de medisch ndzakelijke ksten van hnraria van (tand)artsen vr tandheelkundige behandeling aan het natuurlijk gebit en dr hen vrgeschreven geneesmiddelen en vr de behandeling ndzakelijk gemaakte röntgenft's. Rubriek 38 Dekking geneeskundige ksten 38.1 Uitkering wrdt verleend vr geneeskundige en tandheelkundige ksten gemaakt in het buitenland zlang de dekking van kracht is, dch uiterlijk tt p de 365e dag na aanvang van de behandeling en vr zver de behandeling niet kan wrden uitgesteld tt na terugkeer naar Nederland Tevens wrdt uitkering verleend vr in Nederland gemaakte: geneeskundige en tandheelkundige nabehandelingksten indien verzekerde kan aantnen dat behandeling binnen de geldigheidsduur van de dekking in het buitenland is aangevangen tandheelkundige ksten als gevlg van een ngeval indien verzekerde kan aantnen dat dit ngeval heeft plaats gevnden binnen de geldigheidsduur van de dekking Uitkering vindt plaats p basis van de verzekerde klasse van de ziektekstenverzekering van verzekerde in Nederland. Rubriek 39 Bijzndere uitsluitingen geneeskundige ksten 39.1 Geen uitkering wrdt verleend vr ksten: verband hudende met ziekte, aandening f afwijking waarvr verzekerde vr aanvang van de reis reeds in het buitenland nder behandeling was, f indien verzekerde p reis is gegaan (mede) met het del hiervr behandeling te ndergaan waarvan vr aanvang van de reis vaststnd, dat zij tijdens de reis zuden meten wrden gemaakt van geneeskundige en tandheelkundige behandeling gemaakt in het land waarvan verzekerde de natinaliteit bezit wegens ziekte, aandening f afwijking, welke reeds vr aanvang van de reis bestnd f klachten verrzaakte indien de (tand)arts f het ziekenhuis niet als zdanig erkend is dr de bevegde instanties. Rubriek 40 t/m 44 Niet van tepassing 11

12 R E I S R A A D Vr u p reis gaat Uit ervaring is gebleken dat vaak belangrijke zaken wrden vergeten p reis mee te nemen, zals: de gegevens van uw reisverzekering, reservebril en medicijnen. Vergeet k het recept van de bril, cntactlenzen en medicijnen niet! Belangrijk bij schade Neem znder uitstel cntact p met SOS Internatinal tel. +31 (0) in geval van: ngeval, ernstige ziekte f ziekenhuispname uitvallen ververmiddel/aanhangwagen. SOS Internatinal dient vraf testemming te verlenen, nder andere bij: Buitengewne ksten zals extra reis-/verblijfksten ten gevlge van terugreping naar huis bij ernstige familiemstandigheden, gedwngen langer verblijf dr b.v. ziekte, uitvallen van aut e.d. Huur vervangend ververmiddel. Hud de gegevens van uw reisverzekering, grene kaart, kentekenbewijs, pasprt, rijbewijs en ticket bij de hand als u SOS Internatinal belt. Stel de maatschappij z spedig mgelijk in het bezit van een vlledig ingevuld en ndertekend schade-aangiftefrmulier. Heeft u dit niet vraag uw verzekeringsadviseur er m. Stuur gelijktijdig met dit frmulier alle riginele bewijsstukken, zals plitie-aangifte, aankpnta's/garantiebewijzen, medische kstennta's in. Bagage De bij diefstal f verlies van bagage, kstbaarheden f geld direct aangifte bij de plitie. Laat bij vermissing f beschadiging van bagage p een vliegveld een P.I.R. (Prperty Irregularity Reprt) pmaken. Meld vermissing f beschadiging van bagage bvendien aan bevegde persnen, zals treincnducteurs, hteldirectie, reisleiding etc. Vraag in alle gevallen m een schriftelijke verklaring. Neem beschadigde (duurdere) artikelen mee naar huis. Vraag uw leverancier/reparateur m een nherstelbaarheidsverklaring als reparatie niet mgelijk is. Geneeskundige ksten Vraag altijd m gespecificeerde nta's. Wintersprt Indien u tijdens uw wintersprtvakantie geen gebruik meer kunt maken van uw skipas en dergelijke, raden wij u aan deze pas in te leveren bij de liftexplitant en te vragen m teruggave van geld vr ngebruikte dagen. Cntrleer direct na thuiskmst uw ski's p beschadigingen, in verband met de in de plisvrwaarden genemde termijn waarbinnen een schade aan de maatschappij met zijn gemeld. Wees zrgvuldig met uw bezittingen Uw reisverzekering verzekert nder andere verlies en diefstal van bagage, kstbaarheden en, tegen teslagpremie, geld en cheques. Diefstal van geld, kstbaarheden en reisdcumenten uit f vanaf een ververmiddel is niet gedekt. Neem p reis extra vrzichtigheid in acht. Gaat u met de aut p vakantie, lees dan vral de artikelen en 24.2 t/m Raadpleeg de vrwaarden vr details. VSSD Verzekeringen B.V. Leeghwaterstraat 42, 2628CA Delft tel: gir:

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Bijzondere Reiskostenverzekering Do juni 2010 Bijz. reis

Polisvoorwaarden Bijzondere Reiskostenverzekering Do juni 2010 Bijz. reis Polisvoorwaarden Bijzondere Reiskostenverzekering Do juni 2010 Bijz. reis Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. Indeling van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering Vrwaarden Vigi smartphneverzekering Vigi 20170522 001 1. De Vigi smartphneverzekering Met de n demand smartphne-verzekering van Vigi is je smartphne verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Je kunt meerdere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Bijzondere Reiskostenverzekering. - Pve 0108 Bijz.Reis -

Polisvoorwaarden Bijzondere Reiskostenverzekering. - Pve 0108 Bijz.Reis - Polisvoorwaarden Bijzondere Reiskostenverzekering - Pve 0108 Bijz.Reis - Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN Dekkingsoverzicht 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

ProfielPolis. Mondial Assistance Pechhulp

ProfielPolis. Mondial Assistance Pechhulp Mndial Assistance Pechhulp Art. MAP 1 Definities 1.1. Verzekeraar: De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Elvia Reisverzekeringen Maatschappij AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 maart 2016,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 maart 2016, Het cllege van burgemeester en wethuders, in zijn vergadering van 15 maart 2016, gelet p artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tt en met 12 van Bek 5 van het Burgerlijk Wetbek en 160,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Nederlandse Rpe Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Inhud Het bestuur... 2 Bestuur invulling... 2 Algemene ledenvergadering... 2 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Registratieformulier

Registratieformulier De Executeur Registratiefrmulier Dit frmulier valt nder de werkingssfeer van het privacyreglement van De Executeur. De Executeur Vleutenstraat 22 2546 EJ Den Haag Tel.nr Fax Website E-mail Facebk : : :

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lots Energy

Algemene Voorwaarden Lots Energy Algemene Vrwaarden Lts Energy Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage

Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. ALGEMEEN Dekkingsoverzicht

Nadere informatie

CLUBREGLEMENT VVW AALST

CLUBREGLEMENT VVW AALST CLUBREGLEMENT VVW AALST ART.1 Onder de jachthaven waarp dit reglement van tepassing is wrdt verstaan: het bij het VVW Aalst in explitatie zijnde waterppervlak, de daaraan grenzende terreinen, steigers

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie