Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1"

Transcriptie

1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52, Categorie 2: Verzekering 5, Categorie 3: Gebruik kluisje 15, Categorie 4: Schoolfoto s 8, Categorie 5: Service contract Macbook 60, Categorie 6: Vrijwillige bijdrage voor vooraf bekende - excursies en werkweken Categorie 7: Keuzevakken... 7 Categorie 8: Gymnasium keuzevak... 8 Categorie 9: Specifieke vakinformatie Inning diverse bijdragen Bankrelatie Boekenfonds Bijlagen: Bijlage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen Bijlage Voorbeeld machtigingsformulier a Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_havo/vwo b Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_vmbo Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen havo/vwo, leerjaar 2 en hoger Bijlage Overzicht vrijwillige ouderbijdragen Vmbo, leerjaar 2 en hoger Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar Havo/Vwo Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar VMBO Bijlage Macbookprotocol Bijlage De verzekeringen door school afgesloten Zuyderzee College 2.0 2

3 VOORWOORD FINANCIËLE BROCHURE schooljaar Aan de ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van het Zuyderzee College In onze schoolgids wordt verwezen naar de financiële brochure die voor u ligt: de brochure maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Voor deze werkwijze is gekozen, omdat wij u graag zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp. Zoals u ongetwijfeld weet, ontvangt u in het voortgezet onderwijs de leermiddelen in bruikleen van de school. Bij het Zuyderzee College gaat het dan om een boekenpakket en/of een laptop**. Aan het in bruikleen krijgen hiervan zijn echter wel verplichtingen verbonden. Van deze verplichtingen kunt u verderop in deze brochure kennis nemen. De vergoeding die de school ontvangt van de overheid volstaat niet om alle kosten die wij voor uw kind maken te betalen. De kosten van bijvoorbeeld gebruik van kluisjes, schoolfoto s, verzekeringen, excursies enz. zijn kosten die niet door de overheid worden vergoed. Wij vragen van u daarvoor dan ook een bijdrage. Deze bijdrage wordt, na overleg met onze Ouderraad, door onze Medezeggenschapsraad vastgesteld. Als u deze bijdrage niet wilt betalen, dan heeft u daartoe het recht en kunt u dat aangeven op de machtiging die u ontvangt. Wij moeten uw kind dan echter wel datgene wat daaruit wordt betaald (voor een volledig overzicht: zie verderop in deze brochure) onthouden en dat doen wij uiteraard liever niet. Wij doen dan ook een dringend beroep op u de gevraagde bijdrage te voldoen. Mocht u de bijdrage niet kunnen betalen dan is daarvoor een regeling te treffen, zodat uw kind toch over alle voorzieningen kan beschikken. Ook hierover treft u verderop in deze brochure informatie aan. In de laatste week van de schoolvakantie ontvangt u van ons een machtiging waarmee u ons machtigt de daarop vermelde bedragen van uw bankrekening te innen. Een voorbeeld van deze machtiging treft u in deze brochure aan. De door u ondertekende machtiging is een overeenkomst. De school heeft de verplichting de diensten te leveren zoals die in deze brochure zijn beschreven en u verplicht zich door ondertekening van de machtiging de daarop genoemde bedragen te betalen en aan de in de financiële brochure genoemde voorwaarden te voldoen. Met deze brochure proberen wij u zo uitgebreid en goed mogelijk te informeren. Mocht u echter na lezing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Straatsma, hoofd van de financiële administratie of ondergetekende. Ten slotte wensen wij u en uw kind ook langs deze weg een prettig schooljaar toe. Mevrouw drs. H. Koster directeur/bestuurder ** Er is een stijgend aantal leerlingen dat onzorgvuldig met de van de school in bruikleen gekregen laptop omgaat. Wij wijzen u erop dat wij u bij schade aan c.q. verlies van de laptop de kosten in rekening brengen (categorie 5 van deze brochure). Het lijkt ons verstandig uw kind hier nog eens nadrukkelijk op te wijzen. Zuyderzee College 2.0 3

4 1 Vrijwillige Ouderbijdragen Financiële brochure Zuyderzee College Het volgen van onderwijs op het Zuyderzee College is, zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de leermiddelen. Het Zuyderzee College vraagt geen enkele verplichte bijdrage aan ouders. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren. Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00 Naast de schoolboeken/laptop die door de school verstrekt worden, moeten leerlingen die Voortgezet Onderwijs volgen ook zelf leer- en hulpmiddelen aan schaffen. Dit betreft o.a. zaken zoals schriften, pennen, atlas en woordenboeken. Als school verzorgen wij de aanschaf daarvan zelf, enerzijds om elke leerling over dezelfde materialen te kunnen laten beschikken, anderzijds omdat door collectieve inkoop de kosten lager uitvallen. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt op deze wijze besteed. Een ander deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan aanvullende (onderwijs) activiteiten. U kunt dan denken aan bijkomende kosten van: introductie brugklassers, sportdagen- c.q. toernooien, kosten van de leerlingenraad, ouderavonden, contactavonden en diploma uitreiking. Leerlingen betalen wel een eigen bijdrage voor het eindejaarsontbijt en een klassenuitje indien dit plaatsvindt. Als ouder/verzorger dient u zich te realiseren dat het volgen van een opleiding soms extra uitgaven met zich meebrengt. Categorie 2: Verzekering 5,00 Voor alle leerlingen wordt door school een collectieve verzekering afgesloten. De leerlingen zijn verzekerd van en naar school (kortste route), op stage en op excursies en werkweken (zie bijlage). Categorie 3: Gebruik kluisje 15,00 Voor alle leerlingen is een kluisje beschikbaar om de eigendommen in op te ruimen. De kosten hiervan zijn op jaarbasis 15,00 (voor het 1 e jaar en bij nieuwe instroom komt daarbij 5,00 voor borg). Verlies van de kluissleutel dient direct bij de conciërge gemeld te worden. De kosten bij verlies bedragen 5,00. Categorie 4: Schoolfoto s 8,50 Bij de start van het nieuwe cursusjaar worden t.b.v. de schoolorganisatie alle leerlingen gefotografeerd. Aan iedere leerling, die hiervoor betaalt, wordt een fotoset uitgereikt (pasfoto s en een klassenfoto). Ouder(s)/verzorger(s) die er bezwaar tegen maken dat hun kind wordt gefotografeerd, moeten dit aan de mentor/mentrix schriftelijk melden aan het begin van het schooljaar. Categorie 4a: Leerlingpas In het eerste leerjaar wordt een leerlingpas verstrekt (met foto), daarna wordt de pas om de 2 jaar vernieuwd. De leerling heeft deze pas o.a. nodig voor het lenen van boeken uit de mediatheek. Zuyderzee College 2.0 4

5 Tevens heeft de leerling deze pas nodig om te kunnen kopiëren/printen en mogelijk voor andere zaken. Leerlingen kunnen een nieuwe pas aanvragen in de mediatheek, kosten 5,00 In de mediatheek kunnen de leerlingen, op vertoon van de leerlingpas, kosteloos gebruik maken van de computers en boeken. Voor overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete per materiaal/per dag berekend. Eventuele kosten van aanmaning zijn voor rekening van de leerling (ouder/verzorger). Zoekgeraakte en/of beschadigde materialen moeten worden vergoed. Hiervoor is een standaard bedrag van 10,00 vastgesteld. Dit is exclusief schade toegebracht aan computers. Die schade, reparatiekosten c.q. vervangingskosten, worden doorberekend aan de ouders! Categorie 5: Service contract Macbook 60,00 Kosten laptop Het Zuyderzee College biedt al zijn leerlingen, uitgezonderd 4 havo en 4/5 vwo, een laptop (Macbook) en het gebruik van een Digitale Leer Omgeving (DLO) als leermiddel aan. Er wordt door deze leerlingen niet langer uitsluitend gewerkt met boeken als basisleermiddel. De laptops en het gebruik van onze DLO worden door de school bekostigd uit de financiële bijdrage die het ministerie van OCenW ten behoeve van leermiddelen ter beschikking stelt. De school koopt de laptops van tevoren in en geeft ze aan de leerlingen in bruikleen. Servicecontract Macbook Evenals de gebruiker van boeken uit een boekenfonds, is de gebruiker van de laptop verantwoordelijk voor eventueel opgetreden schade aan dat leermiddel, gedurende de gebruiksperiode. Immers, de laptop is eigendom van de school en zal na de gebruiksperiode weer in redelijke staat en goed werkend moeten worden ingeleverd. De kosten van reparaties aan een laptop zijn echter al snel hoog. Bij het afsluiten van een servicecontract bent u hiertegen voor het grootste gedeelte verzekerd. Bovendien kan de leerling met een servicecontract gebruik maken van de service van systeembeheer bij schade of bij problemen (zie hieronder bij Inhoud servicecontract ). Het Zuyderzee College beveelt u daarom dringend aan de laptop van een servicecontract te voorzien. Het Zuyderzee College geeft u daarom de mogelijkheid een collectief service-contract, inclusief verzekering bij de school af te sluiten. De totale prijs van dit servicecontract bedraagt 60,00 per schooljaar. Indien het servicecontract pas na 1 november van het lopend schooljaar wordt aangegaan, bedragen de kosten 85,00 Zuyderzee College 2.0 5

6 Inhoud servicecontract Het servicecontract wordt telkens voor 1 jaar afgesloten en bevat de volgende onderdelen: a) Een verzekering tegen onheil van buiten (zie bijgevoegde voorwaarden) b) Een verlengde garantie van 4 jaar (zie bijgevoegde voorwaarden) c) Afhandeling van problemen, reparaties en garantiegevallen door systeembeheer d) Vervangende laptop bij langdurige reparaties, via systeembeheer e) Laptops ouder dan 4 jaar; Laptops die ouder zijn dan 4 jaar vallen ook onder het servicecontract, alleen zal bij een total loss door onheil van buiten uitsluitend de dagwaarde á 50,00 van de machine in rekening worden gebracht. Eigen risico en schade Er geldt voor de laptopverzekering (dus voor laptops tot en met 4 jaar) wel een eigen risico van 110,00 als de laptop door onheil van buiten total loss wordt verklaard, of bij schermschade om dezelfde reden. Voor laptops ouder dan 4 jaar geldt daarvoor de dagwaarde van 50,00. Mogelijk kunt u bij een dergelijk schadebedrag een beroep doen op uw eigen WA-verzekering. Wij bevelen u dit aan, de ervaring leert dat de meeste WA verzekeringen uitkeren. Als er een beroep moet worden gedaan op garantie of verzekering van de laptop kan uw zoon of dochter volstaan met het inleveren van zijn/haar laptop bij de afdeling systeembeheer van de school. Hij of zij krijgt dan, wanneer nodig, direct een vervangend uitleenexemplaar mee. Deze regeling geldt uitsluitend voor de Macbooks die school uitgeeft. Wanneer het Macbook op school is zal het, in pauzes en bijv. tijdens gymlessen, steeds opgeborgen moeten worden in een afgesloten kluisje. Er is namelijk geen enkele verzekering die het verlies van de laptop verzekert als die gestolen wordt uit een niet afgesloten openbare ruimte. Ook onze verzekering keert in dit geval niet uit. Het volledige bedrag van de laptop, zoals bepaald door de verzekering, wordt dan op de ouder(s)/verzorger(s) verhaald. Ook diefstal uit een auto wordt niet gedekt. Leest u daarom de verzekeringsvoorwaarden goed door. Macbook mee naar huis In die gevallen waarbij de leerling het Macbook mee naar huis neemt is de regel: - De laptop mag niet mee in een tas die onder de snelbinders wordt gedaan. Een rugzak is wel toegestaan (maar dan ook niet onder de snelbinders). - Macbooks van 1 jaar en ouder: De laptop moet meegenomen worden in de beschermhoes sleeve (hoes) die bij de laptop wordt uitgedeeld en die in de rugzak moet passen - Voor de nieuwe Macbooks (macbook air): De laptop is voorzien van een harde beschermhoes. Wij bevelen u daarnaast aan om een sleeve te kopen (deze sleeve is bij diverse zaken te koop voor ca. 10,00 tot 15,00), zodat de broodkruimels, stof en andere losse voorwerpen uit de tas niet in aanraking kunnen komen met de aansluitingen en openingen van de laptop. Protocol voor het gebruik van een Macbook Op het moment dat het Macbook aan de leerlingen wordt uitgedeeld, begint de instructie over het gebruik van de laptop en onze DLO. De regels voor het Zuyderzee College 2.0 6

7 gebruik zullen op dat moment aan hen worden uitgedeeld en besproken. Het gehele protocol bestaat uit twee delen: het deel uit deze brochure voor de ouders/ verzorgers en een deel voor de leerlingen. U als ouder/verzorger wordt geacht kennis te nemen van beide protocollen. Op de machtiging verklaart u dat u akkoord gaat met de in de protocollen gestelde voorwaarden. Het Macbookprotocol is terug te lezen in bijlage 5.8 Geen servicecontract U kunt er ook voor kiezen: a) Zelf een verzekering en servicecontract af te sluiten bij een andere partij of instantie, of b) Niets te doen Houdt u er dan wel rekening mee dat u dan in beide gevallen zelf verantwoordelijk bent voor de kosten voor reparaties en dat u geen gebruik kunt maken van bovenstaande serviceonderdelen. U zult dan zelf voor reparaties moeten (laten) zorgen en u kunt dan geen beroep doen op de service van de school. Ook in dit geval geldt de regel dat de laptop na de gebruiksperiode weer in redelijke staat en goed werkend moet worden ingeleverd. Categorie 6: Vrijwillige bijdrage voor vooraf bekende - excursies en werkweken. Om het onderwijsprogramma te verlevendigen, maar ook om de groepsband te verstevigen en leerlingen extra te motiveren, organiseert het Zuyderzee College regelmatig excursies, werkweken of vergelijkbare activiteiten. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage. De kosten verschillen per leerjaar en opleiding en kunt u nalezen in de bijlagen 5.6 en 5.7, totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen. De excursies die aan het begin van het schooljaar definitief bekend zijn worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht. Te verwachten excursies worden pas dan in rekening gebracht als volledig zeker is dat deze gaat plaatsvinden. Het kan dus zijn dat u in de loop van het jaar daarvoor een incidentele machtiging ontvangt. Ouders zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk stimuleren om hun kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. In het geval dat er gekozen wordt om niet voor de activiteit te betalen, wordt de leerling uitgesloten van deelname. Voor die leerlingen wordt een alternatief programma georganiseerd op school. Hoewel een groot deel van deze activiteiten een vrijwillig karakter draagt, menen wij dat de bijdrage onmisbaar is om onze onderwijsdoelstellingen te bereiken. Wij doen er samen met de Ouderraad alles aan om de bijdrage zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdragen worden door de school beheerd en verantwoord in zowel de begroting als in de jaarrekening. Hierop vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt aan de medezeggenschapsraad verstrekt. Categorie 7: Keuzevakken Het Zuyderzee College biedt de leerlingen aan om op het gebied van LO (lichamelijke opvoeding) enkele keuzevakken te volgen. Zuyderzee College 2.0 7

8 Dit zijn de vakken STG (Sport Trajact Groep) en BSM (Bewegen Sport en Maatschappij). Hieraan zijn extra kosten verbonden. De keuze voor deze vakken houdt in dat die extra kosten verplicht betaald moeten worden, anders vervalt deelname aan deze vakken. Het keuzevak STG is van toepassing voor de leerjaren 1 en 2 vmbo, havo/vwo en voor het leerjaar 3 havo/vwo. Dit is voor leerlingen uit de genoemde jaargroepen die zich willen verdiepen in de sport en meer (en met name ook andere) sport aangeboden willen krijgen (verbreding). De leerlingen die voor STG kiezen, volgen het gehele schooljaar 1 keer per week (80 min. per les) STG. De kosten die aan deelname van de STG groep zijn verbonden bedragen 30,00 per leerling per jaar excl. STG shirt á 14,00. Het keuzevak BSM is van toepassing voor de leerjaren 4 en 5 havo/vwo en 6 vwo. Leerlingen die hiervoor kiezen volgen een programma voor het havo/vwo (examenvak) waarin een aantal activiteiten aangeboden worden waaraan zij verplicht zijn deel te nemen. De kosten die aan dit BSM-programma zijn verbonden bedragen 105,00-120,00 voor het hele programma, dit is excl. het BSM shirt á 14,00. Categorie 8: Gymnasium keuzevak Na leerjaar 1 vwo kan worden gekozen voor het Gymnasium. Voor de Gymnasiumklassen wordt elk jaar een excursie georganiseerd. De kosten bedragen ongeveer 25,00. In leerjaar 4 of 5 wordt een meerdaagse reis naar Rome georganiseerd, geschatte kosten 650,00. De verplichte bijdragen worden door middel van een afzonderlijke machtiging in rekening gebracht. Categorie 9: Specifieke vakinformatie De school biedt de mogelijkheid om bepaalde goederen via school aan te schaffen. Bijvoorbeeld gymkleding (uniformiteit), rekenmachines en kleding vmbo. Vak LO, Lichamelijke Opvoeding Tijdens de lessen LO is de leerling verplicht sportkleding te dragen: zwarte broek en (zwart)/oranje T-shirt. De school verstrekt deze met het schoolembleem aan de brugklasleerlingen die hiervoor kiezen. Brugklasleerlingen ontvangen hun kleding in de eerste schoolweek. Andere nieuwe leerlingen (o.a. instromers 4 havo) krijgen van hun LO-docent een machtiging voor de gymkleding. Zodra deze machtiging ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de LO-docent, wordt de gymkleding op vaste tijden uitgereikt. Wij raden u aan om alle kleding van naam te voorzien. De kosten van de gekozen kleding dient u te betalen via de eenmalige machtiging (zie paragraaf 3). Gymshirt 16,00 Sportbroek (kort) 9,50 Legging 10,00 Voor moslimmeisjes is het dragen van een lange sportbroek toegestaan mits de kleur effen zwart is. Het niet bij zich hebben van de vereiste kledingstukken is geen reden om de lessen Lichamelijke Opvoeding niet te volgen. Leerlingen van klas 4 vmbo krijgen in het cursusjaar een sportoriëntatie dag aangeboden waaraan zij verplicht zijn deel te nemen. Tijdens deze sportoriëntatie dag moeten de leerlingen per leerjaar twee activiteiten kiezen waaraan zij deel willen nemen. De kosten variëren van 0,00 tot 14,00 per Zuyderzee College 2.0 8

9 activiteit. Leerlingen kunnen bij het maken van hun keuze vooraf rekening houden met deze bijkomende kosten. Leerlingen van klas 5 havo en 6 vwo krijgen voornamelijk binnen de reguliere L.O.-lessen hun sportoriëntatie aangeboden. De leerlingen moeten hierbij een keuze maken uit verschillende activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. De kosten variëren van 0,00 tot 25,00 per activiteit. Leerlingen kunnen bij het maken van hun keuze rekening houden met deze bijkomende kosten. In de loop van het cursusjaar kan het zijn dat de vakgroep Lichamelijke Opvoeding een aantal sportieve activiteiten (buitenschools) organiseert waaraan leerlingen vrijwillig kunnen deelnemen. Aan een aantal van deze activiteiten zijn kosten verbonden. Dit betreft het schaatsen (± 16,00) en skiën (± 85,00), Mission Olympic (maximaal 25,00) of andere activiteiten. Rekenmachine Aan leerlingen van leerjaar 1 en in leerjaar 4 havo/vwo kan een rekenmachine verstrekt worden. Rekenmachine TI 30 XIIB (leerjaar 1) 15,00 Rekenmachine TI 84 plus (leerjaar 4 havo/vwo) 95,00 Werkkleding In de leerjaren 3 en 4 vmbo is het gebruikelijk werkkleding te dragen tijdens de praktijklessen. Deze kleding kan via school worden aangeschaft. Techniek - Werkkleding; het dragen van werkkleding tijdens de praktijklessen is noodzakelijk. De aanschaf hiervoor is mogelijk via de school. - Schoeisel; er is een noodzaak tot het dragen van veiligheidsschoenen (S3) in de afdelingen. De aanschaf via school is mogelijk. - Gereedschap; aan het begin van het 3 e leerjaar wordt de leerling via school de mogelijkheid geboden gereedschap aan te schaffen. Hiervoor ontvangt de leerling een lijst met het verschillende gereedschap. De docent heeft op die lijst het verplichte gereedschap aangevinkt. Het is natuurlijk mogelijk zelf dus niet via school- het vereiste gereedschap aan te schaffen. In het 4 e leerjaar zal vervolgens door de docent een aanbeveling voor een aanvulling op het gereedschap worden gedaan. De kosten van het gereedschap en kleding/schoeisel worden bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Amerikaanse overal blauw 40,00 Schoenen zwart hoog 32,50 Gereedschapskist 90,00 De betreffende ouder(s)/verzorger(s) worden aan het einde van het 2 e en 3 e leerjaar per brief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om werkkleding en schoeisel te bekijken. Hoe verder te handelen, wordt in een procedure verwoord, die weer via de afdelingsleiding verspreid wordt. Zorg & Welzijn - Het dragen van de voorgestelde kleding tijdens de praktijklessen Zorg & Welzijn is noodzakelijk. De aanschaf hiervoor is mogelijk via de school. Polo 10,00 Sloof 7,50 Bromfietsstalling Zuyderzee College 2.0 9

10 Op enkele vestigingen van het Zuyderzee College is de mogelijkheid aanwezig om de bromfietsen te stallen binnen een afgesloten terrein. Wil een leerling gebruik maken van deze mogelijkheid dan zijn de kosten per jaar 15,00 ( 10,00 borg en 5,00 huur). Deze kosten moeten worden voldaan bij het uitreiken van de sleutel door de conciërge van de desbetreffende vestiging. 2 Inning diverse bijdragen De procedure is als volgt: De ouders/verzorgers krijgen in de laatste week van de zomervakantie per leerling een eenmalige machtiging toegestuurd voor de in deze brochure genoemde bijdragen. Bij het ophalen van de schoolboeken of de laptop op de eerste schooldag van het schooljaar wordt de leerling vriendelijk verzocht de ingevulde machtiging in te leveren, dit vanuit praktische overwegingen. Op het machtigingsformulier wordt door de ouder/verzorger duidelijk aangegeven van welke diensten/producten de leerling gebruik wenst te maken (zie bijlage 5.3, 5.4 en 5.5). De ondertekende machtiging dient als een overeenkomst ouderbijdrage. De school heeft de verplichting om de diensten te leveren zoals hierboven omschreven. De ouder verplicht zich om de bijdrage te betalen. In oktober wordt het verschuldigde bedrag in één keer geïncasseerd van het op de machtiging ingevulde bank-/girorekeningnummer. Het Zuyderzee College kent een ontheffingsregeling voor wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage, als voldaan wordt aan één van de hieronder genoemde omstandigheden: Wanneer het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de ouder/verzorger geldende bijstandsnorm; Wanneer aantoonbaar de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen op de ouder/verzorger van toepassing is verklaard. Het niet kunnen betalen (dat is iets anders dan niet willen betalen) is geen belemmering voor het volgen van het onderwijs en het verkrijgen van bepaalde voorzieningen. Wenst u gebruik te maken van de ontheffingsregeling dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Ook wanneer u de bijdrage niet in één keer kunt betalen maar dit over meerdere termijnen wil verdelen, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, gericht aan: Zuyderzee College, Dienst Financiën, Postbus 27, 8300 AA Emmeloord. Wanneer u over onvoldoende financiële mogelijkheden beschikt om uw kind(eren) aan bepaalde activiteiten mee te laten doen, bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een vergoeding van Stichting Leergeld Noordoostpolder. Voor meer informatie zie keuze >Flevoland >Noordoostpolder. Voor de leerlingen uit Lemmer moet gekozen worden voor Stichting Leergeld Heerenveen. 3 Bankrelatie Rabobank te Emmeloord, rekeningnummer NL88 RABO , t.n.v. Zuyderzee College, Postbus 27, 8300 AA te Emmeloord. Zuyderzee College

11 Boekenfonds Alle leerlingen, behalve 4 havo en 4/5 vwo, hebben een laptop (Macbook) in bruikleen. Daarnaast worden in deze leerjaren boeken gebruikt. Dit is afhankelijk van het gebruik en inzet van de DLO (digitale leeromgeving). In de overige leerjaren (4 havo en 4/5 vwo) wordt grotendeels gebruik gemaakt van een boekenpakket. De boeken worden door school in bruikleen gegeven en moeten naar behoren worden gekaft. De boeken moeten aan het einde van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. De leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s) is/zijn aansprakelijk voor vermissing of schade. Bij vermissing of schade worden de kosten die daaruit voortvloeien in rekening gebracht bij de leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s) Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt via de afdelingsleiding. 4 Bijlagen: 5.1 Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 5.2 Voorbeeld machtigingsformulier 5.3a Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_Emmeloord 5.3b Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_Lemmer 5.4 Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 2 en hoger, havo/vwo 5.5 Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 2 en hoger, vmbo 5.6 Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar havo/vwo 5.7 Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar vmbo 5.8 MacBook protocol 5.9 Bewijs van verzekering AON betreffende Macbook 5.10 Schoolverzekeringen, bijv. tijdens excursies etc. De tekst van deze brochure financiële zaken is na te lezen op de website van het Zuyderzee College, < organisatie< financiën < (dan rechts) financiële brochure. Zuyderzee College

12 5.1 Bijlage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen De ouder/verzorger gaat akkoord met de volgende voorwaarden: Dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat het de ouder/verzorger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden goederen/diensten en activiteiten aan te gaan. Dat de ouder/verzorger het van belang acht dat de leerling naast het regulier onderwijs tevens deelneemt aan door school verzorgde activiteiten en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen. Dat de school leerlingen wel kan uitsluiten van activiteiten en of voorzieningen waarvoor de ouder/verzorger niet wenst te betalen maar niet voor de lessen. In een aantal gevallen wordt een alternatief programma aangeboden aan de leerlingen die het betreft. Dat de school keuzevakken aanbiedt, o.a. STG-sport traject groep, BSM-bewegen sport en maatschappij. Dat als voor deze vakken gekozen is de ouder/verzorger op de hoogte is van de extra kosten die dit vak met zich meebrengt. Het niet betalen van deze kosten sluit deelname aan het keuzevak uit. Dat de overeenkomst voor slechts één schooljaar wordt aangegaan. Dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend door de ouder/verzorger er wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder/verzorger bestaat. Dat betaling plaatsvindt door middel van de daartoe afgegeven machtiging voor incasso. Dat in het geval van tussentijdse in- of uitstroom op verzoek van de ouder/verzorger restitutie mogelijk is, over de algemene ieder jaar terugkerende kosten, naar evenredigheid van de onderwijstijd op de school (uitgedrukt in hele maanden/10). Dat de school, op verzoek van de ouder/verzorger gehele dan wel gedeeltelijke ontheffing kan verlenen van het verschuldigde bedrag, als voldaan is aan één van de hieronder genoemde omstandigheden: o Indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de ouder/verzorger geldende bijstandsnorm; o Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder/verzorger van toepassing is verklaard. De ontheffing tot betaling dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de Dienst Financiën van het Zuyderzee College, Postbus 27, 8300 AA Emmeloord. Zuyderzee College

13 5.2 Bijlage Voorbeeld machtigingsformulier Dienst financiën Inning ouderbijdragen schooljaar Augustus 2013 Bij deze ontvangt u de machtiging zoals vermeld staat in de financiële brochure. Deze brochure is na te lezen op de website van het Zuyderzee College, Deze machtiging is voor de betaling van de door u verschuldigde ouderbijdragen. U wordt vriendelijk verzocht de ondertekende machtiging in zijn geheel op de 1 e schooldag aan uw zoon/dochter mee te geven. Dit vanuit praktische overwegingen. Op de achterzijde kunt u aangeven van welke diensten c.q. onderdelen u gebruik wenst te maken. U bepaalt aan de hand van het schema het totaal te betalen bedrag en vult het verschuldigde bedrag op de machtiging in. Het verschuldigde bedrag zal in één keer in oktober van uw bank-/ girorekening worden afgeschreven (voor eventuele ontheffing/deelbetalingen, zie de financiële brochure). De ouder/verzorger verklaart door ondertekening van deze machtiging tevens akkoord te gaan met de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage zoals die in de financiële brochure is opgenomen (bijlage 5.1). Voor leerlingen die een laptop ontvangen: De ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij ook kennis te hebben genomen van hoofdstuk 1 categorie 5 en van de bijlage 5.8 het macbook protocol van de financiële brochure en gaan akkoord met de daarin gestelde voorwaarden. (Mocht uw zoon/dochter tussentijds zijn uitgeschreven, dan kunt u deze machtiging als niet verzonden beschouwen) Zuyderzee College

14 5.3a Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1 havo/vwo Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - klas 1 incl. 5,00 borg 20,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee 6 excursie/schoolreisje: brugklaskamp 35,00 ja nee 7 keuzevakken: STG, kosten shirt 14,00 ja nee STG, kosten extra activiteiten 30,00 ja nee 8 gymnasium: n.v.t. 9 specifieke goederen: rekenmachine, TI XIBB 15,00 ja nee gymshirt 16,00 ja nee gymbroekje 9,50 ja nee Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

15 5.3b Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1 vmbo Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - klas 1 incl. 5,00 borg 20,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee 6 excursie/schoolreisje: brugklaskamp 35,00 ja nee vakexcursie 35,00 ja nee 7 keuzevakken: STG, kosten shirt 14,00 ja nee STG, kosten extra activiteiten 30,00 ja nee 8 gymnasium: n.v.t. 9 specifieke goederen: rekenmachine, TI XIBB 15,00 ja nee gymshirt 16,00 ja nee gymbroekje 9,50 ja nee Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

16 5.4 Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen havo/vwo, leerjaar 2 en hoger Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - (nieuwe leerlingen + 5,00 borg) 15,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee alleen van toepassing voor 2/3/5 havo en 2/3/6 vwo 6 excursie/schoolreisje: leerjaar 2, schoolreisje 35,00 ja nee leerjaar 2, excursie Corpus (alleen Lemmer) 25,00 ja nee leerjaar 3, excursie Moderne Vreemde Talen 25,00 ja nee leerjaar 3, profieloriëntatie 12,50 ja nee De eventuele excursies van de overige leerjaren worden afzonderlijk in rekening gebracht. 7 keuzevakken: leerjaar 2/3, STG kosten shirt 14,00 ja nee leerjaar 2/3, STG kosten extra activiteiten 30,00 ja nee leerjaar 4/5/6, BSM kosten shirt 14,00 ja nee leerjaar 4/5/6, BSM kosten extra activiteiten worden in de loop van het jaar in rekening gebracht 8 gymnasium: kosten / keuze in het loop van het jaar 9 specifieke goederen: leerjaar 4, rekenmachine TI 84 plus 95,00 ja nee sportkleding via afzonderlijke machtiging te regelen met de docent LO, zie financiële brochure catergorie 9 Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

17 5.5 Bijlage Overzicht vrijwillige ouderbijdragen Vmbo, leerjaar 2 en hoger Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - (nieuwe leerlingen + 5,00 borg) 15,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee 6 excursie/schoolreisje: leerjaar 2, vakexcursie 35,00 ja nee leerjaar 2, schoolreisje 35,00 ja nee leerjaar 3, vakexcursie 35,00 ja nee leerjaar 3 (Lemmer leerjaar 4), werkweek wordt afzonderlijk in rekening gebracht leerjaar 4, onderwijsbeurs 16,00 ja nee leerjaar 4, vakexcursie 35,00 ja nee 7 keuzevakken: leerjaar 2, STG kosten shirt 14,00 ja nee leerjaar 2, STG kosten extra activiteiten 30,00 ja nee 8 gymnasium: n.v.t. 9 specifieke goederen: sportkleding via afzonderlijke machtiging te regelen met de docent LO. Kleding techniek en zorg & welzijn wordt via de vakafdeling aangeboden. Inning via afzonderlijke machtiging. Zie financiële brochure catergorie 9 Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

18 5.6 Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar Havo/Vwo havo -vwo Vrijwillige ouderbijdrage leerjr 1 leerjr 2 leerjr 3 leerjr 4 leerjr 5 leerjr 6 categorie 1, algemene schoolkosten vwo vijwillige ouderbijdrage, algemeen 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 categorie 2, verzekeringen verzekering, ongevallen-reis-stage 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 categorie 3, kluisje kosten gebruik kluisje 1e jaar incl. 5,00 borg sleutel 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 categorie 4, schoolfoto's kosten van foto's 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 havo/vwo categorie 5, servicecontract macbook servicecontract macbook 60,00 60,00 60,00 n.v.t 60 / n.v.t. 60,00 categorie 6, excursies en meerdaagse werkweken schoolkamp brugklassers 35,00 schoolreis 2e leerjaar 35,00 excursie Corpus (alleen Lemmer) 25,00 werkweken, Parijs, Berlijn, Cambridge etc kosten ong. 320 tot 350 excursie Moderne Vreemde Talen 25,00 profieloriëntatie 12,50 categorie 7, keuzevakken (diegene die voor een keuzevak gekozen heeft, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze extra kosten. Het niet betalen van deze kosten sluit de keuze voor dit vak uit) STG, kosten extra activiteiten 30,00 30,00 30,00 STG, shirt 14,00 BSM, kosten extra activiteiten ( inclusief skireis) BSM, shirt 14,00 BSM skireis, eens per 2 jaar categorie 8, keuzevak Gymnasium Romereis, 1 x per 2 jaar ( 650,00) excursie gymansium klassen ( 25,00) n.v.t. categorie 9, specifieke goederen rekenmachine, TI 30 XIBB 15,00 rekenmachine, IT 84 plus 95,00 sportkleding, shirt 16,00 sportkleding, broekje 9,50 sportkleding, legging 10,00 betekent dat de keuze voor deelname later in het jaar plaatsvindt. De genoemde kosten zijn kosten bij benadering (prijspeil voorgaand jaar). De inning van de bijdrage zal plaatsvinden met een afzonderlijke Zuyderzee College

19 5.7 Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar VMBO/3HXL-Emmeloord vmbo/3hxl-emmeloord Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 categorie 1, algemene schoolkosten vijwillige ouderbijdrage, algemeen 52,00 52,00 52,00 52,00 categorie 2, verzekeringen verzekering, ongvallen-reis-stage 5,00 5,00 5,00 5,00 categorie 3, kluisje kosten gebruik kluisje, 1e jaar incl. 5,00 borg sleutel 20,00 15,00 15,00 15,00 categorie 4, schoolfoto's kosten van foto's 8,50 8,50 8,50 8,50 categorie 5, servicecontract macbook servicecontract macbook 60,00 60,00 60,00 60,00 categorie 6, excursies en meerdaagse werkweken schoolkamp brugklassers 35,00 schoolreis 2e leerjaar 35,00 leerjaar gebonden (vak)excursie 35,00 35,00 35,00 35,00 Onderwijsbeurs te Zwolle 16,00 werkweken (kosten ong. 220,00) Emmeloord Lemmer categorie 7, keuzevakken (diegene die voor een keuzevak gekozen heeft, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze extra kosten. Het niet betalen van deze kosten sluit de keuze voor dit vak uit) STG, kosten extra activiteiten 30,00 30,00 STG, shirt 14,00 categorie 10, specifieke goederen rekenmachine, TI 30 XIBB 15,00 sportkleding, shirt 16,00 sportkleding, broekje 9,50 sportkleding, legging 10,00 Werkkleding VMBO betekent dat de keuze voor deelname later in het jaar plaatsvindt. De genoemde kosten zijn kosten bij benadering (prijspeil voorgaand jaar). De inning van de bijdrage zal plaatsvinden met een afzonderlijke machtiging. Zuyderzee College

20 5.8 Bijlage Macbookprotocol 2014 Financiële brochure Zuyderzee College Zorg voor je MacBook Wees altijd zuinig op je MacBook, dus: ( de sleeve wordt voor de Macbook Air van 2012 sterk aanbevolen, voor de witte macbooks is hij verplicht ) 1. Lopen met een open laptop mag niet. Dit kan snel door stoten of vallen leiden tot een grote schade! 2. Bij les- of lokaalwisselingen doe je de laptop in de sleeve (hoes) en de sleeve in je tas. Dus NIET onder je arm meenemen. 3. In iedere pauze waarin je jouw MacBook alleen moet laten, of wanneer je bijvoorbeeld naar LO gaat, leg je je laptop in je kluisje. Zo verklein je de kans dat hij wordt gestolen. Als je laptop namelijk wordt gestolen, omdat hij niet in je kluisje was (maar ergens in je tas in het gebouw), of omdat je hem ergens buiten school onbeheerd hebt gelaten,dan keert de verzekering niets uit en hebben jij en je ouders/verzorgers een schade van ca. 1000, Doe altijd het doekje tussen je beeldscherm en je toetsenbord als je de laptop dichtdoet. Dat doekje is gratis aan je geleverd toen je je Macbook kreeg. Bij verlies van dat doekje moet je voor 0,50 een nieuw doekje bij systeembeheer komen ophalen. De reden daarvoor is dat het doekje beschermt tegen de afdruk van je toetsenbord in het beeldscherm. Zonder doekje raakt dat hierdoor beschadigd (er ontstaan dan strepen in je scherm, of je schermverlichting gaat stuk) en vervanging van het beeldscherm is kostbaar en valt dan niet onder de garantie! 5. Je laptop en sleeve pimpen mag niet, want als je hem later zou moeten inleveren mag hij niet "beschadigd" zijn! 6. Niet aan elkaars laptop zitten, niet op de laptop van een ander werken of van laptop ruilen. 7. Geen drinken of vocht in de buurt van je laptop, dus ook geen drinken in je tas bij je laptop! 8. Er mogen alleen laptops gebruikt worden aan tafels die als werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het schoolplein of ergens op het gras van het sportveld of iets dergelijks. Vervoer van je MacBook 9. Je laptop wordt altijd vervoerd in de sleeve, dus ook met de sleeve in je tas! Maar let op, stop daar NIET de oplader of veel papieren bij, dat veroorzaakt beschadigingen aan je beeldscherm. 10. Zorg bij het inpakken in je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de beeldschermkant van je laptop. Dus aan die kant niet je oplader proppen. 11. Buiten het schoolgebouw wordt je laptop vervoerd in een gepolsterde tas of rugzak, ook binnen het gebouw de laptop in de sleeve in je tas/rugzak. 12. De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag de tas of rugzak wel in een fietstas. 13. Je MacBook mag, behalve door de week, ook in de weekenden en in de kleine vakanties gewoon mee naar huis. In de zomervakantie moet hij echter soms op school blijven. Je MacBook en je sleeve worden dan beoordeeld op juist gebruik en slijtage, en systeembeheer kan die tijd gebruiken voor het uitvoeren van updates of installeren van nieuwe programma's. Van je mentor hoor je waar je de laptop in de Zuyderzee College

21 zomervakantie moet laten: op school of thuis. Gebruik van je Macbook 14. Je laptop wordt op school alleen gebruikt voor schoolwerk. Er wordt dus niet gegamed en ge-chat (MSN, Hyves, andere chatsites). Ook worden er geen andere funsites bezocht. 15. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden, net als het hebben van afbeeldingen over deze onderwerpen op je laptop. 16. Het downloaden van grote bestanden of programma s is niet toegestaan (spellen, films of iets dergelijks). Bij twijfel: raadpleeg systeembeheer! 17. Het veranderen van instellingen, wachtwoorden of het hebben van illegale software (= software waar je geen licentie voor hebt gekocht, terwijl dat wel nodig is) op je laptop is verboden. 18. Remote desktop is een programma dat op je laptop is geïnstalleerd om docenten en systeembeheer jouw laptop makkelijk te laten bereiken. Een docent kan daarmee ook, op afstand, met je meekijken! Denk erom: niet uitzetten! (zie hierboven punt 17). Wel uitzetten wordt bestraft! 19. Voor de macbooks is geen centrale opslag mogelijk. We hebben daarom voor iedere leerling een google account aangemaakt. Daarbij is ook een opslag van 2 Gb mogelijk. Ook kun je gebruik maken van Dropbox of andere in the cloud oplossingen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup bij Google of Dropbox. Heb je veel of grote bestanden, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van deze bestanden op een externe harddisk of USB stick (die moet je dus zelf aanschaffen). 20. De oplader vraagt om speciale aandacht. Hoewel er een oprolsysteem aan zit, moet je dat systeem met voorzichtigheid gebruiken: zo begin je het oprollen altijd met een lus. Doe je dat niet en rol je regelmatig te strak op, dan zal er draadbreuk optreden. Dat zal nooit onder de garantieregeling vallen! En wanneer je de oplader aan de draad uit het stopcontact trekt: dat veroorzaakt eveneens een (interne) draadbreuk die niet onder de garantie valt! De verzekering van je Macbook 21. Je MacBook is goed verzekerd, maar er zit in een aantal gevallen wel een eigen risico van 110 per gebeurtenis op. Als er door onheil van buiten (vochtschade, vallen, stoten) je laptop total loss moeten worden verklaard, zal de school die 110,00 bij jou en je ouders/verzorgers in rekening brengen. Ook bij schade aan het beeldscherm, ontstaan door onheil van buiten, waardoor het beeldscherm moet worden vervangen, zal het eigen risico van 110,00 euro moeten worden betaald. De accu van je laptop valt buiten de verzekering, net als de sleeve. De school zorgt gelukkig voor de vervanging van je accu als hij "op" of defect is, jij zorgt voor de vervanging van je sleeve. Natuurlijk is het zo, dat als je de oplader kwijt bent, je een rekening zult krijgen voor een nieuwe. Iets niet goed en dan? 22. Als je een storing hebt aan je Macbook, vraag je eerst aan je docent of een medeleerling om hulp. Als die je niet kunnen helpen, zul je naar systeembeheer moeten gaan. Doe dat altijd in overleg met je docenten liefst niet onder lestijd als dat niet nodig is. Systeembeheer zal bekijken wat het probleem is en, indien mogelijk, dat direct herstellen. Dat gebeurt alleen als je ouders/verzorgers het servicecontract hebben betaald. Wanneer hulp van systeembeheer niet direct mogelijk is, zal je jouw Macbook bij hen moeten achterlaten. Als hij dezelfde dag nog gerepareerd kan worden, zit je die Zuyderzee College

22 dag even zonder laptop. Als het langer gaat duren krijg je een leencomputer mee (als de voorraad dat toelaat). Hoe lang de leenperiode gaat duren, staat niet vast; dat wordt bepaald door de externe reparateur. In extreme gevallen kan dat vele weken zijn. Dat hangt bijvoorbeeld af van de voorraad benodigde onderdelen, of overleg tussen de reparateur en de verzekeringsmaatschappij. Wanneer er geen servicecontract is betaald, kan syteembeheer geen hulp bieden. Wel zal je een paar weken gebruik mogen maken van een leenlaptop. In die tijd kan je dan zelf je laptop voor eigen kosten laten repareren door een bedrijf van je keuze. 23. Wanneer jij je niet aan de regels houdt, kan je afdelingsleider besluiten om je gewoon gebruiker (GG-tje) te laten worden. Systeembeheer richt dan je Macbook zodanig in, dat je niets meer kunt installeren of wijzigen. Pas als de afdelingsleider anders beslist, kan dit weer ongedaan gemaakt worden. Als systeembeheer, doordat je willens en wetens de regels overtreedt, het nodig acht om je gehele Macbook opnieuw van software te voorzien, dan zal dat bij jou/je ouders/verzorgers in rekening worden gebracht. De kosten daarvan bedragen 50,00. De afdelingsleiding neemt in dit geval ook contact op met je ouders/verzorgers. Tenslotte Als er wat bijzonders aan de hand is met je Macbook, wees dan niet ongerust, systeembeheer gaat er altijd van uit dat jij er niets aan kunt doen en zal je snel willen helpen. Maar je mag ook verwachten dat, als jij je niet aan de regels houdt, je daar door systeembeheer, je docenten en je afdelingsleiding op zal worden aangesproken! Door het ondertekenen van de machtiging waarmee de laptop in ontvangst is genomen, wordt verklaard dat akkoord gegaan wordt met de hierboven vermelde voorwaarden. Zuyderzee College

23 5.9 Bijlage Bewijs van verzekering AON Zuyderzee College

24 Zuyderzee College

Financiële Brochure Schooljaar 2015-2016

Financiële Brochure Schooljaar 2015-2016 Financiële Brochure Zuyderzee College 2015-2016 1 Financiële Brochure Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 55,00... 4 Categorie 2: Verzekering

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Financiële brochure. Bonifatius mavo

Financiële brochure. Bonifatius mavo Financiële brochure Bonifatius mavo Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Vrijwillige ouderbijdrage 4 2.1 Categorie 1: Algemene kosten ouderbijdrage 4 Leerjaren 1 en 2 42,00 Leerjaren 3,

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar

Financiële Brochure Schooljaar Financiële Brochure Schooljaar 2016-2017 Zuyderzee College 2016-2017 1 Financiële Brochure Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 55,00...

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar

Financiële Brochure Schooljaar Financiële Brochure Schooljaar 2017-2018 Zuyderzee Lyceum 2017-2018 1 Financiële Brochure Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 55,00... 4

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 VMBO schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 VMBO schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 VMBO schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 1 schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement... 6

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 2 schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 2 schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 2 schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement... 5 1.3

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 1 schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement... 5 1.3

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken

Brochure. boeken en financiële zaken Brochure boeken en financiële zaken Inhoudsopgave I Inhoudsopgave...1 1. De gratis boeken en leermiddelen...2 1.1 Algemene informatie...2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...2 1.3 Reglement Boekenfonds...2

Nadere informatie

bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk,

bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk, bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van:... Kenmerk: JdB/HL/PSK Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016 Brochure boeken en financiële zaken Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave... 1 1. De gratis boeken en leermiddelen... 2 1.1 Algemene informatie... 2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING FINANCIËN De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Wij doen dan

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2014-2015 Partijen 1. Het bevoegd gezag van het Sint-Maartenscollege, locatie HAVO, Atheneum, Gymnasium, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door de locatiedirecteur,

Nadere informatie

Lariks (2017/2018) Gymnasium excursie 15,00 Toneeluitvoering klassieke talen 7,00 7,00 Extra ouderbijdrage TTO 400,00 355,00 355,00

Lariks (2017/2018) Gymnasium excursie 15,00 Toneeluitvoering klassieke talen 7,00 7,00 Extra ouderbijdrage TTO 400,00 355,00 355,00 Lariks (2017/2018) Overzicht vrijwillige schoolkostenbijdrage van ouder(s)/verzorger(s) locatie Lariks Algemene ieder jaar terugkerende kosten Vrijwillige algemene bijdrage 50,00 Vrijwillige vakkenbijdrage

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Voorbeeldbrieven betreffende vrijwillige ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Kenmerk : JdB/HL/AvdH

Voorbeeldbrieven betreffende vrijwillige ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Kenmerk : JdB/HL/AvdH Voorbeeldbrieven betreffende vrijwillige ouderbijdrage 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers van: Kenmerk : JdB/HL/AvdH Betreft : vrijwillige ouderbijdrage klas 1 2015/2016 Gorredijk,.. Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage 13. Studiekosten Vrijwillige ouderbijdrage Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij

Nadere informatie

FINANCIËN Algemeen Gratis schoolboeken en borg Schoolkosten 1. Buitenlesactiviteiten en verdiepende onderwijsactiviteiten 2.

FINANCIËN Algemeen Gratis schoolboeken en borg Schoolkosten 1. Buitenlesactiviteiten en verdiepende onderwijsactiviteiten 2. FINANCIËN Algemeen Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen:

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen: Heeswijk, juli 2015 Geachte ouders/verzorgers, Gymnasium Bernrode maakt, net als de andere scholen die onder het bestuur van de nderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (SZG) vallen, gebruik van een rekening-courantsysteem

Nadere informatie

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school. De teamleiders zijn vanaf donderdag 13 augustus weer bereikbaar.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school. De teamleiders zijn vanaf donderdag 13 augustus weer bereikbaar. Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van de klassen 2 t/m 6 Sneek, augustus 2015 Ons kenmerk: 2015.460 bvm Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Hierbij ontvangt u alle informatie over het nieuwe schooljaar.

Nadere informatie

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh SALLAND LARIKS Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014 CS Vincent van Gogh Administratie Salland 2a, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw Salland (vmbo) Salland 4, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen

Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2017 2018 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2017 2018 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh vmbo, (tweetalig) havo, vwo & gymnasium Postbus

Nadere informatie

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening.

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening. FINANCIEN VOOR SITE FINANCIËN Algemeen Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om

Nadere informatie

Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen. Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds. Werkboeken voor eenmalig gebruik

Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen. Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds. Werkboeken voor eenmalig gebruik Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds Door een technische storing hebben we helaas geen toegang tot boekenfondsmeerssen@stellamariscollege.nl. Voorlopig

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2013-2014 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden:

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden: Geachte ouders/verzorgers, Komend cursusjaar wordt het gebruik van laptops in de bovenbouw bij nog meer vakken toegepast, een mooie ontwikkeling in onze school. Het werken met laptops in school heeft als

Nadere informatie

Boeken en ouderbijdragen

Boeken en ouderbijdragen Boeken en ouderbijdragen 2016 2017 1 Profielbijdrage Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Keuzeformulier ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 Fase 1

Keuzeformulier ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 Fase 1 Keuzeformulier ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 Fase 1 ook door u zelf worden aangeschaft. Aanschaffen via school is overigens voordeliger! Fase 1 verplicht - schorten, hand- en theedoeken (gebruik)

Nadere informatie

Kosten van het onderwijs 2012-2013

Kosten van het onderwijs 2012-2013 Kosten van het onderwijs 2012-2013 Algemeen De vrijwillige ouderbijdrage: Deze wordt naar verwachting voor het cursusjaar 2012-2013 na instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op 45,00 per

Nadere informatie

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening.

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening. FINANCIËN Algemeen Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo

Nadere informatie

Informatie over de schoolkosten schooljaar 2014-2015

Informatie over de schoolkosten schooljaar 2014-2015 Informatie over de schoolkosten schooljaar 2014-2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Informatie over de kosten schooljaar 2013-2014

Informatie over de kosten schooljaar 2013-2014 Informatie over de kosten schooljaar 2013-2014 Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit richtlijnen over de hoogte en opbouw

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016 Hellevoetsluis, juni 2015 Betreft : Schoolkosten leerjaar 2015/2016 Geachte heer/mevrouw, Gefeliciteerd met de toelating van uw zoon/dochter!

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

OUDERBIJDRAGE-OVEREENKOMST

OUDERBIJDRAGE-OVEREENKOMST Ouderbijdrage CSG Dingstede Van de ouderbijdrage worden een aantal voorzieningen betaald die niet door de overheid vergoed worden, maar die door de school noodzakelijk geacht worden voor de cognitieve,

Nadere informatie

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2014-2015 WOLFERT PRO

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2014-2015 WOLFERT PRO TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2014-2015 WOLFERT PRO 1.0 Inleiding Wolfert PRO wil u graag inzicht geven op welke wijze de school omgaat met de schoolkosten die wij de komende jaren aan

Nadere informatie

Informatie over de schoolkosten schooljaar 2015-2016

Informatie over de schoolkosten schooljaar 2015-2016 Informatie over de schoolkosten schooljaar 2015-2016 Geachte ouder(s), verzorger(s), De Mondia Scholengroep (Nehalennia SSG en het Scheldemond College) wil transparant zijn over de hoogte en opbouw van

Nadere informatie

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ]

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ] De Regeling Lesmaterialen van [ het/de ] [ naam school ] Juni 2010, actualisatie april 2014 De Regeling Lesmaterialen van de scholen van de Alliantie V.O. 1. Inleiding In dit document wordt een globale

Nadere informatie

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege 1. Doel... 2 1.1. Aansluiting bij wettelijk kader... 2 2. Schoolkosten... 2 2.1. Extra voorzieningen en activiteiten... 2 2.1.1. Uitgangspunten vrijwillige bijdrage

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 WOLFERT PRO

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 WOLFERT PRO TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 WOLFERT PRO 1.0 Inleiding Wolfert PRO wil u graag inzicht geven op welke wijze de school omgaat met de schoolkosten die wij de komende jaren aan

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2017-2018 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2016-2017 INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG Inleiding IKC De Regenboog betaalt het onderwijs en sommige hieraan gerelateerde zaken uit de reguliere schoolbegroting.

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Ouderbijdragen

Ouderbijdragen 1 Ouderbijdragen 2015-2016 Inleiding Al enige jaren worden leermiddelen gratis ter beschikking gesteld aan leerlingen. Scholen ontvangen van het Ministerie van OCW via de lumpsum-bekostiging een extra

Nadere informatie

SCHOOLKOSTEN 2012-2013 TOELICHTING GEVRAAGDE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

SCHOOLKOSTEN 2012-2013 TOELICHTING GEVRAAGDE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLKOSTEN 2012-2013 TOELICHTING GEVRAAGDE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, welke richtlijnen geeft over

Nadere informatie

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers. Belangrijke informatie in dit boekje!

Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers. Belangrijke informatie in dit boekje! Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers Belangrijke informatie in dit boekje! 6 (13) juni 2012 Toekomstige bruggers, Hartstikke leuk dat je hier volgend jaar op school komt! We hopen dat je er niet te zenuwachtig

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2016-2017 Hellevoetsluis, juli 2016 Betreft : Schoolkosten leerjaar 2016/2017 Geachte heer/mevrouw, Gefeliciteerd met de toelating van uw zoon/dochter!

Nadere informatie

Begroting 2016: Bijdrage in de schoolkosten ouders

Begroting 2016: Bijdrage in de schoolkosten ouders Begroting 2016: Bijdrage in de schoolkosten ouders Inleiding Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een schoolkamp

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN

SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN 2015 2016 SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2015 2016 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh voor vmbo, (tweetalig) havo, vwo & gymnasium Postbus

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM

Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM Niet invullen a.u.b. Vt/H H/V 1A 1G Voorlopig Bsn P / I / UB D Initialen Datum Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM Algemene leerlinggegevens 2 pasfoto s 1. Achternaam 2. Roepnaam 3. Voornamen 4. Officiële

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2017-2018 Hellevoetsluis, juni 2017 Betreft : Schoolkosten leerjaar 2017/2018 Geachte heer/mevrouw, Gefeliciteerd met de toelating van uw zoon/dochter!

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH 2014 2015 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2014-2015 leerlingen uit klas 1

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2014-2015 leerlingen uit klas 1 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2014-2015 leerlingen uit klas 1 brugklas locatie De Waard Kenmerk: EL/1415/342brugklas Zaltbommel, 3 juni 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 4

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 4 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 4 locatie De Waard Kenmerk: EL/1516/348/2-4 Zaltbommel, juni 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

OVERZICHT OUDERBIJDRAGE HILFERTSHEEM 2013-2014

OVERZICHT OUDERBIJDRAGE HILFERTSHEEM 2013-2014 OVERZICHT OUDERBIJDRAGE HILFERTSHEEM 2013-2014 Op Hilfertsheem vragen wij aan iedere ouder/ verzorger een vrijwillige bijdrage voor algemene schoolkosten van 45,- per cursusjaar. Hiervan werden in 2012-2013

Nadere informatie

De door een ouder / verzorger ondertekende bruikleenovereenkomst dient u mee te nemen bij het ophalen van het boekenpakket (zie bijlage).

De door een ouder / verzorger ondertekende bruikleenovereenkomst dient u mee te nemen bij het ophalen van het boekenpakket (zie bijlage). Aan : De ouders/verzorgers Van : Boekenfonds Sintermeertencollege Betreft : Schoolboekenfonds Sintermeertencollege Heerlen Datum : juni 2017 Geachte heer, mevrouw, Het Sintermeertencollege heeft een boekenfonds.

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 6

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 6 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 6 locatie Buys Ballot Kenmerk: EL/1516/123C Zaltbommel, juni 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Personeel Aan het eind van dit schooljaar hebben we in verband met pensionering afscheid genomen van: Mevr. N. van de Wege, dyslexiecoördinator Dhr. J. van der Wielen, docent wiskunde/rekenen

Nadere informatie

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad?

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad? Veel vragen ipad gestelde over de Algemeen 1. Waarom wil Bogerman de ipad gaan gebruiken? In ons strategisch beleidsplan hebben we gezegd dat we meer willen werken naar gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman

Nadere informatie

OVERZICHT OUDERBIJDRAGE HILFERTSHEEM 2015-2016

OVERZICHT OUDERBIJDRAGE HILFERTSHEEM 2015-2016 OVERZICHT OUDERBIJDRAGE HILFERTSHEEM 2015-2016 Op Hilfertsheem vragen wij aan iedere ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage voor algemene schoolkosten van 45,- per cursusjaar. Hiervan werden in 2014-2015

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Ouderbijdragen

Ouderbijdragen 1 Ouderbijdragen 2016-2017 Inleiding Naast het verzorgen van regulier onderwijs, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich maatschappelijk en persoonlijk ontwikkelen. Daarom bieden wij extra diensten

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie