Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1"

Transcriptie

1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52, Categorie 2: Verzekering 5, Categorie 3: Gebruik kluisje 15, Categorie 4: Schoolfoto s 8, Categorie 5: Service contract Macbook 60, Categorie 6: Vrijwillige bijdrage voor vooraf bekende - excursies en werkweken Categorie 7: Keuzevakken... 7 Categorie 8: Gymnasium keuzevak... 8 Categorie 9: Specifieke vakinformatie Inning diverse bijdragen Bankrelatie Boekenfonds Bijlagen: Bijlage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen Bijlage Voorbeeld machtigingsformulier a Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_havo/vwo b Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_vmbo Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen havo/vwo, leerjaar 2 en hoger Bijlage Overzicht vrijwillige ouderbijdragen Vmbo, leerjaar 2 en hoger Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar Havo/Vwo Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar VMBO Bijlage Macbookprotocol Bijlage De verzekeringen door school afgesloten Zuyderzee College 2.0 2

3 VOORWOORD FINANCIËLE BROCHURE schooljaar Aan de ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van het Zuyderzee College In onze schoolgids wordt verwezen naar de financiële brochure die voor u ligt: de brochure maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Voor deze werkwijze is gekozen, omdat wij u graag zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp. Zoals u ongetwijfeld weet, ontvangt u in het voortgezet onderwijs de leermiddelen in bruikleen van de school. Bij het Zuyderzee College gaat het dan om een boekenpakket en/of een laptop**. Aan het in bruikleen krijgen hiervan zijn echter wel verplichtingen verbonden. Van deze verplichtingen kunt u verderop in deze brochure kennis nemen. De vergoeding die de school ontvangt van de overheid volstaat niet om alle kosten die wij voor uw kind maken te betalen. De kosten van bijvoorbeeld gebruik van kluisjes, schoolfoto s, verzekeringen, excursies enz. zijn kosten die niet door de overheid worden vergoed. Wij vragen van u daarvoor dan ook een bijdrage. Deze bijdrage wordt, na overleg met onze Ouderraad, door onze Medezeggenschapsraad vastgesteld. Als u deze bijdrage niet wilt betalen, dan heeft u daartoe het recht en kunt u dat aangeven op de machtiging die u ontvangt. Wij moeten uw kind dan echter wel datgene wat daaruit wordt betaald (voor een volledig overzicht: zie verderop in deze brochure) onthouden en dat doen wij uiteraard liever niet. Wij doen dan ook een dringend beroep op u de gevraagde bijdrage te voldoen. Mocht u de bijdrage niet kunnen betalen dan is daarvoor een regeling te treffen, zodat uw kind toch over alle voorzieningen kan beschikken. Ook hierover treft u verderop in deze brochure informatie aan. In de laatste week van de schoolvakantie ontvangt u van ons een machtiging waarmee u ons machtigt de daarop vermelde bedragen van uw bankrekening te innen. Een voorbeeld van deze machtiging treft u in deze brochure aan. De door u ondertekende machtiging is een overeenkomst. De school heeft de verplichting de diensten te leveren zoals die in deze brochure zijn beschreven en u verplicht zich door ondertekening van de machtiging de daarop genoemde bedragen te betalen en aan de in de financiële brochure genoemde voorwaarden te voldoen. Met deze brochure proberen wij u zo uitgebreid en goed mogelijk te informeren. Mocht u echter na lezing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Straatsma, hoofd van de financiële administratie of ondergetekende. Ten slotte wensen wij u en uw kind ook langs deze weg een prettig schooljaar toe. Mevrouw drs. H. Koster directeur/bestuurder ** Er is een stijgend aantal leerlingen dat onzorgvuldig met de van de school in bruikleen gekregen laptop omgaat. Wij wijzen u erop dat wij u bij schade aan c.q. verlies van de laptop de kosten in rekening brengen (categorie 5 van deze brochure). Het lijkt ons verstandig uw kind hier nog eens nadrukkelijk op te wijzen. Zuyderzee College 2.0 3

4 1 Vrijwillige Ouderbijdragen Financiële brochure Zuyderzee College Het volgen van onderwijs op het Zuyderzee College is, zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de leermiddelen. Het Zuyderzee College vraagt geen enkele verplichte bijdrage aan ouders. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren. Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00 Naast de schoolboeken/laptop die door de school verstrekt worden, moeten leerlingen die Voortgezet Onderwijs volgen ook zelf leer- en hulpmiddelen aan schaffen. Dit betreft o.a. zaken zoals schriften, pennen, atlas en woordenboeken. Als school verzorgen wij de aanschaf daarvan zelf, enerzijds om elke leerling over dezelfde materialen te kunnen laten beschikken, anderzijds omdat door collectieve inkoop de kosten lager uitvallen. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt op deze wijze besteed. Een ander deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan aanvullende (onderwijs) activiteiten. U kunt dan denken aan bijkomende kosten van: introductie brugklassers, sportdagen- c.q. toernooien, kosten van de leerlingenraad, ouderavonden, contactavonden en diploma uitreiking. Leerlingen betalen wel een eigen bijdrage voor het eindejaarsontbijt en een klassenuitje indien dit plaatsvindt. Als ouder/verzorger dient u zich te realiseren dat het volgen van een opleiding soms extra uitgaven met zich meebrengt. Categorie 2: Verzekering 5,00 Voor alle leerlingen wordt door school een collectieve verzekering afgesloten. De leerlingen zijn verzekerd van en naar school (kortste route), op stage en op excursies en werkweken (zie bijlage). Categorie 3: Gebruik kluisje 15,00 Voor alle leerlingen is een kluisje beschikbaar om de eigendommen in op te ruimen. De kosten hiervan zijn op jaarbasis 15,00 (voor het 1 e jaar en bij nieuwe instroom komt daarbij 5,00 voor borg). Verlies van de kluissleutel dient direct bij de conciërge gemeld te worden. De kosten bij verlies bedragen 5,00. Categorie 4: Schoolfoto s 8,50 Bij de start van het nieuwe cursusjaar worden t.b.v. de schoolorganisatie alle leerlingen gefotografeerd. Aan iedere leerling, die hiervoor betaalt, wordt een fotoset uitgereikt (pasfoto s en een klassenfoto). Ouder(s)/verzorger(s) die er bezwaar tegen maken dat hun kind wordt gefotografeerd, moeten dit aan de mentor/mentrix schriftelijk melden aan het begin van het schooljaar. Categorie 4a: Leerlingpas In het eerste leerjaar wordt een leerlingpas verstrekt (met foto), daarna wordt de pas om de 2 jaar vernieuwd. De leerling heeft deze pas o.a. nodig voor het lenen van boeken uit de mediatheek. Zuyderzee College 2.0 4

5 Tevens heeft de leerling deze pas nodig om te kunnen kopiëren/printen en mogelijk voor andere zaken. Leerlingen kunnen een nieuwe pas aanvragen in de mediatheek, kosten 5,00 In de mediatheek kunnen de leerlingen, op vertoon van de leerlingpas, kosteloos gebruik maken van de computers en boeken. Voor overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete per materiaal/per dag berekend. Eventuele kosten van aanmaning zijn voor rekening van de leerling (ouder/verzorger). Zoekgeraakte en/of beschadigde materialen moeten worden vergoed. Hiervoor is een standaard bedrag van 10,00 vastgesteld. Dit is exclusief schade toegebracht aan computers. Die schade, reparatiekosten c.q. vervangingskosten, worden doorberekend aan de ouders! Categorie 5: Service contract Macbook 60,00 Kosten laptop Het Zuyderzee College biedt al zijn leerlingen, uitgezonderd 4 havo en 4/5 vwo, een laptop (Macbook) en het gebruik van een Digitale Leer Omgeving (DLO) als leermiddel aan. Er wordt door deze leerlingen niet langer uitsluitend gewerkt met boeken als basisleermiddel. De laptops en het gebruik van onze DLO worden door de school bekostigd uit de financiële bijdrage die het ministerie van OCenW ten behoeve van leermiddelen ter beschikking stelt. De school koopt de laptops van tevoren in en geeft ze aan de leerlingen in bruikleen. Servicecontract Macbook Evenals de gebruiker van boeken uit een boekenfonds, is de gebruiker van de laptop verantwoordelijk voor eventueel opgetreden schade aan dat leermiddel, gedurende de gebruiksperiode. Immers, de laptop is eigendom van de school en zal na de gebruiksperiode weer in redelijke staat en goed werkend moeten worden ingeleverd. De kosten van reparaties aan een laptop zijn echter al snel hoog. Bij het afsluiten van een servicecontract bent u hiertegen voor het grootste gedeelte verzekerd. Bovendien kan de leerling met een servicecontract gebruik maken van de service van systeembeheer bij schade of bij problemen (zie hieronder bij Inhoud servicecontract ). Het Zuyderzee College beveelt u daarom dringend aan de laptop van een servicecontract te voorzien. Het Zuyderzee College geeft u daarom de mogelijkheid een collectief service-contract, inclusief verzekering bij de school af te sluiten. De totale prijs van dit servicecontract bedraagt 60,00 per schooljaar. Indien het servicecontract pas na 1 november van het lopend schooljaar wordt aangegaan, bedragen de kosten 85,00 Zuyderzee College 2.0 5

6 Inhoud servicecontract Het servicecontract wordt telkens voor 1 jaar afgesloten en bevat de volgende onderdelen: a) Een verzekering tegen onheil van buiten (zie bijgevoegde voorwaarden) b) Een verlengde garantie van 4 jaar (zie bijgevoegde voorwaarden) c) Afhandeling van problemen, reparaties en garantiegevallen door systeembeheer d) Vervangende laptop bij langdurige reparaties, via systeembeheer e) Laptops ouder dan 4 jaar; Laptops die ouder zijn dan 4 jaar vallen ook onder het servicecontract, alleen zal bij een total loss door onheil van buiten uitsluitend de dagwaarde á 50,00 van de machine in rekening worden gebracht. Eigen risico en schade Er geldt voor de laptopverzekering (dus voor laptops tot en met 4 jaar) wel een eigen risico van 110,00 als de laptop door onheil van buiten total loss wordt verklaard, of bij schermschade om dezelfde reden. Voor laptops ouder dan 4 jaar geldt daarvoor de dagwaarde van 50,00. Mogelijk kunt u bij een dergelijk schadebedrag een beroep doen op uw eigen WA-verzekering. Wij bevelen u dit aan, de ervaring leert dat de meeste WA verzekeringen uitkeren. Als er een beroep moet worden gedaan op garantie of verzekering van de laptop kan uw zoon of dochter volstaan met het inleveren van zijn/haar laptop bij de afdeling systeembeheer van de school. Hij of zij krijgt dan, wanneer nodig, direct een vervangend uitleenexemplaar mee. Deze regeling geldt uitsluitend voor de Macbooks die school uitgeeft. Wanneer het Macbook op school is zal het, in pauzes en bijv. tijdens gymlessen, steeds opgeborgen moeten worden in een afgesloten kluisje. Er is namelijk geen enkele verzekering die het verlies van de laptop verzekert als die gestolen wordt uit een niet afgesloten openbare ruimte. Ook onze verzekering keert in dit geval niet uit. Het volledige bedrag van de laptop, zoals bepaald door de verzekering, wordt dan op de ouder(s)/verzorger(s) verhaald. Ook diefstal uit een auto wordt niet gedekt. Leest u daarom de verzekeringsvoorwaarden goed door. Macbook mee naar huis In die gevallen waarbij de leerling het Macbook mee naar huis neemt is de regel: - De laptop mag niet mee in een tas die onder de snelbinders wordt gedaan. Een rugzak is wel toegestaan (maar dan ook niet onder de snelbinders). - Macbooks van 1 jaar en ouder: De laptop moet meegenomen worden in de beschermhoes sleeve (hoes) die bij de laptop wordt uitgedeeld en die in de rugzak moet passen - Voor de nieuwe Macbooks (macbook air): De laptop is voorzien van een harde beschermhoes. Wij bevelen u daarnaast aan om een sleeve te kopen (deze sleeve is bij diverse zaken te koop voor ca. 10,00 tot 15,00), zodat de broodkruimels, stof en andere losse voorwerpen uit de tas niet in aanraking kunnen komen met de aansluitingen en openingen van de laptop. Protocol voor het gebruik van een Macbook Op het moment dat het Macbook aan de leerlingen wordt uitgedeeld, begint de instructie over het gebruik van de laptop en onze DLO. De regels voor het Zuyderzee College 2.0 6

7 gebruik zullen op dat moment aan hen worden uitgedeeld en besproken. Het gehele protocol bestaat uit twee delen: het deel uit deze brochure voor de ouders/ verzorgers en een deel voor de leerlingen. U als ouder/verzorger wordt geacht kennis te nemen van beide protocollen. Op de machtiging verklaart u dat u akkoord gaat met de in de protocollen gestelde voorwaarden. Het Macbookprotocol is terug te lezen in bijlage 5.8 Geen servicecontract U kunt er ook voor kiezen: a) Zelf een verzekering en servicecontract af te sluiten bij een andere partij of instantie, of b) Niets te doen Houdt u er dan wel rekening mee dat u dan in beide gevallen zelf verantwoordelijk bent voor de kosten voor reparaties en dat u geen gebruik kunt maken van bovenstaande serviceonderdelen. U zult dan zelf voor reparaties moeten (laten) zorgen en u kunt dan geen beroep doen op de service van de school. Ook in dit geval geldt de regel dat de laptop na de gebruiksperiode weer in redelijke staat en goed werkend moet worden ingeleverd. Categorie 6: Vrijwillige bijdrage voor vooraf bekende - excursies en werkweken. Om het onderwijsprogramma te verlevendigen, maar ook om de groepsband te verstevigen en leerlingen extra te motiveren, organiseert het Zuyderzee College regelmatig excursies, werkweken of vergelijkbare activiteiten. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage. De kosten verschillen per leerjaar en opleiding en kunt u nalezen in de bijlagen 5.6 en 5.7, totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen. De excursies die aan het begin van het schooljaar definitief bekend zijn worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht. Te verwachten excursies worden pas dan in rekening gebracht als volledig zeker is dat deze gaat plaatsvinden. Het kan dus zijn dat u in de loop van het jaar daarvoor een incidentele machtiging ontvangt. Ouders zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk stimuleren om hun kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. In het geval dat er gekozen wordt om niet voor de activiteit te betalen, wordt de leerling uitgesloten van deelname. Voor die leerlingen wordt een alternatief programma georganiseerd op school. Hoewel een groot deel van deze activiteiten een vrijwillig karakter draagt, menen wij dat de bijdrage onmisbaar is om onze onderwijsdoelstellingen te bereiken. Wij doen er samen met de Ouderraad alles aan om de bijdrage zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdragen worden door de school beheerd en verantwoord in zowel de begroting als in de jaarrekening. Hierop vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt aan de medezeggenschapsraad verstrekt. Categorie 7: Keuzevakken Het Zuyderzee College biedt de leerlingen aan om op het gebied van LO (lichamelijke opvoeding) enkele keuzevakken te volgen. Zuyderzee College 2.0 7

8 Dit zijn de vakken STG (Sport Trajact Groep) en BSM (Bewegen Sport en Maatschappij). Hieraan zijn extra kosten verbonden. De keuze voor deze vakken houdt in dat die extra kosten verplicht betaald moeten worden, anders vervalt deelname aan deze vakken. Het keuzevak STG is van toepassing voor de leerjaren 1 en 2 vmbo, havo/vwo en voor het leerjaar 3 havo/vwo. Dit is voor leerlingen uit de genoemde jaargroepen die zich willen verdiepen in de sport en meer (en met name ook andere) sport aangeboden willen krijgen (verbreding). De leerlingen die voor STG kiezen, volgen het gehele schooljaar 1 keer per week (80 min. per les) STG. De kosten die aan deelname van de STG groep zijn verbonden bedragen 30,00 per leerling per jaar excl. STG shirt á 14,00. Het keuzevak BSM is van toepassing voor de leerjaren 4 en 5 havo/vwo en 6 vwo. Leerlingen die hiervoor kiezen volgen een programma voor het havo/vwo (examenvak) waarin een aantal activiteiten aangeboden worden waaraan zij verplicht zijn deel te nemen. De kosten die aan dit BSM-programma zijn verbonden bedragen 105,00-120,00 voor het hele programma, dit is excl. het BSM shirt á 14,00. Categorie 8: Gymnasium keuzevak Na leerjaar 1 vwo kan worden gekozen voor het Gymnasium. Voor de Gymnasiumklassen wordt elk jaar een excursie georganiseerd. De kosten bedragen ongeveer 25,00. In leerjaar 4 of 5 wordt een meerdaagse reis naar Rome georganiseerd, geschatte kosten 650,00. De verplichte bijdragen worden door middel van een afzonderlijke machtiging in rekening gebracht. Categorie 9: Specifieke vakinformatie De school biedt de mogelijkheid om bepaalde goederen via school aan te schaffen. Bijvoorbeeld gymkleding (uniformiteit), rekenmachines en kleding vmbo. Vak LO, Lichamelijke Opvoeding Tijdens de lessen LO is de leerling verplicht sportkleding te dragen: zwarte broek en (zwart)/oranje T-shirt. De school verstrekt deze met het schoolembleem aan de brugklasleerlingen die hiervoor kiezen. Brugklasleerlingen ontvangen hun kleding in de eerste schoolweek. Andere nieuwe leerlingen (o.a. instromers 4 havo) krijgen van hun LO-docent een machtiging voor de gymkleding. Zodra deze machtiging ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de LO-docent, wordt de gymkleding op vaste tijden uitgereikt. Wij raden u aan om alle kleding van naam te voorzien. De kosten van de gekozen kleding dient u te betalen via de eenmalige machtiging (zie paragraaf 3). Gymshirt 16,00 Sportbroek (kort) 9,50 Legging 10,00 Voor moslimmeisjes is het dragen van een lange sportbroek toegestaan mits de kleur effen zwart is. Het niet bij zich hebben van de vereiste kledingstukken is geen reden om de lessen Lichamelijke Opvoeding niet te volgen. Leerlingen van klas 4 vmbo krijgen in het cursusjaar een sportoriëntatie dag aangeboden waaraan zij verplicht zijn deel te nemen. Tijdens deze sportoriëntatie dag moeten de leerlingen per leerjaar twee activiteiten kiezen waaraan zij deel willen nemen. De kosten variëren van 0,00 tot 14,00 per Zuyderzee College 2.0 8

9 activiteit. Leerlingen kunnen bij het maken van hun keuze vooraf rekening houden met deze bijkomende kosten. Leerlingen van klas 5 havo en 6 vwo krijgen voornamelijk binnen de reguliere L.O.-lessen hun sportoriëntatie aangeboden. De leerlingen moeten hierbij een keuze maken uit verschillende activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. De kosten variëren van 0,00 tot 25,00 per activiteit. Leerlingen kunnen bij het maken van hun keuze rekening houden met deze bijkomende kosten. In de loop van het cursusjaar kan het zijn dat de vakgroep Lichamelijke Opvoeding een aantal sportieve activiteiten (buitenschools) organiseert waaraan leerlingen vrijwillig kunnen deelnemen. Aan een aantal van deze activiteiten zijn kosten verbonden. Dit betreft het schaatsen (± 16,00) en skiën (± 85,00), Mission Olympic (maximaal 25,00) of andere activiteiten. Rekenmachine Aan leerlingen van leerjaar 1 en in leerjaar 4 havo/vwo kan een rekenmachine verstrekt worden. Rekenmachine TI 30 XIIB (leerjaar 1) 15,00 Rekenmachine TI 84 plus (leerjaar 4 havo/vwo) 95,00 Werkkleding In de leerjaren 3 en 4 vmbo is het gebruikelijk werkkleding te dragen tijdens de praktijklessen. Deze kleding kan via school worden aangeschaft. Techniek - Werkkleding; het dragen van werkkleding tijdens de praktijklessen is noodzakelijk. De aanschaf hiervoor is mogelijk via de school. - Schoeisel; er is een noodzaak tot het dragen van veiligheidsschoenen (S3) in de afdelingen. De aanschaf via school is mogelijk. - Gereedschap; aan het begin van het 3 e leerjaar wordt de leerling via school de mogelijkheid geboden gereedschap aan te schaffen. Hiervoor ontvangt de leerling een lijst met het verschillende gereedschap. De docent heeft op die lijst het verplichte gereedschap aangevinkt. Het is natuurlijk mogelijk zelf dus niet via school- het vereiste gereedschap aan te schaffen. In het 4 e leerjaar zal vervolgens door de docent een aanbeveling voor een aanvulling op het gereedschap worden gedaan. De kosten van het gereedschap en kleding/schoeisel worden bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Amerikaanse overal blauw 40,00 Schoenen zwart hoog 32,50 Gereedschapskist 90,00 De betreffende ouder(s)/verzorger(s) worden aan het einde van het 2 e en 3 e leerjaar per brief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om werkkleding en schoeisel te bekijken. Hoe verder te handelen, wordt in een procedure verwoord, die weer via de afdelingsleiding verspreid wordt. Zorg & Welzijn - Het dragen van de voorgestelde kleding tijdens de praktijklessen Zorg & Welzijn is noodzakelijk. De aanschaf hiervoor is mogelijk via de school. Polo 10,00 Sloof 7,50 Bromfietsstalling Zuyderzee College 2.0 9

10 Op enkele vestigingen van het Zuyderzee College is de mogelijkheid aanwezig om de bromfietsen te stallen binnen een afgesloten terrein. Wil een leerling gebruik maken van deze mogelijkheid dan zijn de kosten per jaar 15,00 ( 10,00 borg en 5,00 huur). Deze kosten moeten worden voldaan bij het uitreiken van de sleutel door de conciërge van de desbetreffende vestiging. 2 Inning diverse bijdragen De procedure is als volgt: De ouders/verzorgers krijgen in de laatste week van de zomervakantie per leerling een eenmalige machtiging toegestuurd voor de in deze brochure genoemde bijdragen. Bij het ophalen van de schoolboeken of de laptop op de eerste schooldag van het schooljaar wordt de leerling vriendelijk verzocht de ingevulde machtiging in te leveren, dit vanuit praktische overwegingen. Op het machtigingsformulier wordt door de ouder/verzorger duidelijk aangegeven van welke diensten/producten de leerling gebruik wenst te maken (zie bijlage 5.3, 5.4 en 5.5). De ondertekende machtiging dient als een overeenkomst ouderbijdrage. De school heeft de verplichting om de diensten te leveren zoals hierboven omschreven. De ouder verplicht zich om de bijdrage te betalen. In oktober wordt het verschuldigde bedrag in één keer geïncasseerd van het op de machtiging ingevulde bank-/girorekeningnummer. Het Zuyderzee College kent een ontheffingsregeling voor wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage, als voldaan wordt aan één van de hieronder genoemde omstandigheden: Wanneer het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de ouder/verzorger geldende bijstandsnorm; Wanneer aantoonbaar de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen op de ouder/verzorger van toepassing is verklaard. Het niet kunnen betalen (dat is iets anders dan niet willen betalen) is geen belemmering voor het volgen van het onderwijs en het verkrijgen van bepaalde voorzieningen. Wenst u gebruik te maken van de ontheffingsregeling dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Ook wanneer u de bijdrage niet in één keer kunt betalen maar dit over meerdere termijnen wil verdelen, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, gericht aan: Zuyderzee College, Dienst Financiën, Postbus 27, 8300 AA Emmeloord. Wanneer u over onvoldoende financiële mogelijkheden beschikt om uw kind(eren) aan bepaalde activiteiten mee te laten doen, bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een vergoeding van Stichting Leergeld Noordoostpolder. Voor meer informatie zie keuze >Flevoland >Noordoostpolder. Voor de leerlingen uit Lemmer moet gekozen worden voor Stichting Leergeld Heerenveen. 3 Bankrelatie Rabobank te Emmeloord, rekeningnummer NL88 RABO , t.n.v. Zuyderzee College, Postbus 27, 8300 AA te Emmeloord. Zuyderzee College

11 Boekenfonds Alle leerlingen, behalve 4 havo en 4/5 vwo, hebben een laptop (Macbook) in bruikleen. Daarnaast worden in deze leerjaren boeken gebruikt. Dit is afhankelijk van het gebruik en inzet van de DLO (digitale leeromgeving). In de overige leerjaren (4 havo en 4/5 vwo) wordt grotendeels gebruik gemaakt van een boekenpakket. De boeken worden door school in bruikleen gegeven en moeten naar behoren worden gekaft. De boeken moeten aan het einde van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. De leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s) is/zijn aansprakelijk voor vermissing of schade. Bij vermissing of schade worden de kosten die daaruit voortvloeien in rekening gebracht bij de leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s) Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt via de afdelingsleiding. 4 Bijlagen: 5.1 Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 5.2 Voorbeeld machtigingsformulier 5.3a Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_Emmeloord 5.3b Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1_Lemmer 5.4 Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 2 en hoger, havo/vwo 5.5 Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 2 en hoger, vmbo 5.6 Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar havo/vwo 5.7 Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar vmbo 5.8 MacBook protocol 5.9 Bewijs van verzekering AON betreffende Macbook 5.10 Schoolverzekeringen, bijv. tijdens excursies etc. De tekst van deze brochure financiële zaken is na te lezen op de website van het Zuyderzee College, < organisatie< financiën < (dan rechts) financiële brochure. Zuyderzee College

12 5.1 Bijlage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen De ouder/verzorger gaat akkoord met de volgende voorwaarden: Dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat het de ouder/verzorger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden goederen/diensten en activiteiten aan te gaan. Dat de ouder/verzorger het van belang acht dat de leerling naast het regulier onderwijs tevens deelneemt aan door school verzorgde activiteiten en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen. Dat de school leerlingen wel kan uitsluiten van activiteiten en of voorzieningen waarvoor de ouder/verzorger niet wenst te betalen maar niet voor de lessen. In een aantal gevallen wordt een alternatief programma aangeboden aan de leerlingen die het betreft. Dat de school keuzevakken aanbiedt, o.a. STG-sport traject groep, BSM-bewegen sport en maatschappij. Dat als voor deze vakken gekozen is de ouder/verzorger op de hoogte is van de extra kosten die dit vak met zich meebrengt. Het niet betalen van deze kosten sluit deelname aan het keuzevak uit. Dat de overeenkomst voor slechts één schooljaar wordt aangegaan. Dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend door de ouder/verzorger er wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder/verzorger bestaat. Dat betaling plaatsvindt door middel van de daartoe afgegeven machtiging voor incasso. Dat in het geval van tussentijdse in- of uitstroom op verzoek van de ouder/verzorger restitutie mogelijk is, over de algemene ieder jaar terugkerende kosten, naar evenredigheid van de onderwijstijd op de school (uitgedrukt in hele maanden/10). Dat de school, op verzoek van de ouder/verzorger gehele dan wel gedeeltelijke ontheffing kan verlenen van het verschuldigde bedrag, als voldaan is aan één van de hieronder genoemde omstandigheden: o Indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de ouder/verzorger geldende bijstandsnorm; o Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder/verzorger van toepassing is verklaard. De ontheffing tot betaling dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de Dienst Financiën van het Zuyderzee College, Postbus 27, 8300 AA Emmeloord. Zuyderzee College

13 5.2 Bijlage Voorbeeld machtigingsformulier Dienst financiën Inning ouderbijdragen schooljaar Augustus 2013 Bij deze ontvangt u de machtiging zoals vermeld staat in de financiële brochure. Deze brochure is na te lezen op de website van het Zuyderzee College, Deze machtiging is voor de betaling van de door u verschuldigde ouderbijdragen. U wordt vriendelijk verzocht de ondertekende machtiging in zijn geheel op de 1 e schooldag aan uw zoon/dochter mee te geven. Dit vanuit praktische overwegingen. Op de achterzijde kunt u aangeven van welke diensten c.q. onderdelen u gebruik wenst te maken. U bepaalt aan de hand van het schema het totaal te betalen bedrag en vult het verschuldigde bedrag op de machtiging in. Het verschuldigde bedrag zal in één keer in oktober van uw bank-/ girorekening worden afgeschreven (voor eventuele ontheffing/deelbetalingen, zie de financiële brochure). De ouder/verzorger verklaart door ondertekening van deze machtiging tevens akkoord te gaan met de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage zoals die in de financiële brochure is opgenomen (bijlage 5.1). Voor leerlingen die een laptop ontvangen: De ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij ook kennis te hebben genomen van hoofdstuk 1 categorie 5 en van de bijlage 5.8 het macbook protocol van de financiële brochure en gaan akkoord met de daarin gestelde voorwaarden. (Mocht uw zoon/dochter tussentijds zijn uitgeschreven, dan kunt u deze machtiging als niet verzonden beschouwen) Zuyderzee College

14 5.3a Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1 havo/vwo Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - klas 1 incl. 5,00 borg 20,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee 6 excursie/schoolreisje: brugklaskamp 35,00 ja nee 7 keuzevakken: STG, kosten shirt 14,00 ja nee STG, kosten extra activiteiten 30,00 ja nee 8 gymnasium: n.v.t. 9 specifieke goederen: rekenmachine, TI XIBB 15,00 ja nee gymshirt 16,00 ja nee gymbroekje 9,50 ja nee Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

15 5.3b Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerjaar 1 vmbo Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - klas 1 incl. 5,00 borg 20,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee 6 excursie/schoolreisje: brugklaskamp 35,00 ja nee vakexcursie 35,00 ja nee 7 keuzevakken: STG, kosten shirt 14,00 ja nee STG, kosten extra activiteiten 30,00 ja nee 8 gymnasium: n.v.t. 9 specifieke goederen: rekenmachine, TI XIBB 15,00 ja nee gymshirt 16,00 ja nee gymbroekje 9,50 ja nee Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

16 5.4 Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen havo/vwo, leerjaar 2 en hoger Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - (nieuwe leerlingen + 5,00 borg) 15,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee alleen van toepassing voor 2/3/5 havo en 2/3/6 vwo 6 excursie/schoolreisje: leerjaar 2, schoolreisje 35,00 ja nee leerjaar 2, excursie Corpus (alleen Lemmer) 25,00 ja nee leerjaar 3, excursie Moderne Vreemde Talen 25,00 ja nee leerjaar 3, profieloriëntatie 12,50 ja nee De eventuele excursies van de overige leerjaren worden afzonderlijk in rekening gebracht. 7 keuzevakken: leerjaar 2/3, STG kosten shirt 14,00 ja nee leerjaar 2/3, STG kosten extra activiteiten 30,00 ja nee leerjaar 4/5/6, BSM kosten shirt 14,00 ja nee leerjaar 4/5/6, BSM kosten extra activiteiten worden in de loop van het jaar in rekening gebracht 8 gymnasium: kosten / keuze in het loop van het jaar 9 specifieke goederen: leerjaar 4, rekenmachine TI 84 plus 95,00 ja nee sportkleding via afzonderlijke machtiging te regelen met de docent LO, zie financiële brochure catergorie 9 Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

17 5.5 Bijlage Overzicht vrijwillige ouderbijdragen Vmbo, leerjaar 2 en hoger Categorie Dienst of activiteit Kosten in euro's Keuze Keuze 1 ouderbijdrage - algemene kosten * 52,00 ja nee 2 verzekering 5,00 ja nee 3 kluisje - (nieuwe leerlingen + 5,00 borg) 15,00 ja nee 4 schoolfoto 8,50 ja nee 5 servicecontract macbook 60,00 ja nee 6 excursie/schoolreisje: leerjaar 2, vakexcursie 35,00 ja nee leerjaar 2, schoolreisje 35,00 ja nee leerjaar 3, vakexcursie 35,00 ja nee leerjaar 3 (Lemmer leerjaar 4), werkweek wordt afzonderlijk in rekening gebracht leerjaar 4, onderwijsbeurs 16,00 ja nee leerjaar 4, vakexcursie 35,00 ja nee 7 keuzevakken: leerjaar 2, STG kosten shirt 14,00 ja nee leerjaar 2, STG kosten extra activiteiten 30,00 ja nee 8 gymnasium: n.v.t. 9 specifieke goederen: sportkleding via afzonderlijke machtiging te regelen met de docent LO. Kleding techniek en zorg & welzijn wordt via de vakafdeling aangeboden. Inning via afzonderlijke machtiging. Zie financiële brochure catergorie 9 Totaal gekozen voorzieningen (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging),.. * als u er voor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). Zuyderzee College

18 5.6 Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar Havo/Vwo havo -vwo Vrijwillige ouderbijdrage leerjr 1 leerjr 2 leerjr 3 leerjr 4 leerjr 5 leerjr 6 categorie 1, algemene schoolkosten vwo vijwillige ouderbijdrage, algemeen 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 categorie 2, verzekeringen verzekering, ongevallen-reis-stage 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 categorie 3, kluisje kosten gebruik kluisje 1e jaar incl. 5,00 borg sleutel 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 categorie 4, schoolfoto's kosten van foto's 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 havo/vwo categorie 5, servicecontract macbook servicecontract macbook 60,00 60,00 60,00 n.v.t 60 / n.v.t. 60,00 categorie 6, excursies en meerdaagse werkweken schoolkamp brugklassers 35,00 schoolreis 2e leerjaar 35,00 excursie Corpus (alleen Lemmer) 25,00 werkweken, Parijs, Berlijn, Cambridge etc kosten ong. 320 tot 350 excursie Moderne Vreemde Talen 25,00 profieloriëntatie 12,50 categorie 7, keuzevakken (diegene die voor een keuzevak gekozen heeft, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze extra kosten. Het niet betalen van deze kosten sluit de keuze voor dit vak uit) STG, kosten extra activiteiten 30,00 30,00 30,00 STG, shirt 14,00 BSM, kosten extra activiteiten ( inclusief skireis) BSM, shirt 14,00 BSM skireis, eens per 2 jaar categorie 8, keuzevak Gymnasium Romereis, 1 x per 2 jaar ( 650,00) excursie gymansium klassen ( 25,00) n.v.t. categorie 9, specifieke goederen rekenmachine, TI 30 XIBB 15,00 rekenmachine, IT 84 plus 95,00 sportkleding, shirt 16,00 sportkleding, broekje 9,50 sportkleding, legging 10,00 betekent dat de keuze voor deelname later in het jaar plaatsvindt. De genoemde kosten zijn kosten bij benadering (prijspeil voorgaand jaar). De inning van de bijdrage zal plaatsvinden met een afzonderlijke Zuyderzee College

19 5.7 Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerjaar VMBO/3HXL-Emmeloord vmbo/3hxl-emmeloord Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 categorie 1, algemene schoolkosten vijwillige ouderbijdrage, algemeen 52,00 52,00 52,00 52,00 categorie 2, verzekeringen verzekering, ongvallen-reis-stage 5,00 5,00 5,00 5,00 categorie 3, kluisje kosten gebruik kluisje, 1e jaar incl. 5,00 borg sleutel 20,00 15,00 15,00 15,00 categorie 4, schoolfoto's kosten van foto's 8,50 8,50 8,50 8,50 categorie 5, servicecontract macbook servicecontract macbook 60,00 60,00 60,00 60,00 categorie 6, excursies en meerdaagse werkweken schoolkamp brugklassers 35,00 schoolreis 2e leerjaar 35,00 leerjaar gebonden (vak)excursie 35,00 35,00 35,00 35,00 Onderwijsbeurs te Zwolle 16,00 werkweken (kosten ong. 220,00) Emmeloord Lemmer categorie 7, keuzevakken (diegene die voor een keuzevak gekozen heeft, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze extra kosten. Het niet betalen van deze kosten sluit de keuze voor dit vak uit) STG, kosten extra activiteiten 30,00 30,00 STG, shirt 14,00 categorie 10, specifieke goederen rekenmachine, TI 30 XIBB 15,00 sportkleding, shirt 16,00 sportkleding, broekje 9,50 sportkleding, legging 10,00 Werkkleding VMBO betekent dat de keuze voor deelname later in het jaar plaatsvindt. De genoemde kosten zijn kosten bij benadering (prijspeil voorgaand jaar). De inning van de bijdrage zal plaatsvinden met een afzonderlijke machtiging. Zuyderzee College

20 5.8 Bijlage Macbookprotocol 2014 Financiële brochure Zuyderzee College Zorg voor je MacBook Wees altijd zuinig op je MacBook, dus: ( de sleeve wordt voor de Macbook Air van 2012 sterk aanbevolen, voor de witte macbooks is hij verplicht ) 1. Lopen met een open laptop mag niet. Dit kan snel door stoten of vallen leiden tot een grote schade! 2. Bij les- of lokaalwisselingen doe je de laptop in de sleeve (hoes) en de sleeve in je tas. Dus NIET onder je arm meenemen. 3. In iedere pauze waarin je jouw MacBook alleen moet laten, of wanneer je bijvoorbeeld naar LO gaat, leg je je laptop in je kluisje. Zo verklein je de kans dat hij wordt gestolen. Als je laptop namelijk wordt gestolen, omdat hij niet in je kluisje was (maar ergens in je tas in het gebouw), of omdat je hem ergens buiten school onbeheerd hebt gelaten,dan keert de verzekering niets uit en hebben jij en je ouders/verzorgers een schade van ca. 1000, Doe altijd het doekje tussen je beeldscherm en je toetsenbord als je de laptop dichtdoet. Dat doekje is gratis aan je geleverd toen je je Macbook kreeg. Bij verlies van dat doekje moet je voor 0,50 een nieuw doekje bij systeembeheer komen ophalen. De reden daarvoor is dat het doekje beschermt tegen de afdruk van je toetsenbord in het beeldscherm. Zonder doekje raakt dat hierdoor beschadigd (er ontstaan dan strepen in je scherm, of je schermverlichting gaat stuk) en vervanging van het beeldscherm is kostbaar en valt dan niet onder de garantie! 5. Je laptop en sleeve pimpen mag niet, want als je hem later zou moeten inleveren mag hij niet "beschadigd" zijn! 6. Niet aan elkaars laptop zitten, niet op de laptop van een ander werken of van laptop ruilen. 7. Geen drinken of vocht in de buurt van je laptop, dus ook geen drinken in je tas bij je laptop! 8. Er mogen alleen laptops gebruikt worden aan tafels die als werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het schoolplein of ergens op het gras van het sportveld of iets dergelijks. Vervoer van je MacBook 9. Je laptop wordt altijd vervoerd in de sleeve, dus ook met de sleeve in je tas! Maar let op, stop daar NIET de oplader of veel papieren bij, dat veroorzaakt beschadigingen aan je beeldscherm. 10. Zorg bij het inpakken in je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de beeldschermkant van je laptop. Dus aan die kant niet je oplader proppen. 11. Buiten het schoolgebouw wordt je laptop vervoerd in een gepolsterde tas of rugzak, ook binnen het gebouw de laptop in de sleeve in je tas/rugzak. 12. De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag de tas of rugzak wel in een fietstas. 13. Je MacBook mag, behalve door de week, ook in de weekenden en in de kleine vakanties gewoon mee naar huis. In de zomervakantie moet hij echter soms op school blijven. Je MacBook en je sleeve worden dan beoordeeld op juist gebruik en slijtage, en systeembeheer kan die tijd gebruiken voor het uitvoeren van updates of installeren van nieuwe programma's. Van je mentor hoor je waar je de laptop in de Zuyderzee College

21 zomervakantie moet laten: op school of thuis. Gebruik van je Macbook 14. Je laptop wordt op school alleen gebruikt voor schoolwerk. Er wordt dus niet gegamed en ge-chat (MSN, Hyves, andere chatsites). Ook worden er geen andere funsites bezocht. 15. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden, net als het hebben van afbeeldingen over deze onderwerpen op je laptop. 16. Het downloaden van grote bestanden of programma s is niet toegestaan (spellen, films of iets dergelijks). Bij twijfel: raadpleeg systeembeheer! 17. Het veranderen van instellingen, wachtwoorden of het hebben van illegale software (= software waar je geen licentie voor hebt gekocht, terwijl dat wel nodig is) op je laptop is verboden. 18. Remote desktop is een programma dat op je laptop is geïnstalleerd om docenten en systeembeheer jouw laptop makkelijk te laten bereiken. Een docent kan daarmee ook, op afstand, met je meekijken! Denk erom: niet uitzetten! (zie hierboven punt 17). Wel uitzetten wordt bestraft! 19. Voor de macbooks is geen centrale opslag mogelijk. We hebben daarom voor iedere leerling een google account aangemaakt. Daarbij is ook een opslag van 2 Gb mogelijk. Ook kun je gebruik maken van Dropbox of andere in the cloud oplossingen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup bij Google of Dropbox. Heb je veel of grote bestanden, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van deze bestanden op een externe harddisk of USB stick (die moet je dus zelf aanschaffen). 20. De oplader vraagt om speciale aandacht. Hoewel er een oprolsysteem aan zit, moet je dat systeem met voorzichtigheid gebruiken: zo begin je het oprollen altijd met een lus. Doe je dat niet en rol je regelmatig te strak op, dan zal er draadbreuk optreden. Dat zal nooit onder de garantieregeling vallen! En wanneer je de oplader aan de draad uit het stopcontact trekt: dat veroorzaakt eveneens een (interne) draadbreuk die niet onder de garantie valt! De verzekering van je Macbook 21. Je MacBook is goed verzekerd, maar er zit in een aantal gevallen wel een eigen risico van 110 per gebeurtenis op. Als er door onheil van buiten (vochtschade, vallen, stoten) je laptop total loss moeten worden verklaard, zal de school die 110,00 bij jou en je ouders/verzorgers in rekening brengen. Ook bij schade aan het beeldscherm, ontstaan door onheil van buiten, waardoor het beeldscherm moet worden vervangen, zal het eigen risico van 110,00 euro moeten worden betaald. De accu van je laptop valt buiten de verzekering, net als de sleeve. De school zorgt gelukkig voor de vervanging van je accu als hij "op" of defect is, jij zorgt voor de vervanging van je sleeve. Natuurlijk is het zo, dat als je de oplader kwijt bent, je een rekening zult krijgen voor een nieuwe. Iets niet goed en dan? 22. Als je een storing hebt aan je Macbook, vraag je eerst aan je docent of een medeleerling om hulp. Als die je niet kunnen helpen, zul je naar systeembeheer moeten gaan. Doe dat altijd in overleg met je docenten liefst niet onder lestijd als dat niet nodig is. Systeembeheer zal bekijken wat het probleem is en, indien mogelijk, dat direct herstellen. Dat gebeurt alleen als je ouders/verzorgers het servicecontract hebben betaald. Wanneer hulp van systeembeheer niet direct mogelijk is, zal je jouw Macbook bij hen moeten achterlaten. Als hij dezelfde dag nog gerepareerd kan worden, zit je die Zuyderzee College

22 dag even zonder laptop. Als het langer gaat duren krijg je een leencomputer mee (als de voorraad dat toelaat). Hoe lang de leenperiode gaat duren, staat niet vast; dat wordt bepaald door de externe reparateur. In extreme gevallen kan dat vele weken zijn. Dat hangt bijvoorbeeld af van de voorraad benodigde onderdelen, of overleg tussen de reparateur en de verzekeringsmaatschappij. Wanneer er geen servicecontract is betaald, kan syteembeheer geen hulp bieden. Wel zal je een paar weken gebruik mogen maken van een leenlaptop. In die tijd kan je dan zelf je laptop voor eigen kosten laten repareren door een bedrijf van je keuze. 23. Wanneer jij je niet aan de regels houdt, kan je afdelingsleider besluiten om je gewoon gebruiker (GG-tje) te laten worden. Systeembeheer richt dan je Macbook zodanig in, dat je niets meer kunt installeren of wijzigen. Pas als de afdelingsleider anders beslist, kan dit weer ongedaan gemaakt worden. Als systeembeheer, doordat je willens en wetens de regels overtreedt, het nodig acht om je gehele Macbook opnieuw van software te voorzien, dan zal dat bij jou/je ouders/verzorgers in rekening worden gebracht. De kosten daarvan bedragen 50,00. De afdelingsleiding neemt in dit geval ook contact op met je ouders/verzorgers. Tenslotte Als er wat bijzonders aan de hand is met je Macbook, wees dan niet ongerust, systeembeheer gaat er altijd van uit dat jij er niets aan kunt doen en zal je snel willen helpen. Maar je mag ook verwachten dat, als jij je niet aan de regels houdt, je daar door systeembeheer, je docenten en je afdelingsleiding op zal worden aangesproken! Door het ondertekenen van de machtiging waarmee de laptop in ontvangst is genomen, wordt verklaard dat akkoord gegaan wordt met de hierboven vermelde voorwaarden. Zuyderzee College

23 5.9 Bijlage Bewijs van verzekering AON Zuyderzee College

24 Zuyderzee College

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

GBS De Schatgraver School voor gereformeerd primair onderwijs

GBS De Schatgraver School voor gereformeerd primair onderwijs GBS De Schatgraver School voor gereformeerd primair onderwijs Adres: Van Houtenlaan 1a 8014 ZM Zwolle tel. : 038 4659165 e-mail : deschatgraver@vgpo-accretio.nl web-site : www.deschatgraver.nl 1 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie