Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus AE ZWOLLE. Tevens per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus 231 3830AE ZWOLLE. Tevens per e-mail: 1...1"

Transcriptie

1 Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer I.G.J. Steitner Postbus AE ZWOLLE Tevens per Datum 16 maart 2010 Ons kenmerk INT-[..] Pagina I van 10 Telefoon [...] Betreft Last onder dwangsom Geachte heer Steitner, De Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) bericht u hierbij dat zij aan u een last onder dwangsom oplegt, omdat u niet voldoet aan herhaalde verzoeken om informatie van de AFM. De AFM heeft u om informatie verzocht om te kunnen vaststellen of u zonder vergunning financidle diensten heeft verleend. 1 Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht ( Awb ). ledere belanghebbende die het niet eens is met deze beschikking kan bezwaar aantekenen. Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben gegeven. In paragraaf 2 is het besluit beschreven en in paragraaf 3 de gevolgen van het niet verstrekken van de informatie. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Ret wettelijk kader waarop het besluit is gebaseerd kunt u vinden in de bijiage. 1. Feiten 1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens U handelde voorheen onder de naam VDH Makelaars CV ( VDI-I ). 1-let is de AFM niet bekend of VDH ooit is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. VDH is destijds voor uw rekening gedreven Onderzoeksdossier De AFM beschikt over informatie dat u mogelijk in Nederland beleggingsdiensten heeft verleend of beleggingsactiviteiten heeft verricht zonder te beschikken over een daartoe benodigde vergunning als bedoeld in Met de AFM wordt in deze brief zowel de AFM zelfals haar toezichthouder(s) bedoeld. Beiden hebben verschillende bevoegdheden die blijken uit het wettelijk kader dat is bijgevoegd bij deze brief. 2 Dit maakt de AFM op uit uw schrijven aan de AFM d.d. 5 augustus Stichting Autoriteit Financiele Markten Bezoekadres Vijzelgracht 50 Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Postbus GS Amsterdam Kenmerk van deze brief: INT- [...J Telefoon Fax www afm ni

2 Onskenmerk INT-[...] Pagina 2 van 10 artikel 2:96 de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Daarom heeft de AFM op 3 augustus 2009 een informatieverzoek (kenmerk: INT-[ ) zowel aangetekend met handtekening retour als per naar u verzonden, teneinde te bezien of u mogelijk de Wft heeft overtreden dan wel overtreedt. De AFM heeft hierbij tevens verzocht binnen tien werkdagen na dagtekening van voornoemde brief haar schriftelijk en gedetailleerd te informeren aangaande de door u verrichte activiteiten. Deze brief is door de AFM retour ontvangen met de opmerkingen: Vertrokken/onbewoond. Bij brief d.d. 5 augustus 2009 heeft u gereageerd op het bovengenoemde informatieverzoek van de AFM. De AFM maakt hieruit op dat u het betreffende informatieverzoek van de AFM per heeft ontvangen. In uw reactie vermeldt u onder andere de volgende passages: - VDH Makelaars CV is een onderneming geweest die destuds is opgericht t. b. v. een aantal doelen. Eén daarvan was het aangaan van een projectontwikkeling te Maarssen. Uw schr/ven is gerelateerd aan dit project en de zaken die daar verder aan verbonden zun. - Voor alle duidel(ikheid: VDH Makelaars CV heefi zich nooit beziggehouden (en ook nooit willen bezig houden) met welke vorm dan ook van financieel advies, bieden of verlenen van beleggingsdiensten etc. VDHMakelaars CV is enkel zef als client betrokken geweest bu een grootschalige financieringsaanvraag. - De betreffendefinancieringsaanvraag was gebaseerd op een ondernemingsplan met de onderbouwde zekerheden zoals die gebruikefljk worden gevraagd door een Bank en werd gedekt met meerdere zekerheden en een overeenkomst met de toenmalige erven van het Project Maarssen. Dezejmnanciering zou mede worden verkregen na aanvraag en het realiseren van een Bankgarantie van substantiele hoogte, welke via hetprojectbureau [...] te Eindhoven is verkregen van de [...]. - Definanciering werd beschikbaar gesteld door de f..] te ZwitserlancL een dochter van de 1...]. Door bemiddeling en advies van f..] z/n wu bu deze bank terecht gekomen. Hieruit zou ook een rendementsplan worden verkregen om zodoende de kosten in de hand te kunnen houden. Vanuit het Advies van 1...] om alles direct goed enformeel geregeld te hebben hier en in Zwitserland heefi hj van ons toestemming gekregen voor de oprichting van een AG in Zwitserland onder de naam [...]. - Met het hele traject waren nogal de nodige kosten gemoeid. Daar [...] druk uitoefende om dit traject toch snel mogel(/k te gaan regelen, hebben we eigen relaties hiervoor uitgenodigd om hierop in te spelen. We hebben hiervoor nooit de markt benaderd op welke manier dan ook, daar dit om een eenmalig project ging; een eenmalige actie dus. 1k ben de leningen persoonlk aangegaan onder de naam Aankoop Makelaars. iii maar er is uiteraard wel verwezen naar het project de zekerheden en het rendeinentplan wat hiervoor ook garant zou staan. - Later bleek helaas dat de mensen van [...] bezig waren met oplichting, hetgeen ook mu persoonfljk en de firma VDH Makelaars C Vzwaar schade heefi berokkend. De overeenkomsten konden niet meer worden teruggedraaid maar dit is verder met betrokkenen in de minne geregeld. - Vanwege voornoemde zaak is er daarom ook door mu / VDH Makelaars CV aangfte gedaan van oplichting en verduistering van gelden etc. Het OM is hier op dit moment nog druk mee bezig en wu zjn daarmee in qfwachting op de verdere uitkomst. VDH Makelaars CV is om voornoemde reden ook gestopt met de activiteiten en sinds medio maart 2008 uitgeschreven bu de KvK.

3 Ons kenmerk INT-[ Pagina 3 van 10 Bij brief d.d. 19 augustus 2009 heeft de AFM een vervoig informatieverzoek (LNT-[ ) zowel aangetekend met handtekening retour als per naar u verzonden. Hierbij heeft de AFM u verzocht om informatie te verstrekken met betrekking tot uw werkzaamheden en meer specifiek met betrekking tot het aanbieden van het zogenoemde Rendementsplan. Op 12 september 2009 heeft de AFM deze brief via TNT Post retour ontvangen (zonder opmerking). Aangezien de AFM geen reactie heeft gekregen op bovengenoemd (vervoig) informatieverzoek heeft zij u bij brief d.d. 8 september 2009 (kenmerk: INT-[ ) een rappel informatieverzoek verzonden met het verzoek om aisnog de vragen uit het informatieverzoek van 19 augustus 2009 te beantwoorden. Deze brief is zowel aangetekend met handtekening retour, als per verzonden. Debrief is op 5 oktober 2010 via TNT Post door de AFM retour ontvangen met de opmerking Niet afgehaald/vertrokken. Bij d.d. I oktober 2009 heeft u gereageerd op het bovengenoemde (vervolg) informatieverzoek van de AFM. In uw reactie vermeldt u onder andere de volgende passages: - Fors verlaat hebben we vandaag uw schr/ven onder ogen gekregen van d.d. 19 augustus JI. Daarom dat ik u ook nuper mail aanschrjf - Uiteraard wil ik concreet ingaan op uw vraagstelling uit uw schrjven. Hier zal 1k goed voor gaan zitten. Echter wil 1k u vast aangeven dat de onderneming al zeer geruime tjd is opgeheven en dat er vanuit die hoedanigheid verder oak in het geheel geen handelingen meerplaatsvinden. - Daarnaast moet ik u er expliciet op wuzen dat wu slechts gehandeld hebben op advies van mn. f..] (tegenwoordig ook [...] te f..]) die voorheen zich als vertegenwoordiger opstelde van de [...]. Dit bleek later nog niet ha(fwaar buiten het gegeven dat deze man wel zun connecties had met de betreffende bank maar verder niet vanuit een bepaalde autoriteit had mogen spreken. Omdat u met de reactie van I oktober 2009 niet afdoende heeft gereageerd op het informatieverzoek van de AFM d.d. 19 augustus heeft de AFM u per d.d. 3 november 2009 nogmaals verzocht om alle vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken zoals de AFM aan u heeft verzocht in het betreffende informatieverzoek. Bij d.d. 18 november 2009 heeft u gereageerd op de bovengenoemde van de AFM d.d. 3 november In uw reactie vermeldt u onder andere de volgende relevante passages: - Is het mogelk dat u mu de vragen ookper mail toezend? Wel moet 1k aangeven dat er een groot deel niets van is, om de simpele reden dat er dest/ds binnen de onderneming uiteindeluk niet tot daadwerkeluke verhandelingen is gekomen door alle stagnatie en oplichting waarmee we zun geconfronteerd. - Zoals aangegeven heb 1k daar vorigjaar en aanvullend ook begin ditjaar van verschillende hiervan in verband staande zaken aangfle gedaan. Er wordt nu ze(fs beweerd dat I van de personen waartegen ik aangfie heb gedaan nu ook u heeji aangeschreven vanwege vermeende acties m(jnerzuds. Mocht dat inderdaad zo bfljken te zun, dan zal 1k, mun advocaat maar ook de recherche daar prima een toelichting op kunnen verstrekken. Het bfljfi nameluk een simpel gegeven dat 1k te goeder trouw heb willen handelen maar de pech heb gehad met de verkeerde mensen in zee te gaan. in dat opzicht zal u altud munerzuds alle medewerking kunnen verwachten.

4 Onskenmerk INT-[ Pagina 4 van 10 Bij d.d. 17 december 2009 heeft de AFM u de vragen uit het informatieverzoek van 19 augustus 2009 toegestuurd met nogmaals het verzoek om binnen tien werkdagen de betreffende vragen te beantwoorden en de gevraagde informatie te verstrekken. Bij d.d. 17 december 2009 heeft u gereageerd op de van de AFM d.d. 17 december In uw reactie heeft u aangegeven dat de betreffende van de AFM in goede orde is ontvangen en dat u zal proberen om zo volledig mogelijk in te gaan op de door de AFM gestelde vragen. Omdat de AFM nog steeds geen reactie van u heeft ontvangen, heeft de AFM op 21 ianuari 2010 telefonisch contact met u opgenomen. U heeft hierbij aan de AFM medegedeeld dat u alsnog zo spoedig mogelijk alle vragen zal beantwoorden zoals de AFM heeft gesteld in het informatieverzoek van 19 augustus De AFM heeft u hierbij tot 5 februari 2010 de tijd te geven om aisnog de gevraagde informatie aan de AFM te verstrekken. Tot op heden heeft de AFM echter geen verdere informatie van u ontvangen. 2. Het besluit Om te kuimen vaststellen of u in strijd heeft gehandeld met de Wft is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 19 augustus 2009 aan u heeft gesteld. De AFM heeft geconstateerd dat u onvoldoende gevoig heeft gegeven aan haar informatieverzoeken in meerdere aangetekende brieven en s. Ook na telefonisch contact is de gevraagde informatie niet verstrekt. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awb. Nu u de gevraagde informatie niet heeft verstrekt, heeft de AFM besloten haar informatieverzoek kracht bij te zetten en u een last onder dwangsom op te leggen, zodat de gevraagde informatie alsnog wordt verstrekt. Binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief dient u aisnog volledig te voldoen aan het informatieverzoek van 19 augustus U moet schriftelijk en gedetailleerd de volgende informatie verstrekken en onderstaande vragen beantwoorden: 1. Welke activiteiten heeft VDH verricht inzake het door u genoemde rendementsplan behorende bij de door u verkregen financiering van [...] te Zwitserland? 2. Wat houdt het bovengenoemde rendementsplan in? Graag zo volledig mogelijk toelichten. Wij verzoeken u alle schriftelijke bescheiden (brochures, contracten, algemene voorwaarden, eventuele s inzake de aanbiedmg aan cliënten, etc.) met betrekking tot het rendementsplan aan te AFM te overleggen? 3. In uw brief aan de AFM d.d. 5 augustus 2009 geeft u aan dater de nodige kosten gemoeid zijn inzake het traject voor het krijgen van een financiering door VDH, en dat u derhalve eigen relaties heefi uitgenodigd orn hierop in te spelen. Welke uitnodiging(en) heeft u deze relaties exact gedaan? Graag zo volledig mogelijk toelichten. Welke relaties heeft u uitgenodigd? De AFM ontvangt hierbij graag een overzicht van alle relaties (inclusiefadresgegevens) die door VDH zijn uitgenodigd.

5 Ons kenmerk INT-[...J Pagina 5 van In uw brief aan de AFM d.d. 5 augustus 2009 geeft u aan dat u de leningen persoonlijk bent aangegaan onder de naam Aankoop-Makelaars.nl. Welke leningen bent u exact aangegaan en bij wie bent u deze leningen aangegaan? Wij verzoeken u een overzicht aan de AFM te verstrekken inzake de hoogte van alle leningen die u bent aangegaan en aan te geven bij wie deze leningen zijn aangegaan onder vermelding van de daarbij behorende contactgegevens Tevens verzoeken wij u om alle schriftehjke bescheiden (zoals correspondentie overeenkomsten algemene voorwaarden aanbiedingsbrieven etc) inzake deze leningen aan de AFM te overleggen. 5 Wij verzoeken u alle schriftelijke bescheiden tussen VDH en [ ] te Zwitserland inzake de bovengenoemde financieringsaanvraag (rnclusief rendementsplan) aan de AFM te overleggen Als het niet mogelijk is om (een dee! van) de gevraagde informatie te geven, moet u binnen tien werkdagen na dagtekening per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven. U kunt de gevraagde informatie sturen aan: AFM, t.a.v. de heer F...], Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam, of per fax naar: [... Als u niet binnen de termijn van tien werkdagen aan onderhavige last onder dwangsom voldoet, wordt een dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt euro voor iedere dag of gedeelte daarvan dat u een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van euro. De vastgestelde hoogte van de dwangsom en bet maximum te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat, ondanks herhaald verzoek, de gevorderde informatie niet is verstrekt heeft immers tot gevo!g dat de AFM niet kan beoorde!en of en, zoja, in hoeverre sprake is van overtreding van enige bepaling uit de Wft of onderliggende regelgeving. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht. Dc AFM kan de dwangsom onmiddel!ijk opeisen zodra de dwangsom is verschuldigd. A!s de dwangsom wordt verbeurd, bent u wettelijke rente verschuldigd over bet bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele aanmanings- en mvorderingskosten. 3. Publicatie van de last onder dwangsom Als de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het op!eggen van de last onder dwangsom openbaar maken. Dit gebeurt op grond van artike! 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventue!e openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doe! van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving van de Wft. Als u bij de voorzieningenrechter een verzoek indient om de openbaarmaking op te schorten, wordt de openbaarmaking uitgesteld tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door: a. publicatie op de website van de AFM; b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,

6 Onskenmerk INT-[...] Pagina 6 van 10 c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere Iandelijke en/of regionale dagbladen. Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus in de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken. Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom wordt verbeurd: AFM (egt last onder dwangsom op aan de heer I.G.J. Steitner, voorheen handelend onder de naam VDH Make!aars CV. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft op 16 maart 2010 een last onder dwangsom opgelegd aan: de heer I. G.J. Steimner voorheen handelend onder de naam VDH Makelaars CV. De last onder dwangsom is opgelegd oindat de heer Ste itner niet voldoet aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM De heer Steitner is om informalie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat deze instellingfinanciele diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat de heer Steitner hiervoor een vergunning heefi van de AFM De heer Steitner heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde term/n geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd. By vragen ofklachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (0,05 euro per minuut). De AFM bevordert eeuluke en transparantefinanciele markten. Wj zjn de onajhankeluke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldigejmnanciele dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerfljke en efficiente werking van kapilaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedr(jven in definanciele markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bu aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 4. Hoe kunt u bezwaar maken? ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer: ), per (alleen naar adres: bezwarenbox(afiri.nl) of door middel van bet formulier op de website van de AFM (yw.afm.n1/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarscbrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e

7 Onskenmerk TNT-[...] Pagina 7 van 10 mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal bet bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. De AFM wijst erop dat het maken van bezwaar niet afdoet aan de verplichting om aan deze last onder dwangsom te voldoen en evenmin aan de eventuele verplichting om verschuldigde dwangsommen te betalen. Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten Was getekend cc. mevrouw [... 1 Juridische Zaken

8 voor voor het bet Datum 16 maart 2010 Onskenmerk INT-[...] Pagina 8 van 10 Bij1ae: Het wettelijk kader Wfl In artikel 1:1 Wft is zover relevant volgende bepaald: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald verstaan onder: financieel product. a. een beleggingsobject; b. een betaalrekening met inbegri van de daaraan verbonden betaatfaciliteiten; c. elektronisch geld; d eenfinancieel instrument; e. krediet; een spaarrekening met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten; of g. een verzekering; of h. een bu algemene mnaatregel van bestuur aan te wuzen anderjmnancieel product; f financiele dienst: a. aanbieden; b. adviseren over anderejinanciele producten danjinanciele instrumenten; c. bemiddelen; cl herverzekeringsbemiddelen; e. optreden als clearinginstelling; optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent; of g. verlenen van een beleggingsdienst; h. verrichten van een beleggingsactiviteit; (...) f In artikel 1:72 Wft is bepaald: 1. Met bet toezicht op de naleving van de bu en krachtens deze wet gestelde regels zun belast de bu besluit van de toezichthouder aangewezen personen. 2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. In artikel 1:79 Wft is zover relevant volgende bepaald: 1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschnflen, gesteld ingevolge de in de blage bj dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening alsmede terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algeinene wet bestuursrecht. 2. (...)

9 Onskenmerk INT-[...] Pagina 9 van 10 In artikel 1:99 Wft is het volgende bepaald: 1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, ten4) de openbaarmaking van het besluit in strud is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. 2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. In artikel 2:96 Wft is het volgende bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de A utoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. Awb In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald: 1. Under besluit wordt verstaan: een schruieluke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtefljke rechtshandeling. 2. Under beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algeinene strekking is, met inbegri van de qfwzing van een aanvraag daarvan. 3. Under aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. 4. Under beleidsregel wordt verstaan: een bu besluit vastgestelde algemene regel niet zunde een algemeen verb indend voorschr(fi, omtrent de ajveging van belangen, de vaststelling van feiten ofde uitleg van wetteluke voorschrflen bu het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. In artikel 4:8 Awb is het volgende bepaald: 2. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zun zienswuze naar voren te brengen indien: a) de beschikking zou steunen op gegevens overfeiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en b) die gegevens niet door de belanghebbende ze(fter zake zjn verstrekt. 3. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wetteluke verplichting gegevens te verstrekken. In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald: Een toezichthouder maakt van zun bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redel(jkerwus voor de vervulling van zun taak nodig is. In artikel 5:16 Awb is bet volgende bepaald: Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

10 Onskenmerk INT-[...] Pagina 10 van 10 In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald: 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redeluke termyn alle medewerking te verlenen die deze redeljkerw/s kan vorderen bu de uitoefening van zun bevoegdheden. 2. Zy die uit hoofde van ambt, beroep ofwettefljk voorschrfi verplicht zun tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheinihoudingsplicht voortvloeit. In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald: 1. Indien tegen een besluit b de rechtbank beroep is ingesteld dan wel voorafgaand aan een mogelk beroep bu de rechtbank bezwaar is gernaakt ofadministratiefberoep is ingesteld kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is ofkan worden in de hoofdzaak op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwulde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 2. Indien bu de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door een partji in de hoofdzaak. 3. indien voorafgaand aan een mogelk beroep bu de rechtbank bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaarschrfi, onderscheidenluk door de indiener van het beroepschrfl of door de belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratiefberoep. 4. De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6.14, 6:15, 6:17 en 6:21 zn van overeenkomstige toepassing. De indiener van het verzoekschrjfi die bezwaar heeji gemaakt dan wel beroep heefi ingesteld legt daarby een afschrfi van het bezwaar- ofberoepschri I over. 5. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt ofadministratief beroep is ingesteld en op dit bezwaar of beroep wordt beslist voordat de zitting heeflplaatsgevonden, wordt de verzoeker in de gelegenheidgesteld beroep bu de rechtbank in te stellen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt gefljkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep b de rechtbank.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat 11 5503 CC VELDHOVEN Datum 25 februari 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Global Green Ltd. het bestuur [ ] [ ] Accra GHANA Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ]. Datum 26 mei 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Global Green

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat 4 4675 BT SINT PHILIPSLAND Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft 020-797 [ ] [ ]@afm.nl Last onder dwangsom Geacht bestuur,

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk De heer J.C. Gejas p/a Graadt van Roggenweg 328-334 3531 AH UTRECHT Datum 18 maart 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Meeuwerderweg 30a, 9724 ET Groningen

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Openbare Versie Ruyterborgh Investment N.V. t.a.v. de directie... Datum INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Tevens per e-mail info@venturex-group.com Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie Uw Woonplein de heer S.H.H. Bongearts Faunasingel 15 6043 WP ROERMOND Tevens per fax : [ ] Datum 31 juli 2007 Ons kenmerk IFA-[ ]-07061143 Pagina 1

Nadere informatie

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 30 maart 2011 - Pagina 1 van 9 Telefoon -------------------

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 28 januari 2011 Ons kenmerk INT Pagina 1 van 11. Telefoon Betreft

Datum 28 januari 2011 Ons kenmerk INT Pagina 1 van 11. Telefoon Betreft Openbare versie De heer Cornelis Rietveld --------- - ---- -- ZOETERMEER Datum 28 januari 2011 Pagina 1 van 11 Telefoon 020 - --- -- -- E-mail -------------------- Betreft Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk de heer A.P.W. Brouwer voorheen h.o.d.n. Maytexu International Real Estate [ ] [ ] Datum 10 juli 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK. Datum. Onskenrnerk fnt-[...

Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK. Datum. Onskenrnerk fnt-[... 797 797 Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer L. Glandorf h.o.d.n. Prospect Provider Rijksstraatweg 194 2988 BM RIDDERKERK Onskenrnerk fnt-[...]-12010392 Pagina I van 10 Telefoon 020-797 [...]

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft Uitgereikt door deurwaarder Openbare versie Noordum Verzekeringen B.V. de directie Montferlandsestraat 44 7041 CJ 'S-HEERENBERG Datum INT------------ Pagina 1 van 10 Telefoon 020-797 ----- E-mail -----------@afm.nl

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. OPENBARE VERSIE Hixton Ltd., de directie 15 ALEXANDRA CORNICHE HYTHE, KENT CT21 5RW Engeland Kopie aan: Hixton Ltd, Victory Way, Admirals Park, Crossways, Dartford DA2 6QD, UK Tevens per fax: +44 1322

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie de heer R.A.M.T. Postema [ ] [ ] ULESTRATEN Nederland Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ] Datum 6 maart 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE

Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per   de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE Aangetekend en per reguliere post verstuurd Per e-mail: info@finade.nl Openbare Versie Finade de heer J.L. Manso y Cabreros Holterweg 93-B 7429 AE COLMSCHATE Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail 020-797

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie Infonetwerk de heer M.J. Dörr Postbus 79 4797 ZH WILLEMSTAD NB Datum 19 december 2007 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer Dörr, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

AFM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon E-mail. Betreft

AFM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon E-mail. Betreft 797 AFM Openbare versie Qfin Solutions B.V. de directie Essehout 39 2719 MD ZOETERMEER Datum Pagina 5juni 2012 I van 11 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geaehte directie, De Autoriteit Financiele

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk VDHT Apparel Europe Holding N.y. T.a.v. de directie Velder 14 5298 MB LIEMPDE. Datum. Ons kenmerk Pagma. Telefoon E-mail.

Strikt vertrouwelijk VDHT Apparel Europe Holding N.y. T.a.v. de directie Velder 14 5298 MB LIEMPDE. Datum. Ons kenmerk Pagma. Telefoon E-mail. 797 797 / J4FM Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk VDHT Apparel Europe Holding N.y. T.a.v. de directie Velder 14 5298 MB LIEMPDE Pagma INT 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F.

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Datum 8 oktober 2009 Ons kenmerk TGFO-[ ]-09100204 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen,

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen, Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus 288 7570 AG OLDENZAAL Datum 25 augustus 2008 Pagina 1 van 11 Kopie aan email: info@bernsen-financielediensten.nl Telefoon 020-797

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 11 Kopie aan Telefoon Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 11 Kopie aan Telefoon Betreft Openbare Versie Aangetekend verstuurd Rendero Groep B.V. T.a.v. -- ---- ------ ------- Fellenoord 130 5611 ZB EINDHOVEN Nee----------N.J.M----- ---------------NsNn-15076515 - Last onder dwangsom Datum

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Sustainable Care Bonds B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 22231 1000 CE AMSTERDAM NeeKortleverS.VSarah KortleverSarah Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

AFM. Betreft. niet verstrekken van informatie. Geachte directie,

AFM. Betreft. niet verstrekken van informatie. Geachte directie, Openbare versie IF! FUTURE INVEST Ltd. & Co. KG t.a.v. de directie Neue Bahnhofstrasse 20 10245 BERLIN Duitsland Ons kenmerk INT-- 10011520 Pagina I van 9 Telefoon Betreft Last onder dwangsom in verband

Nadere informatie

AFM. Mevrouw W.H.M. Vos-Koster h.o.d.n. Vos Assurantiën Postbus AE EPE

AFM. Mevrouw W.H.M. Vos-Koster h.o.d.n. Vos Assurantiën Postbus AE EPE AFM Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Mevrouw W.H.M. Vos-Koster h.o.d.n. Vos Assurantiën Postbus 249 8160AE EPE Onskenmerk INT-[...J-10060584 Pagina I Van 10 Telefoon 020-797 23 50 Betreft Last

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Datum 6 september 2017 Ons kenmerk AnLg Pagina 1 van 13 Telefoon xxxxx Betreft

Datum 6 september 2017 Ons kenmerk AnLg Pagina 1 van 13 Telefoon xxxxx Betreft Openbare versie Tewarie Financiële Diensten B.V. Lau Mazirellaan 414 2525 WV 'S-GRAVENHAGE NeeLiemburgMArjen LiemburgArjenAnLg- 17092661 - Last onder dwangsom Datum 6 september 2017 Pagina 1 van 13 Telefoon

Nadere informatie

Openbare versie SpigthoffN.V. De heer mr. G. Roth Postbus AM AMSTERDAM

Openbare versie SpigthoffN.V. De heer mr. G. Roth Postbus AM AMSTERDAM 797 Aangetekend verstuard Openbare versie SpigthoffN.V. De heer mr. G. Roth Postbus 75546 1070 AM AMSTERDAM Ons kenmerk INT-- 12041020 Pagina 1 van 10 Telefoon 020 - E-mail 797 @afm.nl Betreft Last onder

Nadere informatie

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Strikt vertrouwelijk AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 20 juni 2011 Pagina 1 van 18 Telefoon ---

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING De Hoek Assurantie Adviseurs B.V. t.a.v. de directie Amperestraat 11 H 1446 TP PURMEREND Datum 6 september 2007 Pagina 1 van 12 Telefoon 0900-68

Nadere informatie

Openbare versie De Hypotheekexperts B.V. De directie Mandarijnstraat GS ALMERE

Openbare versie De Hypotheekexperts B.V. De directie Mandarijnstraat GS ALMERE Openbare versie De Hypotheekexperts B.V. De directie Mandarijnstraat 59 1326 GS ALMERE NeeFessahayeS.VSègen FessahayeSègenSnFe- 17073054 - Last onder dwangsom Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2017

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Op de website staat als contactadres van Loandome vermeld: 2

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens Op de website  staat als contactadres van Loandome vermeld: 2 Openbare versie Loandome Ltd Ajeltake Road AJELTAKE ISLAND, MAJURO Republic of Marshall Islands MH 96960 Tevens per e-mail verstuurd: info@loandome.com NeeKroonL.M.VLeonie KroonLeonieLeKn- 16039981 - Last

Nadere informatie

Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille EE NIJVERDAL

Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille EE NIJVERDAL Openbare versie Mevrouw S. Preuter Dille 92 7443 EE NIJVERDAL Nee...M.A.M......Last onder dwangsom Datum 6 juli 2015 Pagina 1 van 16 Telefoon 020 -... E-mail...@afm.nl Last onder dwangsom Geachte mevrouw

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 13. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 13. Betreft Openbare versie Per e-mail verstuurd (info@loandome.com) Loandome Fullfillment & Services Ltd NeeKroonL.M.VLeonie KroonLeonieLeKn- 16038852 - Last onder dwangsom Datum Ons kenmerk LeKn-16038852 Pagina

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13. Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13. Betreft Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Woonfonds Duitsland B.V. t.a.v. het bestuur Vogt 21 6422 RK HEERLEN NeeKortleverS.VSarah KortleverSarahLast onder dwangsom Datum

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 76153-130574 83345-139322 Geachte heer Kuit, Bij brief van 4 maart 2014, is namens de heer [vertrouwelijk ] tijdig bezwaar ingediend tegen de last onder dwangsom die de Nederlandse

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek

Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek Strikt vertrouwelijk Columbus Construction Company S.A. T.a.v. de directie C. Francisco Prats Ramirez 260 Santo Domingo Dominicaanse Republiek Tevens per e-mail naar [ ]en per fax 001 809 4821932 Datum

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. Timmer en Timmer Belastingadviesburo t.a.v. Dhr. G. Timmer Zuiderzeestraatweg 125 3849 AC HIERDEN DATUM: ONS KENMERK: UW BRIEF VAN: UW KENMERK: ONDERWERP: 17 december 2012 W2012-0409 / I12.2769 Aanvraag

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon . Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon  . Betreft Aangetekend en per reguliere post verstuurd Assurantiekantoor Stad Enschede de heer J.G.A. Berghs Ootmarsumbrink 26 7544XR ENSCHEDE Datum Pagina Kopie aan 1 van 6 Haydnlaan 20 7522HE Enschede NeeAntonosC.C.J.VChristine

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

AFM. Openbare versie. De beer M.A.J. Hoogstege. Newtonstraat JR ARNHEM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon . Betreft

AFM. Openbare versie. De beer M.A.J. Hoogstege. Newtonstraat JR ARNHEM. Datum Ons kenmerk Pagina. Telefoon  . Betreft 797 AFM Openbare versie De beer M.A.J. Hoogstege Newtonstraat 24 6836 JR ARNHEM Ons kenmerk Pagina INT-I 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte heer Hoogstege, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Openbare versie Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa Marthalaan AR ENSCHEDE

Openbare versie Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa Marthalaan AR ENSCHEDE Openbare versie Van der Aa Assurantiën De heer E.J.M. van der Aa Marthalaan 2 204 7511 AR ENSCHEDE FessahayeS.VSègen FessahayeSègenSnFe- 17072739 - Last onder dwangsom Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars

Nadere informatie

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft Openbare versie De heer A. Jansen Postbus 8197 6710 AD EDE Datum 19 juni 2012 Pagina 1 van 19 Telefoon 020------------ E-mail ---------------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom Geachte heer Jansen,

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt:

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt: Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING De Vestelier financiële diensten V.O.F. De heer XXXXXXXXX Laan door de Veste 1 5708 ZZ HELMOND Tevens per gewone briefpost en per e-mail Datum 22 juni

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm.

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm. AFM Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM Datum 25 juni 2015 Ons kenmerk DaVe-14 122509 Pagina 1 van 6 Kopie aan DNB Telefoon 020 - Email Betreft 797 2760 Remco.de.Heijafm.NL

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

VERZONDEN - 1 SEP 2015

VERZONDEN - 1 SEP 2015 .Gemeente lemen Ons kenmerk Uw kenmerk Uw aanvraag Bijlagen Beh.ambtenaar Telefoonnummer Emailadres mr. D. Walraven 020-3144793 d.walraven@diemen.nl Aan Advocatenkantoor Kerpestein T.a.v. de heer G.M.

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Last onder dwangsom 31 juli 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Last onder dwangsom 31 juli 2012 Stichting OZIS Drechtsteden T.a.v. De heer R. Peters Espenhof 2 3355 BM PAPENDRECHT Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens

Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens Begripsomschrijvingen Digitale gegevens: gegevens waarover de onderneming in elektronische vorm beschikt of kan beschikken. Functionaris verschoningsrecht:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/087 2 Klacht Op 16 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer mr. S., advocaat te Boxtel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWO:2002:AE6600

ECLI:NL:RBZWO:2002:AE6600 ECLI:NL:RBZWO:2002:AE6600 Instantie Rechtbank Zwolle Datum uitspraak 16-08-2002 Datum publicatie 09-09-2002 Zaaknummer 02/859 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013 AANGETEKEND Opvoedpoli B.V. T.a.v. het bestuur mevrouw L. Bijl Houtmankade 332 1013 RR AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

AFM. regulier verstuurd Berglieuvel B.V. Kasteelsestraat NZ MILL. Datum. Ons kenmerk Pagina 1 van 11. Telefoon

AFM. regulier verstuurd Berglieuvel B.V. Kasteelsestraat NZ MILL. Datum. Ons kenmerk Pagina 1 van 11. Telefoon 797 AFM Aangetekend en regulier verstuurd Berglieuvel B.V. Kasteelsestraat 6 5451 NZ MILL Datum Pagina 1 van 11 Telefoon 020-797 E-mail @afin.nl Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie