STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/54 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD BEROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECTUUR I N H O U D 1 INLEIDING Ontstaan van de werkgroep Onderwijscontext 2 2 HET BEROEPSPROFIEL Inleiding Omschrijving Het beroepsdomein van de architect De ruimtelijke dimensie De contextuele en sociale dimensie De beeldende dimensie De beroepsvaardigheden van de architect Esthetische vaardigheden Organisatorische vaardigheden Technische vaardigheden Maatschappelijke vaardigheden Intellectuele vaardigheden Beroepenveld Maatschappelijke oriëntatie De Belgische context van het beroep Beroepsomkadering Beroepsverantwoordelijkheid De Europese context van het beroep 12 3 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL De beroepsvormen Beroepsactiviteit 14 4 BIBLIOGRAFIE 16 5 MEDEWERKERS 17 BIJLAGEN Bijlage : Deontologische norm van de AINB 18

4 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 1 1 INLEIDING 1.1 Ontstaan van de werkgroep Op 22 maart 1995 heeft de Minister aan de VLOR opgedragen het overleg te organiseren over de opstelling van beroeps- en opleidingsprofielen. Op 10 oktober 1995 worden definitief de voorzitters van de verschillende werkgroepen aangeduid en samengeroepen. Zij ontvangen de nodige richtlijnen voor het samenstellen van hun werkgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van de onderwijswereld als vertegenwoordigers van de beroepswereld moeten zetelen. Voor het studiegebied Architectuur komen drie hogescholen in aanmerking: Hogeschool Antwerpen, Departement Architectuur, Mutsaertstraat 31, 2000 Antwerpen, Basisopleiding: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Hogeschool voor wetenschap en kunst, Departement Architectuur Sint-Lucas Campus Brussel, Paleizenstraat 65-67, 1030 Brussel, Basisopleiding: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Campus Gent, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent, Basisopleidingen: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Architectuur, Universitaire Campus Gebouw E, 3590 Diepenbeek, Basisopleidingen: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Het departement Architectuur Sint-Lucas omvat ook de basisopleiding Interieurvormgeving van één cyclus, maar deze wordt opgenomen in een andere werkgroep. Bij de samenstelling van de werkgroep verklaren de drie departementshoofden zich bereid te participeren en dit voor beide basisopleidingen. Op deze wijze zijn de drie betrokken hogescholen gelijkwaardig vertegenwoordigd. De beroepswereld is representatief te omvatten door: de Orde van Architecten, Nationale Raad, Livornostraat 160, Bus 2, 1050 Brussel de BVA Bond van Vlaamse Architecten (Vlaamse vleugel van de FAB, Federatie van Architectenverenigingen van België) Ernest Allardstraat, 21, 1000 Brussel. de AINB, Associatie van Interieurarchitecten van België, Spastraat 8, 1000 Brussel Zowel de AINB als de BVA zijn vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor de Middenstand. Er werd besloten dat later zou uitgemaakt worden of, hetzij uitbreiding van de werkgroep, hetzij een subwerkgroep, nodig zou zijn bij de studie van de basisopleiding Interieurarchitectuur.

5 2 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Aldus werd de volledige werkgroep samengesteld als volgt: Bongaerts Peter, Provinciale Hogeschool Limburg, departementshoofd De Schepper Jan, namens de AINB Janssens A.J. Lode, Hogeschool voor wetenschap en kunst, departementshoofd, (voorzitter werkgroep) Toubhans Walter, Hogeschool Antwerpen, departementshoofd tot juni '96 vervangen door De Wachter Sylvain, departementshoofd, juli '96 vervangen door Schellekens Paul, voor architectuur, en Plasmans Rob, voor interieurarchitectuur, vanaf aug.'96 Van Cauwenberghe Piet, namens de BVA Vauterin Bernard, namens de Orde van Architecten aanvankelijk vervangen door Verbruggen Herwig, directeur Door de dubbele vertegenwoordiging vanwege de Hogeschool Antwerpen werd vanaf okt. '96 toegelaten dat ook de andere hogescholen een interieurarchitect toevoegen: Botte Manu, Hogeschool voor wetenschap en kunst Van de Wijngaert Walter, Provinciale Hogeschool Limburg Een eerste werkvergadering greep plaats in de VLOR, in bijzijn van de Heer Luc Robijns op 14 dec Tussen eind feb.'96 en begin juni '96 heeft de werkgroep geoordeeld beter niet samen te komen, gezien de Hogeschool Antwerpen niet over een officieel vertegenwoordiger kon beschikken. Na een twaalftal vergaderingen kan de werkgroep nu haar eerste dossiers Beroepsprofiel Architectuur en Beroepsprofiel Interieurarchitectuur neerleggen. 1.2 Onderwijscontext Het is duidelijk dat het initiatief uitgaat van de Heer Minister Luc Van Den Bossche, Vlaams Minister van onderwijs en dit in het kader van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Zonder afbreuk te doen aan de autonomie die met dit decreet aan het hogeschoolonderwijs werd gegeven, wenst de Minister door de gezamenlijke omschrijving van Beroeps- en Opleidingsprofielen de maatschappelijke relevantie en verantwoordelijkheid gewaarborgd te zien van dit onderwijs (zie vooral art. 36 van het decreet). Vanuit dit kader is het belangrijk de volgende vaststellingen voor ogen te houden: Hogescholen zijn, in het belang van de samenleving, terzelfder tijd werkzaam op het gebied van het hogeschoolonderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en eventueel het projectmatig wetenschappelijk onderzoek in het kader van een samenwerking met een binnenlandse of buitenlandse universiteit of derden. Daarenboven maakt de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten deel uit van de opdracht van de hogescholen. Dit is de zending van de hogescholen volgens art. 3 van het decreet. Het hogeschoolonderwijs is hoger onderwijs van academisch niveau, en derhalve geen hoger beroepsonderwijs.

6 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 3 Enerzijds is het duidelijk dat een beroepsprofiel omschreven voor en vanuit de beroepswereld zelf, een andere betekenis kan krijgen; doch dit behoort niet tot de opdracht van deze werkgroep. Anderzijds blijkt uit de zending van de hogescholen dat de opleiding in het studiegebied Architectuur een ruimere academische opdracht heeft dan degene die enkel leidt tot de beroepen architect en interieurarchitect.

7 4 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 2 HET BEROEPSPROFIEL 2.1 Inleiding Hoewel er vanuit de Raad van de Europese Gemeenschap geen richtlijnen te noteren vallen die specifiek de werkzaamheden op het gebied van de interieurarchitectuur omschrijven, zouden bepaalde elementen uit de gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden op het gebied van de architectuur als aanwijzing kunnen dienen. De werkgroep heeft echter geoordeeld dat een dergelijke interpretatie haar bevoegdheid te buiten gaat. In eigen land werd in 1988 door de Hoge Raad voor het Artistiek Hoger Onderwijs een ontwerpadvies geformuleerd met betrekking tot de opleiding Interieurarchitectuur. Hierbij werd geadviseerd ( ) dat enkel de op dat ogenblik bestaande opleidingen van 4 jaar, zouden overgaan naar het Lange Type, en dit binnen het kader van de structuur Hoger Kunstonderwijs. Daarbij werd gesteld dat: de opleiding in interieurarchitectuur gelijkwaardig is aan deze van architectuur en deze van productontwikkeling of industriële vormgeving Hoewel historisch verbonden met en integrerend deel van het architectuurgebeuren, moet de eigenheid van interieurarchitectuur worden geëerbiedigd. Er werd voorgesteld een opleiding van jaar te voorzien, waarvan de eerste cyclus zou leiden tot de graad van kandidaat in de interieurarchitectuur, en de tweede cyclus tot licentiaat in de interieurarchitectuur. Het Decreet van 23 oktober 1991 heeft deze adviezen een vrij verschillende wettelijke grond gegeven: in de scholen met een architectuuropleiding kon geopteerd worden voor 4 jaar interieurarchitectuur (twee cycli), mits afschaffing van de opleiding van één cyclus de eerste cyclus leidt tot de graad van kandidaat in de architectuur; de tweede cyclus leidt tot het diploma van interieurarchitect de andere, bestaande opleidingen van 4 jaar, evenals de enige bestaande opleiding van 3 jaar, worden omgevormd tot opleidingen van één cyclus (nl. 3 jaar graduaat Interieurvormgeving) De Vaste Raad van het Hoger Onderwijs formuleert in haar advies van anderzijds dat: "zelfs wanneer een specifieke professionele vorming beoogt wordt, dan nog kan geen enkele vorm van hoger onderwijs als louter beroepsopleiding omschreven worden". Het is juist het abstractieniveau dat bepalend is voor het hoogste niveau van onderwijs.

8 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 5 Het hoger onderwijs van twee cycli, van academisch niveau, is evenzeer als het academisch onderwijs, sterk verbonden met de wetenschappelijke onderbouwing, maar zal tevens zorgen voor conceptuele, creatieve en relevante toepassingen van dit onderzoek en de toetsing van de resultaten aan de realiteit. Een nauw contact met de beroepswereld is dus nodig. Het Decreet van 13 juli 1994 heeft het grootste gedeelte van de adviezen van de Vaste Raad een wettelijke grond gegeven. Zo wordt daarin gesteld dat "de basisopleidingen van twee cycli (architectuur, respectievelijk interieurarchitectuur) en de overeenkomstige graden van academisch niveau zijn en dus gestoeld zijn op wetenschappelijke kennis. In het geheel dragen ze bij tot de algemeen menselijke vorming en zijn ze in het bijzonder gericht op de toepassing van de wetenschappen, het zelfstandig denken en het ontwikkelen van de creativiteit." Dit tegenover de opleidingen van één cyclus die "gericht zijn op het verwerven van beroepsvaardigheden, gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde kennis. In het geheel dragen ze bij tot de algemeen menselijke vorming en zijn ze in het bijzonder gericht op de praktische toepassing van de wetenschappen, het zelfstandig denken en het ontwikkelen, van creativiteit en beroepsvaardigheid." In de brief van van de Minister aan de VLOR, wordt een belangrijke verduidelijking gegeven naar de context en de bedoeling van het omschrijven van de beroepsprofielen: Afgezien van de grote autonomie waarover de hogescholen vanaf 01 sept. 95 beschikken, kunnen zij zich echter niet onttrekken aan hun maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid. Het werken op grond van beroepsprofielen, opleidingsprofielen en basiscompetenties is daarom een dwingende noodzaak. De Dienst voor Onderwijsontwikkeling hanteert verder de volgende definitie: Een beroep is een geheel van bijeenhorende taken; de onderlinge samenhang en de aard van die taken zijn onafhankelijk van de organisatie waarbinnen de arbeid verricht wordt; over dit geheel bestaat een maatschappelijke consensus. Een taak is een geheel van handelingen gericht op een omschreven prestatie, rekening houdend met de middelen waarover de beoefenaar beschikt en de eisen die hem zijn gesteld. In de directieven van de VLOR luidt de definitie van het beroepsprofiel tenslotte als volgt: het beroepsprofiel is een geordende opsomming van taken, die doorgaans in een beroep of functie worden uitgevoerd en van de kwaliteitsstandaarden en vereiste kwalificatie die daarvoor gelden. In deze opsomming komen best ook toekomstige beroepsuitzichten aan bod. Veranderingen in technologie en arbeidsorganisatie beïnvloeden veranderingen in de vereiste kwalificaties en kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen in de tewerkstelling.

9 6 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 2.2 Omschrijving Architect is hij of zij die architectuur maakt - daarom maken we in eerste instantie geen onderscheid tussen architect en interieurarchitect. De term architect wordt in deze introductie in overdrachtelijke zin gebruikt voor de beroepscategorieën architect en interieurarchitect en mag dus niet geïndividualiseerd worden voor elke beroepsbeoefenaar. Deze introductie vertolkt een visie die steunt op een positief begrip van de eigen en dus immanente dynamiek van het beroep zelf. Concreet kan dit door een beschrijving van het specifieke domein waarop de architect op basis van zijn opleiding gerechtigd is om beroepsmatig te handelen. Binnen dat domein bezit het handelen van de architect een grote maatschappelijke relevantie en kunnen de diverse beroepscategorieën zich in brede zin ontwikkelen, doch steeds afhankelijk van tal van maatschappelijke randvoorwaarden Het beroepsdomein van de architect Het specifieke beroepsdomein van de architect is uiteraard dat van de architectuur. Dat is natuurlijk een tautologische bepaling. Daarom is het nuttig het beroepsdomein architectuur passend te omschrijven door middel van enkele basiscategorieën en hun bijhorende dimensies De ruimtelijke dimensie Zowel beschouwd vanuit de eeuwenlange traditie als vanuit de hedendaagse context van de architectuur kan er geen twijfel over bestaan dat de architect beroepsmatig omgaat met ruimte. Onder ruimte wordt verstaan: de meervoudige dimensie van de materiële wekelijkheid. De objectpool van het werk van de architect staat steeds in relatie tot ruimte. Voor de architect speelt de beroepsactiviteit zich niet alleen direct of indirect af in de ruimte, zij bestaat vooral uit het vormgeven van een klein of een groot deel van de ruimte. Hierdoor is het werk van de architect zeer fysisch en tastbaar voor de anderen De contextuele en sociale dimensie Het beroepsdomein van de architect heeft niet alleen een zeer belangrijke objectpool. Het is evenmin los te denken van de subjectpool. De architect gaat niet op een zuiver objectieve wijze om met ruimte. Ze is voor hem altijd wezenlijk subjectbetrokken. Die ruimte is steeds op één of andere wijze een leefruimte van en voor een individu, een micro- of een macrogemeenschap. Daarom kan men in een hedendaags perspectief stellen dat de categorie van de leefbaarheid een zeer beslissende dimensie van het beroepsdomein van de architect uitdrukt. De leefbaarheid van de ruimte krijgt in toenemende mate een maatschappelijke en ook politieke dimensie - zie bijvoorbeeld het maatschappelijke en politieke debat over het (opnieuw) leefbaar maken van de steden.

10 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT De beeldende dimensie Het beroepsdomein van de architectuur kan slechts tot op zekere hoogte worden beschreven vanuit de object- en subjectpolariteit. Het domein bezit namelijk ook een wezenlijke dimensie die deze polariteit overstijgt. Bedoeld is de wezenlijke culturele dimensie van het beroepsdomein architectuur. De cultuurwaarde van de objectruimte die de architect creëert, is steeds groter dan haar subjectwaarde. De culturele meerwaarde is op een eigentijdse wijze weergegeven in de wereld van het beeld, want binnen het beroepsdomein van de architectuur is de ruimte wegens haar materieel wezen altijd beeldend. Omdat de menselijke beschaving in de loop van de 20ste eeuw in het stadium van de beeldcultuur gekomen is, is het vanzelfsprekend dat de architect in de toekomst beroepshalve meer beeldbewust en dus beeldkritisch zal handelen De beroepsvaardigheden van de architect Om op het beroepsdomein architectuur verantwoord te kunnen handelen, moet de architect over een geheel van diverse beroepsvaardigheden beschikken. Het woord vaardigheid wordt hier gebruikt in de betekenis van bekwaamheid. De architect is iemand die gereed is om de leefbare ruimte in al haar aspecten te ontwikkelen. Uiteraard is het onmogelijk om al die vaardigheden op een even volmaakte wijze te verwerven en te bezitten. Toch dient de architect van iedere vaardigheid een voldoende graad en van enkele een uitstekende graad te bezitten, afhankelijk van zijn specifieke beroepsbeoefening Esthetische vaardigheden De architect handelt binnen zijn beroepsdomein vanuit, onmisbare esthetische vaardigheden. Esthetisch gaat terug op het Griekse aistheisis, hetgeen het vermogen om zintuiglijk waar te nemen betekent. Een architect is esthetisch bekwaam, want hij gaat zintuiglijk vaardig om met de ruimte. Concreet houdt dit het volgende in: ruimte waarderen: de architect is iemand die een gegeven of een toekomstige ruimte op haar esthetische kwaliteiten kan onderzoeken en beoordelen; dit gaat zowel over de ruimte en vorm van het object als de meso en macro stedenbouwkundige ruimte. ruimte ontwerpen: een wezenlijk aspect van het beroep architect bestaat in het creatieve moment van het ontwerp van de ruimte; tijdens het ontwerp komt dan de vormgeving tot stand. het programma ontwikkelen en beheersen: het principieel onderscheid tussen de vrije beeldende kunstenaar en de architect bestaat in de gebondenheid van het architectuur -ontwerp; de gebondenheid die hier is bedoeld, betreft in de eerste plaats de interne gebondenheid; het ontwerp van de architect wordt niet alleen door een analyse van de vorm, maar evenzeer en zelfs tegelijkertijd door het programma van het project bepaald; het specifieke van de esthetische vaardigheid van de architect bestaat er juist in dat hij, behalve de vormgeving van de ruimte, ook het inhoudelijk programma dat de ruimte gaat bepalen, ontwikkelt en beheerst.

11 8 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Organisatorische vaardigheden Zonder een aantal organisatorische vaardigheden kan de architect niet verantwoord zijn beroep uitoefenen. Met het woord organisatorisch wordt bedoeld dat de architect binnen zijn domein ook een organisator dient te zijn. Dat houdt concreet in: de procesbeheersing: op organisatorisch vlak moet de architect binnen zijn beroepsdomein het ontstaansproces van de ruimte kunnen beheersen. Hij kan de volledige weg van het concept tot aan de uitvoering en afwerking van het ontwerp overzien, begeleiden, sturen, kortom beheersen; dat impliceert dat hij iemand is die niet alleen goed in teamverband functioneert, maar ook een team kan inspireren, motiveren en leiden de budgetbeheersing: een andere belangrijke organisatorische vaardigheid die onlosmakelijk deel uitmaakt van de beroepshandeling van de architect, betreft de budgetbeheersing; architect urale ruimteschepping is wegens haar duurzaamheid een belangrijke economische handeling waarvan de budgetbeheersing een substantieel deel uitmaakt het teamwork: een hechte samenwerking met opdrachtgever en producent/uitvoerder, maar ook met aanvullende specialisten als ingenieur, landmeter, projectmanager, evenals het instaan voor de architecturale coördinatie Technische vaardigheden De architect kent de methodes om zijn ontwerpen in materiële ruimte om te zetten, voornamelijk via grafische technieken: materialen: kennis van de materialen en hun toepassing, hun voor- en nadelen, hun verwerking constructie: grondige kennis van de constructieprincipes en hun duurzaamheid, nodig om het ontwerp volgens al zijn vereisten te realiseren uitvoeringstechnieken: kennis van de huidige technische mogelijkheden en beperkingen inzake uitvoering voorstellingstechnieken: door tekeningen, maquettes, prototypes, computeranimaties, enz en beschrijvende teksten het ontwerp uitwerken tot een haalbaar en uitvoerbaar bouwdossier Maatschappelijke vaardigheden De architect heeft inzicht in de brede context waarin zijn beroep is ingebed. Hij kent de achtergronden en de waarden van zijn maatschappelijke opdracht en behandelt deze vanuit ethisch oogpunt: de stedenbouwkundige context, de historische achtergronden, de sociaal-economische draagkracht, het respect voor gebruikers, de duurzaamheid van gebouwen en constructies, het milieu, Hij heeft inzicht in de wet- en regelgeving met betrekking tot het ontwerpen van ruimtes en hun uitvoering: beroepsaansprakelijkheid, beroepsdeontologische regels, technische normering, veiligheidsreglementering, stedenbouwkundige wetten en regels, milieunormen en -wetten, enz.

12 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Intellectuele vaardigheden De vorige vier basisvaardigheden culmineren in een fundamentele intellectuele basishuishouding. De architect behoort beroepsmatig tot de maatschappelijke groep van intellectuelen omdat hij in staat is tot: conceptueel denken: hij heeft niet alleen toegang tot het conceptueel denken, hij kan er zich ook dynamisch in bewegen en daardoor zelf concepten binnen zijn beroepsdomein ontwikkelen; in de architecturale concepten vloeien technische, esthetische en organisatorische vaardigheden in elkaar tot een beheersing van het grote aantal variabelen dat het beroepsdomein inhoudt bewustmaken: hij speelt een eersterangsrol om individuen, gezinnen, alsook maatschappelijke, industriële en politieke verantwoordelijken een kritisch en kwalitatief ruimtebewustzijn bij te brengen; er heerst immers een algemeen verspreid ruimteanalfabetisme, niettegenstaande het algemeen menselijk feit dat iedereen individueel en in groep voortdurend ruimtebepalende initiatieven neemt verwerken van informatie: in toenemende mate bestaat de intellectuele vaardigheid in het beheersen, beheren en verwerken van een onophoudelijke informatiestroom, en in het kritisch-productief omgaan met de alomtegenwoordige informatiemedia; het beroep van architect steunt uit de eigen aard van zijn wezen op het kunnen verwerken van accurate informatie die zich uitstrekt over de diverse terreinen van zijn beroepsactiviteit (maatschappij, technologie, kunst, cultuur,...). 2.3 Beroepenveld Van de gediplomeerde interieurarchitect. (vanaf hier wordt in de tekst de term interieurarchitect gebruikt omdat het over een specifieke beroepsuitoefening gaat). Het interieur vertegenwoordigt een continu proces van verandering, ontwikkeling, en omgang met het "gebouwde". Deze voortdurende en efemere invulling, is het werkdomein waarbinnen de interieurarchitect actief is. De interieurarchitect vertrekt vanuit bestaande of geplande, architectonische volumes: hij behandelt de omsloten ruimten en vult ze in naar vorm, functie en detaillering. Concreet betekent dit dat hij vanuit een gefundeerde visie met zijn specifieke deskundigheid concepten creëert en tot stand brengt. De interieurarchitect legt zich vanuit een totaalconcept toe op de microstructuur, terwijl hij de macrostructuur gebruikt als een gegeven. Het werkdomein gaat bijgevolg van object tot het stedelijk interieur, met speciale zorg voor dat deel van de gebouwde omgeving waar sprake is van directe en intense relatie tot de mens; de gebruiker.

13 10 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Maatschappelijke oriëntatie De interieurarchitect inspireert, stimuleert en begeleidt gebruikers opdat zij de kracht zouden vinden om zichzelf en de wereld waarin wij leven te vertalen in een toegeëigend leefklimaat; hij helpt hen zich de directe omgeving eigen te maken. Hij staat er borg voor dat de mogelijkheden daartoe gevrijwaard en/of heroverd worden. Deze taak is inherent aan de materiële en aan de culturele waarden, die bij het ontwerpen en bij de uitvoering van het "interieur" op het spel staan. Tot zijn ontwerptaken behoren de conceptie, organisatie, inrichting, uitrusting van ruimten, de creatie van objecten en concepten. Hij draagt de gehele of gedeelde verantwoordelijkheid voor de hem toevertrouwde materiële en morele waarden. Hij is een creatief en zelfstandig denkend ontwerper, die zowel technisch - esthetisch - functioneel als budgetair ruimten, interieurs en objecten ontwerpt en toezicht houdt bij de uitvoering. Hij oordeelt over de architecturale en technische kwaliteiten van ruimten en interieurs, rekeninghoudend met ondermeer de economische realiteit en de heersende wetgeving. Hij verricht onderzoek naar de historiek van gebouwen en interieurs in hun omgeving en hij formuleert adviezen inzake bescherming, restauratie, renovatie en herbestemming. Hij maakt zijn ontwerpen inzichtelijk voor anderen door beeld, geschrift en woord. Hij geeft leiding aan medewerkers en uitvoerders. Hij heeft de autoriteit in zijn beroep om samen te werken met en zich te laten adviseren door deskundigen. Hij treedt op als raadgever of expert ondermeer in adviesorganen en openbare besturen De Belgische context van het beroep Beroepsomkadering Het beroep van interieurarchitect is tot op heden niet beschermd, noch de titel noch de beroepsuitoefening. De opleiding tot interieurarchitect ressorteert onder het hoger onderwijs van academisch niveau en behelst twee cycli van elk twee jaar, waarvoor de graden van kandidaat in de architectuur (1ste cyclus) en het diploma van interieurarchitect (2de cyclus) verleend worden (zie decreet van betreffende de Hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap). Deze opleiding vervangt de vorige opleiding binnenhuisarchitectuur met een studieduur van vier jaar.

14 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 11 De AINB, Associatie van Interieurarchitecten van België VZW werd opgericht in 1952 en is de enige officieel erkende beroepsorganisatie in België voor de professionele interieurarchitect. De AINB is sedert 1963 lid van de I.F.I. (Internationale Federatie van Interieurarchitecten) en van de ECIA (European Council of Interior Architects), en is sedert 1980 vertegenwoordigd in de Hoge Raad van de Middenstand. Op de algemene statutaire ledenvergadering van 16 maart 1990 is de Beroepsvereniging voor Binnenhuisarchitecten (BvB) omgevormd tot AINB vzw Associatie van Interieurarchitecten van België. Alle leden van de AINB beschikken over de vereiste bekwaamheidsbewijzen en zijn gehouden om de voorschriften en de deontologische normen van de beroepsvereniging na te leven (zie bijlage). In België is de interieurarchitect niet verplicht lid te zijn van een beroepsvereniging. De rechtspraak heeft nood aan een duidelijk statuut van de interieurarchitect. Momenteel heeft de AINB een ontwerp van wettekst klaar ter bescherming van de beroepstitel van interieurarchitect. In België is de interieurarchitect in de uitoefening van zijn beroep beperkt door: de wet van op de bescherming van de titel en het beroep van architect : Art 1 1 : Niemand mag de titel voeren van architect, noch het beroep uitoefenen, indien hij niet in het bezit is van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd welke vereist zijn voor het bekomen van dit diploma. Art 4 : De staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren moeten een beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaandelijke aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd. en de wet van tot instelling van een Orde van Architecten: Art 5 : Niemand mag in België het beroep van architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven. De interieurarchitect behoudt in elk geval het auteursrecht en meer bepaald het artistiek eigendomsrecht van alle door hem gemaakte studies en plannen. In geen geval mogen deze zonder zijn toestemming op één of andere manier gereproduceerd worden. Hetzelfde geldt voor het uiteindelijk verwezenlijkte ontwerp (wet van op de rechten van de auteur).

15 12 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Beroepsverantwoordelijkheid De interieurarchitect blijft voor het gepresteerde werk aansprakelijk conform in Art en Art van het Burgerlijk Wetboek, naar analogie met de architect. De interieurarchitect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor die bepaalde delen welke hij zelf niet ontworpen heeft. Hetzelfde geldt wat betreft schade, die de opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek en/of verdere bepalingen. Dit geeft de interieurarchitect een bijzonder statuut dat hem verplicht de technische vereisten en de controle op de werken als essentiële onderdelen van zijn beroepsactiviteit te beschouwen. Burgerlijk Wetboek art. 1792: "Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door gebrek in de bouw, zelfs door ongeschiktheid van de grond, zijn de architect (interieurarchitect, naar analogie) en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk." Burgerlijk Wetboek art. 2270: "Na verloop van tien jaren zijn de architecten (interieurarchitecten naar analogie) en de aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid De Europese context van het beroep De opleiding van academisch niveau tot interieurarchitect is noodzakelijk om in de Europese Gemeenschap het beroep van interieurarchitect te kunnen uitoefenen. In de Europese Gemeenschap is er in de ons omringende lidstaten Nederland en Duitsland een volwaardige titelbescherming van de interieurarchitect. In Frankrijk erkent de Nationale Raad van de Orde van Architecten de titel van interieurarchitect onder de voorwaarden bepaald door de commissie. De aldus gekwalificeerde interieurarchitecten mogen de titel voeren van "Architecte d'intérieur" OPQAI (Office Professionel de Qualification des Architectes d'intérieur). In andere lidstaten is er geen duidelijke titelbescherming van de interieurarchitect. Het ECIA voert acties om in alle lidstaten aan te sporen tot een titelbescherming van de interieurarchitect. De interieurarchitect heeft in geen enkele lidstaat van de Europese Gemeenschap een beroepsbescherming; zij worden in de meeste lidstaten ook niet beperkt in hun beroepsuitoefening door een bouwreglementering of een beroepsbescherming van de architect. In Duitsland is er een beperkte bouwreglementering die verschillend is voor elke deelstaat. In Frankrijk, Italië en Spanje is er een beperking op de beroepsuitoefening van de interieurarchitect door een reglementering min of meer te vergelijken met België (zie Belgische context).

16 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 13 3 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL 3.1 Beroepsvormen De interieurarchitect is een deskundige op het gebied van de interieurarchitectuur, een bijzonder aspect van het architecturaal geheel. De interieurarchitectuur kan worden omschreven als de planning, de vormgeving en de realisatie van binnenruimten die met de leefomstandigheden van de mens te maken hebben. De interieurarchitect is de ontwerper, de vertrouwensman en de raadgever van de opdrachtgever, hij ontwerpt als dusdanig de uit te voeren werken. De interieurarchitect oefent een vrij en intellectueel beroep uit. Hij kan zijn beroep uitoefenen als : zelfstandige met eigen bureau: runt als zelfstandige een éénmanspraktijk, al dan niet met de hulp van bediende(n) of medewerker(s) zelfstandige binnen een vennootschap, in de vorm van een associatie met mogelijke andere disciplines zoals: architect, ingenieur, landschapsarchitect, designer... medewerker: als freelancer is hij zelfstandige en wordt per opdracht vergoed volgens een overeenkomst; als bediende ontvangt hij een verloning ambtenaar of beambte in overheidsdienst interieurarchitect - lesgever: zijn statuut laat in bepaalde gevallen de combinatie toe met zelfstandige uitoefening van het beroep van interieurarchitect In deze hoedanigheid kan hij ondermeer optreden als: ontwerper, werfleider, vormgever, monumentenzorger, deskundige, gerechtsexpert, gebouwenbeheerder, adviseur, raadgever, onderzoeker Ongeacht zijn statuut moet de interieurarchitect de nodige onafhankelijkheid hebben (integriteit) om zijn beroep uit te oefenen en de verantwoordelijkheid opnemen voor de daden die hij stelt. Al naargelang zijn statuut en volgens bovengenoemde deontologie van de AINB wordt de interieurarchitect vergoed met een honorarium, per vacatie, een wedde of bezoldiging die hem middelen van bestaan verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid. Op de omzet van een naar eigen ontwerp vervaardigd industrieel product kunnen royalty s geïnd worden. Andere vormen van vergoedingen zijn onverenigbaar met de plichtenleer van het beroep. Alle handelsactiviteiten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging vallen hoe dan ook buiten de grenzen van zijn werkterrein.

17 14 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 3.2 Beroepsactiviteit Het werkterrein van de interieurarchitect is vrij uitgebreid en strekt zich uit over vele domeinen van de menselijke activiteit. De activiteiten van de interieurarchitect voldoen aan esthetische, functionele en technische eisen ; dit vanuit inzicht in de werking en begrenzing van ruimten en de doorbreking daarvan, alsmede in de werking van ruimten onderling in het bijzonder wat betreft vorm en verhouding. Tot zijn ontwerptaken behoren ondermeer: de conceptie, organisatie, inrichting en uitrusting van binnenruimten; dit niet enkel van woningen, doch eveneens van openbare en particuliere gebouwen het concept en de uitwerking van tentoonstellingen en standen de creatie van objecten, zowel ambachtelijk als semi-industrieel voor eenvoudige productie Door specialisatie, opleiding of in samenwerking kunnen nauwverwante doch afzonderlijke disciplines ook tot zijn ontwerptaken behoren. 1 Het concept, het ontwerp en de uitwerking van theater en van televisie- en filmdecor. 2 Restauratiewerken van historische interieurs en objecten. 3 De grafische vormgeving van de binnenruimten. 4 De conceptie, organisatie en uitrusting van openbare ruimten, parken en monumenten. De inbreng van de interieurarchitect bij het bepalen van het straatbeeld en het ontwerpen, inrichten en bemeubelen van pleinen is de laatste jaren toegenomen gelijklopend met de verhoogde aandacht voor de revalorisatie van stads- en dorpskernen. De beroepsactiviteit van een interieurarchitect situeert zich voornamelijk rond wat de AINB als volledige opdracht omschrijft, indeelt in haar respectievelijke categorie en koppelt aan een ereloonschaal. De opdracht van de interieurarchitect wordt hier vereenvoudigd tot een overzichtelijk takenpakket met bruikbare, onderscheiden delen die als afzonderlijke fasen bij een ontwerpopdracht kunnen uitgevoerd worden. Afhankelijk van de opdracht kunnen in de praktijk verschillende varianten voorkomen. De meeste opdrachten omvatten de volledige artistieke leiding over het project (of object), van het ontstaansproces tot en met de realisatie (of productie) ervan, vaak ondersteund door de grafische vormgeving in de meest brede zin. Zij analyseren (informeren, onderzoeken van behoeften en/of van de haalbaarheid), ontwerpen, overleggen met opdrachtgever, gebruikers en controlerende instanties. Zij ramen en begroten de kosten en stellen het uitvoeringsdossier samen; zij onderhandelen met uitvoerders en producenten en zij begeleiden de uitvoering tot in de kleinste details. Het onderzoeken van de behoeften (bij projecten), van de noodzakelijkheid (bij objecten) of de haalbaarheid in het algemeen, gaat het ontwerpen vooraf. Bij de voorstudie en - na uitvoerige dialoog - bij het definitieve ontwerp, worden alle mogelijke media en voorstellingstechnieken (twee- en driedimensionaal)

18 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 15 ingezet, nodig om onder de beste omstandigheden te oordelen over de mogelijke realisatie. Het opsommend, technisch en gedetailleerd beschrijven van het ontwerp geeft de uitvoerder of de fabrikant voldoende informatie om zowel een juiste kostprijs te berekenen als alles correct en volgens planning uit te voeren of te produceren. Permanent overleggen en coördineren met opdrachtgever en uitvoerder(s), desgevallend aanvullend gedocumenteerd en gespecificeerd, begeleiden het wordingsproces van het ontwerp. Tussentijds controleren van uitvoeringen en van gedeeltelijke afrekeningen, helpen het beheren en beheersen van de vooropgestelde budgetten.

19 16 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 4 BIBLIOGRAFIE Adviezen van de Vaste Raad voor Hoger onderwijs (Eigenheid Hoger Onderwijs ). Adviezen van de Hoge Raad van het Artistiek Hoger onderwijs (Interieurarchitectuur ). Architectuur als discipline; Bart Goldhoorn, 1996 NAI uitgevers. Architectuuronderwijs: didactiek, methoden en technieken; A. de Scheemaker, 1995, Delftse Universitaire Pers. Architectenberoep in België: economisch profiel, Orde van Architecten, mei '94. Beroepspraktijk en architectuuronderwijs; A. Straub, 1995, Delftse Universitaire Pers. Decreet Coens van en Decreet Van Den Bossche van Europe and architecture tomorrow; White Paper, 1995; Architects' Council of Europe. Europese richtlijn 85/384/EEG van 10 juni 1985 en...documenten III/F/9125/3/89- NL, III/F/5175/1/92-NL en III/5283/1/93-NL. Europese SEDOC-systeem: niveaubepaling van het beroep (art. 2 Besluit van de Raad van ). KB. Van en wijziging van betreffende werken zonder tussenkomst van de architect. Onderwijzen en leren (naar een cognitieve samenleving), 1995 Europees witboek. Onderzoek naar Actualisering van de Architectenstage, CAO J. Meskens, Opleidingen in architectuur en vormgeving; M. Bonneu, 1994 Mijn Toekomst. Persnota BVA Repertorium van de landschapsarchitecten, BVTL - ABAJP, Wortels van het architectuuronderwijs; De Kooijman, 1995, Delftse Universitaire Pers. Opmerking De teksten onder punt 2.11 en 2.12 zijn voor het overgrote deel geschreven op basis van een tekst van de heer Sylvain de Bleeckere, dr. Wijsbegeerte.

20 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 17 5 MEDEWERKERS Samenstelling werkgroep Bongaerts Peter, Provinciale Hogeschool Limburg, departementshoofd De Schepper Jan, namens de AINB Janssens A.J. Lode, Hogeschool voor wetenschap en kunst, departementshoofd, (voorzitter werkgroep) Toubhans Walter, Hogeschool Antwerpen, departementshoofd tot juni '96 vervangen door De Wachter Sylvain, departementshoofd, juli '96 vervangen door Schellekens Paul, voor architectuur, en Plasmans Rob, voor interieurarchitectuur, vanaf aug. '96 Van Cauwenberghe Piet, namens de BVA Vauterin Bernard, namens de Orde van Architecten aanvankelijk vervangen door Verbruggen Herwig, directeur

STUDIE 60 BEROEPSPROFIEL. architect (m/v)

STUDIE 60 BEROEPSPROFIEL. architect (m/v) STUDIE 60 BEROEPSPROFIEL architect (m/v) BEROEPSPROFIEL architect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : architectuur beroep : architect Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

N Interieurarchitect A 04 Brussel, 28.09.2007 MH/BL/JP A D V I E S. over

N Interieurarchitect A 04 Brussel, 28.09.2007 MH/BL/JP A D V I E S. over N Interieurarchitect A 04 Brussel, 28.09.2007 MH/BL/JP A D V I E S over TWEE VERZOEKSCHRIFTEN TOT BESCHERMING VAN DE TITEL VAN INTERIEURARCHITECT VOORGESTELD DOOR DE ASSOCIATIE VAN INTERIEURARCHITECTEN

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld na indiening van het verslag

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld na indiening van het verslag Stuk 548 (1990-1991) - Nr. 5 VLAAMSERAAD ZITTING 1991-1992 15 OKTOBER 1991 ONTWERP VAN DECREET betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap EN voorgesteld na indiening van het verslag Artikel 6

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 6 (1971-1972) - N 1 ARCWIE~ VWMSE RAAR TERUG0EZORGEN VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot aanmoediging van de deelneming aan cursussen voor

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 12 6 (1974-197.5) - Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1974-1975 17 SEPTEMBER 1975 ONTWERP VAN DECREET houdende oprichting van een Hoge Raad voor de Volksontwikkeling MEMORIE

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Juridische aspecten outsourcing onder architectuur 25 september 2012. Polo van der Putt Partner Vondst Advocaten

Juridische aspecten outsourcing onder architectuur 25 september 2012. Polo van der Putt Partner Vondst Advocaten Juridische aspecten outsourcing onder architectuur 25 september 2012 Polo van der Putt Partner Vondst Advocaten Wat zegt de wet? Architectuurdiensten = dienstverlening als bedoeld in art. 400 e.v. van

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 389 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het verzoekschrift met het oog op het bekomen van de bescherming van de beroepstitel van "conservatorrestaurateur van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed" Brussel,

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

3 academische bachelor- en masteropleidingen. 3 instellingen in de Associatie K.U.Leuven. in de Beeldende Kunsten

3 academische bachelor- en masteropleidingen. 3 instellingen in de Associatie K.U.Leuven. in de Beeldende Kunsten studiegebied studiegebied O P L E I D I N G E N I N A S S O C I A T I E K. U. L. 3 instellingen in de Associatie K.U.Leuven 3 academische bachelor- en masteropleidingen Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T Rolnummer 786 Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Marie Jacobs Liesbet Van den Broeck (september 2016) 1 Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Statuut van Onafhankelijkheid

Statuut van Onafhankelijkheid Statuut van Onafhankelijkheid Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ingevolge artikel 6 lid 2 en artikel 12 lid 3 van de statuten van

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Tentoonstellingskalender 2009-2010

Tentoonstellingskalender 2009-2010 PRESS 1 Tentoonstellingskalender 2009-2010 Het Design museum Gent heeft een druk tentoonstellingsprogramma. Het accent ligt ook hier op 20ste-eeuwse vormgeving. Aansluitend bij de collecties varieert het

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie Belgische Federatie van Psychologen 26 juni 2002 Consensusnota klinische psychologie 26 juni 2002 Consensusnota van de Belgische klinische psychologen betreffende de uitoefening van de klinische psychologie,

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT)

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK Bestek Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) Voor (Opdrachtgever) (DATUM) INHOUDSTAFEL DEEL I. OPDRACHT... 3 I.I OPDRACHTGEVER...

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument

EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument Dit document bevat algemene informatie over EVC en de EVC-procedure binnen de AUHL. Het is bedoeld voor alle actoren/betrokkenen in de EVC-procedure. April 2014 1/8 EVC-PROCEDURE

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 10 / 95 van 5 april 1995 ------------------------------------------- O. ref. : A / 95 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Conservators A 06 Brussel, 20.03.2008 MH/BL/LC A D V I E S over HET VERZOEKSCHRIFT TOT BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL VAN CONSERVATOR-RESTAURATEUR VAN KUNSTVOORWERPEN

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

VERWERVING EN AANVANG OPDRACHT

VERWERVING EN AANVANG OPDRACHT LEIDRAAD VOOR DE STAGIAIR PROFESSIONELE ERVARING overzicht van te verwerven competenties in de diverse stadia van een architectuuropdracht Notie = A, Kennis = B, Begrip = C, vaardigheid = D Een opsomming

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s.

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s. Stuk 769 (1997-1998) Nr. 1 Zitting 1997-1998 9 oktober 1997 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Walter Vandenbossche c.s. houdende de organisatie van zomerjobs voor jongeren en voor jongerenverenigingen in

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

H e t p r o j e c t d o s s i e r

H e t p r o j e c t d o s s i e r H e t p r o j e c t d o s s i e r De bouwheer stelt het projectdossier samen. Bij de aanvang van de tweede fase van de procedure, d.w.z. de fase waarbij de geselecteerde kandidaten in een beperkte gunningsfase

Nadere informatie