STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/54 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD BEROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECTUUR I N H O U D 1 INLEIDING Ontstaan van de werkgroep Onderwijscontext 2 2 HET BEROEPSPROFIEL Inleiding Omschrijving Het beroepsdomein van de architect De ruimtelijke dimensie De contextuele en sociale dimensie De beeldende dimensie De beroepsvaardigheden van de architect Esthetische vaardigheden Organisatorische vaardigheden Technische vaardigheden Maatschappelijke vaardigheden Intellectuele vaardigheden Beroepenveld Maatschappelijke oriëntatie De Belgische context van het beroep Beroepsomkadering Beroepsverantwoordelijkheid De Europese context van het beroep 12 3 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL De beroepsvormen Beroepsactiviteit 14 4 BIBLIOGRAFIE 16 5 MEDEWERKERS 17 BIJLAGEN Bijlage : Deontologische norm van de AINB 18

4 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 1 1 INLEIDING 1.1 Ontstaan van de werkgroep Op 22 maart 1995 heeft de Minister aan de VLOR opgedragen het overleg te organiseren over de opstelling van beroeps- en opleidingsprofielen. Op 10 oktober 1995 worden definitief de voorzitters van de verschillende werkgroepen aangeduid en samengeroepen. Zij ontvangen de nodige richtlijnen voor het samenstellen van hun werkgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van de onderwijswereld als vertegenwoordigers van de beroepswereld moeten zetelen. Voor het studiegebied Architectuur komen drie hogescholen in aanmerking: Hogeschool Antwerpen, Departement Architectuur, Mutsaertstraat 31, 2000 Antwerpen, Basisopleiding: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Hogeschool voor wetenschap en kunst, Departement Architectuur Sint-Lucas Campus Brussel, Paleizenstraat 65-67, 1030 Brussel, Basisopleiding: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Campus Gent, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent, Basisopleidingen: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Architectuur, Universitaire Campus Gebouw E, 3590 Diepenbeek, Basisopleidingen: Architectuur en Interieurarchitectuur (2 cycli) Het departement Architectuur Sint-Lucas omvat ook de basisopleiding Interieurvormgeving van één cyclus, maar deze wordt opgenomen in een andere werkgroep. Bij de samenstelling van de werkgroep verklaren de drie departementshoofden zich bereid te participeren en dit voor beide basisopleidingen. Op deze wijze zijn de drie betrokken hogescholen gelijkwaardig vertegenwoordigd. De beroepswereld is representatief te omvatten door: de Orde van Architecten, Nationale Raad, Livornostraat 160, Bus 2, 1050 Brussel de BVA Bond van Vlaamse Architecten (Vlaamse vleugel van de FAB, Federatie van Architectenverenigingen van België) Ernest Allardstraat, 21, 1000 Brussel. de AINB, Associatie van Interieurarchitecten van België, Spastraat 8, 1000 Brussel Zowel de AINB als de BVA zijn vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor de Middenstand. Er werd besloten dat later zou uitgemaakt worden of, hetzij uitbreiding van de werkgroep, hetzij een subwerkgroep, nodig zou zijn bij de studie van de basisopleiding Interieurarchitectuur.

5 2 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Aldus werd de volledige werkgroep samengesteld als volgt: Bongaerts Peter, Provinciale Hogeschool Limburg, departementshoofd De Schepper Jan, namens de AINB Janssens A.J. Lode, Hogeschool voor wetenschap en kunst, departementshoofd, (voorzitter werkgroep) Toubhans Walter, Hogeschool Antwerpen, departementshoofd tot juni '96 vervangen door De Wachter Sylvain, departementshoofd, juli '96 vervangen door Schellekens Paul, voor architectuur, en Plasmans Rob, voor interieurarchitectuur, vanaf aug.'96 Van Cauwenberghe Piet, namens de BVA Vauterin Bernard, namens de Orde van Architecten aanvankelijk vervangen door Verbruggen Herwig, directeur Door de dubbele vertegenwoordiging vanwege de Hogeschool Antwerpen werd vanaf okt. '96 toegelaten dat ook de andere hogescholen een interieurarchitect toevoegen: Botte Manu, Hogeschool voor wetenschap en kunst Van de Wijngaert Walter, Provinciale Hogeschool Limburg Een eerste werkvergadering greep plaats in de VLOR, in bijzijn van de Heer Luc Robijns op 14 dec Tussen eind feb.'96 en begin juni '96 heeft de werkgroep geoordeeld beter niet samen te komen, gezien de Hogeschool Antwerpen niet over een officieel vertegenwoordiger kon beschikken. Na een twaalftal vergaderingen kan de werkgroep nu haar eerste dossiers Beroepsprofiel Architectuur en Beroepsprofiel Interieurarchitectuur neerleggen. 1.2 Onderwijscontext Het is duidelijk dat het initiatief uitgaat van de Heer Minister Luc Van Den Bossche, Vlaams Minister van onderwijs en dit in het kader van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Zonder afbreuk te doen aan de autonomie die met dit decreet aan het hogeschoolonderwijs werd gegeven, wenst de Minister door de gezamenlijke omschrijving van Beroeps- en Opleidingsprofielen de maatschappelijke relevantie en verantwoordelijkheid gewaarborgd te zien van dit onderwijs (zie vooral art. 36 van het decreet). Vanuit dit kader is het belangrijk de volgende vaststellingen voor ogen te houden: Hogescholen zijn, in het belang van de samenleving, terzelfder tijd werkzaam op het gebied van het hogeschoolonderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en eventueel het projectmatig wetenschappelijk onderzoek in het kader van een samenwerking met een binnenlandse of buitenlandse universiteit of derden. Daarenboven maakt de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten deel uit van de opdracht van de hogescholen. Dit is de zending van de hogescholen volgens art. 3 van het decreet. Het hogeschoolonderwijs is hoger onderwijs van academisch niveau, en derhalve geen hoger beroepsonderwijs.

6 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 3 Enerzijds is het duidelijk dat een beroepsprofiel omschreven voor en vanuit de beroepswereld zelf, een andere betekenis kan krijgen; doch dit behoort niet tot de opdracht van deze werkgroep. Anderzijds blijkt uit de zending van de hogescholen dat de opleiding in het studiegebied Architectuur een ruimere academische opdracht heeft dan degene die enkel leidt tot de beroepen architect en interieurarchitect.

7 4 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 2 HET BEROEPSPROFIEL 2.1 Inleiding Hoewel er vanuit de Raad van de Europese Gemeenschap geen richtlijnen te noteren vallen die specifiek de werkzaamheden op het gebied van de interieurarchitectuur omschrijven, zouden bepaalde elementen uit de gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden op het gebied van de architectuur als aanwijzing kunnen dienen. De werkgroep heeft echter geoordeeld dat een dergelijke interpretatie haar bevoegdheid te buiten gaat. In eigen land werd in 1988 door de Hoge Raad voor het Artistiek Hoger Onderwijs een ontwerpadvies geformuleerd met betrekking tot de opleiding Interieurarchitectuur. Hierbij werd geadviseerd ( ) dat enkel de op dat ogenblik bestaande opleidingen van 4 jaar, zouden overgaan naar het Lange Type, en dit binnen het kader van de structuur Hoger Kunstonderwijs. Daarbij werd gesteld dat: de opleiding in interieurarchitectuur gelijkwaardig is aan deze van architectuur en deze van productontwikkeling of industriële vormgeving Hoewel historisch verbonden met en integrerend deel van het architectuurgebeuren, moet de eigenheid van interieurarchitectuur worden geëerbiedigd. Er werd voorgesteld een opleiding van jaar te voorzien, waarvan de eerste cyclus zou leiden tot de graad van kandidaat in de interieurarchitectuur, en de tweede cyclus tot licentiaat in de interieurarchitectuur. Het Decreet van 23 oktober 1991 heeft deze adviezen een vrij verschillende wettelijke grond gegeven: in de scholen met een architectuuropleiding kon geopteerd worden voor 4 jaar interieurarchitectuur (twee cycli), mits afschaffing van de opleiding van één cyclus de eerste cyclus leidt tot de graad van kandidaat in de architectuur; de tweede cyclus leidt tot het diploma van interieurarchitect de andere, bestaande opleidingen van 4 jaar, evenals de enige bestaande opleiding van 3 jaar, worden omgevormd tot opleidingen van één cyclus (nl. 3 jaar graduaat Interieurvormgeving) De Vaste Raad van het Hoger Onderwijs formuleert in haar advies van anderzijds dat: "zelfs wanneer een specifieke professionele vorming beoogt wordt, dan nog kan geen enkele vorm van hoger onderwijs als louter beroepsopleiding omschreven worden". Het is juist het abstractieniveau dat bepalend is voor het hoogste niveau van onderwijs.

8 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 5 Het hoger onderwijs van twee cycli, van academisch niveau, is evenzeer als het academisch onderwijs, sterk verbonden met de wetenschappelijke onderbouwing, maar zal tevens zorgen voor conceptuele, creatieve en relevante toepassingen van dit onderzoek en de toetsing van de resultaten aan de realiteit. Een nauw contact met de beroepswereld is dus nodig. Het Decreet van 13 juli 1994 heeft het grootste gedeelte van de adviezen van de Vaste Raad een wettelijke grond gegeven. Zo wordt daarin gesteld dat "de basisopleidingen van twee cycli (architectuur, respectievelijk interieurarchitectuur) en de overeenkomstige graden van academisch niveau zijn en dus gestoeld zijn op wetenschappelijke kennis. In het geheel dragen ze bij tot de algemeen menselijke vorming en zijn ze in het bijzonder gericht op de toepassing van de wetenschappen, het zelfstandig denken en het ontwikkelen van de creativiteit." Dit tegenover de opleidingen van één cyclus die "gericht zijn op het verwerven van beroepsvaardigheden, gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde kennis. In het geheel dragen ze bij tot de algemeen menselijke vorming en zijn ze in het bijzonder gericht op de praktische toepassing van de wetenschappen, het zelfstandig denken en het ontwikkelen, van creativiteit en beroepsvaardigheid." In de brief van van de Minister aan de VLOR, wordt een belangrijke verduidelijking gegeven naar de context en de bedoeling van het omschrijven van de beroepsprofielen: Afgezien van de grote autonomie waarover de hogescholen vanaf 01 sept. 95 beschikken, kunnen zij zich echter niet onttrekken aan hun maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid. Het werken op grond van beroepsprofielen, opleidingsprofielen en basiscompetenties is daarom een dwingende noodzaak. De Dienst voor Onderwijsontwikkeling hanteert verder de volgende definitie: Een beroep is een geheel van bijeenhorende taken; de onderlinge samenhang en de aard van die taken zijn onafhankelijk van de organisatie waarbinnen de arbeid verricht wordt; over dit geheel bestaat een maatschappelijke consensus. Een taak is een geheel van handelingen gericht op een omschreven prestatie, rekening houdend met de middelen waarover de beoefenaar beschikt en de eisen die hem zijn gesteld. In de directieven van de VLOR luidt de definitie van het beroepsprofiel tenslotte als volgt: het beroepsprofiel is een geordende opsomming van taken, die doorgaans in een beroep of functie worden uitgevoerd en van de kwaliteitsstandaarden en vereiste kwalificatie die daarvoor gelden. In deze opsomming komen best ook toekomstige beroepsuitzichten aan bod. Veranderingen in technologie en arbeidsorganisatie beïnvloeden veranderingen in de vereiste kwalificaties en kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen in de tewerkstelling.

9 6 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 2.2 Omschrijving Architect is hij of zij die architectuur maakt - daarom maken we in eerste instantie geen onderscheid tussen architect en interieurarchitect. De term architect wordt in deze introductie in overdrachtelijke zin gebruikt voor de beroepscategorieën architect en interieurarchitect en mag dus niet geïndividualiseerd worden voor elke beroepsbeoefenaar. Deze introductie vertolkt een visie die steunt op een positief begrip van de eigen en dus immanente dynamiek van het beroep zelf. Concreet kan dit door een beschrijving van het specifieke domein waarop de architect op basis van zijn opleiding gerechtigd is om beroepsmatig te handelen. Binnen dat domein bezit het handelen van de architect een grote maatschappelijke relevantie en kunnen de diverse beroepscategorieën zich in brede zin ontwikkelen, doch steeds afhankelijk van tal van maatschappelijke randvoorwaarden Het beroepsdomein van de architect Het specifieke beroepsdomein van de architect is uiteraard dat van de architectuur. Dat is natuurlijk een tautologische bepaling. Daarom is het nuttig het beroepsdomein architectuur passend te omschrijven door middel van enkele basiscategorieën en hun bijhorende dimensies De ruimtelijke dimensie Zowel beschouwd vanuit de eeuwenlange traditie als vanuit de hedendaagse context van de architectuur kan er geen twijfel over bestaan dat de architect beroepsmatig omgaat met ruimte. Onder ruimte wordt verstaan: de meervoudige dimensie van de materiële wekelijkheid. De objectpool van het werk van de architect staat steeds in relatie tot ruimte. Voor de architect speelt de beroepsactiviteit zich niet alleen direct of indirect af in de ruimte, zij bestaat vooral uit het vormgeven van een klein of een groot deel van de ruimte. Hierdoor is het werk van de architect zeer fysisch en tastbaar voor de anderen De contextuele en sociale dimensie Het beroepsdomein van de architect heeft niet alleen een zeer belangrijke objectpool. Het is evenmin los te denken van de subjectpool. De architect gaat niet op een zuiver objectieve wijze om met ruimte. Ze is voor hem altijd wezenlijk subjectbetrokken. Die ruimte is steeds op één of andere wijze een leefruimte van en voor een individu, een micro- of een macrogemeenschap. Daarom kan men in een hedendaags perspectief stellen dat de categorie van de leefbaarheid een zeer beslissende dimensie van het beroepsdomein van de architect uitdrukt. De leefbaarheid van de ruimte krijgt in toenemende mate een maatschappelijke en ook politieke dimensie - zie bijvoorbeeld het maatschappelijke en politieke debat over het (opnieuw) leefbaar maken van de steden.

10 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT De beeldende dimensie Het beroepsdomein van de architectuur kan slechts tot op zekere hoogte worden beschreven vanuit de object- en subjectpolariteit. Het domein bezit namelijk ook een wezenlijke dimensie die deze polariteit overstijgt. Bedoeld is de wezenlijke culturele dimensie van het beroepsdomein architectuur. De cultuurwaarde van de objectruimte die de architect creëert, is steeds groter dan haar subjectwaarde. De culturele meerwaarde is op een eigentijdse wijze weergegeven in de wereld van het beeld, want binnen het beroepsdomein van de architectuur is de ruimte wegens haar materieel wezen altijd beeldend. Omdat de menselijke beschaving in de loop van de 20ste eeuw in het stadium van de beeldcultuur gekomen is, is het vanzelfsprekend dat de architect in de toekomst beroepshalve meer beeldbewust en dus beeldkritisch zal handelen De beroepsvaardigheden van de architect Om op het beroepsdomein architectuur verantwoord te kunnen handelen, moet de architect over een geheel van diverse beroepsvaardigheden beschikken. Het woord vaardigheid wordt hier gebruikt in de betekenis van bekwaamheid. De architect is iemand die gereed is om de leefbare ruimte in al haar aspecten te ontwikkelen. Uiteraard is het onmogelijk om al die vaardigheden op een even volmaakte wijze te verwerven en te bezitten. Toch dient de architect van iedere vaardigheid een voldoende graad en van enkele een uitstekende graad te bezitten, afhankelijk van zijn specifieke beroepsbeoefening Esthetische vaardigheden De architect handelt binnen zijn beroepsdomein vanuit, onmisbare esthetische vaardigheden. Esthetisch gaat terug op het Griekse aistheisis, hetgeen het vermogen om zintuiglijk waar te nemen betekent. Een architect is esthetisch bekwaam, want hij gaat zintuiglijk vaardig om met de ruimte. Concreet houdt dit het volgende in: ruimte waarderen: de architect is iemand die een gegeven of een toekomstige ruimte op haar esthetische kwaliteiten kan onderzoeken en beoordelen; dit gaat zowel over de ruimte en vorm van het object als de meso en macro stedenbouwkundige ruimte. ruimte ontwerpen: een wezenlijk aspect van het beroep architect bestaat in het creatieve moment van het ontwerp van de ruimte; tijdens het ontwerp komt dan de vormgeving tot stand. het programma ontwikkelen en beheersen: het principieel onderscheid tussen de vrije beeldende kunstenaar en de architect bestaat in de gebondenheid van het architectuur -ontwerp; de gebondenheid die hier is bedoeld, betreft in de eerste plaats de interne gebondenheid; het ontwerp van de architect wordt niet alleen door een analyse van de vorm, maar evenzeer en zelfs tegelijkertijd door het programma van het project bepaald; het specifieke van de esthetische vaardigheid van de architect bestaat er juist in dat hij, behalve de vormgeving van de ruimte, ook het inhoudelijk programma dat de ruimte gaat bepalen, ontwikkelt en beheerst.

11 8 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Organisatorische vaardigheden Zonder een aantal organisatorische vaardigheden kan de architect niet verantwoord zijn beroep uitoefenen. Met het woord organisatorisch wordt bedoeld dat de architect binnen zijn domein ook een organisator dient te zijn. Dat houdt concreet in: de procesbeheersing: op organisatorisch vlak moet de architect binnen zijn beroepsdomein het ontstaansproces van de ruimte kunnen beheersen. Hij kan de volledige weg van het concept tot aan de uitvoering en afwerking van het ontwerp overzien, begeleiden, sturen, kortom beheersen; dat impliceert dat hij iemand is die niet alleen goed in teamverband functioneert, maar ook een team kan inspireren, motiveren en leiden de budgetbeheersing: een andere belangrijke organisatorische vaardigheid die onlosmakelijk deel uitmaakt van de beroepshandeling van de architect, betreft de budgetbeheersing; architect urale ruimteschepping is wegens haar duurzaamheid een belangrijke economische handeling waarvan de budgetbeheersing een substantieel deel uitmaakt het teamwork: een hechte samenwerking met opdrachtgever en producent/uitvoerder, maar ook met aanvullende specialisten als ingenieur, landmeter, projectmanager, evenals het instaan voor de architecturale coördinatie Technische vaardigheden De architect kent de methodes om zijn ontwerpen in materiële ruimte om te zetten, voornamelijk via grafische technieken: materialen: kennis van de materialen en hun toepassing, hun voor- en nadelen, hun verwerking constructie: grondige kennis van de constructieprincipes en hun duurzaamheid, nodig om het ontwerp volgens al zijn vereisten te realiseren uitvoeringstechnieken: kennis van de huidige technische mogelijkheden en beperkingen inzake uitvoering voorstellingstechnieken: door tekeningen, maquettes, prototypes, computeranimaties, enz en beschrijvende teksten het ontwerp uitwerken tot een haalbaar en uitvoerbaar bouwdossier Maatschappelijke vaardigheden De architect heeft inzicht in de brede context waarin zijn beroep is ingebed. Hij kent de achtergronden en de waarden van zijn maatschappelijke opdracht en behandelt deze vanuit ethisch oogpunt: de stedenbouwkundige context, de historische achtergronden, de sociaal-economische draagkracht, het respect voor gebruikers, de duurzaamheid van gebouwen en constructies, het milieu, Hij heeft inzicht in de wet- en regelgeving met betrekking tot het ontwerpen van ruimtes en hun uitvoering: beroepsaansprakelijkheid, beroepsdeontologische regels, technische normering, veiligheidsreglementering, stedenbouwkundige wetten en regels, milieunormen en -wetten, enz.

12 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Intellectuele vaardigheden De vorige vier basisvaardigheden culmineren in een fundamentele intellectuele basishuishouding. De architect behoort beroepsmatig tot de maatschappelijke groep van intellectuelen omdat hij in staat is tot: conceptueel denken: hij heeft niet alleen toegang tot het conceptueel denken, hij kan er zich ook dynamisch in bewegen en daardoor zelf concepten binnen zijn beroepsdomein ontwikkelen; in de architecturale concepten vloeien technische, esthetische en organisatorische vaardigheden in elkaar tot een beheersing van het grote aantal variabelen dat het beroepsdomein inhoudt bewustmaken: hij speelt een eersterangsrol om individuen, gezinnen, alsook maatschappelijke, industriële en politieke verantwoordelijken een kritisch en kwalitatief ruimtebewustzijn bij te brengen; er heerst immers een algemeen verspreid ruimteanalfabetisme, niettegenstaande het algemeen menselijk feit dat iedereen individueel en in groep voortdurend ruimtebepalende initiatieven neemt verwerken van informatie: in toenemende mate bestaat de intellectuele vaardigheid in het beheersen, beheren en verwerken van een onophoudelijke informatiestroom, en in het kritisch-productief omgaan met de alomtegenwoordige informatiemedia; het beroep van architect steunt uit de eigen aard van zijn wezen op het kunnen verwerken van accurate informatie die zich uitstrekt over de diverse terreinen van zijn beroepsactiviteit (maatschappij, technologie, kunst, cultuur,...). 2.3 Beroepenveld Van de gediplomeerde interieurarchitect. (vanaf hier wordt in de tekst de term interieurarchitect gebruikt omdat het over een specifieke beroepsuitoefening gaat). Het interieur vertegenwoordigt een continu proces van verandering, ontwikkeling, en omgang met het "gebouwde". Deze voortdurende en efemere invulling, is het werkdomein waarbinnen de interieurarchitect actief is. De interieurarchitect vertrekt vanuit bestaande of geplande, architectonische volumes: hij behandelt de omsloten ruimten en vult ze in naar vorm, functie en detaillering. Concreet betekent dit dat hij vanuit een gefundeerde visie met zijn specifieke deskundigheid concepten creëert en tot stand brengt. De interieurarchitect legt zich vanuit een totaalconcept toe op de microstructuur, terwijl hij de macrostructuur gebruikt als een gegeven. Het werkdomein gaat bijgevolg van object tot het stedelijk interieur, met speciale zorg voor dat deel van de gebouwde omgeving waar sprake is van directe en intense relatie tot de mens; de gebruiker.

13 10 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Maatschappelijke oriëntatie De interieurarchitect inspireert, stimuleert en begeleidt gebruikers opdat zij de kracht zouden vinden om zichzelf en de wereld waarin wij leven te vertalen in een toegeëigend leefklimaat; hij helpt hen zich de directe omgeving eigen te maken. Hij staat er borg voor dat de mogelijkheden daartoe gevrijwaard en/of heroverd worden. Deze taak is inherent aan de materiële en aan de culturele waarden, die bij het ontwerpen en bij de uitvoering van het "interieur" op het spel staan. Tot zijn ontwerptaken behoren de conceptie, organisatie, inrichting, uitrusting van ruimten, de creatie van objecten en concepten. Hij draagt de gehele of gedeelde verantwoordelijkheid voor de hem toevertrouwde materiële en morele waarden. Hij is een creatief en zelfstandig denkend ontwerper, die zowel technisch - esthetisch - functioneel als budgetair ruimten, interieurs en objecten ontwerpt en toezicht houdt bij de uitvoering. Hij oordeelt over de architecturale en technische kwaliteiten van ruimten en interieurs, rekeninghoudend met ondermeer de economische realiteit en de heersende wetgeving. Hij verricht onderzoek naar de historiek van gebouwen en interieurs in hun omgeving en hij formuleert adviezen inzake bescherming, restauratie, renovatie en herbestemming. Hij maakt zijn ontwerpen inzichtelijk voor anderen door beeld, geschrift en woord. Hij geeft leiding aan medewerkers en uitvoerders. Hij heeft de autoriteit in zijn beroep om samen te werken met en zich te laten adviseren door deskundigen. Hij treedt op als raadgever of expert ondermeer in adviesorganen en openbare besturen De Belgische context van het beroep Beroepsomkadering Het beroep van interieurarchitect is tot op heden niet beschermd, noch de titel noch de beroepsuitoefening. De opleiding tot interieurarchitect ressorteert onder het hoger onderwijs van academisch niveau en behelst twee cycli van elk twee jaar, waarvoor de graden van kandidaat in de architectuur (1ste cyclus) en het diploma van interieurarchitect (2de cyclus) verleend worden (zie decreet van betreffende de Hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap). Deze opleiding vervangt de vorige opleiding binnenhuisarchitectuur met een studieduur van vier jaar.

14 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT 11 De AINB, Associatie van Interieurarchitecten van België VZW werd opgericht in 1952 en is de enige officieel erkende beroepsorganisatie in België voor de professionele interieurarchitect. De AINB is sedert 1963 lid van de I.F.I. (Internationale Federatie van Interieurarchitecten) en van de ECIA (European Council of Interior Architects), en is sedert 1980 vertegenwoordigd in de Hoge Raad van de Middenstand. Op de algemene statutaire ledenvergadering van 16 maart 1990 is de Beroepsvereniging voor Binnenhuisarchitecten (BvB) omgevormd tot AINB vzw Associatie van Interieurarchitecten van België. Alle leden van de AINB beschikken over de vereiste bekwaamheidsbewijzen en zijn gehouden om de voorschriften en de deontologische normen van de beroepsvereniging na te leven (zie bijlage). In België is de interieurarchitect niet verplicht lid te zijn van een beroepsvereniging. De rechtspraak heeft nood aan een duidelijk statuut van de interieurarchitect. Momenteel heeft de AINB een ontwerp van wettekst klaar ter bescherming van de beroepstitel van interieurarchitect. In België is de interieurarchitect in de uitoefening van zijn beroep beperkt door: de wet van op de bescherming van de titel en het beroep van architect : Art 1 1 : Niemand mag de titel voeren van architect, noch het beroep uitoefenen, indien hij niet in het bezit is van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd welke vereist zijn voor het bekomen van dit diploma. Art 4 : De staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren moeten een beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaandelijke aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd. en de wet van tot instelling van een Orde van Architecten: Art 5 : Niemand mag in België het beroep van architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven. De interieurarchitect behoudt in elk geval het auteursrecht en meer bepaald het artistiek eigendomsrecht van alle door hem gemaakte studies en plannen. In geen geval mogen deze zonder zijn toestemming op één of andere manier gereproduceerd worden. Hetzelfde geldt voor het uiteindelijk verwezenlijkte ontwerp (wet van op de rechten van de auteur).

15 12 B EROEPSPROFIEL I NTERIEURARCHITECT Beroepsverantwoordelijkheid De interieurarchitect blijft voor het gepresteerde werk aansprakelijk conform in Art en Art van het Burgerlijk Wetboek, naar analogie met de architect. De interieurarchitect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor die bepaalde delen welke hij zelf niet ontworpen heeft. Hetzelfde geldt wat betreft schade, die de opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek en/of verdere bepalingen. Dit geeft de interieurarchitect een bijzonder statuut dat hem verplicht de technische vereisten en de controle op de werken als essentiële onderdelen van zijn beroepsactiviteit te beschouwen. Burgerlijk Wetboek art. 1792: "Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door gebrek in de bouw, zelfs door ongeschiktheid van de grond, zijn de architect (interieurarchitect, naar analogie) en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk." Burgerlijk Wetboek art. 2270: "Na verloop van tien jaren zijn de architecten (interieurarchitecten naar analogie) en de aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid De Europese context van het beroep De opleiding van academisch niveau tot interieurarchitect is noodzakelijk om in de Europese Gemeenschap het beroep van interieurarchitect te kunnen uitoefenen. In de Europese Gemeenschap is er in de ons omringende lidstaten Nederland en Duitsland een volwaardige titelbescherming van de interieurarchitect. In Frankrijk erkent de Nationale Raad van de Orde van Architecten de titel van interieurarchitect onder de voorwaarden bepaald door de commissie. De aldus gekwalificeerde interieurarchitecten mogen de titel voeren van "Architecte d'intérieur" OPQAI (Office Professionel de Qualification des Architectes d'intérieur). In andere lidstaten is er geen duidelijke titelbescherming van de interieurarchitect. Het ECIA voert acties om in alle lidstaten aan te sporen tot een titelbescherming van de interieurarchitect. De interieurarchitect heeft in geen enkele lidstaat van de Europese Gemeenschap een beroepsbescherming; zij worden in de meeste lidstaten ook niet beperkt in hun beroepsuitoefening door een bouwreglementering of een beroepsbescherming van de architect. In Duitsland is er een beperkte bouwreglementering die verschillend is voor elke deelstaat. In Frankrijk, Italië en Spanje is er een beperking op de beroepsuitoefening van de interieurarchitect door een reglementering min of meer te vergelijken met België (zie Belgische context).

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg prof. mr. dr. J.G. Sijmons 1 mr. N.O.M. Woestenburg 3 mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt 2 L.T. Schudde 3 mr. drs. F.W. Visser 3 mr. L.F.

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut VOORWOORD Wij zijn blij u de nieuwe versies van Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut te kunnen presenteren. In deze uitgave samengevoegd tot één overzichtelijk

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

DE BEHEERSMOGELIJKHEDEN IN DE NIEUWE NOTARIËLE BOEKHOUDING

DE BEHEERSMOGELIJKHEDEN IN DE NIEUWE NOTARIËLE BOEKHOUDING NOTARIEEL BOEKHOUDEN 2008-2009 Master Notariaat Prof. dr. Johan Christiaens DE BEHEERSMOGELIJKHEDEN IN DE NIEUWE NOTARIËLE BOEKHOUDING Auteur: Costeur Louis INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD....

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie