Ontwerpen aan ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpen aan ontwikkeling"

Transcriptie

1 -18 Ontwerpen aan ontwikkeling

2 Kees Boekeschool Bilthoven 2

3 Voorwoord Bij goed onderwijs hoort een goede huisvesting. Met dit boekje willen wij onze betrokkenheid en gedrevenheid als architect bij het bouwen aan maatschappelijke voorzieningen voor 0 tot 18 jarigen laten zien. Zo weten wij ieder onderwijsinzicht te vertalen in een gebruiksvriendelijk, efficiënt en duurzaam ontwerp. Daarbij ervaren we het als inspirerend dat iedere huisvestingsopgave voor onderwijs een eigen dynamiek kent. Samenspraak en synergie tussen alle betrokken partijen zien wij dan ook als bepalend voor het uiteindelijke succes. 3

4 Kees Boekeschool Bilthoven 4

5 Inhoud Voorwoord 3 Snelder Architecten 5 Visie op onderwijs en architectuur 7 Naar een duurzame school 11 Van huisvestingsconcept naar gebouw proces en samenwerking 17 Projecten en publiciteit 20 Testimonials en publiciteit 23 Prijzen + nominaties 24 Publiciteit 26 5

6 4

7 Snelder Architecten Snelder Architecten is opgericht in 2000 en wordt geleid door Janneke Snelder (1964) en Michiel Snelder (1967). Ons bureau ontwerpt de meest uiteenlopende (gecombineerde) voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en welzijn. Ontwerp op maat Iedere opgave heeft volgens ons een op maat gesneden ontwerp nodig, waarbij primair de visie en doelstellingen van de opdrachtgever/gebruiker de vorm bepalen. De architect moet hierin niet als autonoom vormgever optreden, maar als tolk/vertaler van de opdrachtgevers en gebruikers. Dankzij onze bekendheid met maatschappelijk vastgoed weten we iedere opgave te vertalen in een ontwerp, dat voor de gebruiker kwalitatief hoogwaardig en duurzaam is. Bekroning projecten Onze projecten zijn meerdere keren bekroond. Bijvoorbeeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds met de Charlotte Köhlerprijs. In 2010 won het ontwerp voor Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen de BNAprijs Gebouw van het Jaar 2010, regio Noordwest/Centrum. Publicaties Ook is veelvuldig gepubliceerd over ons werk, zoals in de uitgave: Een traditie van verandering: de architectuur van het hedendaagse schoolgebouw (NAi Uitgevers) en Een nieuwe school: van onderwijsvisie naar schoolgebouw (Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen). Michiel Snelder is lid van de redactieraad van het onafhankelijke vaktijdschrift Schooldomein, een uitgave van BNA Onderzoek. 5

8 Brede school De Zeeheld Amsterdam 8

9 Visie op onderwijs en architectuur Het hedendaagse onderwijs is voortdurend in beweging. Het reageert snel op de ontwikkelingen in de maatschappij. Voorheen was de school een veelal gesloten instituut voor de verwerking van lesstof. Tegenwoordig biedt het schoolgebouw (meer en meer) de gelegenheid tot ontmoeten, samenwerken en zelfverantwoordelijk leren. Een schoolgebouw moet daarom een plek bieden waar elke leerling zich thuis kan voelen, zich letterlijk en figuurlijk op zijn of haar plek kan voelen. Ruimte voor onderwijs voor de huisvesting van het onderwijs. Vernieuwing en Voor ons is het in ieder ontwerp belangrijk, dat de leerling flexibiliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Vanuit een ruimere zich de leeromgeving als het ware toe kan eigenen. Dit context en een langetermijnperspectief denken over het kan door voor de school de juiste opzet te kiezen als het gebruik van het gebouw en haar (extra) mogelijkheden. > Buurtplein Brede school Breeduit Bussum gaat om ruimtelijke opbouw en de juiste schaal, kleur en materialisatie. Per school is deze opzet verschillend. Het basisonderwijs vraagt bijvoorbeeld een andere benadering Dat is in onze visie het beste middel om de flexibiliteit en functionaliteit in de toekomst te kunnen garanderen. Vooral onderwijsgebouwen vragen om een conceptuele > Tribunetrap VMBO College Panta Rhei Amstelveen dan het voortgezet onderwijs. Ook binnen het schooltype denkwijze over functionaliteit en flexibiliteit. bestaan veel verschillende visies op en behoeften aan de Het betreft immers een categorie gebruikers, die aan schoolbeleving. Leren vindt in onze visie overigens niet soms turbulente ontwikkelingen onderhevig is en alleen plaats in het lokaal, maar ook zeker daarbuiten: op waarschijnlijk blijft. Flexibiliteit biedt in de toekomst de gang, in de hal, op het plein, in de straat en verder de de garantie voor aanpassingen aan veranderende wereld in. onderwijsopvattingen. Een flexibel ontwerp groeit mee > Jeugdbibliotheek Brede school Breeduit Bussum Ontwerpen voor de toekomst: vernieuwing en flexibiliteit Bijna nergens wordt zo snel gereageerd op veranderingen in de maatschappij als in het onderwijs. Dit geldt ook met de ontwikkelingen en blijft daarmee zijn waarde en duurzaamheid behouden. Het ontwerpproces omvat veel aspecten, waarin deze denkwijze naar voren komt: van ruimtelijke en functionele opzet tot constructiewijze en installatieontwerp. 9

10 Brede school Breeduit Bussum 10

11 Naar een duurzame school Het zoeken en toepassen van duurzame aspecten in de ontwikkeling van bouwopgaven is voor velen inmiddels een vanzelfsprekendheid. De partners in het proces moeten daarbij een gezamenlijke doelstelling hebben om de meest optimale duurzame resultaten te bereiken. En, het liefst zelfs de missie delen om aanvankelijke ambities te overtreffen.techniek en creativiteit in de breedste zin moeten op synergetische wijze samenkomen in één krachtig, effectief en daarmee duurzaam ontwerp. Om met alle verschillende definities, invalshoeken en oplossingsrichtingen voor duurzaamheid om te gaan, is een open houding en goede communicatie de sleutel: eerlijkheid duurt het langst. Duurzaamheid als meetbaar begrip transportkosten en de benodigde hoeveelheid energie Meetbaar aan de hand van getallen? voor de productie meewegen. > Kinderopvang Brede school De Zeeheld Amsterdam Duurzaam bouwen wordt vaak gemeten aan twee grootheden: het energieverbruik en het materiaalgebruik. Voor beide zijn in de loop der jaren uitgebreide lijsten opgesteld. Hieruit zijn getallen te destilleren, die de duurzaam- Het is verleidelijk om duurzaam ontwerpen gelijk te stellen aan het behalen van een zo goed mogelijke score in de vakken energieverbruik en materiaalkeuze. Deze opvatting van duurzaam vinden wij niet goed genoeg. Sterker, > Schoolplein Brede school De Zeeheld Amsterdam heid van het gebouw tot uitdrukking zouden brengen. Voor het van overheidswege, zonder nadenken, aanscherpen het materiaalgebruik staan de getallen echter minder vast van bijvoorbeeld de EPC-norm kan wel eens van negatieve dan bijvoorbeeld de capaciteit van de ventilatievoorziening invloed zijn op de duurzaamheid van een gebouw. Het die van belang is voor de EPC. Wat het ene jaar gezien levert letterlijk en figuurlijk gesloten gebouwen op met te > Schoolplein Brede school De Zeeheld wordt als een uiterst duurzaam en dus aan te bevelen materiaal, kan bij nadere analyse dalen weinig ventilatie en te weinig daglicht. Lelijke gebouwen die weinig interactie vertonen met hun omgeving en snel Amsterdam op de ladder van de duurzaamheid. Bijvoorbeeld als de hun waarde zullen verliezen. 11

12 > Zorgcentrum Floriande Hoofddorp Duurzaamheid als concept Vaste belevingswaarde Volgens ons wordt met een te enge benadering van duurzaam bouwen voorbijgegaan aan twee andere factoren: het menselijk welbevinden in en om het gebouw en de waardevastheid van het gebouw. Deze factoren zijn weliswaar minder concreet, maar kunnen van grotere invloed zijn op de uiteindelijke duurzaamheid van het gebouw. Simpel gezegd: de gebruiker moet zich er goed in (blijven) voelen en er goed in kunnen (blijven) functioneren. micromilieus met een eigen biodiversiteit ontstaan. Anderzijds meer abstract, doordat het gebouw betekenis krijgt die verder reikt dan de grenzen van het bouwwerk zelf. In het ontwerp voor de Werkplaats Kindergemeenschap was deze visie een belangrijk uitgangspunt. Door trappen, tribunes en een loopbrug lopen het gebouw en de natuurlijke omgeving in elkaar over. De groene taluds verlenen het gebouw bovendien massa, waardoor het minder snel opwarmt en afkoelt. > Zorgcentrum Floriande Hoofddorp Gebouw en omgeving Daarmee moet het ontwerp in een bredere context worden geplaatst. Een gebouw is niet een omgevingsvreemd object, maar is onderdeel van de omgeving. Net zo goed als ook de omgeving onderdeel uitmaakt van het gebouw. In het ontwerpproces dient de architect niet alleen het gebouw vorm te geven, maar ook de omgeving. Door gebruik te maken van de factoren die van nature op de locatie aanwezig zijn, ontstaat verwevenheid van het gebouw met de omgeving. Hierbij gaat het om daglicht, lucht, zon, ruimte en natuur. Niet alleen levert dit voor de gebruiker een aangename leef- of werkomgeving op. Ook de omgeving kan profiteren van de aanwezigheid van het gebouw. Enerzijds letterlijk, doordat bijvoorbeeld nieuwe Toekomstbestendigheid Duurzaamheid heeft betrekking op de totale levenscyclus van gebouwen: van ontwikkeling tot sloop. Met name in onderwijsgebouwen voor nu en de toekomst vormen flexibiliteit en hergebruik belangrijke aspecten. Het betreft immers een categorie functies, die aan soms turbulente ontwikkelingen onderhevig is en naar alle waarschijnlijkheid blijft. Flexibiliteit biedt in de toekomst garantie voor aanpassingen aan veranderende onderwijsopvattingen. Een flexibel ontwerp groeit mee met de ontwikkelingen en blijft daarmee zijn waarde en duurzaamheid behouden. Het ontwerpproces omvat veel aspecten, waarin deze denkwijze naar voren komt: van ruimtelijke en functionele opzet tot constructiewijze en installatieontwerp. 12

13 Kees Boekeschool Bilthoven 13

14 > Kees Boekeschool Bilthoven Klimaat Ook een gezond binnenklimaat draagt bij aan de effectiviteit van het onderwijs en daarmee het gebouw. Zo is Brede School Nesselande in Rotterdam uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, lage temperatuurverwarming en zonwerende HR++ beglazing. In het voorbeeld van de brede school Breeduit in Bussum pasten we het zogenaamde Climarad-systeem toe. Dit is een CO2-gestuurde combinatie van verwarming en ventilatie. Het systeem draagt automatisch zorg voor een gezond binnenklimaat en voldoet aan de hoge eisen gesteld door het VROM-project voor Frisse Scholen. Energie Het toekomstige energieverbruik nemen we al in een vroeg stadium mee in onze ontwerpkeuzen. In de praktijk komt dit neer op een bepaling van het ontwerp, waarin we onder andere de positionering van ramen en de opbouw van de gebouwschil optimaliseren. Vervolgens wordt gekeken naar de installatietechnische mogelijkheden op het gebied van zogenaamde alternatieve energiesystemen, zoals warmteterugwinning, warmte-koude-opslag (WKO), zonne-energie, betonkernactivering en zuinige verlichting. In opdracht van de Kees Boekeschool maakte het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) een milieubeoordeling van de nieuwbouwplannen. Een berekening met het programma GreenCalc toonde aan dat de prioriteiten lagen bij het zo laag mogelijk houden van het energieverbruik. Naast energiebesparende maatregelen als warmtepompen, HR++ beglazing en HF-verlichting hebben we voor een goede isolatie delen van het gebouw ingepakt in taluds. Conclusie De kracht van duurzaam bouwen zit vooral in de breedte ervan. Het is belangrijk de aspecten die van invloed zijn op de duurzaamheid van het gebouw te bekijken in een breder, grensoverschrijdend perspectief. Alleen dan is sprake van een werkelijk duurzaam, intelligent en waardevast gebouw. > Kees Boekeschool Bilthoven > Vituscollege Bussum 14

15 Vituscollege Bussum 15

16 VMBO College Panta Rhei Amstelveen 16

17 Van huisvestingsconcept naar gebouw proces en samenwerking Belangrijk voor het slagen van een ontwerp(proces) is dat ontwerper en gebruiker(s) elkaar verstaan en begrijpen. Dat vereist tijd, inspanning en zeker ook een open opstelling van de betrokkenen. Het komt zelden voor dat de betrokkenen bij aanvang van het ontwerptraject direct kunnen doorgronden wat de architect met het ontwerp voor ogen heeft. Dit geldt ook andersom. Het komt ook zelden voor dat de architect in één treffende pennenstreek de gestelde huisvestingsvraag van de school in een ontwerp samenvat. Communicatie Kortom, allereerst is er een proces van kennismaking. Daarna volgt het samen tot stand brengen van het juiste antwoord op de gestelde vraag. In dit proces moet de gebruiker expliciet centraal staan om gezamenlijk -en van grof naar fijn- tot het meest geëigende ontwerp te komen. Zo wordt in het realisatieproces bij iedere fase voortdurend geschaafd aan het ontwerp om voor alle betrokkenen (zowel materie- als niet-materiedeskundigen) het optimale ontwerp te destilleren. Om dit proces voor iedereen zo inzichtelijk en transparant mogelijk te laten verlopen, zijn diverse presentatietechnieken toe te passen. Voorbeelden zijn maquettes, driedimensionale tekeningen en moodbords, waarin referentiebeelden, kleur- en materiaalvoorstellen zijn opgenomen. Inventief ontwerpen Het bouwbudget van onderwijsgebouwen is vaak beperkt. Er is veel inventiviteit nodig om een eenvoudig en doelmatig gebouw te kunnen realiseren, dat ondanks de onder spanning staande budgettering toch van hoge ruimtelijke, gebruikstechnische en architectonische kwaliteit is. Wij werkten de afgelopen jaren vrijwel uitsluitend aan projecten, waarbij de beschikbare budgetten laag waren. Om toch een kwalitatief hoogwaardig gebouw te kunnen realiseren, beschikt ons bureau over uitgebreide kennis omtrent bouwkosten en de actuele ontwikkelingen daarvan. Ons uitgangspunt is om niet het budget te verdelen over de te realiseren vierkante meters. Wel wegen wij af waar we met minimale middelen kunnen volstaan en waar 17

18 een grotere investering op zijn plaats is. Bijvoorbeeld methode tot een succesvol schoolgebouw kan leiden, als het gaat om de entreehal of de gemeenschappelijke blijkt uit het feit dat Panta Rhei in 2010 winnaar werd ruimten. van de architectuurprijs BNA Gebouw van het Jaar 2010, regio Noordwest/Centrum (Noord-Holland/Zuid-Holland/ > Breede school Breeduit Bussum Zo hielden we bijvoorbeeld de hoofdopzet van Scholengemeenschap Panta Rhei extreem eenduidig met een betonnen schijvenstructuur en dwars hierop een middengang. Flevoland). Uit het juryrapport: > Kinderdagverblijf Wilde Poema Hierdoor was meer investering mogelijk in onder andere de De jury is onder de indruk dat met beperkte middelen flexibiliteit van het gebouw door middel van hoogwaardige zoveel kwaliteit is bereikt. Een toonbeeld van wat glazen schuifdeuren. Dat deze kostenbewuste ontwerp- architectuur vermag. > Aula VMBO vollege Panta Rhei Amstelveen 18

19 VMBO College De Brink Laren (NH) 19

20 Projecten en publiciteit Gerealiseerde projecten A Onderwijs (2011) VMBO Trajectum College, Utrecht (2011) MFA Hilversum Zuid, Hilversum 2009 MFA Bussum (Basisonderwijs), Bussum A F Sport + cultuur 2009 MFA Bussum (Sportzaal en Jeugdtheater), Bussum 2008 Sportcomplex De Kees Boekehal, Bilthoven 2008 Sportcomplex Kindcluster 2, Rotterdam B 2008 MFA Kindcluster 2 Nesselande (Basisonderwijs), Rotterdam 2008 VMBO, LWOO, Scholengemeenschap Panta Rhei, Amstelveen H C G 2008 Sportcomplex Amstelveen Noord, Amstelveen 2008 Sociaal Cultureel Werk Prins Alexander, Rotterdam 2008 Brede School Zeeheldenbuurt (Basisonderwijs), Amsterdam I 2005 Sporthal De Huizermaat, Huizen G 2006 Werkplaats Kindergemeenschap (KDV, BSO, PO,VO), Bilthoven 2005 Sporthal De Hilt, Eemnes C 2005 Sint Vituscollege, HAVO/VWO, Bussum College De Brink, VMBO, Laren (NH) 2004 Scholengemeenschap de Huizermaat, HAVO/VWO, Huizen F B H Wonen (2011) 103 woningen (woontoren) met parkeergarage in Nesselande, 2001 Goois Lyceum, HAVO/VWO, Bussum D Rotterdam 2001 Dr. Maria Montessorischool (Basisonderwijs), Huizen 2009 MFA-Bussum, 35 woningen met parkeergarage D Opvang + zorg (2011) Naschoolse opvang Borus 4, Abcoude (2011) Kinderdagverblijf Borus 3, Badhoevedorp I appartementen, Wilnis woningen Noordplassen West, Almere Bedrijf 2009 MFA-Bussum (BSO), Bussum 2001 Mijnssen Liften, Emmeloord 2010 Kinderdagverblijf De Werkplaats, Bilthoven 2001 Slinger B.V., Hillegom E 2008 Kinderdagverblijf BijdeHand, Rotterdam 2008 Kinderdagverblijf Ita Wegman, Rotterdam J 2001 Jan van IJken Oude Bouwmaterialen, Eemnes KINZO Gereedschappen, Ede J 2005 Gezondheidscentrum Floriande, Hoofddorp 2005 Kinderdagverblijf Borus 1+2, Hoofddorp E 2004 Brandweerkazerne, Laren (NH) 20

21 Zorgcentrum Floriande Hoofddorp 21

22 Kees Boekeschool Bilthoven 22

23 Testimonials en publiciteit Wij mijden gebaande paden graag om samen met de opdrachtgever/gebruikers tot nieuwe, verrassende en creatieve oplossingen te komen. Dit wordt onderschreven door onderstaande verklaringen van opdrachtgevers en media: Het ontwerp voor VMBO Panta Rhei te Amstelveen werd bekroond met de architectuurprijs BNA Gebouw van het Jaar 2010, regio NWC. Uit het juryrapport: De lichte en open typologie is doorgaans voorbehouden aan leerlingen met een hoger concentratieniveau. Dat die nu is ingezet voor vmbo en lager is een teken van vertrouwen en hoop. Door de buitengewone zorg en aandacht, waarbij ook het speciaal ontworpen meubilair licht en elegant is, levert het gebouw een inspirerende bijdrage aan de vorming van een kwetsbare doelgroep. De jury is onder de indruk dat met beperkte middelen zoveel kwaliteit is bereikt. Een toonbeeld van wat architectuur vermag. Vooral de creativiteit, de energieke houding en de bereidheid alles uit de kast te halen, om aan alle wensen van de opdrachtgevers te voldoen, vallen op. S. Haenen, algemeen directeur CVO Het Gooi Beste Michiel, We zijn het nieuwe schooljaar weer begonnen. Gisteren ben ik alle eerste klassen even langs geweest om kennis te maken. Het trof me dat op de vraag naar schoolkeuzemotieven zo vaak het mooie, moderne en sfeervolle gebouw genoemd werd. Wij zijn er met z n allen nog steeds blij mee en trots op. Han Doove, rector S.G. De Huizermaat De tijdens hun visiepresentatie aangedragen oplossingen voor de gegeven uitgangspunten, zoals de kosten voor tijdelijke huisvesting en de landschappelijke inpassing, waren voor de selectiecommissie verrassend en aanleiding het architecten-bureau het ontwerp verder te laten uitwerken en uiteindelijk in de voorgestelde vorm te realiseren. Bestuur Sint Vituscollege, Bussum Het betreft hier een gebouw met een volledig nieuw onderwijsconcept, dat in een ruimtelijk, organisatorisch en stedenbouwkundig opzicht een bijzondere inpassing moest vinden. De architect heeft hiertoe een ontwerp vervaardigd dat aan al deze uitgangspunten op veelal inventieve wijze voldoet. Jos Heuer, plv. rector Werkplaats Kindergemeenschap Het complex, ontworpen door Snelder Architecten, vormt een doeltreffende vertaling van de visie van de gemeente en gebruikers op het doel van de Brede School. De gebruiker heeft centraal gestaan in het ontwerp. Wethouder H. Schoon, gemeente Bussum 23

24 Prijzen + nominaties 2010 Winnaar van BNA Gebouw van het Jaar 2010 VMBO Panta Rhei regio Noordwest/Centrum Uit het juryrapport: De in het ontwerp toegepaste lichte en open typologie is doorgaans voorbehouden aan leerlingen met een hoger concentratieniveau. Dat die nu is ingezet voor vmbo en lager is een teken van vertrouwen en hoop. Door de buitengewone zorg en aandacht levert het gebouw een inspirerende bijdrage aan de vorming van een kwetsbare doelgroep. De jury is onder de indruk dat met beperkte middelen zoveel kwaliteit is bereikt. Een toonbeeld van wat architectuur vermag Nominatie Great Indoors Award 2009 VMBO Panta Rhei The Great Indoors is een internationale, jaarlijkse interieurprijs. Het erkennen van het beste interieurontwerp wereldwijd is een goede manier om het belang aan te geven van gerealiseerde projecten en het verhogen van de algemene kwaliteit van interieurontwerp Nominatie Lensvelt de Architect interieurprijs 2009 VMBO Panta Rhei Doel van de LAi-prijs is het versterken van een professionele en vernieuwende interieurdiscipline in Nederland en België. De jury selecteerde zes nominaties voor de Lensvelt de Architect interieurprijs. Genomineerd zijn verder: DSA architecten, MVRDV, Martine de Maesenaar en Merkx+Girod Nominatie Nationale Scholenbouwprijs Kees Boekeschool De scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt en door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt georganiseerd. Met de prijs stimuleert het ministerie professioneel en inspirerend opdrachtgeverschap om zo de bouw van onderwijskundig goede en functionele scholen te bevorderen Nominatie BNA gebouw 2007 Kees Boekeschool Het Gebouw van het Jaar is een initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten om de culturele en maatschappelijke positie van architect en architectuur te versterken. De prijs is bedoeld om potentiële opdrachtgevers, overheden en publiek een breed overzicht te bieden van de kwaliteit van de Nederlandse architectuur Architectuurprijs Ede KINZO De gemeente Ede kende de Architectuurprijs Ede 2006 toe aan het bedrijfspand van KINZO, ontworpen door Snelder Architecten Nominatie Scholenbouwprijs Vituscollege De scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt en door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt georganiseerd. Met de prijs stimuleert het ministerie professioneel en inspirerend opdrachtgeverschap om zo de bouw van onderwijskundig goede en functionele scholen te bevorderen. 24

25 Brede school De Zeeheld Amsterdam 2001 Finalist NPS-Cultuurprijs Tweejaarlijkse prijs ingesteld door de Nederlandse Programma Stichting. In zes tv-afleveringen worden achttien jonge, veelbelovende kunstenaars uit verschillende disciplines geportretteerd aan de hand van hun leven en werk. In een finale roept de jury de meest oorspronkelijke kunstenaar uit. Per aflevering komen drie kandidaten aan bod. Zij krijgen steun van een vakspecialist die kan bogen op een grote reputatie Charlotte Köhlerprijs Deze prijs, bij legaat ingesteld door de actrice Charlotte Köhler, wordt sinds 1988 op voordracht van een deskundige jury door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend aan maximaal vijf Nederlandse beeldend kunstenaars, architecten en theatervormgevers tot 35 jaar. Het gaat om een aanmoedigingsprijs voor jong talent waarvan veel wordt verwacht op grond van tot nu toe gerealiseerd werk Nominatie Scholenbouwprijs College De Brink De scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt en door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt georganiseerd. Met de prijs stimuleert het ministerie professioneel en inspirerend opdrachtgeverschap om zo de bouw van onderwijskundig goede en functionele scholen te bevorderen. 25

26 Publiciteit Poetry in motion, FRAME #71, 2009 S.G. Panta Rhei. Amstelveen De Architect S.G. Panta Rhei. Amstelveen Architectuur Jaarboek NAi Uitgevers Panta Rhei Voor de leerling van nu in: Scholen en Bouwen aan de Toekomst. Jaargang 5, 2009 nummer 1. Uitgeverij Base Publishers Een traditie van verandering: De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw Uitgeverij NAi Publishers. Januari In samenwerking met de Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen (Staro). Met steun van het Ministerie van OCW Een Nieuwe School Uitgeverij Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen. Amsterdam. Uitgave oktober 2008 Architectuur Jaarboek NAi Uitgevers Dagdromen in het lespakket in: Architectenweb Magazine. Uitgave december 2006 Nederlandse Architecten 7 Bis Publishers. Uitgave 2005 Inspringende gevel en kolommen in: Stedenbouw, tijdschrift voor stedenbouw, architectuur en binnenhuisvormgeving. Editie 635, jaargang 57 Kennis van de regels is kennis van het vak in: Detail in architectuur. Uitgeverij Ten Hagen & Stam. Uitgave januari/februari 2003 Scholenbouwprijs 2002, de vernieuwende leeromgeving Uitgeverij Deloitte & Touche/ICS. Overzicht finalisten Scholenbouwprijs Concrete and abstract, two concepts with no contradiction in: L Architettura - cronache e storia. Uitgeverij Mancosu editore, Roma. Uitgave no.565, november 2002 Een milde vorm van onaangepast gedrag, College De Brink in Laren in: Financieel Dagblad. Uitgave 14 oktober 2002 Landschappelijk tapijt: College De Brink in Laren in: De Architect. Uitgeverij Ten Hagen & Stam. Uitgave juli/augustus 2002 Architectuur Jaarboek NAi Uitgevers. Irrealta Virtuale/KINZO Tools HQ in: L Arca. Uitgave No.163, oktober 2001 Lounge Zomernummer 2001 Kunstig vliegwerk in: Bouwen met Staal. Uitgave mei 2001 Vastgoed Uitgeverij NVM. Uitgave maart 2001 Uitkragend staal in: Detail in architectuur. Uitgeverij Ten Hagen & Stam. Uitgave maart 2001 Wat vindt Snelder ervan? in: Duurzaam bouwen. Uitgeverij Aebele Kluwer. Uitgave januari 2001 Architectuur Jaarboek 2000 NAi Uitgevers. Scholenbouwprijs Uitgeverij Deloitte & Touche/ICS Overzicht finalisten Scholenbouwprijs Uitleg Directie voorlichting OCW. Uitgave december 2000 Het kunstmatig landschap NAi Uitgevers. Samenstelling: Hans Ibelings. Uitgave 2000 Architectural Record Uitgeverij McGraw-Hill. New York. Uitgave juli 2000 Archis Objectiveren of objectiseren - Uitgeverij Ten Hagen & Stam. Uitgave mei 2000 Doorbreking van een typologische impasse in: De Architect. Uitgeverij Ten Hagen & Stam. Uitgave mei 2000 Familiebedrijf in stoere architectuur in: Parool. Uitgave 4 mei 2000 Snelder in het spoor Koolhaas in: Trouw. Uitgave 6 april 2000 Schooldomein Uitgeverij ICS Adviseurs. Uitgave maart 2000 Bouwwereld Uitgeverij Elsevier Bedrijfsinformatie B.V. Snelder architecten Zwarteweg 6c, 1412 GD Naarden T +31 (0) I E Publicatie Augustus 2010 Productie en realisatie [D]imago - Rijswijk Vormgeving Theo van Vliet Fotografie Luuk Kramer Jeroen Musch Jannes Linders I 29 Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. 26

27 27

28 Zwarteweg 6c, 1412 GD Naarden T +31 (0) I E Deze brochure is digitaal gedrukt op milieuvriendelijk papier met FSC keurmerk.

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave.

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave. Introductie Cita: architecten bna wordt gevormd door een team enthousiaste mensen. Wij zijn een middelgroot architecten bureau, dat ruim 25 jaar bestaat. Onze projecten variëren van grote complexe multifunctionele

Nadere informatie

3 Basisscholen Getsewoud

3 Basisscholen Getsewoud 3 Basisscholen Getsewoud Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak Flexibiliteit Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk in Nieuw Vennep, een onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Het scholencomplex

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl Introductie JSA mooi gezond bron meerwaarde kloek Het begrip Duurzaamheid gaat in relatie tot architectuur natuurlijk over de energiebalans van het gebouw, of de toepassing van duurzaam geproduceerde materialen.

Nadere informatie

THE OPEN HOUSE. Twee Open Huis opties. Volledig vormgegeven flexibiliteit

THE OPEN HOUSE. Twee Open Huis opties. Volledig vormgegeven flexibiliteit THE OPEN HOUSE THE OPEN HOUSE Volledig vormgegeven flexibiliteit Het Open Huis van Atelier van Wengerden is ontworpen rondom grote open ruimten met uitzicht en licht aan alle kanten. Hierbij ontstaat een

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam MFSA De Sportmotor Rotterdam De MFA De Sportmotor in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk gebouw met een casco dat op diverse manieren kan worden ingevuld en worden aangepast. De multifunctionele

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

S C H E T S P L A N D E W E E R K L A N K HANS BAKKER

S C H E T S P L A N D E W E E R K L A N K HANS BAKKER S C H E T S P L A N D E W E E R K L A N K ARCHITEKTENBURO HANS BAKKER De Weerklank Obrechtstraat Leidenn ARCHITEKTENBURO HANS BAKKER 5. Voorwoord Schetsplan De Weerklank Leiden Het bouwen van scholen is

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN OMSCHRIJVING PROJECT FORUMGEBOUW Object in het park Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, ontwikkeld in het kader van de totale herhuisvestingplannen

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl Duurzaam bouwen is innovatief denken... Duurzaam bouwen =toekomstbestendig bouwen Duurzaam bouwen is goed voor mens, milieu en portemonnee: * mens; comfort, gezondheid, welzijn * milieu; biodiversiteit,

Nadere informatie

WATERINGSE VELD COLLEGE

WATERINGSE VELD COLLEGE Fotografie: Rob Hoekstra WATERINGSE VELD COLLEGE Het Wateringse Veld College is een school voor voortgezet onderwijs voor 1200 leerlingen en heeft tevens buurtfuncties. Het onderwijs wordt gegeven in de

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

JongZeeuw architecten - wie zijn we?

JongZeeuw architecten - wie zijn we? JongZeeuw architecten - wie zijn we? Grondslag bij de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Multidisciplinair bureau met deskundigheid op het vlak van architectuur, stedenbouw, interieur, energiezuinigheid,

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

vervangende nieuwbouw VMBO groen Theo Thijssenplein 32 Utrecht team De Groot Vroomshoop

vervangende nieuwbouw VMBO groen Theo Thijssenplein 32 Utrecht team De Groot Vroomshoop vervangende nieuwbouw VMBO groen Theo Thijssenplein 32 Utrecht team De Groot Vroomshoop bestaande bebouwing Wellant College waarom nieuwbouw? huidige lay-out voldoet niet en is te klein gebouw sterk verouderd

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

beatrix-college tilburg, 3 fasen Nieuwbouw in 3 fasen voor MAVO/HAVO/VWO-onderwijs voor ongeveer 2000 leerlingen in de uitbreidingswijk Reeshof

beatrix-college tilburg, 3 fasen Nieuwbouw in 3 fasen voor MAVO/HAVO/VWO-onderwijs voor ongeveer 2000 leerlingen in de uitbreidingswijk Reeshof beatrix-college tilburg, 3 fasen Nieuwbouw in 3 fasen voor MAVO/HAVO/VWO-onderwijs voor ongeveer 2000 leerlingen in de uitbreidingswijk Reeshof Opdrachtgever Fase 1: Gemeentebestuur Tilburg Fase 2&3: Bestuurscommissie

Nadere informatie

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam Oproep tot het opsturen van een portfolio ten behoeve van de architectenselectie: Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een architect de opdracht

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Wateringse Veld College Den Haag

Wateringse Veld College Den Haag Wateringse Veld College Den Haag Project Adres: Plaats: Telefoon: URL: Referentiebeeld: Missouri 1, 2548 HT Den Haag 070 3082500 http://www.sgzuidwest.org/ Bottom Line Verkeersruimten uitgevoerd met standaardelementen

Nadere informatie

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam ALGEMENE TEKSTEN Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal

Nadere informatie

BREDE SCHOOL De Matrix

BREDE SCHOOL De Matrix BREDE SCHOOL De Matrix brede school met welzijnsfuncties Postbus 293 1000 CX Amsterdam The Netherlands tel. +3120-4190086 fax. +3120-4190096 info@rohmer.nl www.rohmer.nl opdracht multifunctioneel gebouw

Nadere informatie

Zuid As Kiosk Amsterdam. Presentatie. na-ma architecture. meubels op straat 22.10.2009

Zuid As Kiosk Amsterdam. Presentatie. na-ma architecture. meubels op straat 22.10.2009 Zuid As Kiosk Amsterdam meubels op straat 22.10.2009 Presentatie Introductie Selectie Projecten: 2009- vervolgstudie uitbreiding Olympisch Stadion i.o.v. DMO Amsterdam 2007-2008 huisvesting Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Quion Capelle a/d IJssel

Quion Capelle a/d IJssel Quion Capelle a/d IJssel Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Situatie Locatie Fascinatio, Capelle a/d IJssel Quion is een financiële dienstverlener, die zich toelegt op de verwerking van woninghypotheken.

Nadere informatie

i29 l interior architects Industrieweg 29 1115 AD Duivendrecht info@i29.nl www.i29.nl

i29 l interior architects Industrieweg 29 1115 AD Duivendrecht info@i29.nl www.i29.nl i29 l interior architects Industrieweg 29 1115 AD Duivendrecht info@i29.nl www.i29.nl Roddel over mij maar vertel ze niet de waarheid Maak ze iets groters wijs Architectuur en interieur In het ontwerp

Nadere informatie

Oog hebben voor de kwaliteit die er al is OBS De Piramide Boerhaave, Haarlem

Oog hebben voor de kwaliteit die er al is OBS De Piramide Boerhaave, Haarlem Oog hebben voor de kwaliteit die er al is OBS De Piramide Boerhaave, 112 Haarlem 113 Frisse school door een frisse blik Tekst Kirsten Hannema Normaal gesproken wordt de laatste bel van het schooljaar met

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

één college Drie scholen, twee nieuwe gebouwen, OP ÉÉN PLEK IN CAPELLE CHRISTELIJKE SCHOLEN GEMEENSCHAP VOOR VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO EN VMBO

één college Drie scholen, twee nieuwe gebouwen, OP ÉÉN PLEK IN CAPELLE CHRISTELIJKE SCHOLEN GEMEENSCHAP VOOR VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO EN VMBO Drie scholen, twee nieuwe gebouwen, één college CHRISTELIJKE SCHOLEN GEMEENSCHAP VOOR VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO EN VMBO OP ÉÉN PLEK IN CAPELLE - Comenius Lyceum (tto, atheneum en havo) - Comenius

Nadere informatie

College de OpMaat Hilversum

College de OpMaat Hilversum College de OpMaat Hilversum College de OpMaat Hilversum opdrachtgever naam: CVO t Gooi adres: Bisonlaan, 7 GH Hilversum contact: Dhr. Sytze Haenen telefoon: 035 6657 functies Een school voor LWOO (Leerwegondersteunend

Nadere informatie

Dreumel multifunctionele accommodatie

Dreumel multifunctionele accommodatie Dreumel multifunctionele accommodatie bestaande basisschool bestaande sporthal van Heemstraweg Rooijsestraat Het vertrekpunt In de dorpskern van Dreumel in de gemeente West Maas en Waal stond de basisschool

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen

M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen 1/7 Duurzame woongebouwen M3H ontwerpt en bouwt gebouwen die lang meegaan. Hoogwaardige gebouwen die mooi zijn in de omgeving en die passen bij de gebruikers. Gebouwen

Nadere informatie

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen doel : CO2 reductie Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen stimulatie > prestatie emotioneel fysiek Prestatie : synergie in beleving, comfort, energie,flexibiliteit, materiaal en

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018

SAMENVATTING. Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 SAMENVATTING Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 SAMENVATTING Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 30

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Voor u ligt het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dit Programma van Eisen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

VESTIGINGSVISIES. Dak Huis Thuis Open Huis Icoon. open huis JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN

VESTIGINGSVISIES. Dak Huis Thuis Open Huis Icoon. open huis JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN VESTIGINGSVISIES Dak VESTIGINGSVISIES Dak Dak VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES Factoren Ik kan zorg huisvesten dankzij de regels / Je probeert zorg te

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Architectuurprijs Weert -Nederweert 2015 PUBLIEKE RUIMTE

JURYRAPPORT. Architectuurprijs Weert -Nederweert 2015 PUBLIEKE RUIMTE JURYRAPPORT Architectuurprijs Weert -Nederweert 2015 PUBLIEKE RUIMTE Juryrapport Stichting Architectuurlijk Weert is een samenwerkingsverband van enkele enthousiaste vrijwilligers uit de vakwereld. Doel

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

T r a p p e n i n u w st i j l

T r a p p e n i n u w st i j l Trappen in uw stijl Trappenfabriek Hoograven is de grootste LIVING trappen fabrikant van Nederland en ontwerpt, ontwikkelt en produceert al meer dan 80 jaar standaard- en maatwerktrappen voor iedereen,

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

VSO-SCHOOL VOOR VMBO HET ROTSOORD UTRECHT

VSO-SCHOOL VOOR VMBO HET ROTSOORD UTRECHT VSO-SCHOOL VOOR VMBO HET ROTSOORD UTRECHT VMBO SCHOOL HET ROTSOORD BIEDT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN BEGELEI- DING AAN JONGEREN MET EEN AUDITIEF EN/OF COMMUNICATIEVE BEPERKING: SLECHT- HOREND (SH),

Nadere informatie

MBO COLLEGE NOORD AMSTERDAM

MBO COLLEGE NOORD AMSTERDAM MBO COLLEGE NOORD AMSTERDAM Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes OeverZaaijer architectuur en stedebouw Het MBO College Noord wordt één van de publiekstrekkers van het geheel vernieuwde centrumgebied

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Omgevingsscan. Celine Mansvelt. Top ondernemen

Omgevingsscan. Celine Mansvelt. Top ondernemen Omgevingsscan Celine Mansvelt Top ondernemen Mijn loopbaan carrière is ook niet altijd even makkelijk gegaan, van de middelbaar school afgestuurd worden, niet weten wat je leuk vind, geen hulp van buitenaf.

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS Regiokantoor Enexis Enexis brengt stroom en gas bij mensen en bedrijven thuis. Vandaag en morgen. Met de energie van morgen zijn we vandaag al bezig. Zo zijn we bezig

Nadere informatie

Zicht op... Cultureel erfgoed

Zicht op... Cultureel erfgoed CULTUURNETWERK_ nl Expertisecentrum cultuureducatie Zicht op... Cultureel erfgoed Deze uitgave is een oorspronkelijke uitgave van het voormalige LOKV Nederlands Instituut voor Kunsteducatie. Cultuurnetwerk

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE

CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE Start: 2006 - Oplevering: 2010 Bruto vloer oppervlakte: 7.800 m2 Locatie: Eindhoven Functie: VMBO school Performance: CO2 neutraal, energie leverend, energie dak, smart grid

Nadere informatie

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Beijing Emperor House #1101 136 Andingwaidajie Dongcheng Qu 100011 Beijing China MET ZICHT

Nadere informatie

Bouwen met zorg. Mirjam den Hoed Projectleider Rijnland Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp

Bouwen met zorg. Mirjam den Hoed Projectleider Rijnland Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp + Bouwen met zorg Mirjam den Hoed Projectleider Rijnland Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp Ik kan Berndsen + Vriesema zeker aanraden. Ze hebben ervaring, ze staan open voor ideeën en ze communiceren

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG De elegante techniek FLAT DESIGN INNOVATIE IN VORMGEVING Door de extreem vlakke vormgeving lijkt dit innovatieve ontwerp samen te smelten met de omgeving. Op subtiele wijze ontstaat zo een fraai aanzicht:

Nadere informatie

Interieur Woonhuizen. In opdracht van diverse particuliere opdrachtgevers

Interieur Woonhuizen. In opdracht van diverse particuliere opdrachtgevers In opdracht van diverse particuliere opdrachtgevers 1/5 M3H heeft diverse verbouwingen en woninginrichtingen voor particuliere opdrachtgevers begeleid en gerealiseerd. Daarbij zijn er twee belangrijke

Nadere informatie

Portfolio p1/10. ontwerpbureau. raza? expertise. opdrachtgevers. Graphic Design Art Direction

Portfolio p1/10. ontwerpbureau. raza? expertise. opdrachtgevers. Graphic Design Art Direction p1/10 ontwerpbureau Raza is een bureau voor grafisch ontwerp, opgericht in 1999 door Daphne van Langen. raza? Raza is afgeleid van het Latijnse Tabula Rasa: onbeschreven blad, blanco, schone lei. Raza

Nadere informatie

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige duurzaam bouwen in duurzaam bouwen in U overweegt om een kavel te kopen in de Contreie. Overweeg dan vooral ook om dat energiezuinig en duurzaam te doen. De gemeente Oosterhout heeft namelijk een regeling

Nadere informatie

JINZHOU. rotterdam DELHI. amsterdam. casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ginkgo, Beekbergen

JINZHOU. rotterdam DELHI. amsterdam. casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ginkgo, Beekbergen amsterdam DELHI JINZHOU rotterdam casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur Ginkgo, Beekbergen TWO WORLDS IN ONE: WONINGEN VOOR SENIOREN EN KINDVRIENDELIJKE WONINGEN casanova+hernandez

Nadere informatie

Duurzame zorgomgevingen

Duurzame zorgomgevingen Duurzame zorgomgevingen Healing Environments in woonzorggebouwen drs. ing. Bert Krikke Een healing environment is een omgeving die het welzijn, welbevinden en ziekteherstel bevordert Traditionele kenmerken:

Nadere informatie

De duurste buurten en straten van Nederland in 2011

De duurste buurten en straten van Nederland in 2011 Inhoud: Rijkste enclaves Duurste buurten Duurste straten Meeste miljoenenwoningen Prijsontwikkelingen Calcasa Jaarverslag 2011 Miljoenenwoningen De duurste buurten en straten van Nederland in 2011 Jaarlijks

Nadere informatie

kiosken www.mmcite.com

kiosken www.mmcite.com kiosken mmcité Stad Stedelijke openbare ruimtes zijn fascinerend. Hier ontmoeten mensen hun geschiedenis. Wij zijn verheugd dat ons design op zoiets interessants en belangrijks als stedelijke gebieden

Nadere informatie

Casestudy Faxx-locatie

Casestudy Faxx-locatie Casestudy Faxx-locatie Van de Ven Bouw en Ontwikkeling 28-4-2014 Inhoud Algemeen... 3 Projectgegevens... 4 BREEAM-NL... 5 Specifieke ontwerpmaatregelen... 6 Specifieke uitvoeringsmaatregelen... 6 Reductie

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. Het Sint Bavocollege te Rotterdam is een school voor havo-vwo (atheneum en gymnasium). Op 1 oktober 2013 heeft de school 1.520 leerlingen.

Nadere informatie

goed voorbereiden Samenwerken aan een spraakmakende school

goed voorbereiden Samenwerken aan een spraakmakende school goed voorbereiden draaijer+partners spreekt onze taal. Hierdoor ontstaan toekomstbestendige onderwijsgebouwen. Hedwig de Boer, Beleidsmedewerker Onderwijs, Gemeente Haren Samenwerken aan een spraakmakende

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Renovatieplan CBS Menso Altingschool. Brinkhovenlaan 3b te Paterswolde

Renovatieplan CBS Menso Altingschool. Brinkhovenlaan 3b te Paterswolde Renovatieplan CBS Menso Altingschool Brinkhovenlaan 3b te Paterswolde Historie 2 Monumentnummer: PM2-0258 Gebouwd in opdracht van Stichting Christelijk Onderwijs Eelde Ontwerp van: Architect K. Sandburg

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

woonhuis eindhoven II

woonhuis eindhoven II woonhuis eindhoven II de bever architecten bna Paradijslaan 72, Postbus 7518, 5601 JM Eindhoven telefoon 040 2445987, fax 040 2368697 info@debeverarchitecten.nl www.debeverarchitecten.nl woonhuis eindhoven

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL basisschool + dorpshuis + bibliotheek + kinderopvang + jeugd onze lieve vrouwestraat handel nl ontwerp januari 2012 - oplevering december 2014 Dorpshuis MULTIFUNCTIONELE

Nadere informatie

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten Renovatie huisvesting Nikhef Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten 27 Activiteiten afgelopen periode In achtergrond is afgelopen periode veel gebeurd workshops, (technische) inventarisaties,

Nadere informatie

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM Projectgegevens Naam project: Daaf Gelukschool Locatie: Albert Verweylaan 2, Haarlem Programma: VMBO-school met twee gymzalen Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep,

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

musa katendrecht Rotterdam, 2015

musa katendrecht Rotterdam, 2015 musa katendrecht Rotterdam, 2015 Het multifunctionele gebouw Musa maakt deel uit van de Pols in Rotterdam, een havengebied dat de overgang vormt tussen de Kop van Zuid en het schiereiland Katendrecht.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Programma Marktplein, kantoren, winkels, woningen en een parkeergarage. b.v.o. ca. 59.500 m 2

Programma Marktplein, kantoren, winkels, woningen en een parkeergarage. b.v.o. ca. 59.500 m 2 Fotografie: Luuk Kramer BOS EN LOMMERPLEIN Programma Marktplein, kantoren, winkels, woningen en een parkeergarage. b.v.o. ca. 59.500 m 2 AMSTERDAM Lokatie Gulden Winckelplantsoen, Bos en Lommer, Amsterdam

Nadere informatie

Uitbreiding van bestaand schoolgebouw met 4 leslokalen en nevenruimten.

Uitbreiding van bestaand schoolgebouw met 4 leslokalen en nevenruimten. S C H O L E N Renovatie van schoolgebouw, gebouwd in 1959. Om tegemoet te komen aan de noodzaak om het gebouw bouwfysisch te beschermen tegen koude en vochtdoorslag is op de bestaande gevel een isolatie

Nadere informatie

Gezondheid Energie Comfort. Adem. Bouwen & Renoveren

Gezondheid Energie Comfort. Adem. Bouwen & Renoveren Gezondheid Energie Comfort Adem Bouwen & Renoveren Gezond wonen met de natuur als uitgangspunt Zorgeloos wonen in een gezonde omgeving, voorbereid op alle fasen van je leven, zo goed als geen energierekening,

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van De gemeenteraad - 19 juni 2012 Duurzaam bouwen project School Portland Het college Controller Directie Paraaf Datum Ons kenmerk CC Henk van der Linden

Nadere informatie

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 17 mei 2015 Koninklijke Schouwburg Den Haag Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie & Bifobie Advies van de jury voor de LHBT-innovatieprijs

Nadere informatie