Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen"

Transcriptie

1 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte 1 Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Filosofisch Instituut Oude Boteringestraat GL Groningen telefoon 31 (0) fax 31 (0) errata en aanvullingen op de studiegids: Studiegids bacheloropleidingen

2 2 Hoofdstuk Inhoudsopgave redactie: Trijnie Hekman Arnold Veenkamp

3 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte 3 Inhoudsopgave Faculteit Wijsbegeerte... 1 Studiegids bacheloropleidingen Inhoudsopgave... 3 Voorwoord Algemene inlichtingen De Faculteit Wijsbegeerte Wegwijzer... 8 Indeling studiejaar Bestuur en organisatie Bureau van de faculteit / Voorzieningen Bibliotheek Toelating tot de opleidingen Colloquium doctum Aanmelding en inschrijving Open Colleges Studiefinanciering Centrale universitaire studentenvoorzieningen Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie De Universiteitskrant (UK) STUFF Studenten Platform voor Actief Meedenken (SPAM) Alumnivereniging Alfi Studentassistentschappen Vakgroepen Vakgroepen, Algemeen Vakgroep Ethiek (E) Vakgroep Geschiedenis van de Filosofie (GF) Vakgroep Praktische Filosofie (PF) Vakgroep Theoretische Filosofie (TF) Onderwijs, Algemeen Overzicht van de opleidingen Regeling Voertaal Colleges Regelingen inzake de tentaminering Herkansingen Judicium regeling Algemene regels voor het onderwijs Elektronische leeromgeving Tentamenbewijzen Verkoop van readers Studentenstatuut Studielastmodel Studiekosten Studiebegeleiding Evaluatie van het onderwijs door studenten Klachten Facultaire computerfaciliteiten Fonds voor vernieuwende initiatieven in het onderwijs (VIO)... 50

4 4 Hoofdstuk Inhoudsopgave 3.18 Fonds voor incidentele activiteiten van studenten (IAS) Studeren in het buitenland Filosofie als Minor, bijvak, keuzevak of algemeen vormend vak Minoren en avondcolleges / AVV Minoren Avondcolleges / AVV Programma s en cursussen Bacheloropleiding Wijsbegeerte Algemeen Vrij onderwijsprogramma Propedeuse Rooster propedeuse (voltijds) Het propedeutisch examen Eerstejaars adviezen Postpropedeuse, algemeen Tweede jaar Niveau 2 vakken Logica Niveau 3 keuzevakken Schema tweede jaar Indische Wijsbegeerte Derde jaar Overzicht derdejaars colleges Schema derde jaar Niveau 3 keuzevakken Vrij onderwijsprogramma Minor Bachelorscriptie Bachelorexamen Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Algemene inleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Het programma van de bacheloropleiding WveW Deeltijdstudie Aanmelding en inschrijving Deeltijdstudie Bacheloropleiding Wijsbegeerte Deeltijd Bachelor Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Opleidingen na de Bachelor Onderwijs- en examenregelingen OER Bacheloropleiding Wijsbegeerte Bijlage bij de OER van de bacheloropleiding Wijsbegeerte OER Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Bijlage bij de OER van de bachelor Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Regels en Richtlijnen Studieonderdelen Studieonderdelen Adreslijst Adreslijst

5 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte 5 Voorwoord In deze studiegids van de bacheloropleidingen van de Faculteit Wijsbegeerte willen we zowel de studenten als de docenten op de hoogte brengen van de opbouw van de bacheloropleidingen, de gang van zaken binnen de faculteit, rechten en plichten, etc. In dit studiejaar verschijnen we wederom met twee studiegidsen: één voor de bachelor opleidingen en één voor de masteropleidingen en de Graduate School. De studiegidsen van zowel de bacheloropleidingen als de masteropleidingen en de Graduate School zijn ook te downloaden vanaf de website van de Faculteit Wijsbegeerte (www.rug.nl/filosofie/studiegids). Hier zijn ook eventuele aanvullingen en errata te vinden. Hoewel deze gids veel informatie bevat, staat veel aanvullende informatie op het internet: en op de elektronische leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen. In deze gids staat de opbouw en de globale inhoud van de bacheloropleidingen beschreven. Meer gedetailleerde informatie over de programma s en de cursussen is te vinden op Arnold Veenkamp Onderwijscoördinator

6 6 Hoofdstuk Voorwoord

7 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte 7 1 Algemene inlichtingen 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte Aan de Faculteit Wijsbegeerte in Groningen wordt filosofie bedreven in nauwe samenhang met ontwikkelingen in de vakwetenschappen, in de cultuur en in de samenleving. Filosofie is in Groningen in hoge mate toepassingsgericht, zonder dat de fundamentele filosofische vragen uit het oog worden verloren. In termen van onderzoek profileert de faculteit zich door nadruk op interdisciplinaire en empirische filosofie. Dit impliceert orientatie op samenwerking met andere disciplines en onderzoeksvelden, alsmede oriëntatie op de interactie tussen systematische theorievorming en empirisch onderzoek. Het facultaire onderzoek is daarom institutioneel en inhoudelijk ingebed in interdisciplinaire onderzoekscholen. In termen van onderwijs vertaalt dit facultaire profiel zich in een brede educatieve missie, waarin een gedegen culturele en wetenschappelijke vorming centraal staat. Zulk een missie vereist een breed onderwijsaanbod - zowel voor filosofie-studenten als voor studenten uit andere faculteiten. De faculteit verzorgt de volgende opleidingen: 1. Bacheloropleiding Wijsbegeerte (voltijds 3 jaar, ook in deeltijdse vorm) 2. Masteropleiding Wijsbegeerte (voltijds 1 jaar, ook in deeltijdse vorm) 3. Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (combinatiestudie, voltijds 3 jaar, ook in deeltijdse vorm) 4. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (combinatiestudie, voltijds 2 jaar, ook in deeltijdse vorm) 5. Researchmaster Philosophy (voltijds 2 jaar, ook in deeltijdse vorm) 6. Masteropleiding Filosofie en Educatie (master inclusief lerarenopleiding, voltijds 2 jaar, ook in deeltijdse vorm). Deze studiegids gaat alleen over de bacheloropleidingen van de Faculteit Wijsbegeerte. Van de masteropleidingen en de Graduate School verschijnt een aparte studiegids. De faculteit kent vier vakgroepen (basiseenheden van onderwijs en onderzoek): Geschiedenis van de Filosofie Praktische Filosofie Ethiek Theoretische Filosofie Behalve het onderwijs aan studenten van haar eigen opleidingen verzorgt de faculteit ook nog onderwijs voor studenten van andere faculteiten (bijvakstudie, algemeen vormende vakken, onderwijsdienstverlening) en aan andere belangstellenden ( Open Colleges ).

8 8 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen 1.1 Wegwijzer Adres van de Faculteit Wijsbegeerte Filosofisch Instituut Oude Boteringestraat GL Groningen Openingstijden voor studenten maandag t/m vrijdag van tot u. Openingstijden voor medewerkers maandag t/m donderdag van tot u. vrijdag van tot u. Openingstijden bibliotheek maandag t/m vrijdag tot u. (met uitzondering van de collegevrije weken, dan is de bibliotheek op vrijdag geopend tot u.) Telefoon Fax Internet Adreslijst Achterin deze gids staat een lijst met namen, functies, kamernummers en adressen van alle medewerkers. Collegerooster Het collegerooster is een losse bijlage bij deze gids en wordt enkele keren per jaar geactualiseerd.

9 Indeling studiejaar Indeling studiejaar e semester (31 augustus 5 februari) 1 e kwartaal 2 e kwartaal SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEB ma di wo do vr e semester (8 februari 2 juli) 3 e kwartaal 4 e kwartaal FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI ma di wo do vr De tweede-, derde- en vierdejaars vakken duren 10 of 11 weken, een half semester. De eerstejaars vakken zijn ingedeeld volgens een afwijkend schema. Vakantie- en feestdagen zijn vet en onderstreept. De woensdagen zijn collegevrij. Op zaterdagen, zon- en feestdagen en op Goede Vrijdag is het Filosofisch Instituut gesloten. Vakanties en andere collegevrije dagen: Kerstvakantie: maandag 21 december 2009 t/m vrijdag 1 januari 2010 Paasreces: 2 april t/m 5 april 2010 Meivakantie: 30 april t/m 5 mei 2010 Hemelvaartsdag 3 mei 2010 Pinksteren: 24 mei 2010 Uitreiking van de propedeutische en bachelordiploma s - in 2009: vrijdag: 25 september - in 2010: vrijdag: 26 februari

10 10 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen 1.3 Bestuur en organisatie Actuele informatie over wie lid zijn van de diverse commissies is te vinden op de facultaire website. Faculteitsbestuur (FB) Het faculteitsbestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van de faculteit voor onderwijs, onderzoek en middelen (personeel, financiën en gebouw + inventaris) Het College van Bestuur van de RUG benoemt de drie leden van het bestuur. Het bestuur is in het studiejaar als volgt samengesteld: Prof. dr. M.R.M. ter Hark, decaan en portefeuillehouder onderzoek. Prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees, vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs. Drs. J.E.M.B. Janssen, directeur bedrijfsvoering. De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door een student, met adviserende stem. Deze wordt aangewezen door de studentleden van de faculteitsraad en heeft een zittingstermijn van een jaar. De directeur bedrijfsvoering is tevens secretaris van het bestuur. Faculteitsraad (FR) De faculteitsraad bespreekt ten minste vier maal per jaar met het bestuur de algemene gang van zaken in de faculteit en kan over alle facultaire aangelegenheden aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Tevens heeft zij instemmingsrecht voor de vaststelling van tenminste het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen (met uitzondering van enkele in de wet genoemde onderwerpen). De personeelsgeleding van de raad heeft daarnaast adviesrecht over de wijze van toepassing van de arbeidsvoorwaarden en het algemeen personeelsbeleid van de faculteit, het financiële beleid van de faculteit voorzover dit rechtspositionele gevolgen heeft, de organisatie van de faculteit en het facultaire arbo- en milieubeleid. De raad bestaat uit 10 leden; 5 gekozen door en uit het personeel (zittingstermijn: 2 jaar), 5 door en uit de studentengeleding (zittingstermijn: 1 jaar). Vakgroepen De faculteit kent de volgende vakgroepen: Ethiek (E) Geschiedenis van de filosofie (GF) Praktische filosofie (PF) Theoretische filosofie (TF) Gegevens over de leden, over het onderzoek, het onderwijs en andere activiteiten van de vakgroepen zijn opgenomen onder Vakgroepen en Onderwijs. Opleidingscommissie (OC) Er is één opleidingscommissie voor alle master- en bacheloropleidingen van de Faculteit Wijsbegeerte, met uitzondering van de researchmaster en er is een opleidingscommissie voor de Graduate School of Philosophy. In deze commissie is ook de researchmaster vertegenwoordigd. De opleidingscommissies beoordelen de kwaliteit van het onderwijs en kunnen adviezen uitbrengen aan docenten, aan de vakgroepen en aan het bestuur. De commissies bestaan uit studenten (zittingstermijn: 1 jaar) en leden van het

11 1.4 Bureau van de faculteit / Voorzieningen 11 wetenschappelijk personeel (zittingstermijn: 3 jaar). Bij de opleidingscommissie van de Graduate School of Philosophy bestaat de student-geleding uit studenten uit de researchmaster en uit de promotiestudenten. Het bestuur benoemt de leden van de opleidingscommissies op voordracht van respectievelijk de studentenfractie in de faculteitsraad en de vakgroepen. Examencommissie De examencommissie is formeel belast met het afnemen van de examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens. Er is één examencommissie voor alle opleidingen van de Faculteit Wijsbegeerte gezamenlijk. De commissie bestaat uit een hoogleraar en twee leden van de wetenschappelijke staf. De commissie is tevens verantwoordelijk voor het behandelen van fraude bij examens en tentamens volgens de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, die achterin deze gids zijn opgenomen. Ingeval van individuele klachten over een tentamen of examen kan de commissie bereikt worden via de studieadviseur, die tevens ambtelijk secretaris is van de commissie. Toelatingscommissie De toelatingscommissie is belast met de toelating tot de masteropleidingen. De commissie heeft dezelfde samenstelling als de examencommissie. Bibliotheekcommissie De bibliotheekcommissie adviseert het bestuur en de bibliothecaris t.a.v. het algemene bibliotheekbeleid. Alle vakgroepen zijn er vertegenwoordigd. Voor de dagelijkse gang van zaken is de bibliothecaris verantwoordelijk. Overige commissies De actuele samenstelling van bovenvermelde en andere commissies kan geraadpleegd worden op de facultaire website onder Faculteit. Faculteitsreglement Het faculteitsreglement dient ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de faculteit. Een exemplaar van het reglement is ter inzage op de administratie. 1.4 Bureau van de faculteit / Voorzieningen Het Filosofisch Instituut is elke werkdag geopend van uur, behoudens de eerder in deze gids genoemde dagen (zie Jaarindeling ). Conciërge: Gyan Otto, kamer 0021, tel De conciërge draagt tevens zorg voor repro-werkzaamheden. In verband met de planning van kopieerwerk dient men afspraken te maken met de conciërge. Studenten kunnen studiemateriaal dat raadpleegbaar in de bibliotheek aanwezig is, maar niet uitgeleend kan worden, kopieren met behulp van het kopieerapparaat dat in de bibliotheek staat. Er zijn voor studenten geen andere kopieerfaciliteiten op de faculteit aanwezig. Secretariaat: Anita Willems, tel , kamer Het secretariaat is geopend: maandag t/m vrijdag en uur.

12 12 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen Syllabi-verkoop: Gyan Otto, kamer 0021, tel Openingstijden: van maandag t/m vrijdag, ICT frontoffice: Hauke de Vries, kamer 0005, tel De frontoffice medewerker is er voor staf en studenten. Wend je tot hem als je pc niet goed werkt, als zich opstartproblemen voordoen en als je je wachtwoord kwijt bent. Openingstijden: van maandag t/m vrijdag, uur. Onderwijsadministratie: Trijnie Hekman, kamer 0019, tel Op de onderwijsadministratie worden o.a. de tentamenresultaten geregistreerd en beheerd. Voor het afstuderen dienen studenten tijdig een afspraak te maken i.v.m. de planning van de scriptiebespreking en het examen. Studieadviseur voor alle opleidingen: Katherine Gardiner, kamer 0015/0115, tel / De studieadviseur geeft informatie en adviezen over toelating, inschrijving, studiemogelijkheden en -planning, hoofd- en bijvakkeuzen, hulpverlenende instanties e.d.. Zij is tevens ambtelijk secrataris van de Toelatings- en Examencommissie. Spreekuur: op afspraak, maandag uur, vrijdag uur. Voor afspraken mail: Onderwijscoördinator / Beleidsmedewerker onderzoek: Arnold Veenkamp, kamer 115, tel Deze zorgt ervoor dat alle zaken rondom het onderwijs en het onderzoek (zoals regelgeving, kwaliteitszorg, verslaglegging, studiegids) goed verlopen. International Officer: Katherine Gardiner, kamer 0015, tel / Aanspreekpunt voor studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren en voor studenten uit het buitenland die in Groningen willen studeren. PhD Co-ordinator, Katherine Gardiner, kamer 0015, tel / Coördinator website en Nestor: F.C. moorrees, kamer 0019, tel Directeur bedrijfsvoering: Jorine Janssen, kamer 0003, tel / Personeelsconsulente: Mw. E.M. Hamstra-de Boer, tel Bibliotheek Bibliothecaris: Kirsten van der Ploeg, kamer 0007, tel Bibliotheekmedewerker: Janny Moesker, kamer 0007, tel Locatie: Filosofisch Instituut, Oude Boteringestraat 52, 9712 GL Groningen. Openingstijden: De bibliotheek is op maandag t/m vrijdag geopend van uur, behalve in de collegevrije weken, dan is de bibliotheek op vrijdag geopend van uur. De bibliothecaris is maandag, dinsdag en woensdagochtend aanwezig.

13 1.5 Bibliotheek 13 De overige dagen staat de bibliotheek onder toezicht van Janny Moesker of van student-zaalwachten. Deze zijn ook bij eventuele afwezigheid van de bibliothecaris aanwezig. Uitleen: De lener is verantwoordelijk voor het geleende boek en moet bij zoekraken of beschadiging een identiek exemplaar ter vervanging leveren. In de boeken mag niet gestreept of geschreven worden. UB-uitleenpas: Lenen is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldige lenerspas of collegekaart. Studenten kunnen maximaal 30 boeken lenen, medewerkers 60. De mogelijkheid bestaat om zich voor een beperkte periode aan te melden als maximale lener. Dit laatste kan een oplossing zijn voor studenten die werken aan hun doctoraal-scriptie of voor aio s die langdurig een groot aantal boeken willen lenen. Een aanvraag tot registratie als maximale lener doet men bij de bibliothecaris. Uitleen boeken: Alle boeken kunnen voor 4 weken geleend worden, behalve boeken met een rode stip op de rug. Het betreft hier meestal naslagwerken of moeilijk te vervangen werken; deze kunnen alleen in de bibliotheek en de studiezaal geraadpleegd worden. Overigens kunnen boeken bij alle andere RUG-bibliotheken worden ingeleverd. (Werk)collegekast: In deze kast staat de verplichte literatuur voor de propedeusecolleges ter inzage. Deze boeken worden niet uitgeleend. De verplichte literatuur van de overige colleges die binnen de faculteit Wijsbegeerte worden verzorgd staat, voor zover in de collectie aanwezig, ook in deze kast. De literatuur staat per semester per plank opgesteld. Ook deze boeken zijn alleen ter inzage. Op verzoek van de docenten wordt die literatuur, die niet in de eigen bibliotheek maar wel in een andere RUG-bibliotheek aanwezig is, soms raadpleegbaar gemaakt. Aan de zijkant van de (Werk)collegekast staat aangegeven om welke boeken het gaat. Syllabi / mappen: In de kast naast de (werk)collegekast liggen de syllabi ter inzage die in het lopend én het voorgaande collegejaar zijn gebruikt tijdens colleges binnen de faculteit. Syllabi/readers worden niet in de bibliotheek maar bij de repro verkocht, s ochtends tussen Uitleen tijdschriften: De lopende jaargangen staan in de tijdschriftenkasten in de studiezaal. De gebonden jaargangen staan alfabetisch in de kast. Zowel lopende als gebonden jaargangen van tijdschriften worden niet uitgeleend. Overigens neemt het aantal gedrukte abonnementen snel af: in toenemende mate zijn tijdschriften alleen nog in digitale vorm toegankelijk, ofwel via de OPC ofwel via de optie Elektronische tijdschriften. OPC: In de OPC (Online Publieks Catalogus kan men m.b.v. verschillende zoekstrategieën zoeken naar titels van boeken en tijdschriftabonnementen. De OPC is te benaderen via de website van de Faculteit Wijsbegeerte (http://www.rug.nl/bibliotheek /locaties/ bibfilosofie/). Men kiest voor Catalogi en bestanden en vervolgens voor Catalogus RU Groningen. In de bibliotheek staan 3 pc s waarmee men in de catalogus kan zoeken. Studenten kunnen de catalogus natuurlijk ook benaderen via de pc s in de computerruimte van de faculteit. Overige functies OPC: Met behulp van de leenfunctie van de OPC (Online Publieks Catalogus) kunt u via de OPC een boek reserveren, u ontvangt schriftelijk bericht zodra het gereserveerde boek is ingeleverd. Ook is het mogelijk om boeken die bij de UB in het magazijn staan opgesteld via de OPC aan te vragen; boe-

14 14 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen ken zijn dan na 30 minuten bij het uitleenbureau af te halen (de aangevraagde boeken blijven maximaal 4 dagen voor u klaar liggen). Tenslotte kunt u ook via de OPC de uitleendatum van door u geleende boeken verlengen. Het verlengen kan overigens ook telefonisch: ofwel via de bibliotheek Wijsbegeerte (tel ) ofwel via het uitleenbureau van de UB ( ). Boetesysteem: De lener is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van de uitleentermijn van geleende boeken. Bij niet op tijd verlengen ontvangt men een eerste rappel van 0,50 per boek met een maximum van 7,50. Na het versturen van het tweede rappel van 1,- danwel van een derde rappel van 2,- bent u van verdere dienstverlening uitgesloten tot alle rappelkosten volledig zijn betaald. Studenten en medewerkers ontvangen (hierbij wordt een marge van 4 tot 10 dagen gehanteerd ) voorafgaand aan het verlopen van de uitleentermijn van door hen geleende boeken een aankondiging dat de uitleentermijn binnenkort verstrijkt. Hierbij geldt wel dat dergelijke berichten - en dit zal in de nabije toekomst ook voor overige mededelingen zoals rappels en reserveringsberichten gelden - alleen naar het officiële studentadres danwel naar het officiële werkadres wordt verzonden. Overigens blijft elke lener altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van geleende werken. De vooraankondiging is een service. Mocht deze berichtgeving onverhoopt niet verzonden kunnen worden dan blijft de lener altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van de geleende publikaties. Voor eventuele overige leners geldt dat zij hun adres aan de balie kunnen laten invoeren in het uitleensysteem. Catalogi & bestanden: Naast de OPC kan men via PICARTA ook zoeken in een de catalogi van andere universiteits-bibliotheken in Nederland. Door te zoeken in PICARTA zoekt men tegelijkertijd in de NCC (Nederlande Centrale Catalogus - voor boeken + tijdschriftartikelen) en in de OLC (On Line Contents - voor tijdschriftabonnementen + titels van artikelen). Men kan dan in een oogopslag zien of en in welke bibliotheek een bepaald boek of tijdschrift aanwezig is. Met behulp van een IBL-account kan men vanuit PICARTA aanvragen doen voor boeken die elders (d.w.z. niet in een RUG-bibliotheek) aanwezig zijn. Voor meer uitleg over deze mogelijkheid zie onder het kopje Interbibliothecair Leenverkeer. Let op: onder het kopje Catalogi en bestanden staan niet alleen de overige catalogi maar ook de elektronische tijdschriften en elektronische bestanden waar de RUG toegang tot heeft vermeld. Door deze aan te klikken heeft men direct toegang tot beide elektronische collecties. Interbibliothecair leenverkeer (IBL): Wanneer een door u gewenste titel niet aanwezig is in de collecties van de RUG kunt u een IBL-aanvraag indienen. Om aanvragen te kunnen indienen moet u over een IBL-account beschikken. Studenten en IBL: Studenten kunnen een IBL-account openen bij het uitleenbureau van de UB: men stort dan een bepaald bedrag op een deposito waarmee later de te betalen kosten worden vereffend. De hoogte van het bedrag stemt men af op het aantal aanvragen dat men in een toekomstige periode denkt te gaan indienen. Bij beëindiging van het IBL-account wordt het restant terugbetaald. Een RuG-student betaalt 1,50 per boek voor het lenen van een boek (zowel binnen als buiten de RuG). De prijs voor het aanvragen van tijdschriftartikelen bedraagt 1,50 per artikel van 1-10 pagina s en 0,15 extra per pagina daarna. De kosten van een aanvraag van een boek uit een buitenlandse bibliotheek bedragen 6,00. Voor kopieën van documenten uit het buitenland beta-

15 1.6 Toelating tot de opleidingen 15 len studenten 0,60 per kopie met een minimum van 6,00 per aanvraag (1-10 pagina s). Medewerkers en IBL: Medewerkers kunnen een IBL-account openen bij de eigen faculteitsbibliotheek. Zij kunnen gratis boeken uit andere RUG-bibliotheken naar de eigen faculteitsbibliotheek laten komen. Een medewerker betaalt 6 per boek dat uit een andere dan een RUG-bibliotheek wordt geleend. De prijs van tijdschriftartikelen uit zowel RUG-bibliotheken als uit andere bibliotheken in Nederland bedraagt voor medewerkers 0,60 per pagina met een minimum van 6 per artikel. Voor overige informatie over het IBL wordt verwezen naar de bibliotheekwebsite: (Algemene informatie Lenen Lenen en kopieën uit andere bibliotheken) Aanwinsten: Per kwartaal wordt een aanwinstenlijst gemaakt. Deze lijst wordt elk kwartaal op de facultaire webportal geplaatst. Een gedrukt exemplaar van de aanwinstenlijst ligt ter inzage in de bibliotheek. Bibliotheekcommissie: De bibliotheekcommissie adviseert het bestuur en de bibliothecaris t.a.v. het algemene bibliotheekbeleid. Alle vakgroepen zijn er met een lid in vertegenwoordigd. Voor de dagelijkse gang van zaken is de bibliothecaris verantwoordelijk. 1.6 Toelating tot de opleidingen Toegang tot de Bacheloropleiding Wijsbegeerte is mogelijk op grond van een VWO-diploma (ook oude stijl ), ongeacht het profiel of vakkenpakket; een propedeutisch HBO-diploma. Wie geen van deze diploma s bezit en 21 jaar of ouder is, kan via een colloquium doctum worden toegelaten (zie hieronder). Inschrijving voor de Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is mogelijk na het behalen van het propedeutisch diploma in het betreffende wetenschapsgebied. 1.7 Colloquium doctum Voordat men aan het colloquium doctum begint, wendt men zich tot de Studenten Service Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Bezoekadres: Uurwerkersgang 10, Groningen, tel Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen. Op dit adres is het voor de toelating benodigde aanvraagformulier verkrijgbaar. Bij de aanvraag moet worden ingesloten: een officieel geboortebewijs of een uittreksel uit het persoonsregister kopieën van behaalde diploma s en cijferlijsten een beschrijving van de levensloop (curriculum vitae) Wanneer er vragen zijn of als men wellicht denkt voor vrijstelling van een of meer tentamens in aanmerking te komen, dan wende men zich tot de studieadviseur. Een colloquium doctum dat elders reeds is afgelegd, geeft niet automatisch toegang tot de filosofiestudie in Groningen. Van geval tot geval wordt bekeken of vrijstellingen van delen van het colloquium doctum mogelijk zijn.

16 16 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen Het colloquium doctum bestaat uit de volgende tentamens: a) Nederlands (schriftelijke samenvatting van en schriftelijk commentaar op een tekst beschouwend proza, VWO-niveau), b) Engels (schriftelijke vertaling van een hedendaagse tekst, VWO-niveau) c) en naar keuze: 1. Wiskunde (schriftelijke toets over een standaard wiskundeleerboek, VWOniveau A 1,2) of, 2. Geschiedenis (mondelinge toets over een standaard geschiedenisleerboek, VWO-niveau). Alle tentamens moeten met tenminste het cijfer 6 afgesloten worden. 1.8 Aanmelding en inschrijving Wie vanaf de propedeuse met de filosofiestudie wil beginnen en nog niet als student staat ingeschreven, dient zich eerst aan te melden bij Voor vragen over studielink kunnen (aspirant)studenten bellen met de Helpdesk Studielink Voor vragen over de opleidingskeuze kan men contact opnemen met de Centrale Studenten Balie van het Studenten Service Centrum op telefoonnummer of mailen naar Na aanmelding wordt automatisch een inschrijvingspakket van de Rijksuniversiteit Groningen toegezonden. De inschrijving vindt plaats tussen 1 juni en 31 augustus. Een inschrijving na 1 september is mogelijk per de eerste van een volgende maand hiervoor contact opnemen met het Studenten Service Centrum. De collegegeldtarieven voor het studiejaar staan o.a. in het Studentenstatuut, te raadplegen op > rechtspositie > studentenstatuut Inlichtingen over inschrijving worden ook verstrekt door het Studenten Service Centrum, Uurwerkersgang 10, postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen, tel Open Colleges Wie zich niet aan de universiteit als student of extraneus wil inschrijven en als belangstellende een of meer cursussen wil volgen kan zich inschrijven als contracttoehoorder. De kosten hiervoor bedragen aan de Faculteit Wijsbegeerte 25,- per EC (European Credit points). Een contracttoehoorder die ook een toets wil afleggen betaalt bij inschrijving voor een cursus 35,- per EC. Een gemiddeld college heeft een omvang van 5 EC. Voor contracttoehoorders is de brochure Open Colleges verkrijgbaar bij de administratie van de faculteit, of te downloaden op de facultaire website. Hoewel aan de inschrijving als contracttoehoorder geen vooropleidingseisen worden gesteld, wordt er van uit gegaan dat contracttoehoorders een VWO-niveau bezitten.

17 1.10 Studiefinanciering Studiefinanciering Hieronder staan slechts enkele hoofdlijnen van studiefinanciering. Voor details raadplege men de door het Studenten Service Centrum of de Informatie Beheer Groep (IBG) uitgegeven brochures. Studiefinanciering wordt verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs voor de cursusduur en van een lening voor een periode van 3 jaar na de cursusduur. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt de lening omgezet in een gift. Het wetenschappelijk onderwijs blijft in principe gericht op het behalen van een mastergetuigschrift. Studenten krijgen echter een extra mogelijkheid om op aanvraag de prestatiebeurs na het behalen van het bachelorgetuigschrift om te laten zetten in een gift. Wie in het eerste studiejaar stopt met de studie vóór 1 februari, hoeft de basisbeurs niet terug te betalen, maar mag tot het eind van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. Voor studenten Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied geldt dat zij een vijfde jaar studiefinanciering kunnen krijgen. Dit kan alleen als de student niet om een andere reden al langer dan vier jaar studiefinanciering krijgt. Bovendien gaat dit pas in als de student is ingeschreven in de master. (Voor de bachelor Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied wordt dus géén extra studiefinanciering toegekend.) Alleen studenten die het diploma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied behalen (binnen tien jaar) krijgen het vijfde jaar studiefinanciering omgezet in een gift. Punten kwijt? Meld op tijd! Loop je door bijzondere omstandigheden studievertraging op, meld dat dan onmiddellijk bij de studieadviseur. Je krijgt dan een formulier waarop precies staat wat je verder moet doen. Alleen als je je binnen uiterlijk een maand na het ontstaan van de vertraging hebt gemeld kun je in aanmerking komen voor financiële compensatie van het afstudeerfonds van de universiteit. Je bent er als student zelf verantwoordelijk voor dat je je vertraging op tijd en bij de juiste instantie meldt. Zorg er dus zelf voor dat je goed op de hoogte bent van de regeling afstudeerfonds. Meer informatie vind je bij de Centrale Studenten Balie, op de website van de RUG (www.rug.nl/studievertraging) en in het studentenstatuut. Nadere inlichtingen over studiefinanciering: de studieadviseur de Centrale Studenten Balie, Uurwerkersgang 10, 9712 EJ Groningen, tel Steunpunt Informatie Beheer Groep, Westerhaven 13, 9718 AW Groningen, tel Centrale universitaire studentenvoorzieningen Bureau vertrouwenspersoon (adviezen bij (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) Studenten Service Centrum o Informatie en administratie

18 18 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen Centrale Studenten Balie (vragen over van alles wat met studeren te maken heeft) Infotheek voor Studie en Beroep (informatie over opleidingen en/of de arbeidsmarkt in binnen- en/of buitenland) o Studentendecanen (Studiekeuzevragen, studievertraging, ingewikkelde persoonlijke of financiële problemen) o Loopbaanadviescentrum (bijna afgestudeerd, op weg naar je eerste baan) o Studentenpsychologen (behoefte aan persoonlijke begeleiding) o Studieondersteuning (hulp bij effectief studeren, doeltreffend communiceren, succesvol solliciteren) 1.12 Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie Bezoekadres: de Zernikeborg, Nettelbosje 1 (Zernikecomplex) Postadres: Postbus 11044, 9700 CA, Groningen Telefoon: (050) Internet: Het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) is de centrale ICTorganisatie die de ontwikkeling en het beheer van de ICT-voorzieningen van de universiteit verzorgt. Internet: Studenten hebben via het computernetwerk van de RUG toegang tot één van de meest geavanceerde netwerken ter wereld met filevrije verbindingen naar de belangrijkste Nederlandse, Europese en trans-atlantische netwerken. Studenten kunnen daar op meerdere manieren gebruik van maken, bijvoorbeeld via een pc in een computerzaal op de faculteit of in de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast is het ook mogelijk om met de eigen pc thuis of op de universiteit toegang te krijgen tot het universiteitsnetwerk. Meer informatie hierover is te vinden op Servicedesk: De Servicedesk is het aanspreekpunt bij het gebruik van de universitaire ICT-voorzieningen en bestaat uit verschillende balies verspreid over de universiteit. Ook is er een centrale Servicedesk ( ). Voor meer informatie kijk op Software: Studenten kunnen tegen gereduceerd tarief software kopen bij de webwinkel SURFSPOT. Via de website kun je de software bestellen die dan wordt thuisbezorgd. Kijk voor het actuele aanbod op Computercursussen: Het CIT verzorgt computercursussen voor studenten en medewerkers van de RUG. Het cursusaanbod omvat zowel cursussen voor beginners als gevorderden, zoals SPSS. Voor de cursus Programmeren in C/C++ kun je bovendien studiepunten krijgen. Actuele cursusinformatie wordt verder wekelijks vermeld in de UKmededelingenrubriek Centrum voor Informatie Technologie. Meer informatie en inschrijven:

19 1.13 De Universiteitskrant (UK) 19 Informatiebulletin Pictogram: Het CIT geeft samen met de Universiteitsbibliotheek iedere twee maanden het magazine Pictogram uit. Hierin staan allerlei artikelen, mededelingen en tips op ICT-gebied. Meer informatie en aanmelden voor een gratis abonnement: De Universiteitskrant (UK) De faculteit maakt gebruik van diverse manieren om officiële mededelingen te doen aan studenten: - via de universiteitskrant (UK) - via de startpagina van filosofiestudenten in Nestor - via (RUGmail) De faculteit gaat er van uit dat studenten regelmatig gebruik maken van deze media STUFF Studievereniging Faculteit Filosofie STUFF is de faculteitsvereniging van filosofie en organiseert tal van activiteiten voor haar leden. De vereniging bestaat uit enthousiaste en actieve studenten die samen van alles organiseren en ondernemen. STUFF is bedoeld voor iedereen die Wijsbegeerte of Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied studeert. De vereniging is opgericht om het contact te bevorderen tussen studenten onderling en tussen studenten en de staf van de faculteit. Docenten, aio s en stafleden dragen over het algemeen ook een steentje bij door te helpen bij activiteiten, door leuke stukjes te schrijven voor het faculteitsblad en de almanak en vaak zijn er ook een aantal docenten aanwezig op de activiteiten. De maandelijkse borrel van STUFF biedt jou de kans om je medestudenten én docenten op een andere manier te leren kennen dan in de collegezaal. Bovendien zijn er allerlei mogelijkheden om zelf actief mee te doen met de vereniging. Dit kan door in een van de commissies te gaan. Commissies zijn in feite de handen en voeten van de vereniging en organiseren alles wat er gebeurt, zoals borrels, feesten, lezingen, het verenigingsblad Qualia, de almanak, filosofische filmavonden, een liftwedstrijd, lasergamen, picknicken, etcetera. Bovendien is er, als je zelf een leuk idee hebt, altijd een mogelijkheid om dit binnen STUFF te realiseren! Lidmaatschap van STUFF kost slechts 10 Euro per jaar. Als je lid bent kun je bovendien al je studieboeken via STUFF bestellen met maar liefst 10% korting. Alleen vanwege deze korting kan het lidmaatschap van STUFF al uit! Wil je meer weten? Neem dan eens een kijkje op onze eigen hippe homepage: of kom naar een van onze borrels! 1.15 Studenten Platform voor Actief Meedenken (SPAM) Studenten kunnen in diverse organen van de faculteit hun invloed doen gelden. Ze zijn vertegenwoordigd in het faculteitsbestuur, de opleidingscommissie en de

20 20 Hoofdstuk 1 Algemene inlichtingen faculteitsraad. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Het bestuur laat zich bijstaan door een student met een adviserende stem. De opleidingscommissie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies over onderwijszaken. Deze commissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van studenten en docenten. De faculteitsraad heeft instemmings- dan wel adviesrecht met betrekking tot het door het bestuur gevoerde beleid. De raad heeft tien leden: vijf studentenen vijf personeelsleden. De studenten die in deze organen zitting hebben, vormen samen het Studenten Platform voor Actief Meedenken. vergadert iedere vier weken. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende kwesties besproken en worden de doelen op elkaar afgestemd. Op deze manier kunnen de mogelijkheden voor studentinspraak optimaal worden benut. Het SPAM zorgt tevens voor het voordragen van nieuwe studentleden voor de genoemde gremia. Als je interesse hebt in een functie als studentvertegenwoordiger, neem dan vooral contact op met het SPAM: De vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom om deze te bezoeken Alumnivereniging Alfi De Vereniging van Afgestudeerden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen, Alfi, is opgericht in december Alle afgestudeerden van de Faculteit kunnen lid en de ouderjaars kunnen aspirant-lid worden van deze vereniging. De Vereniging stelt zich ten doel: het onderhouden en versterken van de band tussen haar leden onderling en tussen haar leden en de Rijksuniversiteit Groningen; het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden; het bevorderen van de wetenschappelijke belangstelling van haar leden. Faciliteiten: De Vereniging heeft samen met het bestuur van de Faculteit enkele faciliteiten gecreëerd voor (pas) afgestudeerden. Afgestudeerden kunnen gedurende één jaar na het afstuderen incidenteel colleges volgen aan de Faculteit, dit na aanmelding bij de studieadviseur De Faculteit stelt eenmaal per maand ruimte beschikbaar voor het dispuut en voor de leesgroep van de Vereniging. Filosofische publicaties van de leden van Alfi kunnen op de facultaire internetruimte van Alfi worden geplaatst. Qualia: Alfileden kunnen, met een gecombineerde donor-/lidmaatschap van zowel STUFF (de studentenvereniging filosofie) als Alfi het filosofie studentenblad Qualia ontvangen. Daarin wordt een rubriek van Alfi verwerkt

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2015-2016 Afdeling Psychologie Heymansgebouw Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie