Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen"

Transcriptie

1 Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016

2 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020 op tien procent van alle Utrechtse daken zonnepanelen liggen. Om dit te halen, zullen er over vier jaar op daken zonnepanelen moeten zijn geplaatst. Naast zonnepanelen op daken zijn er ook kansen voor zonneweides of grondgebonden zonneenergiesystemen. Dit staat ook genoemd in de energieagenda s. Wij staan nog aan het begin van de ontwikkeling van zonne-energiesystemen in onze stad. Aan de raadscommissie Stad en Ruimte (18 juni 2015) deed wethouder Van Hooijdonk de toezegging om een inventarisatie te laten uitvoeren naar mogelijkheden voor zonne-energiesystemen en de resultaten in de tweede helft van 2015 aan de raadscommissie voor te leggen (Toezegging 836). Deze toezegging is ook opgenomen in de Duiding van het College bij het Energieplan (november 2015). Hierin staat dat de mogelijkheden voor grondgebonden zonne-energiesystemen in kaart zullen worden gebracht. De meest geschikte locaties wil het College aanbieden op de markt voor de ontwikkeling van een zonneenergiesysteem. 1.2 Doel van de inventarisatie Het doel is om een inventarisatie te maken van zoeklocaties op het grondgebied van de gemeente Utrecht die in aanmerking kunnen komen voor het plaatsen van een zonne-energiesysteem. Voor deze inventarisatie is met een helicopter view naar de stad gekeken. Het resultaat van deze inventarisatie is een lijst met zoeklocaties, die worden aangegeven op een digitale kaart. Per locatie is globaal gekeken naar de mogelijkheden, maar ze zijn nog niet onderzocht op financiële en ruimtelijke beperkingen. 1.3 Definitie en categorieën Vooraf is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de definitie. Goede definities van de begrippen zonneweide of zonneveld zijn er niet. Vaak gaat het om een groter oppervlak aan zonnepanelen die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. De gemeente Utrecht gebruikt in haar beleidsdocumenten de termen zonneveld en zonne-energiesysteem naast elkaar. Op het internet wordt ook de term zonnepark gebruikt. Voor deze inventarisatie is gekozen voor het ruimere begrip zonne-energiesysteem. Dit zijn zonnepanelen die geplaatst kunnen worden op de grond, op geluidsschermen en geluidswallen, boven parkeerplaatsen, maar ook op grote daken. In een dichtbebouwde stad als Utrecht is de ruimte schaars en zullen we dus vooral moeten zoeken naar dubbel gebruik. Voor deze inventarisatie onderscheiden we de volgende categorieën van zonne-energiesystemen: Zonneweiden Aan en op geluidswallen en geluidsschermen Boven parkeerplaatsen Een categorie die niet wordt meegenomen in deze inventarisatie zijn de grote daken met een oppervlakte van een halve hectare over meer. In een stad als Utrecht ligt hier een enorme potentie. In de stad ontstaan allerlei initiatieven om ook grote daken te beleggen met zonnepanelen. In tegenstelling tot grondgebonden systemen is hiervoor geen vergunning nodig. 1

3 2. Randvoorwaarden en zoekcriteria 2.1 Randvoorwaarden van de provincie Utrecht De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Verordening (PRV) zijn in februari 2013 vastgesteld. Hierin ging de provincie bij zonne-energie vooral uit van panelen op daken in een stedelijke omgeving. Dit valt buiten de scoop van het provinciaal ruimtelijk beleid. Sinds de vaststelling merkt de provincie dat de belangstelling voor zonnevelden (dus grondgebonden zonne-energiesystemen) is toegenomen. Op basis van de PRV was plaatsing van zonne-energiesystemen buiten de Rode Contouren niet mogelijk. Daarom hebben Gedeputeerde Staten in de eerste herziening een artikel toegevoegd (artikel 2.9a). Deze geeft de ruimte om duurzame energie toe te laten in het landelijk gebied. Op grond van artikel 4.2 vallen deze vormen niet onder verstedelijking, waardoor ze ook buiten de Rode Contouren toegelaten zijn. In de Handreiking Duurzame Energie Ruimtelijke Ingepast staat: Op basis van de algemene overwegingen over het landschap willen we bij het plaatsen van zonnevelden aansluiting zoeken bij bestaande functies en structuren in het landschap. In de herziening van de PRV is artikel 2.9a aangevuld met een voorkeursvolgorde voor toepassing van duurzame energie. Deze voorkeursvolgorde heeft vooral betrekking op zonne-energie, maar raakt alle vormen van duurzame energie. Voor de realisatie van nieuwe initiatieven in het buitengebied (dus buiten de Rode Contour) is de voorkeursvolgorde: 1. pauzelandschap (dit zijn gebieden waar stedelijke functies gepland zijn, maar nog niet gerealiseerd); 2. niet-agrarisch (bouw)perceel; 3. voormalig agrarisch bouwperceel; 4. agrarisch bouwperceel; 5. agrarisch perceel. Zo valt Rijnenburg bijvoorbeeld binnen de eerste categorie. Dit weidegebied ten zuiden van de A12 is gereserveerd voor woningbouw, maar ligt nu nog buiten de Rode Contour van het ruimtelijk beleid van de provincie. De komende vijftien jaar wordt Rijnenburg nog niet bebouwd. Ten westen van Rijnenburg ligt Reyerscop. Dit weidegebied behoudt ook in de toekomst zijn agrarische functie. Overleg met de provincie is noodzakelijk, voordat de gemeente Utrecht eventueel haar medewerking kan verlenen aan de aanleg van een grondgebonden zonne-energiesysteem in Rijnenburg of Reyerscop. Om die reden worden Reyerscop en Rijnenburg buiten het zoekgebied van deze inventarisatie gehouden. 2.2 Randvoorwaarden uit het Groenstructuurplan Het beleid van de gemeente Utrecht is om de groenstructuur van de stad te beschermen en te versterken (Groenstructuurplan 2007). Veel open ruimte in stad heeft de functie van park- of groengebied. In de meeste gevallen is de grond eigendom van de gemeente Utrecht. In theorie zijn hier veel locaties aan te wijzen waar zonne-energiesystemen kunnen komen. Op grond van het Groenstructuurplan kan geconcludeerd worden dat locaties in de stedelijke groenstructuur alleen onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor de aanleg van zonne-energiesystemen. Deze passages zijn relevant: op stedelijk niveau is een goede stedelijke groenstructuur een gelijkwaardig belang naast andere stedelijke belangen. De stedelijke groenstructuur vertegenwoordigt in ruimtelijke afwegingen een expliciet belang in ontwikkelingen en projecten op buurt- en wijkniveau; dat bestaande elementen van de stedelijke groenstructuur worden beschermd. De menging van het stedelijk groen met andere stedelijke functies is in principe mogelijk. De randvoorwaarde hiervoor is dat het groene karakter, de kwaliteiten en het gebruik van het groen wordt behouden of verbeterd; een eventuele aantasting van bestaand stedelijk groen wordt elders in de groenstructuur gecompenseerd. Locaties die onderdeel uitmaken van de stedelijke groenstructuur komen vooralsnog niet in aanmerking voor het plaatsen van een zonne-energiesysteem en vallen daarom buiten het zoekgebied van deze inventarisatie. 2

4 2.3 Randvoorwaarden uit het beleid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie In het oostelijke deel van Utrecht liggen forten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Rondom deze forten zijn open locaties te vinden die in aanmerking zouden kunnen komen voor de aanleg van een zonneweide. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van de linies is het behouden en versterken van de openheid van de voormalige inundatiegebieden en van de samenhang tussen de elementen van de linie van groot belang. De linies zijn bepalend voor de ontwikkelingsrichting en vorm van verstedelijking en grootschalige infrastructuur. Om die reden worden deze locaties nu buiten het zoekgebied van deze inventarisatie gehouden. 2.4 Zoekcriteria Zoekcriterium 1 De inventarisatie richt zich in de eerste plaats op gronden die eigendom zijn van de gemeente of een andere overheidsorganisatie (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat). Het kan dan gaan om openbare ruimte, om braakliggende gronden, om gronden die nog niet zijn uitgegeven aan ontwikkelaars of om grond op sportcomplexen. Locaties die (deels) in handen zijn van een particuliere partij kunnen ook worden meegenomen. Zoekcriterium 2 De locatie moet minstens 15 jaar beschikbaar zijn. Bij een kortere periode wordt het plaatsen van zonnepanelen minder rendabel. Zoekcriterium 3 De locaties zijn minimaal 0,5 hectare groot. Een kleinere locatie is uit oogpunt van een rendabele exploitatie minder interessant voor een grootschalig zonne-energiesysteem. 3

5 3. De inventarisatie De inventarisatie heeft een lijst van zoeklocaties opgeleverd die hieronder worden genoemd en zijn weergegeven op een digitale kaart die als bijlage van dit rapport is opgenomen. Categorie 1: Zonneweide Kenmerken Grondgebonden systeem. Geen of nauwelijks dubbelgebruik mogelijk. Ruimtelijke impact hangt af van de plek, wellicht hekwerken nodig ter afscherming (risico op vandalisme). Vooral inzetbaar voor terreinen die langere tijd braak liggen, in afwachting zijn van stedelijke ontwikkeling of hun oude functie hebben verloren. Zoeklocaties Sportpark Overvecht Papendorp, Groenwoudsedijk Mereveldseweg Locatie aan Meijwetering (bij RWZI) RWZI Overvecht (na de herontwikkeling) Locatie ten zuiden van P+R Westraven Categorie 2: Aan en op geluidschermen en geluidswallen 4

6 Kenmerken Optimaal dubbel ruimtegebruik bij toepassing bij geluidschermen. Plaatsen op bestaande geluidschermen is technisch niet altijd mogelijk. Bij nieuwe schermen kunnen de zonnepanelen worden geïntegreerd in het ontwerp. Ligging ten opzichte van de zon is niet altijd goed. Ruimtelijke impact is beperkt, doordat de geluidschermen er al staan. Geluidschermen zijn vaak eigendom van een andere overheid. Zoeklocaties Achterkant geluidwal bij de Wetering Geluidswal bij Veldhuizen Geluidsschermen langs ring Utrecht (A12, A27). Geluidscherm in Leidsche Rijn en Vleuten, langs spoorlijn naar Woerden Geluidschermen langs spoorlijn naar Amersfoort Motorcrossbaan Lage Weide (als onderdeel van de aan te leggen geluidswal) Categorie 3: Boven parkeerplaatsen Kenmerken Dubbel ruimte gebruik. Ruimtelijke impact is vrij groot indien het gaat om parkeerterreinen. Vaak in eigendom van gemeente of van grote instellingen en bedrijven. Vermindering van flexibiliteit in de toekomst. Mogelijke locaties Parkeergarage UMC P+R Laagraven P+R De Uithof P+R Westraven The Wall P+R station Overvecht Parkeerterrein Jenalaan/Yalelaan (Uithof) Parkeerterrein sporthal Zuilen Parkeerterrein Sint Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn Toekomstige parkeerplaats op Lage Weide 5

7 4. Hoe gaan we verder? We gaan de zoeklocaties verder verkennen Deze inventarisatie heeft een lijst van zoeklocaties voor grondgebonden zonne-energiesystemen opgeleverd. Op de kaart zijn dat de locaties voor zonneweiden en de locaties van parkeerplaatsen. Een deel van de locaties is geen eigendom van de gemeente Utrecht, maar van een andere overheid of van een particuliere partij. In de volgende fase worden de zoeklocaties getoetst aan een aantal criteria. Per locatie worden verschillende aspecten beschreven (eigendom, grootte, situatie/ligging, zicht/beleving, schaduw van bomen en gebouwen, toekomstige ontwikkelingen, bestemmingsplan, mogelijkheden voor dubbelgebruik). Op basis van deze aspecten worden per locatie conclusies over de haalbaarheid getrokken. We gaan zelf aan de slag Twee locaties van de gemeente Utrecht kunnen op korte termijn beschikbaar worden gesteld voor de aanleg van een zonne-energiesysteem. Deze eerste locatie die we noemen is Sportpark Overvecht. De planontwikkeling door de Utrechtse Vastgoed Organisatie is voor deze locatie al in een vergevorderd stadium. De tweede locatie is de geluidswal langs de A12, ter hoogte van Veldhuizen. Eerst moeten enkele (milieu) technische en beheer problemen worden opgelost, voordat deze locatie beschikbaar kan worden gesteld. Hiervoor wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. We gaan in gesprek met Rijkswaterstaat en ProRail Verder zijn er mogelijkheden om zonne-energiesystemen te plaatsen op geluidsschermen en geluidswallen. De geluidsschermen langs de snelwegen rondom Utrecht zijn eigendom van Rijkswaterstaat en die langs de spoorlijnen zijn van ProRail. Met Rijkswaterstaat worden al gesprekken gevoerd in het kader van het project Ring Utrecht. We gaan ook in gesprek met ProRail om de mogelijkheden van zonne-energiesystemen op geluidsschermen langs de spoorlijnen te verkennen. We gaan initiatiefnemers actief ondersteunen Er melden zich steeds meer initiatiefnemers voor het plaatsen van een grondgebonden zonne-energiesysteem. In veel gevallen is een omgevingsvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig om de bouw van een zonne-energiesysteem mogelijk te maken. In beginsel wil het College dit soort initiatiefnemers ondersteunen, wanneer het voorstel past binnen de belangrijkste ruimtelijke kaders (zoals het Groenstructuurplan). We gaan in gesprek met de provincie Utrecht over de mogelijke aanleg van zonne-energiesystemen in Reyerscop Reyerscop ligt buiten de Rode Contour en is daarom buiten het zoekgebied van deze inventarisatie gehouden. Hier zien we wel kansen voor grondgebonden zonne-energiesystemen. We gaan in gesprek met de provincie of en onder welke voorwaarden medewerking wordt verleend aan de realisering van projecten in dit gebied. 6

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Status: Ontwerp Versie: vastgesteld Provinciale Staten 18 april 2018 1 1 Aanleiding

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zeelandsedijk (Zonnepark Hoogveld zuid) Gemeente Uden. 30 september 2016

Nota van zienswijzen. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zeelandsedijk (Zonnepark Hoogveld zuid) Gemeente Uden. 30 september 2016 Nota van zienswijzen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zeelandsedijk (Zonnepark Hoogveld zuid) Gemeente Uden Zaaknummer: 261760 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : -

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : - Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Ons kenmerk : 18.014 / 8301 Uw kenmerk : - Onderwerp Bijlage : Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon : Ruimtelijke kaart Lelystad, 30 mei 2018 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

2 DE PARTIËLE HERZIENING VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 EN VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 2013

2 DE PARTIËLE HERZIENING VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 EN VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 2013 2 DE PARTIËLE HERZIENING VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 EN VAN DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 3 november 2014 NL.IMRO.9926.SV1411PRSph-VA01

Nadere informatie

Artikel 2 De locatie en omvang van de opstelling voor zonne-energie

Artikel 2 De locatie en omvang van de opstelling voor zonne-energie Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied Geconsolideerde versie na vaststelling van besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 oktober 2017, tot wijziging

Nadere informatie

De planologie van zonne-energie

De planologie van zonne-energie De planologie van zonne-energie Ruimtelijk beleidskader Zon Noord-Holland OBC Castricum 12 december 2016 Matthijs van Oosterhout, Provincie Noord-Holland Duurzaamheidsbeleid provincie De provincie kom

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/print.html

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/print.html pagina 1 van 6 Tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (ontwerp), Tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 (ontwerp) Plankaart 10 km 5 mi Plantekst tweede

Nadere informatie

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Conferentie Zonnecentrales 10 Maart 2016 Bart Witteman, Provincie Noord-Holland Zonnecentrales en de provincie De provincie kom je op twee manieren

Nadere informatie

Grootschalige wind- en zonneenergie. Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek. 14 november 2018

Grootschalige wind- en zonneenergie. Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek. 14 november 2018 Grootschalige wind- en zonneenergie De Kempen Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek 14 november 2018 1 Doel: Het informeren van raadsleden en commissieleden over proces grootschalige zonne- en windenergie

Nadere informatie

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten Inventarisatie WOB verzoek Documenten 1. Inhoudelijke beoordeling van het plan door de provincie; 2. Diverse mails van gemeente gericht aan provincie. bedrijfskavel Beste Op 7 februari hebben wij jouw

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing De Kouwe Noord 3, Geffen Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl RUIMTELIJKE ONDERBOUWING De Kouwe Noord 3 te Geffen Februari maart 2016 1

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

In figuur 1 is een impressie weergegeven van het zonneveld en de omgeving.

In figuur 1 is een impressie weergegeven van het zonneveld en de omgeving. MEMO : Landschappelijke verantwoording Zonneveld nabij Robijnsweg 15 te Sleeuwijk Projectnummer : P01308 Datum : 23 november 2018 Van : BRO, N. van Hooijdonk & M. Timmers BLAD 1 Inleiding Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Weth. Schreurs, E. van den Elshout, B. Visser, E. van Andel, J. Zwaneveld

Weth. Schreurs, E. van den Elshout, B. Visser, E. van Andel, J. Zwaneveld VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Gabriel Tel.nr. : Datum: 19 augustus 2014 8522 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Ruimtelijke Plannen Weth. Schreurs,

Nadere informatie

Locaties zonnevelden, eerste tranche

Locaties zonnevelden, eerste tranche Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.053.581 Portefeuillehouder(s) A. Haga Zaaknummer 2016-09-01084 Cluster SCO Paul van Hoof Vertrouwelijk Ambtenaar Marion Visser Datum in college 11 oktober

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Toelichting op de regels voor kleinschalige zonnevelden om te kunnen voorzien in eigen energiegebruik Inhoud In dit document wordt

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven.

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven. Nummer : 08-03.2016 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven. Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018 WELKOM Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018 Agenda 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken 2. Goedkeuring verslag ALV 9 maart 2017 3. Verslag activiteiten 2017 4. Financiën 2017 Staat van baten

Nadere informatie

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding Projectbureau Leidsche Rijn Postadres Postbus 8613, 3503 RP Utrecht Telefoon 030-286 47 99 Fax 030-286 48 14 www.utrecht.nl Aan Onderwerp Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs Geluidsonderzoek geluidswal

Nadere informatie

2.2 Provinciaal beleid

2.2 Provinciaal beleid Bijlage behorend bij het raadsvoorstel en -besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hoek Markt- Veestraat (wijzigingen tekst toelichting zijn cursief weergegeven). 2.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Nummer 2013009302. Kansen voor zonneparken. Programmanummer 11. Voorstel aan de gemeenteraad:

Nummer 2013009302. Kansen voor zonneparken. Programmanummer 11. Voorstel aan de gemeenteraad: Nummer 2013009302 Onderwerp: Kansen voor zonneparken Programmanummer 11 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Wethouder H.J. Morssink Ja, ter kennisname aanbieden

Nadere informatie

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding Postadres Postbus 8613, 3503 RP Utrecht Telefoon 030-286 47 99 Fax 030-286 48 14 www.utrecht.nl Aan Onderwerp Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs Geluidsonderzoek geluidswal Woerden Datum 24 januari

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 6 mei 2019

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Status: definitief Versie: ter besluitvorming Gedeputeerde Staten 19 juni 2018 1 1 Aanleiding

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG HOOFDDORP Gemeente Haarlemmermeer an 00

Nadere informatie

ONDERWERP: Afweging locaties zonnevelden, eerste tranche

ONDERWERP: Afweging locaties zonnevelden, eerste tranche Aan de gemeenteraad Documentnummer 2016.0.053.583 Zaaknummer 2016-09-01084 ONDERWERP: Afweging locaties zonnevelden, eerste tranche Voorstel 1. Kennis te nemen van de rapportage Locaties zonnevelden, eerste

Nadere informatie

Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden

Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden Arnhem, maart 2016 Introductie Op 28 september 2015 is het programmaplan 'New Energy made in Arnhem, programma 2015-2020' vastgesteld in de raad. Daarin zijn

Nadere informatie

onderwerp Vaststelling wijzigingsplan Rijsenhout glastuinbouw 1e wijziging inlichtingen Dominique Ong (023-567 6075), Jolanda Dam (023-5677416)

onderwerp Vaststelling wijzigingsplan Rijsenhout glastuinbouw 1e wijziging inlichtingen Dominique Ong (023-567 6075), Jolanda Dam (023-5677416) gemeente Haarlemmermeer 7 Nota van B&W Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 26 mei 201 5 inlichtingen Dominique Ong (023-567 6075), Jolanda Dam (023-5677416) Registratienummer 2015.0019391

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Zienswijzennota NRD Energielandgoed Wells Meer

Zienswijzennota NRD Energielandgoed Wells Meer Zienswijzennota NRD Energielandgoed Wells Meer Voor de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer doorlopen wij een m.e.r.-procedure. Als formele start hebben wij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus 352 21 00 AJ HEEMSTEDE 2 6 AUG. 2016 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhrj.a. Oortman Gerlings BEL/RO Betreft:

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

*Z AD* Tijdslijn grondgebonden zonneparken

*Z AD* Tijdslijn grondgebonden zonneparken *Z07497928AD* M E M O Aan Van Aat van Alphen; College van B&W L. Seriese CC Datum 25 oktober 2016 Betreft Tijdslijn grondgebonden zonneparken Reg.num Z -16-73246 / 66214 Aat van Alphen heeft gevraagd om

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 8478

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 8478 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 8478 15 november 2018 Besluit van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Structuurvisie zon, Beleidskader

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Factsheet Ruimtelijke Ordening Molenwaard

Factsheet Ruimtelijke Ordening Molenwaard Factsheet Ruimtelijke Ordening Molenwaard Inleiding Voor u ligt de Factsheet Ruimtelijke Ordening Molenwaard. Het doel van de factsheet is een beeld te geven van de resultaten van aanvragen Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beleidsnota. Verkoop snippergroen.

Beleidsnota. Verkoop snippergroen. Beleidsnota Verkoop snippergroen. Beleidsnota verkoop Snippergroen H 1 Aanleiding In het raadsbesluit over de Programmabegroting 2012-2015 is opgenomen dat de gemeente stroken groen kan verkopen aan particulieren.

Nadere informatie

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN M A R I E K E V I S S E R G E M E E N T E M O N T F O O R T, V E R S I E 2, 8 S E P T E M B E R 2 0 1 6 Liefhovendijk Lange Linschoten De

Nadere informatie

voorstel aan de raad Startdocument Rijnenburg en Reijerscop Wersch, S.A.G. van (Susan) Kenmerk Raadsinformatiebijeenkomst

voorstel aan de raad Startdocument Rijnenburg en Reijerscop Wersch, S.A.G. van (Susan) Kenmerk Raadsinformatiebijeenkomst voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Wersch, S.A.G. van (Susan) Kenmerk 4445445 Vergadering Vergaderdatum 6 juni 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Nota van beantwoording reacties op het gebruik van de ontheffing Verordening. Ten behoeve van het bestemmingsplan

Nota van beantwoording reacties op het gebruik van de ontheffing Verordening. Ten behoeve van het bestemmingsplan Nota van beantwoording reacties op het gebruik van de ontheffing Verordening ruimte Ten behoeve van het bestemmingsplan Glasparel+ Colofon Titel Nota van beantwoording reacties ontheffing verordening ruimte

Nadere informatie

Wijkraadavond Leidsche Rijn. Weet wat er leeft!

Wijkraadavond Leidsche Rijn. Weet wat er leeft! De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Wijkraadavond Leidsche Rijn Weet wat er leeft! Commissie Natuur, groen & duurzaamheid mei 2016 Agenda Wijkraadavond 25 mei 2016 Inleiding gastheer over locatie

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

*ID * BriefaanB&WTielenaandeGemeenteraadvanTiel. gemeentetiel ontvangenop: GeachtebestuurdersenraadsledenvanTiel

*ID * BriefaanB&WTielenaandeGemeenteraadvanTiel. gemeentetiel ontvangenop: GeachtebestuurdersenraadsledenvanTiel BriefaanB&WTielenaandeGemeenteraadvanTiel GeachtebestuurdersenraadsledenvanTiel *ID17.05403* ID17.05403 gemeentetiel ontvangenop: 19-10-2017 DeVBL meent,dathetalofniethonorerenvanaanvragentotaanlegvan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp tijdelijke Omgevingsvergunning

Ontwerp tijdelijke Omgevingsvergunning Ontwerp tijdelijke Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00074438 Burgemeester en wethouders hebben op 20 november 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het plaatsen

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie

Als omwonende van de Turfweg waar het college een locatie voor Skaeve Huse wil aanwijzen, wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Als omwonende van de Turfweg waar het college een locatie voor Skaeve Huse wil aanwijzen, wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. College van B&W van Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM Vooraf per e-mail Geachte raad, geachte raadsleden, Als omwonende van de Turfweg waar het college een locatie voor Skaeve Huse wil aanwijzen,

Nadere informatie

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Oktober 2018 Versie 1.0, vastgesteld 1. Inleiding De gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente Wageningen

Nadere informatie

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 invullen organisatie registratienr. 17INT09157 casenr. BBV17.0501 voorstel over vaststellen Nota Zonne-energie

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers).

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers). over mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik is nog veel onbekend voorgesteld wordt om in 2-3 piiots hier nader onderzoek naar te doen. Naar de haalbaarheid. Doordat de besluitvorming over het afwegingskader

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Startdocument ontwikkeling zonnevelden gemeente Stichtse Vecht

Startdocument ontwikkeling zonnevelden gemeente Stichtse Vecht Datum 13 maart 2018 Versie 1.0 Auteur(s) P.K.N. van Eijkelenburg, V. van den Bergh, R. Scheifes Status zonnevelden gemeente Stichtse Vecht Pagina 1 van 8 zonnevelden_nve_v2.0/env1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 30 april 2015

Datum raadsvergadering donderdag 30 april 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 31 maart 2015 Datum raadsvergadering donderdag 30 april 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-137 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

No Emmeloord, 24 juli Onderwerp Plan van aanpak zonneweides. Advies raadscommissie. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

No Emmeloord, 24 juli Onderwerp Plan van aanpak zonneweides. Advies raadscommissie. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 18.0000435-1 Emmeloord, 24 juli 2018. Onderwerp Plan van aanpak zonneweides Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. Het instemmen met het plan van aanpak

Nadere informatie

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Omgevingsvergunning Voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Inhoudsopgave 1. FEITEN 2. WETTELIJK KADER 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 4. INGEKOMEN REACTIES

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Bijlage 3 Verklaring Van Geen Bedenkingen -2- Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;

gelet op het bepaalde in artikel lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht; ^2 gemeente T -^^fc Nijkerk RAADSBESLUIT Nummer: 2012-094 De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 2 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 2.27. lid 1, van de Wet algemene

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht alternatieve locaties

Bijlage: Overzicht alternatieve locaties Bijlage: Overzicht alternatieve locaties CATEGORIE A Beukstraat Voormalige basisschool De Wiek Gemeente, verkoopovereenkomst Passier B.V. Wijzigingsbevoegdheid voor 15 woningen, plan in procedure 3.520

Nadere informatie

Vast te stellen de Regeling financiële compensatie verbetering ruimtelijke kwaliteit 2014, luidende als volgt:

Vast te stellen de Regeling financiële compensatie verbetering ruimtelijke kwaliteit 2014, luidende als volgt: Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 2.2.1, derde lid, sub a onder iv, van de Verordening ruimte 2014 Besluiten; Vast te stellen de Regeling financiële compensatie verbetering ruimtelijke

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG ENERGIE VOOROP Het scenario energie voorop gaat uit van een maximale energieopbrengst binnen de wettelijke kaders en bestaat uit winden zonne-energie. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om zo n maximale

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact T.W.M. Duijkers T 070 441 60 29 / 06 55 44 94 99 twm.duijkers@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie