ir. H.J.ûpdam Arnhem, oktober 1982 ir. W.E.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ir. H.J.ûpdam Arnhem, oktober 1982 ir. W.E."

Transcriptie

1 , Hydrological Research Basins and their Use in Waterrecources PLanning Bern, 2-23 septew~er 9~82. -ffjwz-ol Nota $2.2, \ i Arnhem, oktober 982 ir. H.J.ûpdam ir. W.E. van Vuuren

2 nhoud. nleiding. Session : Data acquisition and management. Session 2 : Water and heat balance and their components. Session 3 : Rainfall-runoff processes. Session 4 : Nutrient and sediment budget meltwater runoff. Session 5 : Application and transfer of results of catchment research to water resources planning and management. Conclusies. \ -,

3 nleiding. -- ' i Van 2 tot 23 september 982 is in Bern een internationaal symposium gehouden over hydrologische onderzoeksgebieden en het gebruik daarvan bij de planvorming op het gebied van de waterhuishouding. Het symposium is georganiseerd door het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut en de Federale Technische Hogeschool van Zürich, onder auspiciën van UNESCO, WO, AHS en CHR en een aantal Zwitserse instituten. De doelstellingen van het symposium kunnen alsvolgt worden samengevat: - uitwisselen van ervaringen en resultaten uit onderzoekingen in stroomgebieden; wetenschappers en besluitvormers op het gebied van de hydrologie bij elkaar brengen om de toepassing van onderzoeksresultaten in proefgebieden in het waterbeheer en planvorming te bevorderen; de toepasbaarheid van meetsystemen en -instrumenten bespreken; onderzoeksresultaten op het gebied van hydrologische modellen presenteren.! Na de inschrijving maandagmiddag 20 september en een informele welkoms- cocktail werd het symposium dinsdagmorgen Voor ongeveer tweehonderd deelnemers uit vijfenvijftig landen geopend niet korte toespraken van: Emmeneger, Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut Pedroli, Zwitserse Federale Raad voor Milieubescherming List wo Fwda, AnS Liebscher, CHR

4 - 2 - De bijdragen voor het symposium zijn ondergebracht in vijf zittingen. edere zitting werd geopend met een bijdrage van de hoofdspreker die in drie kwartier het thema van de zitting toelichtte. Daarna volgden vijf sprekers die ieder in vijftien minuten hun bijdragen uiteenzetten, terwijl een algemeen rapporteur de overige bijdragen (2 tot 8 per thema) samenvatte. De zittingen werden besloten met een discussie. Dinsdagavond 2 september werd een officiele ontvangst gehouden door het Kanton Bern en het gemeentebestuur van Bern. Woensdagavond 22 september was er een symposiumdinner in het Chateau de Chillon aan het Meer van Genève. Woensdagmiddag 22 september werd een aantal excursies georganiseerd waarbij een bezoek gebracht kon worden aan o.a.: B. - Het CPEOS-project, een experimenteel project voor energieopslag (warm water) in het grondwater. - Payerne weerstation. - Porte du Ccex hydrometricch station waar de Rhöne in het Meer '\ van Genève uitstroomt. - Twee waterkrachtcentrales. i Vrijdag 24-september werd er tensxotte een bezoek gebracht aan het officiële Zwitserse nstituut voor de ijking van stroomsnelheidsmeters in Bern. Tijdens de,symposiumdagen was een kleine tentoonstelling ingericht over hydrologische- en meteorologische meetapparatuur. De "proceedings" van het symposium kunnen nog dit jaar tegemoet worden gezien. Een overzicht van de geleverde bijdragen is opgenomen in het programma dat als bijlage is bijgevoegd.

5 - 3 - Cession : Data acquisition and management. Dit thema werd ingeleid door Ch. Emmeneger van het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut, waarbij hij onder meer de stelling naar voren bracht dat het modelleren van de hydrologische processen vooruitloopt op het inwinnen en verwerken van de gegevens, zodat aan dat laatste steeds hogere eisen worden gesteld. Van de door de schrijvers zelf gepresenteerde bijdragen zijn vooral de volgende van belang: D.G. DeCoursey e.a. Goodwin Creek Research Catchment. Deze bijdrage gaat in op de achtergronden en de opzet van het Goodwin Creek Research Catchment project van het US department of Agriculture. n het kader van het onderzoek naar en de ontwikkeling van hydrologische modellen om bodemverlies te beschrijven en waterkwaliteitsprobleinen op te lossen is een 240 ha groot proefgebied ingericht dat intensief wordt bemeten: i afvoer sediment neerslag meteorologische waarnemingen i o windsnelheid, richting o luchtdruk o vochtigheid o temperatuur j o verdamping bodemvochtgehalte grondwaterstanden oppervlaktewaterpeilen bodemgebruik en samenstelling.

6 Opmerking: \ Er wordt (nog) geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de hydrolo- gische/klimatologische omstandigheden en de gewasopbrengsten. '.. u.ross. Capabilities of measuring rainfall with radar over a river basin. Deze bijdrage geeft een interessante ontwikkeling te zien in het vast- leggen in tijd en ruimte van de neerslag met behulp van radar. Hoewel het gebruik van radar kostbaar is lenige miljoenen guldens voor het gebied van Zwitserland) wordt daarmee voor een groot gebied een goed beeld verkregen van de neerslagintensiteit en de veranderingen daarvan in tijd en ruimte. Van de door algemeen rapporteur B. Schädler van het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut samengevatte bijdragen zijn vooral van belang: L. Gottcchalk, T. Jutman. Smal research basins - a tool for comprehensive hydrological mapping. Deze bijdrage beschrijft een netwerk van hydrologische proefgebiedjes in Zweden dat tot doel heeft: \ - gegevens te verschaffen voor een gedetailleerde hydrologische - B. Sevruk. kartering de basis te geven om voor andere kleine stroomgebieden zonder meten hydrologische parameters te schatten. Regionaliz?tion of the systematic error in Swiss summer precipitation measurements for hydrological purposes. De auteur geeft een praktische methode ter bepaling van correcties,aan te brengen op maandsommen van Helhn regenmeters en geeft tevens cijiers zoals die in Zwitserland bepaald zijn. Hij gaat ook in op de nauwkeurig- heid van de correcties.

7 li e Session : Water and heat balance arid their components. Dit thema werd ingeleid door H.R. Oliver van het ïnstitute of HydroLcgy in Wallingford (UK). Van de door de schrijvers gepresenteerde bijdragen-kunnen worden ge- noemd: J.N.M. Stricker, P.M.M. Warmerdam. Estimation of the waterbalance in the tlupselse Beek basin over a period of three years and a first effort to simulate the rainfall-runoff pro- cess for a complete year. De balanscijfers voor de jaren , waarvoor Stricker op dagbasis de verdamping heeft bepaald uit de meteorologische- en klimatologische meetgegevens, werden gepresenteerd. Wannerdam heeft deze cijfers gebruikt om de nuttige neerslag te bepalen als invoer voor het Wageningse neerslag-afvoermodel. B. Ambroise e.a. \ Determination of the spatial variability of water balance components in a mountainous area - application to the Ringelbach catchment, Vosges,! France. i Deze bijdrage gaat, als een van de weinige, in op de ruimtelijke varia- biliteit van de hydrologische parameters en de bodemfysische eigenschap- pen. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op deze bodemfysische eigenschappen en de parameters die die verdamping bepalen. De in het proefgebied gevonden ruimtelijke verschillen bleken significant te zijn. A. errman e.a. Environmental sotopes as tracers in water balance studies of mountai- nous watérsheds. n deze bijdrage wordt het gebruik van natuurlijke isotopen als tracer als positief gekenmerkt.

8 l i Opmerking: Dit is in tegenstelling tot de conclusies uit het isotopenonderzoek in Hupsel in het begin van de zeventiger jaren. J.M. Bosch. Streamflow response to catchment management in South Africa. Deze bijdrage doet verslag van onderzoek naar de jaarlijkse afvoer uit een gebied en de fluctuaties daarin als gevolg van onder meer bebossing of juist het afbranden van bossen uit beheersoverwegingen. Door bebossing werd soms 200 ä 300 mm minder water per jaar afgevoerd, Het afbranden van struikgewas gaf een tijdelijke sterke toename van de afvoer te zien. Het afbranden van grasland daarentegen had bijna geen invloed op het afvoerregiem. Achttien bijdragen werden- samengevat door J.F. Jalon van het ïnstitut de génie rural, Lausanne. Hiervan kunnen worden genoemd: J.Q. Keijman. Evaporation research in the Rottegatspolder. Vier methoden voor het bepalen van de totale verdamping over de zomerperiode hijn vergelekin met de verdamping uit de balans. De formule van Makkink komt dan als meest aantrekkelijke naar voren ook omdat daarvoor alleen de zonneschijnduur en de temperatuur als invoergegevens nodig zijn. U.Streit e.a. Some problems of estimating area rainfall means by Kriging. De Kriging-methode is gebruikt om gebiedsgemiddelde neerslagen te berekenen en de spreiding daaromheen van de puntwaarnemingen. Op grond hiervan kan een uitspraak worden gedaan over de ruimtelijke variabbliteit. 2 Opmerking: Deze methode wordt door DGV-TNO ook toegepast in het onderzoek naar optimalisatie van meetnetten.

9 - - Session 3 : Rainfall-runoff processes. Een algemene inleiding over dit onderwerp werd verzorgd door U. Maniak van het Leichtweiss nstitut in Braunschweig. Van dg persoonlijk gepresenteerde bijdragen worden genoemd:. Krasovskaia. Rainfall-runoff relationships in small research basins. Doelstelling van dit onderzoek is extrapolatie van de resultaten naar niet bemeten stroomgebieden. Het onderzoek rioht zich dan ook -in tegenstelling tot vele andere onderzoeken van dit type- op de relatie van het neerslag-afvoer proces en de gebiedskenmerken van het proefgebied. Via deze gebiedskenmerken kan dan worden geextrapoleerd naar andere stroomgebieden. U. Wolf e.a. Estimation of time-variant hydrological parameters. De behoefte aan een gedetailleerd neerslag-afvoermodel wordt geconstateerd. Er wordt echter onherkend dat de onderliggende fysische procesgen niet voldoende bekend zijn, zodat ook in deze studie gebruik gemaakt wordt van een ingewikkeld parameter-neerslag-afvoer model. De parameters worden dan via een calibratie geoptimaliseerd. Geconstateerd wordt dat:.. voor iedere situatie een andere set parameters wordt gevonden; - dezq parameters sterk Worden beïnvloed door fouten in de gegeven9 ; - voorspellingen met deze parameters rekening moeten houden met modelonzekerheid. i

10 - 8 - J.C. Refsgaard e.a. An integrated surface/subsurface catchment model. Een model is ontwikkeld voor het 000 km2 grote Cu&-gebied in Denemarken. Het model bestaat uit.. een twee-lagen tweedimensionaal verzadigd grondwaterstromingsmodel met daar bovenop een wortelzone. n deze wortelzone wordt wel de percolatie gesimubeerd, niet echter de capillaire aanvulling. Het model. is met goed resultaat getoetst aan grondwaterstanden en stijghoogtes, aan afvoeren en vochtgehakten van de wortelzone. Een grote grondwateronttrekking is met SUCCQS gesimuleerd. Als algemeen rapporteur vatte D.Gutknecht van het nstitut für Hydraulik, Gewasserkunde und Wasserwirtschaft, Wien, dertien bijdragen samen waaronder: W.E. van Vuuren. Calibration and verification of DEMGEN (Demand Generator) on data of the Elupselse Beek area (Netherlands). Dit is de enige bijdrage waarin de onverzadigde stroming in het model wordt beschreven. Het model ie dan ook meer gericht op het bepalen van de verdamping dan op het'bepalen van de afvoer en de grondwaterstanden. Ook is het de enige bijdrage die in verband met ijking van een dergelijk model een poging doet de nauwkeurigheid van de meetgegevens en ijkingsparameters te kwantificeren.

11 -9- Cession 4 : Nutrient and sodiment budget meltwator runoff. Dit thema werd ingeleid door St. Menin van het Agrarisch onderzoeksinstituut in Parijs. Hij toonde een grote bezorgdheid voor de steeds toenemende hoeveelheden nutrienten in de grond en het grondwater en pleitte ervoor onderzoek te doen naar de specificatie van de herkomst van deze verontreinigingen. Van de persoonlijk gepresenteerde bijdragen zijn o.a. de volgende ver- meldenswaard: D.E. Walling e.a. The design of sampling programmes for studying catchment nutrient dynamics. Op grond van een intensief bemeten stroomgebied worden ontwerpcriteria aangedragen voor de dichtheid en bemonsteringsfrequentie van het meetnet rekening houdend met de te formuleren doeïstelling. J.D. Schreiber e.a. Sediment and nutrient trhsport from pine watersheds of the United States southern coastal plain. n een proefgebied is de sedimentpxoductie en het nutriententransport bestudeerd. Een van de belangrijkste conclusies is dat het transport van fosfaat en stikstof grotendeels gebonden is aan het sedimenttransport. M.T. Lee., Watershed erosion and sedimentation assessment. De "Universal Soil Loss Equation" is gebruikt om het effect van een aantal hypothetische beheersmaatregelen en grondgebruik op de sedimentproductie vah een stroomgebied te simuleren en kwantificeren. Algemeen rapporteur H.M. Keller van het Zwitserse Federale nstituut voor Bosbouwkundig Onderzoek vatte vervolgens twaalf bijdragen samen.

12 il n de discussie pleitte Mrs. Davis van het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut' ervoor om meer naar de verschijnselen in de natuur te kijken, voordat gecompliceerde computermodellen worden gemaakt. Vooral in de nutrientenhuishouding kunnan veel (door de mens teweeggebrachte) verschijnselen via een analyse van de waarnemingen worden opgespoord en verklaard zonder dat een computersimillatie nodig is. \! i

13 ~, - - Session 5 : Application and transfer of results of catchment research to water resources planning and management. Dit onderwerp werd ingeleid door D.N. Body van de Division of Land Use Research, Camberra. Wij constateerde dat er tot nu toe kennelijk nog weinig terecht is gekomen van de extrapolatie van onderzoeksresultaten in kleine stroomgebieden naar grotere gebieden. Vervolgens ga hij een voorbeeld van een stroomgebied waarin vijfentwintig jaar onderzoek was gedaan om op grond daarvan te beslissen of houtproductie mogelijk was of niet. Uiteindelijk werd de beslissing op niet hydrologische gronden genomen! Met deze opmerkingen pleitte hij niet voor het stopzetten van onderzoek in proefgebieden omdat dat onderzoek wel leidt tot een beter begrip van de relevante hydrologische processen. Van de persoonlijk gepresenteerde bijdragen worden genoemd: E.T. Engman. The use of representative cedures for ungaged areas'. research basins, in developing hydrologic pro- K. Ludwigie. a. Caloulation of flood runoff-hydrographs.: in unobserved smal watersheds by regional parameter analysis. Beide bijdragen pleiten voor het gebruik van relatief eenvoudige modellen... R.E. ' Schulqe. Generalizing the use of the SCS stomflow model by soil moisture budgeting. n deze bijdrage wordt geconstateerd dat eenvoudige modellen vaak niet werken, maar dat aan de andere kant meex gedetailleerde modeltechniektan verder gaan dan de verificatie mogelijkheden in de natuur. Er wordt aangetoond dat een eenvoudig neerslag-afvoermodel significant wordt verbeterd door op relatief eenvoudige manier rekening te houden met de bergingsrnógeli jkheden in de onverzaäigde bodem.

14 . Lanq van het Laboratoty of ïydraulics, Hydrology and Glaciology van Zürich vatte tenslotte nog achttien bijdragen'over dit onderwerp samen. Hiervan worden genoemd: M. Domokos. Relationships between economic locs caused by excess water and its influencing factors in lowland areas. Dit i5 de enige bijdrage over dit onderwerp. Ondanks het feit üat de presentatie, noch de geplubiceerde samenvatting veel duidelijkheid biedt, is äeze bijdrage mogelijk van belang voor de studie in het kader van PAWN. R. Kirnbauer. Bayesion estimation of the T-year bood. Deze bijdrage gaat in op de nauwkeurigheid waarmee een bepaalde ontwerpafvoer kan worden bepaald als functie van het aantal waarnemingen en het al dan niet gebruiken van aanvullende informatie in het stroomgebied. \ f

15 - 3 - i Conclusies. i. Zoals AHS-vertegenwoordiger Rodda in zijn openingstoespraak reeds vreesde,waren er betrekkelijk weinig bijdragen die ingingen op de toepassing van onderzoeksresultaten van kleine experimentele stroom- gebieden in.het waterbeheer en de planvorming. 2. Relatief veel hydrologische modellen zijn nog steeds parameter- modellen. De parameters worden dan via oalibratie geoptimaliseerd, maar verschillen afhankelijk van de omstandigheden en kunnen meest-. al niet worden gecorreleerd aan fysische gebiedakenmerken. 3. Er wordt geconstateerd dat er een snellere ontwikkeling plaats vindt in modeltechnieken dan in de verificatiemogelijkheden op grond van metingen. Er wordt voor gepleit een goede analyse te maken van de meetgege- vens en het systeem, alvorens ingewikkelde modellen te bedenken en te ontwikkelen. 4. Als een rode draad liep door het symposium het probleem van de ruimtelijke variabiliteit van. klimatologische, (geo)hydrologische en bodemfysische/kundige parameters. Extrapolatie van proefgebiedresultaten zou mogelijk worden wanneer moeilijk te bepalen parameters uitgedrukt konden worden in eenvuudiger te bepalen parameters. Hiermee kan de variabi,iteit van eerstgenoemde parameters ook op regionale schaal onderzocht worden. Naar de relatie tussen.. beide soorten parameters wordt nog weinig gericht onderzoek verricht in de proefgebieden. Een belangrijke verklaring hiervoor is gelegen in het relatieve gebrek aan inzicht in fysische processen in de (geo) hydrologie, 5. Enige bijdragen (o.m. Cevruk, zitting ) gaan in op systematische (wind)fouten in de neerslagmeting en vooral de bepaling van correcaesdie op de waarnemingen moeten worden aangebracht. Het belang van dit onderzoek is gelegen n het feit dat de afwijkingen (orde 5-0 %) rechtstreeks in alle hydrologische modellen doorwerken.

16 i il ' i Zowel de inwinning en verwerking van de gegevens, als het oriderzoek in de proefgebieden Hupsel en Sleen sluiten goed aan bij de internationale activiteiten op dit gebied. 7. De door WWZO geleverde bijdrage over de toetsing van DEMGEN in Hupsel onderscheidt zich van een groot aantal bijdragen doordat: - het model dat in studie is ontwikkeld is voor.directe toepassing in de planvorming op het gebied van de waterhuishouding; - als enige van de bijdragen ingaat op de verschijnselen in de onverzadigde zone; - sterk de nadruk wordt gelegd op de nauwkeurigheid van de meetgegevens en het belang daarvan voor de verificatie van rnodellen; - gewezen wordt op het belang van de ruimtelijke variabiliteit van een aantal'hydrologische en bodemfysische parameters. \

17 ~ ~~ NTERNATO~AL SYMPOSUM Oti HYDROLOGCAL RESEARCH BASPS AND THER US N UATER RESOURCES PLANNNG SePtember 2-23, 982 i i 8 SCENTFC PROGRPJME Monday, September 20.- PROGRAMME OF THE OPENNG EEREMONY Tuesday,.2 September pm Opening of the.registration office in the University building nformal welcome-party End Tuesday, September 2 Chairman: Dr. Emmenegger Velcome of the participants by Dr. Emmenegger,'Chief of the Swiss National Hydroiogicai Survey - ' 8.00 am 8.30 Opening of the registration office Opening ceremony of the Symposium SESSON : Data Acquisition and Management 9.5 Key Speaker: Ch. Emmenegger; Swiss National Hydro- Openi- address by Dr. Pedroli, Director of the Swiss logica Survey, Berne Federal Board for Environmental Protqction Data acquisition and management in hydrological research basins: some actual problens '. UNESCO, represented by Dr. R.. Rusinov, Division of 9.50 L. Hobba Water Sciences Water data collection and assessment in Australia:!. _. past approaches and new chailenges WO, represented by Prof. R. List, Deputy Secretary-.iG. 05 CofÏee - break General R.W.Darden, D.G.DeCoursey, V.C.Little, E.X.Seely; The Goodwin Creek Research Catchnent: AHS. represented by Dr. Rodda. Secretary General Design of structures Ïor flow measurements Field data acquisition CHR/RCR. represented by Dr. Liebscher. President Of. Hydrologic data acquisition and management syskem the nternational Commission for - Design philosophy the Hydrolooy of the River Rhine Basin 0.50 F. aultot, G.L. Dupriez The automatic recordína - station Of the Belgian hydrometeoroiogical network Break.05 J. Joss Capabilities of measuring rainfall with radar over a river basin - Experience with the Swiss radars General nformation about the Symposium by Dr. Spreafico, Swiss National Hydrological Survey. Session _..20 Discussion.30 Review of i5 papers listed on the next page General Reporter: B. Schadler; Swiss National Hydrological Survey, Berne Discussion with the authors 2.30 Lunch - break

18 - _ = = =-,- = =' = =...~..*...*. SESSON ; DATA ACOUSTON ANO WANAGEUENT Tuesday, September 2 p.m. JEALEW, L.KALABOVA AUTOMAT C DATA ACQUSTON SYSTEW FOR GROUNOHATER RESOURCES STUDES. H.BERGWANN A HYDROLOGCAL RESEARCH EASN N A.LSTRA PLANNNG ANO AMS. J.E.G.BouHAN TREATMENT OF DATA FROW OFF-LNF RECORDNGS... C.CORRADNi F.UELONE0 L.URERTN, V.ANSKW0 REAL TME FLOOD FoRECASTNG DATA ACQUSfTfON SYSTEU AND SlHULATlON TECHNQUES. V.ELAC. W.B.DENGO REPRESENTATVE BSN N THE EOUATORAL RAN FOREST' OF AHAZONA L,GOTTSCHALK. T.JUTMAN SMALL RESEARCH BASNS -- A TOOL FOR COHPREHENSVE HYDROLOG- CAL HAPPNG..i, PH, GREBET EVAPOTRANSPRATON MEASUREHENT AND TECUNOLOGY. R.W,HARWS, E,STENLE UREAN RESEARCH BASNS WON~TORNG AND DATA COLLECTON N GERKANY. E.HORVATH RAN HEASURECENT EûPWENT AD U ASREMENT RESULTSS F.L TOUZE HYUROLOGCAL nata N RURAL UATFR RESOURCE PLANNNG -- NTEREST OF HOMOGENEDUS BASN HETHOn. B. SEVkUK REGONALZATON OF THE SYSTFHATC ERROR N SUfSS SUMMEP PRECPTATOH HEASUSEMENTS FOR HYDROLOGCAL PURPOSES. G.STHGEL CATALOGUNG OF HYUROLOGCAL RFSFAWCH BASNS N THE FEDERAL. RtPUBLC OF GEPMANY. SESSON 2: Water and Eeat Balance and their Components 2.00 pm Xey SpeaAer: H.R. Oliver; nstitute of Hydrology, Wallingford (UK) Some aspects of the water and energy balances of vegetations 2.45 J.N.B. Stricker, P.M.M. Warmerdam Estimation of the waterbalance inthe Hupselse Beek basin over a period of three years and a first ef- ' fort to simulate the rainfall-runoff process for a complete year 3.00 B. Ambroise, G. Najjar, J. Humhert, D. Viville, J.L. Mercier Determination of the spatial variabili5y of water balance components in a mountainous area - Application to the Ringelbach catchment, Vosges-Franèe 3.5 J. Xrecek. Energy ana water halance estimates Por a forested basin W. Stichler, A. Herrmann Environmental sotopes as tracers in water balance studies of mountainous watersheds 3.45 J.R. Bosch. Streamflow response to cstchment mnagement in South Aïrica Discussion 4.5 Coffee - break 9.90 Review of 8 papers listed on the.next Page General Reporter: J.-F. Jaton; nstitut de géfie rural, Lausanne (CH) Discussion with the authors 6.00 End of session Official Aperitive H.STUfiEtVflLL f HS RESLLTS OF PESEARCAFS t: BASK POFLLAWEAST STYRA. THF HYDROLOGCAL RESEARCH G. VULLAJHE SOHt SOLUTlOt4S USEn N COLLFCTNG, TRAMSUTTYG, PROCESSNG ANU CREATNG DATA BAUKS N NOV-TEYPERATED ZoNCS.

19 *...~...*... SESSON 2 YATER AND HEAT BALANCE AND THER COHPONENTS Wednesday, September 22 P< ALLERUP TTS*HETHO6 TOR CALCULATOH OF AREAL PRECPlTATON A RATVE STUDY. ViAkSELMO. F.D NUNZO, F-GODONE HYDROLOGCAL NvESTGATONS N A SHALL CATCHHENT. COHPA- HqBALDERER COflPARSON OF THE HYDROLOGr, O ih0 NEGHBOURNG CATCHMENTS UlTn DFFERENT GEOLOGCAL ANO HYDROGEOLOBCAL FEATURES N THE NORTH-EASTERN PART OF SUTERLAHD. H.-H.GRECHTEL. A..BALAZS, K.K[LE ÑATURAL CORRELATON OF STREAMFLOi CHARACTERSTCS FRofl SHALL WATiRSYEnS..~.~ -~ N... THE. - FOREST. RESEARCH AREA OF KROFDORF - RESULT$ OF A PARED UATERSHED CALRRÄTON. P GERM ANN, B.SCH AEDLER R. HE ER THE VARATON OF SOHE HYDROLOGtCAL ELEHENTS UTHN A ALPNE BASN. PRE--^^-- V.V. JdGAiNNADHA SARHA' T.V.RAUANA. P.RAJENDRA PRASAD florphohetrc CHARACTERSTCS OF TE RvER BASNS OF KHONDA' LTlC TERRAN OF EASTERN GHûTSi NDA. J.O,KEJUAN EVAPORATON RESEARCH N THE ROTTEGATSPOLDER (NETHERLANOS). SiM.NOVKOVi Y.P.MOSKVN HEAT BALANCE OF SWAMPY CATCHflENTS N THE EXTREME NORTH OF HESTERN SBERA. O.RENWARTH. H.ESCHER-VETTER. H.MOSER, H.OERTER HYDROLOGCAL CHARACTERSTCS OF AN HGH ALPNE DRANAGE BASN tvernagtferneri OETZiAL ALP$). PeSEUNA SMALL HYDROLOGCAL RESEARCH BASeS N FNLAND. -. U,SORMAN, N.USUL.HYDROLOGC STUDES N TU0 RESEARCH BASNS N TURKEY. / SESSON 3: Ralnfall - Runoff Prooesses 8.~30 am Key Speaker: U. Xaniak, Leichtweiss Znstitute, Braunscimeig (FRG) Rainfall-runoff processes 9.5. Krasovskaia Rainfall-runoff reiationships in smal research basins in Sweden 9.30 U. Wolf, M. Ostrowski -ion of time-vzriant hydrologieal parameters li. 0 l2.5 C. Michel Approach to developing a simplified modelling on the Orgeval representative runoffs. Coffee - break J.C. Refsgaard, E. Xansen An integrated surfacelsubsurface catchment node R.V. Blau, F. Xuchenberger, A. Werner A digital model for integrated planning of groundwater resources Discussion Review of 3 papers listed on the next page General Reporter: D. Gutknecht, nstitut ffir HydrauliL, Gewässerkunde Znd Wasserwirtschaft, Wien (h) DisCussion with the authors End of session 3.30 pm Departure to the excursions Programre see page 6 * * * * * U~STRET; F.SCHUENTKER SORE PRDBLEHS.OF ESTHATNG AREAL RANFALL MEANS BY KRGNG. N.G.VAS:LENKO, ~.M.DOBROUHOV. E;S.KHERSONSKY HATER BALANCE OF A RVER BASiN N THE PERMAFROST ZONE. V,P,SUBRAUHANY AM SOM ASPECTS OF HYDROCLHATOLOGY AND UATER BALANCE OF THE CHANDRAHP4LEH BASN. V,E.VODOGRETSKY AGRCULTURAL AFORESTATON EFFECTS ON-ANNUAL RUNOFF ANO TS ACCOUNT FOR HYDROLOGCAL CñHPUTATONC. O, TOLKAi P. LATNOPOVLOS, A. PAPAKONSANTNOU, J.GANOULS NVESTGATON OF GROUNDHATER RESOURCES N THE NDUSTRALZED REGON OF PTOLEflAlS, GREECE. J.S.UALLACE, J;n.R08éRTS~ A.N,:ROBER?S EVAPORATON TROM HEATHER HOORLAND N NORTH YORKSHRE~ENGLAND Continuation see bottom of next page

20 ... SESSON 3: RANFALL-RUNOFF PROCESSES.*.",*,*.*.* Thursday, September 23 0,EDENi K.PROESLe W.STCHLER A COHPARSON OF DFFERENT HETHOOS OF HYDROGRAPHS ANALYSS AND ESTMATON OF STORAGE CAPACTES N A ALPNE DRANAGE AREA F.GARCZYNSK. HYDROLOGCAL ROL OF HOUNTANOUS FOREST PERCEPTELE FURTHER THAN 00 KW DOHNSTREAH... TiHATA COHPONENTS OF UATER EALANCE BASED ON THE SHULATE0 RUNOFf PROCESSES... ESKOELLA. P.K.ZUDEMA ' A CONCEPTUAL STORM RUNOFF MODEL A P P L ~ 0 THREE SMALL SWSS. EXPERMENTAL BASNS! A BREF DFSCRPTON. S.A.KONDRATEV. V.A.RUHANTSEV -.- PLANNNG OF OESERVAT~ONS N THE EXPERHENTAL BASN AHED A7 CALBRATNC RANFALL-RUNOFF FORUATJON HODEL. G,LUFT G.HORGENSCHYES* A.VOGELBCHER THE EFFECTS OF LARGE-SCALE TERRACNG ON HYDROLOGCAL PROCES- SES -- PRESENTATON OF FRST RESUCTS OF A STUDY COHPARNG TU0 SHALL EXPERHENTAL BASNS ON THE KASERSTUHL-HOUNTAN. U. MANAK. E. WORRESCK RUNDFF-HODEL Of A SMALL AGRCULTURAL USED CATCHMENT. O.HENDEL. H.DJDAK CDNTREUTON TO THE HODELLNG OF THE RUNOFF FROH PREC P TAT ON. S.V,SNGH. R.H.KRPALAN. P.P.KAMTE STOCHASC HODELLNG OF DALY SUMHER HONSOON RANFALL PRDCESS OVER NDA. W.T.SUANK, J.E.DDUGLASS. G.B.CUNN!NGHAH CHANGES N HATER YELD ANO STORn HYDROGRAPHS FDLLOYYG COH- HERCAL CLEARCUTTNG ON A SOUTHERN APPALACHN CATCHUENT. S.H,TUHANOVSKAYA HETHDDS FOR CoWPUTNG HAXnun HATER DSCHARGES OF SPRNG SNOYHELT AND RhNFAi.L FLDODS ON SHALL WATERSHEDS..W.EiVAN VUUREN CALBRATON AND VERFCATON OF DEGHEN (DEHAND GENERATOR ON DATA OF THE HUPSELSE EEFK AREA cnetherlands). YE SHOUZE. YANG DELN ON THE APPLCATON OF VARARLE UNT HYDROGRAPH 0 THE REGlONS UTHOUT OBSERVED DATA am ,oo SESSON 4: Nutrient and Sediment Budget Meltwater Runoff Key Speaker: St. Xenin, nstitute of Agriculture Research, Paris (F) Evaluations about the transportation of nut-ients D.E. Wallin, B.W. Webb The design of sampling prograrones for studjring catcbment nutrient dynamics J.D. Schreiber, P.D. Duffy Sediment and nutrient transport from pine watersheds of the United States southern Costal plain M.T. Lee Watershed erosion and sedimentation assessement - A case study in llinois, United States Coffee - break M. Watanabe, T. Mizuyama Some results from 32 research basins Por runoff and sediment yield in Japan L. Bram, P.X. Zuidema Modelling Snowmelt during advection-melt situations in a smal basin (Rietholzbach) Discussion Review of 2 papers listed on the next page' General Reporter: R.M. Xeller, Swiss Pederal nstitute for ForesCry Research, Sirnensdopf Discussion with the authors End of session i

21 Thursday, September 23 p.m. C.V,ALONSO. O.G.DECOURSE THE GOODylN CREEK RESEARCH CATCHMENT: MODEL APPLcATON. PART V l t 7. N, COLL NS TEHPoRAL VARATONS OF HELTUATER RUNOFF FRDM A ALPNE GLACER. C. DUPRAZ..F.LELONGs. Ja P. TROYi E; OUWAZET -- COHPARATVE STUDY OF THE EFFECTS OF VEGETATiON ON THE HYDRw- LOOCAL AND HYDRDCHEHCAL FLOUS N THREE MNOR CATCHHENS OF WON LOZERE FRANCE) -- MEiHODoLOGCAL ASPECTS AND FRST - RESULTS. E.H.GRSSNGER THE- G00DuN CREEK RESEARCH CATCHMENT PART GEOHORPHC CO~SDERATONS. -~._ H. H. KELLER T. STROEEL WATER EALANCE AND NUTRENT BUDGETS N SUBALPNE DFFERENT FORESTED COVER. BASNS OF. G.KOVACS DETERHNATON OF SNOU UATER EQUVALENT AND SNOWNELT UATER EY THCKNESS OF SNOY COVER DATAS. J.MARTNEC. TRANSFER OF RESULTS ON SNOUMELT RUNOFF FROM SMALL 0 BG BASNC. -2 E.WONKE. D.B.BEASLEY# L.F;WUGQNS AGRCULTURAL NPUT OF SEDMENT AND PHOSPHORUS NT0 LAKE ERE V.H.flUKHN. A RUNOFF FORHATON MODEL TOR THE EXPERMENTAL HGH HOUNTAN. BASN OF THE VARZOB RVER AND EXPERENCE OF TS USE N HYDROLOGCAL FORECASTS. AiPLAMONDON. Y.THOHASSN PROEALSTC APPROACH TO THE ANALYSS OF SUSPENDED SEDHEN CONCENTRATONS N RELATON 0 LOGGNG. S. J. URs c HYDROLOGLCAL CHANGES AFTER REPLACNG HARDUOODS WTH SOUTHERN PNE. SESSON 5: Application and Transfer of Results of Catchment Research to Water Resources Planning and rianagement.45 pm Xey Speaker: D.N. Bod, CSRO, Division of Land üse Research, Canberra (AUS The application of Tesults of catchment researcii in water resources planning and management 2.30 E.T. Engman The use of representative research basins in developing hydrologie Procedures for ungaged areas s 6.00 F.K. Holle, X. Ludsri Calculation of fioodrunoff hydrographs in unobserved smal watersheds by regional parameter analys is R.E. Schulze Generalizing the use of the SCS stormflor model by soil moisture budgeting M. Domokos, G. Kovacs Regianal generalization of precipitation-runoff relationships deternined in a representativé catchment. Simmers, 3.5. Van der Sommen, M. Both Regionalization of hydrologicai data: a dynanic modelling approach Discussion Coffee-break Review of 8 papers listed on the next page General Reporter: ~ DiscusSion with the authors Closing ceremony End of the Symposium H., Laboratory of ~3ydraulics, Hydrology and Glàciology, Zurich (Ca) B, U. HEEB, 0. E. YALL NG CATCHMENT SCALE AND THE NTERPRETATON BEHAVOUR. OF WATER QUALTY

Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer

Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer Hanneke Schuurmans, Marc Bierkens en Frans van Geer 1 Het Hydrological Now- and Forecasting System (HNFS), oftwel het hydrologische actuele-

Nadere informatie

AquaTerra Europa kennis voor ATNL

AquaTerra Europa kennis voor ATNL AquaTerra Europa kennis voor ATNL Overzicht van nieuwe systeemkennis voor een beter beheer van verontreinigde Europese riviersystemen Auteurs Jan Joziasse, Stefan Jansen en Jos Brils (allen TNO / Deltares)

Nadere informatie

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Aris Gaaff Ronald de Graaff Rolf Michels Stijn Reinhard Hans Vrolijk Projectcode 20873 December 2007 Rapport 4.07.05 LEI, Den Haag

Nadere informatie

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Basenverzadiging van natte schraallanden Deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie E.P.A.G. Schouwenberg & G. van Wirdum DLO-Instituut

Nadere informatie

Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses

Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses Mei 2014 Auteur Wilco Terink Peter Droogers Opdrachtgever Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) Report FutureWater: [124] FutureWater Costerweg 1V

Nadere informatie

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB)

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB) SKB-project: SV-405 DC-project: 05.02.05 Demonstratie en Kennisoverdracht Innovatieve October 2003 D.C. Milieutechniek Title: Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Report in Dutch (Demonstration-

Nadere informatie

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Scriptie Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer 837094753 Titel Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Datum presentatie juni 2010 i ii Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer

Nadere informatie

Intersectorale afhankelijkheden: buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland

Intersectorale afhankelijkheden: buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland TNO-rapport TNO 2013 R11539 Intersectorale afhankelijkheden: buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland Integrale Veiligheid Oude Waalsdorperweg 63 2597 AK Den Haag Postbus 96864 2509

Nadere informatie

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor NNPView Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor Pilot voor drie Natte Natuur Parels in Noord-Brabant Gé van den Eertwegh 2, Flip Witte 3, Gijs Simons 1, Peter Hoefsloot 4 en Peter Droogers 1

Nadere informatie

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo Fase 3 Eindrapport drs. P. Schipper (Grontmij Advies & Techniek bv) drs. M. Vissers (Universiteit Utrecht, Fysische geografie) juli 2003 Gouda, SKB Stichting

Nadere informatie

Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen

Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen Een methode voor het modelleren van het performance-gedrag van applicaties bij migratie van een fysieke naar een virtuele Linux infrastructuur

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Reistijdbetrouwbaarheid

Reistijdbetrouwbaarheid Faculty of Civil Engineering and Geosciences Transport & Planning Department Visiting address Stevinweg 1 2628 CN Delft Postal address P.O. Box 5048 2600 GA Delft The Netherlands www.transport.citg.tudelft.nl

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MULTIMODALE REISINFORMATIE IN HET OPENBAAR VERVOER. Jan-Willem Grotenhuis, XTNT Experts in Traffic and Transport, jw.grotenhuis@xtnt.

INTEGRATIE VAN MULTIMODALE REISINFORMATIE IN HET OPENBAAR VERVOER. Jan-Willem Grotenhuis, XTNT Experts in Traffic and Transport, jw.grotenhuis@xtnt. INTEGRATIE VAN MULTIMODALE REISINFORMATIE IN HET OPENBAAR VERVOER Jan-Willem Grotenhuis, XTNT Experts in Traffic and Transport, jw.grotenhuis@xtnt.nl Bart Wiegmans, Universiteit Utrecht, b.wiegmans@geo.uu.nl

Nadere informatie

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2 NOBIS 95-2-02 ONDERZOEKSCLUSTER GRONDRADAR (BEHORENDE BIJ HET ONDERZOEKSPROJECT VERBETERING VAN DE POSITIE VAN DE IN-SITU BIODEGRADATIE-VARIANT DOOR TOEVOEGING VAN IMBIBITIE EN DRAINAGE AAN DE BESTAANDE

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Internationale wetenschappelijke beoordeling Uitgevoerd op verzoek van de Deltacommissie Nederland,

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Riooloverstorten Deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 2 en 3

Riooloverstorten Deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 2 en 3 Werkgroep Water en milieu 4 Commissie Integraal Waterbeheer Postbus 20906 2500 EX Den Haag T 070 3518544 F 070 3519078 I www.ciw.nl Riooloverstorten Deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten,

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 vba journaal 2nummer 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie 18 8 Adjusted Liability

Nadere informatie

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance?

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Een onderzoek naar de invloed van de stijl van leidinggeven van een directe of indirecte supervisor op de betrokkenheid van

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer

Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer Maart 2005 Rundvee Abstract Quick measuring methods as management tools in the production of roughage. The most promising technique

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? 2013 Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? Gert-Wim Scheppink Open Universiteit, BPMIT Studentnummer 850088312 16 september 2013 Competences of the project

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie