ir. H.J.ûpdam Arnhem, oktober 1982 ir. W.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ir. H.J.ûpdam Arnhem, oktober 1982 ir. W.E."

Transcriptie

1 , Hydrological Research Basins and their Use in Waterrecources PLanning Bern, 2-23 septew~er 9~82. -ffjwz-ol Nota $2.2, \ i Arnhem, oktober 982 ir. H.J.ûpdam ir. W.E. van Vuuren

2 nhoud. nleiding. Session : Data acquisition and management. Session 2 : Water and heat balance and their components. Session 3 : Rainfall-runoff processes. Session 4 : Nutrient and sediment budget meltwater runoff. Session 5 : Application and transfer of results of catchment research to water resources planning and management. Conclusies. \ -,

3 nleiding. -- ' i Van 2 tot 23 september 982 is in Bern een internationaal symposium gehouden over hydrologische onderzoeksgebieden en het gebruik daarvan bij de planvorming op het gebied van de waterhuishouding. Het symposium is georganiseerd door het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut en de Federale Technische Hogeschool van Zürich, onder auspiciën van UNESCO, WO, AHS en CHR en een aantal Zwitserse instituten. De doelstellingen van het symposium kunnen alsvolgt worden samengevat: - uitwisselen van ervaringen en resultaten uit onderzoekingen in stroomgebieden; wetenschappers en besluitvormers op het gebied van de hydrologie bij elkaar brengen om de toepassing van onderzoeksresultaten in proefgebieden in het waterbeheer en planvorming te bevorderen; de toepasbaarheid van meetsystemen en -instrumenten bespreken; onderzoeksresultaten op het gebied van hydrologische modellen presenteren.! Na de inschrijving maandagmiddag 20 september en een informele welkoms- cocktail werd het symposium dinsdagmorgen Voor ongeveer tweehonderd deelnemers uit vijfenvijftig landen geopend niet korte toespraken van: Emmeneger, Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut Pedroli, Zwitserse Federale Raad voor Milieubescherming List wo Fwda, AnS Liebscher, CHR

4 - 2 - De bijdragen voor het symposium zijn ondergebracht in vijf zittingen. edere zitting werd geopend met een bijdrage van de hoofdspreker die in drie kwartier het thema van de zitting toelichtte. Daarna volgden vijf sprekers die ieder in vijftien minuten hun bijdragen uiteenzetten, terwijl een algemeen rapporteur de overige bijdragen (2 tot 8 per thema) samenvatte. De zittingen werden besloten met een discussie. Dinsdagavond 2 september werd een officiele ontvangst gehouden door het Kanton Bern en het gemeentebestuur van Bern. Woensdagavond 22 september was er een symposiumdinner in het Chateau de Chillon aan het Meer van Genève. Woensdagmiddag 22 september werd een aantal excursies georganiseerd waarbij een bezoek gebracht kon worden aan o.a.: B. - Het CPEOS-project, een experimenteel project voor energieopslag (warm water) in het grondwater. - Payerne weerstation. - Porte du Ccex hydrometricch station waar de Rhöne in het Meer '\ van Genève uitstroomt. - Twee waterkrachtcentrales. i Vrijdag 24-september werd er tensxotte een bezoek gebracht aan het officiële Zwitserse nstituut voor de ijking van stroomsnelheidsmeters in Bern. Tijdens de,symposiumdagen was een kleine tentoonstelling ingericht over hydrologische- en meteorologische meetapparatuur. De "proceedings" van het symposium kunnen nog dit jaar tegemoet worden gezien. Een overzicht van de geleverde bijdragen is opgenomen in het programma dat als bijlage is bijgevoegd.

5 - 3 - Cession : Data acquisition and management. Dit thema werd ingeleid door Ch. Emmeneger van het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut, waarbij hij onder meer de stelling naar voren bracht dat het modelleren van de hydrologische processen vooruitloopt op het inwinnen en verwerken van de gegevens, zodat aan dat laatste steeds hogere eisen worden gesteld. Van de door de schrijvers zelf gepresenteerde bijdragen zijn vooral de volgende van belang: D.G. DeCoursey e.a. Goodwin Creek Research Catchment. Deze bijdrage gaat in op de achtergronden en de opzet van het Goodwin Creek Research Catchment project van het US department of Agriculture. n het kader van het onderzoek naar en de ontwikkeling van hydrologische modellen om bodemverlies te beschrijven en waterkwaliteitsprobleinen op te lossen is een 240 ha groot proefgebied ingericht dat intensief wordt bemeten: i afvoer sediment neerslag meteorologische waarnemingen i o windsnelheid, richting o luchtdruk o vochtigheid o temperatuur j o verdamping bodemvochtgehalte grondwaterstanden oppervlaktewaterpeilen bodemgebruik en samenstelling.

6 Opmerking: \ Er wordt (nog) geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de hydrolo- gische/klimatologische omstandigheden en de gewasopbrengsten. '.. u.ross. Capabilities of measuring rainfall with radar over a river basin. Deze bijdrage geeft een interessante ontwikkeling te zien in het vast- leggen in tijd en ruimte van de neerslag met behulp van radar. Hoewel het gebruik van radar kostbaar is lenige miljoenen guldens voor het gebied van Zwitserland) wordt daarmee voor een groot gebied een goed beeld verkregen van de neerslagintensiteit en de veranderingen daarvan in tijd en ruimte. Van de door algemeen rapporteur B. Schädler van het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut samengevatte bijdragen zijn vooral van belang: L. Gottcchalk, T. Jutman. Smal research basins - a tool for comprehensive hydrological mapping. Deze bijdrage beschrijft een netwerk van hydrologische proefgebiedjes in Zweden dat tot doel heeft: \ - gegevens te verschaffen voor een gedetailleerde hydrologische - B. Sevruk. kartering de basis te geven om voor andere kleine stroomgebieden zonder meten hydrologische parameters te schatten. Regionaliz?tion of the systematic error in Swiss summer precipitation measurements for hydrological purposes. De auteur geeft een praktische methode ter bepaling van correcties,aan te brengen op maandsommen van Helhn regenmeters en geeft tevens cijiers zoals die in Zwitserland bepaald zijn. Hij gaat ook in op de nauwkeurig- heid van de correcties.

7 li e Session : Water and heat balance arid their components. Dit thema werd ingeleid door H.R. Oliver van het ïnstitute of HydroLcgy in Wallingford (UK). Van de door de schrijvers gepresenteerde bijdragen-kunnen worden ge- noemd: J.N.M. Stricker, P.M.M. Warmerdam. Estimation of the waterbalance in the tlupselse Beek basin over a period of three years and a first effort to simulate the rainfall-runoff pro- cess for a complete year. De balanscijfers voor de jaren , waarvoor Stricker op dagbasis de verdamping heeft bepaald uit de meteorologische- en klimatologische meetgegevens, werden gepresenteerd. Wannerdam heeft deze cijfers gebruikt om de nuttige neerslag te bepalen als invoer voor het Wageningse neerslag-afvoermodel. B. Ambroise e.a. \ Determination of the spatial variability of water balance components in a mountainous area - application to the Ringelbach catchment, Vosges,! France. i Deze bijdrage gaat, als een van de weinige, in op de ruimtelijke varia- biliteit van de hydrologische parameters en de bodemfysische eigenschap- pen. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op deze bodemfysische eigenschappen en de parameters die die verdamping bepalen. De in het proefgebied gevonden ruimtelijke verschillen bleken significant te zijn. A. errman e.a. Environmental sotopes as tracers in water balance studies of mountai- nous watérsheds. n deze bijdrage wordt het gebruik van natuurlijke isotopen als tracer als positief gekenmerkt.

8 l i Opmerking: Dit is in tegenstelling tot de conclusies uit het isotopenonderzoek in Hupsel in het begin van de zeventiger jaren. J.M. Bosch. Streamflow response to catchment management in South Africa. Deze bijdrage doet verslag van onderzoek naar de jaarlijkse afvoer uit een gebied en de fluctuaties daarin als gevolg van onder meer bebossing of juist het afbranden van bossen uit beheersoverwegingen. Door bebossing werd soms 200 ä 300 mm minder water per jaar afgevoerd, Het afbranden van struikgewas gaf een tijdelijke sterke toename van de afvoer te zien. Het afbranden van grasland daarentegen had bijna geen invloed op het afvoerregiem. Achttien bijdragen werden- samengevat door J.F. Jalon van het ïnstitut de génie rural, Lausanne. Hiervan kunnen worden genoemd: J.Q. Keijman. Evaporation research in the Rottegatspolder. Vier methoden voor het bepalen van de totale verdamping over de zomerperiode hijn vergelekin met de verdamping uit de balans. De formule van Makkink komt dan als meest aantrekkelijke naar voren ook omdat daarvoor alleen de zonneschijnduur en de temperatuur als invoergegevens nodig zijn. U.Streit e.a. Some problems of estimating area rainfall means by Kriging. De Kriging-methode is gebruikt om gebiedsgemiddelde neerslagen te berekenen en de spreiding daaromheen van de puntwaarnemingen. Op grond hiervan kan een uitspraak worden gedaan over de ruimtelijke variabbliteit. 2 Opmerking: Deze methode wordt door DGV-TNO ook toegepast in het onderzoek naar optimalisatie van meetnetten.

9 - - Session 3 : Rainfall-runoff processes. Een algemene inleiding over dit onderwerp werd verzorgd door U. Maniak van het Leichtweiss nstitut in Braunschweig. Van dg persoonlijk gepresenteerde bijdragen worden genoemd:. Krasovskaia. Rainfall-runoff relationships in small research basins. Doelstelling van dit onderzoek is extrapolatie van de resultaten naar niet bemeten stroomgebieden. Het onderzoek rioht zich dan ook -in tegenstelling tot vele andere onderzoeken van dit type- op de relatie van het neerslag-afvoer proces en de gebiedskenmerken van het proefgebied. Via deze gebiedskenmerken kan dan worden geextrapoleerd naar andere stroomgebieden. U. Wolf e.a. Estimation of time-variant hydrological parameters. De behoefte aan een gedetailleerd neerslag-afvoermodel wordt geconstateerd. Er wordt echter onherkend dat de onderliggende fysische procesgen niet voldoende bekend zijn, zodat ook in deze studie gebruik gemaakt wordt van een ingewikkeld parameter-neerslag-afvoer model. De parameters worden dan via een calibratie geoptimaliseerd. Geconstateerd wordt dat:.. voor iedere situatie een andere set parameters wordt gevonden; - dezq parameters sterk Worden beïnvloed door fouten in de gegeven9 ; - voorspellingen met deze parameters rekening moeten houden met modelonzekerheid. i

10 - 8 - J.C. Refsgaard e.a. An integrated surface/subsurface catchment model. Een model is ontwikkeld voor het 000 km2 grote Cu&-gebied in Denemarken. Het model bestaat uit.. een twee-lagen tweedimensionaal verzadigd grondwaterstromingsmodel met daar bovenop een wortelzone. n deze wortelzone wordt wel de percolatie gesimubeerd, niet echter de capillaire aanvulling. Het model. is met goed resultaat getoetst aan grondwaterstanden en stijghoogtes, aan afvoeren en vochtgehakten van de wortelzone. Een grote grondwateronttrekking is met SUCCQS gesimuleerd. Als algemeen rapporteur vatte D.Gutknecht van het nstitut für Hydraulik, Gewasserkunde und Wasserwirtschaft, Wien, dertien bijdragen samen waaronder: W.E. van Vuuren. Calibration and verification of DEMGEN (Demand Generator) on data of the Elupselse Beek area (Netherlands). Dit is de enige bijdrage waarin de onverzadigde stroming in het model wordt beschreven. Het model ie dan ook meer gericht op het bepalen van de verdamping dan op het'bepalen van de afvoer en de grondwaterstanden. Ook is het de enige bijdrage die in verband met ijking van een dergelijk model een poging doet de nauwkeurigheid van de meetgegevens en ijkingsparameters te kwantificeren.

11 -9- Cession 4 : Nutrient and sodiment budget meltwator runoff. Dit thema werd ingeleid door St. Menin van het Agrarisch onderzoeksinstituut in Parijs. Hij toonde een grote bezorgdheid voor de steeds toenemende hoeveelheden nutrienten in de grond en het grondwater en pleitte ervoor onderzoek te doen naar de specificatie van de herkomst van deze verontreinigingen. Van de persoonlijk gepresenteerde bijdragen zijn o.a. de volgende ver- meldenswaard: D.E. Walling e.a. The design of sampling programmes for studying catchment nutrient dynamics. Op grond van een intensief bemeten stroomgebied worden ontwerpcriteria aangedragen voor de dichtheid en bemonsteringsfrequentie van het meetnet rekening houdend met de te formuleren doeïstelling. J.D. Schreiber e.a. Sediment and nutrient trhsport from pine watersheds of the United States southern coastal plain. n een proefgebied is de sedimentpxoductie en het nutriententransport bestudeerd. Een van de belangrijkste conclusies is dat het transport van fosfaat en stikstof grotendeels gebonden is aan het sedimenttransport. M.T. Lee., Watershed erosion and sedimentation assessment. De "Universal Soil Loss Equation" is gebruikt om het effect van een aantal hypothetische beheersmaatregelen en grondgebruik op de sedimentproductie vah een stroomgebied te simuleren en kwantificeren. Algemeen rapporteur H.M. Keller van het Zwitserse Federale nstituut voor Bosbouwkundig Onderzoek vatte vervolgens twaalf bijdragen samen.

12 il n de discussie pleitte Mrs. Davis van het Zwitsers Nationaal Hydrologisch nstituut' ervoor om meer naar de verschijnselen in de natuur te kijken, voordat gecompliceerde computermodellen worden gemaakt. Vooral in de nutrientenhuishouding kunnan veel (door de mens teweeggebrachte) verschijnselen via een analyse van de waarnemingen worden opgespoord en verklaard zonder dat een computersimillatie nodig is. \! i

13 ~, - - Session 5 : Application and transfer of results of catchment research to water resources planning and management. Dit onderwerp werd ingeleid door D.N. Body van de Division of Land Use Research, Camberra. Wij constateerde dat er tot nu toe kennelijk nog weinig terecht is gekomen van de extrapolatie van onderzoeksresultaten in kleine stroomgebieden naar grotere gebieden. Vervolgens ga hij een voorbeeld van een stroomgebied waarin vijfentwintig jaar onderzoek was gedaan om op grond daarvan te beslissen of houtproductie mogelijk was of niet. Uiteindelijk werd de beslissing op niet hydrologische gronden genomen! Met deze opmerkingen pleitte hij niet voor het stopzetten van onderzoek in proefgebieden omdat dat onderzoek wel leidt tot een beter begrip van de relevante hydrologische processen. Van de persoonlijk gepresenteerde bijdragen worden genoemd: E.T. Engman. The use of representative cedures for ungaged areas'. research basins, in developing hydrologic pro- K. Ludwigie. a. Caloulation of flood runoff-hydrographs.: in unobserved smal watersheds by regional parameter analysis. Beide bijdragen pleiten voor het gebruik van relatief eenvoudige modellen... R.E. ' Schulqe. Generalizing the use of the SCS stomflow model by soil moisture budgeting. n deze bijdrage wordt geconstateerd dat eenvoudige modellen vaak niet werken, maar dat aan de andere kant meex gedetailleerde modeltechniektan verder gaan dan de verificatie mogelijkheden in de natuur. Er wordt aangetoond dat een eenvoudig neerslag-afvoermodel significant wordt verbeterd door op relatief eenvoudige manier rekening te houden met de bergingsrnógeli jkheden in de onverzaäigde bodem.

14 . Lanq van het Laboratoty of ïydraulics, Hydrology and Glaciology van Zürich vatte tenslotte nog achttien bijdragen'over dit onderwerp samen. Hiervan worden genoemd: M. Domokos. Relationships between economic locs caused by excess water and its influencing factors in lowland areas. Dit i5 de enige bijdrage over dit onderwerp. Ondanks het feit üat de presentatie, noch de geplubiceerde samenvatting veel duidelijkheid biedt, is äeze bijdrage mogelijk van belang voor de studie in het kader van PAWN. R. Kirnbauer. Bayesion estimation of the T-year bood. Deze bijdrage gaat in op de nauwkeurigheid waarmee een bepaalde ontwerpafvoer kan worden bepaald als functie van het aantal waarnemingen en het al dan niet gebruiken van aanvullende informatie in het stroomgebied. \ f

15 - 3 - i Conclusies. i. Zoals AHS-vertegenwoordiger Rodda in zijn openingstoespraak reeds vreesde,waren er betrekkelijk weinig bijdragen die ingingen op de toepassing van onderzoeksresultaten van kleine experimentele stroom- gebieden in.het waterbeheer en de planvorming. 2. Relatief veel hydrologische modellen zijn nog steeds parameter- modellen. De parameters worden dan via oalibratie geoptimaliseerd, maar verschillen afhankelijk van de omstandigheden en kunnen meest-. al niet worden gecorreleerd aan fysische gebiedakenmerken. 3. Er wordt geconstateerd dat er een snellere ontwikkeling plaats vindt in modeltechnieken dan in de verificatiemogelijkheden op grond van metingen. Er wordt voor gepleit een goede analyse te maken van de meetgege- vens en het systeem, alvorens ingewikkelde modellen te bedenken en te ontwikkelen. 4. Als een rode draad liep door het symposium het probleem van de ruimtelijke variabiliteit van. klimatologische, (geo)hydrologische en bodemfysische/kundige parameters. Extrapolatie van proefgebiedresultaten zou mogelijk worden wanneer moeilijk te bepalen parameters uitgedrukt konden worden in eenvuudiger te bepalen parameters. Hiermee kan de variabi,iteit van eerstgenoemde parameters ook op regionale schaal onderzocht worden. Naar de relatie tussen.. beide soorten parameters wordt nog weinig gericht onderzoek verricht in de proefgebieden. Een belangrijke verklaring hiervoor is gelegen in het relatieve gebrek aan inzicht in fysische processen in de (geo) hydrologie, 5. Enige bijdragen (o.m. Cevruk, zitting ) gaan in op systematische (wind)fouten in de neerslagmeting en vooral de bepaling van correcaesdie op de waarnemingen moeten worden aangebracht. Het belang van dit onderzoek is gelegen n het feit dat de afwijkingen (orde 5-0 %) rechtstreeks in alle hydrologische modellen doorwerken.

16 i il ' i Zowel de inwinning en verwerking van de gegevens, als het oriderzoek in de proefgebieden Hupsel en Sleen sluiten goed aan bij de internationale activiteiten op dit gebied. 7. De door WWZO geleverde bijdrage over de toetsing van DEMGEN in Hupsel onderscheidt zich van een groot aantal bijdragen doordat: - het model dat in studie is ontwikkeld is voor.directe toepassing in de planvorming op het gebied van de waterhuishouding; - als enige van de bijdragen ingaat op de verschijnselen in de onverzadigde zone; - sterk de nadruk wordt gelegd op de nauwkeurigheid van de meetgegevens en het belang daarvan voor de verificatie van rnodellen; - gewezen wordt op het belang van de ruimtelijke variabiliteit van een aantal'hydrologische en bodemfysische parameters. \

17 ~ ~~ NTERNATO~AL SYMPOSUM Oti HYDROLOGCAL RESEARCH BASPS AND THER US N UATER RESOURCES PLANNNG SePtember 2-23, 982 i i 8 SCENTFC PROGRPJME Monday, September 20.- PROGRAMME OF THE OPENNG EEREMONY Tuesday,.2 September pm Opening of the.registration office in the University building nformal welcome-party End Tuesday, September 2 Chairman: Dr. Emmenegger Velcome of the participants by Dr. Emmenegger,'Chief of the Swiss National Hydroiogicai Survey - ' 8.00 am 8.30 Opening of the registration office Opening ceremony of the Symposium SESSON : Data Acquisition and Management 9.5 Key Speaker: Ch. Emmenegger; Swiss National Hydro- Openi- address by Dr. Pedroli, Director of the Swiss logica Survey, Berne Federal Board for Environmental Protqction Data acquisition and management in hydrological research basins: some actual problens '. UNESCO, represented by Dr. R.. Rusinov, Division of 9.50 L. Hobba Water Sciences Water data collection and assessment in Australia:!. _. past approaches and new chailenges WO, represented by Prof. R. List, Deputy Secretary-.iG. 05 CofÏee - break General R.W.Darden, D.G.DeCoursey, V.C.Little, E.X.Seely; The Goodwin Creek Research Catchnent: AHS. represented by Dr. Rodda. Secretary General Design of structures Ïor flow measurements Field data acquisition CHR/RCR. represented by Dr. Liebscher. President Of. Hydrologic data acquisition and management syskem the nternational Commission for - Design philosophy the Hydrolooy of the River Rhine Basin 0.50 F. aultot, G.L. Dupriez The automatic recordína - station Of the Belgian hydrometeoroiogical network Break.05 J. Joss Capabilities of measuring rainfall with radar over a river basin - Experience with the Swiss radars General nformation about the Symposium by Dr. Spreafico, Swiss National Hydrological Survey. Session _..20 Discussion.30 Review of i5 papers listed on the next page General Reporter: B. Schadler; Swiss National Hydrological Survey, Berne Discussion with the authors 2.30 Lunch - break

18 - _ = = =-,- = =' = =...~..*...*. SESSON ; DATA ACOUSTON ANO WANAGEUENT Tuesday, September 2 p.m. JEALEW, L.KALABOVA AUTOMAT C DATA ACQUSTON SYSTEW FOR GROUNOHATER RESOURCES STUDES. H.BERGWANN A HYDROLOGCAL RESEARCH EASN N A.LSTRA PLANNNG ANO AMS. J.E.G.BouHAN TREATMENT OF DATA FROW OFF-LNF RECORDNGS... C.CORRADNi F.UELONE0 L.URERTN, V.ANSKW0 REAL TME FLOOD FoRECASTNG DATA ACQUSfTfON SYSTEU AND SlHULATlON TECHNQUES. V.ELAC. W.B.DENGO REPRESENTATVE BSN N THE EOUATORAL RAN FOREST' OF AHAZONA L,GOTTSCHALK. T.JUTMAN SMALL RESEARCH BASNS -- A TOOL FOR COHPREHENSVE HYDROLOG- CAL HAPPNG..i, PH, GREBET EVAPOTRANSPRATON MEASUREHENT AND TECUNOLOGY. R.W,HARWS, E,STENLE UREAN RESEARCH BASNS WON~TORNG AND DATA COLLECTON N GERKANY. E.HORVATH RAN HEASURECENT EûPWENT AD U ASREMENT RESULTSS F.L TOUZE HYUROLOGCAL nata N RURAL UATFR RESOURCE PLANNNG -- NTEREST OF HOMOGENEDUS BASN HETHOn. B. SEVkUK REGONALZATON OF THE SYSTFHATC ERROR N SUfSS SUMMEP PRECPTATOH HEASUSEMENTS FOR HYDROLOGCAL PURPOSES. G.STHGEL CATALOGUNG OF HYUROLOGCAL RFSFAWCH BASNS N THE FEDERAL. RtPUBLC OF GEPMANY. SESSON 2: Water and Eeat Balance and their Components 2.00 pm Xey SpeaAer: H.R. Oliver; nstitute of Hydrology, Wallingford (UK) Some aspects of the water and energy balances of vegetations 2.45 J.N.B. Stricker, P.M.M. Warmerdam Estimation of the waterbalance inthe Hupselse Beek basin over a period of three years and a first ef- ' fort to simulate the rainfall-runoff process for a complete year 3.00 B. Ambroise, G. Najjar, J. Humhert, D. Viville, J.L. Mercier Determination of the spatial variabili5y of water balance components in a mountainous area - Application to the Ringelbach catchment, Vosges-Franèe 3.5 J. Xrecek. Energy ana water halance estimates Por a forested basin W. Stichler, A. Herrmann Environmental sotopes as tracers in water balance studies of mountainous watersheds 3.45 J.R. Bosch. Streamflow response to cstchment mnagement in South Aïrica Discussion 4.5 Coffee - break 9.90 Review of 8 papers listed on the.next Page General Reporter: J.-F. Jaton; nstitut de géfie rural, Lausanne (CH) Discussion with the authors 6.00 End of session Official Aperitive H.STUfiEtVflLL f HS RESLLTS OF PESEARCAFS t: BASK POFLLAWEAST STYRA. THF HYDROLOGCAL RESEARCH G. VULLAJHE SOHt SOLUTlOt4S USEn N COLLFCTNG, TRAMSUTTYG, PROCESSNG ANU CREATNG DATA BAUKS N NOV-TEYPERATED ZoNCS.

19 *...~...*... SESSON 2 YATER AND HEAT BALANCE AND THER COHPONENTS Wednesday, September 22 P< ALLERUP TTS*HETHO6 TOR CALCULATOH OF AREAL PRECPlTATON A RATVE STUDY. ViAkSELMO. F.D NUNZO, F-GODONE HYDROLOGCAL NvESTGATONS N A SHALL CATCHHENT. COHPA- HqBALDERER COflPARSON OF THE HYDROLOGr, O ih0 NEGHBOURNG CATCHMENTS UlTn DFFERENT GEOLOGCAL ANO HYDROGEOLOBCAL FEATURES N THE NORTH-EASTERN PART OF SUTERLAHD. H.-H.GRECHTEL. A..BALAZS, K.K[LE ÑATURAL CORRELATON OF STREAMFLOi CHARACTERSTCS FRofl SHALL WATiRSYEnS..~.~ -~ N... THE. - FOREST. RESEARCH AREA OF KROFDORF - RESULT$ OF A PARED UATERSHED CALRRÄTON. P GERM ANN, B.SCH AEDLER R. HE ER THE VARATON OF SOHE HYDROLOGtCAL ELEHENTS UTHN A ALPNE BASN. PRE--^^-- V.V. JdGAiNNADHA SARHA' T.V.RAUANA. P.RAJENDRA PRASAD florphohetrc CHARACTERSTCS OF TE RvER BASNS OF KHONDA' LTlC TERRAN OF EASTERN GHûTSi NDA. J.O,KEJUAN EVAPORATON RESEARCH N THE ROTTEGATSPOLDER (NETHERLANOS). SiM.NOVKOVi Y.P.MOSKVN HEAT BALANCE OF SWAMPY CATCHflENTS N THE EXTREME NORTH OF HESTERN SBERA. O.RENWARTH. H.ESCHER-VETTER. H.MOSER, H.OERTER HYDROLOGCAL CHARACTERSTCS OF AN HGH ALPNE DRANAGE BASN tvernagtferneri OETZiAL ALP$). PeSEUNA SMALL HYDROLOGCAL RESEARCH BASeS N FNLAND. -. U,SORMAN, N.USUL.HYDROLOGC STUDES N TU0 RESEARCH BASNS N TURKEY. / SESSON 3: Ralnfall - Runoff Prooesses 8.~30 am Key Speaker: U. Xaniak, Leichtweiss Znstitute, Braunscimeig (FRG) Rainfall-runoff processes 9.5. Krasovskaia Rainfall-runoff reiationships in smal research basins in Sweden 9.30 U. Wolf, M. Ostrowski -ion of time-vzriant hydrologieal parameters li. 0 l2.5 C. Michel Approach to developing a simplified modelling on the Orgeval representative runoffs. Coffee - break J.C. Refsgaard, E. Xansen An integrated surfacelsubsurface catchment node R.V. Blau, F. Xuchenberger, A. Werner A digital model for integrated planning of groundwater resources Discussion Review of 3 papers listed on the next page General Reporter: D. Gutknecht, nstitut ffir HydrauliL, Gewässerkunde Znd Wasserwirtschaft, Wien (h) DisCussion with the authors End of session 3.30 pm Departure to the excursions Programre see page 6 * * * * * U~STRET; F.SCHUENTKER SORE PRDBLEHS.OF ESTHATNG AREAL RANFALL MEANS BY KRGNG. N.G.VAS:LENKO, ~.M.DOBROUHOV. E;S.KHERSONSKY HATER BALANCE OF A RVER BASiN N THE PERMAFROST ZONE. V,P,SUBRAUHANY AM SOM ASPECTS OF HYDROCLHATOLOGY AND UATER BALANCE OF THE CHANDRAHP4LEH BASN. V,E.VODOGRETSKY AGRCULTURAL AFORESTATON EFFECTS ON-ANNUAL RUNOFF ANO TS ACCOUNT FOR HYDROLOGCAL CñHPUTATONC. O, TOLKAi P. LATNOPOVLOS, A. PAPAKONSANTNOU, J.GANOULS NVESTGATON OF GROUNDHATER RESOURCES N THE NDUSTRALZED REGON OF PTOLEflAlS, GREECE. J.S.UALLACE, J;n.R08éRTS~ A.N,:ROBER?S EVAPORATON TROM HEATHER HOORLAND N NORTH YORKSHRE~ENGLAND Continuation see bottom of next page

20 ... SESSON 3: RANFALL-RUNOFF PROCESSES.*.",*,*.*.* Thursday, September 23 0,EDENi K.PROESLe W.STCHLER A COHPARSON OF DFFERENT HETHOOS OF HYDROGRAPHS ANALYSS AND ESTMATON OF STORAGE CAPACTES N A ALPNE DRANAGE AREA F.GARCZYNSK. HYDROLOGCAL ROL OF HOUNTANOUS FOREST PERCEPTELE FURTHER THAN 00 KW DOHNSTREAH... TiHATA COHPONENTS OF UATER EALANCE BASED ON THE SHULATE0 RUNOFf PROCESSES... ESKOELLA. P.K.ZUDEMA ' A CONCEPTUAL STORM RUNOFF MODEL A P P L ~ 0 THREE SMALL SWSS. EXPERMENTAL BASNS! A BREF DFSCRPTON. S.A.KONDRATEV. V.A.RUHANTSEV -.- PLANNNG OF OESERVAT~ONS N THE EXPERHENTAL BASN AHED A7 CALBRATNC RANFALL-RUNOFF FORUATJON HODEL. G,LUFT G.HORGENSCHYES* A.VOGELBCHER THE EFFECTS OF LARGE-SCALE TERRACNG ON HYDROLOGCAL PROCES- SES -- PRESENTATON OF FRST RESUCTS OF A STUDY COHPARNG TU0 SHALL EXPERHENTAL BASNS ON THE KASERSTUHL-HOUNTAN. U. MANAK. E. WORRESCK RUNDFF-HODEL Of A SMALL AGRCULTURAL USED CATCHMENT. O.HENDEL. H.DJDAK CDNTREUTON TO THE HODELLNG OF THE RUNOFF FROH PREC P TAT ON. S.V,SNGH. R.H.KRPALAN. P.P.KAMTE STOCHASC HODELLNG OF DALY SUMHER HONSOON RANFALL PRDCESS OVER NDA. W.T.SUANK, J.E.DDUGLASS. G.B.CUNN!NGHAH CHANGES N HATER YELD ANO STORn HYDROGRAPHS FDLLOYYG COH- HERCAL CLEARCUTTNG ON A SOUTHERN APPALACHN CATCHUENT. S.H,TUHANOVSKAYA HETHDDS FOR CoWPUTNG HAXnun HATER DSCHARGES OF SPRNG SNOYHELT AND RhNFAi.L FLDODS ON SHALL WATERSHEDS..W.EiVAN VUUREN CALBRATON AND VERFCATON OF DEGHEN (DEHAND GENERATOR ON DATA OF THE HUPSELSE EEFK AREA cnetherlands). YE SHOUZE. YANG DELN ON THE APPLCATON OF VARARLE UNT HYDROGRAPH 0 THE REGlONS UTHOUT OBSERVED DATA am ,oo SESSON 4: Nutrient and Sediment Budget Meltwater Runoff Key Speaker: St. Xenin, nstitute of Agriculture Research, Paris (F) Evaluations about the transportation of nut-ients D.E. Wallin, B.W. Webb The design of sampling prograrones for studjring catcbment nutrient dynamics J.D. Schreiber, P.D. Duffy Sediment and nutrient transport from pine watersheds of the United States southern Costal plain M.T. Lee Watershed erosion and sedimentation assessement - A case study in llinois, United States Coffee - break M. Watanabe, T. Mizuyama Some results from 32 research basins Por runoff and sediment yield in Japan L. Bram, P.X. Zuidema Modelling Snowmelt during advection-melt situations in a smal basin (Rietholzbach) Discussion Review of 2 papers listed on the next page' General Reporter: R.M. Xeller, Swiss Pederal nstitute for ForesCry Research, Sirnensdopf Discussion with the authors End of session i

21 Thursday, September 23 p.m. C.V,ALONSO. O.G.DECOURSE THE GOODylN CREEK RESEARCH CATCHMENT: MODEL APPLcATON. PART V l t 7. N, COLL NS TEHPoRAL VARATONS OF HELTUATER RUNOFF FRDM A ALPNE GLACER. C. DUPRAZ..F.LELONGs. Ja P. TROYi E; OUWAZET -- COHPARATVE STUDY OF THE EFFECTS OF VEGETATiON ON THE HYDRw- LOOCAL AND HYDRDCHEHCAL FLOUS N THREE MNOR CATCHHENS OF WON LOZERE FRANCE) -- MEiHODoLOGCAL ASPECTS AND FRST - RESULTS. E.H.GRSSNGER THE- G00DuN CREEK RESEARCH CATCHMENT PART GEOHORPHC CO~SDERATONS. -~._ H. H. KELLER T. STROEEL WATER EALANCE AND NUTRENT BUDGETS N SUBALPNE DFFERENT FORESTED COVER. BASNS OF. G.KOVACS DETERHNATON OF SNOU UATER EQUVALENT AND SNOWNELT UATER EY THCKNESS OF SNOY COVER DATAS. J.MARTNEC. TRANSFER OF RESULTS ON SNOUMELT RUNOFF FROM SMALL 0 BG BASNC. -2 E.WONKE. D.B.BEASLEY# L.F;WUGQNS AGRCULTURAL NPUT OF SEDMENT AND PHOSPHORUS NT0 LAKE ERE V.H.flUKHN. A RUNOFF FORHATON MODEL TOR THE EXPERMENTAL HGH HOUNTAN. BASN OF THE VARZOB RVER AND EXPERENCE OF TS USE N HYDROLOGCAL FORECASTS. AiPLAMONDON. Y.THOHASSN PROEALSTC APPROACH TO THE ANALYSS OF SUSPENDED SEDHEN CONCENTRATONS N RELATON 0 LOGGNG. S. J. URs c HYDROLOGLCAL CHANGES AFTER REPLACNG HARDUOODS WTH SOUTHERN PNE. SESSON 5: Application and Transfer of Results of Catchment Research to Water Resources Planning and rianagement.45 pm Xey Speaker: D.N. Bod, CSRO, Division of Land üse Research, Canberra (AUS The application of Tesults of catchment researcii in water resources planning and management 2.30 E.T. Engman The use of representative research basins in developing hydrologie Procedures for ungaged areas s 6.00 F.K. Holle, X. Ludsri Calculation of fioodrunoff hydrographs in unobserved smal watersheds by regional parameter analys is R.E. Schulze Generalizing the use of the SCS stormflor model by soil moisture budgeting M. Domokos, G. Kovacs Regianal generalization of precipitation-runoff relationships deternined in a representativé catchment. Simmers, 3.5. Van der Sommen, M. Both Regionalization of hydrologicai data: a dynanic modelling approach Discussion Coffee-break Review of 8 papers listed on the next page General Reporter: ~ DiscusSion with the authors Closing ceremony End of the Symposium H., Laboratory of ~3ydraulics, Hydrology and Glàciology, Zurich (Ca) B, U. HEEB, 0. E. YALL NG CATCHMENT SCALE AND THE NTERPRETATON BEHAVOUR. OF WATER QUALTY

Modelling Contest Hupsel

Modelling Contest Hupsel Modelling Contest Hupsel SPHY (Spatial Processes in Hydrology) toepassing Hupselse Beek Wilco Terink & Peter Droogers w.terink@futurewater.nl p.droogers@futurewater.nl FutureWater Locatie: Wageningen (6

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Thema WATER Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Harte, Physics Today, 2002 Conflict or opportunity? Argument Synthesis is needed for BIG issues in earth system science: 1. How will climate

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Operational Systems

Rijkswaterstaat Operational Systems Rijkswaterstaat Operational Systems RWsOS North Sea (water levels/wind/waves) RWsOS -Rivers (floods Rhine/Meuse) RWsOS -Watermanagement (water distribution during droughts) RWsOS -Channels (Gauge Management,

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer

Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer Hanneke Schuurmans, Marc Bierkens en Frans van Geer 1 Het Hydrological Now- and Forecasting System (HNFS), oftwel het hydrologische actuele-

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Virtual Building. M. Koster, Rijnstate Arnhem

Virtual Building. M. Koster, Rijnstate Arnhem Virtual Building M. Koster, Rijnstate Arnhem STREAMER project 2 General EU FP 7 Research Project, 4 years September 2013 until September 2017 European consortium, 20 partners from 7 EU - member states

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK b. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK VOORLOPIG PROGRAMMA VAN DE BIJEENKOMST OP 28 EN 29 SEPTEMBER 1948 TER HERDENKING VAN HET VEERTIGJARIG BESTAAN DER VERENIGING NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

Nadere informatie

Stormvloedwaarschuwing in New Orleans

Stormvloedwaarschuwing in New Orleans Stormvloedwaarschuwing in New Orleans Lessen voor de lage landen Ir. Marten Hillen Coastal engineer Deze presentatie Ervaringen in New Orleans Lessen voor de Lage Landen Vragen/Discussie? 2 New Orleans

Nadere informatie

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Een vergelijking van een depressieve en een niet-depressieve groep met Experience-Sampling-Method

Nadere informatie

Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen

Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen Boudewijn Jacobs Philips Lighting 3 december 2015 Toename in foutmodes Onze

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik. verzamelen?

Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik. verzamelen? Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik Ann Carton verzamelen? Discussiemiddag paradata, Nederlandstalig Platform voor Survey-Onderzoek Brussel, 11 maart 2010 Wat zijn paradata? Data»Gegevens

Nadere informatie

Monitoring Water Quality

Monitoring Water Quality Monitoring Water Quality Drs Gerrit Vossebelt Senior Advisor WVL EU Resident Twinning Advisor Turkey Delta of 4 international rivers Rhine Meuse Scheldt Ems North Sea Wadden Sea 2 INBO 2013 - Workshop

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings H.Hoes 1 Klik om ATES het opmaakprofiel system results van de Monitoring within Energy Demonstration Program to 30%

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star

ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star Inspiratiemiddag ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star Vrijdag 10 oktober Mijn boodschap voor u 1. Respecting

Nadere informatie

WaterWijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee?

WaterWijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? WaterWijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? Mirjam Hack en Ruud Bartholomeus namens consortium 18 november 2014 www.waterwijzer.nl WaterWijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? Wat is

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Hoe smartphonegebruikers. weerstations werden. Hidde Leijnse

Hoe smartphonegebruikers. weerstations werden. Hidde Leijnse Hoe smartphonegebruikers mobiele weerstations werden Hidde Leijnse Hoe smartphonegebruikers mobiele weerstations werden Aart Overeem 1,2, James Robinson 4, Hidde Leijnse 1, Gert-Jan Steeneveld 2, Berthold

Nadere informatie

Het klimaat verandert, wat nu?

Het klimaat verandert, wat nu? Het klimaat verandert, wat nu? Lesley De Cruz, Rozemien De Troch Koninklijk Meteorologisch Instituut De Limburgse Klimaattop, 18 september 2017 De Cruz et al. (KMI) Klimaatverandering 20170918 1 / 23 1

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

Monitoring van de Impacts van Goudmijnbouw op Bosbedekking en Waterwegen in Suriname REDD+ FOR THE GUIANA SHIELD

Monitoring van de Impacts van Goudmijnbouw op Bosbedekking en Waterwegen in Suriname REDD+ FOR THE GUIANA SHIELD Monitoring van de Impacts van Goudmijnbouw op Bosbedekking en Waterwegen in Suriname REDD+ FOR THE GUIANA SHIELD Priscilla Miranda Paramaribo, 15 juli 2015 Context Huidige situatie Toegepaste methode Resultaten

Nadere informatie

Simulatie van de overstroming van de Hupselse Beek met het Wageningen Model

Simulatie van de overstroming van de Hupselse Beek met het Wageningen Model Simulatie van de overstroming van de Hupselse Beek met het Wageningen Model Claudia Brauer, Peter Kloosterman, Ryan Teuling, Remko Uijlenhoet Vakgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer, Wageningen

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Energy Balance Assessment Tool

Energy Balance Assessment Tool Energy Balance Assessment Tool Energy Balance Assessment Tool (EBAT) Verbruik van verschillende soorten energie in de waterkringloop: een Excel tool Energy Balance Assessment Tool (EBAT) Waarom is EBAT

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/37037 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/37037 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/37037 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Lupatini, Manoeli Title: Microbial communities in Pampa soils : impact of land-use

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 180 Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie Nr. 9 VERSLAG VAN EEN CONFERENTIE Vastgesteld 15 januari 2009 Op 15

Nadere informatie

Humidity Roadmap. Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling. Rien Bosma. NMi - the Art of Measurement

Humidity Roadmap. Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling. Rien Bosma. NMi - the Art of Measurement Humidity Roadmap Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling Rien Bosma Inhoud imera Roadmap Humidity Huidige status bij het NMi VSL Ontwikkelingsprogramma 2009-2012 imera imera

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

logo met en zonder website

logo met en zonder website huisstijl weiss logo met en zonder website pant 2945 pant 299 pant 540 pantone 2945 cmyk pantone 299 pantone 540 negative grey 1 kleur pantone 2945 Het WEISS-logo Een logo moet voldoende onderscheidend

Nadere informatie

ECEL. Wouter Fransman

ECEL. Wouter Fransman Exposure Control Efficacy Library ECEL Wouter Fransman Achtergrond Veel onderzoek naar effectiviteit van beheersmaatregelen, maar resultaten niet eenduidig Beheersmaatregelen (Risk Management Measures

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

ECN Lunchcolloquium. EnTranCe: the Energy Transition Centre. November 3, 2014 Wim van Gemert

ECN Lunchcolloquium. EnTranCe: the Energy Transition Centre. November 3, 2014 Wim van Gemert ECN Lunchcolloquium EnTranCe: the Energy Transition Centre November 3, 2014 Wim van Gemert HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN General information e Hanze University of Applied Sciences, Groningen was founded in

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING

Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING Ad Jeuken, Climate proof fresh water supply (CPFWS) Inhoud Onderzoek vanuit kennis voor klimaat De

Nadere informatie

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland International Child Abduction Incoming Cases A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland Merel Jonker Christina G. Jeppesen de Boer 26 November 2015 Outline Background

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

DUTCH SINO BUSINESS PROMOTIONS

DUTCH SINO BUSINESS PROMOTIONS Concept reisschema naar China 9-18 maart 2014 Zhuhai Dhr. Govert Veldhuijzen Dhr. Jean-Christophe Spapens DUTCH SINO BUSINESS PROMOTIONS Ondersteund door: Representative of Dutch Sino Business Promotions

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts

Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts KvR structuur Climate scenarios Mitigation Adaptation Integration Communication Doelstellingen Ontwikkeling van nieuwe adaptatiestrategieën in Nederland

Nadere informatie

ph-dynamiek Noordzee

ph-dynamiek Noordzee Royal Netherlands Institute for Sea Research ph-dynamiek Noordzee historische metingen, inzichten en perspectief dr. Steven van Heuven (NIOZ) prof.dr. Gert-Jan Reichart (NIOZ) met bijdragen van: prof.dr.

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Nu vliegtuigen, straks drones om de waterbodem te meten?

Nu vliegtuigen, straks drones om de waterbodem te meten? Ik, het water en de waterbodem! Het onzichtbare in beeld brengen Nu vliegtuigen, straks drones om de waterbodem te meten? Een doorbraak in de laser-altimetrie!? Foto Riegl Edwin ter Hennepe, 21 september

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Modellen en parameters

Modellen en parameters Modellen en parameters Kees Broks Gebruik modellen en parameters voor modellering hydrologie groene daken CoP Meten en monitoren groenblauwe daken 7 juni 2016 Rekenmodellen (software) 1. Sobek 2. Hydrus

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

5. Verdamping 1 91/ dag Maand Jan feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

5. Verdamping 1 91/ dag Maand Jan feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5. Verdamping Voor de verdamping in het stroomgebied de Goorloop is de gemiddelde referentiegewasverdamping van het KNMI weerstation in Eindhoven gebruikt. Dit station is het dichtstbij gelegen KNMI station

Nadere informatie

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Wat gebeurt er in hydro- en morfodynamische modelstudies en hoe zijn de resultaten te interpreteren? Henk Schuttelaars Hier is

Nadere informatie

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed van Sociale Categorisering, Persoons-identificatie, Positie-identificatie en Retributie Belief in a Just World and Rejection

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1 De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Contingente Zelfwaardering en Depressieve Klachten. Tammasine Netteb Open

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

SUBARCTISCHE HYDROLOGIE EN KLIMAATSVERANDERINGEN: Een studie in het stroomgebied van de Tana Rivier in het noorden van Fennoscandië

SUBARCTISCHE HYDROLOGIE EN KLIMAATSVERANDERINGEN: Een studie in het stroomgebied van de Tana Rivier in het noorden van Fennoscandië SUBARCTISCHE HYDROLOGIE EN KLIMAATSVERANDERINGEN: Een studie in het stroomgebied van de Tana Rivier in het noorden van Fennoscandië SAMENVATTING De grootste veranderingen in klimaat, veroorzaakt door het

Nadere informatie

Dinsdag 5 september 09:00-13:00 uur. 13:00-15:00 uur Geertsemazaal, Academiegebouw Donderdag 7 september 09:00-10:00 uur, Kouwerzaal ( M161)

Dinsdag 5 september 09:00-13:00 uur. 13:00-15:00 uur Geertsemazaal, Academiegebouw Donderdag 7 september 09:00-10:00 uur, Kouwerzaal ( M161) Informatie over de studiestartweek: www.rug.nl/gmw/start-up-info Bachelor Psychologie Nederlands Welkom en informatie studieprogramma en regelingen 1 e jaars NL Introductiebijeenkomst 1 e jaars NL: Introductie

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie