Attero Jaarverslag Afval = grondstof voor. innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie"

Transcriptie

1 Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie

2 Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor verzoeken om additionele informatie, kunt u contact opnemen met: Riny Kok Manager Communicatie Postbus AC HAELEN T (088) E GRI-indicator 3.4 Voor toelichting: zie pagina 103

3 Een innovatief jaar van duurzaam denken en doen Het jaar van duurzaam denken en doen. Zo betitelde Attero 2011, het tweede volledige jaar in zijn bestaan. Het was het jaar waarin wij onze ambities op het gebied van verduurzaming verder vorm wilden geven; vertalen in concrete projecten, activiteiten en resultaten. Zo n ambitie vergt innovatieve daadkracht. En ook die hebben wij inhoud gegeven. Op heel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door projecten voor de omzetting van organisch afval in groen gas. Door de introductie van vernieuwende methodes voor de verwerking van bedrijfsafval. Maar ook door de samenwerking op te zoeken met kennisinstituten. Door innovatieve concepten voor dienstverlening aan onze klanten voor een duurzaam afvalbeheer. En wellicht minder voor de hand liggend door letterlijk werk te maken van sociale innovatie. De interviews in dit Jaarverslag 2011 nemen u mee op ons pad van innovatie. U ontmoet mét ons de boeiende mensen die wij op dat pad hebben getroffen. Wij hopen dat zij u inspireren. Want innovatie is de vitale vonk van verandering, verbetering en vooruitgang.

4 Voorwoord Afval is grondstof voor innovatie. Attero wil op een duurzame en innovatieve wijze omgaan met afval. Dat betekent dat we een belangrijke bijdrage willen leveren aan het voorkómen van het ontstaan van afval, het maximaal produceren van nuttige grondstoffen uit afvalstromen, en het produceren van duurzame energie uit afval. Stappen maken op de Ladder van Lansink. Dat willen we bereiken samen met onze belangrijkste stakeholders. Attero bestaat als zelfstandig bedrijf inmiddels ruim twee jaar. Belangrijke ontwikkelingen in het verslagjaar waren de verdere ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe strategie, de stroomlijning van de organisatiestructuur met inbegrip van de geleidelijke inpassing van het Veluws Afvalverwerkingsen Recyclingbedrijf (VAR) en de optimalisering van de bedrijfsvoering bij onze afvalenergiecentrales, compostfabrieken en stortlocaties. Ook op het gebied van innovatie hebben wij een aantal belangrijke stappen gezet. De geautomatiseerde scheiding van plastic verpakkingsmateriaal in onze installaties in Groningen en Wijster is hiervan een goed voorbeeld. Door deze geavanceerde technieken draagt Attero bij aan de duurzame verwerking van afvalstromen. Een ander aansprekend voorbeeld is de nieuwe groengasinstallatie in Groningen, die biogas vanuit een bestaand vergistingsproces omzet naar aardgaskwaliteit en dat als groen gas invoedt op het aardgasnetwerk. Door deze ontwikkelingen blijft Attero de grootste groengasproducent van Nederland. Wij hebben de vastbesloten ambitie om in de nabije toekomst nog meer innovatieve en duurzame investeringen te doen. Hierbij zullen wij nadrukkelijk kijken naar de wijze waarop Attero zijn gemeentelijke klanten, die voor een belangrijk deel ook aandeelhouder zijn van ons bedrijf, kan helpen in het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Samenwerking met onze klanten staat bij ons hoog op de agenda. De ontwikkeling van Attero en de realisatie van onze strategie is mede mogelijk gemaakt door de inzet van onze medewerkers. De saamhorigheid binnen onze onderneming is indrukwekkend en geeft vertrouwen voor de toekomst. Belangrijk in het acteren van onze medewerkers zijn de kernwaarden die we hebben gedefinieerd: duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons handelen en de groene draad om Attero naar een steeds hoger niveau te tillen. Wij willen voorop lopen bij de ontwikkelingen op dat gebied. Dat moge bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de rapportage over duurzaamheid integraal deel uitmaakt van dit Jaarverslag én dat dit Jaarverslag gecontroleerd is door onze externe accountant. De financiële resultaten in 2011 zijn - in het licht van de economische ontwikkelingen - goed te noemen. De omzet bedraagt EUR 350,0 miljoen en het bedrijfsresultaat is uitgekomen op EUR 54,9 miljoen. De aanvoer van afval en de afzet van daaruit teruggewonnen grondstoffen lagen op een hoog niveau. Prijzen van de afvalstromen stonden onder druk, evenals de prijzen voor de geproduceerde energie. Prijzen voor herbruikbare grondstoffen, zoals ferro s en non-ferro s, waren hoog. De nettowinst is uitgekomen op EUR 25,4 miljoen. Naast de operationele en bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen Attero, wordt de nettowinst onder meer beïnvloed door de beleggingsrendementen op de nazorgfondsen. Het afgelopen jaar was opnieuw een enerverend jaar voor ons bedrijf. De lijn van veelbelovende ontwikkelingen uit 2010 hebben we weten door te trekken. We hebben in 2011 koers gezet naar een nieuwe duurzame toekomst. Vóór ons ligt nu een zeker zo uitdagend Vanuit onze klanten klinkt een sterke vraag door naar intensivering van de samenwerking en naar duurzaamheid op het terrein van afvalverwerking. Attero wil die wensen graag invullen in een structuur van regionale samenwerkingsverbanden, die de krachtigste waarborgen biedt voor flexibiliteit, creativiteit en efficiency. Zo scheppen we samen met onze klanten de best mogelijke condities om een strategie voor duurzaam afvalbeheer tot uitvoering te brengen. Een kans om met maximale waardecreatie de samenleving centraal te stellen. Arnhem, 19 maart 2012 P.M. Vincent Algemeen directeur GRI-indicator

5 P.M. Vincent Algemeen directeur Afval is grondstof voor innovatie 5

6 Inhoudsopgave

7 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV 7 Voorwoord Attero in een oogopslag Bedrijfsprofiel 9 Kerncijfers 10 Strategie 12 Stakeholders 15 Bericht van de Raad van Commissarissen Directieverslag Algemene ontwikkelingen 25 Attero en duurzaamheid 30 Stakeholderdialoog 34 Financiële ontwikkelingen 40 Marktontwikkelingen 43 Operationele ontwikkelingen 48 Energie & Service 48 Bio-energie & Mineraal 50 VAR 52 Personele ontwikkelingen 58 Algemene informatie Corporate governance 67 Risicobeheersing 70 Bestuurdersverklaring 73 Verkorte jaarrekening Assurancerapport van de onafhankelijke accountant Bestuur en medezeggenschap Raad van Commissarissen 93 Directie 93 Managementteam 95 Ondernemingsraad 95 Ondernemingsraad VAR 95 Toelichting duurzaamheidsrapportage Duurzaamheidsdoelstellingen 97 Verslaggevingsprincipes 101 GRI prestatie-indicatoren 103 Managementbenadering 109 Bijlagen Beleidsverklaring 111 Gedragscode leveranciers 112 Overzicht locaties 113

8 Attero in een oogopslag

9 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV 9 Bedrijfsprofiel Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Geworteld in een jarenlange ervaring met de verschillende vormen van afvalverwerking van de ondernemingen waaruit het is ontstaan, richt ons bedrijf zich op de grootschalige verwerking van huishoudelijk restafval, organisch afval, bedrijfsafval en mineraal afval. Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht. Dat zijn de kernwaarden die ons de richting wijzen bij ons dagelijks handelen. Als dynamisch en hoogwaardig milieubedrijf streeft Attero naast een verantwoorde verwerking van afvalstromen en milieubewust beheer van stortplaatsen naar maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Ons bedrijf manifesteert zich steeds meer als een innoverende kracht in de productie van grondstoffen en duurzame energie uit afval. Vernieuwende oplossingen zoals vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en nascheiding van kunststoffen uit restafval zijn daarvan sprekende voorbeelden. Attero produceert in zijn afvalenergiecentrales (duurzame) elektriciteit voor huishoudens, is de grootste verwerker van gft én de grootste producent van groen gas in Nederland. Wij produceren en leveren daarnaast onder meer compost als bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw, (bio)brandstoffen voor energiecentrales en bodemassen als funderingsmateriaal voor de wegenbouw. Herbruikbare materialen die wij uit het afval scheiden (zoals metalen en kunststoffen) vormen nieuwe grondstoffen voor de industrie. In 2011 behaalde Attero inclusief VAR een omzet van EUR 350 miljoen. GRI-indicator Attero biedt inclusief de in 2011 overgenomen VAR werk aan ruim achthonderd medewerkers, die op een vijftiental locaties jaarlijks zo n 3,4 miljoen ton afval verwerken. Het gaat onder meer om het afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens, ofwel ruim 6 miljoen mensen. VAR verwerkt vooral bedrijfsafval, gft en minerale stromen.

10 10 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV Kerncijfers 350 mln 33,5% 54,9 mln netto-omzet solvabiliteit EBIT Economisch bedragen in duizenden euro s Winst- en verliesrekening Netto-omzet EBIT Resultaat na belastingen waarvan ten behoeve van aandeelhouders Attero Holding NV Balans en kasstromen Geïnvesteerd vermogen Totaal eigen vermogen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom voor financieringsactiviteiten (vrije kasstroom) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom totaal Ratio s (in procenten) Solvabiliteit 33,5 30,7 ROIC 10,4 10,3 GRI-indicator 2.8 EC1 Berekeningswijze financiële ratio s en gebruikte afkortingen Bedrijfsresultaat Brutomarge plus overige bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten. EBIT Bedrijfsresultaat plus resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen. Geïnvesteerd vermogen Som van de vaste activa, het netto werkkapitaal en activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop. Netto werkkapitaal Totaal vlottende activa minus liquide middelen en rentedragende vorderingen minus kortlopende niet-rentedragende verplichtingen (inclusief kortlopend deel voorzieningen). Return on invested capital (ROIC) EBIT gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Solvabiliteit Totaal eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal x 100%. FTE's Fulltime equivalents, aantal medewerkers omgerekend naar een volledige werkweek. LTIF Lost Time Injury Frequency, het aantal ongevallen met verzuim per gewerkte uren van eigen personeel, inhuur en derden, berekend over een bepaalde periode.

11 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV 11 10,8 mln m 3 3,4 mln ton GWh productie groen gas afval verwerkt elektriciteitsproductie Sociaal Personeelsleden ultimo jaar FTE s ultimo jaar LTIF-score (inclusief derden) 5,8 7,1 Ziekteverzuim (in procenten) 4,4 4,0 1 Betreft eigen personeel Milieu Verwerking brandbaar afval (kton) Verwerking gft (kton) Verwerking mineraal (kton) Verwerking puin (kton) Verwerking verontreinigde grond/bodemsanering (kton) Verwerking bedrijfsafval (kton) Verwerking hout (kton) Verwerking hoogcalorisch materiaal (kton) Elektriciteitsproductie (GWh) GRI-indicator EN1 EN16 EN17 LA7 Productie groen gas (miljoen m 3 ) 10,8 10,4 Carbon footprint Scope 1 emissies (kton CO 2 e) 854,6 889,6 Scope 2 emissies (kton CO 2 e) 1,8 12,5 Scope 3 emissies (kton CO 2 e) 762,0 705,2 94,4 196,9 Scope 1 emissies Directe emissies van broeikasgassen ten gevolge van activiteiten waar de organisatie controle over heeft. Hieronder vallen procesemissies en emissies door brandstofverbruik op de locaties en in het wagenpark. Scope 2 emissies Indirecte emissies van broeikasgassen ten gevolge van extern geproduceerde elektriciteit of warmte die door de organisatie is ingekocht. Scope 3 emissies Emissies van broeikasgassen buiten de eigendomsen operationele invloedssfeer van de organisatie. Binnen deze scope vallen ook de emissiereducties door de afzet van uit afval teruggewonnen energie en grondstoffen. CO 2 e Meeteenheid gebruikt om het opwarmend vermogen van broeikasgassen weer te geven. CO 2 is hierbij het referentiegas, waartegen andere broeikasgassen gemeten worden. kton Kiloton. Dit is 1 miljoen kilogram. GWh Gigawattuur, 1 miljard wattuur, eenheid voor elektriciteit.

12 12 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV Strategie Attero streeft ernaar de potentie in afval maximaal te benutten door hernieuwbare grondstoffen terug te winnen en door duurzame energie te produceren. Uitgangspunt daarbij is een optimale balans tussen ecologie en economie. GRI-indicator 1.2 EC2 Als publieke dienstverlener willen wij maatschappelijke en financiële waarde creëren voor onze stakeholders. Op deze strategie heeft Attero zijn organisatie afgestemd. Wij brengen daarbij een heldere scheiding aan tussen bestaande activiteiten met primaire focus op operational excellence en nieuwe activiteiten gericht op innovatieve groei en ontwikkeling. Voor bestaande activiteiten is de strategie gebaseerd op: borgen van de continuïteit van onze dienstverlening door het aangaan van langetermijnrelaties met klanten; operational excellence in de bedrijfsvoering. Voor nieuwe activiteiten ligt de prioriteit bij: ontwikkelen van innovatieve en duurzame proposities voor recycling en duurzame energie; intensiveren en verbreden van de relatie met onze klanten, met een speciale focus op gemeenten. Inzetten op recycling In onze Beleidsverklaring 1 staat dat wij vernieuwend, deskundig en vooruitstrevend willen zijn zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Het afgelopen decennium zijn wij getransformeerd van een bedrijf met als kernactiviteit het storten van afval naar een organisatie met composteren en verbranden van afval als hoofdactiviteiten. In de komende tien jaar willen wij ons nadrukkelijk doorontwikkelen op de volgende treden van de Ladder van Lansink: duurzame energie, recycling en preventie. Wij willen er samen met onze klanten naar streven maximaal in te zetten op recycling, om vervolgens alleen de niet-herbruikbare reststroom te gebruiken als brandstof in onze afvalenergiecentrales. Bestaande activiteiten Bij bestaande activiteiten richten wij ons op het bestendigen van huidige relaties en het doorvoeren van operational excellence. Wat betreft dat laatste is in 2011 onder de naam Koploper een bedrijfsbreed programma gestart. 1 Zie pagina 111

13 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV 13 Het bestaat uit een groot aantal projecten waarmee wij zowel de operationele- als de milieuprestaties verder optimaliseren. In het verslagjaar voerden wij onder meer optimalisaties door op het gebied van vergisting, nascheiding en verdere sortering van plastics, rookgasreiniging en warmtelevering. Nieuwe activiteiten In nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen zijn wij continu op zoek naar vernieuwende manieren om afval zo duurzaam en efficiënt mogelijk om te zetten in nuttige producten en energie. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe rondom de Attero-locatie Wijster. Onderlinge leveringen van restwarmte, energiewinning uit vergisting en productie van groen gas zijn de ingrediënten voor vergroening van het Drentse bedrijventerrein bij onze afvalenergiecentrale. In een open dialoog met provincie, gemeente, waterschap, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en bedrijfsleven werken wij hier aan het leveren van een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzame partnerships Het streven naar duurzame partnerships met gemeenten wil Attero onder andere inhoud geven door het inrichten van een nieuwe entiteit die is gericht op het bedienen van aandeelhoudende gemeenten. Daarbinnen kunnen wij samen met gemeenten in regionaal verband werken aan duurzaam afvalbeheer. Die werkwijze biedt nieuwe impulsen voor lokale en regionale initiatieven in verwerking van afval tot grondstoffen en duurzame energie. Tevens vormt deze opzet de beste waarborg voor flexibele samenwerking, waarin creativiteit en efficiency alle ruimte krijgen. In 2011 verkenden wij met aandeel houders en klanten de mogelijkheden van deze nieuwe propositie. Na goedkeuring door onze aandeelhouders wil Attero deze medio 2012 hebben ingevuld. Innovatiebudget Het is ten slotte onze ambitie om de komende jaren een extra impuls te geven aan fundamenteel nieuwe technologieën of toepassingen in afvalverwerking. Daarom reserveren wij hiervoor in 2012 extra financiële middelen. Met dit budget willen wij de innovatieve en ondernemende cultuur bij Attero verder stimuleren. Dankzij de acquisitie van VAR hebben wij innovatiekracht aan ons bedrijf toegevoegd. VAR focust al jarenlang op innovatieve recylingtechnieken, zoals kunstgrasrecycling, kunststofopwerking, hoogwaardige recycling van grof huishoudelijk afval, energiewinning uit afval, algenproductie en overige biobased technieken.

14 14 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV De kracht van de kringloop Attero bevindt zich in een transitieperiode die essentieel is voor de toekomst van ons bedrijf. Wij stellen de komende jaren alles in het werk om meer afval te recyclen en minder afval te storten en te verbranden. Op die manier willen wij hoger uitkomen op de Ladder van Lansink. Die geeft aan dat we als samenleving ernaar moeten streven het ontstaan van afval te voorkomen, en als dat niet mogelijk is dit zo hoogwaardig mogelijk te benutten. De verschillende treden van de Ladder geven een voorkeur weer. In afnemende volgorde luidt die: preventie; product-hergebruik; materiaalhergebruik; nuttige toepassing; verwijdering met terugwinning van energie; verwerken in verbrandingsinstallaties; verwijdering anders dan door storten; storten. Attero gelooft in de kracht van de kringloop. Wij geloven in de toekomst van materiaalketenbeheer en verduurzaming van het energiebeleid. Deze denkwijze sluit naadloos aan bij de ambities van onze gemeentelijke klanten, die de hoeveelheid huishoudelijk restafval sterk willen terugdringen. De uitdaging is om een klantpropositie neer te zetten die afvalstromen voor andere doeleinden aan Attero bindt en die tegelijkertijd onze gemeentelijke klanten waarde biedt door samen te werken aan het behalen van hun klimaatdoelstellingen. Natuurlijk lukt het niet van vandaag op morgen om deze ambitie waar te maken; om van storten en verbranden maximaal over te stappen op recycling. Dat is een geleidelijk proces. In 2012 en in de jaren daarna gaan wij uit van een tweesporenaanpak in afvalverwerking. Aan de ene kant is het vanuit financieel perspectief cruciaal de huidige business te optimaliseren door kostenreducties te realiseren en de bestaande installaties volledig en optimaal in te zetten. Bijvoorbeeld door nieuwe afvalstromen en klanten te werven voor energieproductie door verbranding en converteren, zoals gedroogd slib, digestaat, reststromen na sortering van herbruikbare grondstoffen en bedrijfsafval. Ook de import van brandbaar afval is een optie. Tegelijkertijd streven wij er in onze langetermijnvisie nadrukkelijk naar verder uit te groeien tot een volwaardige afvalrecycler en een toonaangevend producent van duurzame energie, om zo lokale en regionale kringlopen te sluiten. Technologische innovaties, een nauwe samenwerking met klanten en de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten maken het voor Attero mogelijk te klimmen op de Ladder van Lansink. Het tempo waarin dat gebeurt, hangt af van het milieurendement, de maatschappelijke acceptatie en de financiële haalbaarheid van een volgende stap.

15 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV 15 Stakeholders Attero heeft zijn stakeholders geïdentificeerd op basis van de verschillende rollen die het bedrijf in de maatschappij vervult. In zijn rol als marktspeler stelt Attero de klant centraal. Wij wensen ons op te stellen als een betrokken partner, die luistert naar zijn klanten. De klant kan rekenen op Attero en Attero streeft een transparante communicatie over zijn activiteiten en resultaten na. Als bedrijfsvoerder kent Attero twee belangrijke stakeholdergroepen: aandeelhouders en partners/toeleveranciers. Attero s aandeelhouders worden vertegenwoordigd door een statutaire Aandeelhouderscommissie. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen deze commissie, de Raad van Commissarissen en het bestuur van Attero. Met betrekking tot partners/toeleveranciers streven wij naar duurzame relaties. Ons bedrijf stelt daarbij aan hen dezelfde eisen als die het aan zichzelf stelt. Op deze manier wil Attero zijn naam als betrouwbare organisatie hooghouden. Voor Attero als werkgever vormen de medewerkers een belangrijke stakeholdergroep. Attero wil een goede werkgever zijn, door zijn medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en ze de bevoegdheden en middelen te geven om hun werkzaamheden veilig, gezond, milieuverantwoord en optimaal uit te voeren. Op zijn beurt verwacht Attero van zijn werknemers dat ze integer en respectvol handelen, afspraken nakomen en elkaar aanspreken op gedrag. Ten slotte heeft Attero een rol als bedrijfsburger, met de direct omwonenden als stakeholder, maar ook de overheid en maatschappelijke groeperingen. Wij zijn continu op zoek naar vernieuwende manieren om afval zo duurzaam en efficiënt mogelijk om te zetten in nuttige producten en energie. Hierbij houden wij rekening met het woon- en leefklimaat van omwonenden. GRI-indicator

16 Robert Jan Saft Attero Geert Bergsma onderzoeksbureau CE Delft Attero geeft gemeenten CO 2 inzicht in innovatief afvalbeheer

17 Nog veel CO 2 -winst mogelijk bij afvalscheiding Gemeenten hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Menig gemeente wil op langere termijn CO 2 - neutraal zijn. Een eyeopener voor gemeenten is dat er op het gebied van afval management volop klimaatwinst te boeken valt. Afval is het onderwerp bij uitstek waar gemeenten hun invloed kunnen laten gelden, met name vanuit milieuoptiek. Attero heeft zijn dienstverlening geïntensiveerd om gemeentelijke klanten te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van kansen op CO 2 -reductie bij het inzamelen en verwerken van afval. Het instrument hiervoor is een klantvriendelijk en online computerprogramma, CO 2 inzicht geheten. Op basis hiervan kunnen gemeenten hun CO 2 -belasting vaststellen en daar scherper beleid op formuleren. Gemeenten kunnen in hun afvalmanagement nog veel CO 2 - winst boeken, stelt afvalspecialist Geert Bergsma van onderzoeks bureau CE Delft. Er zijn nog tal van stromen, neem kunststoffen, waarmee gemeenten kunnen bijdragen aan meer recycling. Gemeenten hebben veel invloed, betoogt Bergsma. Zij nemen het voortouw bij de inzameling en bepalen naar welke verwerker hun afval gaat. Goed afvalbeheer levert meestal een besparing op van de CO 2 -uitstoot, omdat uit het afval waardevolle materialen en energie worden teruggewonnen. Ook de keuze voor een afvalenergiecentrale met een hoog rendement op het gebied van energie en CO 2 levert veel milieuvoordeel op. Een afvalstroom die dicht bij gemeenten staat, geeft Bergsma als voorbeeld, is gft. Composteren van gft-afval is goed, maar de extra stap van vergisten en biogas terugwinnen is een hele mooie route om klimaatwinst te boeken. De onderzoeker noemt nog een voorbeeld bij de inzameling. Inzamelvoertuigen gebruiken behoorlijk veel brandstof. Een optie om CO 2 -emissies terug te dringen is het gebruik van hybride voertuigen die energie terugwinnen tijdens het remmen. Kortom, er zijn tal van milieukansen, vindt Bergsma, die gemeenten niet moeten laten liggen. Meten Attero heeft een goed beeld van de afvalstromen die het bedrijf voor zijn klanten verwerkt en wat de CO 2 -impact daarvan is. We verwerken het afval van zo n 140 gemeenten. We kennen de samenstelling ervan en weten waar en op welke wijze het afval wordt verwerkt, vertelt Robert Jan Saft van Attero, die het computerprogramma CO 2 inzicht ontwikkeld heeft. Deze applicatie stelt gemeenten in staat snel hun CO 2 - prestatie te doorgronden voor het afval dat via burgers wordt ingezameld en de afvalstromen op de milieustraten; in totaal zo n 26 afvalstromen. De CO 2 -tool zet voor alle gemeenten in ons land de inzamelcijfers op een rij. Via berekeningen aan de hand van de zogeheten CO 2 -kengetallen, geaccrediteerd door adviesbureau IVAM van de Universiteit van Amsterdam, kunnen gemeenten met een paar muisklikken zien wat hun CO 2 -reductieprestatie is. Belangrijk is dat er een transparant getal uitrolt, zegt Saft, waar gemeenten wat mee kunnen; namelijk: de uitkomst relateren aan de totale CO 2 -voetafdruk van de gemeente. Met onze analyse kan een gemeente haar klimaatbeleid aanscherpen. Aan de hand van de reacties van gebruikers gaan Attero het CO 2 -model de komende maanden perfectioneren. Zo kijkt het nu vooral achterom naar de geleverde CO 2 -prestatie. Door het model te koppelen aan de kennis over herbruikbare stromen die nog in het restafval zitten, kunnen we straks ook naar de verbeterpotentie in de toekomst kijken. Bergsma onderschrijft het nut van instrumenten als CO 2 inzicht. CE Delft heeft veel ervaring in het opstellen van CO 2 -modellen voor verschillende organisaties. De kracht is juist dit soort instrumenten niet te ingewikkeld te maken. Het instrument van Attero reikt tal van opties aan om de CO 2 -prestatie te verbeteren. Het is zeker de moeite waard voor gemeenten hier tijd in te steken.

18 Bericht van de Raad van Commissarissen

19 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV 19 Aan de aandeelhouders Hierbij biedt de Raad van Commissarissen van Attero het Jaarverslag 2011 van Attero Holding NV aan. Het Jaarverslag bevat een verkorte weergave van de jaarrekening De volledige jaarrekening 2011 wordt gepubliceerd op de website van Attero: Jaarverslag en jaarrekening zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP. Het assurancerapport van Ernst & Young is opgenomen op pagina 89. De Auditcommissie heeft op 14 maart 2012 de jaarrekening uitvoerig besproken met de financieel directeur in het bijzijn van de externe accountant. De Raad van Commissarissen heeft vervolgens op 14 maart 2012 het Jaarverslag met de Directie besproken en kennis genomen van de bevindingen van de Auditcommissie. De Raad van Commissarissen stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel voor winstbestemming van de Directie. Wij stellen u voor de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming in de op 26 april 2012 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders ongewijzigd vast te stellen. Belangrijke thema s 2011 Voor de Raad van Commissarissen stond 2011 in het teken van de realisatie van de strategie van Attero. Na de verzelfstandiging van het bedrijf, is in 2010 een nieuwe strategische richting ontwikkeld. Deze is afgestemd met de Aandeelhouderscommissie en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 juni De nieuwe strategie wordt gekenmerkt door de positionering van Attero als publiek dienstverlener, focus op continuïteit en efficiency van bestaande activiteiten en realisering van innovatieve groeiopties als ook op intensivering van de relatie met de gemeentelijke klanten, die veelal ook aandeelhouder zijn. In juni 2011 heeft een separaat overleg met de Directie plaatsgevonden over de stand van zaken bij de realisatie van deze strategie. In het bijzonder de ontwikkelingen als publiek dienstverlener en het continueren van de contractuele relaties met bestaande gemeentelijke klanten zijn aan de orde gekomen. Ook de innovatieve groeiopties zijn in dit kader besproken.

20 20 Jaarverslag 2011 Attero Holding NV Een ander belangrijk thema voor de Raad was veiligheid. Attero wil zijn medewerkers een veilige werkomgeving bieden en heeft daarbij de ambitie om op het gebied van veiligheid een topspeler in de branche te zijn. Enerzijds is het streven om het aantal ongevallen met verzuim maximaal te beperken, anderzijds is het van belang een omgeving te creëren waarin het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op een hoog niveau ligt. In iedere vergadering van de Raad wordt specifiek stilgestaan bij het thema veiligheid en de ontwikkelingen op dit gebied binnen de onderneming. Samenstelling De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. De Raad is zorgvuldig samengesteld in overeenstemming met de profielschets zoals die in de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 januari 2010 is vastgesteld. De Raad wordt gevormd door: de heer J.P.B. Huberts, voorzitter de heer J.A.M. Hendrikx, vice-voorzitter de heer J. van den Belt, lid mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon, lid mevrouw A.M.L.M. Nelissen-Hanssen, lid In 2011 is de heer J. van den Belt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd voor een periode van vier jaren. Invulling van het toezicht Voor de invulling van het toezicht is de Nederlandse corporate governance code leidend. De wijze waarop dat is gebeurd, wordt beschreven op pagina 67 van dit Jaarverslag. In 2011 is de Raad van Commissarissen viermaal regulier bijeen gekomen. Een additionele vergadering werd volledig besteed aan de realisatie van de strategie. In het kader van een nadere kennismaking met de door Attero geacquireerde onderneming VAR heeft deze vergadering plaatsgevonden op de locatie van VAR in Voorst. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden steeds in aanwezigheid van de Directie gehouden. De heer F.T.M. Smulders, manager Juridische Zaken en Secretaris van de Vennootschap, fungeerde als secretaris van de Raad van Commissarissen. De Raad heeft twee commissies ingesteld: de Auditcommissie en de Remuneratie- en selectiecommissie. Iedere commissaris van de Raad heeft zitting in een commissie. Auditcommissie De Auditcommissie houdt toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiering, financiële informatieverstrekking en informatietechnologie. De commissie adviseert de Raad van Commissarissen hierover. De Auditcommissie is in 2011 vijfmaal bijeen geweest. Bij al deze vergaderingen was de financieel directeur aanwezig. Bij twee vergaderingen was de externe accountant aanwezig. De Auditcommissie heeft uitvoerig overleg met de Directie gehad over de operationele en financiële ontwikkelingen van de onderneming aan de hand van kwartaalrapportages. Tevens is intensief gesproken over het ondernemingsplan en budget Een vast onderwerp van het overleg met de Directie was de ontwikkeling en implementatie van een nieuw enterprise resource planning systeem. Dit project is in 2011 gestart en zal naar verwachting in 2012 worden afgerond. De werking van het systeem van risico beheersing en de daarmee samenhangende risicorapportages zijn in twee vergaderingen uitgebreid besproken. Tevens is er in een vergadering specifiek aandacht besteed aan de financieringstructuur en het treasurystatuut zoals dat binnen de onderneming van kracht is. De voorzieningen voor de nazorg van stortplaatsen zijn meermaals aan de orde geweest. Bijzondere aandacht kreeg daarbij het deel van de nazorggelden die worden beheerd door de nazorgfondsen van de provincies waar stort plaatsen van Attero aanwezig zijn. Ten slotte is gesproken over het voorstel van de Directie voor de aanstelling van de externe accountant. Dit voorstel zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012 worden voorgelegd. In aanwezigheid van de externe accountant is gesproken over de jaarrekening 2010, het auditplan 2011 en de management letter De Auditcommissie bestaat uit drie commissarissen: de heer J. van den Belt (voorzitter) mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon mevrouw A.M.L.M. Nelissen-Hanssen GRI-indicator 4.6

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.)

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.) CERTIFICAAT, bestaande uit: Attero B.V. Attero Noord B.V. Attero Zuid B.V. AZN Holding B.V. Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 4114 6080 AC Haelen en de toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld

Nadere informatie

B.V. Grondbezit AVI Moerdijk II B.V. Afvalverbranding Zuid Nederland

B.V. Grondbezit AVI Moerdijk II B.V. Afvalverbranding Zuid Nederland CERTIFICAAT Nummer: 2175876 Attero Holding N.V., bestaande uit: Attero B.V. Attero Noord B.V. Vagron B.V. Attero Zuid B.V. Deponie Zuid B.V. AZN Holding B.V. B.V. Grondbezit AVI Moerdijk B.V. Grondbezit

Nadere informatie

Welkom bij Attero. energiek met milieu. KNW/SKIW 9 februari 2012

Welkom bij Attero. energiek met milieu. KNW/SKIW 9 februari 2012 Welkom bij Attero energiek met milieu KNW/SKIW 9 februari 2012 Verwerkingslocaties Verbranden en scheiden Composteren en vergisten Storten Groningen Groningen Wijster Wijster Wijster VAR Twence (15%) Moerdijk

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 20 april 2011

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 20 april 2011 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 20 april 2011 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2010 4. Strategie 5. Honoreringsbeleid 6. Benoemingen 2.1

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Van een nieuwe realiteit naar een nieuw begin

Van een nieuwe realiteit naar een nieuw begin Jaarverslag 2013 Voorwoord Jaarverslag 2013 Attero Holding NV 3 Van een nieuwe realiteit naar een nieuw begin De marktomstandigheden in de afvalsector zijn in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Dit

Nadere informatie

Inhoud. 3 Tijd voor duidelijke taal!, pagina 25. overzicht!, pagina 7

Inhoud. 3 Tijd voor duidelijke taal!, pagina 25. overzicht!, pagina 7 Introductiewijzer Inhoud 1 Tijd voor overzicht!, pagina 7 1.1 De aanhef, pagina 8 Geachte of Beste? Eén of meer lezers? Mens of nummer? Van Veen of van Veen? Meisjesnaam of niet? Voorletters of niet? 1.2

Nadere informatie

ESSENT MILIEU Energiek met afval. Biogas seminar Werlte, 22 september 2009

ESSENT MILIEU Energiek met afval. Biogas seminar Werlte, 22 september 2009 ESSENT MILIEU Energiek met afval Biogas seminar Werlte, 22 september 2009 1 Ervaring met en ontwikkeling van Groen Gas productie vanaf 1989 M. Sanders, Energie Manager Essent Milieu 2 Essent Milieu: overzicht

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Energie uit afval, een schone zaak

Energie uit afval, een schone zaak Energie uit afval, een schone zaak Vergisten van GFT-afval ARN meer dan 25 jaar begaan met het milieu Aandeelhouders ARN B.V. Regio Regio Regio REMONDIS Nijmegen De Vallei Rivierenland (privaat) 37,5%

Nadere informatie

Biobased economy in het Groene Hart

Biobased economy in het Groene Hart Biobased economy in het Groene Hart Energie & Bio/Groen Gas 27 juni 2013, Langeraar, Michiel van Galen Inhoud Landelijke doelen energie en beleid Stimuleringsbeleid Groen Gas Het proces Stand van zaken

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement 8 december 2015 Gorinchem Introductie HVC Opgericht in 1991 voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval Ballotage overeenkomst op basis van Samen uit, samen thuis wel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Duurzame. samenwerking. 10,2 mln m 3 productie groen gas 3,4 mln ton afval verwerkt 1.165 GWh elektriciteitsproductie

Jaarverslag 2012. Duurzame. samenwerking. 10,2 mln m 3 productie groen gas 3,4 mln ton afval verwerkt 1.165 GWh elektriciteitsproductie Jaarverslag 2012 Duurzame samenwerking 10,2 mln m 3 productie groen gas 3,4 mln ton afval verwerkt 1.165 GWh elektriciteitsproductie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en

Nadere informatie

Afval bestaat niet. Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN. 16 juni Sint-Denijs-Westrem. Eric Petersen Van Gansewinkel Groep

Afval bestaat niet. Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN. 16 juni Sint-Denijs-Westrem. Eric Petersen Van Gansewinkel Groep Afval bestaat niet Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN 16 juni Sint-Denijs-Westrem Eric Petersen Van Gansewinkel Groep Wie we zijn Afvaldienstverlener, grondstoffen- en energieleverancier

Nadere informatie

Green Gas Technology. Duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar. Shared Succes

Green Gas Technology. Duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar. Shared Succes Green Gas Technology Duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar Shared Succes Imtech en Green Gas Technology Imtech is de technologie partner voor bedrijven die biogas willen opwaarderen naar aardgaskwaliteit.

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg Van pot naar pan Groen gas uit Tilburg Even ten noorden van de stad Tilburg ligt de gelijknamige locatie van Attero. De locatie bestaat uit een stortplaats, een overslagstation en een grondbank. Er zijn

Nadere informatie

ZeefGOUD Van Afvalstoffenverwerker naar Energiefabriek en Grondstoffenfabriek. Marco Kwak Projectontwikkeling

ZeefGOUD Van Afvalstoffenverwerker naar Energiefabriek en Grondstoffenfabriek. Marco Kwak Projectontwikkeling ZeefGOUD Van Afvalstoffenverwerker naar Energiefabriek en Grondstoffenfabriek Marco Kwak Projectontwikkeling Waterschappen en Attero: Gemeenschappelijk doel Grondstoffen en Nutriënten Energie GrondstoffenFabriek

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding N.V. 18 juni 2010

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding N.V. 18 juni 2010 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding N.V. 18 juni 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 2.1 Notulen BAVA d.d. 28 januari 2010 3. Strategie 3.1 Vaststelling

Nadere informatie

Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer

Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer Inhoud Beleid Aandeel GF in GFT. Waar praten we over? Ontwikkelingen in de markt Heeft GF en T apart meerwaarde? Kwaliteit

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST GRONDSTOFFEN VOOR EEN BIOBASED ECONOMIE MIDDEN- N EDERLAND OVER WAGRO Van oorsprong een groen composteringsbedrijf met een terrein van maar liefst 11 hectare, gelegen te

Nadere informatie

Energie uit groenafval. deel van een duurzame. Arjen Brinkmann Branche Vereniging Organische Reststoffen

Energie uit groenafval. deel van een duurzame. Arjen Brinkmann Branche Vereniging Organische Reststoffen Energie uit groenafval deel van een duurzame totaaloplossing Arjen Brinkmann Branche Vereniging Organische Reststoffen 1 Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) Sinds 1989 branche organisatie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

HVC-bijeenkomsten Feiten en vragen maart 2013. Wim van Lieshout Algemeen directeur

HVC-bijeenkomsten Feiten en vragen maart 2013. Wim van Lieshout Algemeen directeur HVC-bijeenkomsten Feiten en vragen maart 2013 Wim van Lieshout Algemeen directeur Introductie Vragen n.a.v. verwarrende berichten in pers Startpunt Organisatie HVC Jaarverslag HVC 2011 Marktontwikkelingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie Inleiding CO 2 -prestatieladder 1.0 Doel prestatieladder 3 2.0 Transparantie 3 3.0 Organisatie 3 4.0 Communicatiestrategie

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Doelstelling thema bijeenkomst: Inzicht in ontwikkelingen bij overheid, industrie en agrarische sector Inzicht in kansen voor synergie

Nadere informatie

Biomassa-energiecentrale Odiliapeel. Informatiebijeenkomst Odiliapeel 21 augustus 2012

Biomassa-energiecentrale Odiliapeel. Informatiebijeenkomst Odiliapeel 21 augustus 2012 Biomassa-energiecentrale Odiliapeel Informatiebijeenkomst Odiliapeel 21 augustus 2012 Attero o Producent van: (duurzame) energie zoals groene stroom en groen gas herbruikbare materialen en nieuwe grondstoffen

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Groenafval

4.A.1 Ketenanalyse Groenafval 4.A.1 Ketenanalyse Groenafval Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Datum: 22

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Duurzame dorpen. Duurzame dorpen en een circulaire ontwikkeling. Marco Kwak Attero BV New Business Development

Duurzame dorpen. Duurzame dorpen en een circulaire ontwikkeling. Marco Kwak Attero BV New Business Development Duurzame dorpen Duurzame dorpen en een circulaire ontwikkeling Marco Kwak Attero BV New Business Development Basisprincipes van Attero Naast de Ladder van Lansink, Cradle to Cradle en de Circulaire Economie;

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Transitie naar duurzame energievoorziening in de circulaire economie

Transitie naar duurzame energievoorziening in de circulaire economie Notitie Onderwerp: Energiedialoog: rol afvalsector Datum: 30 juni 2016 Aan: Ministerie van Economische Zaken Van: Vereniging Afvalbedrijven Transitie naar duurzame energievoorziening in de circulaire economie

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Inhoud. ROVA rijden op GFT. 1. ROVA en duurzaamheid. 2. Introductiefilm Vergister. 3. Vergisting en gasopwaardering. 4.

Inhoud. ROVA rijden op GFT. 1. ROVA en duurzaamheid. 2. Introductiefilm Vergister. 3. Vergisting en gasopwaardering. 4. ROVA rijden op GFT GFT-vergister Groen gas opwaardering Rijden op GFT 1 november 2012 Huibert Boer Inhoud 1. ROVA en duurzaamheid 2. Introductiefilm Vergister 3. Vergisting en gasopwaardering 4. Rijden

Nadere informatie

Energiemanagementplan Attero ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Eis 3.B.2

Energiemanagementplan Attero ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Eis 3.B.2 Energiemanagementplan Attero ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Eis 3.B.2 Versie 1, december 2013 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Energiebeleid... 3 2 Energiemanagement... 4 3 Ambitie en reductiedoelstelling...

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Circulair inkopen door gemeenten en bedrijven

Circulair inkopen door gemeenten en bedrijven Circulair inkopen door gemeenten en bedrijven Circulair inkopen door gemeenten en bedrijven Circulair inkopen: U kunt van start! De overheid heeft een enorme inkoopkracht. Van maar liefst 73,3 miljard

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen. A. Visser Maart 2015

Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen. A. Visser Maart 2015 Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen A. Visser Maart 2015 André Visser Sinds 1999 bij Royal HaskoningDHV Actief op het vlak duurzaamheid en circulaire economie - energiefabriek - grondstoffenfabriek

Nadere informatie

Minder afval, minder CO2, minder kosten

Minder afval, minder CO2, minder kosten Minder afval, minder CO2, minder kosten Nog maar dertig jaar geleden kostte het storten van een ton ongesorteerd afval hooguit iets meer dan 4 euro. Nu is dat bijna vijftig keer zo veel: 200 euro. Het

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Circulaire economie kans voor de regio

Circulaire economie kans voor de regio Circulaire economie kans voor de regio 7 oktober 2015 Early Morning Toast Stichting kiemt Arnhem Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Recentere geschiedenis van het afvalscheiden 7 maart

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Symposium De Groene Delta van Nijmegen Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Noodzaak tot veranderen 13-10-2014 2 En toen was daar... http://www.energieakkoordser.nl/ https://energiekgelderland.nl/paginas/default.aspx

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Twence. Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf. Samen energiek. Veldtocht Pioneering 27 september 2011

Twence. Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf. Samen energiek. Veldtocht Pioneering 27 september 2011 Twence Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf Samen energiek Sprekers: Michel Leermakers Leendert Tamboer Veldtocht Pioneering 27 september 2011 1 Programma 14.30 Ontvangst met dvd

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I LUIER RECYCLING in NEDERLAND NVRD meeting, Utrecht 7 september 2016 van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I 1. SUEZ in Nederland In Nederland bedienen wij meer dan 80.000 bedrijven en 545.000

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

Welkom. - Nascheiding - Samen met bronscheiding naar maximaal kunststof hergebruik

Welkom. - Nascheiding - Samen met bronscheiding naar maximaal kunststof hergebruik Welkom - Nascheiding - Samen met bronscheiding naar maximaal kunststof hergebruik Agenda Introductie Attero Visie op afvalverwerking Politieke terugblik Opbrengsten en kwaliteiten Stellingen Vragen? 2

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

VOOR WELKE WIJZE VAN

VOOR WELKE WIJZE VAN VOOR WELKE WIJZE VAN (KUNSTSTOF)-INZAMELING KIEST U? Duo-presentatie Ryan Palmen & Huub Keijzers Donderdag 11 juni 2009 Besluit Verpakkingen Op 1 januari 2006 in werking getreden. Bedrijven verantwoordelijk

Nadere informatie