Modernisering Pathologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modernisering Pathologie"

Transcriptie

1 Modernisering Pathologie Digitalisatie, standaardisatie en vereenvoudiging van het proces uitvoeren sectie Hermelink, Cristian Hogeschool NCOI HBO Bachelor Management Eindopdracht Fase 1 F. van Walraven

2 Voorwoord Mijn naam is Cristian Hermelink. Sinds 1-jan-2008 ben ik werkzaam als teamleider laboratorium bij de XXX. Ik ben in 2012 gestart met de Hbo-opleiding Bachelor Management. Ik hoop met de kennis die ik opdoe gedurende deze studie mijn functioneren als teamleider te verbeteren. Tevens hoop ik dat ik met deze studie de basis kan leggen voor een hogere management functie in de toekomst. Ik ben begonnen als teamleider bij de afdeling Bacteriologie-Routine. Per 1-sep-2011 zijn alle teamleiders binnen het laboratorium van team gewisseld. Sindsdien ben ik teamleider van de afdelingen Histologie, PCR en Pathologie administratie. Het is mijn verantwoordelijkheid om de werkprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen en ook bij te dragen aan het optimaliseren van deze werkprocessen. XXX wil haar werkprocessen zoveel mogelijk digitaliseren, standaardiseren en vereenvoudigen. Aanleiding hiervoor is beschreven in een meerjarenvisie Route hier naartoe is opgenomen in het programma Bedrijfs Informatie Plan. Vanuit deze achtergrond heeft XXX mij gevraagd het proces uitvoeren sectie, onderdeel van Postmortaal onderzoek te analyseren. Ik wil GD bedanken voor dit onderwerp om mijn eindopdracht fase 1 van de Bachelor Management te schrijven. De opdracht heeft mij met veel verschillende collega s binnen XXX in contact gebracht. Ik wil dan ook graag iedereen, die heeft bijgedragen aan deze opdracht bedanken voor het enthousiasme waarmee ze mij van informatie hebben voorzien. Beoordeling NCOI Korte motivatie beoordeling Kijk voor de criteria in de online leeromgeving. Opmerking Probeer uw probleemstelling kort en krachtig te formuleren. Houd bij het opstellen van de doelstelling de SMART-formulering aan! Het doen van advies dient en doel en kan nooit het doel opzichzelf zijn. Werk ook met deelvragen om uw rapport nog meer structuur te geven. De onderzoeksmethoden zijn redelijk goed beschreven, maar beperkt vanuit de probleemstelling verantwoord. Uw literatuurtoepassing is voldoende, denk ook om de verantwoording! Uw resultaten en analyses zijn helder weergegeven. Heldere conclusie. Goed implementatieplan. Eindcijfer: 7,0 1

3 Samenvatting In Nederland is XXXX de specialist op het terrein van gezonde dieren. Vanuit de visie samenwerken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving, levert XXX kennis aan de diverse partijen die betrokken zijn bij diergezondheid.. Op macroniveau ziet XXXhet aantal bedrijven ziet teruglopen, waardoor de omzet elk jaar met 3-5% afneemt, terwijl de kosten jaarlijks met 3-4% stijgen. Hoewel in Nederland geen ander bedrijf het totaal pakket van XXX kan aanbieden, ontstaat er op onderdelen steeds meer concurrentie in de markt. De komende jaren zullen er steeds meer sneltesten (Point of care testen) op de markt komen waarmee op bedrijfsniveau diagnostiek en screening plaatsvind. Op mesoniveau zijn dit ontwikkelingen die XXX-breed impact hebben. De interne bedrijfsvoering van de XXX dient gericht te zijn op het realiseren van de laagste interne kosten. XXX heeft qua automatisering en digitalisering een behoorlijke achterstand. In 2011 is daarom het Bedrijf Informatie Plan(BIP) Programma gestart. Belangrijkste stap hierin de gemaakte keuze om orderregie plaats te laten vinden middels het Enterprise Resource Planning(ERP)-systeem Microsoft Dynamics AX. In combinatie met verdere digitalisering, bijvoorbeeld digitaal inschrijven door de klant, en vereenvoudiging van bedrijfsprocessen moet dit leiden tot 25% lagere operationele kosten in 2015 t.o.v XXX wil naar 2015 toe zoveel mogelijk digitaliseren en de processen standaardiseren en vereenvoudigen Vanuit deze achtergrond wordt het proces uitvoeren sectie, onderdeel van het postmortaal onderzoek, onderzocht. Kan, tijdens het uitvoeren van postmortaal onderzoek, het proces uitvoeren secties verbeterd worden?. Is de centrale vraag die vanuit de GD is gesteld. Postmortaal onderzoek wordt uitgevoerd op kadavers en bestaat uit de processen aanmelden en planning, ophalen en binnenmelden en uitvoeren sectie. Tijdens het uitvoeren van de sectie gaat een patholoog, ondersteund door twee medewerkers van de pathologie administratie het macroscopisch onderzoek op de kadavers uitvoeren. Hierbij wordt door een medewerker de macroscopische bevindingen middels 3-letterige codes ingetypt en de vervolgonderzoeken aangevraagd voor de overige disciplines binnen het laboratorium. Dit gebeurt in het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) Unilab 6.1. De tweede medewerker ondersteunt bij de sampling en zorgt voor de identificatie van de genomen samples. Om de centrale vraagstelling te beantwoorden werden verschillende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden toegepast. Informatie werd verzameld middels directe en onverhulde observatie. Ook werd informatie verzameld middels semigestructureerd interviews. Naast direct betrokkenen aan het proces, de pathologen en de medewerkers van de pathologie administratie, werden ook interviews afgenomen om informatie te verzamelen over Microsoft Dynamics AX, digitaal inschrijven en het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS). Uit de analyse van de verzamelde informatie viel te concluderen dat voor het proces uitvoeren sectie mogelijkheden tot verbetering zijn, alleen niet op korte termijn. De eerste verbetering in het proces uitvoeren sectie is het genereren van stickers, waarbij aangevraagde onderzoeken gekoppeld worden aan de barcode op de sticker. Dit haalt schrijven op stickers uit het proces. De tweede mogelijkheid is macroscopische bevindingen middels spraakherkenning in LIMS brengen. Dit wordt nu door een medewerker van de pathologie administratie middels 3-letterige codes ingetypt. Uit de analyse bleek dat er een medewerker minder nodig zou kunnen zijn als dit typen wordt vervangen door spraakherkenning. Vanwege de complexiteit van het proces postmortaal onderzoek, is implementatie van digitaal inschrijven, order regie via AX en overgang naar LIMS, versie unilab 6.4, op dit proces als laatste opgenomen in de planning vanuit het BIP-programma. De beleidskeuze om geen aanpassingen te doen aan LIMS Unilab 6.1 betekent echter dat beide mogelijkheden niet realiseerbaar zijn. Naast de technische beperkingen bleken de pathologen sceptisch tegenover spraakherkenning te staan. Microscopische bevindingen en eindconclusie zouden middels spraakherkenning ingevoerd kunnen worden. Hiervoor is binnen XXX ook de programmatuur aanwezig. Van de acht pathologen wordt hier door twee pathologen gebruik van gemaakt, waarbij de performance van het systeem bij de een goed loopt en bij de andere niet. Er heerst hierdoor een negatieve attitude over spraakherkenning 2

4 bij de overige pathologen. Naast de performance heerst er ook de beleving dat spraakherkenning meer tijd gaat kosten. XXX zal aantoonbaar moeten maken dat de performance van het spraakherkenningssysteem goed is, maar ook wat de meerwaarde is in het proces. Ik adviseer XXX allereerst om het huidige proces postmortaal onderzoek te kwantificeren en te vergelijken met het toekomstige werkproces. Uit de verzamelde informatie lijkt, bijvoorbeeld, digitaal inschrijven een significante impact te hebben op het proces. Kwantificeren geeft XXX de mogelijkheid om gericht, op basis van getallen, besluiten te nemen met betrekking tot implementatie. Als tweede adviseer ik XXX om actiever het gebruik van spraakherkenning, op de onderdelen microscopische onderzoek en eindconclusie, te stimuleren. Eerste stap hierin is zorgen voor een goede performance van het systeem. Met de uitkomst van het eerste advies verwacht ik ook dat op basis van de getallen, de meerwaarde aangetoond kan worden richting de Pathologen. Lukt het XXX om alle pathologen spraakherkenning te laten gebruiken op de onderdelen microscopisch onderzoek en eindconclusie, dan zal in de toekomst de overgang naar spraakherkenning tijdens uitvoeren sectie eenvoudiger verlopen. 3

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Samenvatting... 2 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Hoofdstuk 1.1: Pathologie... 5 Hoofdstuk 1.2: In- en Externe Uitdagingen... 6 Hoofdstuk 1.3: Aanleiding van de vraagstelling... 6 Hoofdstuk 1.4: Doelstelling en afbakening... 7 Hoofdstuk 1.6: Werkwijze... 7 Hoofdstuk 2: De interne- en externe omgeving van XXX...8 Hoofdstuk 2.1: Externe omgeving op macroniveau... 8 Hoofdstuk 2.2: Externe omgeving op mesoniveau... 9 Hoofdstuk 2.3: Interne analyse... 9 Hoofdstuk 3: Postmortaal onderzoek Hoofdstuk 3.1: Aanmelden en inplannen Hoofdstuk 3.2: Ophalen en binnenkomst Hoofdstuk 3.3: Uitvoeren sectie Hoofdstuk 3.4: Kwalitatief onderzoek Hoofdstuk 4: Analyse Hoofdstuk 4.1: Macroscopisch onderzoek Hoofdstuk 4.2: Vervolgonderzoeken Hoofdstuk 4.3: Identificatie Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen Hoofdstuk 5.1: Conclusie Hoofdstuk 5.2: Aanbevelingen Hoofdstuk 6: Implementatieplan Hoofdstuk 6.1: Kwantificeren Postmortaal onderzoek Hoofdstuk 6.2: Stimuleren Spraakherkenning Hoofdstuk 7: Betrouwbaarheid en validiteit Literatuurlijst Bijlage 1: Processchema Postmortaal onderzoek Bijlage 2: Organigram XXX en Operations Bijlage 3 : Interview Microsoft Dynamics AX Bijlage 4 : Interview digitaal inschrijven Bijlage 5 : Interview Lims Bijlage 6: Interview Pathologie administratie Bijlage 7 : Interview pathologen Bijlage 8: Observatieonderzoek 27-juni

6 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Kan, tijdens het uitvoeren van postmortaal onderzoek, het proces uitvoeren secties verbeterd worden?. Dit is de centrale vraag die vanuit de opdrachtgever is gesteld. Opdrachtgever is de XXX In Nederland is de XXX de specialist op het terrein van gezonde dieren. Vanuit de visie samenwerken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving, levert XXX kennis aan de diverse partijen die betrokken zijn bij diergezondheid. Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Want alleen dieren die gezond zijn produceren optimaal. Melk van gezonde koeien, vlees van gezonde varkens, eieren van gezonde kippen. Dat is in het belang van alle schakels in de voedselketen. Dierhouders besteden daarom veel zorg aan hun dieren. Maar ondanks alle goede zorgen kunnen dieren natuurlijk ziek worden. Zieke dieren, die niet goed functioneren, proberen te genezen, dat is het werk van de dierenarts. En proberen te voorkomen dat dieren (besmettelijke) ziekten oplopen, dat is de rol van de XXX XXX is een commerciële en innovatieve onderneming met een jaarlijkse omzet van ongeveer 50 miljoen euro. De circa 400 medewerkers zijn allemaal toegerust met kennis en expertise om de XXX missie te volbrengen. Een groot deel van hen werkt op HBO/universitair niveau, onder andere landbouwkundig ingenieurs, dierenartsen, ICT-specialisten en bedrijfskundigen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde ondersteunende medewerkers. Het hart van het bedrijf wordt gevormd door het grootste veterinaire laboratorium ter wereld. Jaarlijks worden er ongeveer 4 miljoen bepalingen uitgevoerd door een 120-tal laboratorium analisten. Verder beschikt XXX over een team van dierenartsen, specialisten en wetenschappers voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van programma s voor dierziektepreventie. Door deze unieke combinatie van laboratorium, kennis en data kan de XXX hoogwaardige informatie bieden aan zijn klanten. Hoofdstuk 1.1: Pathologie Een van de afdelingen binnen het laboratorium is de afdeling Pathologie. De centrale vraag heeft betrekking op deze afdeling. De afdeling voert diagnostisch onderzoek uit om de ziekte- of doodsoorzaak vast te stellen bij landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Bij landbouwhuisdieren wordt hoofdzakelijk postmortaal onderzoek verricht, waarbij vooral besmettelijke aandoeningen een rol spelen. Het pathologisch onderzoek bij landbouwhuisdieren staat ten dienst van de veehouder en zijn dierenarts, de diersectoren(productschappen) en de overheid. Aan de hand van de diagnose kunnen veehouders en dierenartsen gerichte therapeutische en/of preventieve maatregelen nemen. De overheid en de productschappen verkrijgen informatie ten behoeve van dierziektemonitoring. Bij gezelschapsdieren en paarden wordt voornamelijk cel- en weefselonderzoek uitgevoerd ter ondersteuning van de klinische follow-up door de dierenarts. Resultaten van postmortaal onderzoek bieden aanknopingspunten voor evaluatie van het klinisch en therapeutisch handelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door acht geregistreerde veterinair pathologen, ondersteund door een team van histologisch analisten, sectiezaalmedewerkers en administratief medewerkers. De afdeling pathologie heeft binnen het laboratorium beschikking over een goed geoutilleerde sectiezaal voor zoogdieren en pluimvee, een histologisch laboratorium en een microscopie-ruimte. Daarnaast wordt materiaal voortkomend uit postmortaal onderzoek aangeboden aan overige disciplines binnen het laboratorium. 5

7 Hoofdstuk 1.2: In- en Externe Uitdagingen De XXX opereert in een snel veranderende omgeving. Extern vinden er diverse ontwikkelingen plaats die direct invloed hebben op de bedrijfsvoering van XXX. Zo neemt het aantal dierhouders structureel af, maar staat ook de collectieve financiering onder druk. Intern is XXX ook volop in beweging. XXX heeft vanuit de meerjarenvisie als doel gesteld na 2015 een EBIT te realiseren van minimaal 5% uit normale bedrijfsvoering. De XXX kiest hierbij voor de route naar voren: excelleren op het gebied van efficiëntie, effectiviteit en R&D. (XXX, 2012, p2) De interne en externe uitdagingen zullen in hoofdstuk 2 gedetailleerder uitgewerkt worden, maar voortkomend uit de gekozen route spelen digitalisering en vereenvoudiging en standaardisatie van processen een centrale rol. XXX heeft qua automatisering en digitalisering een behoorlijke achterstand. In 2011 is daarom het Bedrijf Informatie Plan(BIP) Programma gestart. Belangrijkste stap hierin de gemaakte keuze om orderregie plaats te laten vinden middels het Enterprise Resource Planning(ERP)-systeem Microsoft Dynamics AX. ERP is een alomvattend bedrijfssysteem dat afzonderlijke bedrijfsapplicaties als CRM en HRM vervangt en integreert. Met ERP-software worden verschillende soorten bedrijfsgegevens geregistreerd, verwerkt en opgeslagen in één centrale database, waardoor ze eenvoudig kunnen worden gekoppeld. ERP zorgt ervoor dat bijvoorbeeld financiële gegevens, maar ook informatie over logistieke en administratieve processen en klant- en personeelsgegevens in één systeem terecht komen en onderling in verband kunnen worden gebracht. (http://www.erpwijzer.nl/wat_is_erp.html) Hoofdstuk 1.3: Aanleiding van de vraagstelling XXX wil naar 2015 toe zoveel mogelijk digitaliseren en de processen standaardiseren en vereenvoudigen. Vanuit deze achtergrond zullen de processen binnen XXX onderzocht worden. Het proces postmortaal onderzoek vindt plaats binnen de afdeling pathologie en is op te delen in vier subprocessen( zie bijlage 1). Allereerst is er het sub-proces aanmelden en inplannen. Dierhouder of dierenarts neemt telefonisch contact op met de XXX-ophaaldienst. Zij maken een ophaalopdracht aan en zetten deze in de rittenplanning voor de chauffeurs van de ophaaldienst. Daarna volgt het ophalen en binnen melden van de kadavers. De chauffeur gaat naar de locaties van de betreffende ophaalopdrachten om de kadavers op te halen Nadat de planning is afgewerkt worden de kadavers naar de XXX gebracht. Bij aankomst levert de chauffeur de inzendformulieren in bij de pathologie administratie. Hier wordt de inzending ingeschreven in het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS), unilab 6.1. De chauffeur gaat ondertussen de kadavers uitladen. Het derde sub-proces is het uitvoeren van de sectie. De patholoog gaat, ondersteund door twee medewerkers van de pathologie administratie het macroscopisch onderzoek op de kadavers uitvoeren. De vraagstelling heeft betrekking op dit sub-proces. Het vierde deel betreft de (administratieve) afhandeling van het sectie-onderzoek. Tijdens het macroscopisch onderzoek zal de patholoog diverse vervolgonderzoeken aanvragen. Deze onderzoeken kunnen bij alle afdelingen binnen het laboratorium gebeuren. Als alle vervolgonderzoeken bekend zijn zal de patholoog zijn conclusie trekken, wat resulteert in een einduitslag. Alle administratie behorend bij postmortaal onderzoek, dus ook bij dit sub-proces wordt verzorgd door de pathologie administratie. 6

8 Hoofdstuk 1.4: Doelstelling en afbakening Doelstelling Vanuit de vraagstelling Kan, tijdens het uitvoeren van postmortaal onderzoek, het sub-proces uitvoeren secties verbeterd worden?. is de volgende doelstelling geformuleerd. Een adviesrapport opleveren waarin, middels kwalitatief onderzoek, aanbevelingen worden gedaan voor het sub-proces uitvoeren van secties. Het rapport dient 1 september opgeleverd te worden. Afbakening Het adviesrapport bevat: - Beschrijving van de sub-processen, aanmelden en plannen, ophalen en binnenkomst en uitvoeren sectie. - Externe- en interne analyse van de omgevingsfactoren - Kwalitatief onderzoek op het sub-proces uitvoeren secties - Analyse van het kwalitatieve onderzoek - Aanbevelingen ter verbetering van het sub-proces uitvoeren sectie Het advies rapport bevat niet: - Beschrijving van het sub-proces administratieve afhandeling - Kwalitatief onderzoek van het proces aanmelden en inplannen en het proces ophalen en binnenkomst. - Inrichting van een nieuw proces Hoofdstuk 1.6: Werkwijze In hoofdstuk 2 zal er een interne en externe analyse gemaakt worden. Deze analyse zal ook onderliggende doelstellingen in beeld brengen. Zowel binnen als buiten XXX veranderd er veel. Naast de al genoemde digitalisering en vereenvoudiging en standaardisatie van processen, wil XXX naar 2015 toe ook een cultuuromslag bewerkstelligen. Aan de hand van het acroniem DEPEST zal voor XXX een analyse van de macro-omgeving gemaakt worden. De meso-omgeving zal met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter geanalyseerd worden. Als laatste zal aan de hand van het acroniem FOETSJE de interne analyse uitgevoerd worden. In hoofdstuk 3 zal het proces postmortaal onderzoek beschreven worden. Het proces postmortaal onderzoek bestaat uit de processen aanmelden en planning, ophalen en binnenmelden en uitvoeren sectie. Bij het proces uitvoeren sectie zullen deelvragen opgesteld worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een verantwoording van de kwalitatieve onderzoeksopzet ter beantwoording van de deelvragen. In hoofdstuk 4 zullen de gegevens van het kwalitatieve onderzoek geanalyseerd worden. Naast de gehouden interviews zullen ook alternatieven die middels literatuur/internet onderzoek uitgezocht zijn besproken worden Vervolgens zullen conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5) gegeven worden en een implementatieplan(hoofdstuk6) op hoofdlijnen voor de beschreven adviezen. In hoofdstuk 7 volgt een korte reflectie over de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. 7

9 HOOFDSTUK 2: DE INTERNE- EN EXTERNE OMGEVING VAN XXX De XXX opereert in een snel veranderende omgeving. Externe veranderingen vinden plaats op zowel macro- als mesoniveau. Externe factoren op macroniveau zullen middels een DEPESTanalyse in kaart gebracht worden. Op mesoniveau zal het 5-krachtenmodel van Porter gebruikt worden. De interne analyse zal uitgevoerd worden met behulp van het acroniem FOETSJE. FOETSJE staat voor: - Financiele analyse - Organisatorische analyse - Economische analyse - Technische analyse - Sociaal-maatschappelijke analyse - Juridische analyse - Ecologische en ethische analyse Hoofdstuk 2.1: Externe omgeving op macroniveau De macro-omgeving betreft alles wat van invloed kan zijn op de organisatie. Als organisatie kan men niets zelfstandig veranderen aan deze invloeden. Aan de hand van het acroniem DEPEST (zie afbeelding 1) zal voor GD een analyse van de macro-omgeving gemaakt worden (Eppink, 2011, p59) Afbeelding 1: Model DEPEST Vanuit de demografische omgeving is een afname zichtbaar van het aantal bedrijven in de sector rund, varken en pluimvee, waarbij het aantal dieren binnen Nederland wel gelijk blijft. Dit heeft tot gevolg dat markt voor kernactiviteiten van XXX jaarlijks met 3-5% krimpt. (XXX, 2012, p3) Economische ontwikkelingen zijn voor elke organisatie van belang of die nu wel of niet op winst gericht zijn (Eppink, 2011, p60). XXX ziet zijn kosten gemiddeld genomen met 3-4% stijgen per jaar. Nederland zit momenteel in een laag conjunctuur, wat inhoud dat afnemers van de XXX diensten nadrukkelijker zullen afwegen gebruik te maken van deze diensten. Veehouders leveren producten als melk, eieren en dieren aan de voedselverwerkende industrie. Voor deze producten ontvangt de dierhouder een prijs per eenheid. Deze prijs per eenheid is echter afhankelijk van onder meer economische factoren. Voor XXX is het van belang dat deze prijs voldoende hoog is, zodat de veehouder voldoende inkomen genereert om te blijven investeren in zijn bedrijfsvoering op het gebied van gezondheidszorg. In de politiek-juridische omgeving heeft XXX sterk te maken met de bezuinigingsdoelstellingen waarmee het Ministerie van EL&I wordt geconfronteerd. Budgets en productschappen staan hiermee onder druk. (XXX, 2012, p3) Het uitvoeren van secties ten behoeve van de monitoring is bij uitstek een gesubsidieerde activiteit. Vanuit juridisch oogpunt wordt License to produce een steeds belangrijker punt. Hierdoor zullen nieuwe marktconcepten ontstaan waar XXX op moet inspelen om haar sleutelpositie op gebied van diergezondheid te behouden en te versterken. Vanuit de ecologische en sociaal-culturele omgeving wordt verwacht dat voedsel niet alleen veilig en gezond is, maar ook duurzaam, diervriendelijk en op een voor de mens veilige wijze zijn voortgebracht. De toenemende druk op verlaging van antibioticumgebruik en de resistentie problematiek zullen leiden tot een andere bedrijfsvoering door dierhouders(xxx, 2012, p3) 8

10 Hoofdstuk 2.2: Externe omgeving op mesoniveau Meso slaat op alles wat te maken heeft met de bedrijfstak. Het is belangrijk om ook op dit niveau situaties en trends in kaart te brengen. Deze analyse zal met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter (zie afbeelding 2) uitgevoerd worden. De essentie van dit model is het bepalen van de aantrekkelijkheid van de markt waarin de XXX werkt. (Scheers, 2012, p 321) Binnen de Nederlandse markt is de XXX als bedrijf uniek. Concurrentie voor het totaalpakket wat XXX kan leveren is er niet. Op het gebied van advies is de onderhandelingsmacht die XXX als leverancier heeft dan ook groot. Toegespitst op de centrale vraagstelling heeft XXX als enige bedrijf in Nederland de faciliteiten om bedrijfsmatig sectieonderzoek te verrichtten. Veehouders kunnen eigenlijk alleen bij XXX postmortaal onderzoek laten uitvoeren. Afbeelding 2: 5-krachtenmodel van Porter De onderhandelingsmacht voor afnemers met betrekking tot postmortaal onderzoek is dan ook laag. Echter wordt de onderhandelingsmacht van afnemers, voor andere diensten binnen XXX, steeds groter. Dierenartspraktijken worden steeds groter en specialiseren zich, het verdienmodel zal de komende tijd veranderen. De traditionele scheidslijn tussen 1 ste -lijns- (dierenartspraktijk) en 2 de -lijnsgezondheidszorg (XXX) vervaagt. Tevens zijn er meerdere laboratoria die specifieke testen goedkoper kunnen uitvoeren dan XXX. Dus dierhouders krijgen, afhankelijk van hun behoefte, steeds meer keuzevrijheid in het selecteren van een leverancier,. De dreiging van potentiele toetreders is laag. Op jaarbasis worden ca secties uitgevoerd binnen XXX. Deze onderzoeken zijn zwaar gesubsidieerd in het kader van de monitoring. Naast het startkapitaal om de faciliteiten op te zetten moet een toetreder XXX volledig wegconcurreren uit deze kleine markt. Hierbij moet de toetreder ook nog de overheid overtuigen een betere partner te zijn. Aantrekkelijkheid om tot deze markt toe te treden is laag. De dreiging van substituten wordt wel steeds groter. De komende jaren zullen er steeds meer sneltesten (Point of care testen) op de markt komen waarmee op bedrijfsniveau diagnostiek en screening plaatsvind. Dit is een ontwikkeling die XXX-breed impact heeft. Hoofdstuk 2.3: Interne analyse De interne analyse heeft als doel om de belangrijkste sterkten en zwakten binnen een organisatie te benoemen. Hierbij gaat het niet alleen om de huidige situatie, maar ook om de toekomst. Aan de hand van het acroniem FOETSJE zal de interne analyse uitgevoerd worden. Financieel Om plannen te kunnen realiseren en de bedreigingen van buitenaf aan te kunnen, heeft elke organisatie een bepaalde financiële kracht nodig. Hiervoor wordt in eerste instantie naar 3 financiële ratio s (kengetallen) gekeken. Het eerste kengetal is de rentabiliteit. Dit kengetal zegt iets over hoe gezond een organisatie in financiële zin is. (Scheers, 2012, p 325) De rentabiliteit van het totale vermogen over 2012 uit de normale bedrijfsvoering is goed te noemen. XXX heeft voorzieningen gevormd voor de aankomende reorganisatie. Deze kosten worden als incident beschouwd, maar als je deze kosten mee zou tellen is de rentabiliteit over 2012 slecht. De trend van de afgelopen jaren was dat de rentabiliteit uit normale bedrijfsvoering goed was. Het tweede kengetal is de solvabiliteit. Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen vreemd vermogen (geleend geld) en het eigen vermogen(onder andere aandelenkapitaal) van die organisatie. 9

11 (Scheers, 2012, p 325) Solvabiliteit heeft te maken met in hoeverre men in staat is op lange termijn aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Als de uitkomst daarvan zit tussen de 25% - 40%, wordt dat als goed beschouwd door de banken. XXX zit daarboven; heeft dus een uitstekende solvabiliteit. Als laatste word er gekeken naar de liquiditeit van een organisatie. Dit kengetal geeft aan of de organisatie ook op korte termijn in staat is aan de verplichtingen te voldoen. Dit kengetal wordt meestal vastgesteld met de current ratio. Die moet dan groter dan 1 zijn. Bij XXX zit die rond de 2. Op basis van deze drie financiële ratio s kan geconcludeerd worden dat GD financieel gezond is Organisatie XXX is georganiseerd als een gelaagde lijn-staforganisatie(zie bijlage 2). Daarnaast is er ook een functionele indeling op basis van specialisatie. De directeur Operations hoeft zich niet bezig te houden met de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarnaast is er ook indeling die is afgestemd op de markt, sector Herkauwers, sector Pluimvee en sector Varken. Een van de doelstellingen uit de meerjarenvisie is het doorbreken van de eilandencultuur. Binnen afdelingen is er een zekere cohesie, maar over de afdelingen heen is er minder wilskracht c.q. vermogen om samen te werken en zaken voor elkaar te krijgen.(xxx, 2012, p7) XXX heeft hier al een grote stap in gemaakt. In 2012 is sterk ingezet om het (top) managementteam (MT) op een lijn te krijgen. In het MT zitten onder andere alle hoofden van de sectoren en, in tegenstelling tot verandertrajecten uit het verleden, lijken zij nu een eenheid te vormen. De missie en doelstellingen worden zichtbaar door de verschillende sectormanagers uniform en XXX breed uitgedragen. Daarnaast zijn er in de afgelopen twee jaar ook nieuwe overlegstructuren opgezet, waarbij de samenstelling van de leden waarborgt dat er over de sectoren heen gekeken wordt en besluitvorming bijdraagt aan de doelstelling van uniforme bedrijfsvoering. Economisch Hoe efficiënt een organisatie omgaat met de middelen die zij ter beschikking heeft, is een belangrijkdeel van de bedrijfsvoering. Daarbij moet men wel denken vanuit een totaalaanpak. Als allerlei bedrijfsactiviteiten op zich zeer efficiënt werken, betekent dat niet dat het totaal efficiënt werkt. (Scheers, 2012, p 334) Een van de puntenwaar de organisatie naar kan kijken is de relatieve kostenpositie. Hoe zijn de kosten opgebouwd en hoe verhouden die zich ten opzichte van de concurrentie.(scheers, 2012, p335) XXX heeft veel intern onderzoek gedaan naar kosteneffectiviteit. In de meerjarenvisie is een doelstelling opgenomen om in 2015 tot 25% lagere beheers- en personeelskosten te realiseren in de operationele en ondersteunende processen ten opzichte van In 2012 heeft een projectgroep zich bezig gehouden met productrationalisatie. De afname en bijbehorende omzet is per product in beeld gebracht. Vanuit het MT is gesteld dat alle producten die een omzet minder dan 1000 realiseren uit het assortiment moeten. Met uitzondering van producten waar wettelijke regelgeving op van toepassing is. Binnen de afdeling inkoop is het aantal leveranciers sterk verminderd. Er wordt gestreefd om alle gangbare producten bij een leverancier af te nemen volgens het just in time principe, zodat ook magazijn ruimte bespaart wordt. Tevens wordt er synergie gezocht tussen de strategische business units. Binnen R&D wordt focus aangebracht op de activiteiten. De directeur Diergezondheid zal samen met ketenpartijen en de sectormanagers richting geven aan de ontwikkeling van de productfolio op basis van deze focus. 10

12 Technische analyse De invloed van technologie op de interne organisatie is voor de meeste bedrijven tegenwoordig erg belangrijk. De interne communicatie kan sterk verbeterd worden door toepassing van en internet. ((Scheers, 2012, p 336). XXX heeft hier op ingespeeld door het intranet volledig te vernieuwen, actiever maar ook effectiever te gebruiken. Met de introductie van smartphones is het mogelijk veel doelgerichter te communiceren. Een ander zeer belangrijk punt is de digitalisering. Er gebeurt op het moment heel veel op het gebied van digitale communicatie en die veranderingen voltrekken zich ook nog eens heel snel. Binnen XXX wordt op dit moment nog volledig gewerkt met papieren inzendformulieren. Deze gegevens op deze formulieren worden door een XXX-medewerker overgenomen en ingeschreven in het LIMS. Om aan de eerder genoemde kostenreductie te voldoen is het essentieel dat digitaal inschrijven gerealiseerd wordt op een zo kort mogelijke termijn. Naast de gewenste kostenreductie levert dit ook kwaliteitsvoordelen op. Verkeerd inschrijven door een XXX-medewerker behoort tot de grootste ergernissen van de klant. Door een goed digitaal platform aan te bieden leg je op een klantvriendelijke manier de verantwoording bij de klant. Op dit punt heeft XXX een grote achterstand. Inmiddels is er een projectgroep opgezet met de opdracht om digitaal inschrijven te realiseren binnen alle disciplines van het laboratorium Sociaal-maatschappelijke analyse Bij een interne analyse kan men tegenwoordig ook niet meer om de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid heen. (Scheers, 2012, p 337) De juiste vorm van betrokkenheid kan veel goed doen voor het imago van een organisatie. In lijn met de meerjarenvisie en de te bereiken cultuuromslag ontstaan binnen XXX steeds meer initiatieven op dit gebied en wordt de component mens structureel onderkend. Zo is er budget vrij gemaakt voor medewerker sponsoring. Als je als medewerker aan een activiteit meedoet die een maatschappelijk doel dient is XX bereid hier een bijdrage aan te leveren. Een tweede initiatief is het GD running team. Vanuit een maatschappelijk thema, in dit geval een spierziekte, gaat een team van ca. 40 XXX-medewerkers meedoen aan een hardloopwedstrijd om geld in te zamelen voor onderzoek. Middels gezamenlijke trainingen ontstaat er ook sociale interactie over de afdelingen heen, wat weer bijdraagt aan de doelstelling om de eilandencultuur binnen de organisatie te doorbreken. Juridische aspecten XXX heeft zeker te maken met juridische aspecten. Het doet zelf aan productontwikkeling, maar levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van producten van externe partijen. Daarnaast moet XXX openheid geven van data in het kader van de monitoring richting verschillende instanties, maar heeft het aan de andere kant ook te maken met privacy richting de klant Ethische en ecologische analyse De juiste ethiek kan een organisatie goed doen, de verkeerde ethiek kan grote schade aanrichten.(scheers, 2012, p) Diergezondheid verschuift naar de samenleving. Producenten, toeleveranciers en verwerkers van dierlijke producten dienen meer en meer aantoonbaar te voldoen aan de eisen die de afnemers stellen op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn en duurzaamheid (license to produce). De XXX wil samen met genoemde partijen in de primaire keten richting geven aan de ontwikkeling van een duurzame, voor de mens veilige, diervriendelijke en bedrijfseconomische verantwoorde productie, afkomstig van gezonde dieren. Zo worden binnen het laboratorium de afvalstromen volgens de laatste wetgeving verwerkt, maar wordt er ook nog extra gescheiden buiten de wetgeving om. Dit geld bijvoorbeeld voor plastic, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hard en zacht plastic. 11

13 HOOFDSTUK 3: POSTMORTAAL ONDERZOEK In dit hoofdstuk zal de probleemstelling verder uitgewerkt worden. In bijlage 2 is het huidige werkproces zowel op hoofdlijnen, als in detail weergegeven. De drie sub-processen zullen in dit hoofdstuk nader beschreven worden, waarbij voor het proces uitvoeren sectie ook deelvragen opgesteld zullen worden om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Als laatste zal de kwalitatieve onderzoeksopzet beschreven worden. Hoofdstuk 3.1: Aanmelden en inplannen. GIS staat voor Geografische Informatie Systemen. Ophaalopdrachten worden met behulp van dit programma uitgevoerd. Na de telefonische aanmelding van de opdracht wordt deze door een medewerker toegewezen aan een chauffeur. De ophaaldienst is overdag bereikbaar tot 13:00h. Na dit tijdstip worden opdrachten ingesproken op de voic . De dienstdoende medewerker luistert in de avond de voic berichten af en zet de opdrachten in GisCare. Opdrachten die in de loop van de ochtend doorgebeld worden, worden afhankelijk van de positie van de chauffeur nog diezelfde dag meegenomen of voor de volgende dag ingepland. Tijdens het aanmaken van een ophaalopdracht worden er een aantal parameters ingevoerd, dezelfde parameters moeten ook in LIMS komen. Belangrijke parameter in deze is het unieke bedrijfsnummer (UBN) van de dierhouder. Hoofdstuk 3.2: Ophalen en binnenkomst Na inplannen van de opdracht rijdt de chauffeur naar de betreffende locatie. Op locatie vult de eigenaar handmatig een inzendformulier in. De chauffeur geeft het kadaver een zogenaamd bliknummer. Dit is een uniek nummer dat aan het dier toegekend moet worden. Deze handeling is nodig omdat de chauffeur op moment van ophalen niet een uniek LIMS-nummer ter beschikking heeft. Vervolgens wordt het kadaver naar de XXX gebracht. Bij binnenkomst levert de chauffeur de inzendformulieren in bij de pathologie administratie. Een medewerker van de pathologieadministratie schrijft vervolgens een kaartje met daarop het bliknummer, het UBN en enkele diergegevens zoals aantal en in steekwoorden de anamnese. De chauffeur gaat naar de uitlaadplaats. De medewerker van de administratie schrijft de inzendingen vervolgens in het LIMS en noteert dit unieke nummer op het inzendformulier en het kaartje. Als de kadavers uitgeladen zijn en op de sectietafels liggen, gaat de medewerker van de administratie alle kadavers langs met de inzendformulieren en de kaartjes. Bij een match tussen inzendformulier en dier, op basis van bliknummer, controleert de medewerker of het levensnummer, dat elk dier verplicht moet hebben, correct op het inzendformulier. Het kaartje blijft vervolgens bij het kadaver op de sectietafel. Hoofdstuk 3.3: Uitvoeren sectie Als de kadavers op tafel liggen worden ze door sectiezaal medewerkers opengelegd. Dit is een voorbereidende handeling voor de patholoog. Vervolgens start de patholoog het postmortaal onderzoek. Tijdens de het onderzoek spreekt de patholoog zijn macroscopische bevindingen uit. Een medewerker van de pathologieadministratie typt deze bevindingen middels 3-letterige ETI-codes in LIMS. Naast de bevindingen vraagt de patholoog ook de benodigde laboratorium onderzoeken aan. Deze worden ook door de medewerker van de pathologieadministratie in LIMS aangevraagd. Hiervoor moet regelmatig van scherm gewisseld worden. Tijdens het postmortaal onderzoek moeten er ook monsters genomen worden. Dit wordt gedaan door een tweede medewerker van de pathologie administratie. Deze zorgt ervoor dat sample benodigdheden klaar staan en neemt zelf monsters die de patholoog tijdens uitvoer van de sectie niet kan nemen. Tijdens het aanvragen van de onderzoeken worden er stickers gegenereerd. De tweede medewerker plakt deze bij de juiste monsters. Omdat de stickers, qua informatie, niet volledig zijn, moet er vaak nog bijgeschreven worden. 12

14 Deelvragen: - Is er een alternatief voor het intypen van middels 3-letterige codes. - Zijn de stickers goed - Wat is de impact van digitaal inschrijven, orderegie middels AX en overgang van LIMS versie unilab 6.1 naar unilab Kan er nog rechtstreeks in Unilab een werkorder geplaatst worden en wil XXX dit - Hoe worden stickers in de toekomst gegenereerd Hoofdstuk 3.4: Kwalitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek is niet gebonden aan het verzamelen van cijfermatige gegevens. Veelal wordt data verzameld middels interviews, observaties of analyse van teksten en video s. Omdat de onderzoeker zich kan aanpassen aan de omstandigheden is de benadering open en flexibel. Omdat de beleving van de onderzochte veelal centraal staat is kwalitatief onderzoek interpretatief van aard.(verhoeven, 2011, p141) Om de centrale vraagstelling te beantwoorden zullen verschillende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden toegepast worden. Allereerst zal er observatieonderzoek plaatsvinden. Om het proces goed in beeld te krijgen zal er gestructureerd geobserveerd worden. De observatie zal direct en onverhuld gebeuren. Omdat de werkzaamheden in het proces door bevoegde personen moet worden uitgevoerd is een participerende observatie niet mogelijk. Als tweede zullen er interviews afgenomen worden. Een interview heeft tot doel informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. Interne analyse laat zien dat XXX volledig digitaal wil werken, maar ook een kostenreductie van 25% wil bewerkstelligen. Dus naast het interviewen van direct betrokkenen aan het proces, zullen ook interviews afgenomen worden om informatie te verzamelen over AX, digitaal inschrijven en LIMS. De interviews van deze laatste onderdelen zullen semigestructureerd zijn wat meer neigt richting een gestructureerd interview, omdat naast functionaliteit ook toepasbaarheid in het werkproces onderzocht wordt. De direct betrokkenen zijn onder te verdelen in medewerkers van de pathologie administratie en de pathologen. Om de betrouwbaarheid te verhogen worden van beide groepen worden 2 personen geïnterviewd, waarbij weer een onderverdeling gemaakt wordt op basis van dienstjaren. Relatief nieuwe medewerkers zien mogelijk meer mogelijkheden dan collega s die al jaren in hetzelfde stramien werken. Ook dit zullen in basis semigestructureerde interviews zijn. De inbreng van deze groep respondenten is echter leidend tijdens de interviews. Er dient hier rekening gehouden te worden met achterliggende motieven en beleving van de respondent. Als interviewer zal ik zelf bij beide groepen moeten waken voor subjectiviteit. Ik geef leiding aan de medewerkers van de pathologie administratie. Ik ben in deze direct betrokken bij zowel respondent als onderwerp.(verhoeven, 2011, p149) Als laatste zal er nog bureau onderzoek gedaan worden. Er zal literatuur gezocht en bestudeerd worden om te bepalen of er alternatieven mogelijk zijn in het werkproces. HOOFDSTUK 4: ANALYSE Binnen het deelproces uitvoeren sectie zijn er 3 onderdelen die men moet analyseren om te bepalen of optimalisatie mogelijk is. De eerste stap is het macroscopisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door de patholoog. Het tweede onderdeel binnen dit proces is het aanvragen van vervolgonderzoeken. Het derde onderdeel in dit proces is het nemen van samples en identificeren van de samples. In dit hoofdstuk zal elk onderdeel geanalyseerd worden. 13

15 Hoofdstuk 4.1: Macroscopisch onderzoek De eerste stap is het macroscopisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door de patholoog. De bevindingen die de patholoog opnoemt worden door een medewerker middels drie-letterige codes in het LIMS verwerkt. Naslag n.a.v. het observatie onderzoek( zie bijlage 8) leidde tot de constatering dat de medewerker pathologie administratie 1800 code-term combinaties zou moeten kennen. Dit verklaart het feit dat het inwerken op dit onderdeel in de praktijk minimaal 6 maanden duurt. Het meest logische alternatief voor deze werkwijze is vastleggen van macroscopisch onderzoek middels spraakherkenning. Literatuur onderzoek laat zien dat binnen de ziekenhuis wereld is het gebruik van spraakherkenning binnen de afdelingen radiologie en pathologie al jaren een ingeburgerd fenomeen is. (http://www.chipsoft.nl/mediair/archief/022006/spraakherkenning.htm). Veelal wordt er gewerkt met vrije teksten die in een gedefinieerd sjabloon verwerkt worden. Binnen GD is voor microscopisch onderzoek ook spraakherkenning beschikbaar. Geciteerde tekst wordt rechtstreeks in LIMS verwerkt. Van de acht pathologen maken er echter maar twee pathologen structureel gebruik van deze tool. Grootste belemmering is de werkzaamheid van het systeem. De huidige werkwijze voor de macroscopische bevindingen zorgt voor een uniforme berichtgeving van deze bevindingen. Patholoog 2 gaf aan dat gebonden zijn aan deze coderingen het niet mogelijk maakt nuancering aan te brengen in de bevindingen. (zie bijlage 7) Bij het gebruik van spraakherkenning zal dit wel mogelijk zijn. Spraakherkenning vraagt extra inspanning van de pathologen. Het macroscopisch onderzoek zal protocollair en met uniforme nomenclatuur afgehandeld moeten worden. Bij beide pathologen was er geen sprake van onwil tegen het gebruik van spraakherkenning, maar men was wel sceptisch. Naast de zorgen om de werkzaamheid, gaven de pathologen aan dat spraakherkenning in de zaal teveel tijd zou kosten. Bij een groot volume aan secties zou het werk dan niet binnen de gestelde tijden af komen. Beide medewerkers van de pathologie administratie gaven los van elkaar wel aan dat het wegvallen van dit onderdeel, het samplen en aanvragen van vervolgonderzoeken door een persoon uitgevoerd zou kunnen worden. (Zie bijlage 6) Dit draagt bij aan de kostenreductie doelstelling uit de meerjarenvisie. Hoofdstuk 4.2: Vervolgonderzoeken Het tweede onderdeel binnen dit proces is het aanvragen van vervolgonderzoeken. Dit onderdeel loopt parallel aan het eerste onderdeel. Tijdens de macroscopie benoemd de patholoog ook de vervolgonderzoeken. De medewerker van de pathologie administratie vraagt deze vervolgens in LIMS aan. Concrete verbeteringen voor dit onderdeel lastig in beeld te brengen. Uit het interview met de analist business ICT ontwikkeling (bijlage 4) als de procesflowmanager (bijlage 3) blijkt dat juist dit onderdeel nog nader onderzocht moet worden. Postmortaal onderzoekt wijkt af van de principes die voor de overige disciplines wel toepasbaar zijn. Het eerste principe stelt dat de order van te voren vastligt. Tijdens het uitvoeren van een sectie worden vervolgonderzoeken aangevraagd, die zijn niet van te voren vast te leggen. Vervolgonderzoeken worden nu rechtstreeks in LIMS gezet. In het nieuwe proces wordt een order (digitaal) aangemaakt. Als deze order de vereiste criteria voldoet, wordt deze goedgekeurd en aan AX aangeboden. AX stuurt de overige processen, waaronder LIMS, aan. Het tweede principe is dat de factuur naar de klant gaat. Omdat sectie onderzoek gesubsidieerd wordt heeft XXX op dit onderdeel met twee klanten te maken. Een wenselijk scenario voor de medewerker van de pathologie administratie is dat er gewerkt wordt met touchscreens met een soort kassa menu. Hierbij is het voor deze medewerker niet relevant of het rechtstreeks in LIMS gaat of dat het via de digitale inschrijfmodule moet gebeuren. 14

16 Hoofdstuk 4.3: Identificatie Het derde onderdeel in dit proces is het identificeren van de samples. Op het moment dat er een vervolgonderzoek wordt aangevraagd, wordt er een sticker gegenereerd. (zie afbeelding 3) Afbeelding 3: Voorbeeld afbeelding identificatie sticker. De sticker bevat het unieke inzendnummer en een barcode. Het sample is een opdracht voor andere afdelingen binnen het laboratorium. Met het huidige LIMS versie, unilab 6.1, is het echter niet mogelijk de barcode functioneel te gebruiken. De benodigde informatie kan niet aan de barcode gekoppeld worden.(zie bijlage 5) Om die reden wordt er informatie handmatig bijgeschreven op de stickers. Ook in de toekomstige situatie zal er nog steeds een sticker gegenereerd worden ter identificatie van het sample. Als dit in lijn ligt met de rest van het laboratorium, zoals beschreven in het interview met de business analist ICT ontwikkeling, zal er niet meer op de stickers geschreven hoeven worden. De pathologen geven aan eigenlijk nooit te hoeven wachten op de medewerkers van de administratie in het huidige proces. Het oplossen van dit punt levert dus niet zozeer tijdswinst op voor het proces in zijn geheel, maar vereenvoudigd wel de werkzaamheden van de administratief medewerkers. Voor een eventuele toekomstige situatie met spraakherkenning is dit dan wel essentieel. HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN In dit hoofdstuk zal naar aanleiding van de analyse de conclusie op de hoofdvraag getrokken worden. Tevens zullen enkele aanbevelingen beschreven worden Hoofdstuk 5.1: Conclusie Kan, tijdens het uitvoeren van postmortaal onderzoek, het sub-proces uitvoeren secties verbeterd worden?. Op basis van de analyse valt te concluderen dat voor dit sub-proces mogelijkheden tot verbetering zijn. Hierbij spelen echter verschillende afhankelijkheden. Er liggen nog complexe vraagstukken m.b.t. implementatie van digitaal inschrijven, order regie via AX en LIMS, unilab 6.4, op het proces postmortaal onderzoek. De keuze om geen grote veranderingen door te voeren in LIMS Unilab 6.1 (zie bijlage 5) betekent dat het schrijven op stickers niet op korte termijn uit het werkproces gehaald kan worden. De tweede mogelijkheid tot verbetering in het sub-proces uitvoeren sectie is het gebruik van spraakherkenning. Hierbij is XXX afhankelijk van de bereidheid van de pathologen, maar ook van de techniek. Het op korte termijn introduceren van spraakherkenning vraagt ook weer om een aanpassing in unilab 6.1. Het huidige veld voor macroscopische bevindingen moet dan omgezet worden naar een tekstveld. 15

17 Geconcludeerd kan worden dat er op korte termijn geen verbeteringen mogelijk zijn op het subproces uitvoeren sectie, maar deze verbeteringen wel mogelijk zijn na de uitrol van de veranderingen voortkomend uit het BIP-programma. Om spraakherkenning toe te passen moet in unilab 6.4 het veld macroscopische bevindingen als tekstveld ingericht worden. Hoofdstuk 5.2: Aanbevelingen Ik zou XXX adviseren het proces postmortaal onderzoek kwantitatief te laten analyseren. De huidige analyse betrof het kwalitatieve onderzoek van het sub-proces uitvoeren sectie. Op basis van de ontwikkelingen binnen GD en de gesprekken met de medewerkers van de pathologie administratie lijkt er wel degelijk kostenbesparing mogelijk is. Het toekomstige werkproces is redelijk tot in detail bekend. Uitgangspunt voor elke discipline binnen het laboratorium is om het huidige (oude) werkproces hier zoveel mogelijk op in te richten.(g. Lagerweij, persoonlijke communicatie, 18 jul, 2013) Ondanks dat Pathologie complexer is dan de overige disciplines binnen het laboratorium, zal ook hier dit uitgangspunt gelden. Deze kwantitatieve analyse kan aantonen dat er op onderdelen dermate veel winst te halen is, dat dit tot verandering in de BIP-planning kan leiden of eerdere besluiten. Digitaal inschrijven heeft bijvoorbeeld grote impact op het sub-proces aanmelden ophaalopdracht. Bij het observatie onderzoek op dit onderdeel (buiten scope en derhalve niet opgenomen in bijlage 8), is waargenomen dat het telefonisch aannemen van een opdracht minimaal een minuut in beslag neemt. Per opdracht die s avonds op basis van voic ingepland worden schrijft de medewerker 10 minuten tijd. Dit heeft vooral te maken met de onduidelijke voic berichten die soms meerdere keren moet worden afgeluisterd. Als dit terug te brengen is tot alleen maar inplannen van een opdracht voor de medewerker van de ophaaldienst, scheelt dit aanzienlijk in tijd. Tevens geeft een van de medewerkers aan dat in de nieuwe werkwijze meerdere controle stappen uit het huidige proces niet meer van toepassing zijn(zie bijlage 6). Als tweede adviseer ik GD om actiever de spraakherkenning onder de pathologen te stimuleren. In het proces postmortaal onderzoek zijn 3 momenten waar spraakherkenning gebruikt kan worden. Allereerst bij het macroscopisch onderzoek, maar dit is technisch niet mogelijk op dit moment. Het tweede moment is het microscopisch onderzoek en het derde moment is de eindconclusie. Deze twee momenten zijn niet aan codes gebonden, maar worden middels vrije tekst ingevuld. Slechts een van de acht pathologen werkt op dit moment met spraakherkenning. Een tweede patholoog wil er mee werken, maar loopt tegen technische problemen op. Spraakherkenning tijdens uitvoeren van sectie is pas op lange termijn nodig. Hoewel in het interview met de pathologen geen onwil werd getoond, moet er wel weerstand worden overwonnen. In het exitstem-loyaliteit-verwaarlozingskader zou ik de reactie van de pathologen als loyaliteitsreactie benoemen. De pathologen zullen dit onderdeel niet actief oppakken, maar zich wel constructief gedragen en vertrouwen dat het management doet wat nodig is. (Robbins, 2012, p41 ) De attitude ten opzichte van spraakherkenning is negatief. Figuur 2 laat de mogelijke opbouw van deze attitude zien (Robbins, 2012, p29) Figuur2 : De componenten van een attitude Cognitief = Evaluatie Ik zie dat mijn collega problemen heeft met spraakherkenning. Spraakherkenning werkt niet Affectief = gevoel Ik heb een hekel aan spraakherkenning Negatieve attitude ten aanzien van spraakherkenning Gedrag = actie Ik ga spraakherkenning niet gebruiken 16

18 De pathologen als groep hebben een sterke machtspositie. GD zal aantoonbaar moeten maken dat de performance van het spraakherkenningssysteem goed is, maar ook wat de meerwaarde is in het proces. Een tweede affect wat namelijk heerst onder de pathologen is dat spraakherkenning meer werk, dus dure tijd ten opzichte van medewerkers pathologie administratie, gaat kosten. Door uitvoer van het eerste advies, kwantificeren van alle stappen in het postmortaal onderzoek, kan dit bevestigd dan wel ontkracht worden. Kurt Lewin redeneerde dat succesvolle veranderingen in organisatie in drie stappen moet verlopen: de status quo ontdooien, beweging naar de gewenste eindtoestand en opnieuw bevriezen (consolideren) van de nieuwe verandering om die permanent te maken Ontdooien van de status quo kan gerealiseerd worden door de drijvende krachten, die verandering bevorderen, te intensiveren en belemmerende krachten, die verandering verhinderen, af te zwakken. Een combinatie van deze benaderingen is ook mogelijk..( Robbins, 2012, p 415) Als de drijvende- en belemmerende krachten in beeld zijn gebracht zou het veranderingsinstrument Educatie en communicatie (Robbins, 2012, p413) ingezet kunnen worden. Door met de pathologen te communiceren en hun de logica van de veranderingen in te laten zien kan de weerstand verminderd worden. Communicatie bestrijd de gevolgen van verkeerde informatie en slechte communicatie. Het verkrijgen van alle feiten en ophelderen van alle mogelijke misverstanden moet de weerstand verlagen. Daarnaast kan communicatie de noodzaak, als deze op de juiste manier verpakt wordt, helpen overbrengen en de kans op verandering vergroten. Lukt het XXX om de pathologen op korte termijn spraakherkenning te laten gebruiken op de onderdelen microscopisch onderzoek en eindconclusie, dan zal deze situatie geconsolideerd moeten worden. Tenzij deze laatste consolidatiestap wordt ondernomen, is de kans levensgroot dat de verandering van korte duur is en zullen medewerkers proberen het voorgaande evenwicht te herstellen. (Robbins, 2012, p416) De overstap naar spraakherkenning tijdens uitvoeren sectie zal, vanuit deze status quo, dan eenvoudig kunnen verlopen. HOOFDSTUK 6: IMPLEMENTATIEPLAN In dit hoofdstuk zal op hoofdlijnen een implementatieplan worden beschreven voor de adviezen kwantificeren Postmortaal onderzoek, en stimuleren spraakherkenning Hoofdstuk 6.1: Kwantificeren Postmortaal onderzoek Bij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker cijfermatig (ofwel nummerieke) gegevens. (Verhoeven, 2011, p115) Het huidige werkproces is op te delen in onderdelen, die meetbaar zijn. Dit moet zo gedetailleerd mogelijk gebeuren. Het nieuwe werkproces, dat onder andere digitaal inschrijven en orderregie via AX bevat, eruit komt te zien voor de overige disciplines binnen het laboratorium. Door deze twee processen vervolgens te vergelijken kan er inzichtelijk gemaakt worden waar tijdsverschillen ontstaan en wat daar de eventuele impact van kan zijn. Tabel 1: Stappenplan kwantificeren Postmortaal onderzoek, inclusief kosten Actie Wie Tijd(h) Datum Opdelen werkproces in Teamleider, medewerker 1 Week 30 onderdelen pathologieadministratie, Patholoog 1 1 Tijd meten onderdelen Teamleider 20 Week 30 Analyseren werkprocessen Teamleider, Groepshoofd 2 Week 31 (huidig vs. Toekomstig) Pathologie 2 Impact/advies rapport schrijven Teamleider 3 Week 31 17

19 Hoofdstuk 6.2: Stimuleren Spraakherkenning Indien het adviesrapport positief concludeert over de implementatie van spraakherkenning in het proces, is het zaak om op korte termijn de leverancier uit te nodigen. Er moet uitgezocht worden waarom een patholoog zonder problemen er mee kan werken en een ander niet. Dit is een belemmerende kracht die weggenomen moet worden, om de verandering te kunnen realiseren. Vervolgens zullen andere drijvende- en belemmerende krachten moeten worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie zou naast het management, met de patholoog die al werkt met spraakherkenning, dus drijvende kracht is uitgevoerd moeten worden. Vervolgens zal een overleg met de hele groep moeten plaatsvinden waarbij XXX het instrument Communicatie en educatie toepast om de weerstand te verminderen. Tabel 2: Stappenplan Introduceren spraakherkenning Actie Wie Tijd(h) Kosten ( ) Uitnodigen leverancier + onderzoeken oorzaak Groepshoofd Pathologie 2 (optimalisatie performance) Patholoog 4 Leverancier Inventarisatie drijvende- en belemmerende krachten Sessie met pathologen Toepassen veranderingsinstrument : Communicatie en educatie. Technische ondersteuning tijdens Patholoog Groepshoofd Pathologie Hoofd laboratorium Groepshoofd Pathologie Pathologen(8x) Beheerder implementatie spraakherkenning Eventuele kosten - Nieuwe computers - Nieuwe headsets - Licenties Datum Week 32 Week 33 Week continue Week 33 HOOFDSTUK 7: BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT Kwalitatief onderzoek heeft altijd veel kritiek te verduren als het gaat om de kwaliteit van de resultaten. Volgens de critici is kwalitatief onderzoek niet betrouwbaar en dus niet valide(verhoeven, 2011, p317) Betrouwbaarheid is moeilijk na te gaan om dat niet aan de herhaalbaarheidseis wordt voldaan. Betrouwbaarheid, vervolgens, is een voorwaarde voor het bepalen van de validiteit van onderzoek. Kwaliteit van onderzoek wordt naast betrouwbaarheid en validiteit mede bepaald door bruikbaarheid. Onderzoeksresultaten van deze opdracht worden gebruikt om bij te dragen aan het beleid. Dit wordt ook wel instrumentele bruikbaarheid genoemd. (Verhoeven, 2011, p201). Tijdens het onderzoek is opdrachtgever nauw betrokken geweest. Op die manier is het onderzoek toegesneden op de situatie. De nauwe samenwerking zorgt daarmee niet alleen voor bruikbaarheid van de resultaten, maar zorgt er ook voor dat de betrouwbaarheid van de resultaten en in het verlengde hiervan de validiteit voor de opdrachtgever voldoende zijn. Betrouwbaarheid is ook nagestreefd middels standaardisering(verhoeven, 2011, p195) door bij de direct betrokkenen, per onderverdeling, dezelfde vragen voor te leggen. Betrouwbaarheid had verder verhoogd kunnen worden door alle 5 medewerkers van de pathologie administratie en alle 8 pathologen te interviewen. 18

20 LITERATUURLIJST Boeken: Eppink, J. & Melker G-J. & Tack P. (2011). Bouwstenen van Management en Organisatie. Hilversum: Concept Uitgeefgroep. Robbins, S. P. & Judge T.A. (2011). Gedrag in organisaties. Amsterdam: Pearson Benelux bv. Scheers, G. J. (2012). Modern Marketingmangement. Hilversum: Concept Uitgeefgroep. Schouten, E (2012). Projectmatig werken in de praktijk. Hilversum: Concept Uitgeefgroep. Verhoeven, N (2011). Wat is onderzoek. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Bronnen: XXX (2012). Meerjarenvisie , XXX mei 2012 versie 0.4 XXX. Corporate Brochure: Vertrouwd, gezond en duurzaam. Geraadpleegd via INTERNETADRDES 19

21 Bijlage 1: Processchema Postmortaal onderzoek Bestand is opgeslagen op H:\Mijndoc\Management\persoonlijk en als los PDF-bestand geupload met de titel: Bijlage 1: Processchema Postmortaal onderzoek. 20

22 Bijlage 2: Organigram XXXen Operations 21

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Kostenreductie Laboratorium

Kostenreductie Laboratorium Kostenreductie Laboratorium Communicatieplan omtrent 25% kostenreductie binnen het laboratorium van C. Hermelink 294052 17-Jan-2014 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Management Module Bedrijfscommunicatie Dhr.

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Bepalende factoren voor Constructieve veiligheid

Bepalende factoren voor Constructieve veiligheid Bepalende factoren voor Constructieve veiligheid Projectvoorstel Projectleider: ir. K.C. Terwel Delft, 19 december 2012 Aan: Bouwend Nederland VNConstructeurs NLingenieurs Samenvatting Constructieve veiligheid

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 2010)

Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 2010) Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 010) Ilya Zitter & Aimée Hoeve Versie 5 oktober 010 Vooraf Vertrekpunt voor de monitor & audit van de

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

sociaalculturele factoren DESTEP DEPEST politiekjuridische factoren

sociaalculturele factoren DESTEP DEPEST politiekjuridische factoren Programma Terugblikken op de tweede bijeenkomst Macro-analyse: DESTEP Meso-analyse: vijfkrachtenmodel Externe omgeving: model Wissema Leerstijlen Begeleidingsstijlen Managementstijlen Intervisie demografische

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting S a m e n v a t t i n g 149 Samenvatting 150 S a m e n v a t t i n g Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMOgespreksprotocol, gebruikt binnen het programma

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

P7 4D voortgangsregistratie

P7 4D voortgangsregistratie Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK Inleiding In de beroepspraktijk zal het geregeld voorkomen dat u een beslissing moet nemen ( moet ik dit nu wel of niet doen? ) of dat u inzicht moet krijgen

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2)

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Platformen in praktijk

Platformen in praktijk Platformen in praktijk 30 mei 2012 Ruud Coppens Hoofd Informatisering & Automatisering Agenda Over SDW Uitgangspunten organisatie I&A Strategie & Dilemma s Urenregistratie MIC Meldingen KMS OVER SDW Organisatie

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Een beeld vormen en in kaart brengen van de autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG Bijlage 5d Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie