5.4.3 EFFECTBEOORDELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.4.3 EFFECTBEOORDELING"

Transcriptie

1 Erratum passende beoordeling Windplan Wieringermeer, december 0 Aanleiding In de Passende Beoordeling Windplan Wieringermeer zijn onverhoopt enige fouten geslopen in paragraaf 5.4. Effectbeoordeling. Het gaat daarbij om een niet consequent aangegeven aantal (moet zijn: per dag) en een verkeerd aangegeven flu voor Kleine zwanen in tabel 5.6 bij het boogspantmodel (moet zijn: 0%). Het potentieel aantal in tabel 5.6 is tenminste een factor 0 te laag op basis van een correcte berekening. Op grond hiervan is hieronder een nieuwe versie van deze paragraaf opgenomen. Hiermee zijn genoemde fouten hersteld EFFECTBEOORDELING Methode Het aantal vogels dat met een windturbine in aanvaring komt, wordt bepaald door de kans dat een vogel met een turbine in aanvaring komt en het aantal vogels dat langs de turbines vliegt (de flu). Hoe groter de aanvaringskans en hoe groter het aantal vogels dat passeert, hoe groter het aantal te verwachten. De aanvaringskans is het aandeel van de vogels dat gegeven het aanbod aan vogels door het rotorvlak, slachtoffer wordt. Er is bij de berekeningen vanuit gegaan, dat de vogels per dag de lijnopstellingen zullen passeren: s morgens komen ze het gebied in en s avonds verlaten ze het gebied. De berekening van het aantal te verwachten per soort per model per jaar vindt plaats in stappen: Flu per slaaptrek = gemiddeld aantal Wieringermeer % flu. Aantal te verwachten = aanvaringskans flu per slaaptrek aantal dagen aanwezig. Uitgangspunten voor de aangegeven factoren: Gemiddeld aantal Wieringermeer: zie bijlage. Aanvaringskans: vanwege de grote variatie in aanwezigheid in het gebied, fluen door de geplande turbines en het geringe aantal met zekerheid vastgestelde, is het niet verantwoord onderscheid te maken in aanvaringskansen tussen zwanen en ganzen. Fijn et al. (007) stellen de aanvaringskans in de Wieringermeer op 0-0,0% (ofwel maimaal op de 0.000). Aantal dagen aanwezig: het aantal dagen dat de vogels per jaar aanwezig zijn is gemiddeld 00. Hierna wordt de flu per slaaptrek besproken en vindt de berekening van het aantal te verwachten plaats. Deze etra sterfte wordt vervolgens vergeleken met de zgn. %-norm voor additionele sterfte. De %-norm is geen significantie-drempel, waarboven per definitie en op voorhand sprake is van een significant negatief effect. Het overschrijden van de %-norm wordt gehanteerd als alarmbel, waarboven het effect dat optreedt nader moet worden geïnterpreteerd. Bij een additionele sterfte van minder dan % van de natuurlijke sterfte is er in het geheel geen effect merkbaar op de populatie. Flu per slaaptrek Voor de flubepaling worden alleen die vogels in aanmerking genomen, die de turbines passeren. De afzonderlijke lijnopstellingen per model zijn genummerd (figuur 5.4). In tabel

2 5.5 is aangegeven, in hoeverre deze lijnopstellingen op vliegroutes liggen van de betreffende soorten. Figuur 5.4 Nummering lijnopstellingen per model t.b.v. berekening flu Boemerang Tabel 5.5 Ligging lijnopstellingen (nummers zie figuur 5.4) op vliegroutes Brandgans Grauwe gans Kleine zwaan Kolgans Lepelaar Rotgans Toendrarietgans Polderrand 4 Boogspant

3 Het seizoensgemiddelde (maimaal effect) is verdeeld over de afzonderlijke delen van de Wieringermeer ten opzichte van Waddenzee en IJsselmeer en de lijnopstellingen. Het betreft hier schattingen, omdat de eacte verdeling niet bekend is. Aantal te verwachten In tabel 5.6 is de berekening van het aantal te verwachten op basis van de voorgaande beschrijving aan de hand van de kaartjes met waarnemingen van VWG Wierhaven op puntlocaties gemaakt (gem. aantal %flu 0,000). Tabel 5.6 Berekening potentieel aantal Soort Polderrandmodel Boemerangmodel Boogpsantmodel per model Gem. aantal Wieringermeer % flu % flu % flu Brandgans 5 00% 00,06 0% 00 0, 5% 00 0,5 Grauwe gans 4,5 75% 00 64,69 5% 00 4, 0% 00 8,6 Kleine zwaan 0 50% 00,0 75% 00,45 0% 00 4,46 Kolgans 05,5 75% 00 5, 5% 00 5,08 5% 00,0 Lepelaar 5,6 5% 00 0,75 0% 00,5 0% 00,0 Rotgans 65,5 00% 00, 0% 00 0,00 0% 00 0,00 Toendrarietgans 59 70% 00 0% 00 9,7 0% 00 0,46 Het aantal geschatte ligt in de meeste gevallen hoger bij model Polderrand, dan bij model Boemerang. Dit komt omdat veel vogels vanuit het IJsselmeer (op basis van de puntlocaties) nog voor de lijnopstelling van model Boemerang foerageren en deze lijnopstelling dus niet hoeven te passeren. Het aantal bij Grauwe gans en Toendrarietgans is daarbij relatief het grootst. Vergelijking met % mortaliteitsnorm De %-norm voor additionele sterfte (%-mortaliteitsnorm) is een door de Raad van State geaccepteerde werkwijze om om te gaan met het mogelijke onbedoeld veroorzaken van sterfte door windturbines. Per vogelsoort wordt de gemiddelde jaarlijkse sterfte bepaald voor het betreffende gebied: % mortaliteitsnorm = jaarlijkse sterfte draagkracht Natura 000-gebied 0,0 De jaarlijkse sterfte is gebaseerd op de soortspecifieke data op met betrekking tot de jaarlijkse overleving. Voor IJsselmeer en Waddenzee is de aldus berekende %-mortaliteitsnorm weergegeven in tabel 5.7. Tabel 5.7 Berekening % mortaliteitsnorm op basis van jaarlijkse sterfte (www.bto.org) en draagkracht (instandhoudingsdoelstelling) per Natura 000-gebied Soort IJsselmeer Waddenzee Jaarlijkse sterfte Draagkracht % mortaliteitsnorm Draagkracht %-mortaliteitsnorm Brandgans 0,09 600, , Grauwe gans 0, , ,90 Kleine zwaan 0,78 600,85 600,85 Kolgans 0, ,44 Lepelaar Onbekend Rotgans 0, ,40 Toendrarietgans 0, , ,80

4 In tabel 5.8 zijn de slachtofferaantallen (tabel 5.6) vergeleken met de %-mortaliteitsnormen Indien er minder dan % additionele sterfte optreedt, is er geen significant negatief effect. Wanneer er wel een overschrijding plaatsvindt, dan kan een nadere analyse noodzakelijk zijn om de relatie nader te onderzoeken ( alarmbel ). Tabel 5.8 Slachtofferaantallen vergeleken met %-mortaliteitsnorm. Als de berekende sterfte hoger ligt dan de %-norm, is dit aangegeven met een rode markering ( alarmbel ). In de beide laatste kolommen is aangegeven bij welke modellen de berekende sterfte boven de %-norm komt. % IJsselmeer % Waddenzee Polderramd Boemerang boogpant Overschrijding IJsselmeer Overschrijding Waddenzee Brandgans,85,,06 0, 0,5 Geen Geen Grauwe gans 0,99,90 64,69 4, 8,6 Alle P Kleine zwaan,85,85,0,45 4,46 Alle Alle Kolgans 5,44 5, 5,08,0 Geen Geen Lepelaar 0,75,5,0?? Rotgans 6,40, 0,00 0,00 Geen Geen Toendrarietgans 40,80 40,80 9,7 0,46 P+Boe P+Boe In tabel 5.8 zijn alarmbellen aangegeven voor drie soorten: grauwe gans, kleine zwaan en toendrarietgans. Voor het boogspantmodel (voorkeursmodel) gaat het alleen om grauwe gans en kleine zwaan. Voor deze twee soorten is een nadere analyse vereist (op de beide andere modellen wordt hier niet verder in gegaan). Grauwe gans Bij de grauwe gans is sprake van een zeer sterk toenemende landelijke populatie, die (landelijk en voor de afzonderlijke Natura 000-gebieden) ver boven de instandhoudingsdoelstelling ligt. De sterfte als gevolg van mogelijke aanvaringen met de te plaatsen windturbines in de Wieringermeer neemt waarschijnlijk iets toe, maar dit effect kan in relatie tot de populatie en de instandhoudingsdoelstelling voor de soort, nooit significant negatief zijn. Kleine zwaan Voor de kleine zwaan ligt dit genuanceerder. De staat van instandhouding wordt beoordeeld als matig ongunstig, vanwege een duidelijke afname van de populatie in de afgelopen jaren en een onzeker toekomstperspectief. Het berekende aantal voor de kleine zwaan bedraagt 4,46 per jaar. Dit aantal is in de tabellen 5.6 en 5.8 echter zowel gehanteerd voor het IJsselmeer als voor de Waddenzee. Dit houdt feitelijk een dubbeltelling in. Het berekende aantal van 4,46 per jaar betreft het maimale aantal op soortniveau en niet zowel 4,46 op de populatie van het IJsselmeer en daarnaast ook nog 4,46 op de populatie van de Waddenzee (welke vogels feitelijk ook nog eens deel uitmaken van dezelfde populatie). Op grond van de gemaakte aannames dient 60% toegerekend te worden aan de populatie van het IJsselmeer (,68) en 40% aan de populatie van de Waddenzee (,78). Beide aantallen liggen beneden de gehanteerde %-norm voor IJsselmeer en Waddenzee. Voor de kleine zwaan is daarom geen sprake van een significant negatief effect. Overigens is op alle in deze paragraaf genoemde soorten wel sprake van een negatief effect van model boogspant, behalve op de rotgans. Aangezien het lager ligt dan de gehanteerde

5 %, is er geen effect op populatieniveau, alleen een effect op individueel niveau. Het effect is niet significant.

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting EEN WINDPLAN VOOR DE GEMEENTE WIERINGERMEER Inleiding Met de Startnotitie Windplan Wieringermeer (28 mei 2009) gaf de gemeenteraad het startschot voor een windplan dat invulling geeft aan

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING OP HOOFDLIJNEN PLANMER WINDENERGIE GOEREE-OVERFLAKKEE. Provincie Zuid-Holland. Eindconcept. 7013039 1 november 2013

PASSENDE BEOORDELING OP HOOFDLIJNEN PLANMER WINDENERGIE GOEREE-OVERFLAKKEE. Provincie Zuid-Holland. Eindconcept. 7013039 1 november 2013 7013039 1 november 2013 PASSENDE BEOORDELING OP HOOFDLIJNEN PLANMER WINDENERGIE GOEREE-OVERFLAKKEE Provincie Zuid-Holland Eindconcept Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550

Nadere informatie

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 29 oktober 2010 Effectbepaling ganzengebied Oosteinde 56-58 en Westeinde 76 te Nieuwleusen 1.1 Inleiding In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden

Nadere informatie

Windplan Wieringermeer

Windplan Wieringermeer Windplan Wieringermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 juni 2011 / rapportnummer 2380 67 1. Oordeel over het MER De gemeente Wieringermeer heeft het voornemen om een thematische structuurvisie

Nadere informatie

Passende beoordeling. Structuurvisie Windenergie op Land. Ministerie van Infrastructuur en Ruimte

Passende beoordeling. Structuurvisie Windenergie op Land. Ministerie van Infrastructuur en Ruimte Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op Land Ministerie van Infrastructuur en Ruimte November 2013 Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op Land dossier : BA8257 registratienummer

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: +31 65 46 80 79 5 / email: hanneke.oudega@tauw.nl) Datum 21 februari 2012 Kenmerk N002-4798963OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 24 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-014970 gemeente Oude IJsselstreek Activiteit :

Nadere informatie

BEREKENING KINDERALIMENTATIE

BEREKENING KINDERALIMENTATIE BEREKENING KINDERALIMENTATIE In Aliment 2016 worden de kinderen waarvoor betrokkene onderhoudsplichtig is individueel benaderd. De kinderen worden dus niet, zoals het uitgangspunt van het Tremarapport

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen

Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en Moerassen Status: Vogelrichtlijn Site code: NL9802054 Beschermd natuurmonument: Oostvaardersplassen

Nadere informatie

Analyse ruimtelijke mogelijkheden

Analyse ruimtelijke mogelijkheden Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk deel van zoekgebied Provincie Drenthe Opdrachtgever Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk

Nadere informatie

Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen

Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen Adviesnummer: INBO.A.3410 Datum advisering: 15 maart

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Aan het Inspraakpunt Natura 2000 t.a.v. gebied 79 (Lepelaarplassen) Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Almere, 15 februari

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

Betreft: Visie Vogelwerkgroep Arnhem e.o. op windmolenplannen Kleefse Waard / Koningspleij

Betreft: Visie Vogelwerkgroep Arnhem e.o. op windmolenplannen Kleefse Waard / Koningspleij Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken p.a. secretariaat Rozendaalselaan 69a, 6881 LB Velp Arnhem, 12 januari 2015 Gemeente Arnhem t.a.v. de gemeenteraad Postbus 99 6800 AB Arnhem Betreft: Visie Vogelwerkgroep

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

uw aanvraag om een vergunning voor de Natuurbeschermingswet

uw aanvraag om een vergunning voor de Natuurbeschermingswet Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Millennium BV t.a.v. de heer A. Weever Postbus

Nadere informatie

NATURA 2000 IN NIEUWKOOP

NATURA 2000 IN NIEUWKOOP 1 NATURA 2000 IN NIEUWKOOP Gebiedsanalyse Aanvulling en wijziging van gegevens in verband met de publicatie van het Ontwerpbesluit INCAconsult 16 september 2008 2 Aanvulling en wijziging van gegevens in

Nadere informatie

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS projectnr. 249939 rev. 00 13 augustus 2012 auteur ir. M. Korthorst Opdrachtgever Blauwhoed Eurowoningen B.V. Piet Heinkade 201 1019 HC Amsterdam datum vrijgave beschrijving revisie 0.0 goedkeuring Vrijgave

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN DICHTSTEBOLSTAPELING EN SCHAAKBORDOPSTELLING In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat voor de parken aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk ook

Nadere informatie

Passende beoordeling. Structuurvisie Windenergie op Land. Ministerie van Infrastructuur en Ruimte

Passende beoordeling. Structuurvisie Windenergie op Land. Ministerie van Infrastructuur en Ruimte Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op Land Ministerie van Infrastructuur en Ruimte maart 2013 Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op Land dossier : BA8257 registratienummer : LW-AF20130352

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 21 december 2011 Onderwerp: Betaalgedrag gemeente Heusden Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie

Nadere informatie

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam 29 juni 2015 Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, VolendamVolendam Verantwoording Titel Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

Overzicht en korte beschrijving van beschikbare collision rate models

Overzicht en korte beschrijving van beschikbare collision rate models Overzicht en korte beschrijving van beschikbare collision rate models Notitie Bureau Waardenburg d.d. 27 februari 2014 Auteur: Jonne Kleijheeg In opdracht van: Rijkswaterstaat, Martine Graafland In de

Nadere informatie

de raad van de gemeente kampen de vereniging Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta, gevestigd te kampen, appellante,

de raad van de gemeente kampen de vereniging Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta, gevestigd te kampen, appellante, Print deze uitspraak pagina 1 van 7 Uitspraken ZAAKNUMMER 201104233/1/R1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 5 oktober 2011 TEGEN de raad van de gemeente kampen PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Marrum, gemeente Ferwerderadiel, op broed- en trekvogels

Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Marrum, gemeente Ferwerderadiel, op broed- en trekvogels Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Marrum, gemeente Ferwerderadiel, op broed- en trekvogels 3. Analyse van vogeltellingen Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw

Nadere informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg Windpark Nieuwe Waterweg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 april 2014 / rapportnummer 2649 60 1. Oordeel over het MER De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark

Nadere informatie

Ecologische verkenning Windplan Goeree- Overflakkee

Ecologische verkenning Windplan Goeree- Overflakkee Ecologische verkenning Windplan Goeree- Overflakkee Mogelijke effecten en kennisleemtes ten aanzien van vogels en vleermuizen R.G. Verbeek C. Heunks K.D. van Straalen M. van der Valk Ecologische verkenning

Nadere informatie

10 Wettelijke toetsingskaders natuur

10 Wettelijke toetsingskaders natuur MER Windpark Bouwdokken 133 10 Wettelijke toetsingskaders natuur 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de effecten op de natuur, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, getoetst aan het beleid en

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. 'erbeek. mr. drs T. van der Wal. Geacht College,

PROVINCIE FLEVOLAND. 'erbeek. mr. drs T. van der Wal. Geacht College, PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Vogels en Vleermuizen

Vogels en Vleermuizen Vogels en Vleermuizen bij windenergieprojecten Informatiebijeenkomst Nijverdal 24 mei 2016 Niels Jeurink Onderwerpen Natuurbescherming in Nederland in een notendop Windmolens en natuurbescherming Het bepalen

Nadere informatie

Effecten op zwanen en ganzen van het ECN windturbine testpark in de Wieringermeer

Effecten op zwanen en ganzen van het ECN windturbine testpark in de Wieringermeer Effecten op zwanen en ganzen van het ECN windturbine testpark in de Wieringermeer Aanvaringsrisico s en verstoring van foeragerende vogels R.C. Fijn K.L. Krijgsveld H.A.M. Prinsen W. Tijsen S. Dirksen

Nadere informatie

Omgevingsflits nr. 36 5 maart 2015

Omgevingsflits nr. 36 5 maart 2015 Omgevingsflits nr. 36 5 maart 2015 Wabo Geen zienswijze, te laat beroep, gelet op onjuiste kennisgeving van het besluit toch ontvankelijk In de uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2015, nr. 201403328/1/A1

Nadere informatie

Effectenbeoordeling heiwerkzaamheden

Effectenbeoordeling heiwerkzaamheden Effectenbeoordeling heiwerkzaamheden Steupel te Reeuwijk-Brug Watersnip-rapport 11A027 Colofon Titel Effectenbeoordeling heiwerkzaamheden Subtitel Steupel te Reeuwijk-Brug Status rapport Eindrapportage

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Wijziging Landschappelijke beoordeling Windpark Dankzij de Dijken Arnhem,

Nadere informatie

Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland

Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland 1 Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland Opdrachtgever Referentie Provincie Noord-Holland Bruinzeel L.W. & R.M.G van der Hut 2015.

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar Notitie Contactpersoon Marike Aalbers en Elles van Drunen Datum 12 juni 2014 Kenmerk N005-1222424XMA-baw-V02-NL Aanleiding Voor het terrein aan de Spoorallee te Zevenaar wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING MER WINDPARK DEN TOL

PASSENDE BEOORDELING MER WINDPARK DEN TOL PASSENDE BEOORDELING MER WINDPARK DEN TOL PONDERA CONSULT 19 juni 2013 076222253:C - Definitief B02043.000197.0100 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 4 1.3 Leeswijzer 5 2 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer

Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003056 + NL9802031 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING INTERGEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN LEEK- RODEN

PASSENDE BEOORDELING INTERGEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN LEEK- RODEN PASSENDE BEOORDELING INTERGEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN LEEK- RODEN STUURGROEP ONTWERPOPGAVE LEEK-RODEN -EINDCONCEPT- 30 mei 2008 110623.000348 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoeksgebied 5

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 24 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001656 - gemeente Lingewaard Activiteit : Festival

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 gebied. Verspreidingsinformatie ten behoeve van externe werking

Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 gebied. Verspreidingsinformatie ten behoeve van externe werking Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 Verspreidingsinformatie ten behoeve van externe werking 2 Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 Verspreidingsinformatie ten behoeve

Nadere informatie

Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg. Analyse stikstofgevoeligheid in vijf Natura 2000-gebieden

Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg. Analyse stikstofgevoeligheid in vijf Natura 2000-gebieden Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg Analyse stikstofgevoeligheid in vijf Natura 2000-gebieden Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg Analyse stikstofgevoeligheid

Nadere informatie

Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel

Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel Informatierapport Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Groningen, 2 augustus 2011 74100564-GCS 11-R.52204 Gevoeligheidsanalyse Hotel NH

Nadere informatie

Vogels in Nederland: toelichting op de vogelgegevens per soort, per provincie en per gebied op https://www.sovon.nl/nl/content/vogelinfo

Vogels in Nederland: toelichting op de vogelgegevens per soort, per provincie en per gebied op https://www.sovon.nl/nl/content/vogelinfo Vogels in Nederland: toelichting op de vogelgegevens per soort, per provincie en per gebied op https://www.sovon.nl/nl/content/vogelinfo 1. Algemeen Sovon organiseert samen met haar partners en met behulp

Nadere informatie

: Olterterp, 14 april2016 : 16-l 1453-cl : Zienswijze op ter inzage gelegde stuken m.b.t. Windpark Fryslân

: Olterterp, 14 april2016 : 16-l 1453-cl : Zienswijze op ter inzage gelegde stuken m.b.t. Windpark Fryslân P rov in c ia le v e re n ig in g v o o r n a t u u r b e s c h e r m in g Bureau Energieprojecten Inspraaþunt Windpark Fryslân Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN Van Harinxmaweg 17 Olterterp Postbus 3 9244

Nadere informatie

Notitie Groepsrisico LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Aanpassing wijzigingsbevoegdheid 1

Notitie Groepsrisico LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Aanpassing wijzigingsbevoegdheid 1 AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede risicoanalisten externe veiligheid + risicobeleid & risicocommunicators Notitie Groepsrisico LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Aanpassing wijzigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) (A008) 1. Status: 2. Kenschets. 3. Ecologische vereisten

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) (A008) 1. Status: 2. Kenschets. 3. Ecologische vereisten Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

4. Buienradar:

4. Buienradar: Hoe betrouwbaar zijn de windverwachtingen van de verschillende weersites? Robbert van der Eijk, Groningen juli 2011 Inleiding Voor kanoërs en watersporters in het algemeen is het weer een belangrijke factor

Nadere informatie

Datum: 5 december 2013 Onderwerp: Toetsingsadvies over het MER Structuurvisie windenergie Emmen

Datum: 5 december 2013 Onderwerp: Toetsingsadvies over het MER Structuurvisie windenergie Emmen (ĵĵer Commissie voor de milieueffectrapportage Gemeenteraad Emmen Postbus 30001 7800 RA Emmen uw kenmerk 13427323 uw brief 12 juni 2013 ons kenmerk 2701-94/Lv/jr behandeld door drs. M.P. Laeven doorkiesnummer

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmadirectie Natura 2000 1 PDN/2009-078 Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG

Nadere informatie

HET VOGELRICHTLIJNGEBIED UITERWAARDEN VAN DE NEDERRIJN

HET VOGELRICHTLIJNGEBIED UITERWAARDEN VAN DE NEDERRIJN HET VOGELRICHTLIJNGEBIED UITERWAARDEN VAN DE NEDERRIJN Erik van Winden Het gebied omvat de noordelijke en zuidelijke uiterwaarden langs de Nederrijn, over een lengte van 29 km tussen Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

Windpark Krammer Natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

Windpark Krammer Natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 Windpark Krammer Natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 OPDRACHTGEVER: Windpark Krammer B.V. Kruisland, 29 april 2014 Rapport nummer 2013/15 Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist Brugweg

Nadere informatie

Nordex Windturbine type

Nordex Windturbine type Vergelijking aannames Energie-U, Bosch & van Rijn, BvLW Aannames Energie-U/ Kema/ECN/BvLW Energie U Kema/ECN BvLW Eenheid Nordex Nordex Windturbine type N100 N100 Vermogen 2,5 2,5 2,5 MW Aantal 8 8 8 Totaal

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Dirk Symens Herman Jacobs

Dirk Symens Herman Jacobs Dirk Symens Herman Jacobs INHOUD De regio De soorten De cijfers De terugmeldingen De conclusies De regio 1 2 3 4 5 6 7 8 Wouwse Plantage (Hopmeer) Nieuwmoer-Wuustwezel (Wezelse Hei) Bleeke Heide (Chaam)

Nadere informatie

Natura 2000 Deltawateren

Natura 2000 Deltawateren Veerse Meer juni 2015 Natura 2000 Deltawateren Ontwerpbeheerplan 2015-2021 Foto: Thomas Fasting Colofon Uitgegeven door Informatie Telefoon Uitgevoerd door In samenwerking met Kwaliteitsborging Datum

Nadere informatie

Habitattoets inpassingsplan verbreding N244

Habitattoets inpassingsplan verbreding N244 Habitattoets inpassingsplan verbreding N244 Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 Definitief Provincie Noord-Holland oktober 2013 Habitattoets inpassingsplan verbreding N244 Voortoets

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Coevorderstraatweg. Door: Henk Zwiers

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Coevorderstraatweg. Door: Henk Zwiers Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Coevorderstraatweg Door: Henk Zwiers 27-01-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3 Populatie... 6 3

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze op 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER-procedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport' van juli 2013

Onderwerp: Zienswijze op 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER-procedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport' van juli 2013 Centrum Publieksparticipatie, Voornemen luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH DEN HAAG. Almere, 3 september 2013 Onderwerp: Zienswijze op 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER-procedure

Nadere informatie

PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0

PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0 74101391.006 12-7542 VERTROUWELIJK PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0 Arnhem, 10 januari 2013 Auteur(s) KEMA In opdracht van Eneco auteur : A. Taris beoordeeld : P. Franck 8 blz. 0 bijl. AT goedgekeurd

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA-Buisleidingen Combatcentrum (nieuwe situatie)

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA-Buisleidingen Combatcentrum (nieuwe situatie) Kwantitatieve Risicoanalyse QRA-Buisleidingen Combatcentrum (nieuwe situatie) Door: Henk Zwiers 8 april 2015 RUD Drenthe Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante

Nadere informatie

Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1981). Voor Natura 2000 relevant als broedvogel én als niet-broedvogel.

Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1981). Voor Natura 2000 relevant als broedvogel én als niet-broedvogel. Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. Grote zilverreiger (Egretta

Nadere informatie

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers.

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. VOORJAARSTELLING 2012 TELFORMULIEREN De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. Inventarisatieformulier 6 en 7 kopiëren ten behoeve van de jachthouders in uw WBE. Voorjaarstelling

Nadere informatie

MER/SMB Bloemendalerpolder /KNSF-terrein

MER/SMB Bloemendalerpolder /KNSF-terrein MER/SMB Bloemendalerpolder /KNSF-terrein Bijlagen Provincie Noord-Holland april 2006 Provincie Noord-Holland MER/SMB Bloemendalerpolder/KNSF-terrein Bijlagen dossier W1094-59.001 registratienummer OR-SE20060895

Nadere informatie

Hans Schekkerman, Menno Hornman & Erik van Winden

Hans Schekkerman, Menno Hornman & Erik van Winden Schekkerman et al. Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen T (024) 7 410 410 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2010/11 Sovon-rapport 2012/03

Nadere informatie

Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 december 2015 / projectnummer 2826 1. Voorlopig oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Notitie resultaten Aanvullend onderzoek kleine modderkruiper Plangebied: Wetenschappersbuurt, Schiedam

Notitie resultaten Aanvullend onderzoek kleine modderkruiper Plangebied: Wetenschappersbuurt, Schiedam Notitie resultaten Aanvullend onderzoek kleine modderkruiper Plangebied: Wetenschappersbuurt, Schiedam Aan: Van: Kopie: M. de Visser (Kubiek Ruimtelijke Plannen) F.A. van Meurs (Ecoresult) L. Boon (Ecoresult)

Nadere informatie

Natuureffect plaatsing windturbines Gouweveerpolder

Natuureffect plaatsing windturbines Gouweveerpolder Natuureffect plaatsing windturbines Gouweveerpolder Een update Kruisland, maart 21 Rapport 21/3 Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist Brugweg 6 4756 SM Kruisland 167 533272 henk@natuurbeschermingswet.nl

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 29 januari 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Zuiderzeehaven 2010

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 29 januari 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Zuiderzeehaven 2010 Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 29 januari 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 december 2006 / rapportnummer 1489-118 Gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR HOORN uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

Dirk van der Zwan. (90 jaar)

Dirk van der Zwan. (90 jaar) Dirk van der Zwan (90 jaar) Met het ouder worden nemen de risico s toe maar iedereen is kwetsbaar. Zoals psalm 103 luidt: Gelijk het gras is ons kortstondig leven / Gelijk een bloem, die op het veld verheven

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening sportweg 9 Doetinchem bestaande situatie. Door: Frans Geurts

Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening sportweg 9 Doetinchem bestaande situatie. Door: Frans Geurts Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening sportweg 9 Doetinchem bestaande situatie Door: Frans Geurts Samenvatting Dit betreft een standaard gegenereerd rapport met het programma Carola. Het onderdeel Samenvatting

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn Door: R Polman Samenvatting De Gasunie heeft per brief van mei 2011 aan de gemeente Baarn verzocht na te gaan of sprake is van

Nadere informatie

Natuureffect plaatsing windturbines Kreekrak

Natuureffect plaatsing windturbines Kreekrak Natuureffect plaatsing windturbines Kreekrak Kruisland, oktober 2008 Rapport 2008/7 Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist Brugweg 6 4756 SM Kruisland 0167 533272 henk@habitatrichtlijn.nl Aangesloten bij

Nadere informatie

BIJLAGE H VISUALISATIES

BIJLAGE H VISUALISATIES BIJLAGE H VISUALISATIES INHOUDSOPGAVE H1 H2 H3 H4 VISUALISATIES RAPPORTATGE TU DELFT KUNSTUITINGEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER VIEWSHEDS MER Bijlage H Visualisaties 1 oktober 2009 Definitieve rapportage Visualisaties

Nadere informatie

In onderstaande worden beide commentaren voorzien van een reactie.

In onderstaande worden beide commentaren voorzien van een reactie. Pondera Consult T.a.v. de heer Paul Janssen Welbergweg 49 7556 PE HENGELO Adviesgroep SAVE Tolhuisweg 57 8443 DV HEERENVEEN Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN T (0570) 633 993 F (0570) 633 992 savel@anteagroup.com

Nadere informatie

Opschalen, saneren of vervangen

Opschalen, saneren of vervangen Opschalen, saneren of vervangen Veel te sober ingerichte één op één vervangingsregeling SDE+ 2015 onderzoek Bosch &van Rijn i.o.v. NWEA 1000-1800 MW MEP en oudere turbines Lage energieprijzen -> geen rendabele

Nadere informatie

RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING

RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING Inleiding Aan het werken met radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende toestellen zijn risico s verbonden. Het is bij de wet verplicht om personen

Nadere informatie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie 1. Inleiding Het brutoschuldbegrip is een internationale standaard. Financiële marktpartijen en kredietbeoordelaars maken internationale vergelijkingen op basis

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie