Studiehandleiding ICT en onderwijs ( AY)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding ICT en onderwijs (70220363AY)"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Studiehandleiding ICT en onderwijs ( AY) Bachelorjaar 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 2 Coördinator/uitvoerend docent: dr. Els Kuiper kamer G.1.05A) Amsterdam, januari

2 1. Deelname aan het onderwijs en tentamen Deelname onderwijs/tentamen Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en/of eerste afsluitingsgelegenheid (tentamen) in deze module moet je je binnen de aanmeldingsperiode aanmelden via het Studenteninformatiesysteem (SIS). De aanmeldingsperiode van het eerste semester loopt van 17 juni t/m 01 juli De aanmeldingsperiode van het tweede semester loopt van 02 december t/m 16 december Mocht je problemen hebben bij het aanmelden voor de vakken via SIS neem dan tijdens de aanmeldingsperiode contact op met de onderwijsadministratie via De onderwijsadministratie zoekt dan samen met jou uit wat het probleem is en lost het samen met jou op. Zie voor meer informatie in de A-Z lijst Vak- en tentamenaanmelding en SIS. Let op: na de aanmeldingsperiode kun je je niet meer zelf via SIS voor vakken aanmelden. De aanmelding is dan gesloten. Na de aanmeldingsperiode kun je uitsluitend via de onderwijsadministratie worden aangemeld voor vakken op een vaste na-aanmeldingsdag* onder de volgende voorwaarden: 1. uiterlijk tot en met de eerste week waarin het vak is gestart 2. uitsluitend dan wanneer er nog plaats beschikbaar is 3. én tegen betaling van 70 euro administratiekosten * datum van de na-aanmeldingsdag moet nog worden vastgelegd. Deze datum wordt t.z.t. doorgegeven door de onderwijsadministratie via een bericht aan alle studenten. Deelname herkansing De aanmelding geldt voor het onderwijs alsmede voor de eerste afsluitingsgelegenheid. Studenten die het vak niet bij de eerste afsluitingsgelegenheid hebben behaald worden door de onderwijsbalie voor de herkansing aangemeld. Meld je op tijd af voor vak(ken) waar je niet aan gaat deelnemen. 2. Inleiding ICT is niet meer uit het onderwijs weg te denken. Scholen maken gebruik van een scala aan verschillende ICT-toepassingen, variërend van software om het leerproces van individuele leerlingen te ondersteunen tot geavanceerde toepassingen op het gebied van natuur en techniek en educatieve games. Nieuwe toepassingen maken het mogelijk om bijvoorbeeld samenwerkend leren een geheel nieuwe vorm en inhoud te geven. Ook gebruiken leerlingen al vanaf jonge leeftijd internet als informatiebron. De algemene verwachting is dat het gebruik van ICT verrijkend kan zijn voor het onderwijsleerproces: het biedt nieuwe mogelijkheden om te leren, en het is motiverend voor een generatie leerlingen die opgroeit in een digitale samenleving en voor wie de computer niet uit hun leven is weg te denken. Onderzoek laat echter zien dat ICT-gebruik niet zomaar meerwaarde heeft: het moet meer beschouwd worden als een tool die scholen op heel verschillende manieren kunnen gebruiken. Ook brengt het gebruik van ICT veranderingen met zich mee voor zowel de schoolorganisatie als de docenten. Voor docenten is het bijvoorbeeld moeilijk om ICT goed in te passen in het didactisch handelen; van hen worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Schoolleiders moeten verantwoorde keuzes maken uit het brede aanbod van ICT-middelen. In deze module wordt het brede gebied van ICT en onderwijs van verschillende kanten benaderd. Er is aandacht voor ICT in de onderwijspraktijk, maar ook voor verschillende visies op ICT-gebruik en de manier waarop het onderwijs om kan gaan met een generatie leerlingen die opgroeit in een digitale wereld. Daarbij wordt waar mogelijk ook de relatie gelegd met curriculumvisies en theorieën. Uitgangspunt is dat ICT geen doel op zichzelf is maar een hulpmiddel dat (afhankelijk van de onderwijsvisie en context) op verschillende manieren ingezet kan worden. Ter afsluiting analyseren studenten in de rol van onderwijsadviseur een concrete onderwijssituatie en stellen zij op basis daarvan een advies op voor de onderwijspraktijk. 2

3 3. Voorkennis en aansluiting met andere modulen De module maakt deel uit van de bacheloropleiding Onderwijskunde en het schakelprogramma Onderwijskunde, en is een keuzeonderdeel binnen de minor Onderwijskunde. De inhoud van de module staat op zichzelf, maar kennis van onderwijsvormen, -inhouden en didactiek (op niveau van de B2- modulen Instructie en leren en Curriculumvisies) wordt bekend verondersteld. Bij twijfel over de voorkennis kan contact opgenomen worden met de docent. 4. Leerdoelen Aan het eind van de module wordt van de studenten verwacht dat ze de volgende leerdoelen hebben bereikt (met tussen haakjes de aansluiting bij de betreffende eindterm van de bacheloropleiding Onderwijskunde): Kennis en inzicht - Kennis van verschillende theoretische perspectieven op het gebruik van ICT in het onderwijs (1) - Kennis van empirisch onderzoek en actuele vragen met betrekking tot ICT-gebruik in het onderwijs (1, 3, 4) Toepassen kennis en inzicht: - Vaardigheden in het analyseren van onderwijssituaties met betrekking tot de achterliggende visie op het gebruik van ICT (9) - Vaardigheden in het adviseren over de mogelijkheden die het gebruik van ICT in een specifieke onderwijscontext biedt (10) Oordeelsvorming: - Vermogen om onderzoek, beleidsmaatregelen en praktijken op het gebied van ICT en onderwijs kritisch te beschouwen (12, 13, 14) Communicatie: - Vermogen om (in samenwerking met anderen) een advies op te stellen voor de onderwijspraktijk aan de hand van een analyse van huidig en gewenst ICT-gebruik (16, 17) 5. Inhoud colleges Week 1: 5 en 7 februari Inleiding op het vakgebied: begrippen, feiten en cijfers Deze eerste week biedt een raamwerk waar we in de rest van de colleges verder invulling aan gaan geven. Wat is ICT en wat bedoelen we met educatief ICT-gebruik? Welke begrippen staan centraal in discussies over ICT en onderwijs en welke visies op de relatie tussen technologie en onderwijsverbetering en verandering zijn er? Naast deze meer fundamentele vragen worden ook de praktische kanten belicht, bv. wat bekend is over de omvang en aard van het gebruik van ICT in het basis- en voortgezet onderwijs en een overzicht van nieuwe doelen, inhouden en didactische werkvormen die ICT mogelijk maakt. Ook is uitgebreid aandacht voor de afsluitende opdracht: een verslag van een schoolbezoek en een analyse van de manier waarop die school ICT inzet. Week 2: 12 en 14 februari De (potentiële) invloed van ICT op onderwijs Vanaf de komst van de computer in het onderwijs heeft men hoge verwachtingen gehad van de invloed daarvan op het onderwijsleerproces en de leerprestaties van leerlingen, en op de toekomst van de school als instituut en de rol van de docent. Die verwachtingen blijken vaak niet uit te komen, om verschillende redenen. Deze week zetten we op een rijtje vanuit welke invalshoeken gekeken wordt naar de invloed van ICT op onderwijs en welke standpunten daarbij worden ingenomen. Daarbij betrekken we ook de verschillende visies waarmee ICT ingezet kan worden en bespreken we de relatie tussen onderwijsvisie en te verwachten opbrengsten van ICT (wat betreft onderwijsproces en onderwijsresultaten). 3

4 Week 3: 19 en 21 februari Lesgeven aan een digitale generatie De generatie leerlingen die nu op school zit, is opgegroeid in een digitale samenleving en ziet ICT als een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Wat betekent dat voor het onderwijs? De standpunten daarover zijn verdeeld: sommigen vinden dat het onderwijs niet anders kan doen dan mee-veranderen. Een andere visie gaat er juist van uit dat leerlingen-van-nu door hun afhankelijkheid van ICT vaardigheden missen, die het onderwijs aan moet vullen. Beide standpunten komen terug in de literatuur die we deze week behandelen. Week 4: 26 en 28 februari ICT en (on)gelijkheid: de digital divide Deze week staan nieuwe vormen van ongelijkheid centraal die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van ICT in onderwijs en in de samenleving als geheel. In dat kader wordt wel gesproken van een nieuwe digital divide, die vooral te maken heeft met de vaardigheden die men nodig heeft om technologie te gebruiken. De literatuur die wordt behandeld, gaat in op verschillende aspecten daarvan. Daarbij is ook aandacht voor de vraag in hoeverre het onderwijs een taak heeft bij het voorkomen (of bestrijden) van een dergelijke digital divide. Daar tegenover staan de mogelijkheden die technologie biedt aan leerlingen in ontwikkelingslanden of leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of visuele beperkingen. Ook daar besteden we deze week aandacht aan. Week 5: 5 en 7 maart Voorwaarden voor integratie van ICT in het onderwijs (5 maart: gastcollege prof.dr. Joke Voogt) Voor een goede integratie van ICT in het onderwijs moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet er aandacht zijn voor ICT binnen de kerndoelen (curriculum en toetsing). Daarnaast is het belangrijk dat scholen ICT-beleid ontwikkelen. Dat beleid omvat allereerst een visie op de manier waarop ICT het beste kan worden ingezet, passend bij de onderwijsvisie op de school én van de docenten. Tenslotte is het van belang dat er nagedacht wordt over de competenties waarover docenten moeten beschikken en de manier waarop ze die competenties eventueel kunnen verwerven. Week 6: 12 en 14 maart Digitale leermiddelen: educatief gebruik van hardware en software Bij het gebruik van ICT in het onderwijs kun je onderscheid maken tussen hardware en software. Onder hardware vallen natuurlijk de computer (inmiddels steeds meer een laptop) en het digitale schoolbord, maar ook de ipad en andere tablets. Educatieve software is er in heel veel soorten en maten, van simpele programma s voor het oefenen van rekensommen of spelling tot geavanceerde games en simulaties. Ook het internet (als informatiebron) wordt steeds vaker als leermiddel gebruikt in het onderwijs door zowel docenten en leerlingen. In de colleges behandelen we de mate waarin en de wijze waarop in het onderwijs van al deze middelen gebruik wordt gemaakt en kijken we kritisch naar zowel de positieve aspecten als de randvoorwaarden. In de collegestof staan twee voorbeelden centraal: het gebruik van individuele laptops/tablets en van games in het onderwijs. Week 7: 19 en 21 maart Sociale media in het onderwijs Slotdiscussie: opmaken van de balans Sociale media, ook wel Web 2.0 genoemd, zijn internet-toepassingen waarbij de gebruiker zelf invloed kan hebben op de inhoud. Daaronder vallen sociale netwerksites als Facebook en Twitter, maar ook YouTube, Wikipedia, weblogs en Flickr allemaal veel gebruikte toepassingen. Maar wat kunnen sociale media betekenen voor de onderwijspraktijk? Daarbij kun je denken aan makkelijke vormen om samen te werken of materiaal te publiceren op internet, of aan het feit dat onderwijsmateriaal anytime anywhere te vinden en te bewerken is, waardoor leren minder afhankelijk wordt van fysieke aanwezigheid in een klaslokaal. 4

5 In het woensdag-college verkennen we de mogelijkheden van sociale media: we kijken naar concrete toepassingen en bediscussiëren de mogelijkheden én beperkingen. Ook kijken we naar de betekenis van het gebruik van sociale media voor onze definiëring van onderwijs en leren. Tot slot maken we in het laatste college de balans op: wat kunnen we nu zeggen over de waarde van ICT voor het onderwijs, en welke kanttekeningen kunnen daarbij worden geplaatst? 6. Literatuur De literatuur bestaat uit één boek en een aantal artikelen of hoofdstukken uit boeken. Het boek is: Selwyn, N. (2011). Education and Technology. Key Issues and Debates. London/New York: Continuum. Het kan worden aangeschaft via Comenius, Studystore, Bol.com of een andere boekhandel. Doe dat wel tijdig, aangezien er gelijk voor het eerste college tekst uit gelezen moet worden. Alle overige literatuur staat als pdf op Blackboard, onder Literatuur. De publicaties van Kennisnet zijn ook op de website te vinden, én kunnen kosteloos besteld worden via Op het eerste college wordt toegelicht op welke wijze de literatuur bestudeerd moet worden, in relatie tot het (open boek-)tentamen. Convery, A. (2009). The pedagogy of the impressed: how teachers become victims of technological vision. Teachers and Teaching, 15(1), Ertmer, P.A., Ottenbreit-Leftwich, A.T., Sadik, O., Sendurur, E. & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59, Girard, C., Ecalle, J. & Magnan, A. (2013). Serious games as new educational tools: how effective are they? A meta-analysis of recent studies. Journal of Computer Assisted Learning,29(3), Gouseti, A. (2010). Web 2.0 and education: not just another case of hype, hope and disappointment? Learning, Media and Technology, 35(3), Grant, L. (2009). I DON T CARE DO UR OWN PAGE! A case study of using wikis for collaborative work in a UK secondary school. Learning, Media and Technology, 34(2), Gyabak, K. & Godina, H. (2011). Digital storytelling in Bhutan: A qualitative examination of new media tools used to bridge the digital divide in a rural community school. Computers & Education, 57, Henderson, S. & Yeow, J. (2012). ipad in education. A case study of ipad adoption and use in a primary school. In: Proceedings of rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp Kennedy, G.E. & Judd, T.S. (2011). Beyond Google and the satisficing searching of digital natives. In M. Thomas (Ed.), Deconstructing digital natives. Young people, technology and the new literacies ( ). New York/London: Routledge. Junco, R., Heiberger, G. & Loken, E. (2010). The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of Computer Assisted Learning, 27, Levy, R. (2009). You have to understand words, not read them : young children becoming readers in a digital age. Journal of Research in Reading, 32(1), Luckin, R., Graber, R., Logan, K., Mee, A. & Oliver. M. (2009). Do Web 2.0 tools really open the door to learning? Practices, perceptions and profiles of year-old students. Learning, Media and Technology, 34(2), Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On The Horizon - The Strategic Planning Resource for Education Professionals, 9 (5), 1-6. Selwyn, N. (2011). Education and Technology. Key Issues and Debates. London/New York: Continuum. Selwyn, N. (2011). Educating the Digital Natives? [online bonus chapter Education and Technology. Key Issues and Debates]. London: Continuum. 5

6 Tondeur, J., Keer, H. van, Braak, J. van & Valcke, M. (2008). ICT integration in the classroom: Challenging the potential of a school policy. Computers & Education, 51, Voogt, J., Fisser, P. & Tondeur., J. (2010). Maak kennis met TPACK. Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Zoetermeer: Kennisnet. Voogt, J. (2012). ICTs and curriculum change. Policy brief. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Warschauer, M. (2007a). The paradoxical future of digital learning. Learning Inquiry, 1(1), Watson, W.R., Mong, C.J. & Harris, C.A. (2011). A case study of the in-class use of a video game for teaching high school history. Computers & Education, 56, Ook op BB, ter voorbereiding op het eindpaper: Kennisnet (2013). Vier in Balans Monitor Zoetermeer: Kennisnet. In verband met de omvang is het handiger deze publicatie te downloaden of evt. bestellen, en niet te printen (zie 7. Onderwijsvormen De module omvat zeven weken met twee colleges van twee uur, plus drie extra bijeenkomsten van één uur, ter voorbereiding op en begeleiding van het schrijven van het advies voor de school. Op het woensdag-college staat meestal de bespreking en verdieping van de literatuur centraal. De docent neemt hierbij het voortouw, maar er is veel ruimte voor vragen en discussie. Van de studenten wordt daarom verwacht dat zij de colleges actief voorbereiden. Bij de meeste colleges zorgen leesvragen voor hulp bij de bestudering van de stof. Daarnaast wordt op Facebook een besloten groep aangemaakt, waar studenten wekelijks bijdragen op posten waar door studenten én docent op wordt gereageerd. Het tweede college heeft in het algemeen het karakter van een werkcollege en is bedoeld voor verwerking en toepassing van de literatuur, aan de hand van een (van tevoren voorbereide) opdracht, een casus of aanvullende teksten. Studenten werken zo mogelijk in kleine of grotere groepjes met vervolgens plenaire uitwisseling en discussie. De opdrachten komen ongeveer een week van tevoren op Blackboard. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk open-boek tentamen en een paper (zie punt 9). De tijdsinvestering is globaal als volgt verdeeld (uitgaande van 6EC = 168 uur) - aanwezigheid bij/voorbereiding van colleges (incl. opdrachten): gemiddeld ongeveer 15 uur per week - voorbereiding tentamen: ongeveer 23 uur - eindpaper (totaal): ongeveer 40 uur 8. Rooster Alle colleges zijn op woensdag van uur en op vrijdag van uur in zaal REC-G Voor de drie extra bijeenkomsten wordt tijd en plaats bekend gemaakt tijdens het eerste college (op 5/2). DATUM INHOUD LITERATUUR (in aanbevolen leesvolgorde) week 1 5 en 7 februari Inleiding (5 feb.) - studiehandleiding Begrippen, cijfers en discussies (7 feb.) week 2 12 en 14 februari De (mogelijke) invloed van ICT op onderwijs en leren - Selwyn hoofdstuk 1 en 3 - Warschauer 2007a - Selwyn hst 2, 4 en 6 6

7 week 3 19 en 21 februari Lesgeven aan een digitale generatie - Prensky Selwyn 2011 bonuschapter - Kennedy & Judd Levy 2009 week 4 26 en 28 februari ICT en (on)gelijkheid - Selwyn hst 5 - Gyabak & Godina 2011 week 5 5 en 7 maart Voorwaarden voor integratie van ICT in het onderwijs (gastdocent 5 maart: prof.dr. Joke Voogt) - Voogt Tondeur et al Voogt et al Ertmer et al week 6 12 en 14 maart Digitale leermiddelen: educatief gebruik van hardware en software week 7 19 en 21 maart Web 2.0 in het onderwijs (19 maart) - Henderson & Yeow Watson et al Girard et al Gouseti Luckin et al Grant Junco et al donderdag 27 maart woensdag 4 juni Slotdiscussie: opmaken van de balans (21 maart) Tentamen: 9-12 uur in zaal OMHP F0.01 Hertentamen: uur in zaal REC-G S.14 - Convery 2009 De locatie van het onderwijs en tentamens vind je tevens op De gegevens op de roosterwebsite zijn altijd leidend. Belangrijk: houd de Mededelingen op de studentenwebsite en/of de blackboardomgeving van ICT en onderwijs in de gaten voor roosterwijzigingen. 9. Van de student verwachte activiteiten Van de studenten wordt verwacht dat zij de colleges goed voorbereiden. Dat houdt in: het van tevoren bestuderen van de collegestof zodat je actief deel kunt nemen aan discussies naar aanleiding van de literatuur. Daarnaast wordt verwacht dat studenten alle opdrachten voorafgaand aan het werkcollege op vrijdag voorbereiden/maken. Aanwezigheid bij de colleges is van groot belang om de beoogde leerdoelen te realiseren en het vak met een voldoende af te sluiten. De discussievragen en opdrachten tijdens de colleges zijn onderdeel van de voorbereiding op het tentamen. Afwezigheid moet van tevoren worden gemeld. Bij afwezigheid leveren studenten de opdracht voor het betreffende (hoor- of werk)college schriftelijk in. 10. Beoordeling Het eindcijfer van de module wordt bepaald door de cijfers van twee toetsonderdelen: 7

8 a. Een schriftelijk open boek-tentamen waarin vooral kennis van en inzicht in de bestudeerde literatuur wordt getoetst, alsmede het vermogen van de student om literatuur met elkaar te vergelijken en daar een eigen kritisch oordeel over te geven. Tijdens het laatste college zal ingegaan worden op de wijze van vraagstelling en op voorbeeldvragen. Het tentamen vindt plaats op 27 maart 2014 van 9-12 uur. b. Een paper dat in kleine groepjes wordt gemaakt, aan de hand van een analyse van het ICTbeleid en ICT-gebruik van een school naar keuze. Studenten nemen daarbij de rol in van onderwijsadviseur. De opdracht, én richtlijnen voor de uitvoering en criteria voor beoordeling staan de week voor het eerste college op Blackboard en worden in de eerste collegeweek toegelicht. Deadlines paper: - Concept-versie: 7 april Eindversie: 21 april Herkansing: 1 juni 2014 Bij de beoordeling wordt de volgende sleutel gehanteerd: - 60% van het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer voor het tentamen - 40 % van het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer voor het paper. Beide onderdelen moeten voldoende zijn gemaakt om het vak te kunnen afronden. Ook moeten eventuele inhaalopdrachten (in verband met afwezigheid tijdens een college) schriftelijk zijn ingeleverd. Bij een onvoldoende voor één van beide onderdelen (na herkansing) geldt de volgende regeling: de voldoende voor het andere deel blijft gedurende het direct aansluitende studiejaar geldig. In dat jaar hoeft alleen het onvoldoende gemaakte onderdeel te worden overgedaan. NB: In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je meer algemene informatie over toetsing, bijvoorbeeld over de voorwaarden om aan tentamens te mogen deelnemen, herkansingen en de geldigheidsduur van uitslagen. Zorg ervoor dat je van deze informatie op de hoogte bent! Je vindt de OER in de digitale studiegids, en op onder Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER bevat ook andere belangrijke informatie, zoals over volgordeverplichtingen, aanwezigheidsverplichtingen, keuzepunten en minoren. 11. Feedback Studenten krijgen met betrekking tot het paper minimaal feedback op de aanpak en de concepteindversie. De docent is via en afspraken beschikbaar voor aanvullende vragen en ondersteuning. Tijdens de colleges krijgen studenten waar van toepassing ook feedback op presentaties, discussiebijdragen etc. Het tentamen kan individueel worden nabesproken met de docent. 12. Belangrijk Evaluatie van het onderwijs Docenten en het onderwijsinstituut hebben behoefte aan feedback van de studenten op de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Waar nodig kan een betreffende module verbeterd worden voor de volgende groep studenten. Maar evalueren kan ook een goed leermoment zijn voor jou als student, omdat je zo extra nadenkt over je eigen leerproces en nagaat hoe je achteraf kijkt naar de inhoud van een module. Binnen de FMG wordt gewerkt met een vragenlijst die UvA-breed wordt toegepast. Bij het laatste college of na afloop van het tentamen zal je gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen. Vul deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in, de resultaten ervan hebben geen consequenties voor de uitslag van het tentamen. Bovendien blijf je bij het invullen van de vragenlijst anoniem. Indien uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat toelichting nodig is op de evaluatie van de betreffende module, organiseert het Onderwijsinstituut een panelgesprek. Hiertoe worden een aantal studenten uitgenodigd 8

9 en wordt samen met de docent en de onderwijsdirecteur of studieadviseur gesproken over het verloop en de inhoud van de betreffende module. Studenten kunnen indien gewenst ook zelf een panelgesprek aanvragen. Op Blackboard vind je onder Studenten POW de cursusevaluaties van afgelopen jaar. Je kunt hierin lezen welke cursusaanpassingen plaatsvinden naar aanleiding van de evaluaties door de studenten en de docent(en). Fraude Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van de student dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel door de examinator omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Een voor iedereen duidelijk herkenbare vorm van fraude is bijv. het op enigerlei wijze spieken tijdens het tentamen. Een helaas vaak voorkomende vorm van fraude, die in de wetenschappelijke wereld zeer zwaar wordt aangerekend, is het plegen van plagiaat. Plagiaat Een wetenschappelijke tekst moet controleerbaar zijn en daarom dien je gebruikte (internet)bronnen altijd vermelden in een zogenaamde bronvermelding. Als je een stuk tekst of tabel van iemand overneemt geef je precies aan wie de auteur is en waar je de tekst of tabel hebt gevonden. Doe je dat niet en wek je dus de indruk dat die tekst of die gegevens van jezelf zijn, dan wordt dat plagiaat genoemd. Het plegen van plagiaat in een paper of scriptie betekent altijd uitsluiting van de betreffende tentamen- of scriptiegelegenheid. Bovendien kan de examencommissie nog zwaardere straffen opleggen. Zorg dus dat je altijd goed je bronnen vermeldt en niet zomaar stukken tekst of gegevens van anderen overneemt. Zie ook de studentenwebsite in de A-Z lijst onder Fraude, plagiaat en bronvermelding, Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig., en OERen bachelor- en masteropleiding Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, deel A, artikel Beroepsmogelijkheden Als je het niet eens bent met een beslissing van een examinator, is het verstandig om je eerst te wenden tot de Examencommissie POW met het verzoek om een uitspraak te doen over je eventuele klacht. Na die uitspraak kun je besluiten om binnen 4 weken beroep aan te tekenen bij de COBEX. Raadpleeg de studieadviseurs voor advies en de procedure. Je kunt hen bereiken via een bericht aan Onderwijs- examenregeling (OER) Algemene en specifieke informatie die geldig is voor de bachelor- en mastervakken kan gevonden worden in de Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER is gepubliceerd op de studentenwebsite in de A-Z lijst onder OER en in de UvA Studiegids

10 Eindtermen Bachelor Onderwijskunde Kennis en inzicht De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in: 1. hoofdproblemen op onderwijskundig gebied en de theorievorming over deze problemen 2. de ontwikkeling, sturing, opbouw en structuur van het Nederlands onderwijssysteem (inclusief de verzorgingsstructuur) 3. onderwijsbeleid en schoolorganisatie 4. onderwijs- en leerprocessen in formele onderwijssettings 5. de disciplines pedagogiek, filosofie, psychologie en sociologie in relatie tot de onderwijskunde 6. de historische ontwikkelingen van het onderwijs, het denken over onderwijs en de onderwijskunde 7. opzetten en uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek 8. ethische vraagstukken die een rol spelen in de onderwijskundige praktijk Toepassen kennis en inzicht De afgestudeerde is in staat om: 9. theorie te gebruiken om vraagstukken op het gebied van onderwijsbeleid, schoolorganisaties, onderwijs- en opleidingsprogramma s en onderwijsleerprocessen te benoemen, te analyseren en te interpreteren 10. deze analyse vervolgens te vertalen in adviezen, handelingsaanwijzingen en onderzoeksplannen met betrekking tot de inrichting, besturing en vormgeving van onderwijs en opleiding 11. eenvoudig onderwijskundig onderzoek uit te voeren Oordeelsvorming De afgestudeerde is in staat om: 12. een sociaalwetenschappelijk probleem (in het bijzonder op het terrein van de onderwijskunde) te formuleren en te analyseren 13. onderwijskundig onderzoek kritisch te beoordelen 14. sociaalwetenschappelijke publicaties zowel in theoretisch als in empirisch opzicht kritisch te evalueren 15. de onderwijskunde te positioneren ten opzichte van andere disciplines en wetenschapsfilosofische tradities Communicatie De afgestudeerde is in staat om: 16. schriftelijk en mondeling te rapporteren over (de analyse van, of onderzoek naar) een sociaalwetenschappelijk probleem, zowel aan vakgenoten als aan een breder publiek 17. zelfstandig en in groepsverband te werken Leervaardigheden De afgestudeerde heeft: 18. vaardigheden die noodzakelijk zijn om zich als onderwijskundige professioneel te blijven ontwikkelen. 10

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie