Raamwerk voor Effect Analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamwerk voor Effect Analyse"

Transcriptie

1 Raamwerk voor Effect Analyse M.H.F. Overwijk C.M. Kraan H.M. Londo December 2014 ECN-L

2 Raamwerk voor Effect Analyse Mark Overwijk, Carolien Kraan en Marc Londo Green Chemistry Campus, Bergen op Zoom

3 Inhoudsopgave Inleiding Criteria gebruikt in het raamwerk Overzicht gebruikte criteria Gebruikte analyse tools De drie geanalyseerde cases Resultaten uit de analyse Conclusies Appendix: Gebruikte tools

4 Inleiding Het doel van het project Raamwerk voor Effect Analyse is om een eenvoudig maar effectief raamwerk te ontwikkelen om de verschillende duurzaamheidsprojecten in het transitieproces van de Delta Regio te kunnen karakteriseren. Dit eenvoudige raamwerk bevat onder andere een aantal economische, sociale en duurzaamheids-criteria, en wordt getest op drie complementaire duurzaamheidsprojecten uit de regio. Het raamwerk zal worden gebruikt om de discussie met verschillende stakeholders meer gestructureerd te laten verlopen om al doende tot beter onderbouwde conclusies te komen. Het project is uitgevoerd in opdracht van Smart Delta Resources, Bio-Based Delta en EPZ.

5 Criteria gebruikt in het Raamwerk Gebruikte criteria zijn onderverdeeld in 5 categorieën: Financieel-economische effecten ( Profit ) Effecten op de leefomgeving ( Planet ) Effecten op mensen in de regio ( People ) Passendheid met de Delta Regio Risico s in termen van volwassenheid van het voorstel ( Maturity ) Het is aan de stakeholders om naar beste inzicht de verschillende criteria in hun overwegingen mee te wegen Om die reden worden de resultaten zo neutraal mogelijk gepresenteerd en worden geen gewichtsfactoren voor de verschillende criteria toegepast

6 Overzicht gebruikte criteria Profit Planet People Passendheid in regio Risico's Benodigde overheidsbijdrage Benodigde investering Bijdrage regionaal BNP Time-to-Market CO2 reductie Opwekking hernieuwbare energie Andere emissies Resource efficiency verbetering Werkgelegenheid Effect op leefomgeving Bijdrage aan kennisontwikkeling en innovatiepotentieel Interne symbiose en synergie Symbiose/synergie in de Delta Regio Regionale verdringingseffecten Strategische fit lange-termijnvisie van de Delta Regio Technische maturity Bedrijfseconomische maturity Realisatie maturity

7 Gebruikte analyse tools (van ECN) - I ECN tools gebruikt voor (zie appendix): Inschatting benodigde overheidsbijdrage Inschatting bruto-werkgelegenheidseffecten Inschatting directe CO 2 -effecten Bijdrage aan doelstelling hernieuwbare energie Mate waarin project bijdraagt aan regionale economische structuurversterking Om de complexiteit beheersbaar te houden zijn in deze analyse alleen de directe keteneffecten van de projecten meegenomen. Wanneer inputs (bijv. kosten van de technologie of benodigde CAPEX) onvoldoende zeker zijn worden in de analyse bandbreedtes gehanteerd.

8 Gebruikte analyse tools (van ECN) - II Verder is een eenvoudig maturity model gemaakt op basis van technische, bedrijfseconomische en realisatie risico s (zie appendix). De maturity geeft de mate weer waarin het project begrepen en onder controle is: Hoe hoger de maturity, hoe groter de kans op succes. Aparte scores voor technische, bedrijfseconomische, en realisatie maturity Maturity scores van 1 tot 3 Een hogere score betekent lager projectrisico op het moment van analyse. Naarmate het project vordert neemt in het algemeen de maturity toe.

9 De drie geanalyseerde cases Het raamwerk is toegepast op drie voor de Delta Regio relevante cases: Wind op zee windmolenpark voor de Zeeuwse kust Biomassa cluster cluster van bio-energie en bio-chemicaliën productie rond de EPZ centrale. Fossiel syngas - combinatie van residu waterstof met CO Er is bewust voor drie onderling zeer verschillende cases gekozen om het raamwerk te kunnen testen op een breed portfolio van projecten.

10 Wind op Zee Windpark op Nederlands continentaal plat (zoekgebied Borssele) Vermogen: 400 MW Jaarproductie: 5.5 PJ hernieuwbare elektriciteit

11 Biomassa cluster Integratie van diverse bio-based routes naar chemie, geavanceerde biobrandstoffen en energie. EPZ kolencentrale in te zetten als biomassacentrale Jaarproductie: 6 PJ elektriciteit/warmte plus 2 PJ geavanceerde biobrandstof

12 Fossiel Syngas Overschot aan waterstof bij Dow in Terneuzen CO residu af te scheiden uit het hoogovengas bij ArcelorMittal in Gent Samen in te zetten voor productie van 150 kton p.a. vloeibare koolwaterstoffen Resultaten zijn vermeden emissie en een waardevol product

13 Resultaten uit de analyse In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de analyse van de drie cases Effecten per miljoen overheidsbijdrage Wind op zee Biomassacluster Syngascase*) Profit Investeringen (M ) ~2 Bijdrage regionaal BNP (M ) ,1-2 CO2 reductie (aantallen Planet huishoudens) Opwekking hernieuwbaar (TJ) People Werkgelegenheid (FTE's) ~2 Technische maturity (Techniek) Bedrijfseconomische maturity Maturity (Businesscase) Realisatie maturity (Consortium) *) Voor de syngascase is een bandbreedte voor benodigde investeringen aangenomen. Effecten zijn weergeven per miljoen Euro overheidsbijdrage.

14 Conclusies Het raamwerk voor effect analyse laat een goede vergelijking toe van onderling zeer verschillende cases, die ieder hun eigen voordelen hebben: De Fossiel Syngas case scoort hoog op veel van de profit, planet, people criteria per Euro subsidie, maar genereert geen hernieuwbare energie zoals wind op zee en de Biomassacluster case. Verder is de maturity nog laag. De Biomassacluster case scoort een midden waarde op alle profit, planet, people criteria per Euro subsidie, en heeft ook qua maturity een middenpositie. Wind op Zee scoort per Euro subsidie in het algemeen lager dan beide andere cases maar is wel met lager risico op korte termijn realiseerbaar. De resultaten bieden de mogelijkheid om een portefeuille van complementaire duurzaamheidsprojecten samen te stellen die onderling in opbrengsten en/of risicoprofiel verschillen.

15 Een portefeuille van complementaire duurzaamheidsprojecten

16 Achtergrond Appendix: Beschikbare ECN tools - I Berekening overheidsbijdrage Cashflow model dat ook gebruikt wordt voor de adviezen van ECN omtrent de SDE+ basis bedragen. Status is een publiek beschikbaar model https://www.ecn.nl/nl/projecten/sde/sde-2015/ Input zijn diverse technisch-economisch en financieel-economische parameters Output: SDE+ basis bedragen

17 Achtergrond Appendix: Beschikbare ECN tools - II Inschatting bruto-werkgelegenheidseffecten Beschrijving: Tool waarmee op basis van investerings- en O&M-kosten een inschatting wordt gemaakt van bruto-werkgelegenheidseffecten: het aantal banen direct in de productiekolom, exclusief 2 e -orde- verdringingsen macro-economische effecten. Resultaten gelden in principe voor Nederland maar kunnen indicatief worden vertaald naar de Delta Regio. Basis voor de berekeningen zijn CBS-gegevens. Het model is ook gebruikt bij de doorrekening energie-akkoord en in de nationale energieverkenning (NEV). Input: investerings- en O&M-kosten Output: Arbeidsjaren (investeringen) en FTE s (O&M) Status: Intern model, niet deelbaar.

18 Achtergrond Appendix: Beschikbare ECN tools - III Inschatting directe CO 2 -effecten Beschrijving: Directe reductie van CO 2 -emissies worden berekend op basis van de vermeden brandstoffen c.q. geproduceerde energiedragers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ETS-emissies en non-ets-emissies Input: vermeden c.q. geproduceerde energiedragers Output: ton vermeden CO 2, ETS en niet-ets. Status: Interne berekeningen

19 Achtergrond Appendix: Beschikbare ECN tools - IV Bijdrage aan doelstelling hernieuwbare energie Beschrijving: Gegeven de gegevensbasis voor de NEV kan ECN snel gerealiseerde hernieuwbare energie relateren aan de nationale doelstelling. Nationale doelstelling kunnen vertaald worden naar de Delta Regio, gegeven de regionale potentiëlen voor de verschillende opties. Hiervoor moeten een aantal specifieke verdeelsleutels in de methode worden ingeschat voor de Delta Regio. Input: gerealiseerde PJ s hernieuwbare energie Output: aandeel in nationale of provinciale doelstelling. Status: Interne tool in ontwikkeling.

20 Achtergrond Appendix: Beschikbare ECN tools - V Mate waarin project bijdraagt aan regionale economische structuurversterking FIT Beschrijving: ECN levert een systematische analyse op welke manier het project een bijdrage levert en of die bijdrage relevant is gegeven karakteristieken van de technologie en bijbehorende markt. Input: projectkarakteristieken Output: kwalitatieve overweging bijdrage economische structuurversterking Status: Tool in ontwikkeling.

21 Appendix: Tool voor maturity level Opportunity level 1 hoog Technologie is bewezen op labschaal. Bepaalde kritische componenten nog niet commercieel verkrijgbaar. Geen goed model voor opschalling van de kritische process parameters van de (Deel) risico Technische maturity Bedrijfseconomische maturity Realisatie maturity 2 gemiddeld Technologie is bewezen op pilot schaal. Alle componenten zijn beschikbaar of bekend hoe deze in de toekomst vergkregen kunnen worden. Opschaling van enkele kritische parameters wordt nog onderzocht. 3 laag Technologie is bewezen op commerciele (demo) schaal. Alle componenten zijn in principe off-the shelf commercieel beschikbaar. Alle process opschallingswetten zijn begrepen en experimenteel geverifieerd Verliesgevende business case. Er zit nog een significant gat in de begroting waarvoor geen financier bekend is. Nog geen potentiele klanten in beeld. Soortgelijk producten zijn beschikbaar tegen vergelijkbare kosten. Businesscase onzeker. Winstgevendheid afhankelijk van slecht beinvloedbare externe factoren of beslissingen. Enkele partijen moeten zich nog comitteren, maar in princiepe is de financiering rond. Potentiele klanten zijn geindentificeerd. Enkele vergelijkbare concurrenten zijn in ontwikkeling. Duidelijke business case. Winstgevende business case. De financiering van de voorgenomen installatie is rond en gecomitteerd. Klanten bekend en hebben intentie uitgesproken of zich verplicht om af te nemen. Geen concurrentie, of duidelijk differentiatie t.o.v. verwachte concurrentie. Verschillende bedrijfsculturen in het consortium die elkaar nog niet goed kennen. Nog niet alle competenties zijn beschikbaar. Nog niet alle partijen hebben hun commitment uitgesproken. Nog geen planning. Nog geen organisatorische afspraken gemaakt. Nog niet alle belangrijke stakeholders zijn benaderd. Partijen kennen elkaar ondertussen goed en er is een goede klik. Alle competenties zijn beschikbaar. Partijen hebben in principe overeenstemming over het te realiseren doel en hun rol daarin. Draft of ruwe planing beschikbaar. Duidelijk afgestemde samenwerkingsovereenkomst, incl eventuele verdeling overspend, IP eigendom, verdeling van inkomsten. Met alle belangrijke stakeholders wordt gesproken. (Veel van) de betrokken partijen hebben eerder succesvol samengewerkt. Partijen hebben over en weer aanvullende competenties. Alle partijen hebben een gezamelijk doel en profiteren hier naar rato van hun inbreng van. Detail planning gecommitteerd door alle partners. Onafhankelijke ervaren projectleider beschikbaar. Duidelijke rol verdeling over partners. Alle stakeholders zijn aan boord. Voor het gebruik van de tool per element van boven naar beneden langs de niveaus. De score is dat niveau waar nog zo'n 80% van de relevante uitspraken waar is.

22 Dank voor uw aandacht Contact persoon: Mark Overwijk ECN Westerduinweg 3 P.O. Box LE Petten 1755 ZG Petten The Netherlands The Netherlands T F

23 ECN Westerduinweg 3 Postbus LE Petten 1755 LG Petten T F

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 1 Nationale Energieverkenning Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Petten 2014 Eindverantwoordelijkheid Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Projectcoördinatie

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Mest(co)vergisting en biogas/ groengas productie in Overijssel: Ervaringsproblemen, kansen & verbeterstrategieën

Mest(co)vergisting en biogas/ groengas productie in Overijssel: Ervaringsproblemen, kansen & verbeterstrategieën Biomass consultants, researchers and engineers BTG Biomass Technology Group BV is a private firm of consultants, researchers and engineers, operating worldwide in fields of sustainable energy production

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven

Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven TNO-rapport TNO 2014 R10510 Eindrapport Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland TNO-rapport TNO 2013 R10325 Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden?

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? 16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? M. Hekkenberg S.M. Lensink Januari 2013 ECN-E--13-006 Verantwoording Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en de vereniging

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

Management Samenvatting Periodieke Review Topsector Energie

Management Samenvatting Periodieke Review Topsector Energie Management Samenvatting Periodieke Review Topsector Energie Gebaseerd op uitkomsten van Deelonderzoek 1 en 2 1.1 Doel In deze Periodieke Review van de Topsector Energie (TSE) staat de vraag centraal: Doen

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case 3 3.1 Het Business concept 3 3.2 Opbrengsten,

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie