2010/2011. Analyse op de toegevoegde waarde van een. cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken. Project Merkbaar Werkbaar Planbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010/2011. Analyse op de toegevoegde waarde van een. cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken. Project Merkbaar Werkbaar Planbaar"

Transcriptie

1 Analyse op de toegevoegde waarde van een cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken Ton Dankers & Berty Wortman 2010/2011 Analyse van de huidige inrichting van het cliëntproces (inclusief systemen en methodieken) versus de toegevoegde waarde van een electronische cliëntagenda t.b.v. de ondersteuning en efficiëncy verbetering van cliëntgericht werken Project Merkbaar Werkbaar Planbaar Van Neynselgroep Grevelingen 66, Den Bosch X

2 Inleiding Dit document is een analyse van de huidige werkwijze ten aanzien van het cliëntproces, ondersteunende systemen en methodieken afgezet tegen de vraag of een electronische cliëntagenda de effectiviteit en efficiëncy in het cliëntproces waarin de cliëntvraag leidend is verbeterd. Het uiteindelijke doel is om de processen zo in te richten dat de cliëntvraag leidend is. Persoonlijke aandacht van vertrouwde mensen en weten dat er echt rekening met je gehouden wordt, dat zijn belangrijke voorwaarden om je als cliënt of bewoner op je gemak te voelen. In de 24-uurszorg is dat niet zo eenvoudig te realiseren. Derhalve is een analyse gemaakt van de huidige situatie om helder te krijgen op welke de wijze de cliëntvraag ingevuld wordt en hoe dit proces is te verbeteren in termen van: - Cliëntvraag centraal; - Kwaliteit van zorg; - Leverbetrouwbaarheid; - Koppeling van cliëntvraag aan de personele formatie; - Efficiëncy; - Effectiviteit. Management samenvatting Analyse van de huidige situatie laat zien dat er geen systemen zijn die de integrale cliëntvraag uit het zorgleefplan (ZLP) ondersteunen naar een benodigd activiteiten aanbod, personeelsformatie en personeelsplanning. De huidige manier van werken is georganiseerd op de zorgvraag o.b.v. oude aannames, waarbinnen welzijnsaspecten meegenomen als dit zorg gerelateerd is. Het aanbod van welzijnsactiviteiten wordt begrenst door het formatiebudget dat door het bedrijfsbureau, afdeling planning & control, wordt bepaald o.b.v. een intern gestelde norm binnen de zzp s. De cliëntvraag is hier eveneens niet leidend voor de geboden activiteiten. Er wordt door de activiteiten begeleiders wel geprobeerd om de cliëntvraag tegemoet te komen, dit kan dan leiden tot een aanpassing in het activiteiten aanbod. Het expertise centrum is vooralsnog buiten het project gehouden en kan vanuit het project gefaciliteerd. Advies: Om een verdieping te kunnen geven aan de visie : de cliëntvraag centraal, is de aanschaf van een elektronische cliëntagenda/planning nodig die aansluit op de planning van de benodigde resources. Met een Cliëntagenda kunnen in hoofdlijnen drie processen ondersteund: 1. Cliëntagenda/ planning cliënten/planning groepen/ planning medewerker op modules of sessies; 2. Registratie geleverde zorg; 3. Rapportage en terugkoppeling realisatiegegevens. Benodigde procesondersteuning met betrekking tot de organisatie inrichten vanuit de cliëntvraag centraal stellen en deze vertalen naar een cliëntplanning/cliëntagenda, de benodigde personele formatie en een efficiënte personeelsplanning: Zorgplangegevens als basis voor planning; In HARMONY de bezetting plannen conform CAO/ATW/ATB; Planning wie is waar, wanneer, waarmee, met wie en wat in de Cliënt Planning; Afspraken en notificatie naar MS Outlook; Interface met een ECD/EPD voor zorgplangegevens op termijn. Investering in systemen die: - de cliëntvraag kunnen vertalen naar de benodigde personeelsformatie (= cliëntplanning/cliëntagenda); o Multi Resource Planning Uitgangspunt = handeling/activiteit/proces als knooppunt van deelplanningen (veelal agendavraagstukken) o Stel zorg/dagbesteding/wonen: Planning cliënten en cliëntzorg Planning begeleiders, therapeuten, behandelaars Planning woningen, groepen/afdelingen Planning ruimtes o Winst = elimineren cyclische afstemming deelplanningen. Continu overzicht en inzicht in beschikbaarheid en planning resources. - de minimale benodigde personeelsformatie inzichtelijk maakt, zodat optimalisatie van de personeelsinzet mogelijk is binnen de gehele Van Neynselgroep. Dit betekend dat de actuele bedbezetting in combinatie met de zzp s van cliënten in beeld is en dat in

3 onderling overleg tussen planners en teammanagers de flexibele personele formatie adequaat kan ingezet op basis van de cliëntvraag, bedbezetting en zzp s. Cliënt planningsconcept Multi Resource Planning (Cliëntzorgplanning) Cliënt Groep/ Woning (on) gewenste samenwerking Activiteit Additionele resource(s) Begeleider Behandelaar 8 Benodigde planfunctionaliteit: Onbeperkte planhorizon Planborden voor elke resource Zorgplangegevens / zorgarrangementen Planbord voor elke resource (cliënten, begeleiders, behandelaars, groepen, materiaal, etc.) Plannen met vaste tijden of variabele tijden Meerdere cliënten/begeleiders per groep/afdeling Patronen (dag, week, maand,..) kunnen herhalen Rapportages en realisaties Synchronisatie beschikbaarheid medewerkers met HARMONY Synchronisatie agenda en mail met MS Outlook Verder is het zeer aan te bevelen om CURA-documenten aan te schaffen voor cliënten documentenbeheer. Bevindingen inzake de huidige situatie - Cliëntvraag wordt door bureau BIS op basis van de uitgangspunten van het zorgleefplan (ZLP) besproken (dit is nog in ontwikkeling inzake aansluiting op het ZLP); - De output van Bureau BIS (vertaling ZLP in een word document en een voorlopig zorgarrangement) wordt door de contactverzorgende (CV) als input gebruikt in het opname gesprek (met het voorlopig zorgarrangement wordt door de CV-er niets gedaan!); - De output van BIS wordt niet opgenomen in het ZLP, terwijl dit wel waardevolle input is voor het ZLP;

4 - Output van de CV-er (voorlopige ZAS= onderdeel van het ZLP) leidt tot indeling van de cliënt in de planning/looproutes van bestaande routes; - Het activiteitenschema wordt vanuit het zorg perspectief ingevuld, welzijnsaspecten vanuit het zorgproces meegenomen. Het activiteiten aanbod vanuit welzijn en de wens van de klant hierin wordt niet meegenomen. Dit is ook niet als optie in het activiteitenschema in te vullen. Welzijnsactiviteiten vanuit de kennis uit het verleden begroot en ingevuld. De individuele cliëntvraag is niet in beeld. - In de 1 e week van de cliënt wordt door de CV-er het activiteitenschema ingevuld, dit word zonder de cliënt gedaan en het activeitenschema wordt ook niet met de cliënt besproken; - In het activiteitenschema de groepsactiviteiten (welzijn) niet ingevuld, het schema is daar ook niet op ingericht. Verder de activiteiten (cliëntvraag) in de huishouding niet in het activiteitenschema meegerekend in de bepaling van in te zetten activiteiten (het rekenschema rekent de minuten huishouding niet door); - De CV-er heeft 6 weken de tijd om het ZLP met de cliënt in te vullen (actieplan, agenda + levensdomeinen). In de praktijk blijkt dat daar onvoldoende tijd voor is waardoor de kans dat de ZLP is ingevuld zoals bedoeld klein is. - Er is geen format of tool om de integrale cliëntvraag uit het ZLP te kunnen vertalen naar de benodigde personele formatie; - Het activiteitenschema wordt door de zorgcoördinator (ZOCO) vertaald naar een zorgarrangement dat nadat het opgesteld is wordt besproken met de cliënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger; - CURA-formulieren kan gebruikt voor het vastleggen van gegevens (ook word-documenten), dit gebeurt nu ook incidenteel. Een document kan in CURA-formulieren gekoppeld, deze documenten komen dan op de server te staan. Dit is geen beveiligde omgeving. CURA-documenten zou dit kunnen faciliteren en daar is nu geen licentie van. De cliëntvraag wordt in de aanbod mogelijkheden gestuurd. Het proces is niet ingericht om de cliëntvraag te kunnen vertalen naar een personeelsplanning die aansluit op de cliëntvraag. Er wordt wel een inspanning geleverd om in de individuele cliëntvraag de cliënt tegemoet te komen. Dit gebeurt door mededelingen te doen op de actuele looproutes (indien er looproutes zijn). De personeelsformatie is begroot op basis van een verwacht/ingeschat zzp-beeld per afdeling per begrotingsjaar. De personeelsformatie beweegt niet mee op de zzp-ontwikkeling, bedbezetting en de cliëntvraag. Het anders inzetten van medewerkers wordt door de teammanagers als lastig ervaren doordat er veel weerstand wordt ervaren bij het anders inzetten van medewerkers. Het onderstaande schema laat in de linkerkolom zien hoe het cliëntproces er met een elektronische cliëntagenda/- planning uitziet afgezet tegen de huidige werkwijze, ondersteunende systemen en methodiek. Wat verandert er voor de zorg als er binnen de Van Neynselgroep gewerkt gaat met een elektronische cliëntagenda/planning Aanmeldingsfase Eerste gegevens van een nieuwe cliënt komen binnen via een melding in de ECAtoepassing of een afkomstig van cliëntadministratie Het intakegesprek vindt plaats m.b.v. het Zorgleefplan, dit behelst een nieuwe werkwijze met nieuwe formulieren Tijdens het intakegesprek tevens afspraken Huidige systemen Via AZR-melding bij cliëntenadm. In CURA Huidige methodiek Format o.b.v. het zorgleef- plan is in ontwikkeling Zorgarrangement Efficiëncy winst inzake werken met de elektronische cliëntagenda/planning (ECA)

5 gemaakt t.b.v. de invulling van de cliëntagenda De resultaten uit het intakegesprek verwerkt in de Zorgmodule van de ECA-toepassing; eerste gesprek en cliëntagenda Opstellen zorgdoelen In overeenstemming met cliënt formuleren van zorgdoelen en acties o.b.v. Zorgleefplan (nieuwe werkwijze) Vastleggen concept zorgplan met zorgdoelen en acties in de ECA-toepassing o.b.v. de voorhanden zijnde cliëntinformatie Opstellen werkplannen De cliëntgegevens geraadpleegd via de ECAtoepassing De loop- en medicijnlijsten uitgedraaid vanuit de ECA-toepassing en gebruikt voor de werkverdeling Uitvoeren zorg Voorbereiding op uitvoering zorg m.b.v. raadpleging cliëntrapportages in ECAtoepassing Protocollen geraadpleegd via de ECAtoepassing Alleen de zorg die op de looplijst staat wordt uitgevoerd door de verzorgende; voor ongeplande zorg of langer dan geplande zorg wordt de vliegende verzorgende ingeschakeld Resultaten van metingen en observaties vastgelegd in de ECAtoepassing Afwijkingen in zorgtijd en handelingen genoteerd op de looplijst Bij grote afwijkingen, aanpassen cliëntagenda i.o.m. de cliënt Vastleggen dagrapportage per cliënt in ECA-toepassing Controle zorglevering Reageren op melding van de ECA-toepassing om Kan in via formulieren en kunnen in Is papieren versie, geen electro-nische vastlegging Via intranet Handmatig samengestelde looplijst N.v.t Voorlopige zorg afhankelijkheid schaal (ZAS) Activiteitenschema Zorgarrangement Zorgdoelen t.b.v. ZLP Zorgleefplan (ZLP) Papieren ZLP Handmatige indeling van cliënt op vaste routes o.b.v. vast aanbod stramien Medicijnlijsten komen van de apotheker in de verzorgingshuizen. In de verpleeghuizen is dit nog handmatig. ZLP op kamer cliënt of in algemene ruimte Via intranet op te vragen Handmatig samengestelde looplijst (is word-document) In ZLP Ja In zorgoverleg of MDO of op initiatief CV-er naar ZOCO In ZLP Op signaal verzorging of in zorgoverleg/mdo

6 zorglevering te controleren, op basis van rapportages en cliëntagenda bepalen of huidige zorglevering passend is Zonodig aanpassen zorgdoelen, acties en cliëntagenda i.o.m. de cliënt Aanvragen herindicatie Reageren op melding uit de ECA-toepassing over overschrijding herindicatietijd versus cliëntagenda of geldigheidsdatum indicatie Registreren datum verzending aanvraag herindicatie naar CIZ Registreren datum ontvangst herindicatie Invoeren herindicatiegegevens in cliëntmodule in ECAtoepassing MDO Nieuwe zorgdoelen ter voorbereiding van MDO vastleggen in ECA-toepassing Notulen en verslag MDO vastleggen in ECA-toepassing Evaluatie uitgevoerde acties vastleggen in ECA-toepassing Zorgzwaartemeting Registreren uitkomsten meting in de ECA-toepassing Registreren (eventueel) gedefinieerde acties in de ECA-toepassing Controle Zorgdossier Controleren cliëntgegevens in zorgmodule op juistheid, volledigheid en actualiteit n.a.v. signaal van de ECAtoepassing Zonodig aanpassen gegevens in zorgmodule Registreren datum controle zorgdossier MIC Registreren incident in de ECA-toepassing Registreren uitgevoerde acties in de ECA-toepassing kan in CURA kan in CURA kan in CURA? Triasweb Aanpassen in papieren ZLP Signaal van de zorg medewerkers op basis van zorgzwaarte en/of signaal van de cliënten administratie op basis van CURA In eigen word bestand In eigen word bestand In eigen word bestand uitprinten en toevoegen aan het ZLP of hand geschreven document Activiteitenschema en Zorgarrangement uitprinten en toevoegen aan het ZLP ZLP Intranet In papieren dossier

7 Voordelen van werken met een elektronische cliëntagenda/planning Met een cliëntagenda/planning kan de juiste balans gevonden tussen grotere professionele kwaliteit en meer persoonlijke aandacht voor de cliënt. Het gaat om de inhoud van de zorg. Dat leidt niet alleen tot grotere tevredenheid bij cliënten en professionals maar ook tot een veel kleinere kans op incidenten. - Één geïntegreerd systeem dat cliëntvraag en benodigde personele inzet koppelt waardoor de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid naar de cliënt sterk verbeterd; - Om voor de cliënt als vertrouwde hulp geloofwaardig te zijn en in de zorgverlening steeds een herkenbare rode draad te volgen, moeten alle betrokken professionals steeds precies van elkaar weten wat ze doen en continu hun activiteiten met elkaar afstemmen. Een cliëntagenda biedt ze de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Zo hebben ze vlot toegang tot alle voor de dagelijkse praktijk relevante cliëntgegevens en kunnen ze snel en gemakkelijk met collega s afstemmen. Een cliëntagenda biedt ze een inzichtelijke weergave van alle geplande acties en basishandelingen en levert tools, eenvoudig in gebruik, voor alle noodzakelijke registraties en verslaglegging. - De gebruikers hebben alle contactgegevens van interne en externe professionals steeds bij de hand. - Een cliëntagenda brengt de verschillende betrokken professies dichter bij elkaar en geeft ze een bredere blik op de situatie. Zo kan de welzijnsmedewerker bijvoorbeeld op verantwoorde wijze ook verpleegkundige handelingen uitvoeren en heeft de verpleegkundige handvatten om aandacht te hebben voor de andere welzijnsaspecten van het leven van de cliënt of bewoner. - Er is een vertaling van de individuele cliëntvraag naar de benodigde personele formatie en de personeelsplanning. Voorstel voor een cliënt planning applicatie: Benodigde applicaties Éénmalige investering Onderhouds abonnement kosten per jaar Ortec Cliëntagenda/planning (excl. ECD) Implementatie ondersteuning in dagen Éénmalige implementatie 0ndersteuning/ consultancy kosten euro euro 28 dagen X 1000 euro p.d. = euro Randvoorwaarden voor implementatie: werken vanuit de cliëntvraag centraal. Investering in systemen en praktische methodieken die de cliëntvraag kunnen vertalen naar de benodigde personele formatie: - de cliëntvraag kunnen vertalen naar de benodigde personeelsformatie (= cliëntagenda/planning); - de minimale benodigde personeelsformatie inzichtelijk maakt, zodat optimalisatie van de personeelsinzet mogelijk is binnen de gehele Van Neynselgroep. Dit betekend dat de actuele bedbezetting in combinatie met de zzp s van cliënten in beeld is en dat in onderling overleg tussen planners en teammanagers de flexibele personele formatie adequaat kan ingezet op basis van de cliëntvraag en zzp s. Advies indien besloten wordt om de aanschaf van een cliëntagenda nog even uit te stellen Indien de Van Neynselgroep nog niet wil overgaan tot aanschaf van een electronische cliëntagenda dan zijn de volgende aanbevelingen te benoemen: - Aanpassen van het activiteitenschema naar een model dat de cliëntvraag integraal in kaart brengt door middel van voorstel/model In voor zorg (zie bijlage); - Praktisch rekenmodel voor leidinggevenden en planners waar de personele capaciteit o.b.v. de zzp s en de actuele bedbezetting simpel te berekenen is i.v.m. het effectief in kunnen zetten van de personele formatie Van Neynselgroep breed, o.b.v. model In voor zorg; - Aanschaf van CURA-documenten, waardoor documenten eenduidig en eenmaal kunnen vastgelegd i.p.v. de huidige situatie waar documenten op verschillende manieren vastgelegd (vaak dubbel) en op een niet voldoende privacy veilige wijze. Eenmalige aanschaf van CURA-documenten +/- 6 á 7 duizend euro en 800 euro per gelijktijdige gebruiker als abonnement. - Voorbereidend werk inzake de implementatie van de cliëntplanning applicatie = maart t/m juni 2011.

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid Herman Hellemans Advisaris Copyright 2009 by Advisaris B.V. All rights reserved. ZZP s, U moet er iets mee!, 13 oktober 2009 Capaciteitsplanning

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Inleiding Hieronder is in een aantal tabellen de informatie beschreven, die nodig is voor het compleet maken van het zorgplan. Het is een voorbeeld van de inhoud. U moet

Nadere informatie

Méér tijd en aandacht voor goede zorg

Méér tijd en aandacht voor goede zorg De Zorgapp Méér tijd en aandacht voor goede zorg Efficiënter werken Méér cliënttijd, minder administratie De cliënttijd verhogen en de administratieve vastlegging beperken, is de wens van iedere zorgverlener.

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Vereiste WEBKBB 2.5.2.: Minimale CGA Versie 4.6. d.d. 21/09/2015 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen:...

Nadere informatie

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp.

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp. Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandaghc Even voorstellen Edwin Kalbfleisch 14-06-13 2 Programma 1. Achtergrond ZZP s 2. Uitleg opbouw

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

Personeelsplanning voor de toekomst

Personeelsplanning voor de toekomst Personeelsplanning voor de toekomst Het belang van personeelsplanning Goede personeelsplanning van groot belang Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

Zorgrijk & Regelarm. VGN praktijknetwerk vermindering administratieve lasten. Stichting Prisma, Nicole Esser

Zorgrijk & Regelarm. VGN praktijknetwerk vermindering administratieve lasten. Stichting Prisma, Nicole Esser Zorgrijk & Regelarm VGN praktijknetwerk vermindering administratieve lasten Stichting Prisma, Nicole Esser Inhoud Visie Zorgrijk Regelarm Aanpak Resultaten: 1. Zorgrijk 2. Regelarm Toekomst 2 Zorgrijk

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hun de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Korte introductie gebaseerd op Roadshow mei juni 2015

Korte introductie gebaseerd op Roadshow mei juni 2015 Korte introductie gebaseerd op Roadshow mei 2015 1 8 juni 2015 De sterke punten van Nedap ONS helpen bij het realiseren van onze visie Ondersteuning van zelfredzaamheid medewerker Ondersteuning van zelfsturende

Nadere informatie

Van capaciteitsplanning tot zelfregie

Van capaciteitsplanning tot zelfregie Van capaciteitsplanning tot zelfregie de volgende stap in planning Buddy Walstra September 2015 Wie zijn wij Onze kengetallen Aantal medewerkers Aantal fte's Aantal cliënten Alliade (moederstichting) 723

Nadere informatie

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Versie 6 januari 2015 Houtskoolschets 2015 Project elektronisch dossier (versie 6 januari 2015) 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Product demonstratie

Product demonstratie TimeTell 8 Product demonstratie Nieuwe Look & Feel Configureerbare tegels Dashboards (zelf configureren) Planning volledig vernieuwd Tientallen andere verbeteringen en uitbreidingen Web App Geheel nieuwe

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 6 Met behandeling

Zorgarrangement ZZP 6 Met behandeling Zorgarrangement ZZP 6 Met behandeling Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4.

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 1. Inleiding Het kan zijn dat u tijdelijk meer zorg en ondersteuning nodig hebt, dan waar u op basis van uw indicatie recht op hebt. In sommige gevallen

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Zorgen achter het bureau of zorg aan het bed?

Zorgen achter het bureau of zorg aan het bed? Zorgen achter het bureau of zorg aan het bed? Quick scan van registratieverplichtingen van professionals in verzorgings- en verpleeghuizen Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Wageningen, december 2015 1. Inleiding 'Voor een leven met kleur.', dat is het motto van Zinzia. Het is de kern van dat

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Succesvolle implementatie ECD bij Mosae Zorggroep

Succesvolle implementatie ECD bij Mosae Zorggroep Succesvolle implementatie ECD bij Mosae Zorggroep Pilot speelt een prominente rol bij implementatie van nieuw ECD Overgaan van papieren cliëntendossier naar de digitale vorm moet absoluut projectmatig

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Organiseren van zorg Niveau 3

Organiseren van zorg Niveau 3 Antwoorden stellingen Organiseren van zorg Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Het zorgproces 1. De holistische mensvisie gaat uit van de hele mens. Lichamelijke, psychische en sociale aspecten

Nadere informatie

Managementinfo en rapportage:

Managementinfo en rapportage: Managementinfo en rapportage: ASB Security BV heeft diverse mogelijkheden met betrekking tot managementinfo en rapportage. Naast de standaard faciliteiten die SIMS II biedt zijn er een aantal add on s

Nadere informatie

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management Evaluatie eerste fase Pilot CES en HR Performance management 1. Inleiding Onderstaand leest u de evaluatie van de pilot performance management bij CES en HR. We willen weten of we met de implementatie

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 4. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 4. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 4 Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Vilente Beweegt! 20 juni 2013 Carry Putman

Vilente Beweegt! 20 juni 2013 Carry Putman Vilente Beweegt! 20 juni 2013 Carry Putman Historie 2007 2008: Deelname verbetertraject Valpreventie Zorg voor Beter I: Ontwikkelen richtlijn valpreventie verpleeghuizen 2009: Implementatie richtlijn valpreventie

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein -- concept -- 30 september 2014 Inhoud 1. Situatieschets: privacy binnen gemeenten.3 2. Doel van het document 4 3. Informatieanalyse: de uitgangspunten..5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Goede Mensen: uw kostbaarste bezit

Goede Mensen: uw kostbaarste bezit Goede Mensen: uw kostbaarste bezit In de komende jaren zullen Mensen als Resource alsmaar belangrijker worden door: Demografische ontwikkelingen: vergrijzing en krimpende bevolking. Veranderende samenleving:

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan KD-40 14-05-2012 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 14-05-2012 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Definitie grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Trudy Wiersma Joost Philipsen Match2Learn Friesland College Wat gaan we doen? Informatie over de praktijkcasus Onze

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Presentatie 'LoveMyGuest'

Presentatie 'LoveMyGuest' Presentatie 'LoveMyGuest' WieWeZijn Gestart vanuit de gedachte dat tevredenheidsonderzoeken te duur zijn en te veel tijd kosten. Ambitie om de beste en meest kostenbesparende aanbieder hiervan te worden.

Nadere informatie