To Customize Odoo or not? A decision support tool.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "To Customize Odoo or not? A decision support tool."

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR To Customize Odoo or not? A decision support tool. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen Timothy Verellen onder leiding van Prof. dr. ir. ing. Gert Loterman

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR To Customize Odoo or not? A decision support tool. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen Timothy Verellen onder leiding van Prof. dr. ir. ing. Gert Loterman

4 Permission De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. Timothy Verellen I

5 Dankwoord Het schrijven van een masterproef is een werk van lange adem. Tijd die normaal geïnvesteerd werd in familie en vrienden ging nu op in de masterproef. Op de eerste plaats bedankt ik mijn ouders die mij te allen tijde gesteund hebben in mijn studies. Het is door hun aanhoudende stimulans dat ik doorheen mijn studies steeds beter wou presteren. Daarnaast bedank ik mijn vriendin, Julie, voor haar begrip en steun in deze periode. Ook dank u aan mijn goede vriend en toeverlaat, Christophe voor de nodige feedback alsook het nalezen van de masterproef. Ten laatste wil ik ook zeker mijn promotor Prof. dr. ir. ing. Gert Loterman bedanken voor de vele feedbackmomenten en waardevolle discussies. Ik wil Meneer Loterman tevens bedanken voor het interessante onderwerp van de masterproef. Mei 2014, Timothy Verellen II

6 Inhoudstabel PERMISSION... I DANKWOORD... II INHOUDSTABEL... III AFKORTINGEN... V LIJST MET TABELLEN... VI LIJST MET FIGUREN... VII HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE... 1 HOOFDSTUK 2: LITERATUURONDERZOEK ERP Definitie en eigenschappen Geschiedenis Voordelen van ERP Nadelen van ERP Odoo ERP IMPLEMENTATIE Fasen van implementatie Ook ERP implementaties falen Kritieke falingsfactoren voor ERP implementaties Customization Customization Vs. Out-Of-The-Box Voor- en nadelen van ERP customization Iedereen wil customization Conclusie BUSINESS VALUE ONDERZOEKSVRAGEN HOOFDSTUK 3: METHODES DELPHI METHODE RANKING DELPHI METHODE KEUZE VAN DE EXPERTENPANEL FASE 1 RONDE 1: IDENTIFICATIE VAN DE DRIJVENDE FACTOREN Ontvangen van de antwoorden Verwerken van de antwoorden Factoren samengebracht III

7 Vereenvoudiging van het aantal factoren Vernieuwde indeling De gesynthetiseerde factorenlijst Conclusie FASE 1 RONDE 2: VALIDATIE VAN DE DRIJVENDE FACTOREN Ontvangen van de antwoorden Verwerken van de antwoorden Conclusie FASE 2: WEGING VAN DE DRIJVENDE FACTOREN Ontvangen van de antwoorden Verwerken van de antwoorden Conclusie OPSTELLEN DECISION SUPPORT TOOL Gewichten herschalen Schalen normaliseren HOOFDSTUK 4: RESULTATEN EN DISCUSSIES FASE 1 - RONDE 1: IDENTIFICATIE VAN DE DRIJVENDE FACTOREN Analyse van de aangebrachte factoren De gesynthetiseerde factorenlijst Conclusie FASE 1 - RONDE 2: VALIDATIE VAN DE DRIJVENDE FACTOREN Analyse van de antwoorden De finale factorenlijst Conclusie FASE 2: WEGING VAN DE DRIJVENDE FACTOREN Analyse van de antwoorden Het finaal gewicht per factor OPSTELLEN DECISION SUPPORT TOOL HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE ALGEMEEN BESLUIT IMPLICATIES EN BEPERKINGEN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK LITERATUURLIJST... I BIJLAGEN... VI IV

8 Afkortingen ERP MRP MRP II BPR OOTB Enterprise Resource Planning Manufacturing Requirements Planning Manufacturing Resources Planning Business Process Re-engineering Out-Of-The-Box V

9 Lijst met tabellen Tabel 1: Voordelen van ERP... 7 Tabel 2: Nadelen van ERP... 7 Tabel 3: Kritieke factoren tot het falen van ERP-implementaties Tabel 4: Customizationredenen voor bedrijven Tabel 5: Samenstelling Experten Panel op basis van Participatiegraad Tabel 6: Response rates ronde Tabel 7: Verdelingsgraad antwoorden ronde Tabel 8: Response rates ronde Tabel 9: Verdelingsgraad antwoorden ronde Tabel 10: Response rates Fase Tabel 11: Verdelingsgraad antwoorden Fase Tabel 12: De gesynthetiseerde factorenlijst Tabel 13: Synthese Antwoorden Ronde Tabel 14: Finale factorenlijst Tabel 15: Het finaal gewicht per factor Tabel 16: Input per finale factor VI

10 Lijst met figuren Figuur 1: Delphi methode: iteratief proces Figuur 2: Gewichtenverdeling Gap Size Figuur 3: Gewichtenverdeling Gap Complexity Figuur 4: Gewichtenverdeling Gap Importance Figuur 5: Gewichtenverdeling Budget Figuur 6: Gewichtenverdeling Time VII

11 HOOFDSTUK 1: Introductie ERP neemt als groeiende markt een steeds belangrijkere plaats in binnen de bedrijfswereld. Bedrijven worden namelijk steeds groter en complexer en hebben daarom nood aan informatiesystemen zoals ERP die het overzicht kunnen bewaren over een bedrijf. Tegenwoordig kan de volledig administratieve verwerking van zowel de front als de back office gedaan worden in ERP. Om een ERP-systeem operationeel te maken voor een bedrijf moet de ERP eerst geïmplementeerd worden. In dit proces dient tevens de keuze gemaakt te worden tussen een gecustomizede implementatie, waarbij het ERP-systeem volledig wordt aangepast aan de noden van klant of een Out-Of-The-Box implementatie, waarbij niks veranderd wordt aan het ERP-systeem en deze in standaardvorm worden geïmplementeerd. Hoewel de literatuur vele nadelen naar voor schuift met betrekking tot de gecustomizede oplossing, blijken nog steeds 99% van de bedrijven een voorkeur te hebben voor customization. Hun beslissing is echter niet altijd economisch onderbouwd. Vele bedrijven blijken een blindelingse voorkeur te hebben voor customization (Hoofdstuk 2). Vandaar dat volgende onderzoekvragen naar voor worden geschoven: 1) Welke zijn in het geval van een Odoo-implementatie de drijvende factoren in de keuze tussen een out-of-the-box implementatie en een gecustomizede implementatie teneinde de business value van de klant te maximaliseren? 2) Hoe groot is de rol van elke drijvende factoren in deze beslissing? Zoals gezien kan worden richt ons onderzoek zich specifiek op een Belgische Open Source ERPsysteem, genaamd Odoo. De werkelijke focus van dit onderzoek ligt op de onderzoeksmethode en het verwerken van de resultaten. Om de onderzoeksvragen op te lossen wordt de Delhpi methode toegepast. Daarin worden experten bevraagd in een interatief proces dat telkens onderbroken wordt door gecontroleerde feedback. In de eerste fase van de Delphi studie wordt een antwoord geformuleerd op de eerste onderzoeksvraag, terwijl de tweede fase hetzelfde doet voor de 1

12 tweede onderzoeksvraag. Hoe het onderzoek is verlopen en welke methoden verder toegepast worden kan teruggevonden worden in Hoofdstuk 3. De resultaten van het Delphionderzoek worden samengevat en bediscussieerd in Hoofdstuk 4. Op basis van die resultaten zal een decision support tool opgesteld worden ter ondersteuning van zowel de klant als de implementator in de beslissing tot het al dan niet customizen van het ERP-systeem met als doel het maximaliseren van de business value bij de klant. We sluiten de masterproef af met Hoofstuk 5, waarin een algemeen besluit wordt getrokken. In dit hoofdstuk worden tevens de implicaties en beperkingen van het onderzoek aangehaald. Helemaal afsluiten doen we met de voorstellen voor verder onderzoek. 2

13 HOOFDSTUK 2: Literatuuronderzoek In hoofdstuk 2 bespreken we de volgende drie belangrijke termen aangaande deze masterproef: ERP, ERP implementatie en Business Value. Deze drie delen vormen de basis van het onderzoekveld.aan elke term wordt een apart deel gewijd. Om ERP-systemen volledig te begrijpen beginnen we met een definitie gevolgd door een korte geschiedenis. De voor- en nadelen van een ERPsysteem worden aangekaart, waarna een klein overzicht wordt gegeven van de huidige markt en hoe Odoo hierin past. (eerste deel) In het tweede deel onderzoeken we ERP-implementaties. We starten vanuit de verschillende fases van een ERP implementie, om daarna in te gaan op het falen van ERP implementaties. We gaan dieper in op de customization-stap en daarmee ook op de tweedeling tussen customization en Out-of-the-box. We besluiten met de voor- en nadelen van customization en waarom iedereen uiteindelijk toch wil customizen. Het derde deel, business value, vormt de focus van dit onderzoek. We definiëren business value en zijn bepalende factoren. Binnen deze masterproef wordt gekeken hoe business value kan beïnvloed worden door ERP-systemen. Het hoofdstuk sluiten we af met het komen tot de onderzoeksvragen. 3

14 2.1. ERP Om een idee te krijgen van wat Enterprise Resource Planning juist inhoud, gaan we van start met een definitie die kort wordt toegelicht ( Daarna wordt een kleine ontstaansgeschiedenis gegeven ( om uiteindelijke te komen tot de opbouw die een ERPsysteem net zo specifiek maakt (Error! Reference source not found.. Vervolgens wordt gekeken naar de voor- en nadelen. Teneinde een overzicht te krijgen van de huidige ERP-markt bespreken we de grootste spelers ervan en kijken we hoe Odoo hierin past (Error! Reference source not found Definitie en eigenschappen We beginnen met het geven van een definitie en bespreken daarna de algemene eigenschappen van ERP-systemen. Een ERP is een computergebaseerd en flexibel informatiesysteem dat enerzijds bedrijfsprocessen zoveel als mogelijk integreert en automatiseert en anderzijds realtime bedrijfsinformatie centraliseert in een database door te werken met geïntegreerde modules per functionele bedrijfseenheid. (1) (2) Een van de belangrijkste kenmerken van een ERP-systeem is zijn gecentraliseerde database. Het biedt de mogelijkheid om vanuit elk functioneel bedrijfsdepartement alle bestaande informatie op te vragen en te bewerken alsook nieuwe informatie toe te voegen. Door informatie centraal op te slaan voorkomt men tevens informatieredundantie. Rond de centrale database geniet een ERP-systeem van een modulaire opbouw. Aan de database worden de functionele modules gekoppeld die de bedrijfsfuncties ondersteunen. De meest bekende modules zijn: Accounting, Financial management, Manufacturing, Production, Transportation en Sales & distribution, HR management. De modulaire opbouw zorgt voor een flexibel systeem waarbij de klant kan kiezen welke modules hij wel of niet wenst te gebruiken. Elke module is opgebouwd naar de best-practices binnen zijn functioneel gebied. Wil de klant echter de modules gaan aanpassen naar zijn eigen practices zijn eigen processen en workflows dan spreekt men van customizen. De term wordt verderop besproken. Wel kan al meegegeven worden dat dit een kostelijk en tijdslovend proces is. 4

15 Geschiedenis Het ontstaan van ERP wordt toegeschreven aan twee grote oorzaken. De eerst oorzaak is de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) die de basis vormden voor latere ERP-ontwikkelingen. Een tweede ontstaansreden komt vanuit de bedrijfswereld zelf. Door het steeds complexer worden van de bedrijfsstructuren en processen, hadden bedrijven steeds meer nood aan tools die functie-overschrijdende informatie konden beheren. De informatie kon dan gebruikt worden ter ondersteuning van het maken van departementoverschrijdende beslissingen. De twee bovenstaande ontstaansredenen zorgden voor de geleidelijke evolutie in de richting van de huidige ERP-systemen te beginnen in de jaren Grote bedrijven implementeerden toen voor het eerst centralized computing systems. Deze werden gebruikt voor het automatiseren van de inventarissystemen (3). In de jaren 1970 gaat men nog een stap verder met de Manufacturing Requirements Planning (MRP). Op basis van gedefinieerde productieprocessen kon vanaf nu de aankoop van materialen aangestuurd worden. Met de komst van MRP worden productieprocessen voor het eerst vastgelegd in informatiesystemen (3). Vanaf 1980 krijgen we een belangrijke verschuiving van MRP naar MRP II (Manufacturing Resources Planning). De materialenaankoop is niet langer enkel afhankelijk van het productieproces, maar kan vanaf nu ook afhankelijk gemaakt worden van het verkoopproces. Naast het verkoopproces worden tevens Finance, HR, Engineering en Project Management geïntegreerd. (3) In 1990 ontstonden dan de eerste ERP-systemen waarin werkelijk het hele bedrijfsproces werd geïntegreerd. De ERP-systemen doen daarmee ere aan de E(nterprise) in ERP. (3). Naarmate het gebruik van ERP-systemen toenam, voegde de ontwikkelaars tegen het jaar 2000 steeds meer extra modules toe aan hun systemen. De toepassingsmogelijkheden van en het aantal modules in een ERP-systeem namen sterk toe. Deze systemen werden en worden nog steeds Extended ERP s genoemd (3). 5

16 Vanaf 2000 zien we ook een verschuiving in de markt. ERP-ontwikkelaars begonnen zich te focussen op het herverpakken van hun ERP-systemen voor KMO s. Voordien waren de ERP s te groot, te complex en te duur om door KMO s gekocht te kunnen worden (3) (4). Sinds het ontstaan ervan is de ERP-markt, een groeiende markt. Dat blijkt uit cijfers die gevonden werden in de literatuur. In 1998 werd wereldwijd US$ 17 miljard uitgegeven aan ERP-systemen. In 2000 was dit al US$ 21.5 miljard, wat overeenkomt met een groei van 13,1% ten opzichten van het jaar ervoor. Deze groei was uiteraard ook te danken aan de steeds bijkomende functionaliteiten binnen ERP-systemen (5). Volgens Forbes is in 2013 de marktgrootte van ERP gestegen tot US$ 25,4 miljard. Dat zou overeenkomen met een groei van 3.8% procent ten opzichte van 2012 (6) Voordelen van ERP Het implementeren van een ERP-systeem kan voor een bedrijf heel wat voordelen te bieden hebben. De voordelen worden weergegeven in Tabel 1, waarvan we de belangrijkste even toelichten. (4) Het verbeteren van de doorlooptijd van de orders en de verlaging van de operationele kosten zijn vormen waarschijnlijk de meest waardevolle voordelen aangezien zij direct inspelen op de bedrijfsinkomsten en kosten. (4) Doordat de volledige werking van een bedrijf geïntegreerd zit in de ERP, kunnen klantenorders efficiënt en digitaal doorgegeven over de departementen heen. Dit resulteert in het sneller verwerken van klantenorders. (4) De verlaging van de operationele kosten wordt veroorzaakt door de automatisering van de processen in ERP. Dankzij de automatisering kunnen werkkrachten vervangen worden door systemen die op lange termijn goedkoper zijn. (4) 6

17 Voordeel Zichtbare, up to date en niet-redundante informatie Verbeterde doorlooptijd van orders Verkorte tijd die nodig is om financiële periodes af te sluiten Verlaging operationele kosten (inventaris, werkkrachten, materialen) Sneller kunnen reageren op vragen van klanten Standaardisatie van processen Aanbod-vraagketen Tabel 1: Voordelen van ERP Dankzij De centrale database die live update De integratie over departementen heen Gedeeltelijke of volledige automatisatie Het vastleggen van de processen De integratie over departementen heen Nadelen van ERP Naast de voordelen zijn er echter ook enkele nadelen verbonden aan ERP-systemen. De nadelen zitten hieronder vervat in Tabel 2, samen met hun oorzaken (4). De hoge kostprijs van een ERP-systeem vormt de grootste barrière voor bedrijven om over te stappen op een ERP-systeem. De totale kostprijs omvat licentiekosten voor het gebruik van het ERP-systeem, implementatiekosten om het systeem operationeel te krijgen en onderhoudskosten om het systeem up to date te houden (4). De hoge initiële investering zorgt tevens voor een sterke afhankelijkheid van de gekozen ERPleverancier. De baten zouden dan niet meer opwegen tegen de kosten (4). Een laatste nadeel is de soms wel erg lange duurtijd van een ERP-implementatie. Tijdens de implementatieperiode zijn er wel al kosten maar nog geen (of weinig) baten van het ERPsysteem. De kosten voor het bedrijf stijgen dus samen met de duurtijd van de implementatie (4). Nadeel Doordat Kostprijs Licentie-, implementatie- en onderhoudskosten. Sterke afhankelijkheid van de leverancier De kostprijs te groot is om snel te veranderen Implementatietijd Bijvoorbeeld werknemers nog getraind moeten worden Tabel 2: Nadelen van ERP 7

18 Odoo Odoo is een Belgisch ERP-systeem dat zich vooral focust op KMO s. Aangezien ons onderzoek handelt over Odoo, wordt het hier even toegelicht. Alvorens we Odoo echter bespreken, geven we een kleine update van de huidige ERP marktsituatie. Momenteel zijn de grootste spelers op de ERP-markt: SAP met 24% marktaandeel, gevolgd door Oracle met 12% en Sage met 6%. Respectievelijk verkochten zijn vorig jaar voor US$ 6,1 miljard, US$ 3,117 miljard en US$1,5 miljard (6). In vergelijking met SAP die tegen 2015 zijn e gebruiker wil hebben (7), is Odoo met zijn huidige gebruikers dus eerder een kleinere speler op de markt (8). De focus van beide bedrijven ligt ook anders. Daar waar SAP vooral focust op de grote bedrijven, focust Odoo eerder op de KMO s. In 2005 startte Fabien Pinckaers met de ontwikkeling van een Open Source ERP-systeem, genaamd TinyERP. Doordat het systeem Open Source is, valt de licentiekost voor de klant weg. Om marketingredenen werd de naam drie jaar later veranderd in OpenERP. Met de naam veranderde ook het business model. OpenERP zou vanaf nu niet meer zelf zijn ERP-systeem verkopen aan de klant en het gaan implementeren. Ze stapten over op een partnermodel. Vanaf toen en tot op heden zijn het de partners die de ERP-contracten verkopen aan klanten en er de implementatie van doen. In Juni 2014 werd de laatste naamsverwisseling doorgevoerd naar het huidige Odoo. Naar eigen zeggen was OpenERP reeds te ver gevorderd voorbij de traditionele ERP-systemen om nog vast te houden aan de term. Zo omvat Odoo nu ook een eigen ecommerce-module, een Point of Sale (=kassasysteem) en nog veel meer (9) ERP Implementatie We beginnen met het bespreken van de fasen van een ERP-implementatie. Daarna lichten we toe waarom vele ERP-implementaties falen. Vervolgens gaan we dieper in op customization Vs. Out-of-the-box en geven de voor- en nadelen van beide. We besluiten met enkele redenen waarom iedereen steeds opteert voor ERP-customization. 8

19 Fasen van implementatie Een ERP implementatieproces verloopt volgens een viertal fases. De eerste fase wordt de Adoption Decision genoemd. In deze fase identificeert het bedrijf zijn eigen noden en de reden waarom hij een ERP-systeem zou nodig hebben. De tweede fase is de Acquisition. Het bedrijf kiest dan het ERP-systeem dat het beste overkomt met de noden van het bedrijf (4). Vervolgens komt de feitelijke implementatiefase. In deze fase wordt het ERP-systeem geïnstalleerd en indien nodig gecustomized. In deze fase kan er eventueel een business process re-engineering plaatsvidnen. Dat wil zoveel zeggen als het hertekenen van de huidige bedrijfsprocessen (4). De laatste fase omvat het live gaan van het ERP-systeem, alsook het latere onderhoud ervan. De kosten voor het onderhoud worden initieel door veel bedrijven over het hoofd gezien (4) Ook ERP implementaties falen Uit onderzoek is gebleken dat organisaties over het algemeen behoorlijk tevreden zijn met hun ERP. Uit een steekproef bij 117 bedrijven uit 17 landen concludeert men dat 34 % van de organisaties tevreden is met hun ERP, 58 % is enigszins tevreden, 7 % is dat enigszins niet en slechts 1% is ontevreden (10) Toch is een aandeel van 66% licht tot zeer ontevreden klanten niet gering. Om deze 66% te verklaren kunnen twee oorzaken gevonden worden. Het grote aandeel van implementaties die falen kan gezien worden als de eerste oorzaak. De tweede oorzaak stelt zich in het hoger zijn van de werkelijke kosten in vergelijking met de vooraf geplande kosten van van de implementatie. Een gefaalde ERP implementatie wordt in de literatuur gedefinieerd als een implementatie die niet voldoet aan de verwachte voordelen ervan (11). Het kan bijvoorbeeld zijn dat de behaalde ROI niet hoog genoeg wordt bevonden door het bedrijf (12). Gebruikmakend van deze definitie beschrijft de meeste literatuur een aandeel gefaalde ERP implementatiesrond de 60% tot 90% (13). Met andere woorden, de overgrote meerderheid van de ERP-implementaties slaagt er niet in de beloofde meerwaarde te generen. 9

20 Het falen van ERP-systeem implementaties heeft al tot verscheidene problemen geleid zoals het volledig moeten uitschakelen van het systeem, het ERP-systeem enkel gedeelte kunnen gebruiken, het lijden van bedrijfsverliezen, het dalen van de waarde van de aandelen, het verliezen van een concurrentieel voordeel, tot zelfs het failliet draaien van bedrijven (2) (14) (15) (16). Een tweede oorzaak voor de 66% ontevreden ERP-klanten werd gevonden in het hoger uitkomen van het werkelijk gespendeerde implementatiebudget in vergelijking met het budget dat vooropgesteld werd. Johansson et al. schrijven in hun onderzoek dat 74,2% van de bedrijven op het vooropgestelde budget bleef. De overige 25% ging erover. Het bracht het gemiddelde gespendeerde budget over het gehele onderzoek op 104,3% van het initieel geplande budget (17) Kritieke falingsfactoren voor ERP implementaties. De factoren waardoor zovele ERP-implementaties falen worden hieronder samengevat in Tabel 3 (18) (13) (19) (20). Kritieke falingsfactoren voor ERP implementaties Inadequate definition of requirements Inherent complexity of ERP implementation Resistance to change Inadequate training Inadequate resources Proccess risk and process barriers Poor Top Management Support Over-customization of software (4) Unrealistic Expectations of Benefits and ROI Infrastructure Issues To tight project schedule Poor Consultant effectiveness Poor Communication Poor quality of Business Process Reengineering (BRP) Poor ERP Package Selection Poor quality of testing Tabel 3: Kritieke factoren tot het falen van ERP-implementaties Het is opmerkelijk dat in alle vier de geciteerde werken Over-customization van de software naar voor kwam als kritieke factor. Laten we daarom even dieper ingaan op customization. Deze term speelt tevens een grote rol in ons onderzoek. 10

21 Customization Onder customization wordt zowel verstaan het toevoegen van add-on s aan een ERP-systeem als het veranderen van de broncode ervan ten einde te voldoen aan de eisen van de klant(erp system implementation in Small and Medium-Sized enterprises) (21). Daar waar de eisen van de klant verschillen met de mogelijkheden van het ERP-pakket moet customization toegepast worden, om op die manier toch nog te voldoen aan de wensen van de klant. In de literatuur wordt zo n verschil een Misfit genoemd (22). In dit onderzoek zullen we spreken over een Gap Customization Vs. Out-Of-The-Box Wordt de Gap niet gedicht door customization, dan zal het bedrijf zijn processen moeten aanpassen aan het ERP-systeem. Dit wordt business process re-engineering (BPR) genoemd. Hoewel in veel gevallen er bij customization toch ook een zekere vorm van BPR nodig is, komt het veel meer en veel groter voor bij een Out-of-the-box (OOTB) implementatie (23) (3). Een OOTB implementatie is de tegenhanger van customization. In een OOTB implementatie ook wel vanilla implementatie genoemd wordt het ERP-systeem geïnstalleerd bij de klant zonder enige vorm van customization Voor- en nadelen van ERP customization Het grote voordeel van customization is het verkrijgen van een perfect afgesteld systeem aan de noden, processen en de worklflow van de klant (24). Zo werd reeds bewezen dat het afstellen van de ERP zorgt voor een grotere user voldoening (25) (26). Users zijn blij dat het systeem wordt afgesteld op hun manier van werken en krijgen er daarom ook meer voldoening uit. Het kiezen voor customization heeft echter ook enkele belangrijke nadelen. Zo komen bij het aanpassen van de broncode steeds enkel bugs of onvoorziene problemen kijken (14). Dat heeft niet alleen een effect op kostprijs maar ook op het tijdschema (21) (19). Door het stijgen van tijd en kost kan het project in gevaar komen of zelfs falen (19) (27). Een uitgesteld tijdschema kan ook nog een ander nadelig gevolg hebben. Met de huidige snelheid waarmee nieuwe technologieën zich ontwikkelen kan het zich voordoen dat wanneer 11

22 een implementatie zeer lang duurt, het systeem eigenlijk al voorbijgestreefd is tegen de tijd dat het klaar is (24). Customization van het ERP-systeem kan zelfs tot lang na de implementatie nadelige effecten hebben. We hebben het hier dan over het verdere onderhoud van het gecustomizede ERPsysteem en het uitvoeren van updates erop. Customization maakt de software complexer waardoor het onderhoud ervan ook complexer wordt (21) (24) (27) (21). Tegelijker tijd kan het zijn dat uitgebrachte updates niet meer kunnen toegepast worden het ERP-systeem door de vele veranderingen aan de hand van customization (21) (28). In extreme termen spreekt een paper zelfs over voordelen van een ERP-systeem die door customization omgezet worden in nadelen (28). Een OOTB-implementatie resulteert dus in een oplossing die over het algemeen minder kost, minder tijd in beslag neemt en meer kans heeft op slagen (21). Daartegenover staat wel dat de Gaps die er initieel waren ook zullen blijven bestaan. Het is aan het bedrijf om zelf interne aanpassingen (BPR) te doen om de Gaps te overbruggen. Door slechts in geringe mate of zelfs niet af te wijken van de standaarduitvoering wordt het eenvoudiger om de ERP-software te upgraden wanneer nieuwe versies en updates uitkomen (23) Iedereen wil customization Niettegenstaande de vele nadelen verkiezen zo goed als alle bedrijven de customization-optie voor hun ERP-systeem. Voor vele bedrijven houdt die keuze een extra gevaar in vanwege het groeipotentieel van de customizations. Het begint meestal met een kleine vereiste die uiteindelijk doorgroeit tot een zeer technische uitdaging. De kosten lopen dan al snel op. (19) De hoofdredenen waarom iedereen uiteindelijk toch customization kiest werden samengevat in Tabel 4 (21) (29) (4) (30). 12

23 Customizationredenen voor bedrijven Resistance to change Unique business processes Functional misfit Ownership type Motivation for the ERP implementation Maturity level of company Characteristics of selected ERP systems Flexibiliteit bedrijfsprocessen Market and customers Uncertainty Tabel 4: Customizationredenen voor bedrijven Conclusie We onthouden dus dat er voor een bedrijf behoorlijk wat voordelen zijn verbonden aan het implementeren van een ERP-systeem. Echter de keuze tussen een gecustomizede oplossing of een OOTB-oplossing gebeurt niet altijd even beredeneerd. Hoewel de literatuur wel spreekt over de vele nadelen van customization houden bedrijven hier geen rekening mee. Nog steeds willen alle bedrijven customization hebben. Hieruit stelt zich dan ook het belang van het onderzoek dan hier volgt Business Value Business value wordt binnen de bedrijfswereld gebruikt om de waarde van een bedrijf, project of individueel proces uit te drukken. Business value bestaat uit de index van de gegenereerde waarde, global branding en marktleiderschap (31). De waarde van Informatie Technologiën (IT) wordt gemeten op basis van interne en externe factoren (32). IT heeft namelijk een externe invloed op de klanten en de concurrentie, maar ook een interne invloed op de gebruikers van het system en daarmee ook op de organisatorische prestaties (32). De business value uit customization wordt bepaald door de kwaliteit van de ontwikkelde software. Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de business value zal zijn. De business value moet hier wel afgewogen worden ten opzichte van de kostprijs ervan (33). Het was uiteindelijk Rosemann M. die een balanced scorecard opstelde om de prestaties van ERP software te kunnen meten. Hiervoor hield hij ook rekening met zowel interne als externe factoren. De eerste factor is de kostprijs van de ontwikkeling. De tweede factor duidt op de winst die ermee kan gecreëerd worden via de klanten. Een derde factor houdt rekening met de performantie van de interne processen en de laatste factor kijkt naar hoelang de huidige 13

24 ontwikkeling zal kunnen meegaan binnen de huidige snel evoluerende technologische omgeving (34). In dit onderzoek definiëren we de business value van een project als de directe en indirecte meerwaarde die het genereert mits aftrek van de uitvoeringskosten Onderzoeksvragen Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat ruim gesteld alle bedrijven in de keuze tot het al dan niet customizen van hun ERP, gaan voor de eerste optie van customization. Ze maken deze keuze echter niet op basis van de business value die beide implementatiemogelijkheden bieden, maar op basis van andere factoren waaronder: persoonlijke keuze en gewoon uit onzekerheid. Tevens is gebleken dat customization lang niet altijd meer business value oplevert voor de klant in vergelijking met een OOTB-implementatie. Anno 2014 wordt echter bevonden dat het tijd wordt om niet meer blindelings te kiezen voor customization zowel niet door de klant als de implementatoren en de keuze laten afhangen van de business value die voort wordt gebracht uit beide implementiemoglijkheden. Hiervoor proberen we in deze masterproef een decision support tool te ontwikkelen die op basis van enkele klant- en projectafhankelijke inputs bepaalt welke van beide implementatiemogelijkheden het meeste business value zal opleveren voor die klant. Om tot een decision support tool te komen worden gezocht naar een antwoord op de volgende twee onderzoeksvragen: 1) Welke zijn in het geval van een Odoo-implementatie de drijvende factoren in de keuze tussen een out-of-the-box implementatie en een gecustomizede implementatie teneinde de business value van de klant te maximaliseren? 2) Hoe groot is de rol van elke drijvende factoren in deze beslissing? Ter herinnering, Odoo is het Belgische Open Source ERP-pakket waarrond dit onderzoek wordt opgezet. 14

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012 Introductie en stand van zaken Atrias Agenda 1. Introductie Atrias 2. Atrias als facilitator: UMIX integratie 3. MIG6 a)historiek MIG b)doelstelling c) Governance d)planning e)scope & Aanpak Introductie

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Yuj Advies, René R. Tol Versie 1.1 Inleiding De beschreven combinatie van methodes

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in het belang van projectmanagement

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software FileMaker Pro 1994-2013, FileMaker, Inc. Kempen Automatisering Sinds 2000 Als eerste van Nederland gecer3ficeerd. 12 jaar ervaring met maatwerk

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik

Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik Bedrijfsnaam: Branche: Implementatie: Afdeling: Bike Totaal Retail QlikView Control, Marketing, Productmanagement Waar we voorheen alle data eerst moesten afstemmen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S)

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) GOING BEYOND BUSINESS AS USUAL DIRK BUYENS, VERONIEK DE SCHAMPHELAERE, JASMIJN VERBRIGGHE, SARAH VERHAEGHE @VDSCHAM OVERZICHT I. Uitgangspunt

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

antwerp management school

antwerp management school 2 1 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De commissie stelt het volgende vast: 1. De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle. 2. De politiek beseft het niet, maar ICT is overal. 3. De rijksoverheid

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken. Patrick Dalle

Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken. Patrick Dalle Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... 3 Business case... 3 Introductie... 3 Een nieuwe groeistrategie voor uw bedrijf... 4 Geïntegreerde CRM:

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie