Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen"

Transcriptie

1 Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene voorschriften Inrichting controle Uitgangspunt onderzoek Accountantsproducten Startdatum zorgtraject en openingsdatum Berichtenverkeer Rapportering Verantwoordingseisen Typering tijd Declaratie Verrekenen oktober Regio Rijk van Nijmegen

3 1. Inleiding Met ingang van 2015 zijn gemeenten rechtstreeks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Door deze decentralisaties lopen de geldstromen voortaan van de gemeenten naar de zorginstellingen die gecontracteerd worden, dit zorgt voor vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid, verantwoording en controle. Voor de zorginstellingen zijn er specifieke richtlijnen opgenomen voor de verantwoording van de gerealiseerde productie. Daarnaast zijn er specifieke richtlijnen opgenomen voor de accountant voor het uitvoeren van de controle op de verantwoording van de gerealiseerde productie. De algemene voorschriften zullen als hulpmiddel dienen voor de controle door de accountant en voor de verantwoording door de zorginstellingen. De opgenomen algemene voorschriften hebben zowel betrekking op Jeugd als op Wmo. Binnen de Wmo bestaat er een specifiek onderdeel dat Beschermd wonen wordt genoemd. Beschermd wonen heeft een eigen beleid en daarbij ook eigen regels. In de algemene voorschriften zullen de specifieke bepalingen met betrekking tot Beschermd wonen apart worden vermeld. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

4 2. Algemene voorschriften 2.1 Inrichting controle Door de afdeling Interne control binnen de gemeente zal op basis van de risicoinventarisatie een controleplan opgesteld worden. De controle valt daarbij in drie onderdelen uiteen: Interne control voor de bij de gemeente achterblijvende risico s; Van de externe accountant van de instellingen vragen wij een controleverklaring bij de geleverde zorg (juistheidscontrole); Materiële controles die uitgevoerd worden op de inhoud van de geleverde zorg, met name ten behoeve van de DBC problematiek. Alle bevindingen zullen samengevat worden door de Interne control om tot een rechtmatigheidsoordeel van de Wmo, Jeugd en Beschermd wonen te komen. 2.2 Uitgangspunt onderzoek Bij de zorgvormen die vallen in blok B 1 is het niet noodzakelijk om controle op prijs plaats te laten vinden, aangezien de prijs vooraf vast ligt. In het verantwoordingsformulier dient de prijs wel aangegeven te worden. Voor de zorgvormen voor blok C dient er ook controle op prijs plaats te vinden, aangezien de prijs verschillend is per zorginstelling. Bij zowel de zorgvormen van blok B als van blok C wordt van de accountant gevraagd om te controleren op de uren, etmalen, dagdelen, trajecten, aanwezigheidsdagen, etc. Het uitgangspunt van het onderzoek van de accountant is derhalve niet een controle op cliëntniveau, de accountant voert een controle uit op totaalniveau. Van de accountant wordt wel verwacht dat hij tijdens zijn controle verkregen informatie op cliëntniveau betrekt bij zijn oordeelsvorming. 1 De regio Rijk van Nijmegen heeft de vormen van zorg onderverdeeld in de zorgblokken A, B en C. Waarbij blok A lokaal wordt gecontracteerd en ook lokaal wordt uitgevoerd. Blok B wordt regionaal gecontracteerd en lokaal uitgevoerd. Blok C wordt regionaal gesubsidieerd en ook regionaal uitgevoerd. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

5 2.3 Accountantsproducten Wat betreft Beschermd wonen dient er verantwoording afgelegd te worden aan de Centrum gemeente Nijmegen. Eén controleverklaring voor centrum gemeente Nijmegen. Eén verantwoordingsformulier voor centrum gemeente Nijmegen dit kan in hetzelfde verantwoordingsformulier opgenomen worden als de overige producten voor WMO Jeugd. Dus bijvoorbeeld het RIBW levert één declaratie in met daarin opgenomen zowel de procuten voor WMO als de producten voor WMO beschermd wonen. Zoals blijkt uit bovenstaand figuur dient er voor elke zorginstelling een controleverklaring voor de gehele regio gemeente afgegeven te worden. Indien het totaal aan geleverde zorg onder de blijft is het niet noodzakelijk om een controleverklaring af te geven, tenzij de uitgaven bij één gemeente zitten. In dat geval wordt in overleg bepaalt of een controleverklaring noodzakelijk is. Het bedrag kan berekend worden door de aantallen x het gemeentelijke tarief. Indien de uitgaven grotendeels onder één gemeente vallen dient er onderling overleg plaats te vinden. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

6 2.4 Startdatum zorgtraject en openingsdatum Binnen de regio gemeente is er afgesproken dat er sprake is van één lokale toegangspoort die de cliënt toegang geeft tot zorg. In sommige gevallen zal de toegang tot zorg verleend worden door een huisarts, ZAT, Veilig Thuis of rechter. De lokale toegangspoort of de andere bevoegde organen gaan gesprekken aan met cliënten. Aan de hand van het gesprek wordt er een advies uitgebracht over het te leveren zorgproduct, de zorgzwaarte en de zorgperiode. Er wordt hierbij ook aangegeven welke zorgleverancier de zorg gaat leveren. De aanvraag om de zorg te leveren wordt door de lokale toegangspoort of de andere bevoegde organen ingediend bij de gemeente. De gemeentelijke backoffice geeft een beschikking af aan de klant. Daarnaast wordt er een iwmo/ijw bericht afgegeven door de gemeente aan de zorginstelling over de te leveren zorg. Bij Beschermd wonen gaat de GGD in gesprek met de cliënt. Aan de hand van het gesprek met de cliënt geeft de GGD advies uit aan de gemeente over de te leveren zorg. Het afgeven van een beschikking aan de cliënt en het versturen van het bericht naar de zorginstelling verloopt idem dito als hiervoor beschreven. De startdatum die is vastgelegd in de zorgtoewijzing is gelijk aan de startdatum dat het zorgtraject wordt geopend, vanaf dat moment dient de zorginstelling te beginnen met het leveren van de benodigde zorg. Het is hierbij geen probleem dat een zorgtoewijzing later wordt afgegeven, ook dan zal de stardatum van de zorg vermeld worden in de zorgtoewijzing. Zoals hiervoor beschreven geeft de gemeente een iwmo/ijw bericht af aan de zorginstelling over de te leveren zorg. Er wordt in dit bericht vastgelegd welke zorg er door de zorginstelling geleverd dient te worden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van waakvlambegeleiding, dan is dit in het bericht vastgelegd. Het iwmo/ijw bericht is de definitieve vaststelling van het te leveren zorgtraject. Voor het beschrijven van de zorg in de zorgtoewijzing wordt er gebruik gemaakt van productcodes. Voor de zorgtoewijzingen die vanaf 2015 worden afgegeven dienen de nieuwe productcodes gehanteerd te worden. De berichtcodes bestaan uit een productcategorie en een productcode. Binnen de productcategorieën worden productcodes gehanteerd die aangeven welke specifieke zorg er geleverd dient te worden. Waakvlambegeleiding valt bijvoorbeeld in categorie 02 en heeft daarbij productcode oktober Regio Rijk van Nijmegen

7 2.5 Berichtenverkeer Maandelijks wordt door de zorginstelling de aan de klanten geleverde zorg verantwoord, uiterlijk de 28 e van de maand volgend op de maand waarin de zorg geleverd is. Deze gegevens worden aangeleverd via een iwmo of ijw digitale berichtenverkeer via het gemeentelijke gegevensknooppunt. De berichten kunnen dagelijks naar de gemeente worden verstuurd. De volgende gegevens zijn van belang: Gemeente; Zorgverlener; Begindatum declaratieperiode; Einddatum declaratieperiode; Dagtekening factuur; Btw identificatienummer; Gegevens verzekerde; Cliëntnummer; Beschikkingsnummer; Productcategorie + productcode; Totaal aantallen. Voor de specifieke gegevens die opgenomen dienen te worden, wordt u graag verwezen naar de berichtspecificatie Wmo 303 en berichtspecificatie Jeugd 303 op Vektis. De productbeschrijvingen en productcodes zijn van toepassing zoals gepubliceerd. De productiegegevens zullen in het voor de gemeente van toepassing zijnde informatiesysteem voor sociale diensten opgenomen gaan worden. Binnen het informatiesysteem zullen de aangeleverde cijfers gevalideerd worden op basis van de afgegeven zorgtoewijzing. 2.6 Rapportering De zorginstelling dient maandelijks over de gerealiseerde productie te rapporteren aan de regio gemeenten. De maandelijkse rapportage over de productie dient aangeleverd te worden via iwmo/ijw waarbij wordt uitgegaan van de nieuwe productcodes. Voor de lopende zorgtrajecten zullen de oude productcodes van toepassing zijn. De oude productcodes zijn eveneens opgenomen in het verantwoordingsformulier. Samengevat zal er bij nieuwe indicaties altijd sprake zijn van nieuwe productcodes. Voor lopende zorgtrajecten zullen oude productcodes gehanteerd worden tot herindicatie of tot einde van het overgangsrecht (bij Wmo en Jeugd ). Bij de controle op de verantwoording is het van belang dat de soort producten die verantwoord worden overeenkomen met de producten uit de zorgtoewijzing. Voor de zorg die is vastgelegd in de afgegeven zorgtoewijzing is een maximum aan aantallen opgenomen wat de zorginstelling maximaal mag declareren. De zorginstelling mag alleen de uren/dagdelen/etmalen/dagen declareren die 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

8 daadwerkelijk zijn geleverd, ook al is dit niet het maximum. Stel de zorginstelling heeft een zorgtoewijzing gekregen waarin een maximum van 15 uur staat, de zorginstelling levert maar 10 uur, dan mag er maar 10 uur gedeclareerd worden. De accountant zal daarnaast controle uitvoeren of de geleverde uren, dagdelen, etmalen, dagen, etc niet boven het maximum van de zorgtoewijzing liggen. Indien er geen monitoringcijfers worden aangeleverd door de zorgleverancier, zal er geen bevoorschotting plaatsvinden. 2.7 Verantwoordingseisen Voor de jaarlijkse verantwoording zijn afspraken vastgelegd. De zorginstellingen dienen zich aan de regio gemeenten op vaste momenten te verantwoorden. De volgende momenten zijn hierover vastgelegd: Insturen voor: Wat insturen? 15 februari 2016 Het concept verantwoordingsformulier met de gerealiseerde prestaties over juni 2016 Een inhoudelijk verslag van de gerealiseerde activiteiten en de jaarrekening Het inhoudelijk verslag van de gerealiseerde activiteiten behoeft niet gecontroleerd te worden door de accountant. 15 maart 2016 Controleverklaring bij het verantwoordingsformulier Elke maand dienen zorginstellingen hun gerealiseerde productie te verantwoorden. Voor de decentralisatie diende de zorginstellingen dit ook al te doen. De systemen van de zorginstellingen zijn nog ingericht op de oude verantwoordingscriteria. Deze verantwoordingscriteria zijn echter niet gelijk met de wensen van de gemeente. Om aan de wensen van de regio gemeente te voldoen, zal er stapsgewijs verandering in komen. Hierdoor krijgen de zorginstellingen ook de tijd om het systeem hierop aan te passen. Maandelijkse verantwoording Jaar Verantwoorden voor: e van de opvolgende maand e van de opvolgende maand e van de opvolgende maand 2.8 Typering tijd Met de zorginstellingen zijn afspraken gemaakt omtrent de declaratie van de tijd. Hierbij is duidelijk gemaakt welke tijd onder welke categorie vallen. Daarnaast is daarbij duidelijk gemaakt welke tijd gedeclareerd mogen worden door de zorginstellingen aan de gemeente. Hieronder worden de begrippen nader uitgewerkt: In samenspraak met de zorginstellingen is afgesproken dat zorginstellingen alleen de direct cliëntgebonden tijd kunnen declareren. Het is daarom van belang om duidelijk 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

9 te maken welke tijd hier onder verstaan en welke tijd tot indirect cliëntgebonden tijd worden gerekend. Direct cliëntgebonden tijd: hieronder valt de tijd waarin een zorginstelling contact heeft met de cliënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de cliënt. Onder direct cliëntgebonden tijd vallen de volgende aspecten: face-to-face contact, telefonisch contact en elektronisch contact. Onder indirect cliëntgebonden tijd verstaan we de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment waarbij de cliënt (of het systeem van de cliënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit, reistijd van en naar de patiënt, multidisciplinair overleg of eindverslaglegging van een behandeltraject. De indirect cliëntgebonden tijd kan alleen gedeclareerd worden voor de producten in de basis GGZ. Naast bovengenoemde typeringen van tijd kan er ook nog sprake zijn van algemeen indirecte tijd. Algemene indirecte tijd is wel cliëntgebonden, maar heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit. De zorginstellingen mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd zijn verdisconteerd in het tarief. Voor de basis-ggz geldt een uitzondering, daarbij mag zowel directe als indirecte tijd gedeclareerd worden. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

10 2.9 Declaratie Wat betreft de declaratie zijn er in samenspraak met de zorginstellingen diverse bepalingen opgenomen. Zelfstandige aanbieders factureren door middel van p x q (prijs x hoeveelheid). Wat betreft de Combinatie, waaronder ook Jeugdhulp en Wmo valt, is er één contract afgesloten, waarbij er geleverd wordt aan de hand van een budget. Centraal staat hierbij het behalen van een overeengekomen resultaat zoals vastgelegd in het contract. Naast de inkoop heeft er aanbesteding plaats gevonden via subsidie. De regio gemeente verstrekt een subsidie aan de zorginstelling, aan de hand van dit bedrag dient de zorginstelling de zorg te leveren. Bij Beschermd wonen wordt er door de Centrum gemeente Nijmegen een vast budget vastgesteld, wat wordt verstrekt aan de zorginstelling. Voor het grote deel van de zorginstellingen vindt er maandelijkse bevoorschotting plaats. Maandelijks wordt dan 1/12 van het budgetplafond aan de zorginstelling verstrekt. Voor een klein aantal zorginstellingen geldt facturatie door middel van p x q. Bij de zorginstellingen waar dit voor geldt, is tevens het budgetplafond van toepassing. De declaratie dient aangeleverd te worden volgens een voorgeschreven format. Op basis van de gerealiseerde aantallen en de bestandsontwikkeling wordt elk kwartaal bepaald of de bevoorschotting aanpassing behoeft. Bij verantwoording is het van belang om controle uit te voeren op de tijdigheid. Zorg die vermeld staat op de verantwoording dient betrekking te hebben op het jaar dat de zorg wordt verantwoord. Daarnaast is het in dit geval ook van belang dat de gemeente pas verantwoordelijk is voor de zorg die geleverd wordt vanaf In verband met de overgang zal er vanuit de regio gemeente begrip worden getoond dat het niet altijd mogelijk is om hier een duidelijke scheiding in te maken. Per 1 januari 2016 zal de regio gemeente van de zorginstellingen verwachten dat alleen zorg wordt verantwoord die betrekking heeft op het verantwoordingsjaar. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

11 3. Verrekenen Voor het verrekenen met de zorginstellingen gelden een aantal uitgangspunten, de uitgangspunten zullen meegenomen worden in het gesprek dat gevoerd zal worden met de Combinatie: Met de zorginstellingen binnen de Combinatie wordt een 0-situatie afgesproken voor wat betreft de te leveren productie (minuten, uren en dagdelen). Deze norm vormt de basis voor de verrekening met de Combinatie; Voor de zorginstellingen die binnen blok C vallen is er tevens een 0-situatie afgesproken, die als uitgangspunt geldt voor de verrekening; De zorg dient geleverd te worden tegen de afgesproken kwaliteit; Verrekening van de Combinatie zal plaatsvinden op totaalniveau. Verrekening vindt daarbij plaats over blok B1 en B2 per gemeente voor de gehele Combinatie; Verrekening zal plaatsvinden tegen het regionaal gepubliceerde tarief; De verrekening van blok C zal plaatsvinden op instellingsniveau; Bij verrekening van blok C geldt er geen afwijking van 10%; Voor Beschermd wonen is er een budgetplafond afgesproken. In het geval van subsidie wordt het maandelijkse bedrag bepaald aan de hand van het budgetplafond. In het geval van p x q wordt er ook niet meer verrekend dan tot het budgetplafond; Bij de zelfstandige aanbieders is er geen uitgangspunt vastgesteld, hierbij wordt er verrekend op p x q. Kortom voor dat er daadwerkelijk verrekend gaat worden, zal er eerst een gesprek plaatsvinden. Tijdens het te voeren gesprek en het verrekenen zullen bovenstaande uitgangspunten in acht worden genomen. Het gesprek zal uitmonden in een voorstel waarover de afzonderlijke gemeenten een besluit nemen. Bij het verrekenen dienen de volgende stappen gevolgd te worden: Stap 1: als eerste dient er naar de aantallen gekeken te worden. De norm per zorgproduct is vastgesteld in uren/dagdelen/etmalen/dagen; Stap 2: in stap 2 wordt er bij de aantallen van de norm 10% opgeteld. Bij een afwijking onder de 10% vindt er namelijk geen verrekening plaats; Stap 3: de aantallen inclusief de 10% wordt vervolgens x het gemeentelijke tarief gedaan; Stap 4: de bedragen die uit stap 3 naar voren komen geven de grens aan voor de verrekening. Als de werkelijke bedragen boven de bedragen uit stap 3 komen vindt er beoordeling plaats; Stap 5: tot slot zal het verschil berekend worden tussen de werkelijke bedragen en de grensbedragen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de overproductie terecht is, zal er verrekening plaatsvinden. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

12 Volwassenen De regio maakt de afspraak met de Combinatie dat de norm voor wordt. Er mag 10% van de norm afgeweken worden. De 10% heeft tot gevolg dat als de productie hoger dan wordt, dan vindt er een beoordeling plaats, er wordt een gesprek gevoerd. Indien aan de hand van de beoordeling blijkt dat de overproductie terecht is, dan worden de aantallen boven de 10% genomen voor de toekenning van extra budget. Over het aantal uur boven de 10% x het voor dat product geldende gemeentelijke, gepubliceerde tarief wordt verrekend met de Combinatie. Bij een afwijking groter dan 10% vindt de verrekening op totaalniveau plaats en niet op productniveau. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt uitleg gegeven voor de verrekening bij volwassenen. Zorg Norm aantallen 10% afwijking Tarief Tolerantie Werkelijk Tarief Totaal Basis Vervoer A Dagbesteding basis Dagbesteding extra Dagbesteding specialistisch Kortdurend verblijf Waakvlambegeleiding Vervoer B Individuele begeleiding Totaal Afrekenen Jeugd Bij de verrekening binnen de Jeugd bij blok B worden de afspraken die zijn vastgelegd in de RTA gerespecteerd. Met een aantal zorginstellingen die zowel in blok B en C leveren zijn nadere afspraken gemaakt, deze afspraken worden nageleefd door middel van maatwerk. Vervolgens vindt de verrekening van blok B Jeugd op dezelfde manier plaats als bij de volwassenen. De verrekening is eveneens op totaalniveau, per gemeente voor de gehele Combinatie. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt uitleg gegeven voor de verrekening bij de Jeugd. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

13 Zorg Norm aantallen 10% afwijking Tarief Tolerantie Werkelijk Tarief Totaal Waakvlambegeleiding Vervoer volwassenen en jeugd Behandeltraject kort Behandeltraject middel Behandeltraject intensief Specialistisch dagbesteding Jeugd Kortdurend verblijf Jeugd Diagnostiek - vanaf 800 minuten Totaal Afrekenen Voor blok B Jeugd en volwassenen dient er voor iedere gemeente een verrekenstaat opgesteld te worden. Tot slot zal de uiteindelijke verrekening voor blok B per gemeente plaatsvinden = De gemeente Nijmegen zal in totaal voor de Combinatie verrekenen. Jeugd blok C Bij de verrekening binnen de Jeugd bij blok B worden de afspraken die zijn vastgelegd in de RTA gerespecteerd. Met een aantal zorginstellingen die zowel in blok B en C leveren zijn nadere afspraken gemaakt, deze afspraken worden nageleefd door middel van maatwerk. Vervolgens geldt voor blok C een andere wijze van verrekening dan voor de hiervoor uitgewerkte voorbeelden. Bij blok C wordt er verrekend per instelling. Bij de verrekening geldt er geen getolereerde afwijking van 10%. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt uitleg gegeven voor de verrekening bij de Jeugd. Zorg Norm aantallen Werkelijke aantallen Verschil Tarief Verrekenen Gezinshuis J LVG , Behandelgroep incl. Dagbesteding , Totaal Aan de hand van bovenstaand voorbeeld dient er teruggevorderd te worden. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

14 Zelfstandige aanbieders Voor de zelfstandige aanbieders is er geen norm vastgesteld. Bij de zelfstandige aanbieders zal er verrekend worden op basis van de werkelijke aantallen x de prijs. Beschermd wonen Vanuit Beschermd wonen wordt een budgetplafond vastgesteld, zij kunnen niet meer declareren dan het budgetplafond. Voorbeeld in het geval van overproductie: Zorg Norm Werkelijk Boven budgetplafond Dagbesteding basis Begeleiding kortdurend Verzorging en begeleiding Totaal De overproductie komt in dit geval voor rekening van de zorginstelling. Als de gemeente merkt dat een andere zorginstelling onderproductie heeft, dan zal zij de zorginstelling adviseren om een aantal cliënten bij de andere zorginstelling onder te brengen. Bovenstaand voorbeeld is van toepassing op de zorginstellingen met de maandelijkse bevoorschotting en op de zorginstellingen waarbij verrekend wordt aan de hand van p x q. Voorbeeld in het geval van onderproductie: Zorg Norm Werkelijk Onder budgetplafond Dagbesteding basis Begeleiding kortdurend Verzorging en begeleiding Totaal De gemeente is gerechtigd op grond van de uitgevoerde controle, de ten onrechte gedeclareerde bedragen en reeds uitbetaalde declaraties terug te vorderen van, dan wel te verrekenen met de dienstverlener, met verhoging van de wettelijke rente. 28 oktober Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs. M. Peters

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

- ADDENDUM DVO Sociaal Domein

- ADDENDUM DVO Sociaal Domein Agendapunt 2 - ADDENDUM DVO Sociaal Domein Algemeen - Doel van dit document (hierna: Addendum) is nadere duiding te geven aan rechtmatigheideisen in de overeenkomst tussen gemeente en aanbieder voor dienstverlening

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015. Tekstvoorstel m.b.t. facturatie, monitoring en verantwoording A Factureren 1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.;

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018 Consultatiedocument Ombouw DBC JGGZ 2018 Naar een nieuwe bekostigingsvariant 3 Reikwijdte wijzigingen 2018 3 Keuze uitvoeringsvariant 2018 3 Wijzigingen in producten en tarieven. 4 Product en tarief 4

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 JEUGD

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 JEUGD NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 JEUGD Beste zorgaanbieders, Dit is de tweede nieuwsbrief van Zorg om Tafel Jeugd. Met een nieuwsbrief informeren wij u actief over de stand van zaken en ontwikkelingen. Besluitvorming

Nadere informatie

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 73755 11 december 2014 Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd

Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Ingangsdatum: 1 januari 2016 (na besluitvorming) Geldt tot: eindduur van de overeenkomst, namelijk 1 januari 2018 Dit addendum is bedoeld ter

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Raadsinformatienota Zaaknr: 80357 Datum: 26-1-2016 Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Kennisnemen van: De controle- en procesmaatregelen die in 2015 in Veghel zijn genomen in het kader van de

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2015 Jeugdhulp Drenthe

Rapportage 1 e halfjaar 2015 Jeugdhulp Drenthe Rapportage 1 e halfjaar 2015 Jeugdhulp Drenthe Inhoudsopgave: 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 3 3. Gegevensuitwisseling / monitoring... 4 4. Uitkomsten kwartaalrapportages zorgaanbieders... 5 4.1.

Nadere informatie

*Z05E42ADEDF* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z05E42ADEDF* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z05E42ADEDF* Ons kenmerk : Z -16-60751/6799 Behandelaar : M.W.H. Leurgans Uw kenmerk : Uw brief : Onderwerp : Modeloplegger rechtmatigheidsvereisten

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mook en Middelaar Nr. 136841 4 augustus Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven Het college van

Nadere informatie

ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol

ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol Versie 0.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Tussentijds op- en afschalen... 4 2.1 Arrangementen met een sextant indeling... 4 2.1.1 Behandeling Individueel

Nadere informatie

Resultaatsturing Inkoop Wmo-begeleiding 2018 e.v

Resultaatsturing Inkoop Wmo-begeleiding 2018 e.v Resultaatsturing Inkoop Wmo-begeleiding 2018 e.v. 23-11-2017 Proces inkoop Wmo 2018 Resultaat Inkoopmethodiek bestuurlijk aanbesteden 15 aanbieders (groot, middel, klein) Drie inkooptafels Drie werkgroepen

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

2*. Raadsvoorstel GEMEENTE LEUNINGEN. Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd. Raadsvergadering 12 juli 2016

2*. Raadsvoorstel GEMEENTE LEUNINGEN. Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd. Raadsvergadering 12 juli 2016 GEMEENTE 2*. LEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd Raadsvergadering 12 juli 2016 Nummer(agenda) Commissie 1 Registratienummer BW16.00341

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Jeugdhulp Regio FoodValley 25 januari 2016 Gastheren Bedrijfsvoering en Administratie Lauran van Kaam Guido Uland Monitoring John Stevens Veilige Email Peter Paffen Agenda 1.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Financieel besluit Wmo 2017, gemeente Utrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Financieel besluit Wmo 2017, gemeente Utrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 179948 20 december 2016 Financieel besluit Wmo 2017 gemeente Utrecht Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; Gelet op

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

BIJLAGE 10. Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Geachte leden van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein,

BIJLAGE 10. Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Geachte leden van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein, BIJLAGE 10 Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein N.v.t. N.v.t. 15.0006994 1 Hans Uneken (06) 227 375 44 22 oktober 2015 Aanbiedingsbrief verantwoording en controle sociaal domein 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419 Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0050 B 4 17/419 Onderwerp: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen Portefeuillehouder: R.E. Kleine Afdeling: Maatschappelijke

Nadere informatie

Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo, Wmo Beschermd Wonen en PGB

Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo, Wmo Beschermd Wonen en PGB Bijlage 4 protocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo, Wmo Beschermd Wonen en PGB Dit declaratieprotocol is geschreven op de nieuwe declaratiesystematiek met behulp van het berichtenverkeer.

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inleiding De in deze bijlage 4 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Facturatie Forensische Zorg

Facturatie Forensische Zorg Facturatie Forensische Zorg ZZP's en extramurale parameters DForZo R.C. Kaijen 20 augustus 2015 Agenda Van bevoorschotting naar prestatiebekostiging Implementatiestrategie Declaratiestandaard Declaratieprotocol

Nadere informatie

c1c2 Bijlage II bij de deelovereenkomst jeugdhulp <<naam aanbieder>> BIJLAGE II Jeugdhulp (individueel overeengekomen) 1.

c1c2 Bijlage II bij de deelovereenkomst jeugdhulp <<naam aanbieder>> BIJLAGE II Jeugdhulp (individueel overeengekomen) 1. BIJLAGE II Jeugdhulp 20172018 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in Bijlage IIa Producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Jeugd-ggz nu en toekomst

Jeugd-ggz nu en toekomst Jeugd-ggz nu en toekomst Waarom de jeugd-ggz anders is Sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet Onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in o.b.v. de

Nadere informatie