Handleiding Leren in de praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Leren in de praktijk 2013-2014"

Transcriptie

1 Instituut voor Gezondheidszorg Handleiding voor praktijkbegeleiders Auteur: Letty Annijas en Annemieke van Heesch Uitgave: juli 2012

2 Voorwoord Wij zijn verheugd dat u als praktijkbegeleider aan onze opleiding verbonden bent. U draagt er mede zorg voor dat de studenten van de Verloskunde Academie Rotterdam daadwerkelijk leren in de beroepspraktijk. Voor het competentiegerichte onderwijs is dit leren in de praktijk een essentieel onderdeel. U levert met uw begeleiding een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kritische beroepsbeoefenaren die klaar zijn voor de toekomst. Werk is de grootste uitdaging voor het leren. Vaak genereert de praktijk meer nieuwsgierigheid dan de theorie. Op de werkplek vindt de echte complexiteit van het werk van de verloskundige plaats, waar de student als ze meedraait in het werk ook meteen de verantwoordelijkheid ervoor gaat voelen. Dit echte werk prikkelt tot het oplossen van bepaalde vraagstukken, de wens tot verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg en daarmee de wil om te leren, of competent te worden. De student krijgt al snel een duidelijk beeld wat het beroep inhoudt doordat ze vanaf het begin van de opleiding meedraait in een verloskundigenpraktijk. Dit biedt haar een kader of kapstok om nieuwe inzichten en ervaringen te kunnen plaatsen. In de praktijk gebeurt het! De opleiding verloskunde Rotterdam heeft gekozen voor een duidelijk nieuw onderwijsconcept waarop het onderwijs is gebaseerd. Vanuit een toekomstgerichte visie, waarin de speerpunten client centerd care en samenwerking in het netwerk van verloskundige zorg rondom de cliënt centraal staan, leidt de opleiding competente toekomstbestendige beroepsbeoefenaren op. De opleiding verloskunde Rotterdam heeft daarbij ook een duidelijk beeld wat zij als een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving zowel binnen- als buitenschools ziet. Dit beeld is gebaseerd op een grotere uitwisseling tussen buiten- en binnenschools onderwijs, waarbij de betrokkenheid van het werkveld bij het opleiden van nieuwe beroepsbeoefenaren een prominente plek inneemt. De opleiding verloskunde Rotterdam beschouwt het begeleiden van verloskundigen in opleiding door verloskundige zorgverleners op hun eigen werkplek als onmisbare bijdrage aan en onderdeel van de opleiding van de toekomstige verloskundige. Daarmee sluit zij aan op het beroepsprofiel verloskundige van de KNOV (2005) waarin dit in rol, taak en competenties is verwoord. Afstemming tussen opleiding en werkveld en vice versa zijn van groot belang. Leren op school en leren in de praktijk kunnen niet langer twee gescheiden werelden zijn, ze zullen deel uit moeten gaan maken van een geïntegreerd leerconcept. Een geïntegreerd leerconcept waarin de competentieontwikkeling van de lerende centraal staat. 1 U bent één van deze belangrijke begeleiders. De opleiding wenst u veel plezier en succes met de begeleiding van de toekomstige verloskundige toe. We hopen dat deze handleiding u inspireert en ondersteunt bij deze prachtige en (vaak ook) pittige taak. Het docententeam van de opleiding verloskunde Rotterdam 1 Naar Timmermans en Klarus (2006). 2

3 1 Uw voorbereiding op de komst van de student Het is zover. Er komt binnenkort een student in uw praktijk. De student komt een aantal aaneengesloten weken ( 5 of 10 weken) bij u in de praktijk leren. Ook is het mogelijk dat zij één dag per week of twee weken bij u komt. Dit heet een lintstage. Als begeleider bereidt u uzelf, uw werkomgeving, collega s en cliënten voor op de komst van de student. De student neemt contact met u op voor een eerste kennismaking. U als begeleider Ter voorbereiding op het introductiegesprek met de student oriënteert u zich op het huidige onderwijs bij de opleiding verloskunde Rotterdam en de uitgangspunten voor onderwijs, leren en toetsen. U leest de handleiding leren in de praktijk en de specifieke informatie over de stage die de student bij u komt doen. In het competentieboekje van de opleiding vindt u extra informatie over de uitgangspunten en een beschrijving van de competenties en HBO niveau. In dit introductiegesprek bespreekt u de wensen en verwachtingen van beide kanten. U maakt kennis met de student, met haar beginsituatie, haar leerdoelen en haar plan voor deze stage. U bespreekt hoe het plan van de student tijdens het leren in de praktijk vorm krijgen. Indien één en ander u nog niet duidelijk is stelt u aanvullende vragen, zoals: Wat heeft de student voorafgaande aan de stage gedaan? Wat is de feedback op haar competenties tijdens onderwijsactiviteiten en competentieassessment? Het competentiegerichte onderwijs bij de opleiding verloskunde Rotterdam De Opleiding Verloskunde Rotterdam leidt verloskundigen in opleiding dicht bij de praktijk op. Enerzijds door de vele stages en anderzijds door het werken met beroepsopdrachten. Voorbeelden van beroepsopdrachten zijn: het maken van een werkmodel van de prenatale zorg of een handleiding voor begeleiding van zwangere tieners. De student werkt in deze opdrachten aan een aantal competenties, zoals diagnosticeren en voorlichten en counselen. De competenties zijn beschreven op eindniveau. De student werkt aan haar competentie-ontwikkeling met het eind voor ogen. Naast competenties heeft de opleiding zogenaamde HBO criteria omschreven. Voorbeelden hiervan zijn visie op beroep, verbanden leggen tussen theorie en ervaring en omgaan met dilemma s. De HBO criteria verwoorden op drie niveaus de complexiteit waarop de student haar competenties realiseert. Voor u als praktijkbegeleider vormen de HBO niveaus achtergrondinformatie voor uw manier van begeleiden bij de competentieontwikkeling. In een leersituatie gaat het immers niet alleen over het uitvoeren van handelingen maar juist om deze in een context van overstijgend denken en handelen te plaatsen. Het gaat bijvoorbeeld over initiatief nemen, verbanden leggen en handelen verantwoorden. Belangrijk daarbij is dat u kunt kijken op welk niveau de student geacht wordt deze handelingen te verrichten. Het niveau geeft u een richt voor de complexiteit waarbinnen de student haar handelingen verricht. U vindt de HBO criteria in het competentieboekje. De opleiding beschouwt de student als aankomend verloskundige die leert van ál haar ervaringen. Leerervaringen heeft de verloskunde student volop; van een inspirerend college tot aan het zelf doen van een (deel) van het spreekuur, tot het uitwisselen van motivatie voor het beroep van verloskundige. De student leert in diverse situaties zowel feiten - wat is een laag Hb-, als routines, - hoe meet je een Hb-, als inzichten, -waaróm wordt het Hb eigenlijk bepaald bij een zwangere? De uitdaging van docenten en praktijkbegeleiders zoals u is om de student te stimuleren tot initiatieven en pogingen om te experimenteren met nieuw gedrag. Begeleiden houdt tevens in dat ervaringen besproken worden vanuit het idee de student verder te helpen om nieuwe inzichten op te doen. Begeleiden is kortweg gezegd, de student ondersteunen om een stapje verder te komen in haar competentieontwikkeling. De opleiding maakt een duidelijk onderscheid tussen begeleiders en beoordelaars. Beoordelen of de competentieontwikkeling van student voldoende is vindt altijd op de opleiding plaatsvindt en niet tijdens de stage in de praktijk. Uiteraard evalueert u wel samen met de student haar leerresultaten; wat heeft de student aan competenties laten zien in de praktijk. De student kan hier bewijzen van verzamelen en deze inbrengen in het competentie assessment (= de toets) op de opleiding om haar bekwaamheid te laten zien. 3

4 Bij de visie op leren van de opleiding wordt er van de student een grote mate van regie verwacht., die hier in wordt ondersteund door een coach van de opleiding. De eigen regie komt ook tot uiting in het zelfstandig leerdoelen en plan van aanpak maken bij iedere stage. De student denkt na over haar beginsituatie; in welke situaties kan ik welke handelingen van de competenties al wel of niet goed toepassen. Van daaruit formuleert zij wat haar volgende stap in haar ontwikkeling zal zijn. Dat is een hele opgave. Bovendien verloopt het leerproces van een student meestal óók grillig en onvoorspelbaar. Tijdens de rit vindt veel incidenteel leren plaats; leren dat niet van tevoren precies zo gepland was. Dat betekent dat de student continue bezig is met het verwerken van haar (geplande en ongeplande)leerervaringen en weer nieuwe plannen maken. U en uw werkomgeving Ook uw collega s spelen een belangrijke rol bij de begeleiding en samenwerking met de student. Allereerst is er de vraag wie er gaat begeleiden. Wisselen jullie af en wie is het eerste aanspreekpunt? In de ziekenhuizen ligt dit meestal wat meer voor de hand dan in de eerstespraktijk aangezien daar altijd een coördinator is. Alle begeleiders proberen hun werkomgeving zo in te richten dat de student de veiligheid én de uitdaging voelt om daadwerkelijk te leren en zich te ontwikkelen naar een steeds bekwamer verloskundige. De opleiding geeft voor het inrichten van een leeromgeving de volgende richten 2 : De student neemt deel aan zoveel mogelijk situaties van het beroep van verloskundige, zowel in zorgverlening, organisatie van zorg als professionalisering. Hierbij heeft zij altijd de mogelijkheid en toegankelijkheid tot informatie, discussie, voorbeelden van procedures en het bijwonen van allerlei mogelijke vormen van interactie en overleg. De student heeft de mogelijkheid daadwerkelijk handelingen uit te voeren met betrekking tot alle competenties van het profiel van de opleiding. Zij doet dit vanuit haar eigen autonomie, eigen keuzevrijheid en beslisruimte, indien dit mogelijk is en strookt met de missie en visie van de organisatie. Er wordt zorggedragen voor een positief leerklimaat waarin betrokkenheid wordt gevoeld. Er wordt tijd vrijgemaakt om gesprekken te voeren met de student waarin zij kan reflecteren op haar handelen en feedback krijgt. U en uw collega s stellen zich op als professionele rolmodellen en behandelen de student als toekomstig collega. U verwacht van elkaar en de student een gemotiveerde houding die gelijkwaardig is en waarbij u continu in dialoog blijft over verwachtingen en wensen met betrekking tot de samenwerking. U en uw cliënten U heeft cliënten waarover u zorg en verantwoordelijkheid draagt en die u toevertrouwt aan de student. Vanuit uw rol als zorgverlener zet u de cliënt centraal, vanuit uw rol als begeleider zet u de student en haar leerproces centraal. Dat vergt soms wat wikken en wegen in hoeverre u recht kunt doen aan beide, vooral in acute of spoedeisende situaties. Voorts kan het voorkomen dat uw mening of visie op verloskunde anders is dan de student het ziet of leert op de opleiding. In hoeverre kunt u ruimte bieden om de student te laten handelen volgens haar aanpak, inzichten of ervaring? Als de zorg voor de cliënt centraal staat, zowel voor u, als voor de student als vanuit de visie van de opleiding, zult u daar in onderling overleg vast een passende aanpak voor vinden. Contact met de opleiding Voorafgaand aan de stage krijgt u specifieke informatie over de stage toegestuurd zoals de naam van de student, de tijdsperiode, terugkomdagen Voor elke vraag, twijfel, nieuwsgierigheid of ander groot vraagteken kunt u altijd bellen met één van de contactpersonen bij de opleiding. De praktijkdocent(en) die uw praktijk / ziekenhuis regelmatig bezoeken. 2 Ontleend aan Lakerveld (2005). 4

5 De praktijkdocenten vormen de verbinding van uw praktijk en de student. Zij ondersteunen de student tijdens hun voorbereiding op en de uitvoering van een bepaalde stage. De praktijkdocent brengt tijdens de stage een bezoek aan de praktijk of het ziekenhuis. De coördinator Leren in de raktijk. De coördinator onderhoudt de contacten met het werkveld en bewaakt daarbij de kwaliteit van het leren in de praktijk. De coördinatoren werven voldoende stageplaatsen voor elke periode van leren in de praktijk. Daarbij bereiden zij de stageplaatsen voor op de komst van de student. De stageplanner. Zij draagt zorg voor planning en organisatie van de stages. 2 De start van uw samenwerking met de student Vandaag komt de student bij u in de praktijk en start uw begeleiding. Het verder ontwikkelen van competenties van de student vanuit haar beginsituatie en uw begeleidingstraject gaat beginnen. Het ontwikkelen van competenties en de manier waarop dit verloopt heet het leerproces van de student. In het leerproces zijn globaal vier stappen te onderscheiden, die ook wel de leercyclus worden genoemd: voorbereiden, uitvoeren, verwerken, evalueren. Uitvoeren Voorbereiden Verwerken Evalueren De student heeft zich voorbereid op haar stage en begint nu met de uitvoering daarvan. De student neemt hierin zelf initiatieven en daarnaast biedt u de ruimte om te oefenen en haar stimuleren om van de mogelijkheden gebruik te maken. Leersituaties biedt u ook door discussies aan te gaan, casuïstiek te bespreken, meningen en visies te peilen en dilemma s te delen. Dat is veel meer dan het uitvoeren van vaardigheden. Uiteraard blijft verloskundig handelen een essentiële plek innemen tijdens de stage. U geeft feedback op het handelen van de student zodat zij haar leerervaringen kan verwerken. Belangrijk is dat u dit verloskundig handelen kunt verbinden met de competenties van de opleiding, dat u deze vertaalslag kunt maken. Evalueren vindt meerdere keren tijdens de stage plaats en in ieder geval halverwege en aan het einde van de stage plaats (meer informatie hierover bij samen onderweg ). Voorbeeld van het doorlopen van de cyclus bij 1 leersituatie U en de student gaan op kraambezoek. Ter voorbereiding spreken jullie samen door wat de student mogelijk kan verwachten bij deze cliënt. Wat is belangrijk op deze dag pp en hoe gaat ze het gesprek aanpakken? Hoe geeft ze vorm aan de samenwerking met de kraamverzorgende? Vervolgens voert de student de kraamvisite uit. Jullie blikken samen terug op de situatie. U geeft de student feedback (tops en tips). De student verwerkt haar leerervaring door hierop te reflecteren. Tot slot evalueert u samen hoe de samenwerking is verlopen en hoe jullie dit bij een volgend bezoek gaan aanpakken. Contact met de opleiding Voorafgaand aan de stage belt de praktijkdocent u om een afspraak te maken voor het praktijkbezoek halverwege de stage. Mogelijk hebt u dan vragen met betrekking tot de stage of het onderwijs; stelt u deze gerust. 5

6 3 Samen onderweg Hoe werkt u na enkele weken samen? Ziet u de student als mogelijke collega in uw eigen praktijk of merkt u dat de samenwerking niet optimaal verloopt? In beide gevallen is het belangrijk dat u de rol van praktijkbegeleider houdt en uw doel is de student een stap verder te helpen in haar competentieontwikkeling. Dat vergt een voortdurende professionele houding. Voor een optimale samenwerking is het belangrijk transparant te zijn in wat u van de student verwacht. U mag de student altijd aanspreken op haar gedrag bijvoorbeeld indien de student regelmatig te laat op het spreekuur verschijnt U geeft dan feedback met de bedoeling om de samenwerking te verbeteren. Uitgangspunt is dat u er met de student samen probeert uit te komen, liefst zonder tussenkomst van de opleiding. Het wordt nu ook tijd voor een tussentijds evaluatiemoment. Tussentijdse evaluatie kent twee gespreksonderwerpen: het leerproces en de leerresultaten van de student, respectievelijk het leergesprek en het evaluatiegesprek. Bij het leergesprek bespreken jullie wat het leren bevordert en belemmert en hoe de samenwerking en begeleiding verloopt. In het evaluatiegesprek bespreken jullie aan de hand van de competenties wat de student heeft laten zien in haar handelen, in hoeverre ze daarbij tegemoet komt aan haar leerdoelen en welke stappen ze nog kan gaan/ wil gaan zetten in de laatste weken. Deze tussentijdse stand van zaken is ook wederom ontwikkelingsgericht van aard. Dat betekent dat het ter ondersteuning van het leerproces is, dat de student gemotiveerd blijft om verder te werken aan haar competenties. Het gaat hier nadrukkelijk niet om beoordelen of de student wel of niet op niveau is. De student kan wel om zogenaamde bewijzen van bekwaamheid vragen. Vaak gaat dit om uw bevestiging van adequaat handelen in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld een bevalling waarbij de student de zwangere adequaat heeft gecoacht, of het zelfstandig bepalen van het beleid bij een prenataal consult. De student zal u bijvoorbeeld vragen om een door haar gemaakte situatiebeschrijving te lezen en te ondertekenen, of om een feedbackformulier of evaluatieformulier in te vullen. Contact met de opleiding Ongeveer halverwege de stageperiode komt de praktijkdocent van de opleiding op bezoek. U voert met de student een leergesprek, waarbij de praktijkdocent behulpzaam kan zijn in het aanreiken van hulpmiddelen en strategieën voor een (nog) betere samenwerking en begeleiding. Na afloop kunt u uw opmerkingen en vragen kwijt in het tweegesprek met de praktijkdocent. De student is hier niet bij aanwezig, en dus gaat het gesprek uitdrukkelijk over andere zaken dan uw ervaringen met de begeleiding van deze student. Gesprekonderwerpen zijn de bijvoorbeeld, organisatie, werving, achtergrond van het onderwijs. 4 Afronding van de samenwerking Het einde van de stage komt in zicht. Wat wil de student nog behalen? Waar wil ze graag nog aan werken? Samen kijken jullie welke leersituaties voor de student het meest relevant zijn om te doen; kan ze nog een keer mee bij een bevalling of is er nog een maatschaps- of multidisciplinair overleg? Ter afronding bespreken jullie de eindevaluatie. Wat heeft de student laten zien in de verschillende beroepssituaties met betrekking tot de verschillende competenties. Waar liggen voor haar nog ontwikkelpunten? Wat zal de volgende stap in haar ontwikkeling kunnen zijn? De student kan u vragen deze feedback op een evaluatieformulier in te vullen. Contact met de opleiding Na afloop van de stage kunt u uw declaratieformulier invullen, Voor meer informatie zie het hoofdstuk organisatie. Daarnaast vraagt de opleiding zowel u als de student om digitaal een vragenlijst in te vullen in het kader van het kwaliteitsmeetinstrument. Deze vragen hebben betrekking op een aantal belangrijke kwaliteitscriteria voor een leeromgeving in de praktijk. Hierdoor hoopt de opleiding beter in zicht te krijgen waar de sterke punten en knelpunten zitten. De belangrijkste kwaliteitscriteria zijn in onderstaande figuur weergegeven. 6

7 Kwaliteit van de leeromgeving in de praktijk Inrichting van de leeromgeving De leersituaties zijn (qua tijd, begeleiding, rooster) ingepast in de organisatie. De leersituaties zijn gericht op meerdere aspecten van het beroep en daarmee gerelateerd aan het competentieprofiel van de opleiding. Begeleiding van het leerproces De begeleiding is gericht op de student vanuit haar specifieke beginsituatie een stapje verder helpen in haar ontwikkeling als verloskundige. De beginsituatie, en leerwensen / doelen vormen uitgangspunt voor het leren. De student handelt zoveel mogelijk zelf in diverse leersituaties (zo mogelijk ook crisissituaties). Er wordt feedback op het handelen gegeven, gericht op het verkrijgen van inzicht. Er is aandacht voor het leerproces (de belemmerende en bevorderende leerfactoren) De leerresultaten worden regelmatig geëvalueerd. Er wordt een volgende stap in de ontwikkeling benoemd. Samenwerking tussen praktijkbegeleider en aspirant raktijkbegeleider en aspirant zijn gemotiveerd. raktijkbegeleider en student zijn gelijkwaardig. raktijkbegeleider en student stellen zich professioneel op raktijkbegeleider en student zijn blijvend in dialoog over hun verwachtingen en manier van samenwerken. 5 Meer leren over het begeleiden van de student? Nascholing voor de rol van praktijkbegeleider behoort tevens tot de mogelijkheden. De opleiding biedt een specifieke cursus begeleiden op de werkplek aan van vier dagen. Tijdens de eerste twee dagen krijgt u diverse handvatten en modellen aangereikt die u kunt toepassen bij het begeleiden. Vervolgens begeleidt u een student op uw werkplek. Tijdens de derde dag brengt u eigen casus en dilemma s in die gezamenlijk besproken worden. Ter afronding scherpt u uw eigen visie op begeleiden aan. Door actieve deelname aan de cursus ontvangt u accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister; 16 punten in categorie A en 10 in categorie D. Daarnaast zijn er zogenaamde opfrisdagen voor begeleiders die de cursus reeds hebben gevolgd en/of behoefte hebben aan inspiratie en oefening. Alle genoemde nascholing kent geen kosten voor deelname. 6 Organisatie Stageregistratie Een week stage bestaat uit 40 studiebelastingsuren. Tijdens het leren in de eerstespraktijk is de student gedurende 32 uur, verdeeld over vijf stagedagen, aanwezig op het praktijkadres. Ze houdt dan voldoende tijd over om iedere dag te evalueren en te reflecteren. De student overlegt met u over het rooster. De bedoeling is dat zij alle soorten diensten in deze 5 dagen meedraait. Bij een stage in de kan de student worden ingeroosterd in dag-, avond- en nachtdienst en in het weekend, binnen de regels van het werktijdenbesluit. Bij de lintstage is de student 8 uur aanwezig op de werkplek. De deelname aan de stage wordt afgetekend op de evaluatie stage. (NB. bereikbaarheidsuren tellen gedeeltelijk mee als stage-belastinguren. Dit betekent dat wanneer de student de nacht bereikbaar is geweest (zonder opgeroepen te zijn) zij dit als 2 uur mag rekenen). Er zijn EC s (studiepunten) gekoppeld aan de stage-deelname van de student voor alle stages in een studiejaar. Het is dus van belang dat u een handtekening zet voor het aantal uren dat de 7

8 student aanwezig is geweest op de stage. In de meeste gevallen loopt de student met meerdere verloskundigen mee. Het is aan te raden met de student te overleggen hoe de stage aanwezigheid gedurende de stage wordt bijgehouden alvorens het eindtotaal afgetekend wordt. Ziek -en betermelding Als de student ziek is, meldt zij dit vóór de stage begint, aan haar stageadres. Als ze beter is, geeft ze dit ook weer door vóór de stage begint. Klachten en stageproblemen Bij klachten of stageproblemen tijdens de stage richt de student zich in eerste instantie tot u als praktijkbegeleider. De opleiding gaat er vanuit dat jullie samen eventuele problemen kunnen oplossen. De student kan ook contact opnemen met haar praktijkdocent. Aansprakelijkheid, regelgeving en verzekering Als verloskundige in opleiding functioneert de student onder directe supervisie van de voor de zorg verantwoordelijke verloskundige. Vergoeding De vergoeding voor het geven van begeleiding aan de student bedraagt 40, - per dag. Hiervoor ontvangt u een declaratieformulier. Besluit Opleidingseisen en deskundigheidsgebied Verloskundigen Voor de 4 jarige HBO bachelor opleiding tot verloskundige is het Besluit opleidingseisen en deskundigheid verloskundigen (juli 2008) van toepassing. In deze wet is vastgelegd dat de student verloskunde 100 studiepunten van de opleiding besteedt aan leren in de praktijk, waarvan 60 in een zelfstandige verloskundige praktijk en 40 te verdelen over overige relevante sectoren. In deze stages dienen een aantal vaststaande handelingen te worden verricht, ook wel verrichtingen genoemd. Om te voldoen aan de eisen van de AmvB wordt van de student gevraagd om tijdens het leren in de praktijk: a) de deelname aan stages te registreren en te laten bevestigen door praktijkbegeleider b) verrichtingen bij te houden en te laten aftekenen 8

9 Bijlage Overzicht Curriculum 1-4 Bijlage 1: Curriculumontwerp Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 JAAR 1 renataal (1) Nata al (1) L I N T Nataal (1) ost nataal (1) Leren in de praktijk 1 e Integrale Zorgverlening (1) rofessionalisering (1) Organisatie van zorg (1) Lint stage 1 e en ketenzorgstage Lint/keten JAAR 2 Kwartaal 5 Kwartaal 6 Kwartaal 7 Kwartaal 8 Integrale zorgverlenin g (2)(prenataal risico) Lint stage Leren in de praktij k (1e ) Integrale. zorgverlening (2) (nataal en postnataal risico) Lintstage lij n IZ V2 IZV2 IZV2 rofessionalisering (2) Organisatie van zorg (2) IZ V2 lij n IZ V 2 Kwartaal 9 Kwartaal 10 Kwartaal 11 Kwartaal 12 Integrale zorgverlening (3) IGZV (3) JAAR 3* (1e ) Integrale zorgverl. (3) (2e ) Integrale zorgverl. (3) reconceptioneel (3) Organisatie van zorg (3) Leren in de praktijk (1 e ) CZ(3) OvZ (3) Kwartaal 13 Kwartaal 14 Kwartaal 15 Kwartaal 16 JAAR 4 Minor A O Lip 1 e rof (3) & AO rof.(3) AO Lip 1 e Lip 1 e 9

Opleiding en werkveld werken samen aan kwaliteit

Opleiding en werkveld werken samen aan kwaliteit Opleiding en werkveld werken samen aan kwaliteit HGZO congres 25 maart 2011 Letty Annijas, onderwijskundige Verloskunde Academie Rotterdam Hogeschool Rotterdam INHOUD Korte intro bachelor opleiding verloskunde

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam HGZO 2011 Verloskunde Academie Rotterdam HBO opleiding Starten 60 studenten per jaar vierjarige opleiding, 50% stage Vanaf 2009-2010: competentiegericht onderwijs ZO congres 2011 de StudentArena Voor 2009-2010

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Informatie aanpassing toetsing stage

Informatie aanpassing toetsing stage Informatie aanpassing toetsing stage Informatie over de vervanging van de toets Fasedoelen door de toets Beroepssituaties Let op: de toets Professioneel Gedrag Stage blijft ongewijzigd Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal)

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal) Beroepssituaties Situaties die in de beroepspraktijk voorkomen zijn in het curriculum omschreven als beroepssituaties, die duidelijk voor de verloskundige praktijk herkenbaar zijn. Deze beroepssituaties

Nadere informatie

VERRICHTINGENDOSSIER

VERRICHTINGENDOSSIER VERRICHTINGENDOSSIER 2012-2013 Doel van het verrichtingendossier Het dossier ondersteunt de opleiding bij het toezicht op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen gesteld aan de aantallen specifieke

Nadere informatie

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student Aanleiding Het WOZ streeft naar kwalitatief en kwantitatief passend opleiden voor Zorg en Welzijn in West-Brabant 2020. Vanuit het werkoverleg zorg (WOZ)

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding Handvat voor praktijkbegeleiders Beste praktijkbegeleider, Binnen de opleidingen van de KNSB neemt het leren in de praktijk een belangrijke rol in. U

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek Bijlage 3 Feedbackformulier voor de PRAKTIJK BEGELEIDER N3 Pedagogiek voltijd (2016-2017) Toelichting: Kennismakingsgesprek Bij de kennismaking is het belangrijk om vast te stellen dat de stagplek een

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Studentenevaluatie: Totaal

Studentenevaluatie: Totaal Studentenevaluatie: Totaal Respons In totaal zijn 518 uitnodigingen per email verzonden. Hiervan hebben 276 (53%) respondenten de vragenlijst helemaal ingevuld. 5 respondenten zijn aan de vragenlijst begonnen

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg OPDRACHTEN Verzorgende IG Module 8 Kraamzorg Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 De cliënt in de kraamzorg 5 A Taken van de kraamverzorgende 5 B Visie op kraamzorg 7 C Ontwikkelingskenmerken van het ongeboren

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Deze vragenlijst is de integrale vragenlijst zoals ze letterlijk werd overgenomen uit het werk Leren en beoordelen op de werkplek van Piet Hendriks

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Opleiding Logopedie Voorstellen en ervaringen Wie? Welke opleiding? Inrichting afstudeerfase? Overzicht Historiek Plaats van de afstudeerfase binnen de opleiding

Nadere informatie

Certificeringsprocedure VASMO voor leergangen ambtelijk secretarissen

Certificeringsprocedure VASMO voor leergangen ambtelijk secretarissen Certificeringsprocedure VASMO voor leergangen ambtelijk secretarissen - 2011 Deze procedure is vastgesteld in de vergadering van de VASMO-commissie opleidingen op 7 september 2011 en op 13 oktober 2011

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees!

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! NBA introduceert competentieprofiel voor praktijkbegeleiders 1. Inleiding Bart, je hebt het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, ga zo door! Zomaar

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent

De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent 1 De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent Een competentie is een bekwaamheid die tot uiting komt (in kritische beroepssituaties) in effectief gedrag. Deze bekwaamheid is

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Training werkbegeleiders

Training werkbegeleiders Training werkbegeleiders Inleiding In dit document vindt u de neerslag van de resultaten en inhoud van twee trainingpilots. Op basis van onze ervaringen hebben wij de doelen geformuleerd voor de training,

Nadere informatie

Stage 3e jaar Studiejaar Claartje Hart 29 augustus 2016

Stage 3e jaar Studiejaar Claartje Hart 29 augustus 2016 Stage 3e jaar Studiejaar 2016-2017 Claartje Hart 29 augustus 2016 Onderwerpen Stageweken overzicht Verrichtingen en activiteiten Klinische les Beoordelingen Overige zaken VOOV Buitenlandse studenten Jaar

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Een open gesprek met de

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie