Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014"

Transcriptie

1 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : VASTE AGENDAPUNTEN Omschrijving Beslissing Griffie Eig/afd. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Regioaangelegenheden 4. Externe Vertegenwoordiging 5. Terugblik raad Terugblik op raadsrotondes is gedaan. Bijpraatsessie met eigen adviseurs organiseren voor raad 6. BESPREEKPUNTEN 7. AKKOORDBESLUITEN Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 Onderstaande besluitenlijst en voorstellen zijn akkoord. Ter vaststelling 1

2 Beslissing over te gaan tot handhaving door het uitbrengen van een voornemen tot het opleggen van een dwangsom (14int00775) 1. Besluiten om de beslissing op bezwaar en heroverwogen besluit verzoek tot handhaving van 15 augustus 2014 in te trekken. 2. Besluiten om op het bezwaar gegrond te verklaren en overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom door versturen van een vooraankondiging.. 3. Instemmen met bijgevoegde brief (beslissing op bezwaar en voornemen) Besluit herroepen en alsnog overgaan tot handhaving van de illegaal opgeworpen grondwallen rondom perceel aan de Rademakersbroek. HA/Handhaving en AJBZ AB vergadering Regio Achterhoek 10 december 2014 (14int0794) 1. De voorgestelde gewijzigde taakstelling van de Regio en de gewijzigde gemeentelijke bijdragen aan de Stuurgroep Achterhoek 2020 in het AB nader te bespreken. 2. Instemmen met het in stand houden van het Portefeuillehoudersoverleg Externe Betrekkingen en deze taken niet neer te leggen bij het AB. 3. Instemmen met de overige aan het AB gedane voorstellen. Idem als de voorgesteld beslissing JF/Kern Ontwerpbestemmingsplan Lenteleven Gendringen 2014 (14int00792) Het ontwerpbestemmingsplan Lenteleven Gendringen 2014, dat voornamelijk een actualisatie betreft van de geldende bestemmingsplannen, in procedure brengen. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Lenteleven Gendringen 2014 vrij te geven om ter inzage te leggen, zodat gelegenheid kan worden gegeven zienswijzen op het plan in te dienen, alvorens de raad het bestemmingsplan zal vaststellen. JF/RO 2

3 Ontbinden van de gesloten overeenkomst ten behoeve van plan De Sluis en het aangaan van een gewijzigde anterieure (14int00777) Ontbinden van de eerder gesloten anterieure overeenkomst voor plan De Sluis en het aangaan van een gewijzigde anterieure overeenkomst voor plan De Sluis, onder de voorwaarden en bedingen als vermeld in bijbehorende overeenkomst. In verband met wijziging van de voorgenomen plannen m.b.t. de locatie De Sluis te Ulft is een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld ter vervanging van de bestaande overeenkomst. JF/Beleid Aanschrijving op grond van de Wet bodembescherming (14int00783) 1. De eigenaar van het perceel Voorstsestraat 1 in Ulft aanschrijven om in het kader van het zorgplichtartikel van Wet bodembescherming een nader onderzoek uit te voeren; 2. Dit onderzoek voor 3 februari 2015 te laten uitvoeren; Door deze aanschrijving wordt de eigenaar van de locatie gedwongen een onderzoek uit te laten voeren om hiermee de kwaliteit van de bodem op het perceel Voorstsestraat 1 in Ulft. Daarmee wordt bereikt dat de mate van bodemverontreiniging duidelijk in beeld is. Hierdoor is binnen korte termijn duidelijk welke investering gedaan moet worden om het terrein te ontwikkelen en kan men beter de afweging maken of dit rendabel is. JF/Vergunningen Procesaanpak ten behoeve van gesprekken met de samenleving over het bestemmingsplan buitengebied. (14int00779) Uitbetaling subsidie aan Wonion i.v.m. de Rietborgh impulsplan Wonen (14int00774) Ter kennisname aan het college. - Instemmen met bijbehorende proces aanpak. Overgaan tot uitbetaling van subsidie aan Wonion voor de realisatie van 9 woningen binnen het project de Rietborgh in Terborg Begin 2013 heeft de gemeente Oude IJsselstreek via de provinciale regeling het impulsplan wonen subsidie ontvangen voor de realisatie van 9 woningen nabij de MFA de Rietborgh en de inrichting van vrijkomende locaties. De woningen zijn inmiddels gerealiseerd. De subsidie aan Wonion kan nu worden uitgekeerd. Ja, procesplan tkn naar raad. En daarna raadsrotondes inplannen. JF/RO en grondzaken JF/RO 3

4 Tarieven PGB ondersteuning 2015 (14int00782) 1. Instemmen met het vaststellen van de PGBtarieven volgens regionale afspraak 2. De PGB-tarieven voor hulp in het kader van de inkoop Wmo vaststellen op (zie ook bijlage 1): - Het gemiddeld gecontracteerd tarief Achterhoekbreed per product, minus een korting van 12%; - Voor vervoerskosten het gemiddeld gecontacteerde tarief Achterhoekbreed minus een korting van 12%; Voor niet- professionele (mantel) zorg uitgaan van huidige AWBZ Pgb tarief minus 11%. 3. De PGB-tarieven voor hulp in het kader van de inkoop Jeugd vaststellen op (zie ook bijlage 1): - De huidige tarieven (2014), voor zowel producten, vervoer en niet-professionele zorg, minus een korting van 5%. Het college besluit om in te stemmen met de regionaal gemaakte afspraken omtrent de vergoeding van ondersteuning aan burgers in PGB vorm. Dit voor de duur van één jaar (2015). Het gaat hierbij om individuele ondersteuning/ begeleiding, groepsgerichte ondersteuning/ begeleiding (dagbesteding) en Kortdurend Verblijf. Experiment coöperatie Helpgewoon (14int00788) Instemmen met contracteren voor ondersteuning en hulpverlening bij coöperatie Helpgewoon, voor Het college besluit om bij ondersteuning en hulpverlening in te kopen bij de nieuw op te richten coöperatie Helpgewoon. Daarmee kiest de gemeente voor een kleinschalig organisatieverband van samenwerkende professionals met een sterk gevoel van eigenaarschap, lokale betrokkenheid en flexibiliteit. Dit plan komt voort uit het beleids- en uitvoeringsplan Samen voor elkaar en is een uitwerking van één van de voorgenomen experimenten in het Sociaal. BK/Sociaal 4

5 Beleidsregels Sociaal domein en het Besluit Sociaal domein (14int00786) Sensire, Algemeen Maatschappelijk Werk 2015 (14int00781) Experiment in het kader van het sociaal domein: wissel/- doorstartwoningen. (14int00763) Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft (14int00789) 1. Instemmen met beleidsregels Sociaal 2. Instemmen met Besluit Sociaal 1. Instemmen met het voorgestelde aanbod Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en met de subsidieaanvraag van Sensire 2. Besluiten tot een subsidietoekenning 2015 aan Sensire van Realiseren van calamiteitencapaciteit in de vorm van twee wissel/- doorstartwoningen en adhoc begeleiding. 2. Besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst wissel/- doorstartwoningen tussen Wonion en gemeente Oude IJsselstreek. Het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft, dat voorziet in het repareren van de planonderdelen van bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft die door de uitspraak van de Raad van State zijn vernietigd, in procedure brengen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het beleidsplan Sociaal domein, het uitvoeringsplan en de Verordening Sociaal domein. Om uitvoering te geven aan dit beleid zijn Beleidsregels Sociaal domein en het Besluit Sociaal domein opgesteld. Het college besluit tot instemming van het voorgestelde aanbod AMW van Sensire voor het kalenderjaar 2015 en kent daarvoor een subsidie toe van Het aanbod bevat voldoende elementen in lijn met de door de gemeente gewenste richting en gebaseerd op de leidende principes van de gemeente. Het college besluit om een experiment te starten waarbij twee wissel/-doorstartwoningen beschikbaar worden gesteld, in combinatie met intensieve begeleiding. Hiermee wordt huisuitzetting (en daarmee uithuisplaatsing van minderjarige kinderen) voorkomen. Voor dit experiment sluit het college een samenwerkingsovereenkomst met Wonion. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft vrij te geven om ter inzage te leggen, zodat gelegenheid kan worden gegeven zienswijzen op het plan in te dienen, alvorens de raad het bestemmingsplan zal vaststellen. Ja Ja BK/Zorgloket BK/Sociaal BK/Sociaal PvdW/RO 5

6 Afronding ornament St. Jorisplein (14int00787) 1. Conform het advies van de Kunstcommissie en Terborgs Belang, kunstenaar Léon Marie Dekker uitnodigen om zijn ontwerp nader uit te werken. 2. Hiervoor een vergoeding beschikbaar stellen van 500,-. Burgemeester en wethouders nodigen kunstenaar Léon Marie Dekker uit om zijn ontwerp voor de afronding van het ornament op het Sint Jorisplein verder uit te werken. PvdW/Ro Subsidie 2015 Stichting Schuldhulpmaatjes (SHM) (14int00802) Stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek een voorlopige subsidie geven over 2015 van ,= SHM voert op vrijwillige basis ondersteuning uit bij mensen met schulden. Zij is aangesloten bij de landelijke stichting om gebruik te kunnen maken van landelijke standaarden en expertisebevordering. In 2013 en 2014 constateert SHM een forse stijging in behoefte. Voor 2015 wordt ingezet op professionele coördinatie, om de vrijwillige uitvoering nog beter te kunnen ondersteunen. PvdW/Welzijn 8. Representatie 9. Leesmap 10. Persberichten 11. Rondvraag 6

7 Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. 16 december 2014 G.H. Tamminga J.P.M. Alberse Legenda: AH JF BK PvdW Eig Hans Alberse Jan Finkenflügel Bert Kuster Peter van de Wardt Eigenaar van het collegevoorstel 7

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd.

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd. OPENBAAR (15ini00905) Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren De Vreeze, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : Datum: 7 april 2015

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Reglement Onze Nieuwe School

Reglement Onze Nieuwe School Reglement Onze Nieuwe School Voor deelname aan de Kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven in Amsterdam. Dit reglement beschrijft de bepalingen die gelden voor deelname aan de pilot Onze Nieuwe School.

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie