Bovenregionale zorg in de drie noordelijke provincies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bovenregionale zorg in de drie noordelijke provincies"

Transcriptie

1 Bovenregionale zorg Groningen, Friesland & Drenthe Bovenregionale zorg in de drie noordelijke provincies Ambitie, inventarisatie en ontwikkelingsplan Werkgroep Bovenregionale Zorg 3Noord

2 Introductie Korte schets van achtergrond en doel van de notitie Transitie Jeugdzorg De stelselvoorziening in de Jeugdzorg beoogt niet alleen een aanzienlijke bezuiniging op zorgkosten teweeg te brengen maar heeft ook als doel aspecten van de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten van de stelselherziening jeugd zijn o.a. het versterken van eigen kracht en het eigen sociale netwerk van jeugdigen en hun ouders, het bieden van hulp in een vroegtijdig stadium waardoor ernstiger problematiek kan worden voorkomen en komen tot een betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen met complexe problematiek. Elk van de drie Noordelijke provincies werkt deze taak op een andere manier uit i. Men is het er over eens dat een relatief klein deel van de zorg een zekere schaalgrootte vereist en bovenregionaal (of landelijk) moeten worden georganiseerd (i.e. ingekocht). Dat is o.a. nodig bij zorg waarvoor dure voorzieningen of een specifieke infrastructuur nodig zijn, of die zeer specifieke kennis vereist. Afspraken rond landelijk ingekochte functies/voorzieningen zijn vastgelegd in het Landelijk Transitie Arrangement (VNG, 2014). Van gemeenten wordt verwacht dat zij 2,2% van hun budget reserveren voor inkoop van deze voorzieningen (i.e. bij afname van zorg wordt per cliënt betaald). Tabel 1 Niveau van inkoop Lokaal/subregionaal Regionaal Schaalgrootte Gemeente of combinatie van enkele gemeenten (< inwoners ii ) Regio ( inwoners) Niveau van uitvoering Lokaal Lokaal/subregio/regio Bovenregionaal Meerdere provincies Regio (> inwoners) Landelijk iii Landelijk Landelijk Bovenregionale Zorg 3Noord Bovenregionale Zorg 3Noord iv heeft zich tot taak gesteld om voor de drie Noordelijke provincies samen te werken op het gebied van de inkoop, organisatie en (door)ontwikkeling van deze zeer specialistische functies. Het doel daarbij is tweeledig: 1. Het aantal kinderen dat een beroep doet op deze voorzieningen terug te dringen v. 2. De kwaliteit van de zorg te verbeteren, met name die van de zorg aan jeugdigen met complexe (combinatie)problematiek. Jeugdigen die vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben en vastgelopen zijn bij andere instellingen/hulpverleners. Een belangrijk kenmerk van complexe problematiek is dat het zich meestal uitstrekt over meerdere levensdomeinen. Juist daar zouden de schotten tussen de sectoren geslecht moeten worden om optimale integratie van kennis en expertise te faciliteren. 2

3 Bij wijze van start is bij een aantal voorzieningen gevraagd te inventariseren voor welke onderdelen van de zorg de instelling een bovenregionale/landelijke functie heeft. Deze inventarisatie heeft o.a. de volgende punten duidelijk gemaakt: Grofweg zien we de volgende type voorzieningen en functies aangemerkt als bovenregionaal: Tabel 2 Bovenregionale voorzieningen/functies Type voorziening/functie Doelgroep Intramurale behandeling GGZ 1, Jeugdzorg (+) Jeugdigen met complexe en/of moeilijk behandelbare problematiek 2 BOPZ en crisis plaatsen GGZ, Jeugdzorg (+), (L)VB 3 Residentiële (woon)voorzieningen Ambulante GGZ-behandeling Kennis borgen en delen (incl. opleiding) Jeugdzorg (+), (L)VB GGZ en enkele zeer specialistische voorzieningen GGZ, Jeugdzorg (+), (L)VB (Gedwongen) opnames bij alle problematiek in kader van crisissituaties Jeugdigen met complexe en/of moeilijk behandelbare problematiek** Jeugdigen met complexe en/of moeilijk behandelbare problematiek** Jeugdigen met weinig voorkomende aandoeningen Professionals Onderzoek GGZ, Jeugdzorg (+), Professionals (L)VB 1 inclusief verslavingszorg 2 veelal combinatie van enkele van de volgende: LVB, psychiatrische problemen, ernstige gedragsproblemen, verslaving, forensische problematiek of problemen waarbij de veiligheid van jeugdigen wordt bedreigd. 3 bij de afgrenzing tussen LVB en VB doet zich het probleem voor dat de grenzen met de wet Langdurige Zorg niet helder zijn. We erkennen dat bij een aantal voorzieningen zowel LVB- als VB problematiek tot de doelgroep hoort. De (door de instellingen) als bovenregionaal aangemerkte voorzieningen leveren een verkokerd en versnipperd beeld op. De zorg is vooral per sector georganiseerd (Jeugd-GGZ, Verslavingszorg, Jeugdzorg Plus en LVB) en laat een nog te weinig geïntegreerd beeld zien. Er wordt nog weinig samengewerkt en er is mogelijk overlappend aanbod. Het aandeel van de als bovenregionaal aangeduide zorg is relatief groot op de totale omvang van de zorg (het gaat om veel plaatsen/jeugdigen). Wat biedt dit document? Deze uitkomsten onderstrepen feitelijk het belang van een stevige bovenregionale samenwerking op twee fronten: samenwerking tussen de aanbieders van bovenregionale zorg en samenwerking tussen de aanbieders van bovenregionale zorg en de voorliggende voorzieningen. In dit document wordt de gezamenlijke ambitie beschreven. Deze ambitie betreft drie functies: zorg, kennis ontwikkeling (i.e. onderzoeksfunctie) en kennis borgen en delen (i.e. hierin is onder meer de opleidingsfunctie opgenomen). 3

4 Vervolgens presenteren we een ontwikkelplan waarin we aangeven welke (eerste) stappen gezet moeten worden om de samenwerking concreet gestalte te geven. Wat hier wordt geschetst zijn nog slechts contouren. De periode tot 1 juli 2014 wordt gebruikt om de hier geschetste ambitie in onderling overleg tussen de betrokken zorgaanbieders uit te werken. Ambitie Waar willen we over 3 jaar staan? Ambitie Mee op basis van deze inventarisatie hebben de verschillende instellingen geconcludeerd dat samenwerken m.b.t. de zeer specialistische functies noodzakelijk is en daarbij ook voordelen biedt. In deze paragraaf formuleren we de ambitie en werken deze vervolgens uit in een aantal meer concrete punten. Met de zorg bieden we jeugdigen een duidelijk perspectief: zo snel en zo veel mogelijk weer meedoen met het gewone leven : op school, op het werk, in het gezin en met vrienden. We vinden het daarom belangrijk dat zorg zo veel mogelijk dichtbij de leefomgeving van de jeugdige en het gezin wordt aangeboden. Toegankelijk en efficiënt. Dat betekent onder meer dat binnen een of twee stappen passende zorg beschikbaar is. Kinderen en jeugdigen worden ambulant behandeld, tenzij meer nodig is, kinderen wonen in hun eigen gezin, tenzij anders nodig is. Klinische behandelplaatsen of residentiële woonvormen vervangen we zo veel mogelijk door ambulante behandelvormen of vervangende woonvormen zoals gezinshuizen en pleeggezinnen. We streven er uiteindelijk naar dat zo weinig mogelijk kinderen een beroep hoeven doen op bovenregionale of landelijke zorgfaciliteiten. Deze ambitie willen we realiseren door daadwerkelijk onze verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen, jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek, op een effectieve manier kennis te delen en over te dragen aan voorliggende voorzieningen. Daarnaast willen we de kwaliteit en de organisatie van de zorg verbeteren en de effecten ervan meetbaar maken door onderzoek te faciliteren en stimuleren. Vormgeven van de bovenregionale samenwerking Hoe stellen we ons deze bovenregionale samenwerking voor? Zoals we hierboven al schrijven, onderscheiden we drie verschillende aspecten: bovenregionaal aanbod van zorg, borgen en doorontwikkelen van kennis en onderzoek (i.e. research). We beschrijven hieronder doelen en ambities m.b.t. elk van deze aspecten. Bovenregionaal aanbod van zorg In het aanbod en de organisatie van de bovenregionale zorg maken we een tweedeling tussen: zorg voor jeugdigen met zeer complexe, moeilijk behandelbare problematiek vi (1) en zorg voor doelgroepen met weinig voorkomende problematiek vii (2). Voor beide groepen is specifieke expertise nodig, voor de eerste groep soms ook intramurale voorzieningen (klinieken). 4

5 In de zorg voor zeer complexe en moeilijk behandelbare problematiek zijn de volgende zaken van belang: 1. Samenwerken en overdragen van kennis naar de voorliggende voorzieningen viii : In het voortraject: dus proberen te voorkomen dat kinderen van de ene naar de andere instelling gaan en als laatste redmiddel terecht komen bij bovenregionale of landelijke voorzieningen. Functies zoals kennisoverdracht en consultatie zijn daarbij essentieel. In de nazorg: om het beroep op zeer gespecialiseerde zorg zo kort mogelijk te laten duren is het belangrijk uitstroom en nazorg adequaat te regelen. Voor beide punten geldt dat het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken professionals om deze doelen te realiseren een essentiële voorwaarde is. Dat betekent in woord én daad - en ook op het niveau van de individuele jeugdige - invulling geven aan die verantwoordelijkheid. 2. Te zorgen voor bovenregionale coördinatie tussen de aanbieders. Op een meer algemeen niveau moet er door de financier worden gestuurd op coördinatie en afstemming tussen de bovenregionale aanbieders. De zorg zelf wordt echter zoveel mogelijk op regionaal niveau aangeboden dichtbij de eigen leefomgeving zoals we dat al verwoordden in onze ambitie. 3. Streven naar meer integratie van kennis tussen de bovenregionale voorzieningen. Nu zijn de voorzieningen nog veelal per sector georganiseerd terwijl juist bij complexe problematiek integratie van kennis en expertise van belang is. 4. Innoveren en ontwikkelen van nieuwe zorgvormen (i.e. kan ook een organisatievorm zijn) op basis van de zich ontwikkelende vraag. Uitgangspunt is daarbij steeds dat de jeugdige in zijn eigen omgeving passende zorg krijgt. In de specialistische zorg voor weinig voorkomende problematiek is het belangrijk: 1. Te streven naar zo weinig mogelijk dubbelingen en waar dat wel is snel toe te werken naar stevige samenwerking ofwel integratie van voorzieningen. 2. Ook hier is bovenregionale coördinatie van belang (punt 1) maar het regionaal aanbieden van de zorg is minder van belang dan bij de hiervoor genoemde groep omdat de aandoening zeer complex of moeilijk behandelbaar is (denk aan bijv. ticstoornissen). Bovendien is de bereidheid om te reizen voor uitstekende zorg vaak groter en beter uit te leggen als het gaat om aandoeningen of problemen die niet vaak voor komen ix. Kennis borgen, ontwikkelen en overdragen Fysieke concentratie bij weinig voorkomende problematiek Diagnostiek en behandeling van zelden voorkomende aandoeningen vereist specialistische kennis. Om deze kennis te kunnen opbouwen is een zekere (fysieke) concentratie nodig. Behandelaren die slechts af en toe een jeugdige zien met dergelijke problematiek bouwen onvoldoende kennis en ervaring op. 5

6 Onderling kennis delen faciliteren Voor de groep met complexe en moeilijk behandelbare problemen is met name de integratie en bundeling van kennis uit verschillende domeinen/werkgebieden van belang. Immers complexe problematiek beperkt zich vrijwel nooit tot een enkel levensgebied. Door op bovenregionaal niveau samen te werken willen we deze integratie stimuleren. Dat kan door kennis uit te wisselen, mogelijkheden voor laagdrempelige consultatie te faciliteren en de zorg voor deze doelgroepen in gezamenlijkheid verder te ontwikkelen. Kennis overdragen naar voorliggende voorzieningen Om te voorkomen dat jeugdigen en hun ouders een beroep moeten doen op de meest intensieve zorgvormen, zal de daar beschikbare kennis moeten worden gedeeld met voorliggende voorzieningen. Op die manier kunnen mogelijk al in een eerder stadium van het hulpverleningstraject de juiste dingen gedaan. Inzetten van die kennis kan op veel verschillende manieren, zoals onder andere door consultatie aan collega s in de basisvoorzieningen, korte betrokkenheid bij begeleiding en behandeling of scholing, opleiding of super/intervisie van professionals en teams. Onderzoeksfunctie In de jeugd-ggz bestaat een jarenlange traditie van wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van problematiek en effectiviteit van interventies. Internationaal staat dit onderzoek goed aangeschreven. Sinds een jaar of tien begint ook binnen de rest van het jeugdzorg een traditie te ontstaan van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de ingezette zorg. Instellingen en individuele hulpverleners willen weten welk effect hun interventie heeft en er ontstaat een toenemende bereidheid hierop te investeren. Dit is een zeer positieve ontwikkeling die verder doorgezet moet worden. Het aantoonbaar maken van wat werkt in de jeugdzorg is een complex, maar essentieel vraagstuk. In de drie Noordelijke provincies bestaat een stevige infrastructuur binnen de specialistische zorg voor jeugdigen. Bij verschillende organisaties wordt op meer of minder grote schaal onderzoek gedaan en intensief samengewerkt met diverse afdelingen van het UMCG en de RuG, er is een Academische werkplaats (C4Youth) opgericht en ook de meeste jeugdhulpinstellingen hebben eigen onderzoeksfaciliteiten gekregen van waaruit samenwerkingsverbanden bestaan met HBO- en Universitaire opleidingsinstituten. Het is van essentieel belang dat deze bestaande en zich ontwikkelende traditie van systematisch evalueren en onderzoeken van de effectiviteit van zorg, behouden blijft en verder ontwikkelt. Daarnaast is het juist in een tijd van grote veranderingen in de zorg voor jeugdigen het noodzakelijk de effecten van deze veranderingen - gerelateerd aan de Transitie Jeugdzorg - goed te volgen. Wat betreft dit laatste punt is een gezamenlijk gedragen onderzoeksprogramma van groot belang. Het doel daarbij is te ontwikkelen naar steeds betere zorg: minder duur en met grotere individuele en maatschappelijke opbrengsten x. Als het gaat om het vormgeven van zo n gezamenlijk programma is het van belang aandacht te schenken aan de volgende punten: Zorg voor voldoende schaalgrootte Voor het doen van onderzoek is een behoorlijke schaalgrootte nodig. Dat heeft te maken met de bundeling van specialistische kennis die nodig is voor het doen 6

7 van solide onderzoek, de benodigde (kennis)infrastructuur (i.e. de samenwerkingsverbanden met universiteiten in binnen- en buitenland) en de omvang van de patiëntenpopulatie (immers, om voldoende instroom te garanderen in onderzoeksprojecten is een behoorlijke patiëntengroep nodig). Benut de bestaande infrastructuur In de drie Noordelijke provincies is reeds een uitgebreide infrastructuur voor onderzoek aanwezig bij de specialistische instellingen xi. De instellingen die onderzoek doen hebben daar veel ervaring mee, ze hebben een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk en zijn succesvol in het aanvragen van subsidies (Academische Centra) xii. Het samenbrengen van deze onderzoeksgroepen, zorgen voor bundeling van kracht en een gezamenlijke focus kan helpen om het onderzoek meer power te geven. Verbindt Evidence Based Practice en Practice Based Evidence Het is niet eenvoudig om de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek goed te benutten in de praktijk en om onderzoek te doen in de praktijk. Dat vergt een stevige samenwerking tussen onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers. Een Academische Werkplaats kan goede mogelijkheden bieden om samen te werken en kennis te bundelen. Ontwikkelplan uitwerken Hoe realiseren we onze ambities? Om deze ambitie te kunnen realiseren is het opstellen van een ontwikkelplan noodzakelijk. De volgende stappen zijn daarin van belang: Commitment van de deelnemende organisaties De partijen die deze notitie ondertekenen committeren zich aan de daarin beschreven ambitie en werken elk van de drie geschetste lijnen (zorg, kennis delen en onderzoek) in gezamenlijkheid uit tot een hoofdlijnenakkoord. De partijen verbinden zich daarmee aan de transformatiedoelstelling en de noodzaak van gedragsveranderingen bij alle betrokken niveaus (Raad van Bestuur, directies, management en professionele behandelaars en hulpverleners) binnen de instellingen. De samenwerking is er op gericht om de gestelde doelen snel en efficiënt te behalen; niet organisatiebelangen, maar inhoudelijke belangen staan centraal. Partijen die naast de samenwerkingsagenda een eigen agenda voeren die niet gericht is op kwaliteitsverbetering van het eigen aanbod, brengen de samenwerking in gevaar. En daarmee de vastgelegde doelstellingen en uiteindelijk het voortbestaan van het betreffende bovenregionale aanbod binnen de jeugdhulp. Delen van de visie met de financiers Het realiseren van de beschreven ambitie heeft grote consequenties voor de aanbieders van jeugdhulp met een bovenregionaal karakter; met name die aanbieders die een omvangrijk aanbod vanuit de klinische setting kennen. Inhoudelijk heeft de in deze notitie geschetste lijn de instemming van de betrokken zorgaanbieders. De financiële vertaling van deze ambitie vraagt om partnerschap met de financiers, met de gemeenten dus. 7

8 Overzicht van bovenregionale zorg Nadat de in deze notitie geformuleerde uitgangspunten door de betrokken instellingen zijn onderschreven, zullen de voorzieningen worden beschreven waarvan we vinden dat ze bovenregionaal moeten worden georganiseerd. Bij het beoordelen zullen drie aspecten van belang zijn (zie o.a. Landelijk Transitie Arrangement, VNG 2014): volume, kosten en kennis. De betrokken zorgaanbieders hebben op verzoek (zorg)modules aangeleverd waarvan zij vinden dat die bovenregionaal moet worden ingekocht. Deze inventarisatie zal in de komende weken worden afgerond en het zorgaanbod beoordeeld aan de hand van de drie bovengenoemde criteria. Uitwerken van de financiële en budgettaire kaders Gemeenten zullen expliciet worden betrokken bij de verdere uitwerking van randvoorwaarden waaronder en tempo waarin de voorgenomen veranderingen zich kunnen ontwikkelen. In gezamenlijkheid zullen we moeten praten over een ontwikkeltraject waarbij op een verantwoorde en passende manier kan worden gewerkt aan het realiseren van de geschetste ambitie. Een ontwikkeltraject dat de continuïteit van zorg en het voortbestaan van de zorgaanbieders niet in gevaar brengt. De zorgaanbieders doen een nadrukkelijk appel en beroep op gemeenten om samen met de zorgaanbieders op te trekken om dit traject in te gaan. Vragen aan de gemeenten: 1. Onderschrijven zij de geformuleerde ambitie? 2. Zijn ze bereid in partnerschap met de zorgaanbieders een solide en realistisch ontwikkeltraject uit te werken? i Zie RTA s, visiedocumenten e.d. over jeugdhulp van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe ii Getallen schaalgrootte afkomstig uit: Bovenlokale samenwerking bij zorg voor jeugd (Transitiebureau Jeugd, 2013) iii Van een aantal zeer specialistische functies is vastgelegd dat deze landelijk worden ingekocht (VNG, 2014) iv De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instellingen (in alfabetische volgorde): Accare, Alliade, Ambiq, Bureau s jeugdzorg Drenthe en Groningen, Bureau Jeugdzorg Friesland, Fier Friesland, Jeugdhulp Friesland, GGZ Drenthe, GGZ-Friesland, GGZ-Lentis Jonx, t Poortje, Verslavingszorg Noord Nederland o.l.v. de procesmanagers transitie jeugdzorg uit de drie regio s: Gert Ranter, Jan Bos, Hans Jager en Han Tuller v Met uitzondering van jeugdigen met zeer weinig voorkomende aandoeningen waarvoor zeer specifieke expertise nodig is. Deze hoeft niet perse duur en intensief te zijn en het gaat maar om relatief kleine aantallen. vi Combinatieproblematiek zoals verstandelijke beperking i.c.m. ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek, (systeem gerelateerde) problematiek waarbij geweld, prostitutie of eerwraak in het geding is en de veiligheid van jeugdigen moet worden gewaarborgd, forensische problematiek in combinatie met psychiatrie of verstandelijke beperking of complexe problematiek t.g.v. vroege en ernstige traumatisering. vii Bijv. tics, genderproblematiek of zeer ernstige eetstoornissen zoals anorexia viii Bijv. reguliere GGZ, ambulante jeugdzorg, sociale teams, scholen ix Ambulante zorg hoeft niet perse lokaal te worden aangeboden. Vergelijk de situatie van iemand met een zeer zeldzame vorm van leukemie. Voor de behandeling daarvan is zeer gespecialiseerde kennis nodig en niemand verwacht in zo n geval dat hij of zij voor zorg naar een perifeer ziekenhuis gaat. Zo is er voor complexe problematiek ook niet altijd een bed nodig is. We zijn in een heel aantal gevallen goed in staat complexe problematiek te behandelen in een ambulante setting. 8

9 x Dat kan bijvoorbeeld door middel van zogenaamde SROI studies. Daarmee worden de meerwaarde of opbrengsten van maatschappelijke investeringen zichtbaar gemaakt. xi Dit in tegenstelling tot de instellingen die opereren in het voorliggende veld xii Zie ook tekst voor overleg met VNG m.b.t. positie Academische Centra voor KJP/centra voor topklinische zorg (2014) 9

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp Werkgroep Veiligheid en Kind Voortgang gesloten jeugdhulp 4 augustus 2014 Inleiding In het PHO van december 2013 van Holland Rijnland en de stuurgroep Sociaal Domein Midden Holland van 22 januari 2014

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 Opgesteld door: G5 Team Bovenregionale Inkoop en Contractmanagement Datum: 26 mei 2016 Versie: ter bestuurlijke instemming naar inkoop G5 Vooraf Vanuit

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl Utrechts model jeugdhulp Hier komt tekst Hier komt ook tekst Netwerkdag JGGZ 23 april 2015 Utrechtse aanpak Zorg voor Jeugd Leidende principes waarborgen juiste inhoudelijke koers Zorgvuldige en beheerste

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

De GGZ. Zitten blijven of overgaan? Jo Hermanns. H & S Consult

De GGZ. Zitten blijven of overgaan? Jo Hermanns. H & S Consult De GGZ Zitten blijven of overgaan? 28-10-2016 Jo Hermanns Waarom was de transformatie jeugdzorg nodig? De politiek wilde het anders 1. Nadruk op preventie 2. Eigen kracht aanspreken 3. Demedicaliseren

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Afdeling Parnassia Groep Adres Monsterseweg 93 2553 RJ Den Haag Telefoon 06-20168798 Fax 088-358 40 80 E-mail Ons kenmerk l.klasing@parnassiagroep.nl 04092017-AJR Onderwerp Bezwaren aanbesteding jeugdhulp

Nadere informatie

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd Voorbereidende raadsvergadering: 26 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 17 december 2013 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties BIJLAGE 4: Beleidsdocument 1. Indeling zorgfuncties In de inkoopstrategie is een nieuwe indeling van zorgfuncties beschreven: Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulp uitgevoerd door de JGT s (zonder verblijf) Ambulante

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Informele raadscommissie Sociaal

Informele raadscommissie Sociaal Informele raadscommissie Sociaal 19 januari 2012 Annemarie Kristen-Reerink Programmamanager transities AWBZ en Jeugdzorg Programma Doel van vanavond Voorstellen van onze partners Vertoning DVD CJG Twente

Nadere informatie

Business case. Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13

Business case. Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13 Business case Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13 1. Inleiding/aanleiding In het voorjaar van 2013 heeft Ambiq het voorstel gedaan

Nadere informatie

Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop. VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014

Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop. VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014 Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014 Inhoud 1. Landelijke inkoop specialistische zorg korte stand van zaken

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein Productenoverzicht sociaal domein In het onderstaande overzicht staat per transitie aangegeven wat voor producten er zijn en op wat voor wijze deze producten worden ingekocht. De producten in het groen

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden 1 gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 2 Agenda informatiebijeenkomst gemeente- en adviesraden Agenda Duur Tijd 1 Welkom en programma

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Marktconsultatie

Marktconsultatie Marktconsultatie 1. 08-09-2016 Disclaimer: Onderstaande informatie is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van gemeente(n) Agenda Kennismaking Spelregels Outputbekostiging (toelichting op gewenste

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

COMMISSIESTUK. Informatief

COMMISSIESTUK. Informatief COMMISSIESTUK Informatief COMMISSIE BURGERS Agendanummer 7 d.d. 10 juni 2014 De leden van COMMISSIE BURGERS van de gemeente Asten Onderwerp : 21 voor de jeugd 2.0 Portefeuillehouder : WIII Samenvatting

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Jeugdhulp in gezinsvormen

Jeugdhulp in gezinsvormen Jeugdhulp in gezinsvormen Agenda Vooraf Inhoud, kaders en werkwijze Documenten Opdracht Gemeenschappelijke uitgangspunten Proces Planning Vooraf Alle informatie is openbaar en wordt gepubliceerd Gemeenten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regiopodium Jeugd, 22 maart Regio Gooi en Vechtstreek

Jeugdhulp. Regiopodium Jeugd, 22 maart Regio Gooi en Vechtstreek Jeugdhulp Regiopodium Jeugd, 22 maart 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Jeugdwet en samenwerking regiogemeenten 3. Zorgvormen 4. Gezamenlijke onderwerpen (van transitie naar

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking Bijlage bij besluit: Toelichting op individuele voorzieningen Nadere definiëring van individuele voorzieningen Doelgroep Via inkoop lokaal Generalistische basis GGz 18 jaar met psychische problemen Via

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Programma 1. Uw situatie en uw vraag in beeld 2. Relevante informatie voor (het ontwikkelen

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom Productnaam Productcategoricode Product- Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur 80,- (post)hbo;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie