Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân"

Transcriptie

1 Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

2 Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute zorg) Psychosociale nazorg bij rampen Gezondheidsonderzoek Overlegstructuren Opleiding, training en oefenen Duur, evaluatie, aanpassing en opzegging convenant Partijen LHV Huisartsenkring Friesland Dokterswacht Friesland B.V. ROS Friesland GHOR Fryslân en GGD Fryslân (onderdeel uitmakend van Veiligheidsregio Fryslân) Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, Traumacentrum Universitair Medisch Centrum Groningen, Overwegingen Partijen realiseren zich dat: GHOR Fryslân belast is met het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing ten tijde van een ramp- of crisissituatie en het adviseren van andere organisaties op dit gebied. Deze geneeskundige hulpverlening onderdeel is van een gecoördineerde inzet van verschillende disciplines bij rampen en crises. Een ramp betreft een zwaar ongeval of andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van personen, het milieu of grote materiële belangen ernstig is geschaad of wordt bedreigd. Een crisis betreft een serie rampen of een groot getroffen gebied waarbij het functioneren van de samenleving, de openbare orde, de economie of een ander vitaal belang ernstig is aangetast of wordt bedreigd. De LHV Huisartsenkring Friesland, Dokterswacht Friesland B.V. en ROS Friesland belangrijke ketenpartners zijn bij de geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises. Zij beschikken over een Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) waarin de wijze waarop de huisartsenzorg in geval van een (dreigende) ramp of crisis wordt georganiseerd staat beschreven. Dit convenant beschrijft de afspraken op hoofdlijnen tussen de LHV Huisartsenkring Friesland, Dokterswacht Friesland B.V., ROS Friesland, GGD/GHOR Fryslân en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, welke aanvullend zijn op de eigen verantwoordelijkheid van de huisartsen die uitgewerkt wordt in het HaROP. Bij het uitvoeren van hun taken de huisarts de eigen professionele verantwoordelijkheid behoudt op het gebied van huisartsenzorg en voert verrichtingen uit binnen de geldende wet- en regelgeving. Pagina 2 van 12

3 Partijen verklaren daarom te zijn overeengekomen als volgt: Doel en begrippen Artikel Het doel is om tussen partijen concrete afspraken te maken en zaken af te stemmen als het gaat om de voorbereiding, de hulpverlening, en de nazorg onder rampen- en crisisomstandigheden. 1.2 Dit zal leiden tot het creëren van een doelmatige en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises waarbij slachtoffers in de regio optimaal worden geholpen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken hulpdiensten. 1.3 Onder huisartsenzorg wordt verstaan de zorg verleend door huisartsen in de dagpraktijken en tijdens avond-, nacht- en weekenduren door Dokterswacht Friesland B.V. 1.4 Acute Zorgnetwerk Noord Nederland faciliteert de voorbereiding op rampen voor de doelgroep huisartsen door OTO aanbod te bieden (mits stimuleringsgelden er zijn). Het is de verantwoordelijkheid van de huisartsenorganisaties zelf om hun HAROP te borgen door het uitvoeren en evalueren van hun OTO-jaarplan. Daarnaast zal Acute Zorgnetwerk Noord Nederland het Platform HaROP Noord-Nederland initiëren. Pagina 3 van 12

4 Verantwoordelijkheden Artikel De huisartsenzorg heeft geen verplichte aanvullende rol bij (dreigende) rampen en crises anders dan voortzetting van de reguliere zorgverlening. Het garanderen van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio is primair een verantwoordelijkheid van de huisartsen De huisartsenzorg is ook onder ramp- of crisisomstandigheden verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde geneeskundige zorg De zorg die de huisartsenzorg verleent aan eigen patiënten en passanten, die het slachtoffer zijn van een ramp of crisis, vallen onder de reguliere afspraken met de zorgverzekeraars De huisartsenzorg bereidt zich voor op bijzondere situaties die gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de reguliere huisartsenzorg Inzet van huisartsen op een rampterrein of in een door GHOR Fryslân ingesteld opvang- of behandelcentrum voor slachtoffers behoort niet tot de reguliere zorgverlening. Artikel GHOR Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) ramp of crisis De Directeur Publieke Gezondheid geeft leiding aan GHOR Fryslân en GGD Fryslân. Hij geeft integrale sturing aan de reguliere en opgeschaalde organisatie van de publieke gezondheidszorg en is het bestuurlijk aanspreekpunt en de adviseur van het openbaar bestuur ten tijde van rampen en (gezondheids)crises De Algemeen Commandant Geneeskundige zorg is operationeel verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises, inclusief de afstemming daarvan met andere bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken disciplines. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om politie, brandweer, defensie en gemeenten. Pagina 4 van 12

5 Grootschalige infectieziektebestrijding Artikel Met de invoering van de Wet veiligheidsregio s per 1 oktober 2010 is de voorzitter van veiligheidsregio Fryslân (burgemeester van Leeuwarden), op grond van de Wet publieke gezondheid, verantwoordelijk voor de bestrijding van een infectieziekte behorend tot groep A, een subtype van het humaan influenza virus, of een directe dreiging daarvan GHOR Fryslân coördineert de regionale bestrijding van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan. GGD Fryslân is verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke advisering Het proces van infectieziektebestrijding wordt vastgelegd in de procesplannen van GGD/GHOR Fryslân. GGD/GHOR Fryslân betrekt de huisartsenzorg en andere relevante partijen bij de opstelling van dit procesplan in de regio. Artikel Zorg verleend door de huisartsenzorg aan eigen patiënten en passanten ten behoeve van de bestrijding van infectieziekten behoort tot de reguliere huisartsenzorg Middels het HaROP is de huisartsenzorg betrokken bij de grootschalige bestrijding van infectieziekten, waarbij continuering van de 24-uurs zorg deel uitmaakt van de planvorming. Communicatieafspraken bij infectieziektebestrijding Artikel GGD Fryslân informeert en adviseert de huisartsen over relevante medisch inhoudelijke zaken, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit het RIVM; met een afschrift aan het Crisisteam Huisartsenzorg Friesland Deze Informatievoorziening vanuit GGD Fryslân betreft: a) diagnostiek b) contactonderzoek en beschermende middelen c) vaccinatiebeleid d) profylaxe en behandeling (medicatievoorziening) e) ziektemonitoring (surveillance) GGD/GHOR Fryslân initieert een overleg waarbij o.a. microbiologen vanuit de 2 e lijn zijn vertegenwoordigd. Pagina 5 van 12

6 Artikel De huisartsenzorg draagt vanaf stadium 0 (conform de stadia als gehanteerd door de huisartsenzorg), zorg voor a) de inrichting van het Crisisteam Huisartsenzorg Friesland als aanspreekpunt voor GGD Fryslân en GHOR Fryslân. b) het activeren van een crisis adres (door Dokterswacht Friesland B.V.). c) voor communicatie naar de huisartsen. d) vertegenwoordiging in het Regionaal Ketenoverleg. Artikel Het Crisisteam Huisartsenzorg Friesland, GGD Fryslân en GHOR Fryslân besluiten in gezamenlijkheid om op te schalen naar stadium 3 (conform de stadia als gehanteerd door de huisartsenzorg), wanneer de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te komen en/of de kans op verstoring van de openbare orde te groot wordt. Pagina 6 van 12

7 Flitsramp (opgeschaalde acute zorg) Artikel In geval van veel gewonden op het rampterrein kan GHOR Fryslân besluiten om naast de hoofdketen van acute zorg voor zwaargewonden een nevenketen voor lichtgewonden in te richten. Dit behandelcentrum wordt gelokaliseerd buiten het rampterrein en zal veelal deel uitmaken van een gemeentelijk opvangcentrum. Communicatieafspraken bij een flitsramp Artikel In het geval van een flitsramp alarmeert GHOR Fryslân telefonisch Dokterswacht Friesland B.V GHOR Fryslân stuurt informatie over de alarmering per naar Dokterswacht Friesland B.V. Dit betreft: a) informatie over het soort ramp b) de locatie, het tijdstip en de aard van het incident c) informatie over gevaarlijke stoffen (indien van toepassing) d) de aard van verwondingen of symptomen van slachtoffers die zich bij de huisartsen(post) kunnen melden e) de te verwachten belasting van de ambulancezorg en de ziekenhuizen, waarmee huisartsen rekening moeten houden bij triage en doorverwijzing van patiënten f) adviezen die huisartsen kunnen opvolgen g) aanwijzingen over het doorgeven van informatie over slachtoffers aan GHOR Fryslân GHOR Fryslân stelt per relevante aanvullende informatie met betrekking tot de flitsramp beschikbaar aan Dokterswacht Friesland B.V. gedurende de opschalingsperiode De melding van afschaling vindt door GHOR Fryslân zowel telefonisch als per plaats aan Dokterswacht Friesland B.V. Artikel Dokterswacht Friesland B.V. draagt zorg voor een interne procedure die leidt tot borging van onderstaande processen. a) Het activeren van een crisis adres. b) Het toezenden van de huisartsen in het effectgebied van een SMS-alert. c) Het doorzetten van de berichtgeving naar de huisartsen in het effectgebied van de ramp (met een cc aan GHOR Fryslân) met betrekking tot i. alarmeringsinformatie van GHOR Fryslân (direct na ontvangst) met de toevoeging dat de huisarts zich niet naar het rampterrein begeeft ii. relevante aanvullende informatie van GHOR Fryslân iii. afschaling. Pagina 7 van 12

8 Inzet huisartsen in een opvang- en behandelcentrum Artikel Op het moment dat de inzet van één of meerdere huisartsen gewenst is in een opvang- en behandelcentrum doet GHOR Fryslân een verzoek aan Dokterswacht Friesland B.V. in het rampgebied Dokterswacht Friesland B.V roept het aantal gewenste huisartsen op en verwijst hen voor verdere informatie naar de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg Dokterwacht Friesland B.V. heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting De huisarts(en) die zich hebben ingezet in een opvang- en behandelcentrum ontvangen voor hun geleverde diensten (inclusief reistijd) van de Dokterwacht Friesland B.V. een uurtarief van 115, Dokterswacht Friesland B.V. factureert aan GHOR Fryslân en draagt zorg voor uitbetaling aan de ingezette huisartsen. Pagina 8 van 12

9 Psychosociale nazorg bij rampen Artikel De psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen omvat de psychosociale nazorg aan getraumatiseerde slachtoffers van rampen en zware ongevallen. De huisartsenzorg heeft hierin een signaleringsfunctie GGD/GHOR heeft als verantwoordelijkheid om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan huisartsen. Dit is verder uitgewerkt in het procesplan PSHOR/PSHi van GHOR Fryslân Huisartsen worden over de psychosociale nazorg geïnformeerd via de communicatielijn als vermeld bij artikel Gezondheidsonderzoek Artikel Om een goed beeld van alle gevolgen van de ramp of crisis op de gezondheidstoestand van betrokkenen te krijgen, kan de burgemeester tot een gezondheidsonderzoek besluiten In het geval GGD een gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren, vindt vooraf overleg plaats met het Crisisteam Huisartsenzorg Friesland, waarbij de communicatielijnen worden besproken Een dergelijk onderzoek opzetten en uitvoeren wordt door GGD Fryslân gedaan. GGD Fryslân kan de huisartsenzorg verzoeken dit onderzoek uit te voeren bij patiënten Over de inhoud en wijze van uitvoering van het gezondheidsonderzoek, evenals de rol van de huisarts daarin, worden nadere afspraken gemaakt In het procesplan GROP is bovenstaande vastgelegd. Overlegstructuren Artikel Vertegenwoordigers van de huisartsenzorg en van GHOR Fryslân nemen deel aan a) Regionaal Ketenoverleg b) HaROP platform Noord-Nederland (tactisch niveau) c) het Regionaal Overleg Acute Zorg Friesland (bestuurlijk niveau) Opleiden, trainen, oefenen Artikel De activiteiten in het kader van opleiden, trainen, oefenen en praktijkervaring worden opgenomen in de OTO-jaarplannen, die worden besproken met GHOR Fryslân en de OTO-Coördinator van Cycloon van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland in het HaROP Platform Noord-Nederland. Pagina 9 van 12

10 Duur, evaluatie, aanpassing en opzegging convenant Artikel Dit convenant treedt in werking op 18 juni 2012 en heeft een geldigheid van onbepaalde tijd Partijen evalueren jaarlijks de inhoud van het convenant. Waar nodig wordt het convenant inhoudelijk bijgesteld Tussentijdse aanpassing van het convenant is mogelijk indien partijen hiermee schriftelijk instemmen Het convenant kan door partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van (invullen). Bij opzegging treden partijen met elkaar in overleg om tot nieuwe passende afspraken te komen. Pagina 10 van 12

11 Aldus overeengekomen en ondertekend op 18 juni 2012 te Heerenveen Namens Veiligheidsregio Fryslân. (de heer W.K. Kleinhuis, directeur publieke gezondheid) Namens Dokterswacht Friesland B.V.. (de heer W. Groenevelt, directeur) Namens LHV Huisartsenkring Friesland. (de heer B.C. Maats, voorzitter) Namens ROS Friesland. (de heer R.J.J. van Boxtel, directeur/bestuurder) Namens Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. (De heer J. Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur UMCG) Pagina 11 van 12

12 Begrippenlijst Afschaling Crisisteam Huisartsenzorg Friesland Flitsramp GGD GHOR HaROP HaROP Deel A HaROP Deel B Infectieziekten HaROP Deel C Infectieziekten HaROP Deel B Flitsramp HaROP Deel C Flitsramp LHV NHG Opschaling OTO ROAZ ROS Friesland Stadium 0 (wit) Stadium 1 (groen) Stadium 2 (oranje) Stadium 3 (rood) Stadium 4 (donkerrood) Veiligheidsregio Fryslân Overgang naar een lager stadium Ten tijde van een infectieziekte-uitbraak wordt een Crisisteam Huisartsenzorg Friesland ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van Dokterswacht Friesland, Huisartsenkring Friesland en ROS Friesland Een ramp of crisis die zich onverwacht en heftig voordoet: voorbeeld: de vuurwerkramp in Enschede Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio: verantwoordelijk voor de coördinatie van de medische ketenzorg bij rampen en crises HuisArtsen RampenOpvangPlan Theoretisch en wettelijk kader van het Huisartsen Rampenopvangplan Praktische uitwerking van de rol en verantwoordelijkheden van huisartsen, Dokterswacht Friesland, ROS Friesland en Huisartsenkring Friesland bij de uitbraak van een infectieziekte Actielijst (checklisten) voor het Crisisteam Huisartsenzorg Friesland, de Hagro Coördinatoren HaROP en de huisartsen bij de uitbraak van een infectieziekte (afgeleid van het HaROP Deel B Infectieziekten) Praktische uitwerking van de rol en verantwoordelijkheden van huisartsen, Dokterswacht Friesland, ROS Friesland en Huisartsenkring Friesland bij een flitsramp Actielijst (checklisten) voor het Crisisteam Huisartsenzorgen Friesland de huisartsen bij de uitbraak van een infectieziekte (afgeleid van het HaROP Deel B Flitsramp) Landelijke Huisartsen Vereniging Nederlands Huisartsen Genootschap Overgang naar een hogere staduim: naar stadium 1 of 2: Crisisteam Huisartsenzorg Friesland naar stadium 3 of 4: Crisisteam Huisartsenzorg Friesland + GHOR Opleiden, trainen, oefenen Regionaal Overleg Acute Zorgketen: een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen, geestelijke gezondheidszorginstellingen (crisisdienst GGZ), verloskundigen, huisartsendiensten, huisartsen, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de zorgverzekeraars. Regionale Ondersteuningsstructuur Preparatieve fase, waarin voorbereidingsactiviteiten plaatsvinden Normale praktijkvoering Aanvullende afspraken zijn nodig om consulten en uitval te kunnen opvangen en om de tweedelijnszorg te ontlasten. Telefonische bereikbaarheid komt onder druk te staan; primair op niveau HAGRO Opschalen naar organisatie van 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg De continuïteit van de huisartsenzorg kan niet meer binnen de reguliere organisatie worden gewaarborgd: GRIP 3 of GRIP 4 Veiligheidsregio Fryslân is een samenwerkingsverband tussen de Friese gemeenten, politie, brandweer, GGD Fryslân en de geneeskundige hulpdiensten. Samen werken wij aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân. Samenwerking, alertheid en slagvaardigheid zijn hierbij de kernbegrippen. Pagina 12 van 12

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 HUISARTSEN Amsterdam en VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland tezamen met de GENEESKUNDIGE en GEZONDHEIDSDIENST Amsterdam Ondergetekenden: partij

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

HAROP HUISARTSEN RAMPENOPVANGPLAN Voor Noord Holland midden deel A

HAROP HUISARTSEN RAMPENOPVANGPLAN Voor Noord Holland midden deel A HAROP HUISARTSEN RAMPENOPVANGPLAN Voor Noord Holland midden deel A Colofon: Versie: 0.1 April 2012 Auteurs: Jos Frölke Hv Amstelland Elly Abbenhuis Trees Seppenwoolde Gijs Dirkzwager Jeroen Brendeke Bob

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Scenario Flitsrampen CRBN-E Huisartsenzorg West Brabant Colofon Versie: 2015-11-02 Auteurs: Erik Stevens Huisartsenkring West-Brabant Karin Kwekkeboom Stichting Huisartsenposten West-Brabant

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenvatting. Handreiking voor heldere afspraken. Wat doet de GHOR? Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Samenvatting. Handreiking voor heldere afspraken. Wat doet de GHOR? Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Samenvatting Net als ieder ander kan een huisarts totaal onverwacht geconfronteerd worden met een ramp in zijn 1 directe omgeving. De taken en positie van een huisarts in die situatie zijn niet landelijk

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises

Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises Jolanda Corré 11-12-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Projectinformatie 3 2. Projectomschrijving 3 3. Projectdoelstelling 3 4. Projectactiviteiten

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. G e n e e s k u n d i g e H u l p v e r l e n i n g b i j O n g e v a l l e n e n R a m p e n H a n d r e i k i n g s a m e n w e r k i n g t u s s e n h u i s a r t s e n e n G H O R - D E F I N I T I

Nadere informatie

HaROP (deel A) Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden

HaROP (deel A) Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden HaROP (deel A) Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden Adherentiegebieden van HAP: Huisartsenposten Rijnmond en Centrale huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord Voorwoord De huisarts kan bij de uitvoering

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014 Plan Ebola CHP Nightcare ROAZ 5 november 2014 Tot standkoming Ebola-protocol Triageschema s RIVM Nightcare Landelijk materiaal voorziet niet in logistieke consequenties en continuïteit van organisatie

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Crisisplan HAWB. Kaderplan. Huisartsenzorg West-Brabant. Continuïteit Huisartsenzorg bij Crises

Crisisplan HAWB. Kaderplan. Huisartsenzorg West-Brabant. Continuïteit Huisartsenzorg bij Crises Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West-Brabant Kaderplan Continuïteit Huisartsenzorg bij Crises 1 Colofon Versie: 2015-11-02 Zie voor meer info bijlage 12 Auteurs: Erik Stevens Huisartsenkring West-Brabant

Nadere informatie

HaROP-AZO Huisartsenzorg RampenOpvangPlan

HaROP-AZO Huisartsenzorg RampenOpvangPlan HaROP-AZO Huisartsenzorg RampenOpvangPlan voor de Acute Zorgregio Oost (Versie Nijmegen, november 2015) DEEL A ALGEMEEN BELEID Inhoud 1 Voorwoord 1.1 Inleiding 2 1.2 De huisartsen in de regio Oost-Nederland

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING Agendapunt 10 DE MATE VAN VOORBEREIDING GENEESKUNDIGE ZORGKETEN OP RAMPEN EN CRISES Rapportage 2014 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 6 oktober 2015 Versienummer: Versie 4.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-367 4300 www.ghorgroningen.nl Legenda In de kantlijn

Nadere informatie

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Versienummer: 1.0 Vastgesteld: 3 juni 2013 Versiebeheer Datum Wijziging Reden wijziging Gewijzigd

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen Leidraad COBRA Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen GHOR Groningen is onderdeel van GGD Groningen Groningen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

HaROP(deel B) Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden. eindversie 011112 deel B HaROP Rotterdam

HaROP(deel B) Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden. eindversie 011112 deel B HaROP Rotterdam HaROP(deel B) Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 1. Inleiding... 4 2. Crisisstructuur... 5 2.1 Crisisteam... 5 2.2 Samenstelling... 5 2.3 Crisisruimte... 5 2.4 Coördinatie

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding MULTIDISCIPLINAIR COÖRDINATIEPLAN INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING Februari 2015, versie 1.2 Multidisciplinair Coördinatieplan Infectieziektebestrijding (230) Versienummer : 1.2 Afdelingseigenaar

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9 Voorstel AGP 17 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november 2014 Bijlage : 3 Steller : Clementine Wijkmans Onderwerp : Handelingsperspectief burgemeesters bij ebola Algemene toelichting Algemene aanpak

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Landelijk Model Regionaal Zorgcontinuïteitsplan voor GHOR-bureau s. Versie 1.0. GHOR Nederland

Landelijk Model Regionaal Zorgcontinuïteitsplan voor GHOR-bureau s. Versie 1.0. GHOR Nederland Landelijk Model Regionaal Zorgcontinuïteitsplan voor GHOR-bureau s Versie 1.0 GHOR Nederland Datum: 15-05-2009 4 Voorwoord Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt ook voor rampen en crises.

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD 2.9 Inleiding Tijdens een uitbraak van een hoogpathogene ziekteverwekker zoals een nieuw humaan influenzavirus, wordt er regionaal opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat alle operationele hulpdiensten

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio

Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio In september 2011 verscheen de nieuwe Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens, een

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan 2009/32. Model GGD Rampenopvangplan mei 2009 1

GGD Rampenopvangplan 2009/32. Model GGD Rampenopvangplan mei 2009 1 GGD Rampenopvangplan 2009/32 1 Voorwoord Het modelplan GGD Rampenopvangplan is geschreven in de vorm van een halffabricaat. Het modelplan geeft richting aan de vastlegging van de taakverdeling en samenwerking

Nadere informatie