Dossiercontroles cosmetische producten 2009 en 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossiercontroles cosmetische producten 2009 en 2010"

Transcriptie

1 Overzicht resultaten en effectmeting van de controles van het Product Informatie dossier bij cosmetica producerende of importerende bedrijven, aandachtspunt dierproefgegevens Versie 1 Datum september 2011

2

3 Colofon Projectnaam Dossiercontroles cosmetische producten 2009 en 2010 Projectnummer ND PAGINA 3 VAN 17

4

5 Inhoud 1. Inleiding 6 2. Doelstelling 6 3. Wettelijke aspecten 6 4. Werkwijze 7 5. Resultaten Algemene resultaten dossiercontroles Maatregelen Dossiercontroles in 2010; aandachtspunt gegevens t.a.v. dierproeven 9 6. Discussie Algemene discussie 6.2. Discussie t.a.v. dierproefgegevens 7. Conclusies en aanbevelingen Algemene conclusies en aanbevelingen 7.2. Conclusies en aanbevelingen t.a.v. dierproefgegevens Bronnen 12 Bijlage 1 Toelichting op de wettelijke aspecten t.a.v. de verplichte dierproefgegevens. PAGINA 5 VAN 17

6 1. Inleiding In deze factsheet worden de productinformatie controles, uitgevoerd in 2009 en 2010, gerapporteerd. Het betreft inspecties uitgevoerd in het kader van systeemtoezicht, klachten en handhaving. Binnen de nvwa wordt het accent van controles op cosmetica steeds meer gelegd op het (kwaliteit)systeem dat het bedrijf hanteert. Systeemtoezicht is een goed middel voor de nvwa om inzicht te verkrijgen in de mogelijke risico s van (de productie van) het cosmetische product. Met dit inzicht zal de nvwa beter in staat zijn om de verantwoordelijke producent of importeur te wijzen op zijn of haar verplichtingen ten aanzien van wet- en regelgeving. Hierdoor zullen naar verwachting alleen nog veilige(re) cosmetische producten op de markt komen. Onder systeemtoezicht wordt in dit verband verstaan: controle van de Product Informatie (PI) en/of Good Manufacturing Practice (GMP). Bij producenten van cosmetische producten kan tijdens inspecties op beide aspecten, PI en GMP, gecontroleerd worden. Bij importeurs (van producten buiten de EU) vinden alleen productinformatie inspecties plaats. In 2010 is er tijdens de controles aandacht besteed aan de dossierverplichtingen omtrent gegevens betreffende dierproeven. Reden hiervoor is dat dierproeven en in het bijzonder proeven ten behoeve van (de veiligheid) van cosmetische producten al lange tijd onder maatschappelijke kritiek staan. Daarom zijn er in het verleden diverse nationale en Europese initiatieven ontplooid om tot een vermindering van en uiteindelijk tot een verbod op dierproeven voor cosmetische producten te komen. Zo is er al sinds 5 februari 1997 in Nederland een verbod op dierproeven met cosmetische eindproducten en ingrediënten ten behoeve van de ontwikkeling van cosmetische producten. Dit werd in 2004 gevolgd door een Europees verbod op dierproeven voor eindproducten en ingrediënten (indien een gevalideerde alternatieve methode voorhanden is, kan deze gebruikt worden). Met ingang van 11 maart 2009 is in de Europese Unie een gedeeltelijk handelsverbod van kracht voor cosmetica waarvan het eindproduct, de ingrediënten of het samenstel van ingrediënten op dieren zijn getest. Om inzicht te krijgen in de mate waarin dit handelsverbod wordt nageleefd is er in 2010 tijdens de reguliere inspecties aandacht geweest voor de gegevens aangaande dierproeven. Hierbij lag de focus onder andere op producten uit landen waar dierproeven uitgevoerd worden vanwege nationale wettelijke verplichtingen. Dit betreft onder andere producten uit Aziatische landen waaronder China. De controles aangaande dierproefgegevens hebben zich hierbij toegespitst op: a. de aanwezigheid van gegevens ten aanzien van dierproeven in het productinformatie (PI) dossier. b. het voeren van een dierproefvrij claim op het product of de website. 2. Doelstelling Het verhogen van het besef van de eigen verantwoordelijkheid betreffende de wet- en regelgeving van cosmetische producten bij importeurs vanuit derde landen en producenten. Naar verwachting leidt dit tot een hogere naleving van het Warenwetbesluit cosmetische producten, met name artikel 6. Dit doel wordt onder andere bereikt met PI-inspecties bij producenten en importeurs van cosmetische producten. De controles richten zich op de aanwezigheid en deugdelijkheid van de verplichte gegevens ten aanzien van de productinformatie en in het bijzonder de veiligheidsbeoordeling van cosmetische producten. In 2010 was, naast de reguliere inspectie aspecten, specifieke aandacht voor de controle op de naleving van de wettelijke aspecten omtrent dierproeven in het Warenwetbesluit cosmetische producten (richtlijn EU 76/768. PAGINA 6 VAN 17

7 3. Wettelijke aspecten De wettelijke grondslag van PI-controles is gebaseerd op artikel 6 van het Warenwetbesluit cosmetische producten. Ook wordt gecontroleerd of de etikettering van de producten overeenkomt met de eisen uit artikel 4 van dit besluit. Bij de bedrijven is deze productinformatie opgeslagen in dossiers. Dit kan zowel op papier als elektronisch. De verplichte gegevens ten aanzien van dierproeven komen aan de orde in het Warenwetbesluit cosmetische producten en de Europese richtlijn 76/768/EEG. 4. Werkwijze De controles van de cosmetische productinformatie dossiers zijn op de voor de VWA gebruikelijke wijze uitgevoerd. Het bedrijf werd vooraf benaderd om een datum voor de inspectie vast te leggen en het bedrijf de mogelijkheid te geven de benodigde gegevens voorhanden te hebben tijdens de inspectie. Bij de inspecties wordt gerefereerd aan vaste controlepunten. Dit zijn de eisen uit het Warenwetbesluit cosmetische producten, artikel 6. Hierbij heeft de controleur of productdeskundige een zekere mate van vrijheid bij de invulling van de inspectie. Kernvragen die bij elke inspectie terug komen zijn in het kort: 1. Is de verplichte informatie met betrekking tot de dossiers aanwezig. 2. Is de kwaliteit van de beschikbare informatie voldoende. Ten behoeve van de controle betreffende de dierproefgegevens is aan de VWA controleambtenaren een lijst verstrekt met bedrijven die vermeld staan in de cosmeticagids van de stichting Proefdiervrij. Indien op het product een claim gevoerd wordt, is de onderbouwing geverifieerd aan de criteria vermeld in artikel 5 van het Warenwetbesluit en de Aanbeveling 2006/406/EG van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor het gebruik van vermeldingen dat er geen dierproeven zijn uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 76/768/EEG. Voor een uitgebreide beschrijving van de manier waarop PI-controles in algemene zin worden uitgevoerd wordt verwezen naar het rapport Dossiercontroles cosmetica 2003 en PAGINA 7 VAN 17

8 5. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inspecties uit de rapportage periode besproken. In paragraaf 5.3. worden de resultaten van de controle op dierproefgegevens in de dossiers nader toegelicht Algemene resultaten dossiercontroles In de periode 2009 en 2010 zijn bij 67 bedrijven in totaal 77 PI-dossiers gecontroleerd. Het betrof 46 importeurs en 21 producenten, hiervan zijn 9 bedrijven lid van de NCV. Uit inspecties van de vorige periodes (2003 t/m 2008) is gebleken dat producenten gemakkelijker over de noodzakelijke gegevens kunnen beschikken dan importeurs. Ook lidmaatschap van een brancheorganisatie; de Nederlandse Cosmetica Vereniging(NCV) is positief geassocieerd met de kwaliteit van de dossiers. Tabel 1, Overzicht resultaten dossiercontroles 2009 en 2010 Dossiers cosmetica Separaat; zie opmerking Bevindingen: Importeurs maatregel Producent maatregel Leden NCV maatregel Geen afwijkingen 13(9) 16(13) 9(6) Een of meer tekortkomingen 31 # (30) 20 sw # 9^(7) 3 sw^ (3) 2 Niet beschikbaar 7*(7) 6 sw* 1(1) 1 sw Totaal 51(46) 26 sw 26(21) 4 sw 13(9) 2 sw # drie audits systeemtoezicht * een audit systeemtoezicht ^ twee audits een audit systeemtoezicht Toelichting op de tabel: In de tabel staan het aantal uitgevoerde dossiercontroles vermeld. De getallen tussen haakjes zijn respectievelijk het aantal importeurs, producenten en leden NCV. In het kader van het project systeemtoezicht, een combinatie van controles cosmetische producten en speelgoed en GMP waarbij het accent vooral op het bedrijf ligt, zijn zes inspecties (audits) uitgevoerd. Om nvwa interne redenen zijn hierbij geen maatregelen opgelegd, het betreft namelijk signalerende inspecties waarbij niet gehandhaafd wordt. Opmerking: de resultaten van de NCV-leden zijn in een aparte kolom vermeld. Deze getallen moeten separaat beoordeeld worden. Van de 77 PI-dossiers hebben 48(62%) een of meer tekortkomingen betreffende de wettelijke eisen. Dit heeft geresulteerd in 30 schriftelijke waarschuwingen (39%) (zie ook 5.2.). Van de 67 bezochte bedrijven zijn er 22(33%) in staat om een adequaat dossier samen te stellen. Van 37(55%) bedrijven is geconstateerd dat zij wel een dossier beschikbaar hebben, dat echter op een of meerdere aspecten tekort schiet. Acht bedrijven (12%) konden geen dossier beschikbaar stellen. Van de 21 geïnspecteerde producenten bleken 13(62%) een adequaat dossier voorhanden te hebben. De importeurs hebben daar duidelijk meer moeite mee, slechts negen van de 46(20%) konden een toereikend dossier overhandigen. Ook bij de dossiers die als onvolledig (met tekortkomingen) zijn beoordeeld is er duidelijk verschil tussen producenten (33%) en importeurs (65%). Bij slechts één producent (5%) was er geen dossier beschikbaar, bij zeven importeurs (15%) is dit ook het geval. In de rapportageperiode zijn er 9 leden van de NCV gecontroleerd, waaronder 5 producenten en 4 importeurs. Bij 9 van de 13 dossiers zijn geen afwijkingen geconstateerd en bij vier tekortkomingen (3 bedrijven). De twee schriftelijke waarschuwingen zijn opgelegd bij twee importeurs Maatregelen In totaal zijn bij de controle van 77 productdossiers 30 (39%) schriftelijke waarschuwingen opgelegd. In Tabel 2 is een uitsplitsing weergegeven naar de artikelen 4 en 6 uit het Warenwetbesluit cosmetische producten. Hierbij wordt het aantal afwijkingen vermeld en het aantal opgelegde SW s. Let op: bij meerdere afwijkingen in een dossier wordt vaak slechts één SW opgelegd. Bijvoorbeeld een onvolledig etiket (overtreding van artikel 4) en het ontbreken van de veiligheidsbeoordeling (overtreding van artikel 6.c). Hiervoor wordt eenmaal een SW opgelegd. Hierdoor is het aantal geconstateerde tekortkomingen groter dan het aantal SW s. PAGINA 8 VAN 17

9 Tabel 2, Specificatie van de maatregelen Aantal tekortkomingen en schriftelijke waarschuwingen (n)* Gecontroleerde Totaal Art 4 Art 6, Art 6.a Art 6.b Art 6.c Art 6.d Art 6.e Art 6.f dossiers totaal (30) 25(14) 144(29) 27(15) 31(21) 28(23) 26(20) 20(12) 12(5) Toelichting bij tabel 2; artikel 4 betreft etikettering, artikel 6 dossiergegevens waarbij: - Art. 6.a - kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling - Art. 6.b - fysisch-chemische en microbiologische specificaties grondstoffen - Art. 6.c - veiligheidsbeoordeling - Art. 6.d - verantwoordelijke persoon voor de beoordeling - Art. 6.e - klachtenregistratie - Art. 6.f claimonderbouwing * Het tussen haakjes geplaatste aantal (n) geeft aan hoe vaak er voor een dossier met deze tekortkoming een SW is opgelegd, hierbij wordt er voor meerdere afwijkingen een SW opgelegd. In totaal zijn bij de 77 dossiers 169 tekortkomingen geconstateerd. Hiervoor zijn 30 SW s opgelegd. Bij de 67 inspectiebezoeken zijn in totaal bij 45 (67%) bedrijven een of meerdere tekortkomingen geconstateerd. Het betrof 8 producenten met viermaal een SW en 37 importeurs met 26 maal een SW. Van de in totaal 30 sw s betrof het 29 maal een overtreding van onder andere artikel 6, dat wil zeggen de productinformatie. Hierbij scoren de dossiers op alle verschillende aspecten gelijk. Van deze aspecten wordt de veiligheidsbeoordeling (art 6.c) indien hier tekortkomingen zijn het vaakst met een maatregel beboet namelijk 80%. Afwijkingen bij claimonderbouwing (art 6.f.) worden het minst bestraft; 42%. Opmerking: bij inspecties in het kader van systeemtoezicht zijn geen maatregelen opgelegd Dossiercontroles in 2010; aandachtspunt gegevens t.a.v. dierproeven Omdat in 2010 specifieke aandacht is geweest voor gegevens t.a.v. dierproeven wordt dit hieronder apart toegelicht. Over het algemeen is gebleken dat de dossiers tekort schieten voor wat betreft het vermelden van gegevens t.a.v. dierproeven. Daarbij moet gezegd worden dat de inspecties niet diepgravend zijn uitgevoerd maar meer een indicatief karakter hebben gehad. Voor 2012 staat een meer op dit onderwerp toegespitst project gepland Resultaten dossiercontroles dierproeven In 2010 zijn bij 36 bedrijven in totaal 43 PI-dossiers gecontroleerd. Hierbij is naast de gebruikelijke controle aspecten ook gekeken naar gegevens over dierproeven (art. 6.g). Voor deze dossiers zijn in totaal 16 SW s opgemaakt wegens: - ontbreken dossier of veiligheidsbeoordeling (10), - ontbreken gegevens omtrent de samenstelling (2), - ontbreken klachtenregistratie (1), - etikettering niet correct (3). - ontbreken gegevens ten aanzien van dierproeven (10).* * Bij 37 dossiers ontbraken gegevens over dierproeven. Hiervoor zijn, in samenhang met andere tekortkomingen, 10 SW s opgemaakt. Er zijn geen schriftelijke waarschuwingen specifiek voor het ontbreken van dierproefgegevens opgemaakt. Bij 5 bedrijven was geen dossier voorhanden tijdens de inspectie, het betrof hier 5 producten. Bij 11 bedrijven waren de dossiers van 12 producten onvolledig. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de dossiercontroles. Het betreft de aandachtspunten omtrent dierproeven. PAGINA 9 VAN 17

10 Tabel 3. Overzicht gegevens dierproeven in de PI-dossiers 2010 Onderdeel in PI-dossier n dossiers Opmerkingen In dossier gegevens t.a.v. dierproeven aanwezig? 6 (14%) Betreft grondstoffen, oude gegevens, testresultaten voor 2005 Dierproeven verricht t.a.v. ingrediënten of eindproduct? 0 Er zijn uitsluitend (niet- gevalideerde) alternatieve dierproeven aangetroffen In dossier gegevens t.a.v. alternatieve proeven aanwezig? 0 Geen gevalideerde alternatieve testen aangetroffen, zie ook tekst in rapport Claim dierproefvrij vermeld 8 (19%) 1 claim was op de website van de leverancier vermeld i.p.v. op het product Voldoet claim dierproefvrij aan de criteria 2 (25%)* Zie toelichting in hoofdstuk 5.2 *Percentage gerelateerd aan de producten met claim Vermelding van gegevens over dierproeven in de PI-dossiers Over het algemeen kan gesteld worden dat er weinig tot geen gegevens over dierproeven zijn aangetroffen in de dossiers. Slechts in 6 dossiers (14%) zijn enkele gegevens over dierproeven van grondstoffen aanwezig. Dit zijn alleen oude gegevens, dat wil zeggen ruim voor In een dossier is vastgelegd dat er read across analyses zijn verricht in het kader van REACH. Hierbij is een vergelijking van een grondstof gemaakt met vergelijkbare stoffen waarvan wel dierproefgegevens bekend zijn; een zogenaamde QSAR analyse. In twee dossiers zijn alternatieve testmethoden vermeld waaronder het product met de testen voor REACH. Echter dit waren geen gevalideerde methoden, vastgesteld door de ECVAM OECD zodat de waarde van de methoden niet gegarandeerd is Claims dierproefvrij Bij 8 producten wordt een claim dierproefvrij gevoerd. Op 7 producten wordt op het etiket met een symbool of tekst een claim gebezigd. Bij een product stond een claim op de website van de leverancier van dat product vermeld. Voorbeelden van de claims zijn: - In beeld: - In tekst: "bedrijf x is against animal testing", not tested on animals Van de 8 claims worden er slechts 2 enigszins onderbouwd. Deze onderbouwing bestaat uit verklaringen van de grondstofleveranciers of een verklaring van de producent uit het land van herkomst en het gebruik van alternatieve testmethoden. Geen van de onderbouwingen voldoet volledig aan de criteria van de aanbeveling 2006/406/EG. Ook de peildatum van de nvwa (1 januari 1998) kon door het ontbreken van data in de dossiers niet geverifieerd worden. De claims van de andere 6 producten waren niet onderbouwd. Een verklaring van een bedrijf was: hoe kan ik iets onderbouwen dat nooit gedaan is. Een ander bedrijf verklaarde mondeling geen dierproeven met eindproducten uit te voeren. Als gevolg van de inspecties hebben 2 bedrijven besloten de claim van het product te verwijderen. Vermelding bedrijf en producten in de cosmeticagids van de stichting Proefdiervrij Er is bij vier leveranciers die staan vermeld in de cosmeticagids van de stichting Proefdiervrij een inspectie uitgevoerd. Deze gids is op internet te raadplegen. Van deze producten mag verwacht worden dat de eindproducten en ingrediënten niet getest zijn op dieren. Hierbij wordt door Proefdiervrij een testdatum gehanteerd van eerste vermelding in de gids. Deze datum kan dus per bedrijf verschillen. Bij één bedrijf is op het etiket van het product een claim vermeld. Deze claim voldoet aan de criteria. Op grond hiervan lijkt vermelding in de gids correct te zijn. PAGINA 10 VAN 17

11 Van de andere drie bedrijven zijn op de etiketten van de producten geen claims vermeld. Van een product van het eerste bedrijf van deze drie bleek geen PI-dossier aanwezig te zijn. Hierdoor kon niet geverifieerd worden of de vermelding in de gids terecht is. Van een product van het tweede bedrijf waren geen gegevens t.a.v. dierproeven in het dossier aanwezig (bv alternatieve testen). Hierdoor is het lastig om vast te stellen of de vermelding in de gids terecht is. Van het derde bedrijf zijn 2 producten gecontroleerd. Een product wordt niet vermeld in de categorieën producten van de gids. Het dossier van het andere product bevat oude dierproefgegevens waaronder alternatieve methoden. Er zijn geen dierproeven verricht op eindproduct of ingrediënten. Het lijkt erop dat de vermelding van dit bedrijf in de gids terecht is Herkomstlanden van de producten Omdat er een vermoeden is dat producten geïmporteerd van buiten de EU en met name uit Aziatische landen mogelijk getest zijn op dieren, is een onderscheid gemaakt in landen van herkomst. Zie tabel 4. Tabel 4. Herkomst producten Herkomst Onderdeel PI-dossier Dossiers Opmerkingen n % # Europa * 27 Gegevens dierproeven 4 15 Betreft oude gegevens Claims claim voldoet Azië 12 Gegevens dierproeven 2 17 Betreft oude gegevens Claims claim voldoet V. Staten 4 Gegevens dierproeven 0 0 Claims 1 25 Claim voldoet niet # Percentages gerelateerd aan de herkomst; respectievelijk Europa, Azië of Verenigde Staten * Betreft voornamelijk producenten van cosmetische producten Uit het overzicht blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de gecontroleerde dossiers uit de verschillende werelddelen. Zo ontbreken de gegevens ten aanzien van dierproeven bij cosmetische producten uit zowel Europese als Aziatische landen in 85% van de dossiers. Ook producten met claims laten het zelfde beeld zien, namelijk slechts bij één product is de claim onderbouwd. Opvallend is wel dat relatief de meeste producten met een claim, 4 van de 12, uit Aziatische landen komen (33%). Opvallend is ook dat bij alle producten (4) uit de Verenigde Staten de gegevens betreffende dierproeven ontbrak. PAGINA 11 VAN 17

12 6. Discussie 6.1. Algemene discussie Uit de resultaten van de controles van 2009 en 2010 blijkt dat het percentage dossiers dat aan alle wettelijke eisen voldoet slechts ca. 40% bedraagt (29 van de 77). Dit komt praktisch overeen met de resultaten van 2005/6 (45%) en 2007/8 (40%). Een reden waarom dit aantal niet is toegenomen is dat 12 bedrijven voor het eerst zijn geïnspecteerd ( nieuwe bedrijven ). Ook zijn er acht bedrijven bezocht waarbij cosmetica niet de kernactiviteit is maar bijvoorbeeld speelgoed, dit in het kader van systeemtoezicht. Van de laatste groep heeft geen enkel bedrijf een volledig dossier. De producenten scoren met 62% adequate dossiers beter dan de importeurs, waarvan de dossiers slechts in 20% van de gevallen als voldoende aangemerkt kunnen worden. Ook dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren met scores van gemiddeld 60% (producenten) respectievelijk 30% (importeurs). Alles overziend blijkt het voor de bedrijven een moeilijke zaak te zijn om de dossiers geheel op orde te krijgen. In tegenstelling tot vorige jaren is niet gebleken dat de dossiers op een specifiek aspect tekort schieten. Zo waren tot nu toe vooral de veiligheidsbeoordelingen niet in orde. In de periode 2009, 2010 geldt dat in even grote mate voor alle onderdelen van het productinformatie dossier. De invloed van het lidmaatschap van de brancheorganisatie op de kwaliteit van de dossiers is duidelijk merkbaar. Wat betreft de dossiers voldoen bij de NCV leden 9 van de 13 (70%) aan de wettelijke eisen. Voor de niet-leden blijkt dat slechts 20 van de 64 dossiers (30%) voldoet. Op bedrijfsniveau is een zelfde beeld te constateren, namelijk 6 van de 9 NCV leden beschikken over goede dossiers (67%). Bij de niet-leden hebben 16 van de 58 bedrijven een of meerdere dossiers op orde (28%) Discussie t.a.v. dierproefgegevens Uit de uitgevoerde controles van 2010 kan met enige voorzichtigheid het volgende geconstateerd worden. In de meeste dossiers ontbreken gegevens over dierproeven of alternatieve testmethoden. Dit omdat de eventuele verkrijgbare gegevens dateren van vóór Er bestaat geen wettelijke verplichting om deze oude gegevens in de PI-dossiers te vermelden. Dit maakt het lastig voor de nvwa en veiligheidsbeoordelaar om: a. de veiligheid van het product te bepalen; b. te bepalen of de gevoerde claim correct is onderbouwd. Ook mag voorzichtig aangenomen worden dat er wel veel nieuwe producten op de markt verschijnen, maar dat hierbij veelal oude ingrediënten worden gebruikt. Als deze al zijn getest op dieren dan heeft dit vaak al decennia geleden plaatsgevonden. Gegevens hierover zullen vaak niet in de dossiers vermeld worden en dit is ook niet verplicht. Omdat de nvwa geen inzage heeft gevraagd in de gegevens die ten grondslag liggen aan plaatsing in de Cosmeticagids van de stichting Proefdiervrij, kon de VWA voor deze factsheet niet verifiëren of dit terecht gebeurd is. PAGINA 12 VAN 17

13 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1. Algemene conclusies en aanbevelingen Na een aanvankelijke stijging van het nalevingniveau ten aanzien van de wettelijke verplichtingen in 2005 en 2006 is dit in de laatste jaren tot stilstand gekomen. Daarmee is het doel van de nvwa dat de meerderheid (> 90%) van de relevante bedrijven 1 over een dossier dat aan de wettelijke verplichtingen voldoet nog niet bereikt. Zie voetnoot onder aan de pagina. Het vaker bezoeken van bedrijven en het opleggen van schriftelijke waarschuwingen heeft niet het gewenste effect. De bedrijven die, ook na veelvuldig bezocht te zijn, niet over een adequaat dossier voor hun producten beschikken moeten harder aangepakt worden. Het opstellen van een toereikende veiligheidsbeoordeling als onderdeel van het productinformatiedossier is voor bedrijven nog steeds problematisch. Opvallend is dat in de periode 2009 en 2010 dit niet alleen voor de veiligheidsbeoordeling geldt maar voor alle aspecten uit het dossier. De importeurs hebben nog steeds grote moeite om aan de wettelijke verplichtingen omtrent de dossiers te voldoen. De nvwa dient deze doelgroep nauwlettend te blijven volgen en indien nodig harder aan te pakken. Lidmaatschap van de NCV heeft een duidelijke positieve invloed op de kwaliteit van de dossiers. Echter ook hier is het doel, dat ca. 90% voldoet aan de wettelijke verplichtingen, nog niet bereikt. Op basis van deze en voorgaande rapportages kan van een groot deel van de Nederlandse cosmetica bedrijven vastgesteld worden in welke mate zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De hiermee verzamelde gegevens kunnen in het kader van bedrijfsgericht toezicht worden gebruikt om de goed scorende bedrijven in een verminderd toezicht regiem te plaatsen. Bedrijven die duidelijk achter blijven dienen onder verzwaard (productdossier) toezicht geplaatst te worden. Hierbij dienen bij de producenten ook de resultaten uit de GMP inspecties meegewogen te worden Conclusies en aanbevelingen t.a.v. dierproefgegevens De VWA heeft op basis van de dossiercontroles niet kunnen constateren dat het handelsverbod voor cosmetica, waarvoor met het eindproduct of ingrediënten dierproeven zijn verricht, in Nederland wordt overtreden. Of (ingrediënten van) producten uit met name Aziatische landen wel of niet getest zijn, is op basis van deze inspecties niet vast te stellen. In 85% van de dossiers ontbreken gegevens over dierproeven. Echter aangezien het sterke vermoeden bestaat dat het hier producten betreft met ingrediënten die al voor 2005 op de markt zijn, is het handelsverbod (hoogstwaarschijnlijk) niet overtreden. Voor de nvwa en de veiligheidsbeoordelaar is het door het ontbreken van de gegevens over testen (dierproeven of alternatieve testen) lastig om de veiligheid van de producten te bepalen. De meeste claims, namelijk 75%, zijn niet (correct) onderbouwd. Het is voor de nvwa moeilijk om vast te stellen of de vermelding van een product of leverancier in de cosmeticagids van de stichting Proefdiervrij op de juiste gronden plaatsvindt. Om de vermelding te kunnen verifiëren is inzage bij de stichting van de betreffende gegevens noodzakelijk. Bedrijven en veiligheidsbeoordelaars dienen meer aandacht te besteden aan het verkrijgen van gegevens over dierproeven en alternatieve testmethoden. Dit om de veiligheid en eventuele proefdiervrij claims beter te kunnen onderbouwen. Aangezien er in landen als China door aldaar vigerende nationale wetgeving nog cosmetica getest moet worden op dieren, is het raadzaam om producten uit Aziatische landen te controleren. Omdat in de dossiers van de producten uit de Verenigde Staten gegevens over dierproeven ontbraken is het eveneens aan te bevelen deze productgroep intensiever te controleren. 1 onder relevante bedrijven wordt verstaan die bedrijven die een groot marktaandeel bezitten en/of risicovolle producten verhandelen. PAGINA 13 VAN 17

14 Vervolgacties: 1. De nvwa zal bij vervolginspecties de focus leggen op die testen waarvoor nog geen gevalideerde alternatieven voorhanden zijn maar die al wel verboden zijn. Het betreft: - acute toxiciteit (de verouderde, klassieke test); - in vivo mutageniteit; - in vivo huid irritatie/corrosietest; - oog huid irritatie/corrosietest. 2. Voor een juiste beoordeling ten aanzien van het overtreden van het handelsverbod is het achterhalen van het tijdstip waarop de dierproeven zijn uitgevoerd noodzakelijk. Dit betreft de datum van 1 maart Dierproeven, verricht op ingrediënten of eindproducten na deze datum, zijn verboden. Ook is het verhandelen van de betreffende producten vanaf 11 maart 2009 verboden. 3. Inzage vragen bij de stichting Proefdiervrij naar de gegevens van de vermelde producten en leveranciers, die vermeld staan in de cosmeticagids. Indien de gegevens voldoen aan de criteria van de aanbeveling EU 2006/406/EG en van de nvwa kan besloten worden om die bedrijven of producten niet meer te controleren op claims. 4. In 2012 een soortgelijk vervolgproject uitvoeren, toegespitst op importcontrole van cosmetische producten uit landen buiten Europa, met name Aziatische landen en de Verenigde Staten van Amerika. PAGINA 14 VAN 17

15 Bronnen: - Warenwet; Warenwetbesluit cosmetische producten - Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten - Gaikema, F.J., Dossier controles cosmetica 2003 en 2004, Overzicht van de controles van het Product Informatie dossier bij cosmeticaproducerende of importerende bedrijven. Rapportnummer NDCOS05o032, 2005, VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, Regionale dienst Noord, Gaikema, F.J., Dossier controles cosmetica 2005 en 2006, Overzicht van de controles van het Product Informatie dossier bij cosmeticaproducerende of importerende bedrijven. Rapportnummer NDCOS05o180, 2005, VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, Regionale dienst Noord, Gaikema, F.J., Dossier controles cosmetica 2007 en 2008, Overzicht van de controles van het Product Informatie dossier bij cosmeticaproducerende of importerende bedrijven. Rapportnummer ND071806/ND , 2009, VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, Regionale dienst Noord, Zodoende 2009 jaaroverzicht over dierproeven en proefdieren, Voedsel en Waren Autoriteit - Stichting Proefdiervrij; website: - ECVAM, European Centre for the Validation of Alternative Methods; website: - OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, Environment Directorate, Chemicals Testing Guidelines; website PAGINA 15 VAN 17

16 Bijlage 1. Toelichting op de wettelijke aspecten t.a.v. de verplichte dierproefgegevens. In 2010 is er nadere aandacht besteed aan de gegevens t.a.v. dierproeven in de productdossiers van cosmetische producten i.v.m. het van kracht worden van het handelsverbod op cosmetica waarbij de eindproducten of de ingrediënten op dieren zijn getest. Het vermelden van deze gegevens in het dossier is geregeld in het warenwetbesluit cosmetische producten artikel 6.g. De verplichting geldt vanaf Richtlijn 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 (L ): 7bis, 1h: gegevens over eventuele dierproeven die door de fabrikant, zijn gevolmachtigden of zijn leveranciers zijn verricht betreffende de ontwikkeling of veiligheidsbeoordeling van het product of de ingrediënten daarvan, met inbegrip van eventuele dierproeven die zijn verricht om te voldoen aan de voorschriften van niet-lidstaten. De ingangsdatum van deze verplichting voor producenten en importeurs is 11 maart Vanaf dat moment moeten de gegevens in het dossier staan. Indien een bedrijf actief de claim "dierproefvrij" op de verpakking wil voeren wordt de datum van als uiterste datum beschouwd waarvoor nog dierproeven zijn verricht. Dit is gekoppeld aan het verbod op dierproeven van Dat betekent dat een bedrijf geen dierproeven op de cosmetische producten of ingrediënten mag hebben uitgevoerd of daar opdracht toe hebben gegeven Een overzicht van alle relevante wet- en regelgeving staat hieronder vermeld. Wet op de dierproeven Artikel 10d ( ) Het is verboden een dierproef te verrichten voor het ontwikkelen van nieuwe danwel het testen van bestaande cosmetica waarvoor regels zijn vastgesteld op grond van de Warenwet. Richtlijn 2003/15/EG ( ) 6e wijziging 76/768/EG Artikel 4 bis 1. Onverminderd de algemene verplichtingen van artikel 2 verbieden de lidstaten: c) het verrichten van dierproeven met cosmetische eindproducten op hun grondgebied, om aan de voorschriften van deze richtlijn te voldoen; d) het verrichten van dierproeven met ingrediënten of combinaties van ingrediënten op hun grondgebied, Warenwetbesluit cosmetische producten, de relevante artikelen zijn: Art.1. f. definitie alternatieve methode Art.1.g. begripsbepaling dierproef Art.2.5. verbodsbepaling dierproeven Art.2.6. uitzondering verbod voor dierproeven t.b.v. toxiciteit van: herhaalde toediening, voortplanting en toxicokinetiek. Art.2.7. aanwijzing alternatieve testmethoden Art.5. criteria voor het mogen voeren van een claim dierproefvrij Art.6.g. vermelding van gegevens t.a.v. uitgevoerde dierproeven Voor de integrale tekst van de betreffende artikelen warenwetbesluit wordt verwezen naar de bijlage: Aanbeveling van de commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor het gebruik van vermeldingen dat er geen dierproeven zijn uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 76/768/EEG. 2006/406/EG Geeft de criteria waaraan claims dierproefvrij moeten voldoen om gebezigd te mogen worden op een cosmetisch product. Voor de bedrijven en met name importeurs betekenen deze wettelijke bepalingen: TESTVERBOD voor NL - Vanaf 5 februari 1997 geldt in Nederland een verbod op het doen van dierproeven met cosmetische eindproducten en ingrediënten ten behoeve van de ontwikkeling van cosmetische producten krachtens artikel 10d van de Wet op de Dierproeven (Stb. 1997, 29). TESTVERBOD voor EU - Vanaf 11 september 2004 geldt een testverbod op dieren met cosmetische eindproducten. - Tot 11 maart 2009 geldt een testverbod op dieren met ingrediënten wanneer deze proef is vervangen door een gevalideerde alternatieve methode. - Vanaf 11 maart 2009 geldt een testverbod op dieren met ingrediënten voor cosmetische producten, maar daarvan zijn tot 11 maart 2013 uitgezonderd: proeven in verband met toxiciteit bij herhaalde toediening, toxiciteit met betrekking tot de voortplanting en toxicokinetiek HANDELSVERBOD voor EU - Vanaf 11 maart 2009 geldt een handelsverbod voor cosmetische eindproducten en voor cosmetische producten waarvan de ingrediënten niet met gebruikmaking van alternatieve testmethoden getest zijn, PAGINA 16 VAN 17

17 met uitzondering van proeven in verband met toxiciteit bij herhaalde toediening, toxiciteit met betrekking tot de voortplanting en toxicokinetiek. - Vanaf 11 maart 2013 geldt een totaal handelsverbod op cosmetische producten waarvan de ingrediënten niet met gebruik van alternatieve methoden getest zijn. PAGINA 17 VAN 17

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA Rapport Toezicht Energielabel NVWA 2013-2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Vlugschrift. Geen dierproeven voor cosmetica. Animal Rights International

Vlugschrift. Geen dierproeven voor cosmetica. Animal Rights International Vlugschrift Nederland koploper in lang proces naar proefdiervrije producten Geen dierproeven voor cosmetica d In ons land geldt sinds 1997 een verbod op het gebruik van proefdieren bij het testen van (ingrediënten

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Controle op de aanwezigheid van verboden stoffen Datum juni 2015 Haarkleurstoffen in haarkleurproducten juni 2015 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2013 SWD(2013) 67 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DIERPROEVEN IN VERORDENING (EG) NR.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen. Februari 2015

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen. Februari 2015 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen Februari 2015 Colofon Projectnaam Tatoeëerders en Piercers Onderzoek PAK s in tatoeagekleurstoffen Divisie Consument & Veiligheid

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit R. Nieuwenhuijs Divisie Consument & Veiligheid inspecteur-generaal & plv. inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2 1 Wat valt daar allemaal onder? 3 Zwijndrecht Laboratorium mechanische

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2015

Datum van inontvangstneming : 02/02/2015 Datum van inontvangstneming : 02/02/2015 Vertaling C-592/14-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-592/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing 19 december 2014 High Court of Justice of England

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Versie 3 Datum 17 juni 2011 Status definitief Colofon Project Sportactie Leeftijdsgrenzen Alcohol 2010 CE 10 1711 Contact Afdeling Toezichtvoorbereiding

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 december 2005 Rapportnummer: 2005/385

Rapport. Datum: 12 december 2005 Rapportnummer: 2005/385 Rapport Datum: 12 december 2005 Rapportnummer: 2005/385 2 Klacht Verzoekers klagen over een gedraging van een met name genoemde ambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het Ministerie van

Nadere informatie

Dossier controles cosmetica

Dossier controles cosmetica Dossier controles cosmetica Overzicht van de controles van het Product Informatie dossier bij cosmetica producerende of importerende bedrijven Rapportnummer NDCOS05o032 VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT 2005

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Colofon Projectnaam Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010 Projectnummer OT1012 AB Versienummer 1.0 (extern) Productmanager

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 JAARVERSLAG 2006 FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 Nederlands Vaccin Instituut (NVI), Bilthoven Jaarverslag 2006 Functionaris ex. art. 14 Wod, N VI ALGEMEEN

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

Melkpoeder, feed or food?

Melkpoeder, feed or food? . Melkpoeder, feed or food? Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT03H035 december 2004 OT03H035 18-1-2004 pagina 1 van 5 INHOUD INHOUD... 2 SAMENVATTING... 3 SUMMARY... 3 1

Nadere informatie

Hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen in cosmetica

Hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen in cosmetica Hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen in cosmetica Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit Projectnummer: ND071804-2 Thema: Cosmetische producten en Lichaamsverzorging Warenklachtenlijn VWA:

Nadere informatie

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling AgentschapNL Handhaving EU-GHS A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling Inhoud Opzet handhaving EU-GHS (& REACH) Handhaving NVWA Inspectie EU-GHS (& REACH) Praktijkervaring Opzet

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.2.2015 NL L 50/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/282 VAN DE COMMISSIE van 20 februari 2015 tot wijziging van de bijlagen VIII, IX en X bij Verordening (EG) nr. 1907/2006

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Europese Cosmeticaverordening. Ronald van Welie / Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist ANBOS 30 september, Akersloot

Europese Cosmeticaverordening. Ronald van Welie / Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist ANBOS 30 september, Akersloot Europese Cosmeticaverordening Ronald van Welie / Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist ANBOS 30 september, Akersloot Even voorstellen Fabrikanten importeurs NL markt (85% omzet) Informatievoorziening

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica

Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica Factsheet Deelprojectnummer: ND071804-1 Thema: Cosmetische producten en Lichaamsverzorging Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Noord

Nadere informatie

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen 2010 Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Juli 2010 2/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Aard van de biobrandstoffen 3 3. Herkomst van de grondstoffen 4 4. Duurzaamheid

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Veiligheid van kinderlijmen

Veiligheid van kinderlijmen Veiligheid van kinderlijmen Voedsel en Waren Autoriteit Regio Noord Postbus 465 9700 AL Groningen Nederland tel +31 (0)50 588 60 00 fax +31 (0)50 588 61 00 e-mail nd@vwa.nl internet www.vwa.nl 1 december

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 276 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43860 23 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 22 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/229494,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Ranbaxy

Veelgestelde vragen over Ranbaxy Veelgestelde vragen over Ranbaxy Vraag 1 Wat is er aan de hand met grondstoffen die gemaakt zijn in de fabriek van Ranbaxy in Toansa? Antwoord 1: Op 23 januari 2014 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Speeltoestellen, kinderbedden en - boxen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Speeltoestellen, kinderbedden en - boxen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Speeltoestellen, kinderbedden en - boxen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteurs: L.Lammers C.J.T.M. Postma-Koolen Projectnummer: ZW05P002 en ZW05P004 Datum: maart 2006 VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Europese Cosmeticaverordening. Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist

Europese Cosmeticaverordening. Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist Europese Cosmeticaverordening Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist Fabrikanten importeurs NL markt (85% omzet) Informatievoorziening wet- en regelgeving, ingrediënten, etc Belangbehartiging,

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014. Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA

Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014. Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Toezicht attractieparken Inspectieresultaten 2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Opgesteld door : ir. C.J.T.M. Postma-Koolen. Datum : mei 2015 Toezicht attractieparken inspectieresultaten

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Claims op cosmetische producten

Claims op cosmetische producten Claims op cosmetische producten Inventarisatie van claims op anti-zonnebrand- en kinderverzorgingsproducten Sinds juli 2013 zijn er Europese eisen voor beweringen op cosmetische producten. De Nederlandse

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut!.tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

Brandgedrag zomerkleding

Brandgedrag zomerkleding Brandgedrag zomerkleding Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit (Deel)projectnummer: ND082314 Jaar: oktober 2009 Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail: info@vwa.nl Internet: www.vwa.nl ND082314: Brandgedrag

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Het nationale bestuursrecht is van oudsher verbonden met het territorialiteitsbeginsel. Volgens dat beginsel is een autoriteit alleen bevoegd op het grondgebied

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Hellevoetsluis

Nadere informatie

Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Versie

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Europese Cosmeticaverordening. Ronald van Welie / Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist

Europese Cosmeticaverordening. Ronald van Welie / Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist Europese Cosmeticaverordening Ronald van Welie / Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist Even voorstellen Fabrikanten importeurs NL markt (85% omzet) Informatievoorziening wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

FAQ s FCM. Afkortingen: FCM: Food Contact Materials. VVO: Verklaring van Overeenstemming. Vwp: voorwerpen. SML: Specifieke Migratie Limiet

FAQ s FCM. Afkortingen: FCM: Food Contact Materials. VVO: Verklaring van Overeenstemming. Vwp: voorwerpen. SML: Specifieke Migratie Limiet FAQ s FCM Afkortingen: FCM: Food Contact Materials VVO: Verklaring van Overeenstemming Vwp: voorwerpen SML: Specifieke Migratie Limiet 1. Welke operatoren in de voedselketen dienen over een VVO te beschikken

Nadere informatie

BESLUITEN. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4141)

BESLUITEN. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4141) L 186/13 BESLUITEN UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1115 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2016 tot vaststelling van een formulier voor de indiening door het Europees Agentschap voor chemische stoffen van informatie

Nadere informatie