ALGEMENE VOORWAARDEN IMO SALES SUPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN IMO SALES SUPPORT"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN IMO SALES SUPPORT IMO Sales Support. Sichtermanmarke MN Zwolle Algemeen: IMO Sales Support verricht in opdracht van derden onder meer callcenteractiviteiten (diensten) in de meest brede zin des woords. Hieronder vallen ook de navolgende werkzaamheden: - telefoontraining; - het voeren van uitgaande telefoongesprekken (zgn. outboundtelemarketing); - opvang van overflow van callcenters van opdrachtgevers; - training en opleiding van medewerkers en verkoopondersteuning; - beursorganisatie en de organisatie van netwerkbijeenkomsten zoals De Netwerkvloer. IMO Sales Support verzorgt, indien gewenst, tevens de verwerking van ten behoeve van e- commerce activiteiten van derden. IMO Sales Support kenmerkt zich door goede service en kwaliteit en het persoonlijk contact met haar opdrachtgevers. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, overeenkomsten, werkzaamheden en in het algemeen op alle betrekkingen met (potentiële) opdrachtgevers van IMO Sales Support. 2. Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover IMO Sales Support zulks schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard. 3. Het door de opdrachtgever zonder commentaar houden van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen, geldt als aanvaarding van de toepasselijkheid daarvan. 4. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden, laat toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Bij gebleken nietigheid dan wel vernietiging van een bepaling, zullen partijen in onderling overleg treden teneinde een bepaling te formuleren ter vervanging, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling. 5. Bij wijziging van deze voorwaarden zal IMO Sales Support haar opdrachtgevers onverwijld een exemplaar van de gewijzigde voorwaarden toesturen. De gewijzigde voorwaarden maken ook deel uit van de overeenkomsten die voor datum wijziging zijn gesloten, indien de opdrachtgever daar schriftelijk mee instemt of indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na verzending van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk protesteert tegen toepasselijkheid daarvan. In geval van protest zullen partijen in overleg treden teneinde tot overeenstemming te komen, gedurende welk overleg de voorheen gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing blijven. 1

2 Artikel 2. Aanbieding, totstandkoming overeenkomst herroeping: 1. Alle (mondelinge en schriftelijke) aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van IMO Sales Support worden geheel vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de opdrachtgever een vrijblijvend aanbod aanvaart, behoudt IMO Sales Support zich het recht voor binnen twee dagen na ontvangst van voornoemde aanvaarding het aanbod te herroepen. 2. In geval van mondelinge aanvaarding van een aanbod, dient de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk te bevestigen. Wanneer schriftelijke bevestiging uitblijft, verstuurt IMO Sales Support een schriftelijke bevestiging. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de schriftelijke bevestiging van IMO Sales Support. IMO Sales Support kan de overeenkomst tevens bevestigen door verzending van een factuur. Indien IMO Sales Support reeds (een begin van) uitvoering heeft gegeven aan de op haar rustende verbintenissen krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst, geldt de overeenkomst eveneens als bevestigd. Voor zover partijen schriftelijk niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door IMO Sales Support verstrekte offerte. 3. Overschrijdingen van offertes tot 10% van het totaalbedrag worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd. Voor overschrijdingen van meer dan 10% dient IMO Sales Support aan de opdrachtgever een specificatie van de meerkosten en/of uren te verstrekken. 4. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, transportkosten, transportverzekeringen, porti, etc. tenzij anders aangegeven. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 3. Projectvoorstel telemarketing: 1. Aanbiedingen met betrekking tot telemarketing worden gedaan in de vorm van een projectvoorstel. Een projectvoorstel wordt per en/of schriftelijk uitgebracht. Het projectvoorstel bevat in ieder geval een omschrijving van het project, de geschatte omvang van het project, het geschatte aantal uren, de verwachte tijdsduur van het project, het belscript, de wijze van bestandsuitlevering en de rapportagevorm. 2. Aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte gegevens stelt IMO Sales Support de prijs van het project, met inachtneming van het in art. 2 lid 4 van deze voorwaarden bepaalde, in het projectvoorstel vast. 3. Indien geen schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden en IMO Sales Support heeft reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de overeenkomst, dan geldt de overeenkomst conform de door IMO Sales Support verstrekte offerte. 4. Besprekingen worden in Nederland gehouden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het projectvoorstel. 5. Ter zake van de levering van adressen door IMO Sales Support aan de opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor bestaande relaties. Van een bestaande relatie is sprake indien de opdrachtgever schriftelijk kan aantonen dat minimaal een maand voorafgaande aan de levering van adressen door IMO Sales Support reeds een significante vorm van samenwerking bestond. Adressen geleverd door de opdrachtgever blijven voor diens rekening en risico. IMO Sales Support aanvaardt ter zake dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Artikel 4. Nadere documentatie: Indien een overeenkomst verwijst naar nadere documentatie, zoals een projectvoorstel, dan maakt deze nadere documentatie deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst: 1. IMO Sales Support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op IMO Sales Support rust echter nimmer een resultaats- doch enkel een inspanningsverplichting. 2

3 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IMO Sales Support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van de door IMO Sales Support voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Artikel 6. Gebreken; klachttermijn: 1. De opdrachtgever dient de geleverde zaken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na ontvangst te keuren. De klachttermijn neemt een aanvang op het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend kan worden verondersteld te zijn met het gebrek, doch uiterlijk na verstrijking van voornoemde keuringstermijn. Eventuele klachten naar aanleiding van deze keuring dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de klachttermijn een aanvang nam, schriftelijk en voldoende gemotiveerd jegens IMO Sales Support te zijn geuit. Na verstrijking van de keurings- dan wel klachttermijn kan de opdrachtgever niet meer klagen over het geleverde en ter zake evenmin enige aanspraak jegens IMO Sales Support geldend maken. 2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt onverkort voor de levering van diensten, met dien verstande dat de keuringstermijn een aanvang neemt na verzending van de eindrapportage dan wel op een door partijen schriftelijk nader te bepalen tijdstip. 3. De opdrachtgever blijft, ook indien hij tijdig reclameert, verplicht tot nakoming van de overeenkomst. Artikel 7. Uitvoeringstermijn: 1. De overeengekomen termijn voor het verrichten van de prestaties waartoe IMO Sales Support zich ingevolge de overeenkomst verbindt, is geen fatale termijn. IMO Sales Support raakt dan ook eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling middels aangetekend schrijven. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en zal de overeenkomst niet ontbinden alvorens IMO Sales Support conform bovenstaande in verzuim is geraakt. 2. Indien partijen een wijziging van de uitvoeringstermijn overeenkomen, komen eventuele kosten ten gevolge van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst: 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke taakvervulling een wijziging van de overeenkomst noodzakelijk is, zal IMO Sales Support met de opdrachtgever daaromtrent in onderling overleg treden. 2. Voor zover partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, komen eventuele meerkosten of schade voortvloeiende uit de wijziging van de overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 9. Annulering en Opzegging: Bij annulering van de opdracht is IMO Sales Support gerechtigd het navolgende in rekening te brengen: a. indien de annulering plaatsvindt op een tijdstip gelegen in de 14 dagen voor de overeengekomen periode: de volledige prijs voor de werkzaamheden; b. indien de annulering plaatsvindt op een tijdstip gelegen in de 30 dagen voor de overeengekomen periode, doch langer dan 14 dagen van tevoren: 60% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden; c. indien de annulering plaatsvindt op een tijdstip gelegen in de 60 dagen voor de overeengekomen periode, doch langer dan 30 dagen van tevoren; 50% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden; 3

4 d. indien de annulering plaatsvindt op een tijdstip gelegen in de 90 dagen voor de overeengekomen periode, doch langer dan 60 dagen van tevoren; 30% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden; e. indien de annulering plaatsvindt op een tijdstip langer dan 90 dagen voor de overeengekomen periode; 10% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden. Een en ander onverminderd de bevoegdheid van IMO Sales Support om vergoeding van de volledige schade ten gevolge van de annulering van de opdrachtgever te vorderen. Artikel 10. Vertrouwelijke informatie: Partijen zullen de in het kader van de overeenkomst verkregen en/of verzamelde gegevens vertrouwelijk behandelen. Artikel 11. Vorderingen opeisbaar: De vorderingen van IMO Sales Support op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: a. indien IMO Sales Support gerede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen; b. indien een door IMO Sales Support verlangde zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende blijkt, zulks ter beoordeling van IMO Sales Support; c. indien de opdrachtgever geliquideerd wordt, in staat van faillissement raakt of surseance van betaling wordt verleend dan wel indien IMO Sales Support goede grond heeft te vrezen dat voornoemde situaties zich zullen voordoen. In bovengenoemde gevallen is IMO Sales Support bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van IMO Sales Support vergoeding van de reeds geleverde diensten en gemaakte kosten of schade te vorderen. Artikel 12. Medewerking door opdrachtgever: 1. De opdrachtgever verleent zijn volledige medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiertoe verstrekt de opdrachtgever onder meer tijdig en op eigen initiatief gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 2. Voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit het voorgaande artikellid dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen niet volledig, tijdig of naar behoren nakomt, kan IMO Sales Support de op haar rustende verbintenissen opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, waarbij de kosten en/of schade geheel voor rekening van de opdrachtgever komen. 3. De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik- en de implementatie van de door IMO Sales Support geleverde zaken en verrichtte diensten rust bij de opdrachtgever. Artikel 13. Rapportage: Rapportage geschiedt in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen en gespecificeerd in het projectvoorstel. Artikel 14. Branche-exclusiviteit: Tussen IMO Sales Support en de opdrachtgever komt geen concurrentie- of relatiebeding tot stand. Voorgaande is slechts anders voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Artikel 15. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: 1. IMO Sales Support is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit, of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst. Onder schade wordt verstaan alle schade, direct of indirect en in de ruimste zin van het woord, geleden door de opdrachtgever, diens 4

5 personeel of andere derden en bestaande uit onder meer gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, schade wegens omzetverlies, gederfde winst etc. 2. De opdrachtgever vrijwaart IMO Sales Support tegen aanspraken door derden wegens schade, wederom in de ruimste zin van het woord, veroorzaakt door de opdrachtgever, diens personeel of andere derden in het kader van- dan wel verband houdende met de overeenkomst tussen partijen. 3. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts voor zover zijdens IMO Sales Support geen sprake is van opzet. Artikel 16. Betaling: 1. Facturen verzonden door IMO Sales Support dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betaling geschiedt door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur gespecificeerde bankrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling raakt de opdrachtgever dan ook van rechtswege in verzuim. 2. De opdrachtgever is vanaf de dag waarop het verzuim intreedt de wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 1% per maand of gedeelte van een maand dat de vordering onbetaald blijft. 3. De buitengerechtelijke incassokosten die IMO Sales Support ter voldoening van een vordering maakt, worden op voorhand vastgesteld op 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 300,00. Een en ander onverminderd de bevoegdheid van IMO Sales Support aanvullende (schade)vergoeding te vorderen. 4. Betalingen gedaan door de opdrachtgever strekken primair tot voldoening van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten. Subsidiair strekken betalingen tot voldoening van de openstaande facturen, met dien verstande dat de facturen die het eerst opeisbaar werden, als eerst voldaan dienen te worden. 5. IMO Sales Support is bij niet-tijdige betaling bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uitdan wel verband houdende met de overeenkomst tussen partijen op te schorten. Voorts is IMO Sales Support bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Eventuele kosten voortvloeiende uit voornoemde opschorting of ontbinding komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 17. Overmacht: 1. Indien IMO Sales Support dan wel een door haar ingeschakelde derde wegens een niettoerekenbare omstandigheid tekortschiet in de nakoming, is IMO Sales Support gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. IMO Sales Support is in voornoemd geval niet tot enige schadevergoeding gehouden. Indien voor het intreden van de niet-toerekenbare omstandigheid reeds door IMO Sales Support een begin aan de uitvoering van de overeenkomst is gegeven, dient de opdrachtgever naar evenredigheid aan zijn verplichtingen ter zake te voldoen. 2. Als niet-toerekenbare omstandigheden worden onder meer aangemerkt: oorlog, natuurrampen, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen waardoor (ongewijzigde) nakoming redelijkerwijs niet van IMO Sales Support gevergd kan worden, ernstige verstoringen van de valutaverhoudingen, brand, storingen in de energietoevoer, ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij IMO Sales Support of bij door haar ingeschakelde derden. Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter: 1. Op de tussen IMO Sales Support en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende dan wel verband daarmee houdende geschillen zullen naar Nederlands recht worden beslecht. 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter bij Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 5

6 Artikel 19. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMO Sales Support. 6

Algemene voorwaarden Het Loyaliteitscentrum Gevestigd Kastanjeleane 62, 8531 ZA te Lemmer Geregistreerd kamer van koophandel onder nummer 55699367

Algemene voorwaarden Het Loyaliteitscentrum Gevestigd Kastanjeleane 62, 8531 ZA te Lemmer Geregistreerd kamer van koophandel onder nummer 55699367 Algemene voorwaarden Het Loyaliteitscentrum Gevestigd Kastanjeleane 62, 8531 ZA te Lemmer Geregistreerd kamer van koophandel onder nummer 55699367 Algemeen: Het in opdracht van derden verrichten van o.a

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: YA! Re-integratie VOF. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie