Goederen inkopen via Ebay en de fiscale behandeling van deze transacties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goederen inkopen via Ebay en de fiscale behandeling van deze transacties"

Transcriptie

1 Goederen inkopen via Ebay en de fiscale behandeling van deze transacties Sandy Dekker Studiejaar 2009 Afgerond op 19 september 2009 Beoordelend docent: W.A.P. Nieuwenhuizen Studierichting: Fiscale Economie Universiteit van Amsterdam 1

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wetten en regelingen Margeregeling Veilingregeling Intracommunautaire transacties Invoerregeling Problemen uit de praktijk Btw aangifte voor goederen gekocht via Ebay Conclusie 16 Bibliografie 2

3 1. Inleiding Ondernemers die goederen inkopen in een ander land van de Europese Unie, moeten rekening houden met de verschillende punten wanneer zij btw-aangifte gaan doen. Zij kunnen te maken krijgen met intracommunautaire transacties (ICT), de margeregeling en de veilingregeling. Ondernemers die goederen inkopen buiten de Europese Unie, krijgen te maken met het begrip invoer. Allereerst worden deze begrippen kort uitgelegd. In hoofdstuk twee wordt dieper op deze begrippen ingegaan. De margeregeling is vastgelegd in de wet op de Omzetbelasting, artikel 28b. De wet houdt in dat de belastingplichtige alleen btw betaalt over zijn behaalde winstmarge en niet over zijn omzetbedrag. Dit wordt verduidelijkt met een voorbeeld. Ondernemer A koopt van particulier B een tweedehands antieke stoel voor 60 euro. Deze wordt opgeknapt door A en vervolgens verkocht aan geïnteresseerde C voor 100 euro. A heeft bij deze transactie een winstmarge van 40 euro. Over deze 40 euro betaalt hij 19% btw, 19/119*40= 6,39 euro. Als deze transactie niet onder de margeregeling zou vallen, maar onder de normale btw-regeling, zou ondernemer A 19/119*100= 15,97 euro aan btw betalen. De veilingregeling is opgenomen in de wet op de omzetbelasting 1968 onder artikel 3 - lid 5. Er staat letterlijk: Goederen welke over een veiling worden verhandeld, worden geacht aan en vervolgens door de houder van de veiling te zijn geleverd. Dit houdt in, dat de goederen fictief zijn geleverd door partij A aan de houder van de veiling, waarna hij deze goederen weer levert aan de koper, partij B. In werkelijkheid zullen de goederen rechtstreeks van partij A naar partij B gaan. Als de veilingregeling niet zou bestaan, zou de houder van de veiling een dienst verrichten en geen levering. Een intracommunautaire transactie (ICT) vindt plaats wanneer nieuwe goederen worden ingekocht in het buitenland door een Nederlandse ondernemer van een buitenlandse ondernemer, binnen de Europese Unie. De buitenlandse ondernemer 3

4 brengt 0 procent btw in rekening. Op de factuur staat alleen het netto bedrag exclusief de verschuldigde btw. De Nederlandse ondernemer betaalt in Nederland bij zijn btwaangifte de btw. Dit bedrag kan hij gelijk weer aftrekken als voorbelasting. Invoer vindt plaats wanneer een ondernemer goederen inkoopt die afkomstig zijn uit een land, buiten de Europese Unie. Deze goederen worden niet-communautaire goederen genoemd. Er moet onder andere aangifte worden gedaan en belastingen worden betaald, voordat deze goederen op de binnenlandse markt mogen worden gebracht. 1 Het is in de huidige literatuur in bepaalde situaties nog niet duidelijk hoe aankopen via veilingsites als Ebay en Marktplaats in de btw-aangifte behandeld moeten worden. Dit wordt verduidelijkt met een voorbeeld. Wanneer de Nederlandse ondernemer N handelsgoederen inkoopt via Ebay van de Duitse ondernemer D, zou dit volgens de Europese wetgeving 2 een intracommunautaire transactie (ICT) moeten zijn. Dientengevolge zou het 0 procenttarief van toepassing zijn. De praktijk leert dat verkopers op Ebay er vanuit gaan dat zij aan particulieren verkopen. Hierdoor hebben zij vaak geen weet van het 0 procenttarief en dient de inkopende ondernemer wel btw te betalen over de ingekochte goederen. Daarnaast komt het ook vaak voor dat D geen correcte, of helemaal geen, factuur meezendt. Het gevolg is dat N hierdoor geen recht heeft op terugvordering van de btw in Duitsland, waardoor hij als het ware dubbel belasting betaalt over het inkoopbedrag, namelijk ook nog eens over de omzet wanneer het artikel verkocht wordt. Wanneer de margeregeling zou worden toegepast, valt dit probleem van dubbele belasting weg. Op welke manier moeten de goederen die ingekocht zijn via Ebay fiscaal behandeld worden? Deze vraag staat centraal in de scriptie. De margeregeling mag niet altijd worden toegepast zoals hierboven staat beschreven en een ICT moet ook voldoen aan bepaalde genoemde eisen. 1 Douane Homepage 2 Artikel 20 BTW-richtlijn 4

5 In de scriptie wordt onderzocht, onder welke voorwaarden een transactie onder de margeregeling, veilingregeling, invoerregeling, of ICT zou kunnen vallen en wat hierbij de uitzonderingen zijn. Zouden nieuwe artikelen ingekocht in het buitenland, onder voorwaarden, ook onder de margeregeling kunnen vallen? Er wordt ook gekeken naar wat de wetgever eigenlijk bedoeld heeft met de wetten en of dit ook zo werkt in de praktijk. Bestaande conflicten met de Nederlandse omzetbelastingwet en de praktijk worden nader onderzocht. Als aanvulling hierop wordt er ook gekeken naar de Europese wetgeving. De scriptie eindigt met een advies over hoe deze goederentransacties behandeld zouden moeten worden. De opbouw van deze scriptie ziet er als volgt uit. Allereerst zal er in hoofdstuk twee door middel van literatuuronderzoek in kaart worden gebracht wat de huidige regelingen (marge-, veiling-, invoerregeling, ICT) inhouden en wat hierbij de criteria en uitzonderingen zijn. Er zal gebruik worden gemaakt van wetten en EU-richtlijnen. Daarna zal in hoofdstuk drie deze theorie getoetst worden aan de praktijk met behulp van een voorbeeld. Een ondernemer die goederen inkoopt via Ebay staat hier centraal. De problemen die hij tegenkomt worden besproken in samenhang met de huidige regelingen en wetten. Vervolgens wordt er in hoofdstuk vier geanalyseerd op welke punten de theorie en de praktijk met elkaar in overeenstemming zijn en waar nog conflicten ontstaan. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze conflicten op te lossen. 5

6 2. Wetten en regelingen In de inleiding zijn de begrippen margeregeling, veilingregeling, invoerregeling en ICT al kort uitgelegd. Nu volgt een gedetailleerdere beschrijving van deze begrippen. 2.1 Margeregeling De margeregeling 3 houdt in, dat een ondernemer alleen btw afdraagt over de behaalde winstmarge en niet over de gehele omzet. 4 Bij een gewone transactie 5 dient de ondernemer btw te betalen over zijn totale verkoopprijs. De volgende voorbeelden verduidelijken het begrip margeregeling. Deze voorbeelden geven aan dat er zonder deze regeling een oneerlijke situatie zou ontstaan. Wanneer een ondernemer goederen inkoopt van een particulier, zal hij hierbij geen factuur ontvangen 6. Factureren is alleen verplicht voor een ondernemer die verkoopt aan een andere ondernemer 7. Particulieren hoeven geen facturen bij te voegen. Wanneer een ondernemer een transactie sluit met een particulier, is factureren ook niet verplicht. Dit wordt desondanks wel vaak gedaan bij bijvoorbeeld een internetverkoop, ook wel een koop op afstand genoemd, omdat de particulier dan het recht heeft om te ruilen of te retourneren. Aftrek van voorbelasting is bij de transactie tussen een particulier en een ondernemer dus niet mogelijk, omdat de ondernemer geen factuur ontvangt met hierop het bedrag plus de btw. Wanneer de margeregeling niet zou bestaan, zou ondernemer N uit het voorbeeld in de inleiding 15,97 euro aan btw moeten betalen zonder dat hij de btw van het ingekochte goed zou kunnen aftrekken. Dit is een ongewenste situatie omdat de ondernemer op deze manier dubbel zou worden belast. Hij betaalt namelijk de btw over de totale verkoopwaarde, terwijl de btw die schuilt in 3 De wet op de Omzetbelasting, artikel 28b 4 Zie Bijl, Hilten, Vliet (2001, pp 3, ) 5 Met een gewone transactie wordt hier bedoeld, een transactie die valt onder de normale btw-regeling 6 Artikel 20 btw-richtlijn 7 Zie voor een volledig overzicht van de factureringsplicht Van Vilsteren-Maters (2005, pp ) en de Homepage van de Belastingdienst: 6

7 de inkoopwaarde niet terug te vorderen is wegens het ontbreken van een factuur. De wetgever heeft hiervoor de margeregeling in werking laten treden, zodat deze goederen via de margeregeling in de btw-aangifte behandeld kunnen worden. In de volgende alinea wordt besproken in welke gevallen de margeregeling toegepast mag worden. De margeregeling is van toepassing voor ondernemers die gebruikte goederen inkopen en verkopen. De voorwaarden voor deze regeling worden nu besproken. In de volgende alinea wordt besproken wanneer de margeregeling niet van toepassing is. De Belastingdienst geeft op de website twee voorwaarden waaraan de ondernemer moet voldoen. De eerste is dat de ondernemer een wederverkoper moet zijn van de ingekochte gebruikte goederen, kunst, antiek of voorwerpen voor verzamelingen. Hij moet de goederen dus inkopen met als doel om deze weer te verkopen, het winstoogmerk maakt hier niet uit. Onder gebruikte goederen vallen ook goederen, die eerst gerepareerd worden voordat ze doorverkocht worden. De tweede voorwaarde is dat de ondernemer moet inkopen van een leverancier die hem geen btw in rekening brengt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de leverancier een particulier is of zelf de margeregeling heeft toegepast. Voor deze tweedehands goederen is bij de aankoop al btw afgedragen. Dit hoeft niet nogmaals te gebeuren. Vandaar dat de margeregeling hier uitkomst biedt. 8 Met betrekking tot transacties binnen de Europese Unie mag ook de margeregeling worden toegepast voor gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen. De regels voor een ICT gelden dan niet. Hierna volgen een aantal uitzonderingen op de margeregeling. Er zijn situaties wanneer de margeregeling niet van toepassing is. In de vorige alinea werden de gebruikte goederen genoemd, die gerepareerd werden voordat doorverkoop plaatsvond. Wanneer er zoveel aan het goed veranderd wordt dat er een nieuw goed ontstaat 9, valt deze niet meer onder de margeregeling. Als voorbeeld kan een tweedehands kledingwinkel genoemd worden waar kleding doorverkocht wordt of waar oude kleding gebruikt wordt voor het maken van een nieuw kledingstuk. In het 8 Homepage van de Belastingdienst 9 Dit is vervaardiging van een goed, zie Sligter (2007, pp ) 7

8 eerste geval, doorverkoop, kan de margeregeling worden gebruikt. In het tweede geval kan dit niet. Nu wordt namelijk de stof van het oude kledingstuk, bijvoorbeeld een versleten jeans, gebruikt voor het maken van een nieuw kledingstuk, bijvoorbeeld een strokenrok waarbij verschillende lappen stof zijn ingezet. Hierdoor is een nieuw goed ontstaan en moeten de gewone btw-regels toegepast worden 10. Wanneer de ondernemer een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een machine, heeft ingekocht van een particulier en die later weer verkoopt, is over het gehele verkoopbedrag btw verschuldigd. Ook al is het bedrijfsmiddel ingekocht via de margeregeling, de verkoop is gewoon normaal belast. De margeregeling geldt namelijk alleen voor handelsgoederen en niet voor bedrijfsmiddelen. Het is overigens niet verplicht om de margeregeling te hanteren wanneer dit mogelijk is, er mag ook gekozen worden voor de normale btw-regeling. 11 In de vorige alinea s is de margeregeling uitgelegd en de voorwaarden van deze regeling. Hierna wordt de veilingregeling uitgelegd. 2.2 Veilingregeling In de vorige paragraaf werd het begrip margeregeling uitgelegd. Hieronder volgt een beschrijving van het begrip veilingregeling. De veilingregeling 12 zorgt ervoor dat de goederen geacht worden aan en vervolgens door de veilinghouder geleverd te zijn. Dus niet rechtstreeks van de verkoper aan de koper. De verkoper levert de goederen eerst aan de veilinghouder en stuurt de veilinghouder bij verkoop een factuur. Deze veilinghouder stuurt een factuur naar de koper inclusief de provisie welke hij rekent. De koper betaalt het totale bedrag aan de veilinghouder. Zonder deze regeling is het erg lastig via een veiling goederen te verkopen. Omdat de verkoper niet weet of de koper een ondernemer of een particulier 10 Zie voor regels omtrent het gebruik van de margeregeling de Homepage van de Belastingdienst Artikel 3-5, wet op de omzetbelasting

9 is, weet hij niet welke factuur hij moet versturen naar de koper. Bovendien zou de veiling zijn provisie bekend moeten maken, omdat deze ook betaald dient te worden door de koper aan de veilinghouder. Hiervoor is de veilingregeling in werking getreden, zodat de veilinghouder geen dienst levert, maar een fictieve levering van de goederen. 13 De Belastingdienst geeft aan dat goederen zoals kunst, antiek, verzamelvoorwerpen of gebruikte goederen, onder de margeregeling vallen als deze goederen afkomstig zijn van particulieren of daarmee gelijkgestemden 14. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat de overige goederen niet onder de margeregeling vallen. In Europees verband zijn er geen regels met betrekking tot goederen die verhandeld zijn over een veiling. De Zesde richtlijn 15 geeft hierover geen bijzonderheden. In de vorige alinea is de veilingregeling uitgelegd. Hierna worden de Intracommunautaire transacties uitgelegd. 2.3 Intracommunautaire transacties In de vorige paragraaf werd het begrip veilingregeling uitgelegd. Hieronder volgt een beschrijving van het begrip ICT. Een ICT vindt plaats wanneer nieuwe goederen worden ingekocht in het buitenland door de Nederlandse ondernemer N van de buitenlandse ondernemer D. Dit zal met een voorbeeld worden verduidelijkt. De Nederlandse ondernemer N koopt van een Duitse ondernemer D een partij nieuwe goederen. N geeft aan D zijn btw-nummer voor de administratie en aangifte. N moet dus een geregistreerde ondernemer zijn, omdat hij op het moment van aanmelden bij de Belastingdienst dit btw-nummer ontvangt. De goederen worden geleverd door D aan N met een bijgevoegde factuur waarop geen btw in rekening is gebracht. N hoeft geen btw te betalen en D hoeft geen 13 Zie Van Kesteren & Dongen (2003, pp ) en Van Hilten & Van Kesteren (2007, pp.116) en Bijl, Hilten, Vliet (2001, pp 72) Artikel 2a-1a, btw-richtlijn 2006, hieronder wordt verstaan: richtlijn nr 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 9

10 btw te berekenen, omdat het hier om een ICT gaat. De goederen gaan dus btw-vrij de grens over. 16 In Nederland moet N bij zijn aangifte de btw op deze partij goederen afdragen, maar hij kan deze ook gelijk weer aftrekken als voorbelasting 17. Waarom deze regeling als het saldo uiteindelijk nul is? Volgens de wet moeten goederen worden belast daar waar de plaats van levering is. Omdat daar door de consument de voordelen worden genoten. Als N btw had betaald over de ingekochte goederen, zou deze btw toekomen aan de Duitse Belastingdienst 18, terwijl de goederen in Nederland verkocht worden. N moet vervolgens de btw terugvorderen via de Duitse Belastingdienst. Deze manier zorgt voor veel administratie, wat volgens de wetgevers ongewenst is, vandaar dat de ICT is ingevoerd. Deze regeling maakt het handelen over de grens, binnen de Europese Unie, makkelijker. In de vorige alinea is de ICT uitgelegd. Hierna wordt het begrip invoer uitgelegd. 2.4 Invoerregeling In de vorige paragraaf werd het begrip ICT uitgelegd. Hieronder volgt een beschrijving van het begrip invoer. Wanneer een ondernemer of een particulier een goed koopt van een Amerikaanse ondernemer, zal er geen btw drukken op het ingekochte goed, omdat Amerika geen btw systeem heeft zoals wij dat kennen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie met binnenlandse ondernemers, zij moeten namelijk wel btw in rekening brengen. Hierdoor zal het voor een particulier goedkoper zijn om goederen te kopen van een Amerikaanse ondernemer 19. De wetgever vond dit een onwenselijke situatie en heeft hiervoor de invoerregeling ingevoerd 20. Alle goederen die van buiten de 16 Bormann-Bakker en Veen (2008, pp 9-11) 17 Van Kesteren & Dongen (2003, pp ) 18 De correcte benaming in Duitsland is Bundeszentralamt für Steuern 19 Van Hilten & van Kesteren (2007, pp.14-15) 20 Zie de artikelen van de Wet op de omzetbelasting

11 Gemeenschap 21 één van de lidstaten binnenkomen, komen belastingvrij binnen 22. In deze lidstaat wordt vervolgens btw geheven die overeenkomt met het binnenlandse tarief 23. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers, die een goed kopen uit een derde land. Voor particulieren gelden veel vrijstellingen, zodat zij veelal belastingvrij het goed zullen ontvangen 24. Voor een ondernemer maakt het niet uit, deze kan namelijk de geheven btw weer als voorbelasting aftrekken. De invoer van een goed werkt dan op dezelfde manier als een ICT voor deze ondernemer. In art c-1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is geregeld dat de verschuldigde belasting met betrekking tot de invoer alleen aftrekbaar is bij de ondernemer voor wie de goederen uiteindelijk zijn bestemd 25. Dit is om de situatie te voorkomen dat een goed onbelast bij een particulier terecht zou komen. Zonder deze bepaling gebeurt het vaak dat de douane-expediteur de goederen invoert, deze hoeft geen invoerbelasting te betalen, waarna de goederen onbelast het land ingaan en bij een particulier terecht kunnen komen 26. In de vorige vier paragrafen zijn de begrippen margeregeling, veilingregeling, ICT en de invoerregeling uitgelegd. De voorwaarden van de margeregeling zijn duidelijk, echter niet altijd toepasbaar. Het Ebay voorbeeld uit de inleiding maakt duidelijk, dat er problemen ontstaan voor de btw-aangifte, wanneer een Nederlandse ondernemer goederen inkoopt via Ebay van een Duitse ondernemer. Dit is een situatie die vaak voorkomt in de praktijk. In hoofdstuk drie zal dit praktijkprobleem getoetst worden aan de verschillende regelingen die in dit hoofdstuk besproken zijn. 21 Zie art. 5 van de btw-richtlijn voor een definitie van de lidstaten en de derde landen 22 Zie art 30 Btw-richtlijn 23 Zie art. 20 van de Wet op de omzetbelasting 1968, voor Nederland is dit 19, 6 of 0 procent 24 Van Hilten & van Kesteren (2007, pp.48) 25 De Hoge Raad heeft bepaald dat dit degene is die de macht heeft om als eigenaar over de goederen te beschikken. Arrest van 11 april 2003 (BNB 2003/210). 26 Van Hilten & van Kesteren (2007, pp ) en Coppieters (1998) 11

12 3. Problemen uit de praktijk In het vorige hoofdstuk zijn vier van de regelingen besproken waar een Nederlandse ondernemer mee te maken kan krijgen wanneer hij goederen gaat inkopen in het buitenland. In dit hoofdstuk worden de problemen besproken waar een Nederlandse ondernemer mee te maken krijgt, wanneer hij gaat inkopen in het buitenland. In deze praktijk situatie is een Nederlandse ondernemer N van plan goederen te kopen via Ebay, met het doel om deze in Nederland te wederverkopen. N is voor de omzetbelasting belastingplichtig in Nederland, omdat hij zelfstandig een onderneming drijft en zijn bezigheden een regelmatig karakter hebben 27. Het is mogelijk op de website van Ebay aan te geven of men een zakelijke of een particuliere verkoper is. Niet alle zakelijke verkopers staan ook daadwerkelijk ingeschreven in het handelsregister of zijn btw-plichtig, het is voor iedereen mogelijk om zich in te schrijven als zakelijke verkoper 28. Hierdoor is het vaak niet duidelijk in welke hoedanigheid de verkopende partij opereert. N heeft een aantal verkopers in Duitsland gevonden die goederen aanbieden welke hij wil wederverkopen in Nederland. Meestal koopt hij meerdere artikelen bij één verkoper en laat deze vervolgens verzenden naar Nederland. Het betreft hier nieuwe goederen. Deze goederen worden in Nederland verkocht via een online webshop en verzonden naar de adressen van de klanten, welke veelal in Nederland wonen. Facturen worden niet bij elk pakket meegezonden, ook wanneer N hier uitdrukkelijk om vraagt, willen een aantal verkopers hier geen gehoor aan geven. Op welke manier dienen deze goederen fiscaal behandeld te worden? Deze vraag wordt in de volgende alinea s nader onderzocht aan de hand van de besproken regelingen. Vallen de ingekochte goederen onder de margeregeling? Zoals in hoofdstuk twee besproken is, moeten de goederen aan bepaalde voorwaarden voldoen, om onder deze regeling te vallen. N moet een wederverkoper van gebruikte goederen zijn en de 27 Art. 1 en 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Homepage van de Belastingdienst 05.html#P64_ Zie Ebay Homepage 12

13 Ebay verkoper mag hem geen btw in rekening gebracht hebben. N is een wederverkoper, maar de goederen die hij verkoopt zijn nieuw, deze voorwaarde gaat niet op. Daarnaast brengen een aantal Ebay verkopers hem wel btw in rekening, dit is te zien op de factuur die zij meezenden 29. Het lijkt erop dat de margeregeling in dit praktijkvoorbeeld geen uitkomst biedt. Aangezien N goederen inkoopt in Duitsland, een lidstaat van de Europese Unie, wordt nu de vraag onderzocht of deze inkoop aan te merken is als een ICT. Een ICT vindt plaats wanneer nieuwe goederen worden ingekocht in het buitenland door N van een buitenlandse ondernemer uit één van de lidstaten. In dit praktijk voorbeeld is dit het geval. Het probleem waar N tegenaan loopt is dat de Duitse ondernemers vaak geen kennis hebben van de mogelijkheid om de goederen btw vrij naar Nederland te verzenden, zodat N deze goederen met btw kan belasten in eigen land. Zij willen geen 0 procent factuur maken voor N en berekenen gewoon het 19 procenttarief dat geldt in Duitsland. Hierdoor betaalt N dus Duitse btw en is het niet mogelijk om de inkoop van goederen aan te merken als een ICT. Het begrip invoer komt niet aan de orde in dit voorbeeld, omdat de goederen ingekocht worden in Duitsland. Dit is een lidstaat van de Europese Unie, dus kom je aan het begrip invoer niet toe. Biedt de veilingregeling dan uitkomst? De goederen worden ingekocht via Ebay. Is Ebay aan te merken als een houder van de veiling in de zin van art 3-5 van de Wet op de omzetbelasting? Dit is niet het geval, omdat Ebay een dienst verricht en geen levering. De goederen worden niet eerst aan Ebay geleverd en vervolgens aan de koper, de goederen gaan rechtstreeks van de verkoper naar de koper. Deze verkoper stuurt eventueel een factuur mee, hier heeft Ebay geen zicht op. Ebay berekent de verkopers een provisie en verricht dus een dienst. Hierdoor heeft te veilingregeling geen toepassing. In de vorige alinea s is een probleem uit de praktijk getoetst aan de vier besproken regelingen. Er is gebleken dat geen van deze regelingen een oplossing kan 29 De in rekening gebrachte btw in Duitsland op de goederen die N inkoopt, is 19%, gelijk aan het Nederlandse tarief 13

14 bieden voor het probleem waar de Nederlandse ondernemer mee te maken kreeg. In hoofdstuk vier wordt gekeken wat voor gevolgen dit heeft voor de btw-aangifte van de Nederlandse ondernemer en naar eventuele andere oplossingen. 4. Btw aangifte voor goederen gekocht via Ebay De vier regelingen die besproken zijn in hoofdstuk twee bleken onbruikbaar te zijn voor de Nederlandse ondernemer. In dit hoofdstuk zal worden geadviseerd op welke wijze de goederen in de btw-aangifte moeten worden behandeld. Duitse verkopers die hun goederen verkopen via Ebay, sturen niet allen een factuur mee met de goederen, wanneer zij deze verzenden naar Nederland. Allereerst wordt gekeken naar de situatie waarin de Nederlandse ondernemer wel een factuur ontvangt. Daarna volgt een advies met betrekking tot de situatie waarin deze niet meegestuurd wordt. Wanneer N een wettelijk correcte factuur ontvangt van de Duitse ondernemer, staat hierop de Duitse btw vermeld. Aangezien het hier nieuwe goederen betreft, moet N bij verkoop van deze goederen btw afdragen over de verkoopprijs. In een ideale situatie, zou deze transactie aangemerkt moeten worden als een ICT, zodat N deze goederen btw vrij ontvangt, maar zoals blijkt uit de praktijk, werken de Duitse verkopers meestal niet mee en brengen toch btw in rekening. Er bestaat voor N een mogelijkheid om deze in rekening gebrachte btw terug te vorderen in Duitsland. Op deze manier geniet N toch aftrek van voorbelasting en drukt er geen dubbele btw op de goederen. N kan de btw niet via zijn normale aangifte in Nederland als voorbelasting aftrekken, maar moet zich hiervoor wenden tot de Duitse Belastingdienst, Bundeszentralamt für Steuern. Bij de Nederlandse Belastingdienst kan N een formulier aanvragen, welke hij samen met de originele Duitse facturen opstuurt naar het Bundeszentralamt für Steuern. Dit formulier moet uiterlijk binnen zijn op 1 september van het jaar ná het boekjaar waarop de 14

15 facturen betrekking op hebben. 30 Na deze termijn vervalt het recht op teruggaaf van btw en betaalt N dientengevolge dubbele btw. Voor de Nederlandse ondernemer is dit een tijdrovend traject met extra administratieve verplichtingen. Vooral wanneer het gaat om één of twee facturen, kost het teveel tijd voor wat dit oplevert in terugontvangen btw. Vaak duurt het erg lang voordat de andere lidstaat de btw teruggeeft. Om de teruggave van btw makkelijker te maken voor de Nederlandse ondernemers, is vanaf 3 december 2007 het btw-pakket aanvaard door de Europese ministers van Financiën. Deze nieuwe wet gaat in vanaf 1 januari In het algemeen houdt dit in, dat Nederlandse ondernemers het verzoek tot teruggaaf van buitenlandse btw nu in kunnen dienen bij de Nederlandse Belastingdienst. Deze zal vervolgens de aanvraag doen in de andere lidstaat. Indien deze aanvraag gehonoreerd wordt, betaalt de Nederlandse Belastingdienst de btw terug aan de Nederlandse ondernemer. 31 Voor deze teruggave zijn wel geleverde facturen nodig, maar wat gebeurt er in de btw-aangifte wanneer deze niet aanwezig zijn? In de volgende alinea wordt dit probleem besproken. Het komt geregeld voor dat N geen factuur ontvangt samen met de ingekochte goederen, omdat de Duitse verkoper dit niet meestuurt. Nu doet zich het probleem voor van dubbel betaalde btw, omdat de btw van de inkopen niet terug te vorderen is wegens het ontbreken van de facturen. Het is mijns inziens niet mogelijk om voor N tot een gunstige oplossing te komen. De in hoofdstuk twee behandelde regelingen zijn allen niet van toepassing op dit probleem. Mede doordat het hier om nieuwe goederen gaat, blijft het probleem van dubbele belasting in stand. Anders zouden deze goederen namelijk via de margeregeling in de aangifte betrokken kunnen worden, hier is geen factuur voor nodig. Mijn advies omtrent dit probleem is om vooraf informatie in te winnen over de betreffende Duitse verkoper en hem te vragen of deze facturen meezend welke voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Wanneer dit niet het geval is, moet 30 Zie de Homepage van de Belastingdienst 31 Zie de Homepage van het Ministerie van Financiën en de artikelen 33 t/m 33f van het Wetsvoorstel 15

16 tijdens het inkopen rekening worden gehouden met de dubbele belastingdruk die rust op de goederen. De goederen die al ingekocht zijn zonder factuur, dienen in de btwaangifte behandeld te worden volgens de normale btw-regeling, zodat over de verkoopprijs gewoon 19 procent afgedragen moet worden. Er zit niets anders op dan de dubbele belastinglast te accepteren. 5. Conclusie In deze scriptie is onderzocht op welke manier goederen die zijn ingekocht via Ebay fiscaal behandeld moeten worden in de btw aangifte. In hoofdstuk twee zijn de voorwaarden besproken waaraan een transactie moet voldoen, om onder de volgende regelingen te vallen; de margeregeling, de veilingregeling, de ICT en de invoerregeling. Vervolgens is in hoofdstuk drie een voorbeeld uit de praktijk getoetst aan de verschillende regelingen. Het betrof een Nederlandse ondernemer die goederen inkocht bij een Duitse verkoper via Ebay. De margeregeling bleek niet van toepassing omdat de Nederlandse ondernemer nieuwe goederen inkocht, gebruikte goederen hadden wel onder deze regeling kunnen vallen. Ebay kon niet aangemerkt worden als veilinghouder waardoor de veilingregeling ook niet van toepassing was. Vervolgens is ontdekt dat de transactie aangemerkt kan worden als ICT. Uit het praktijkvoorbeeld bleek echter dat er vaak geen 0 procenttarief berekend wordt door de Duitse verkoper, vanwege het feit dat hij dit niet wil of dat hij geen weet heeft van de regeling. Invoer is niet van toepassing omdat er wordt ingekocht in een andere lidstaat en niet in een derde land. In hoofdstuk vier is besloten dat van de goederen die zijn geleverd met een factuur de btw teruggevorderd kan worden bij de Duitse Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2010 is het ook mogelijk om deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terug te vragen. Voor de goederen welke zijn geleverd zonder factuur, is het niet mogelijk om de btw terug te vorderen. Deze dienen volgens de normale btw-regeling behandeld te worden. Hierop rust dus een dubbele belastingdruk. Daarom luidt het advies om vooraf informatie in te winnen over het feit of er een factuur wordt meegezonden, dit voorkomt het probleem van dubbele belasting. 16

17 Wellicht zou Ebay hierbij ook kunnen helpen. Zij zouden ervoor kunnen zorgen dat alleen echte, ingeschreven ondernemers de status zakelijke verkoper kunnen verwerven. Vervolgens zouden zij een factuursysteem als extra dienst kunnen aanbieden voor de verkopende ondernemers, zodat het voor hen gemakkelijk is om een factuuradministratie bij te houden en hun klanten, ongeacht of dit een ondernemer of een particulier is, altijd te voorzien van een wettelijk correcte factuur. 17

18 Bibliografie Belastingdienst (2009). Homepage (www.belastingdienst.nl), 18 september. Bijl, D.B., Hilten, M.E., Vliet, D.G. (2001). Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting. Kluwer. 3,72, Bormann-Bakker, M., Veen F. van, (2008). De plaats van een intracommunautaire levering. BTW bulletin, 1, Coppieters, S. (1998). Europese rechtspraak in kort bestek - Vrij verkeer van goederen - Louter interne situatie - Potentiële belemmeringen intracommunautair verkeer - Geografische aanduidingen en oorsprongbenamingen. Rechtskundig weekblad, 62, (1), 26. Douane (2009). Homepage (www.douane.nl), 18 september. Ebay (2009). Homepage (www.ebay.nl), 18 september. Europa (2009). Homepage (www.europa.eu), 18 september. Hilten, M.E. van, Kesteren, H.W.M. van (2007). Omzetbelasting. Deventer: Kluwer ,48,116, Kesteren, H.W.M. van, Dongen, A. (2003). Omzetbelasting: Fiscaal commentaar. Deventer: Kluwer , Ministerie van Financiën (2009). Homepage (www.minfin.nl), 18 september. Omzetbelasting 25 Intracommunautiare transactie (2006). Vakstudie-nieuws : documentatie op het gebied van het fiscaal recht, 61, (35), Sligter, R. (2007). Btw-memo Verzameling Belastingwetten, Wetteksten Vilsteren-Maters, C.W. van (2005). BTW. Belasting met Teveel Werk? Wetsvoorstel implementatie richtlijnen BTW-pakket. Arrest van 11 april 2003, BNB 2003/210 18

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wat is een suppletie omzetbelasting? Hebt u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 5

Omzetbelasting -- Deel 5 Omzetbelasting week 6 programma Bijzondere regelingen in de omzetbelasting Kleine ondernemersaftrek Landbouwregeling Margeregeling en globalisering 1 KOR 1 van 3 Achterliggende reden Tot 1969 was de detailhandel

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Staatssecretaris van Financiën, 10 januari 2011, nr. DV2010/505 U Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op vragen

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Deel I

Bedrijfsadministratie Deel I Bedrijfsadministratie Deel I BTW in de boekhouding BAARHVILLE STUDIEHULP August 3, 2016 Opgesteld door: Deborah Baarh 1 Bedrijfsadministratie Deel I Thema Les DE BALANS SKIT-MODEL Startfase Duur fase:

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht. Achtergrond. Hoe werkt het? Teruggave BTW Zonnepanelen

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht. Achtergrond. Hoe werkt het? Teruggave BTW Zonnepanelen De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht Als eigenaar van zonnepanelen kunt u de BTW terugvragen als u zich aanmeld als BTW-ondernemer. Het is mogelijk om dit zelf te doen, maar Deltazon kan

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN...

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... Inhoud Inhoud Wetgevend kader... 9 DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... 11 Hoofdstuk 1: Draagwijdte van

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

MODULE 3: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) Inhoud:

MODULE 3: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) Inhoud: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) MODULE 3: BTW Inhoud: Consumentenprijs Verkoopprijs Te betalen btw Verschuldigde btw Af te

Nadere informatie

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.)

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38 -MECHANISME 38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38.1.1. principe wil zeggen belasting op de toegevoegde waarde en betekent dat er belasting moet betaald worden op elk stukje waarde dat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 325 Besluit van 28 augustus 2017 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 met betrekking tot verlegging omzetbelastingplicht

Nadere informatie

Intracommunautaire ketentransacties in theorie en praktijk

Intracommunautaire ketentransacties in theorie en praktijk Mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Intracommunautaire ketentransacties in theorie en praktijk Ketentransacties worden in de praktijk vaak ABC-transacties genoemd. In ons artikel in BTW bulletin 2012/68

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen,

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

De Zelfstandige Muzieklespraktijk

De Zelfstandige Muzieklespraktijk De Zelfstandige Muzieklespraktijk 1. Lesbevoegdheid Iedereen mag als zelfstandige muziekles geven, ongeacht of men een beroepsdiploma heeft. 2. Lescontract Het is zinvol om de afspraken met de leerlingen

Nadere informatie

Handleiding BTW-heffing op tabak.

Handleiding BTW-heffing op tabak. Handleiding BTW-heffing op tabak. Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw maand- of kwartaalaangifte.

Nadere informatie

BTW Service Datum: SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk, , fax: , btwservice.solarnrg.

BTW Service Datum: SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk, , fax: , btwservice.solarnrg. BTW Service Datum: 05-05-2017 SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk, 0174 444 171, fax: 0174 444 412, info@solarnrg.nl, btwservice.solarnrg.nl 1 Inhoud 1 Algemene informatie... 2 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen?

BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen? BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen? NewSolar kan u behulpzaam zijn bij het terugvragen van de BTW! Wij

Nadere informatie

MICE and Business Travel event

MICE and Business Travel event MICE and Business Travel event Btw-reisbureauregeling René van der Paardt Loyens & Loeff N.V./Erasmus Universiteit Rotterdam Programma Btw reisbureauregeling in kort bestek Wholesale Groepsreizen Dynamic

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Leidschendam, 23 mei 2013 NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Mede dankzij de intensieve lobby van de NSO en TZN (groothandel tabakswaren) geldt per 1 juli a.s. een normale BTW-verrekening op tabaksproducten.

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Procedure maandelijkse BTWteruggave

Procedure maandelijkse BTWteruggave Procedure maandelijkse BTWteruggave uitgebreid!!! De crisis heeft ook zijn goede kanten. Er werd door de ministerraad een besluit genomen om de BTWteruggaveprocedure te versoepelen en sneller te laten

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013 Veenendaal, 17 juni 2013 Handleiding BTW-heffing op tabak Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Formeel bent je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van

Nadere informatie

Het wel en wee van de verwervings-btw

Het wel en wee van de verwervings-btw Het wel en wee van de verwervings-btw Door: mr. W.J.G.M. Hundscheid 2007/ 2008 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 2 HOOFDSTUK 2 INTRACOMMUNAUTAIRE GOEDEREN TRANSACTIES... 3 HOOFDSTUK 3 SYSTEMATIEK

Nadere informatie

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 juli 2014,

Nadere informatie