Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus. Handleiding Ed (rev. 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus. Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014)"

Transcriptie

1

2

3 Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus Handleiding Ed (rev. 2014)

4 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

5 Inhoud 1. Glossarium Activiteiten met het buitenland Ingezetene of niet-ingezetene Land van bestemming, medecontractant of tegenpartij Opbrengst of kost 6 2. Algemene bepalingen Verplichting Aangifteplichtigen Verantwoordelijkheid Periodiciteit en leveringstermijn Rapporteringswijzen Nihilopgave Adressering 8 3. Te verstrekken informatie Identificatie van uw onderneming Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming / derde aangever Aangifteperiode De eigenlijke aangifte 9 4. Codelijst voor diensten Verblijven Internationaal vervoer van personen Aan- en verkoop van andere diensten met het buitenland 11 Bijlage 1: Toelichting per dienst Verblijven Internationaal vervoer van personen Aan- en verkoop van andere diensten met het buitenland 15 Bijlage 2: De elektronische aangiften via de toepassing OneGate Inleiding Adres Identificatie van de gebruikers Functionaliteiten van de toepassing OneGate Formaat van het CSV-bestand 21 Bijlage 3: Land- en muntcodes 23 3

6

7 1. Glossarium 1.1 Activiteiten met het buitenland Er is sprake van activiteiten met het buitenland als een ingezetene (in dit geval uw onderneming) transacties heeft met niet-ingezetenen (zowel ondernemingen als natuurlijke personen). Een buitenlandse transactie is: elk feit dat vorderingen of schulden tussen een ingezetene en een niet-ingezetene geheel of gedeeltelijk doet ontstaan of tenietdoet; elk feit dat de overdracht van een zakelijk recht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene veroorzaakt. 1.2 Ingezetene of niet-ingezetene Ingezetene Een ingezetene kan zowel een onderneming, inclusief een bijkantoor of bedrijfszetel in België van een onderneming van buitenlandse oorsprong, als een natuurlijke persoon zijn die in België economische activiteiten ontplooit en daartoe voor langere tijd over een locatie in België beschikt. Meer concreet verstaan we onder ingezetene: elke rechtspersoon naar Belgisch privaatrecht, voor de activiteiten van zijn maatschappelijke zetel, van zijn dochtermaatschappijen, bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België; elke rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht en alle diensten daarvan in België, alsook de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland; elke rechtspersoon naar buitenlands recht, voor de activiteiten van zijn bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België; elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, hierbij inbegrepen de ambtenaren van een organisatie naar internationaal of Europees recht, gevestigd in België. Elke persoon die in de bevolkingsregisters van een gemeente ingeschreven is, wordt geacht daar zijn hoofdverblijfplaats te hebben; elke natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit die in een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland een zending vervult, alsook de familieleden die deel uitmaken van zijn gezin en die hem vergezellen; elke natuurlijke persoon die, ofschoon hij zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft of niet in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente is ingeschreven, op duurzame wijze een onderneming uitbaat in België, en dat voor de activiteiten van die onderneming Niet-ingezetene Het begrip "niet-ingezetene" verwijst naar iedereen die geen ingezetene is en die zijn economisch belangencentrum buiten België heeft. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd. De notie van niet-ingezetene komt niet overeen met die van buitenlander in de gewone betekenis van het woord. De nationaliteit is immers niet bepalend voor de hoedanigheid van ingezetene of niet-ingezetene. 5

8 Meer concreet verstaan we onder niet-ingezetene: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als een ingezetene mag beschouwd worden; elke natuurlijke persoon van buitenlandse nationaliteit die een betrekking uitoefent in een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van zijn land die gevestigd is in België, alsook de familieleden die deel uitmaken van zijn gezin en die hem vergezellen; de organisaties naar internationaal of Europees recht die gevestigd zijn in België; de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die in België gevestigd zijn. 1.3 Land van bestemming, medecontractant of tegenpartij Voor de uitsplitsing van het transport gebruikt u het land van de medecontractant of van de tegenpartij. Dit is het land van verblijf of vestiging van de niet-ingezeten tegenpartij die al of niet contractueel verbonden is in een transactie met een ingezetene. Voor de uitsplitsing van de verblijven gebruikt u steeds het land van de bestemming of het land waarin het verblijf plaatsvindt. Voor cruises neemt men in regel het land van inscheping voor de cruise. 1.4 Opbrengst of kost Opbrengst Dit is de waarde van de aan niet-ingezetenen verkochte diensten Kost Dit is de waarde van de bij niet-ingezetenen aangekochte diensten. 6

9 2. Algemene bepalingen 2.1 Verplichting Alle ingezetenen zijn wettelijk verplicht de aangifte over hun buitenlandse transacties rechtstreeks aan de NBB (Nationale Bank van België) te leveren. Deze aangifte beoogt meer specifiek de toeristische dienstentransacties met niet-ingezetenen. Ter herinnering: bijkantoren en bedrijfszetels in België van rechtspersonen naar buitenlands recht hebben eveneens de hoedanigheid van ingezetenen. Bijgevolg moeten ook zij hun buitenlandse transacties, inclusief deze met hun hoofdzetel in het buitenland, aan de NBB meedelen. 2.2 Aangifteplichtigen De rapportering is bestemd voor alle ingezeten rechtspersonen die toeristische diensten kopen of verkopen met het buitenland en die voldoen aan de volgende criteria, vastgelegd in een reglement van de NBB: volgens activiteitennomenclatuur geklasseerd zijn bij touroperators of reisbureaus d.w.z. één der activiteitencodes opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen begint met of in de versie 2003 van de nomenclatuur of met of in de versie een zakencijfer volgens de BTW-aangifte tijdens één van de drie jaren voorafgaand aan het laatste jaar vóór dat waarvoor de gegevens ingezameld worden, dat groter is dan 10 miljoen EUR. Onder de voornoemde ingezetenen dienen al diegene waarvan het jaarlijks zakencijfer volgens de BTW-aangifte groter is dan 20 miljoen EUR maandelijks te rapporteren. 2.3 Verantwoordelijkheid Een onderneming kan het invullen van de aangifte overlaten aan een derde aangever. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft echter bij de aangifteplichtige onderneming berusten. 2.4 Periodiciteit en leveringstermijn De aangifte gebeurt ofwel maandelijks en moet aangeleverd worden binnen de 15 werkdagen na het einde van de te rapporteren maand, ofwel driemaandelijks en moet aangeleverd worden binnen de 15 werkdagen na het einde van het te rapporteren kwartaal. De ondernemingen worden vooraf verwittigd of ze maandelijks of driemaandelijks moeten rapporteren. 7

10 2.5 Rapporteringswijzen De aangiften kunnen enkel elektronisch aangeleverd worden. De NBB stelt een volledig beveiligde toepassing ter beschikking voor de aangiften via internet. Met deze toepassing kunnen de aangiften worden gecodeerd en kunnen ook bestanden in CSV-formaat geïmporteerd worden. Ondernemingen die vanuit eigen toepassingen geautomatiseerde aangiften verstrekken, kunnen eveneens via internet met filetransfer een XML bestand opladen; de record lay-out van dit meer complexe bestand wordt nader uitgelegd in een apart document. Bijlage 1 gaat nader in op de elektronische aangifte. 2.6 Nihilopgave Indien in een aangifteperiode geen diensten met het buitenland hebben plaatsgevonden, moet er toch een aangifte met aanduiding "nihil" gedaan worden. De aangifteformulieren voorzien een speciaal icoon gecombineerd met het aanvinken van de betrokken periode voor een dergelijke nihilaangifte. 2.7 Adressering De elektronische aangiften kunnen aangeleverd worden via de webtoepassing OneGate ofwel via onze portaalsite op het internetadres: ofwel rechtstreeks via de volgende URL's: https://onegate-standard.nbb.be (voor aangifte met gebruikersnaam en paswoord) of https://onegate-certificate.nbb.be (voor aangifte via een elektronisch certificaat). 8

11 3. Te verstrekken informatie 3.1 Identificatie van uw onderneming Het uniek ondernemingsnummer op 10 posities wordt als identificatiegegeven voor de aangifte gebruikt. In veel gevallen stemt dit overeen met het BTW-nummer op 9 posities voorafgegaan door een 0. Recente ondernemingsnummers kunnen ook met 1 beginnen. Het vestigingseenheidsnummer mag in geen enkel geval als identificatiegegeven gebruikt worden. 3.2 Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming / derde aangever Om snel met de verantwoordelijke belast met de aangifte te kunnen communiceren, gelieve de identificatiegegevens van de contactpersoon in uw onderneming (of van de derde aangever) rechtstreeks in de aangifte te vermelden. 3.3 Aangifteperiode In een maandaangifte mogen alleen gegevens staan m.b.t. één bepaalde maand. De maand wordt aangegeven met twee posities (bv. 01, 02, 03, etc.) en het jaar met 4 posities (bv. 2010). In een kwartaalaangifte mogen alleen gegevens staan die betrekking hebben op één bepaald kwartaal. Het kwartaal wordt aangegeven via de laatste maand van het kwartaal met twee posities (bv. 03 voor het 1ste kwartaal, 06 voor het 2de kwartaal, 09 voor het 3de kwartaal en 12 voor het 4de kwartaal) en het jaar met 4 posities (bv. 2010). Kosten en opbrengsten worden, indien mogelijk, gerapporteerd in de periode waarin het verblijf of het transport plaatsvindt; indien dit niet kan, gebruikt men factuurdatum. 3.4 De eigenlijke aangifte Aard van de transactie Deze rapportering beperkt zich tot enkele algemene vragen over drie soorten diensten met niet-ingezetenen: de verblijven: aan- en verkoop van buitenlandse reizen exclusief vervoer naar de bestemming (verkopen van reizen in België en aankopen bij een Belgische touroperator van buitenlandse reizen deelt u evenwel niet mee.); het vervoer van en naar de vakantiebestemming in het buitenland; eventuele andere diensten gekocht of geleverd bij niet-ingezetenen. 9

12 Verblijven C0401 Aan - en verkoop van logies, maaltijden, culturele en sportieve diensten, cruises en excursies in het buitenland. In het vakje land vermeldt u het land van het verblijf (bij cruises het land van inscheping), zelfs al wordt dit verblijf in een ander land aangekocht ( bij aankoop van een verblijf in Turkije bij een Duitse tussenpersoon is het land TR). In het vakje kosten vermeldt u de waarde van alle toewijsbare aankopen van goederen en diensten ten behoeve van buitenlandse reizen. In het vakje opbrengsten vermeldt u enkel de waarde van de verkopen van buitenlandse reizen aan nietingezetenen. Bijvoorbeeld verkopen aan uw filiaal in Luxemburg of aan een Nederlands cliënteel. Reizen in België vermeldt u niet. Ook het transport van en naar de reisbestemming is uitgesloten. De waarde van dit transport wordt verder wel apart vermeld. Is de waarde hiervan niet volledig gekend, dan maakt u hiervan een schatting of vult u de waarde in onder de rubriek C0402. C0402 Aan - en verkoop van "all-in" reizen (vervoer + verblijf) in het buitenland. Enkel in te vullen indien het transport niet kan gescheiden worden van het verblijf. Internationaal vervoer van personen Hier vult u alle aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer in volgens het vervoermiddel. Excursies en vervoer ter plaatse blijven onder C0401. Het land is hier het land van de medecontractant, niet het land van bestemming. Bv. voor de aankoop van tickets bij een Duitse tussenpersoon voor een vlucht naar Marokko met een Turkse luchtvaartmaatschappij gebruikt u als land DE (Duitsland). Bij de opbrengsten vermeldt u de waarde van alle tickets die u verkocht heeft aan niet-ingezetenen. Dit geldt ook voor de reizen van niet-ingezetenen naar België. Bij de kosten vermeldt u alle aankopen van tickets bij niet-ingezetenen. Aan - en verkopen van andere diensten Voor de aan- en verkoop van andere diensten met het buitenland die niet kunnen toegewezen worden aan verblijf of transport, dient de waarde in opbrengsten en kosten vermeld te worden onder de dienstentransactie Niet elders gespecifieerde diensten (code X0003). Een voorbeeld hiervan zijn administratieve kosten, reclame en publiciteitskosten of informaticakosten met een buitenlandse tegenpartij. Dit geldt ook wanneer de buitenlandse tegenpartij een moeder of dochtermaatschappij is. Land Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166 code op 2 posities. Voor internationale instellingen zijn er specifieke codes op 2 posities voorzien. De lijst van de landcodes is opgenomen als bijlage en op onze website Munt De munt wordt geïdentificeerd met de ISO 4217 code op 3 posities. De lijst van de muntcodes is opgenomen als bijlage en op onze website Alle waarden worden uitgedrukt in eenheden, zonder decimalen en zonder negatief bedrag. Een in mindering te brengen bedrag op de opbrengsten moet in de kolom "Kosten" aangegeven worden. Een in mindering te brengen bedrag op de kosten moet in de kolom "Opbrengsten" aangegeven worden. Bedragen in verschillende munteenheden mogen geconverteerd worden in euro (EUR). Deze werkwijze zou bij voorkeur moeten gebruikt worden. 10

13 4. Codelijst voor diensten 4.1 Verblijven C0401 C0402 Aan- en verkoop van logies, maaltijden, culturele, recreatieve en sportieve diensten, cruises en excursies in het buitenland Aan- en verkoop van "all-in" reizen (vervoer + verblijf) in het buitenland 4.2 Internationaal vervoer van personen B2003 B2103 B2203 B2303 B1103 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van maritiem vervoer Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van luchtvervoer Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van spoorvervoer Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van wegvervoer Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van combinatie van verschillende vervoermiddelen 4.3 Aan- en verkoop van andere diensten met het buitenland X0003 Niet elders gespecifieerde diensten 11

14

15 Bijlage 1: Toelichting per dienst 1.1 Verblijven CODE DIENST EN OMSCHRIJVING C0401 Aan- en verkoop van logies, maaltijden, culturele, recreatieve en sportieve diensten, cruises en excursies in het buitenland De excursies en de trajecten ter plaatse moeten eveneens onder deze rubriek opgenomen worden. omvat niet: Uw aan- en verkopen met niet-ingezetenen van verblijven in België (logies, maaltijden, culturele, recreatieve en sportieve diensten, cruises en excursies); bvb. een Japanse touroperator koopt een cultureel verblijf in België bij een Belgische touroperator; dit moet niet opgenomen worden. Uw aan- en verkopen van verblijven in het buitenland bij een ingezeten touroperator of reisbureau (= gevestigd in België); bvb. uw reisbureau gevestigd in Brussel koopt een verblijf in Egypte bij een touroperator in Antwerpen. Zulke aankopen moeten niet opgegeven worden. Uw aan- en verkopen met niet-ingezetenen van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen (aan te geven onder B2003, B2103, B2203, B2303, B1103). De verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor vervoer van personen voor trajecten of excursies binnen België (zonder grensoverschrijding), indien apart gekend. Opgelet: het op te geven land bij deze rubriek is het land van bestemming en niet het land waar de reis werd aangekocht of verkocht. Voorbeelden: Verkoop van een overschot aan logies in Italië door een touroperator in Antwerpen aan een Franse touroperator: landcode Italië (IT) en bedrag in eenheden te rapporteren onder opbrengsten. Verkoop van een reis naar Turkije door een reisbureau in Antwerpen aan een in Nederland gedomicilieerde particulier: landcode Turkije (TR) en bedrag in eenheden onder opbrengsten. C0402 Aan- en verkoop van "all-in" reizen (vervoer + verblijf) in het buitenland omvat: uw aan- en verkopen van verblijven met inbegrip van het vervoer, wanneer de waarde van het vervoer apart niet gekend is. Opgelet: het op te geven land bij deze rubriek is het land van bestemming en niet het land waar de reis werd aangekocht of verkocht. 13

16 1.2 Internationaal vervoer van personen CODE DIENST EN OMSCHRIJVING B2003 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van maritiem vervoer De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor het grensoverschrijdend maritiem vervoer van personen. Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. B2103 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van luchtvervoer De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor het grensoverschrijdend luchtvervoer van personen. Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. Voorbeelden: Een aankoop van vliegtuigticket(s) bij een niet-ingezeten vervoermaatschappij uit Spanje voor een heenreis Brussel/Rome: te boeken als kosten onder rubriek B2103 met land Spanje (ES) Een Belgische touroperator koopt een verblijf in halfpension in een hotel in Turkije alsmede vliegtuigtickets Frankfurt/Istanbul bij één en dezelfde Duitse tussenpersoon. Indien de vliegtuigtickets apart gefactureerd of aangerekend worden, dan dienen deze opgenomen te worden als kosten onder de rubriek B2103 met landcode Duitsland (DE); het verblijf zal dan als kosten in de rubriek C0401 opgenomen moeten worden met landcode Turkije (TR). Wanneer het om een "all-in" reis zou gaan (verblijf inclusief vervoer) dan is C0402 de te gebruiken rubriek met landcode Turkije (TR). B2203 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van spoorvervoer De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor het grensoverschrijdend spoorvervoer van personen. Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. Voorbeeld: Verkoop van treinticket(s) aan een niet-ingezetene (Fransman) voor een traject Londen/Brussel of Londen/Frankfurt: te boeken als opbrengsten onder rubriek B2203 met land Frankrijk (FR). B2303 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van wegvervoer De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor het grensoverschrijdend wegvervoer van personen. Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. B1103 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van combinatie van verschillende vervoermiddelen De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor het grensoverschrijdend gecombineerd vervoer van personen. Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. 14

17 1.3 Aan- en verkoop van andere diensten met het buitenland CODE DIENST EN OMSCHRIJVING X0003 Niet elders gespecifieerde diensten Overige diensten, andere dan verblijven en internationaal vervoer van personen, aangekocht bij of gepresteerd door een niet-ingezetene. omvattend o.a.: publiciteit in buitenlandse kranten informaticadiensten beheerskosten ontvangen van een buitenlandse moedermaatschappij bezoldigingen betaald aan een niet-ingezeten werknemer kosten voor deelname aan vakantiesalons in het buitenland vervoer van goederen huur en verhuur van vervoermiddelen vervoersondersteunende diensten post, telecommunicatie en informatiediensten boekhouding, management, juridische diensten administratieve diensten opsporings- en detectivediensten vertaal- en tolkdiensten fotografische diensten schoonmaak van gebouwen 15

18

19 Bijlage 2: De elektronische aangiften via de toepassing OneGate 1.1 Inleiding De statistische aangiften te leveren aan de NBB worden elektronisch doorgegeven door middel van een internet toepassing genaamd OneGate, d.i. de nieuwe versie van onze centrale server voor statistische aangiften CSSR (Central Server for Statistical Reporting). Deze toepassing laat het volgende toe: het encoderen van de aangifte met behulp van een webformulier (tabblad Rapporten); het beveiligd importeren van bestanden in CSV formaat via het webformulier (tabblad Rapporten); het beveiligd opladen van bestanden in XML formaat (tabblad Opladen). OneGate stelt de aangevers ook in staat om: hun contactgegevens in te brengen (tabblad Profiel), te verifiëren of hun aangifteplicht correct vervuld is (tabblad Rapporten) via Rapporten (Overview), hun voorgaande aangiften te raadplegen (tabblad Rapporten) via Rapporten (Periode), Deze verschillende functionaliteiten worden in wat volgt nader beschreven. 1.2 Adres De toepassing OneGate is beschikbaar op volgend adres: Een testtoepassing volledig identiek aan de productietoepassing is eveneens beschikbaar. 1.1 Identificatie van de gebruikers Vooraleer in de toepassing OneGate te kunnen gaan, is het om veiligheidsredenen noodzakelijk dat de gebruiker zich identificeert. Van zodra de aangevers op de hoogte gebracht zijn van hun aangifteplicht, worden hen een eigen identificatiecode evenals een paswoord via de post medegedeeld. Niettemin kan het gebeuren dat het nodig is, om één of andere reden (vergetelheid, verlies,...) de identificatiecode en het paswoord te vernieuwen. In dat geval volstaat het zich te wenden tot de helpdesk ( tel ). 1.2 Functionaliteiten van de toepassing OneGate Gebruik van de tabbladen Navigeren binnen de toepassing OneGate gebeurt d.m.v. een aantal tabbladen. 17

20 De gebruiker beschikt via de tabbladen in het bovenste deel van de toepassing over de volgende functies (tussen haakjes vind je het relevante tabblad): Invullen en wijzigen van het persoonlijke profiel van de gebruiker (Profiel); Invullen en raadplegen van rapporten en importeren van CSV-bestanden (Rapporten); Opladen van XML-bestanden (Opladen); Nagaan met welke versie van de toepassing je werkt (About). Elk tabblad heeft een eigen menu. De functies van de toepassing zijn beschikbaar via o.a. volgende standaardiconen: Terugkeren naar het vorige scherm Terugkeren naar de vorige pagina van een lijst Naar de volgende pagina van een lijst gaan Ophalen van documentatie Naast de standaardiconen vinden we de volgende rapportgebonden iconen: Sluiten van een aangifte voor een bepaalde periode (bevestig en verstuur) Heropenen van een aangifte zodat u in een afgesloten aangifte toch nog correcties kan uitvoeren) Importeren van een aangifte vanuit een bestand (CSV) Exporteren van een aangifte naar een bestand (CSV, XML) Afdrukken of exporteren van de samenvatting van een aangifte (PDF) Een aangifte expliciet als "leeg" (nihil) indienen De velden van een formulier op de beginwaarden (initieel) zetten Valideren van de inhoud van een aangifte (enkel bij fouten) Versturen van een bericht naar een verantwoordelijke Bewaren van de aangifte Voor de meeste functies moet je eerst één of meerdere formulieren selecteren d.m.v. een vinkje. De toepassing geeft een foutmelding wanneer geen formulier geselecteerd werd. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke buttons: Om ingebrachte persoonsgegevens te bewaren Om gegevens op te halen al dan niet na het invullen van zoekcriteria Om gegevens en/of zoekcriteria te wissen Om bestanden te zoeken en op te halen van de PC. Om via Browse geselecteerde bestanden op te laden in de toepassing. De gebruiker heeft tenslotte nog bij het tabblad "Berichten" volgende functies ter beschikking: 18

21 Ophalen van de historiek van opgeladen bestanden. Schrappen van één of meerdere elementen Het encoderen van de aangifte via het webformulier (tabblad Rapporten) OneGate laat de aangevers toe hun aangiften in een volledig beveiligde omgeving te encoderen met behulp van invoerschermen eigen aan elke aangifte. Eigen aan de toepassing OneGate is ook dat de encodering gradueel kan gebeuren. Als de gegevensinvoer niet voltooid is, kan de aangever zijn werk opslaan en er naderhand op terugkomen teneinde zijn aangifte te vervolledigen. Enkel op het moment dat de aangever beslist zijn werk af te sluiten via het icoon "Sluiten", wordt de aangifte als volledig beschouwd. Blancovelden moeten niet opgevuld worden met nulwaarden indien er voor bepaalde delen van de aangifte niets te rapporteren valt. De te volgen stappen bij manuele input zijn: Stap 1 Kies het tabblad "Rapporten" en selecteer onder "Mijn Rapporten" bij domein BBP (Betalingsbalans) het gewenste rapport door te klikken in de lijst. Het daaropvolgende scherm Rapport (Overview) geeft een algemeen overzicht van de perioden waarvoor het rapport aangemaakt werd en de status van elk van deze perioden. Klik op de gewenste periode en je komt op het scherm Rapport (Periode). Klik vervolgens op het formulier en vervolgens op de gewenste sectie(s) van de inhoudstafel. Stap 2 Breng de gegevens voor de gepaste rubriek in: land van de medecontractant, munt, waarde in eenheden. Binnen het elektronisch formulier heb je volgende mogelijkheden d.m.v. volgende iconen: toevoeging van één lijn binnen een rubriek toevoeging van meerdere lijnen binnen een rubriek schrappen van een lijn binnen een rubriek bewaren van de gegevens verwijderen van gegevens het navigeren binnen het elektronisch formulier gebeurt ofwel via de navigatiebar onderaan ofwel door aanpassing van het aantal lijnen per pagina gecombineerd met navigeren via de navigatiebalk opzij. Na manuele inbreng van de gegevens en na eventueel één (via ) of meerdere lijnen (via ) te hebben toegevoegd, moet je de gegevens bewaren door op het icoon Rapport (Periode) formulier-scherm via het icoon (Terug). Stap 3 (Bewaren) te klikken. Keer terug naar het Het formulier selecteren d.m.v. een vinkje en vervolgens op icoon (Sluiten) klikken. Pas dan zijn de gegevens bevestigd en verstuurd en is de verplichting vervuld. Stap 4 Jje kan nu terugkeren naar het overzichtscherm Rapport (Overview) en zien of de status van de betrokken periode op gesloten staat. Als dit in orde is, kan je de toepassing verlaten via de link rechts bovenaan; logout komt eigenlijk neer op het sluiten van de browsersessie Het beveiligd importeren van CSV-bestanden binnen het webformulier (tabblad Rapporten) Ter vervanging van of in aanvulling op het encoderen, laat OneGate toe gegevensbestanden in CSV-formaat te importeren, conform de specificaties van de NBB. De aangevers kunnen hier wel een deel van hun aangifte opladen en ze vervolledigen of wijzigen met behulp van specifieke invoerschermen. 19

22 De te volgen stappen bij import CSV-bestand zijn: Stap 1 Kies het tabblad "Rapporten" en selecteer onder "Mijn Rapporten" bij domein BBP (Betalingsbalans) het gewenste rapport door te klikken in de lijst. Het daaropvolgende scherm Rapport (Overview) geeft een algemeen overzicht van de perioden waarvoor het rapport aangemaakt werd en de status van elk van deze perioden. Klik op de gewenste periode en je komt op het scherm Rapport (Periode). Stap 2 Het formulier selecteren d.m.v. een vinkje en vervolgens op icoon (Importeer CSV) klikken. Op het scherm Import-CSV type "Toevoegen" of "Vervangen" aanduiden en vervolgens op de button klikken om het vooraf aangemaakte CSV-bestand op uw PC te zoeken; eenmaal gevonden en aangeduid klik je op de button. Daarna krijg je een infobericht van verwerking met aanduiding van een ticket-number van verwerking. Op het scherm "Lijst met de Historiek van de Bestandsoverdrachten" kan je de toestand van de verwerking opvolgen. Je moet de lijn met het aangegeven ticket-number selecteren d.m.v. een vinkje en op icoon (Historiek) klikken om de toestand op te volgen en desgewenst het validatierapport te consulteren. Opmerking: het opladen van een bestand kan een tijdje duren en de gebruiker moet soms eventjes wachten om feedback te krijgen. Stap3 : Het formulier selecteren d.m.v. een vinkje en vervolgens op icoon (Sluiten) klikken. Pas dan zijn de gegevens bevestigd en verstuurd en is de verplichting vervuld. Stap4 : Je kan nu terugkeren naar het overzichtscherm Rapport (Overview) en zien of de status van de betrokken periode op gesloten staat. Als dit in orde is, kan je de toepassing verlaten via de link sluiten van de browsersessie. Alle inlichtingen betreffende het CSV formaat zijn hieronder beschikbaar. rechts bovenaan, d.i. het Het beveiligd opladen van bestanden in XML-formaat (tabblad Opladen) Er bestaat eveneens de mogelijkheid binnen de toepassing OneGate bestanden in XML-formaat op te laden. In tegenstelling tot het beveiligd importeren van bestanden binnen het webformulier heeft de aangever hier niet de mogelijkheid zijn aangifte te wijzigen of te vervolledigen na het opladen van zijn bestand. De toepassing beschouwt deze aangifte sowieso als volledig en valideert ze onmiddellijk. De te volgen stappen bij opladen van een XML-bestand zijn: Stap1 Kies tabblad "Opladen". Op het scherm Opladen van XML-bestanden klik je op de button om het vooraf aangemaakte XML-bestand op uw PC te zoeken; eenmaal gevonden en aangeduid klik je op de button. Daarna krijg je een infobericht van verwerking met aanduiding van een ticket-number van verwerking. Op het scherm "Lijst met de Historiek van de Bestandsoverdrachten" kan je de toestand van de verwerking opvolgen. Je moet de lijn met het aangegeven ticket-number selecteren d.m.v. een vinkje en op icoon (Historiek) klikken om de toestand op te volgen en het validatierapport te consulteren. Opmerking: het opladen van een bestand kan een tijdje duren en de gebruiker moet soms eventjes wachten om feedback te krijgen. 20

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Directe investeringen met het buitenland. GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen

Directe investeringen met het buitenland. GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen Directe investeringen met het buitenland GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van

Nadere informatie

Internationale Handel

Internationale Handel Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Afdeling Statistiek Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN en voorwaarden D atum 17 se ptember 2013 Versie 1.8 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Tarieven overzicht 2010

Tarieven overzicht 2010 TNT Express Nederland B.V. - Headoffice - Meidoornkade 14-3992 AE Houten - www.tntexpress.nl - KvK Utrecht 33298857 Klantnummer 000197485 Platform Promotional Products Tarieven overzicht 2010 1/11 1-3-201010:44

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC: coördinatiecentra Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2010) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Abonnementen Online.nl DSL producten en snelheden Glasvezel producten en snelheden Snel Internet 10 Mb/s Supersnel Internet 30 Mb/s Supersnel Internet 40 Mb/s Ultrasnel

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. REDWORKS PRIJSLIJST Versie: 2013 04 01 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Diensten die slechts voor een gedeelte

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie