Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Nota Ontwapening en Veiligheid Nr.5 AANVULLEND VERSLAG Nota over het vraagstuk van ontwapening en veiligheid Aanvullend verslag over de periode juni 1975 tot juli 1976 Inhoud Voorwoord 1. Onderzoek inzake het «militair-industrieel complex» 5 2. Sociale verdediging 5 3. Beperking der strategische kernwapens 5 4. Wederzijdse en evenwichtige vermindering van strijdkrachten 6 5 Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa 7 6. Kernwapenvrije zones 8 7. Stopzetting kernproeven 9 8. Niet verspreiding van kernwapens Beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens Geofysische oorlogvoering Beperking militaire budgetten Wereldontwapeningsconferentie Verbod van nieuwe wapens voor massale vernietiging 14 Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

2 Voorwoord Op 19 juni 1975 hebben ondergetekenden, ingevolge de toezegging gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal, een nota uitgebracht over het vraagstuk van ontwapening en veiligheid. Met het oog op de komende gedachtenwisseling met de Tweede Kamer over het ontwapeningsvraagstuk is een aanvullend verslag opgesteld waarin de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van ontwapening en wapenbeheersing in de periode juni 1975 tot juli 1976 zijn beschreven. In het overzicht wordt aangegeven wat de Regering inmiddels heeft gedaan ter uitvoering van de in de Nota gedane toezeggingen. Voorts worden de ontwikkelingen kort weergegeven die zich in deze periode hebben voorgedaan met betrekking tot de lopende onderhandelingen en wordt melding gemaakt van een recent Sowjetrussisch initiatief voor een mogelijk verbod van de ontwikkeling van nieuwe wapens voor massale vernietiging. juli 1976 De Minister van Buitenlandse Zaken, M. van der Stoel De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Dr. P. H. Kooijmans Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

3 1. Onderzoek inzake het «militair-industrieel complex» Op blz. 17 werd in de nota aangekondigd, dat de Regering een onderzoek zou doen instellen naar wat wel wordt aangeduid als het «militair-industrieel complex» en dat zij zich zou beraden over de vraag op welke wijze een dergelijk onderzoek het beste zou kunnen worden geïnitieerd. Zoals op 16 maart 1976 schriftelijk aan de Tweede Kamer is meegedeeld (Tweede Kamer, zitting ,13461, nr. 3), is dit onderzoek in eerste instantie aangevangen met een feitelijke analyse van de situatie in Nederland door een interdepartementale ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, onder algemene leiding van de tweede ondergetekende. Deze analyse is gericht op de volgende vraagpunten: 1. Inventariseren van de in Nederland werkende industrieën op het gebied van de militaire produktie. 2. Inventariseren welke defensie-aanschaffingen over een periode van voldoende lengte in Nederland zijn verricht, waarbij gedacht wordt aan omstreeks 15 jaar. 3. Vaststellen welke factoren de besluitvorming inzake aanschaf van specifiek militair materieel bepalen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn de geldende opvattingen op het gebied van de strategie en de daarop gebaseerde militaire behoefte, kosten, keuzemogelijkheden, dat wil zeggen het marktaanbod, werkgelegenheid en compensatiemogelijkheden, bondgenootschappelijk overleg over gemeenschappelijke aanschaf. Op grond van de bevindingen aangaande deze punten moet worden bezien, welke aspecten nader dienen te worden onderzocht. De Kamer zal tussentijds worden ingelicht over de voortgang van de studie. 2. Sociale verdediging De Regering heeft op blz. 32 in de nota haar actieve steun uitgesproken voor wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van geweldloze conflictoplossing, als onderdeel van haar pogingen om de voorwaarden te helpen creëren waaronder geschillen op andere dan gewelddadige wijze kunnen worden beslecht. In dit verband heeft de Regering aangekondigd dat een werkgroep haar ter zake nader zal rapporteren. De Minister voor Wetenschapsbeleid, die de verdere werkzaamheden zal coördineren, heeft in overleg met de tweede ondergetekende het lnterdepartementaal Overleg voor het Wetenschapsbeleid (IOW) uitgenodigd om als de in de nota bedoelde werkgroep op te treden. Tevens heeft de Minister voor Wetenschapsbeleid zich voor advies gewend tot enkele op dit gebied werkende wetenschappelijke instellingen. Het IOW, waarin alle departementen zijn vertegenwoordigd, heeft de uitnodiging aanvaard en uit zijn midden een kleine kerngroep samengesteld die een eerste voorstel zal opstellen ten aanzien van inhoud en uitvoering van de uiteindelijke studie. Naast een vertegenwoordiger van de Minister voor Wetenschapsbeleid hebben in deze kerngroep vertegenwoordigers zitting van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Onderwijs en Wetenschappen. Prof. dr. J Niezing, hoogleraar in de sociologie aan de Vrije Universiteit te Brussel, is bereid gevonden het voorzitterschap van de kerngroep op zich te nemen. De kerngroep is met haar werkzaamheden begonnen. 3. Beperking van strategische kernwapens De onderhandelingen in de tweede ronde van het Amerikaans-Sowjetrussische overleg in het kader van de Strategie Arms Limitation Talks (vgl. blz van de nota) hebben helaas nog niet tot resultaten geleid. Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

4 Het uitblijven tot nu toe van een SALT ll-akkoord kan onder meer worden toegeschreven aan de aan beide zijden voortschrijdende technologie en de daarmee samenhangende voortzetting van de kwalitatieve bewapeningswedloop. Als gevolg hiervan vormde een aantal technische kwesties knelpunten in het overleg, zoals het verificatieprobleem om vast te stellen of raketten al dan niet uitgerust zijn met MIRVs en het probleem van de definitie van zware ICBMs. Een ander knelpunt wordt gevormd door de ontwikkeling van de Amerikaanse cruise missile en van de nieuwe Sowjetrussische bommenwerper, die in het Westen «Backfire» genoemd wordt. Met betrekking tot deze twee wapencategorieën stelt elk der partijen zich op het standpunt dat het wapen van de andere partij wel en het eigen wapen niet als strategisch moet worden aangemerkt, zodat geen overeenstemming bestaat of deze wapens al dan niet deel uitmaken van de maximum aantallen strategische overbrengingsmiddelen, zoals in november 1974 te Wladiwostok overeengekomen. De cruise missile, zoals thans in de VS in ontwikkeling, is een door een kleine straalmotor aangedreven projectiel, dat zowel een kernwapen tot 200 kiloton als een conventionele lading over afstanden tot 2500 km kan meevoeren. Hoewel het om twee geheel verschillende wapentypes gaat, worden de cruise missiles en de Backfire steeds in één adem genoemd bij het zoeken van mogelijkheden om uit deze impasse te komen. Al bemoeilijken bovenstaande factoren de besprekingen, vastgesteld kan worden dat beide partijen bereid lijken naar wederzijds aanvaardbare oplossingen te blijven streven. 4. Wederzijdse en evenwichtige vermindering van strijdkrachten 1 De directe deelnemers aan de onderhandelingen zijn enerzijds de Benetux-landen, de Bondsrepubliek Duitsland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en anderzijds de Duitse Democratische Republiek, Polen, de Sowjet-Unie en Tjechoslowakije. De onderhandelingen over wederzijdse en evenwichtige vermindering van strijdkrachten (MBFR) te Wenen (vgl. blz. 36 e.v. van de nota) hebben in het afgelopen jaar helaas niet tot concrete resultaten geleid. De belangrijkste oorzaak voor het trage verloop is waarschijnlijk gelegen in het verschillende doel dat beide partijen bij deze onderhandelingen voor ogen staat. Het Westen wil dat de grote dispariteit op het gebied van de grondstrijdkrachten in het voordeel van het WP verdwijnt en heeft daarom van meet af aan een «common ceiling» als eis gesteld, teneinde te bereiken dat de sterkte van de grondstrijdkrachten aan beide zijden na de reducties nagenoeg gelijk zal zijn. Het WP heeft hiertegen aangevoerd dat de huidige situatie er een is van stabiliteit en dat derhalve de huidige krachtsverhoudingen niet dienen te worden verstoord. Het WP stelde als consequentie van die zienswijze voor dat de directe deelnemers aan een toekomstig akkoord 1 hun grond- en luchtstrijdkrachten met gelijke percentages zouden reduceren. De betrokken NAVO-landen hebben op 16 december 1975 aangeboden dat een bepaalde hoeveelheid Amerikaanse nucleaire wapens (kernladingen, Phantom F4 jager-bommenwerpers en Pershing-raketten) in de eerste fase uit het reductiegebied zou worden teruggetrokken. Dit aanbod was evenwel uitdrukkelijk verbonden aan de voorwaarde dat het WP akkoord zou gaan met de essentie van de oorspronkelijke Westelijke voorstellen. Het nieuwe Westelijke aanbod hield een belangrijke tegemoetkoming in aan het WP, omdat nu ook Westelijke reducties in materieel, en wel nucleaire wapens, in het vooruitzicht werden gesteld. Met de inbreng van dit nucleaire aanbod is een belangrijke wens van Nederland in vervulling gegaan. Reeds verscheidene malen gedurende de voorafgaande periode had Nederland namelijk binnen het bondgenootschap aangedrongen op het betrekken van nucleaire wapens in de besprekingen. Het WP heeft het nieuwe Westelijke voorstel niet aanvaard, maar ook niet uitdrukkelijk verworpen. Wel werd een groot aantal bezwaren naar voren gebracht. Het WP beweerde dat ook wanneer de nieuw voorgestelde reducties in beschouwing genomen werden, het Westen bij deze onderhandelingen Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

5 streefde naar eenzijdig voordeel. Aan het Westen werd verweten dat het nieuwe voorstel alleen sprak over Amerikaanse nucleaire wapens, en dat geen reducties van Europese nucleaire wapens werden aangeboden. Het WP maakte verder ernstig bezwaar tegen de uitdrukkelijke koppeling aan de oorspronkelijke Westelijke voorstellen. De bezwaren die daartegen eerder waren ingebracht bleven vanzelfsprekend gehandhaafd. Op 19 februari jl. heeft het Warschau Pact een tegenvoorstel gedaan. Dit behelsde dat in een eerste van twee fasen alleen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zouden reduceren. De omvang van deze reducties zou gelijk moeten zijn aan 2 a 3% van de grond- en luchtstrijdkrachten die de NAVO resp. het WP in het reductiegebied hebben. Voorts werd voorgesteld dat in deze eerste fase de beide bovengenoemde landen bepaalde hoeveelheden van bepaalde soorten wapens zouden reduceren. Ten aanzien van de overige deelnemers zou in deze eerste fase de troepensterkte moeten worden bevroren; zij zouden in een tweede fase moeten reduceren. In het akkoord over de eerste fase diende evenwel bepaald te worden, dat uiteindelijk, na uitvoering van de tweede fase, alle deelnemende landen met een gelijk percentage gereduceerd moeten hebben. Het WP heeft in een verdere toelichting op dit voorstel duidelijk gemaakt, dat van alle deelnmers omvang en tijdstip van de uiteindelijke reducties reeds in deovereenkomst betreffende de eerste fase moeten worden vastgelegd. Dit betekent dat het WP alleen voor wat betreft het moment van uitvoering van die reducties enige souplesse wilde tonen en dat verder het voorstel weinig verschilde met de oorspronkelijke WP-voorstellen van november Dit voorstel kwam dan ook op geen enkele manier tegemoet aan de verlangens van het Westen. Het hield strikt vast aan het beginsel van symmetrische reducties. Impliciet werd de gedachte aan een gemeenschappelijk plafond afgewezen. Enige ontwikkeling is te zien geweest op het terrein van de definiëring van de troepen die onder een akkoord zouden moeten vallen. De belangstelling voor dit definitiegesprek, alsmede het feit dat het WP zich recentelijk, bereid heeft getoond om te gaan praten over de wederzijdse sterktecijfers wijzen er op dat ook aan die zijde nog steeds de wil bestaat om de onderhandelingen voort te zetten en te zoeken naar een voor beide zijden aanvaardbare formule die uiteindelijk een overeenkomst mogelijk moet maken. 5. Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa Met het ondertekenen van de Slotakte te Helsinki op 1 augustus 1975 werd de derde fase van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa afgesloten (vgl. blz van de nota). Bijzijn brief van 29 september 1975 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de Nederlandse vertaling van de tekst van de slotakte aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer, zitting , hoofdstuk V, nr. 6). De vraag is thans in hoeverre woorden en gedachten, uitgewerkt gedurende twee jaar intensief onderhandelen tussen de Europese Staten (minus AIbanië) en de Verenigde Staten en Canada, in praktijk worden gebracht. Het is met grote belangstelling dat de Nederlandse Regering de ontwikkelingen op dit gebied volgt. In algemene zin kan worden gesteld dat de landen van het Warschau-Pact op een beperkt aantal terreinen blijk hebben gegeven van enige bereidheid ernst te maken met datgene waartoe de slotakte oproept. Evenwel, op het gebied van de menselijke contacten en infotmatie, waaraan de Westerse landen bijzonder veel waarde hechten, is aan Oostelijke zijde minder gedaan dan werd gehoopt. Ten aanzien van de z.g. vertrouwenwekkende (militaire) maatregelen heeft de SU blijk gegeven van bereidheid tot uitvoering. Zo werd een Sowjetrussische oefening in de Kaukasus aangekondigd waarbij man waren betrokken en stuurde de Sowjet-Unie uitnodigingen voor waarnemers Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

6 aan Bulgarije, Griekenland, Joegoslavië, Roemenië en Turkije om deze oefening bij te wonen. Voorts werd een grote militaire oefening aangekondigd, die in juni 1976 gehouden is in het Militaire District Leningrad, waarvoor eveneens waarnemers zijn uitgenodigd. Van de andere WP-landen heeft gedurende de verslagperiode Hongarije een militaire oefening aangekondigd, waarbij ongeveer man waren betrokken. Van de neutrale landen is door Joegoslavië en Zwitserland een militaire oefening aangemeld. Van Westerse zijde zijn gedurende de verslagperiode zeven militaire oefeningen in de BRD aangekondigd. Alle CVSE-landen die in Bonn een diplomatieke vertegenwoordiging hebben, zijn uitgenodigd om waarnemers te sturen. Bij vier van de zeven oefeningen waren minder dan man betrokken. Op het gebied van de economische samenwerking (Mand II) is vermeldenswaard dat Secretaris-Generaal Brezjnew heeft voorgesteld drie «paneuropese» conferenties inzake resp. energie, transport en milieu te houden. Van Westerse zijde heeft men voorshands gereageerd met het uitspreken van voorkeur voor overleg over deze onderwerpen in het kader van de Economische Commissie voor Europa, die op de genoemde gebieden reeds werkzaam is, zodat weinig aanleiding bestaat voor extra conferenties. Voor het overige heeft de CVSE nauwelijks geleid tot enige ontwikkeling van belang op economisch gebied. Wel kan het feit worden genoemd dat de voorzitter van het uitvoerend committee van de Comecon aan de voorzitter van de EG-Raad een ontwerp-overeenkomst heeft overhandigd waarin een voorstel wordt gedaan voor een regeling van de betrekkingen tussen de beide organisaties en hun lidstaten. Deze stap behoeft, alhoewel door de Comecon wel als zodanig voorgesteld, echter niet als een consequentie van de CVSE te worden beschouwd. Op het gebied van menselijke contacten en informatie hebben de ontwikkelingen in Oost-Europa niet aan de Westerse verwachtingen beantwoord. Terwijl de meeste bepalingen en doelstellingen, opgenomen in de «derde mand», in het Westen als vanzelfsprekend worden ervaren, is zulks binnen het Oostblok, op grond van de daar heersende maatschappijvisie, geenszins het geval. Mede als gevolg daarvan is men aldaar bijzonder gevoelig voor Westerse kritiek op de wijze waarop bedoelde bepalingen worden uitgevoerd. Voorts gaat het Oostblok ervan uit dat vele bepalingen van de derde mand, die naar Westelijk inzicht direkt en unilateraal moeten worden uitgevoerd, in bilateraal kader moeten worden uitgewerkt. Maatregelen ten aanzien waarvan enige vooruitgang kon worden geboekt betroffen voornamelijk meervoudige visa voor journalisten en de invoer van buitenlandse kranten, taalonderricht en vrije circulatie van buitenlandse boeken en tijdschriften. Te Belgrado zullen in de zomer van 1977 alle 35 ondertekenaars van deslotakte voor het eerst de gelegenheid hebben gezamenlijk de uitvoering van de resultaten van de CVSE te bespreken. Een voorbereidende bespreking daartoe zal, zoals in de slotakte voorzien, eveneens te Belgrado op 15 juni 1977 aanvangen. 6. Kernwapenvrije zones Ingevolge de op blz. 48 in de nota vermelde resolutie van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft in de loop van 1975 een ad hoc groep van regeringsdeskundigen onder auspiciën van de CCS een studie uitgevoerd over alle aspecten van het vraagstuk van kernwapenvrije zones. De ad hoc groep stond onder leiding van de Finse prof. Korhonen. De studie is vervolgens onderwerp van bespreking geweest in de zomerzitting van de Ontwapeningscommissie te Genève en daarna aangeboden aan de Algemene Vergadering der VN. Na een bespreking van bestaande verdragen (zoals het Antarctica Verdrag en het Verdrag van Tlatelolco) en van in het verleden gelanceerde initiatieven om bepaalde gebieden te denucleariseren, geeft de studie een goed overzicht van de problemen verbonden aan de vorming van kernwapenvrije zones. Doeleinden en principes bij het instellen van zulke zones worden uit- Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

7 voerig aangegeven alsmede de verantwoordelijkheden van staten gelegen in een gedenucleariseerd gebied en van staten die daarbuiten liggen. Dit laatste betreft vooral de kernwapenstaten die zich zouden moeten verplichten af te zien van het gebruik van kernwapens of het dreigen daarmee tegenover staten die deel uitmaken van een kernwapenvrije zone. Verder gaat de studie in op de verificatieproblematiek, de relaties tussen kernwapenvrije zones en het internationale recht en het vreedzaam gebruik van kernenergie. De studie is hoofdzakelijk een compilatie van de verschillende regeringsopvattingen ten aanzien van de diverse aan de orde komende onderwerpen. Slechts een klein gedeelte van de inhoud kon door alle experts onderschreven worden. De in de ad hoc groep vertegenwoordigde kernwapenstaten (de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie) bleken niet bereid zich op voorhand tot bovengenoemde verplichtingen jegens kernwapenvrije zones te verbinden. In de Algemene Vergadering van 1975 spraken veel landen, waaronder Nederland, zich positief over de studie uit. Mexico was van mening dat nu reeds vergaande conclusies aan de studie verbonden konden worden. Een Mexicaanse ontwerpresolutie voorzag dan ook in een declaratie met een definitie van kernwapenvrije zones en een definitie van de belangrijkste verplichtingen van kernwapenstaten ten aanzien van zulke zones. Het wetgevende karakter van de ontwerp-resolutie stuitte op veel verzet. Met name de kernwapenstaten stelden zich uiterst kritisch op met uitzondering van China datte kennen gaf dat de verplichtingen nog niet ver genoeg gingen. De resolutie werd weliswaar door de Algemene Vergadering aangenomen doch met een relatief groot aantal tegenstemmen en onthoudingen. Nederland, eveneens van mening dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geen juridisch bindende verplichtingen kan opleggen, bracht tezamen met de andere EG-partners en de Verenigde Staten een tegenstem uit. Een andere, meer gematigde, resolutie van de Algemene Vergadering verzocht alle staten om commentaar op de studie. De Nederlandse Regering heeft inmiddels laten weten de studie vooral te beschouwen als een nuttige bron van informatie voor landen die stappen willen ondernemen om de regio waarin zij gelegen zijn, te denucleariseren. Voorts heeft zij haar opvatting herhaald dat het van belang is dat de bestaande kernwapenstaten de verplichtingen op zich nemen om de kernwapenvrije status van gedenucleariseerde zones te respecteren en zich bereid verklaren geen kernwapens te zullen gebruiken of daarmee te zullen dreigen tegen landen gelegen in zulke zones. Ten aanzien van de instelling van kernwapenvrije zones werd in het afgelopen jaar geen vooruitgang geboekt. Een nieuw element vormde de lancering in de Algemene Vergadering door Nieuw Zeeland van de gedachte om het gebied van de Zuid-Pacific te denucleariseren. Een resolutie die deze gedachte onderschreef, werd door de Algemene Vergadering met Nederlandse voorstem aangenomen. Overigens bleken veel landen aarzelingen te hebben onder meer omdat niet zou vaststaan dat de vrijheid van de volle zee in het betreffende gebied onaangetast zou blijven. 7. Stopzetting kernproeven Toen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie in 1974 het Verdrag inzake Beperking van Ondergrondse kernwapenproeven (het z.g. Drempelverdrag) sloten, erkenden zij daarin de noodzaak om op korte termijn een afzonderlijk verdrag te sluiten met betrekking tot het vraagstuk van kernexplosies voor vreedzame doeleinden, aangezien er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de technologie van nucleaire explosiemiddelen die als wapens kunnen worden aangewend en die van nucleaire explosiemiddelen die worden gebruikt voor vreedzame doeleinden (vgl. blz van de nota). De onderhandelingen over deze zeer ingewikkelde technische materie namen 18 maanden in beslag en werden in april 1976 afgerond. Op 28 mei van dit jaar werd gelijktijdig te Moskou en te Washington het resultaat ervan, neergelegd in een verdrag en een bijbehorend protocol, ondertekend. Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs.4-5 9

8 Het kernprobleem tijdens deze onderhandelingen was de vraag hoe een systeem kon worden ontworpen, waardoor voorkomen wordt dat vreedzame kernexplosies voordelen voor de wapenontwikkeling opleveren die het eigenlijke Drempelverdrag beoogt uit te sluiten. Voorts zou het systeem moeten voorzien in adequate verificatieprocedures. Het Verdrag inzake vreedzame kernexplosies met bijbehorend protocol lijkt erin geslaagd te zijn in belangrijke mate voor deze problemen een oplossing te vinden. Naar analogie van het Drempelverdrag verbiedt het Verdrag inzake vreedzame kernexplosies het uitvoeren van individuele kernexplosies met een kracht boven 150 kiloton. Daarnaast voorziet laatstgenoemd verdrag in een verbod van meervoudige kernexplosies waarvan de som van de sterktes van de in zo'n explosiereeks tot ontploffing gebrachte individuele kernexplosies meer dan 1500 kiloton bedraagt. Meervoudige kernexplosies boven 150 kiloton dienen bovendien zo uitgevoerd te worden dat iedere individuele kernexplosie in de reeks geïdentificeerd kan worden en dat de kracht van iedere individuele kernexplosie vastgesteld kan worden. De partijen behouden zich het recht voor om desverzocht vreedzame kernexplosies uit te voeren op het grondgebied van derde staten maar alleen in overeenstemming met de voorwaarden van het verdrag. Deze bepaling is opgenomen in verband met artikel V van he Non-proliferatieverdrag. De verificatiebepalingen, die er op gericht zijn te verzekeren dat er geen individuele kernexplosies boven de 150 kiloton plaatsvinden, houden in dat, naast het gebruik van nationale technische middelen, uitwisseling van informaties zal plaatsvinden en onder bepaalde omstandigheden toegang tot de explosieterreinen zal worden verschaft. Dit laatste - inspectie ter plaatse door waarnemers - beschouwt de VS als een doorbraak in het Amerikaans-Russisch overleg inzake kernwapenbeheersing. Ten slotte wordt een Joint Consultative Commission ingesteld naar analogie van de «Salt Standing Consultative Commission». Het protocol behandelt tot in detail de specifieke operationele regelingen die de nakoming van de verdragsverplichtingen moeten veiligstellen. Krachtens de bepalingen van dit protocol zullen voor alle vreedzame kernexplosies, ongeacht de kracht, zekere informaties verschaft worden. Waarnemers zullen op basis van consultatie worden toegelaten bij explosies tussen 100 en 150 kiloton en zonder consultatie bij explosies meteen totale kracht boven de 150 kiloton. Ofschoon de beide akkoorden tussen de VS en de SU - Drempelverdrag en Verdrag inzake vreedzame kernexplosies - niet in alle opzichten beantwoorden aan wat de Nederlandse Regering graag zou hebben gezien, waardeert de Regering de totstandkoming ervan toch bepaald positief. De akkoorden tonen aan dat de beide belangrijkste nucleaire mogendheden wel degelijk in staat zijn tot verdergaande samenwerking in hun streven de kernbewapening aan regelingen te onderwerpen. Voor de eerste keer zullen partijen elkaar gegevens verschaffen omtrent hun kernwapentestprogramma. Verder lijkt het Drempelverdrag bij te dragen tot beteugeling van het explosieve vermogen van kernwapens die anders tot ontwikkeling zouden kunnen worden gebracht. Anderzijds is de drempel van 150 kiloton nog altijd veel te hoog en laat het Verdrag uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat partijen op een later tijdstip gaan praten over het uitvoeren van individuele kernexplosies met een sterkte boven 150 kiloton. Ondergetekenden hopen dat de bekrachtiging van de beide verdragen, die thans aan de Amerikaanse Senaat zijn voorgelegd, geen problemen zal opleveren zodat zij binnen afzienbare tijd in werking zullen kunnen treden. Naast de gebruikelijke resolutie inzake stopzetting van kernwapenproeven, kan in dit hoofdstuk nog melding worden gemaakt van een op 11 september 1975 door de Sowjet-Unie ondereen speciaal agendapunt aan de AIgemene Vergadering van de Verenigde Naties voorgelegd ontwerp-verdrag ter stopzetting van alle kernwapenproeven. Onder dit ontwerp-verdrag zouden kernexplosies voor vreedzame doeleinden zijn toegestaan, terwijl verifi- Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

9 catiezou dienen te geschieden met «nationale» verificatiemiddelen, dat wil zeggen zonder de mogelijkheid van plaatselijke inspecties. Het verdrag zou eerst in werking treden wanneer alle kernwapenstaten er partij bij geworden zouden zijn, dus met inbegrip van China en Frankrijk. In een door de Sowjet- Unie ingediende ontwerp-resolutie terzake werd op alle kernwapenstaten een beroep gedaan om niet later dan 31 maart 1976 hierover onderhandelingen te beginnen. Tijdens het ontwapeningsdebat werd van verschillende zijden kritiek geuit op het Sowjetvoorstel, waarna de Sowjet-Unie een enigszins gewijzigde versie van de ontwerp-resolutie indiende, die erop neerkwam dat aan de onderhandelingen te voeren door de vijf kernwapenstaten ook 25 tot 30 door de President van de Algemene Vergadering aan te wijzen niet-kernwapenstaten zouden deelnemen. De resolutie waaraan het verdrag was gehecht werd door de Algemene Vergadering aangenomen met 34 onthoudingen waaronder de Negen. Van onderhandelingen als bedoeld in deze resolutie is het niet gekomen, onder meer omdat China het voorstel uiteraard scherp veroordeelde en ook omdat veel landen, met name de westelijke, de afwezigheid in het voorstel van enigerlei rol voor de CCD onaanvaardbaar achtten. 8. Niet-verspreiding van kernwapens Ofschoon de Regering het Non-proliferatieverdrag (vgl. blz. 53 e.v. van de nota) blijft beschouwen als een der hoekstenen van het mondiale wapenbeheersingsbeleid, moet toch geconstateerd worden dat als gevolg van een aantal factoren en ontwikkelingen het beleid gericht tegen de verspreiding van kernwapens steeds meer onder druk is komen te staan. Tot deze factoren behoort in de eerste plaats de in de ogen van veel landen onbevredigende gang van zaken met betrekking tot het wapenbeheersingsoverleg, waarbij men in het bijzonder het oog heeft op de twee grootste kernmogendheden. Voorts speelt het probleem van de kernenergievoorziening en het streven naar autarkie op dit gebied een rol van toenemende betekenis. Daarnaast hebben de veiligheidsproblemen van sommige landen en prestigeoverwegingen van weer andere landen hun effect op het non-proliferatiebeleid. Tegen deze achtergrond is in het afgelopen jaar te Londen geheim beraad op gang gekomen tussen een aantal exporteurlanden van nucleaire uitrusting en materialen met het oog op de formulering van een gemeenschappelijke gedragscode ten aanzien van de uitvoer van zulke materialen en uitrusting naar niet-kernwapenstaten. Aan dit overleg lag de gedachte ten grondslag, dat de belangrijkste uitvoerlanden van nucleaire materialen en uitrusting een primaire verantwoordelijkheid dragen inzake het beleid gericht op voorkoming van verspreiding van kernwapens. Het overleg is in het begin van dit jaar afgerond. De deelnemers hebben elkaar daarna op de hoogte gesteld van de beginselen waardoor zifzich, rekening houdende met dit overleg, bij hun nucleaire exporten laten leiden. De hier bedoelde landen hebben tevens enige andere landen met geavanceerde nucleaire industrieen, waaronder Nederland, uitgenodigd een overeenkomstig beleid te voeren en in het toekomstige beraad tussen de betrokken regeringen te participeren. De Regering heeft besloten aan deze uitnodiging gevolg te geven. Rekening houdende met de Londense consultaties, zal het Nederlandse beleid met betrekking tot nucleaire export naar niet-kernwapenstaten zijn gebaseerd op een aantal minimum beginselen die een verscherping inhouden van van het tot nu toe gevoerde non-proliferatiebeleid. De belangrijkste verscherping is gelegen in het feit, dat bijzondere eisen zullen worden gesteld voor direkte of indirekte overdracht van technologie met betrekking tot verrijkingsinstallaties, opwerkingsinstallaties en installaties voor de produktie van zwaar water. Vooreen nadere uiteenzetting omtrent deze minimum-beginselen moge verwezen worden naar de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 30 maart 1976 (Tweede kamer, zitting ,13 865, nr. 1). Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

10 Niet onvermeld mag blijven een Brits initiatief van begin dit jaar in het kader van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) dat eveneens gericht was op versterking van het non-proliferatiebeleid. Het betrof hier een resolutie die beoogde een extra optie te creëren voor landen die geen partij bij het Non-proliferatieverdrag zijn, om al hun nucleaire installaties vrijwillig onder volledige controle van de IAEA te plaatsen. De resolutie nodigde het Secretariaat van de IAEA uit een studie te verrichten over de mogelijkheid om hiertoe een derde safeguards systeem te ontwerpen naast de twee bestaande systemen. De resolutie, die mede door Nederland werd ingediend, ontmoette nogal wat kritiek met name van landen als India, Joegoslavië en Argentinië maar is ten slotte, na amendering op ondergeschikte punten, toch bij consensus aanvaard. 9. Beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens Na de eerste conferentie van regeringsdeskundigen die in het najaar van 1974 te Luzern werd gehouden (vgl. blz. 65 van de nota), heeft het lnternationale Comité van het Rode Kruis in januari-februari 1976 te Luganoeen tweede conferentie van regeringsexperts belegd waarop juridische, militaire en medische deskundigen de mogelijkheid onderzochten om regels vastte stellen tot verbod of beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens. Diverse ontwerpteksten voor mogelijke verdragsbepalingen werden ingediend, doch hoewel op sommige punten de inzichten dicht bij elkaar leken te liggen, kon ten aanzien van geen enkel voorstel overeenstemming bereikt worden. Nederland heeft aan dit overleg aktief deelgenomen zoals onder meer blijkt uit de Nederlandse voorstellen tot beperking van het gebruik van brandwapens en uit het Brits-Nederlandse voorstel ter reglementering van het gebruik van mijnen en booby-traps. Ook tijdens de derde zitting van de Diplomatieke Conferentie inzake het humanitaire oorlogsrecht, die van april tot juni 1976 te Genève is gehouden en waar deze kwestie in de daarvoor ingestelde ad hoc commissie werd besproken, kon geen verdere voortgang worden geboekt. Ondanks deze nogal teleurstellende gang van zaken houdt de Regering vast aan haar standpunt dat de totstandkoming van beperkingen op het gebruik van bepaalde conventionele wapens dringend gewenst is en blijft zij de hoop koesteren dat het internationale overleg hierover binnen afzienbare tijd tot resultaten zal leiden. 10. Geofysische oorlogvoering Nadat de 29e zitting van de Algemene Vergadering der VN naar aanleiding van een Sowjet-ontwerp-resolutie de voorbereiding van een ontwerp-conventie inzake een verbod van geofysische oorlogvoering had doorverwezen naar de Geneefse Ontwapeningscommissie (CCD) (vgl. blz. 67 van de nota), werd in de daaropvolgende maanden bilateraal overleg gevoerd tussen de VS en de USSR. Dit overleg resulteerde op 21 augustus 1975 in de gelijktijdige indiening in de CCD van identieke Amerikaanse en Russische ontwerpconventies. Deze ontwerp-conventie inzake verbod van «militair of elkander vijandig gebruik van milieuveranderingstechnieken» was het resultaat van concessies over en weer. Tegenover een door de VS gewenste beperking van de werkingssfeer van het verdrag stond een overeenkomstig de wensen van de Sowjet-Unie beperkte klachtenprocedure. De ontwerp-conventie verbiedt milieu-ingrepen via opzettelijke manipulatie van natuurlijke processen met het oogmerk een andere verdragspartij schade te berokkenen. Daarbij gaan de gedachten van de indieners, zoals blijkt uit artikel II, uit naar onder meer het opwekken van aardbevingen en vloedgolven, verstoring van het ecologische evenwicht van een gebied en weers- en klimaatveranderingen. Het voorgestelde verbod omvat niet alleen militair gebruik, maar ook «elk ander vijandig gebruik». Een beperkend crite- Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

11 rium is neergelegd in de bepaling dat alleen die milieu-ingrepen onder het verbod vallen waarvan het effect «widespread long-lasting or severe» is. De ontwerp-conventie heeft in de afgelopen voorjaarszitting van de CCD als discussiebasis gediend. Nederland heeft in een rede voor de CCD op 9 maart jl. uitvoerig commentaar daarop geleverd. Daarin is allereerst het standpunt ingenomen dat de onderhavige ontwerp-conventie van relatief gering belang is in vergelijking met andere, meer urgente ontwapeningsproblemen. De Nederlandse kritiek concentreert zich verder op twee hoofdpunten: 1. het ontbreken van een verbod van voorbereidingen tot het voeren van geofysische oorlogvoering; zo'n verbod zou tevens onderzoek en ontwikkeling gericht op het vijandige gebruik van milieuveranderingstechnieken moeten omvatten; 2. de onbevredigende klachtenprocedure, waarin zowel het onderzoek naar de feiten als de politieke oordeelsvorming daarover in handen worden gelegd van de Veiligheidsraad. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, waaronder de VS en de USSR kunnen dan reeds het feitenonderzoek tegenhouden door hun vetorecht. Nederland heeft voorkeur uitgesproken voor het opdragen van het feitenonderzoek aan de Secretaris-Generaal der VN, bijgestaan door een klachtencommissie, bestaande uit verdragspartijen. Gezien ook de ongewenste precedentwerking, die van de voorgestelde procedure zou kunnen uitgaan naar toekomstige ontwapeningsverdragen, dient naar het oordeel van de Regering met kracht gestreefd te worden naar aanvaarding van het principe van scheiding van feitenonderzoek en politieke oordeelsvorming. Ook andere landen hebben ernstige bedenkingen tegen de voorgestelde klachtenprocedure. Tijdens de zomerzitting 1976 van de CCD zullen naar wordt verwacht de onderhandelingen zich hierop concentreren, waarbij het niet uitgesloten moet worden geacht dat de meningsverschillen met betrekking tot de klachtenprocedure de totstandkoming van een verdrag ernstig zullen bemoeilijken. 11. Beperking militaire budgetten De algemene Vergadering besloot in 1974 de in dat jaar uitgevoerde expertsstudie inzake beperking van militaire budgetten voor commentaar aan de regeringen van de lidstaten voor te leggen (vgl. blz van de nota). Naar aanleiding van deze studie en de commentaren hierop werden door verschillende landen suggesties gedaan voor een nadere bestudering van deze problematiek. Een daartoe strekkende Mexicaans-Zweedse resolutie werd op de 30e Algemene Vergadering van de VN aangenomen. Daarin werd de Secretaris-Generaal verzocht om met de hulp van een groep deskundigen in het bijzonder aandacht te besteden aan een viertal deelonderwerpen teneinde de militaire budgetten van de verschillende staten beter met elkaar te kunnen vergelijken. Het rapport zal aan de 31 e Algemene Vergadering van de VN worden voorgelegd. Op de laatste zitting van de Algemene Vergadering werd op Roemeens initiatief tevens een resolutie aangenomen waarinde Secretaris-Generaal werd verzocht om het uit 1971 daterende VN-rapport inzake «Economische en Sociale Gevolgen van de Bewapeningswedloop» aan de inmiddels gewijzigde omstandigheden aan te passen. De Secretaris-Generaal heeft hiertoe een groep van 14 adviserende deskundigen samengesteld, waaronder onze landgenoot prof. dr. H. de Haan, hoogleraar in de internationale economische betrekkingen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 12. Wereldontwapeningsconferentie De besprekingen van de ad hoe-commissie die door de Algemene Vergadering van de VN is ingesteld om de kwestie van bijeenroeping van een wereldontwapeningsconferentie te bestuderen (vgl. blz. 70 van de nota), heb- Tweede Kamer, zitting , ,nrs

12 ben in het afgelopen jaar niet geleid tot een toenadering van de verschillende standpunten terzake. De feitelijke impasse waarin deze besprekingen verkeren, heeft in de Algemene Vergadering van 1975 veel stemmen - van vooral Derde-Wereldlanden - doen opgaan om in plaats van een wereldontwapeningsconferentie te streven naar een Speciale Zitting van de Algemene Vergadering die uitsluitend gewijd zou moeten zijn aan ontwapening en wapenbeheersing. Deze suggestie is vermoedelijk ingegeven door de gedachte dat een Speciale Zitting van de Algemene Vergadering wellicht eerder voor China aanvaardbaar zal zijn dan de voornamelijk door de Sowjet-Unie gepousseerde wereldontwapeningsconferentie. China heeft zich over deze gedachte overigens niet uitgelaten. De kwestie van een mondiale conferentie over ontwapening en wapenbeheersing kwam ook aan de orde in de besprekingen van een door de 30e AIgemene Vergadering ingestelde ad hoe-commissie die de rol van de Verenigde Naties inzake ontwapeningsaangelegenheden aan een onderzoek onderwerpt. Deze ad hoe-commissie, die wordt voorgezeten door de Zweedse onderminister van buitenlandse zaken mevrouw Thorsson, zal aan de komende Algemene Vergadering aanbevelingen doen ter verbetering van de manier waarop ontwapeningszaken door de Verenigde Naties behandeld en eventueel begeleid kunnen worden. De Nederlandse Regering heeft zich in beginsel positief uitgelaten over de taak van deze ad hoe-commissie. Zij heeft er echter wel op gewezen dat de geringe produktiviteit van het huidige ontwapenings- en wapenbeheersingsoverleg niet zozeer geweten moet worden aan de structurering ervan doch veeleer aan de vaak ver uiteenlopende standpunten van de daarbij betrokken staten, met name de belangrijkste militaire machten. Voorts heeft de Nederlandse Regering enkele concrete aanbevelingen gedaan. Zo is met name het Nederlandse initiatief in herinnering geroepen om te komen tot een internationale ontwapeningsorganisatie die het praktische functioneren van verdragen op het gebied van ontwapening en wapenbeheersing zou kunnen bevorderen (zie blz. 26 van de nota). 13. Verbod van nieuwe wapens voor massale vernietiging Tijdens de Algemene Vergadering der VN van 1975 stelde de Sowjet-Unie een nieuw agendapunt voor, waaronder zij wilde spreken over het sluiten van een verdrag tot verbod van de ontwikkeling en vervaardiging van nieuwe wapens voor massale vernietiging en nieuwe systemen van zulke wapens. Een aan een Sowjetrussische ontwerp-resolutie gehecht ontwerp-verdrag voorzag in een dergelijk verbod, doch gaf niet aan welke specifieke wapenontwikkelingen hier bedoeld werden. Wel noemde de Sowjetvertegenwoordiger in het debat in de Eerste Commissie enige voorbeelden van mogelijke toekomstige ontwikkelingen waaraan een halt moest worden toegeroepen, zoals de vervaardiging van kernwapens die gebruik zouden maken van elementen die zwaarder zijn dan uranium en de ontwikkeling van wapens die gebruik maken van elementaire deeltjes als protonen, neutronen en quarks. Als mogelijke nieuwe systemen van bestaande wapens voor massa- Ie vernietiging noemde hij onder meer binaire chemische wapens, genetische manipulaties en zeer nauwkeurige bommen («smart bombs»). Ofschoon Nederland er in beginsel het belang van erkent dat de mogelijkheid om nieuwe massavernietigingswapens tot ontwikkeling te brengen op voorhand wordt afgesneden, was het Sowjetvoorstel toch dermate vaag dat het in verschillende Westerse landen, waaronder Nederland, met een zeker voorbehoud is ontvangen. In het ontwerp-verdrag was geen nadere definitie gegeven van de wapens en systemen die de SU op het oog had. Bovendien voorzag het ontwerp-verdrag niet in adequate verificatieprocedures. Verschillende landen waren daarenboven bang dat het voorstel de aandacht zou afleiden van belangrijke en urgente ontwapeningszaken, zoals de stopzetting van kernproeven, en beperking van de nucleaire wapenwedloop. Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

13 De desbetreffende ontwerp-resolutie met aangehecht ontwerp-verdrag werd door de Algemene Vergadering aangenomen, waarbij o.a. de negen EG-partners en de VS zich van stemming onthielden. In de resolutie werd de CCD verzocht een overeenkomst uit te werken met behulp van gekwalificeerde regeringsexperts. Tijdens de afgelopen lentezitting heeft de CCD een eerste serie informele besprekingen aan dit onderwerp gewijd. Van Westelijke zijde waren hierbij geen experts aanwezig. De door de Sowjetrussische deskundigen afgelegde verklaringen hebben de bedoelingen van de SU nog niet kunnen verduidelijken. Een tweede serie besprekingen is nu voorzien voor de zomerzitting van de CCD, waaraan verscheidene Westelijke deskundigen zullen deelnemen. Ook Nederland zal een expert naar deze besprekingen afvaardigen. Tweede Kamer, zitting ,13 461, nrs

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) PUBLIC 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2559e zitting van de Raad van de Europese Unie (ALGEMENE

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper/de Raad Resultaten van de Diplomatieke Conferentie te Den

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE GELIJKTIJDIGE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE ECONOMISCHE

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12756/1/16 REV 1 COTRA 21 CDN 17 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - S-Erklärung Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 13 GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Canada en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor samenwerking op het gebied van kernonderzoek

OVEREENKOMST tussen Canada en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor samenwerking op het gebied van kernonderzoek bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 346 van 22/12/98 OVEREENKOMST tussen Canada en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor samenwerking op het gebied van kernonderzoek DE REGERING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD I. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Stand van zaken en mogelijke verdere stappen met betrekking tot de situatie

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 24.6.2016 2015/0293(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis, (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) 15171/02 LIMITE PUBLIC ELARG 405 CAB 22 NOTA I/A-PUNT van: de Groep uitbreiding aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 18 MEI 1977. - Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken. Publicatie : 02-10-1982 nummer : 1977051850 bladzijde : 11474 Dossiernummer : 1977-05-18/30

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.11.2017 COM(2017) 635 final 2017/0278 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de bij het Verdrag

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

(vertaling: nl) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

(vertaling: nl) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [De teksten van de correcties van 30 december 2012, 28 januari 2014, 28 december 2014 en 31 december 2014 en van de wijzigingen van 1 oktober 2014 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting

INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting Behoort bij schrijven no.: INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting Het Internationale Comité ter Bevordering van de Handel (International Committee for the Promotion of Trade,

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)/de Raad

het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)/de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0444 (E) 8305/14 ADD 1 PI 39 NOTA I/A-PUNT van: aan: d.d.: 9 april 2014 nr. vorig doc.: 7596/14 PI 31 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 NOTA van: het toekomstige Franse voorzitterschap aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 7370/00 EUROPOL 6 Betreft:

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie.

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. 8 DECEMBER 1993 Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. Inwerkingtreding : 22-01-1998 Art. 1. De Verdragsluitende Partijen besluiten aan hun

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0014 (E) 13405/15 COWEB 116 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE)

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.04.2004 COM(2004) 315 definitief 2004/0107 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de kennisgeving aan de Republiek Korea van de opzegging

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 14 december 2011 (15.12) (OR. en) 18650/11 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (C S) FISC 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 14 december 2011 (15.12) (OR. en) 18650/11 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (C S) FISC 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 december 2011 (15.12) (OR. en) 18650/11 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (C S) FISC 170 OTA I/A-PU T van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie