De maatschappelijke kosten van brandveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De maatschappelijke kosten van brandveiligheid"

Transcriptie

1 De maatschappelijke kosten van brandveiligheid Jan Sterk In een recent rapport over brandveiligheid introduceert SEO het begrip MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Zo n analyse geeft een completer beeld van de werkelijke kosten die brandveiligheidsmaatregelen met zich meebrengen. En dat levert nuttige inzichten op in bijvoorbeeld de wenselijkheid van subsidiemaatregelen voor rookmelders of woningsprinklers. Een verslag. Inleiding In 2009 verstrekte het Verbond van Verzekeraars een opdracht aan SEO Economisch Onderzoek, een bureau gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, voor een onderzoek naar de inzet en de resultaten van het brandpreventiebeleid in Nederland. SEO publiceerde hierover een rapport d.d. 14 oktober 2009 onder de titel Brandveiligheid: wie doet wat en waarom? Drie onderzoekers, Marcel van den Berg, Kieja Janssen en Bert Tieben, rapporteren hierin over verschillende aspecten, waaronder de maatschappelijke kosten en baten van brandpreventieve voorzieningen. Dat is in ons land nog een vrij nieuwe benadering en daarom wordt in dit artikel aandacht besteed aan hetgeen het SEO-rapport hierover heeft bericht. Voor de integrale tekst van het rapport en de vele literatuurverwijzingen daarin wordt verwezen naar Wat zijn maatschappelijke kosten? Onder het begrip maatschappelijke kosten wordt verstaan: het geheel aan kosten voor de maatschappij. Maatschappelijke kosten zijn dus de private kosten plus de verrekening van de externe effecten. In het SEO-rapport worden de contouren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor brandpreventie geschetst. Dat is internationaal een veelgebruikte methode, die in ons land met name voor brandpreventie nog betrekkelijk nieuw is. Om bijvoorbeeld een gebouw brandveilig te maken, moeten diverse kosten worden gemaakt. De regelgeving op het gebied van brandveiligheid is gericht op de veiligheid van mensen en op het 159

2 beperken van de omvang van een eventuele brand. Wie een gebouw wil bouwen of gebruiken, is verplicht om bepaalde maatregelen te treffen die samen voornoemde doelen nastreven. En als die maatregelen zijn uitgevoerd, wordt het gebouw geacht brandveilig te zijn. De getroffen maatregelen kosten meestal geld, maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle kosten voor de brandveiligheid zijn afgedaan, want er zijn ook nog andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de Nederlandse brandweer of voor de openbare bluswatervoorziening. Dit soort kosten worden door de maatschappij betaald en behoren dus tot de maatschappelijke kosten voor de brandveiligheid. Een eigenaar of gebruiker van een gebouw zal bij de kosten voor brandveiligheid niet direct denken aan de maatschappelijke kosten. Deze worden immers door ons allen voldaan in de vorm van belastinggelden. Ze komen op die manier maar voor een zeer beperkt gedeelte terecht bij de gebouweigenaar of gebruiker. Deze laatste zal zich vooral druk maken over zijn eigen kosten voor brandpreventie. Vragen die dan spelen zijn o meer: Kan het niet goedkoper? Kan het niet zonder die maatregelen? Wat brengt het op? Maar niet: Met welke kosten zadelen wij de maatschappij op? We zijn het kortom in ons land nog niet gewend om ons te bekommeren om de maatschappelijke kosten van ons handelen, al begint daar op bepaalde terreinen verandering in te komen. Op het gebied van brandpreventie zijn de maatschappelijke kosten zo hoog opgelopen, dat van gebouwengebruikers wordt verwacht dat zij zich anders zullen gaan opstellen. Dit betreft de vele ongewenste meldingen van automatische brandmeldinstallaties. Maatschappelijke kosten van ongewenst alarm In maart 2010 organiseerde de brandweervereniging NVBR, samen met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en de Ministeries van BZK en VROM, een symposium over het probleem van de vele ongewenste meldingen van automatische brandmeldinstallaties. De kosten daarvan zijn in de loop der jaren hoog opgelopen en de bemanningen van brandweervoertuigen zijn heel veel tijd kwijt met het rijden naar en van locaties waar een automatisch brandalarm vandaan kwam, terwijl er geen brand bleek te zijn. Dat moet anders, vindt de brandweer. Het symposium vormde de aftrap van het project NUT (Nodeloze Uitrukken Terugdringen) dat concrete voorstellen voor oplossingen moet opleveren. Tabel 1. Kosten van de brandweer Kosten Uitrukken Jaar totaal (miljoen euro) per inwoner (euro) per uitruk (euro) totaal ( 1000) per 1000 inwoners ,3 7, ,3 8, ,7 8, ,9 9,3 160 Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de totale kosten van de brandweer ieder jaar sterk stijgen. Deze stijgingen worden voor een deel verklaard uit de toename van het aantal taken dat de brandweer uitoefent. Daarnaast is er een flinke groei van het aantal brandmeldingen dat binnenkomt. Dat heeft

3 voor een deel te maken met de groei van het aantal inwoners van ons land en voor een ander deel door het toenemende aantal brandmeldinstallaties. Tabel 2. Brandmeldingen via brandmeldinstallaties Totaal ( 1000) Geen loos alarm ( 1000) Loos alarm ( 1000) ,5 1,8 (6%) 26,7 (94%) ,0 2,0 (5,5%) 34,0 (94,5%) ,8 3,0 (6%) 47,8 (94%) ,9 3,3 (5,6%) 55,6 (94,4%) Het aantal brandmeldingen dat brandmeldinstallaties genereren, is schrikbarend gegroeid. Ging het in 1995 nog om meldingen, in 2008 bedroeg dat aantal Dat is ruim een verdubbeling. Het aantal malen loos alarm in 1995 bedroeg , tegen in Geen wonder dat de brandweer dat aantal wil halveren. Men wil dat bereiken door de verantwoordelijkheid van de gebruiker te vergroten, want de meeste ongewenste meldingen worden veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de brandmeldinstallatie. Of dat zal lukken is nog de vraag, maar financieel gezien is het zeer de moeite waard. Kort door de bocht genomen, zou dat een besparing kunnen opleveren in de orde van grootte van: 50% van ongewenste meldingen * per uitruk na een loze melding = Dat is dus bijna 200 miljoen. Dat betekent dat bijna één vijfde deel van het gehele brandweerbudget van ruim 1 miljard op gaat aan het zinloos uitrukken na loze meldingen. De gebruikers van brandmeldinstallaties zullen over het algemeen geen idee hebben dat hun brandmeldinstallatie zoveel kosten met zich meebrengt. Het is een hoge maatschappelijke schade, die wordt bekostigd uit belastinggelden. Andere maatschappelijke kosten Maatschappelijke kosten zijn er op allerlei gebieden, al zijn we het ons soms niet altijd bewust. Hierna volgen enkele voorbeelden. Zeer dure medicijnen Sommige zeer zeldzame ziekten vergen de inzet van zeer dure medicijnen. De ontwikkelingskosten van deze medicijnen zijn hoog en ze moeten gedragen worden door een beperkt aantal patiënten. De behandeling van bijvoorbeeld patiënten met de zelden voorkomende ziekte van Pompe, een dodelijke spieraandoening, kost per patiënt gemiddeld per jaar. De behandeling van sommige andere ziekten kost tot het dubbele van dat bedrag. In 2008 was voor de dure geneesmiddelen een bedrag van 135 miljoen beschikbaar. Dat bedrag kan gezien worden als de maatschappelijke kosten van dure medicijnen. De patiënten kunnen (en behoeven) die kosten niet (te) betalen, maar het ligt voor de hand dat partijen, zoals het College van Zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, jaarlijks met elkaar overleggen over welke dure medicijnen worden vergoed en welk bedrag daarvoor beschikbaar moet zijn. 161

4 Intensieve veehouderij Het wordt steeds duidelijker dat een grote concentratie van dieren in de veehouderij een bedreiging kan vormen voor de omgeving in de vorm van milieuverontreiniging of aantasting van de gezondheid van mensen. Soms leidt dat tot ruiming, wat een strop is voor de boer. Voor het overige zijn er de (maatschappelijke) kosten en problemen die niet direct bij de veehouder terechtkomen, zoals ziektekosten. Dit soort gevolgen wegen tegenwoordig mee in de beleidskeuzes voor of tegen intensieve veehouderij. Verkeersveiligheid Het SEO-rapport noemt verkeersveiligheid bij uitstek een terrein waar de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid een voorbeeld kan zijn voor het brandveiligheidsbeleid. Zo is het in binnen- en buitenland al jaren gebruikelijk om de kosten van verkeersongevallen te berekenen. Dit gebeurt aan de hand van een vijftal kostensoorten: medische kosten; productieverlies; verlies aan kwaliteit van leven voor slachtoffers en hun naasten; materiële kosten; afhandelingskosten. Brandbaarheid van stoffen en meubels Sinds 1988 worden in Engeland brandveiligheidseisen gesteld aan meubels en matrassen. Volgens de Britse overheid zou dit in de eerste tien jaar na de invoering hebben geleid tot de redding van 710 levens, het voorkomen van 5774 gewonden en 53 miljoen aan zaakschade. Ook in ons land zou de invoering van brandveilige meubels een goede zaak zijn. Dat is in ieder geval de mening van René Hagen, lector brandpreventie van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Hij schat dat dit voor ons land jaarlijks zou leiden tot een reductie met 25% van het aantal dodelijke slachtoffers, een evenredig aantal gewonden en 60 miljoen aan schade. In het SEO-rapport wordt een Nieuw-Zeelandse kosten-batenanalyse uit 2003 aangehaald als voorbeeld van een methode voor het beoordelen van de effecten van de invoering van brandveiligheidseisen voor meubels en stoffen in ons land. Meer daarover volgt hierna. Het SEO-rapport Bij het verstrekken van de opdracht werd de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: Welke stakeholders leveren een bijdrage aan de brandveiligheid in Nederland, waarom doen ze dit en hoe kan de impact van preventiemaatregelen geoptimaliseerd worden in termen van minimalisering van zaak- en persoonsschade? In antwoord op de onderzoeksvraag gaat het rapport eerst na wie de betrokken partijen zijn en wordt gekeken naar de positie van overheid en brandweer. Daarna worden de cijfers over brand en brandschade onder de loep genomen. Vervolgens draait het om de effectiviteit van preventiemaatregelen, waartoe een enquête over brandpreventie werd georganiseerd onder bedrijven en 162

5 huishoudens. En ten slotte gaat het aan de hand van enkele voorbeelden over de vraag: Wat kost preventie en wat brengt het op? Het rapport besluit met een aantal conclusies. Hierna wordt kort ingegaan op de hoofdstukken in het rapport als inleiding op een meer uitgebreide behandeling van de paragrafen die handelen over de kosten en baten van preventie. Brandpreventie: de stakeholders Gesignaleerd wordt dat er veel partijen betrokken zijn bij brandpreventie. Er kunnen drie hoofdcategorieën worden onderscheiden: overheden, verzekeraars en verzekerden, en het kennis- en adviesveld. Het rapport gaat na welke partijen zich waarmee bezighouden en tracht ten slotte enig inzicht te geven in de geldstromen van brandveiligheid. De gegevens op dit punt zijn echter niet compleet te achterhalen. Brand en brandschade in cijfers Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de premiestromen, verzekerde sommen en schadebedragen met betrekking tot schadeverzekeringen. Daarna volgt een schets van de brandweer en cijfers van de CBS Brandweerstatistiek, die inzicht geven in hoe vaak en waar er brand is en wat de belangrijkste oorzaken zijn. Aansluitend gaat het over schade in de zin van slachtoffers en materiële schade. Tabel 3. Branden in gebouwen 2008 Soort gebouwen Aantal branden Schadebedrag ( 1 mlj. euro) gemiddeld (euro) wonen industrie kantoor onderwijs gezondheidszorg bijeenkomst (w.o. winkels) overige/onbekend Totaal Tabel 4. Oorzaken van branden in gebouwen Soort gebouwen Brandoorzaken (in %) defect/verkeerd gebruik apparaat brandstichting brandgevaarlijke werkzaamheden roken overig onbekend wonen 30,6 8,9 3,4 2,8 54,3 industrie 18,5 3,4 7,9 0,5 69,7 kantoor 33,5 7,2 4,6 2,6 52,1 onderwijs 15,5 28,9 6,7 1,1 47,8 gezondheidszorg 23,5 10,8 1,3 14,4 50,0 bijeenkomst (w.o. winkels) 26,2 10,4 3,6 2,2 57,6 Totaal 22,9 10,7 3,4 2,8 60,2 163

6 Tabel 5. Slachtoffers van branden in gebouwen Doden in woningen in overige Totaal Gewonden in woningen in overige Totaal Effectiviteit van preventiemaatregelen Dit hoofdstuk geeft eerst inzicht in het uitgevoerde onderzoek. Dit gebeurde aan de hand van een enquête die bestond uit vier onderdelen: 1. Wat weet men over brandpreventie? 2. Wat doet men aan brandpreventie? 3. Hoe beoordeelt men een aantal beleidsacties ter verbetering van brandpreventie? 4. Wie is de ondervraagde? Uit de antwoorden blijkt dat bijna iedereen verzekerd is, iets weet over preventie en er ook iets aan doet. Zowel bedrijven als particulieren vinden preventie belangrijk, maar ongeveer een derde van de ondervraagden beoordeelt de eigen kennis over preventie als onvoldoende. Naast de enquête is uit internationale literatuur nog aanvullende informatie verkregen over met name sprinklerinstallaties, alarminstallaties en producteigenschappen. Dit laatste heeft met name betrekking op de Engelse eisen aan meubilair en matrassen en een Nieuw-Zeelandse kosten-batenanalyse. Kosten en opbrengsten van enkele preventieve maatregelen Het belangrijkste onderdeel van het hiervoor genoemde hoofdstuk gaat over de MKBA. MKBA is een instrument dat in oorsprong is ontwikkeld voor de beoordeling van infrastructurele investeringen. Het wordt nu ook toegepast voor het beoordelen van onder meer overheidsinvesteringen en de verkeersveiligheid. En ook voor de brandveiligheid zou de MKBA een geschikte methode vormen. Daarvoor wordt eerst gekeken naar de lessen die uit het verkeersveiligheidsbeleid zijn te trekken. Tegenwoordig is het gebruikelijk om voor de kosten van verkeersongevallen een zestal hoofdcategorieën te hanteren. Het zijn de hiervoor onder het kopje Verkeersveiligheid genoemde kosten, aangevuld met filekosten. Gesteld wordt dat de kennis op het gebied van de verkeersveiligheid een goed voorbeeld vormt voor de brandveiligheid, al dient er op dat gebied nog het nodige ontwikkeld te worden. 164

7 Om te laten zien wat er met MKBA gedaan kan worden, besteedt het rapport aandacht aan een tweetal voorbeelden: subsidie voor rookmelders en eventuele wettelijke eisen aan de brandveiligheid van stoffen en meubels. Subsidiemaatregel voor de installatie van rookmelders Rookmelders zijn een effectief middel om het verlies van mensenlevens en schade te voorkomen. Toch heeft nog steeds niet iedereen een (goed werkende) rookmelder. De vraag is dan ook hoe dit valt te bereiken. Met subsidie? En wegen de kosten dan op tegen de baten? Als voorbeeld wordt een experiment in de gemeente Hoogeveen genoemd. In 2006 voerde deze gemeente een stimuleringsregeling in, waarbij de gemeente de helft van de kosten van een rookmelder vergoedde. Bijna 5000 huishoudens maakten van de regeling gebruik. De kosten bedroegen 17 per huishouden. Aan de hand van deze gegevens schetst het rapport de contouren van een landelijke actie. De kosten daarvan worden becijferd op een bedrag van 30,6 miljoen. Een MKBA begint met het vastleggen van de situatie: eerst als er niets wordt gedaan (geen subsidieregeling) en daarnaast het projectalternatief. Van belang is dan vooral om te bepalen welke effecten de subsidieregeling zou kunnen hebben. Dat vergt de beantwoording van vragen als: Hoeveel minder slachtoffers? Tegen welke besparingen in letselschade? Hoeveel productieverlies? Minder arbeidsongeschiktheid? Welk verlies aan kwaliteit van leven? Wat is de waarde van een mensenleven? Om het verlies van kwaliteit van leven te berekenen, bepaalt men de waarde van een statistisch mensenleven ofwel de VSL (value of a statistical life). Volgens een promotieonderzoek uit 2003 is de VSL voor Nederland gesteld op 2 miljoen. In 2007 werd voor verkeersongevallen een bedrag van 2,5 miljoen genoemd en in internationaal onderzoek een bedrag van 3,4 miljoen. In onderstaande voorbeeldberekening wordt 2 miljoen gehanteerd. Bij het bepalen van de vermeden kosten (in feite de voordelen) van het hanteren van een subsidieregeling voor rookmelders, gaat het om de vraag welke kosten per hoofdcategorie vermeden worden. Het SEO-rapport komt tot een overzicht dat hier beknopt wordt weergegeven. Tabel 6. Vermeden kosten van een stimuleringsregeling Kostencategorie Totale vermeden kosten Medische kosten Voor 328 gewonden per jaar: contante waarde 1,4 miljoen Productieverlies Voor 328 gewonden en 5,2 doden per jaar: contante waarde 10,4 miljoen Immateriële schade Op basis van 5,2 dodelijke slachtoffers en een VSL van 2 miljoen: contante waarde 19,8 miljoen Materiële kosten Contante waarde 19,1 miljoen Afhandelingskosten (onbekend: buiten beschouwing gelaten) Totale baten 50,7 miljoen De conclusie luidt dat een subsidieregeling die 30,6 miljoen kost, een bedrag van 50,7 miljoen zou kunnen opbrengen. De winst bedraagt dus 20,1 miljoen. Het rapport wijst erop dat deze positieve uitkomst nog moet worden getoetst op robuustheid. Dat wil zeggen: of bepaalde veronderstellingen niet te optimistisch zijn geweest. Die uitwerking wordt echter niet vermeld, omdat in het voorbeeld gewerkt is met tamelijk conservatieve veronderstellingen. 165

8 Wettelijke eisen aan de brandbaarheid van stoffen en meubels Net als in Engeland zou het voor ons land geen gek idee zijn om brandveiligheidseisen te stellen aan meubels en matrassen. Gedacht kan worden aan de volgende opties: een vrijwillig systeem met duidelijke informatielabels op de producten; wettelijke eisen voor zowel de buiten- als de binnenzijde; alleen wettelijke eisen voor de binnenzijde, zoals het schuim; wettelijke verplichting voor het testen van de brandeigenschappen van het gehele product (dit is de meest effectieve, maar ook de meest kostbare methode). Bij deze opties is het de vraag op grond van welke overwegingen de beste keus kan worden gemaakt. Daarvoor kan gebruikgemaakt worden van een onderzoek dat in 2003 werd uitgevoerd in Nieuw- Zeeland (zie ook hiervoor). Daarbij werd ook nog de optie van een aanvullende wettelijke verplichting voor rookmelders meegenomen en dat maakt de afweging tamelijk complex, hetgeen het analysekader van de MKBA zo geschikt maakt. Het SEO-rapport stelt dat het wenselijk is om de verschillende scenario s door te rekenen voor de Nederlandse situatie. Daarvoor is het nog wel nodig om onderzoek te doen naar de kosten en baten van meer specifieke brandpreventiemaatregelen in ons land. Conclusies Naar aanleiding van de paragrafen over de maatschappelijke kosten van brandveiligheid, concludeert het SEO-rapport dat vooral de lacunes in de wetenschappelijke kennis over de effecten van brandpreventie in Nederland opvallen. Daarnaar zou meer onderzoek gedaan moeten worden. Er zijn dan betere afwegingen te maken, zoals in het voorbeeld van de MKBA voor een stimuleringsregeling voor rookmelders, die welvaartsverhogend blijkt te zijn. Het afsluitende hoofdstuk van het rapport heeft als subtitel de vraag: Wat kan er beter? Voor het antwoord wordt vooral gekeken naar de rol van verzekeraars en van de overheid. De verzekeringsbranche zou, binnen de Europese regels, meer kunnen samenwerken op het gebied van brandpreventie, waarbij enkele concrete actiepunten worden genoemd. De overheid heeft te maken met een aantal knelpunten. Ze hebben betrekking op: de complexiteit van beleid en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid met vele actoren als gevolg; dit kan leiden tot hogere kosten en een lager brandveiligheidsniveau met daarnaast een belemmering van een efficiënte handhaving; het sturen op resultaat geschiedt nog onvoldoende; de kennisvergaring schiet nog te kort. Aansluitend geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de mogelijke routes naar een effectiever brandpreventiebeleid. Een MKBA is daarbij een geschikt instrument. 166

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Amsterdam, 14 oktober 2009 In opdracht van het Verbond van Verzekeraars Brandveiligheid: wie doet wat, hoe en waarom? Marcel van den Berg Kieja Janssen Bert

Nadere informatie

Investeren in brandveiligheid

Investeren in brandveiligheid Investeren in brandveiligheid Amsterdam, december 2010 In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie Investeren in brandveiligheid Maatschappelijke kosten-batenanalyse woningbrand I. Akker

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Toolkit. Voorkom veel schade en leed door rookmelders

Toolkit. Voorkom veel schade en leed door rookmelders Toolkit Voorkom veel schade en leed door rookmelders 1 Inleiding Hoe bewust zijn Nederlanders zich van de brandveiligheid van hun woningen? Doen ze aan brandpreventie, bijvoorbeeld met rookmelders? Deze

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement in het sociale domein

Maatschappelijk rendement in het sociale domein Maatschappelijk rendement in het sociale domein Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s Opgesteld door: LPBL Op verzoek van: BZK Concept december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Denken in maatschappelijk

Nadere informatie

Brandveiligheid in de langdurige zorg

Brandveiligheid in de langdurige zorg Brandveiligheid in de langdurige zorg September 2014 Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid randveiligeid in de angdurige org ActiZ is een ondernemende branchevereniging die

Nadere informatie

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein Opdrachtgever: Ministerie van VROM ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Rotterdam, april 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten

Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten Auteur: Laura Barmentloo Studentnummer: 1576360 Email: laura.barmentloo@student.hu.nl

Nadere informatie

De baat op straat. Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens

De baat op straat. Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens De baat op straat Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens De baat op straat Atlas voor gemeenten is eind december 2003 opgericht door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, voormalig onderzoekers

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem F.Poppe R-98-S8 Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem Is dat te organiseren? R-98-58 F.Poppe Leidschendam, 1999 Stichting Wetenschappelijk

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

ICT in zorg en onderwijs

ICT in zorg en onderwijs ICT in zorg en onderwijs Amsterdam, februari 2010 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ICT in zorg en onderwijs Lucy Kok Caren Tempelman Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen Amsterdam, maart 2014 In opdracht van WODC, afdeling EWB Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen Bert Hof Ward Rougoor Bert Tieben Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31)

Nadere informatie

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs Een evaluatie Barbara Baarsma Jules Theeuwes Corine Zijderveld Onderzoek in opdracht van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie