De maatschappelijke kosten van brandveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De maatschappelijke kosten van brandveiligheid"

Transcriptie

1 De maatschappelijke kosten van brandveiligheid Jan Sterk In een recent rapport over brandveiligheid introduceert SEO het begrip MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Zo n analyse geeft een completer beeld van de werkelijke kosten die brandveiligheidsmaatregelen met zich meebrengen. En dat levert nuttige inzichten op in bijvoorbeeld de wenselijkheid van subsidiemaatregelen voor rookmelders of woningsprinklers. Een verslag. Inleiding In 2009 verstrekte het Verbond van Verzekeraars een opdracht aan SEO Economisch Onderzoek, een bureau gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, voor een onderzoek naar de inzet en de resultaten van het brandpreventiebeleid in Nederland. SEO publiceerde hierover een rapport d.d. 14 oktober 2009 onder de titel Brandveiligheid: wie doet wat en waarom? Drie onderzoekers, Marcel van den Berg, Kieja Janssen en Bert Tieben, rapporteren hierin over verschillende aspecten, waaronder de maatschappelijke kosten en baten van brandpreventieve voorzieningen. Dat is in ons land nog een vrij nieuwe benadering en daarom wordt in dit artikel aandacht besteed aan hetgeen het SEO-rapport hierover heeft bericht. Voor de integrale tekst van het rapport en de vele literatuurverwijzingen daarin wordt verwezen naar Wat zijn maatschappelijke kosten? Onder het begrip maatschappelijke kosten wordt verstaan: het geheel aan kosten voor de maatschappij. Maatschappelijke kosten zijn dus de private kosten plus de verrekening van de externe effecten. In het SEO-rapport worden de contouren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor brandpreventie geschetst. Dat is internationaal een veelgebruikte methode, die in ons land met name voor brandpreventie nog betrekkelijk nieuw is. Om bijvoorbeeld een gebouw brandveilig te maken, moeten diverse kosten worden gemaakt. De regelgeving op het gebied van brandveiligheid is gericht op de veiligheid van mensen en op het 159

2 beperken van de omvang van een eventuele brand. Wie een gebouw wil bouwen of gebruiken, is verplicht om bepaalde maatregelen te treffen die samen voornoemde doelen nastreven. En als die maatregelen zijn uitgevoerd, wordt het gebouw geacht brandveilig te zijn. De getroffen maatregelen kosten meestal geld, maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle kosten voor de brandveiligheid zijn afgedaan, want er zijn ook nog andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de Nederlandse brandweer of voor de openbare bluswatervoorziening. Dit soort kosten worden door de maatschappij betaald en behoren dus tot de maatschappelijke kosten voor de brandveiligheid. Een eigenaar of gebruiker van een gebouw zal bij de kosten voor brandveiligheid niet direct denken aan de maatschappelijke kosten. Deze worden immers door ons allen voldaan in de vorm van belastinggelden. Ze komen op die manier maar voor een zeer beperkt gedeelte terecht bij de gebouweigenaar of gebruiker. Deze laatste zal zich vooral druk maken over zijn eigen kosten voor brandpreventie. Vragen die dan spelen zijn o meer: Kan het niet goedkoper? Kan het niet zonder die maatregelen? Wat brengt het op? Maar niet: Met welke kosten zadelen wij de maatschappij op? We zijn het kortom in ons land nog niet gewend om ons te bekommeren om de maatschappelijke kosten van ons handelen, al begint daar op bepaalde terreinen verandering in te komen. Op het gebied van brandpreventie zijn de maatschappelijke kosten zo hoog opgelopen, dat van gebouwengebruikers wordt verwacht dat zij zich anders zullen gaan opstellen. Dit betreft de vele ongewenste meldingen van automatische brandmeldinstallaties. Maatschappelijke kosten van ongewenst alarm In maart 2010 organiseerde de brandweervereniging NVBR, samen met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en de Ministeries van BZK en VROM, een symposium over het probleem van de vele ongewenste meldingen van automatische brandmeldinstallaties. De kosten daarvan zijn in de loop der jaren hoog opgelopen en de bemanningen van brandweervoertuigen zijn heel veel tijd kwijt met het rijden naar en van locaties waar een automatisch brandalarm vandaan kwam, terwijl er geen brand bleek te zijn. Dat moet anders, vindt de brandweer. Het symposium vormde de aftrap van het project NUT (Nodeloze Uitrukken Terugdringen) dat concrete voorstellen voor oplossingen moet opleveren. Tabel 1. Kosten van de brandweer Kosten Uitrukken Jaar totaal (miljoen euro) per inwoner (euro) per uitruk (euro) totaal ( 1000) per 1000 inwoners ,3 7, ,3 8, ,7 8, ,9 9,3 160 Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de totale kosten van de brandweer ieder jaar sterk stijgen. Deze stijgingen worden voor een deel verklaard uit de toename van het aantal taken dat de brandweer uitoefent. Daarnaast is er een flinke groei van het aantal brandmeldingen dat binnenkomt. Dat heeft

3 voor een deel te maken met de groei van het aantal inwoners van ons land en voor een ander deel door het toenemende aantal brandmeldinstallaties. Tabel 2. Brandmeldingen via brandmeldinstallaties Totaal ( 1000) Geen loos alarm ( 1000) Loos alarm ( 1000) ,5 1,8 (6%) 26,7 (94%) ,0 2,0 (5,5%) 34,0 (94,5%) ,8 3,0 (6%) 47,8 (94%) ,9 3,3 (5,6%) 55,6 (94,4%) Het aantal brandmeldingen dat brandmeldinstallaties genereren, is schrikbarend gegroeid. Ging het in 1995 nog om meldingen, in 2008 bedroeg dat aantal Dat is ruim een verdubbeling. Het aantal malen loos alarm in 1995 bedroeg , tegen in Geen wonder dat de brandweer dat aantal wil halveren. Men wil dat bereiken door de verantwoordelijkheid van de gebruiker te vergroten, want de meeste ongewenste meldingen worden veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de brandmeldinstallatie. Of dat zal lukken is nog de vraag, maar financieel gezien is het zeer de moeite waard. Kort door de bocht genomen, zou dat een besparing kunnen opleveren in de orde van grootte van: 50% van ongewenste meldingen * per uitruk na een loze melding = Dat is dus bijna 200 miljoen. Dat betekent dat bijna één vijfde deel van het gehele brandweerbudget van ruim 1 miljard op gaat aan het zinloos uitrukken na loze meldingen. De gebruikers van brandmeldinstallaties zullen over het algemeen geen idee hebben dat hun brandmeldinstallatie zoveel kosten met zich meebrengt. Het is een hoge maatschappelijke schade, die wordt bekostigd uit belastinggelden. Andere maatschappelijke kosten Maatschappelijke kosten zijn er op allerlei gebieden, al zijn we het ons soms niet altijd bewust. Hierna volgen enkele voorbeelden. Zeer dure medicijnen Sommige zeer zeldzame ziekten vergen de inzet van zeer dure medicijnen. De ontwikkelingskosten van deze medicijnen zijn hoog en ze moeten gedragen worden door een beperkt aantal patiënten. De behandeling van bijvoorbeeld patiënten met de zelden voorkomende ziekte van Pompe, een dodelijke spieraandoening, kost per patiënt gemiddeld per jaar. De behandeling van sommige andere ziekten kost tot het dubbele van dat bedrag. In 2008 was voor de dure geneesmiddelen een bedrag van 135 miljoen beschikbaar. Dat bedrag kan gezien worden als de maatschappelijke kosten van dure medicijnen. De patiënten kunnen (en behoeven) die kosten niet (te) betalen, maar het ligt voor de hand dat partijen, zoals het College van Zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, jaarlijks met elkaar overleggen over welke dure medicijnen worden vergoed en welk bedrag daarvoor beschikbaar moet zijn. 161

4 Intensieve veehouderij Het wordt steeds duidelijker dat een grote concentratie van dieren in de veehouderij een bedreiging kan vormen voor de omgeving in de vorm van milieuverontreiniging of aantasting van de gezondheid van mensen. Soms leidt dat tot ruiming, wat een strop is voor de boer. Voor het overige zijn er de (maatschappelijke) kosten en problemen die niet direct bij de veehouder terechtkomen, zoals ziektekosten. Dit soort gevolgen wegen tegenwoordig mee in de beleidskeuzes voor of tegen intensieve veehouderij. Verkeersveiligheid Het SEO-rapport noemt verkeersveiligheid bij uitstek een terrein waar de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid een voorbeeld kan zijn voor het brandveiligheidsbeleid. Zo is het in binnen- en buitenland al jaren gebruikelijk om de kosten van verkeersongevallen te berekenen. Dit gebeurt aan de hand van een vijftal kostensoorten: medische kosten; productieverlies; verlies aan kwaliteit van leven voor slachtoffers en hun naasten; materiële kosten; afhandelingskosten. Brandbaarheid van stoffen en meubels Sinds 1988 worden in Engeland brandveiligheidseisen gesteld aan meubels en matrassen. Volgens de Britse overheid zou dit in de eerste tien jaar na de invoering hebben geleid tot de redding van 710 levens, het voorkomen van 5774 gewonden en 53 miljoen aan zaakschade. Ook in ons land zou de invoering van brandveilige meubels een goede zaak zijn. Dat is in ieder geval de mening van René Hagen, lector brandpreventie van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Hij schat dat dit voor ons land jaarlijks zou leiden tot een reductie met 25% van het aantal dodelijke slachtoffers, een evenredig aantal gewonden en 60 miljoen aan schade. In het SEO-rapport wordt een Nieuw-Zeelandse kosten-batenanalyse uit 2003 aangehaald als voorbeeld van een methode voor het beoordelen van de effecten van de invoering van brandveiligheidseisen voor meubels en stoffen in ons land. Meer daarover volgt hierna. Het SEO-rapport Bij het verstrekken van de opdracht werd de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: Welke stakeholders leveren een bijdrage aan de brandveiligheid in Nederland, waarom doen ze dit en hoe kan de impact van preventiemaatregelen geoptimaliseerd worden in termen van minimalisering van zaak- en persoonsschade? In antwoord op de onderzoeksvraag gaat het rapport eerst na wie de betrokken partijen zijn en wordt gekeken naar de positie van overheid en brandweer. Daarna worden de cijfers over brand en brandschade onder de loep genomen. Vervolgens draait het om de effectiviteit van preventiemaatregelen, waartoe een enquête over brandpreventie werd georganiseerd onder bedrijven en 162

5 huishoudens. En ten slotte gaat het aan de hand van enkele voorbeelden over de vraag: Wat kost preventie en wat brengt het op? Het rapport besluit met een aantal conclusies. Hierna wordt kort ingegaan op de hoofdstukken in het rapport als inleiding op een meer uitgebreide behandeling van de paragrafen die handelen over de kosten en baten van preventie. Brandpreventie: de stakeholders Gesignaleerd wordt dat er veel partijen betrokken zijn bij brandpreventie. Er kunnen drie hoofdcategorieën worden onderscheiden: overheden, verzekeraars en verzekerden, en het kennis- en adviesveld. Het rapport gaat na welke partijen zich waarmee bezighouden en tracht ten slotte enig inzicht te geven in de geldstromen van brandveiligheid. De gegevens op dit punt zijn echter niet compleet te achterhalen. Brand en brandschade in cijfers Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de premiestromen, verzekerde sommen en schadebedragen met betrekking tot schadeverzekeringen. Daarna volgt een schets van de brandweer en cijfers van de CBS Brandweerstatistiek, die inzicht geven in hoe vaak en waar er brand is en wat de belangrijkste oorzaken zijn. Aansluitend gaat het over schade in de zin van slachtoffers en materiële schade. Tabel 3. Branden in gebouwen 2008 Soort gebouwen Aantal branden Schadebedrag ( 1 mlj. euro) gemiddeld (euro) wonen industrie kantoor onderwijs gezondheidszorg bijeenkomst (w.o. winkels) overige/onbekend Totaal Tabel 4. Oorzaken van branden in gebouwen Soort gebouwen Brandoorzaken (in %) defect/verkeerd gebruik apparaat brandstichting brandgevaarlijke werkzaamheden roken overig onbekend wonen 30,6 8,9 3,4 2,8 54,3 industrie 18,5 3,4 7,9 0,5 69,7 kantoor 33,5 7,2 4,6 2,6 52,1 onderwijs 15,5 28,9 6,7 1,1 47,8 gezondheidszorg 23,5 10,8 1,3 14,4 50,0 bijeenkomst (w.o. winkels) 26,2 10,4 3,6 2,2 57,6 Totaal 22,9 10,7 3,4 2,8 60,2 163

6 Tabel 5. Slachtoffers van branden in gebouwen Doden in woningen in overige Totaal Gewonden in woningen in overige Totaal Effectiviteit van preventiemaatregelen Dit hoofdstuk geeft eerst inzicht in het uitgevoerde onderzoek. Dit gebeurde aan de hand van een enquête die bestond uit vier onderdelen: 1. Wat weet men over brandpreventie? 2. Wat doet men aan brandpreventie? 3. Hoe beoordeelt men een aantal beleidsacties ter verbetering van brandpreventie? 4. Wie is de ondervraagde? Uit de antwoorden blijkt dat bijna iedereen verzekerd is, iets weet over preventie en er ook iets aan doet. Zowel bedrijven als particulieren vinden preventie belangrijk, maar ongeveer een derde van de ondervraagden beoordeelt de eigen kennis over preventie als onvoldoende. Naast de enquête is uit internationale literatuur nog aanvullende informatie verkregen over met name sprinklerinstallaties, alarminstallaties en producteigenschappen. Dit laatste heeft met name betrekking op de Engelse eisen aan meubilair en matrassen en een Nieuw-Zeelandse kosten-batenanalyse. Kosten en opbrengsten van enkele preventieve maatregelen Het belangrijkste onderdeel van het hiervoor genoemde hoofdstuk gaat over de MKBA. MKBA is een instrument dat in oorsprong is ontwikkeld voor de beoordeling van infrastructurele investeringen. Het wordt nu ook toegepast voor het beoordelen van onder meer overheidsinvesteringen en de verkeersveiligheid. En ook voor de brandveiligheid zou de MKBA een geschikte methode vormen. Daarvoor wordt eerst gekeken naar de lessen die uit het verkeersveiligheidsbeleid zijn te trekken. Tegenwoordig is het gebruikelijk om voor de kosten van verkeersongevallen een zestal hoofdcategorieën te hanteren. Het zijn de hiervoor onder het kopje Verkeersveiligheid genoemde kosten, aangevuld met filekosten. Gesteld wordt dat de kennis op het gebied van de verkeersveiligheid een goed voorbeeld vormt voor de brandveiligheid, al dient er op dat gebied nog het nodige ontwikkeld te worden. 164

7 Om te laten zien wat er met MKBA gedaan kan worden, besteedt het rapport aandacht aan een tweetal voorbeelden: subsidie voor rookmelders en eventuele wettelijke eisen aan de brandveiligheid van stoffen en meubels. Subsidiemaatregel voor de installatie van rookmelders Rookmelders zijn een effectief middel om het verlies van mensenlevens en schade te voorkomen. Toch heeft nog steeds niet iedereen een (goed werkende) rookmelder. De vraag is dan ook hoe dit valt te bereiken. Met subsidie? En wegen de kosten dan op tegen de baten? Als voorbeeld wordt een experiment in de gemeente Hoogeveen genoemd. In 2006 voerde deze gemeente een stimuleringsregeling in, waarbij de gemeente de helft van de kosten van een rookmelder vergoedde. Bijna 5000 huishoudens maakten van de regeling gebruik. De kosten bedroegen 17 per huishouden. Aan de hand van deze gegevens schetst het rapport de contouren van een landelijke actie. De kosten daarvan worden becijferd op een bedrag van 30,6 miljoen. Een MKBA begint met het vastleggen van de situatie: eerst als er niets wordt gedaan (geen subsidieregeling) en daarnaast het projectalternatief. Van belang is dan vooral om te bepalen welke effecten de subsidieregeling zou kunnen hebben. Dat vergt de beantwoording van vragen als: Hoeveel minder slachtoffers? Tegen welke besparingen in letselschade? Hoeveel productieverlies? Minder arbeidsongeschiktheid? Welk verlies aan kwaliteit van leven? Wat is de waarde van een mensenleven? Om het verlies van kwaliteit van leven te berekenen, bepaalt men de waarde van een statistisch mensenleven ofwel de VSL (value of a statistical life). Volgens een promotieonderzoek uit 2003 is de VSL voor Nederland gesteld op 2 miljoen. In 2007 werd voor verkeersongevallen een bedrag van 2,5 miljoen genoemd en in internationaal onderzoek een bedrag van 3,4 miljoen. In onderstaande voorbeeldberekening wordt 2 miljoen gehanteerd. Bij het bepalen van de vermeden kosten (in feite de voordelen) van het hanteren van een subsidieregeling voor rookmelders, gaat het om de vraag welke kosten per hoofdcategorie vermeden worden. Het SEO-rapport komt tot een overzicht dat hier beknopt wordt weergegeven. Tabel 6. Vermeden kosten van een stimuleringsregeling Kostencategorie Totale vermeden kosten Medische kosten Voor 328 gewonden per jaar: contante waarde 1,4 miljoen Productieverlies Voor 328 gewonden en 5,2 doden per jaar: contante waarde 10,4 miljoen Immateriële schade Op basis van 5,2 dodelijke slachtoffers en een VSL van 2 miljoen: contante waarde 19,8 miljoen Materiële kosten Contante waarde 19,1 miljoen Afhandelingskosten (onbekend: buiten beschouwing gelaten) Totale baten 50,7 miljoen De conclusie luidt dat een subsidieregeling die 30,6 miljoen kost, een bedrag van 50,7 miljoen zou kunnen opbrengen. De winst bedraagt dus 20,1 miljoen. Het rapport wijst erop dat deze positieve uitkomst nog moet worden getoetst op robuustheid. Dat wil zeggen: of bepaalde veronderstellingen niet te optimistisch zijn geweest. Die uitwerking wordt echter niet vermeld, omdat in het voorbeeld gewerkt is met tamelijk conservatieve veronderstellingen. 165

8 Wettelijke eisen aan de brandbaarheid van stoffen en meubels Net als in Engeland zou het voor ons land geen gek idee zijn om brandveiligheidseisen te stellen aan meubels en matrassen. Gedacht kan worden aan de volgende opties: een vrijwillig systeem met duidelijke informatielabels op de producten; wettelijke eisen voor zowel de buiten- als de binnenzijde; alleen wettelijke eisen voor de binnenzijde, zoals het schuim; wettelijke verplichting voor het testen van de brandeigenschappen van het gehele product (dit is de meest effectieve, maar ook de meest kostbare methode). Bij deze opties is het de vraag op grond van welke overwegingen de beste keus kan worden gemaakt. Daarvoor kan gebruikgemaakt worden van een onderzoek dat in 2003 werd uitgevoerd in Nieuw- Zeeland (zie ook hiervoor). Daarbij werd ook nog de optie van een aanvullende wettelijke verplichting voor rookmelders meegenomen en dat maakt de afweging tamelijk complex, hetgeen het analysekader van de MKBA zo geschikt maakt. Het SEO-rapport stelt dat het wenselijk is om de verschillende scenario s door te rekenen voor de Nederlandse situatie. Daarvoor is het nog wel nodig om onderzoek te doen naar de kosten en baten van meer specifieke brandpreventiemaatregelen in ons land. Conclusies Naar aanleiding van de paragrafen over de maatschappelijke kosten van brandveiligheid, concludeert het SEO-rapport dat vooral de lacunes in de wetenschappelijke kennis over de effecten van brandpreventie in Nederland opvallen. Daarnaar zou meer onderzoek gedaan moeten worden. Er zijn dan betere afwegingen te maken, zoals in het voorbeeld van de MKBA voor een stimuleringsregeling voor rookmelders, die welvaartsverhogend blijkt te zijn. Het afsluitende hoofdstuk van het rapport heeft als subtitel de vraag: Wat kan er beter? Voor het antwoord wordt vooral gekeken naar de rol van verzekeraars en van de overheid. De verzekeringsbranche zou, binnen de Europese regels, meer kunnen samenwerken op het gebied van brandpreventie, waarbij enkele concrete actiepunten worden genoemd. De overheid heeft te maken met een aantal knelpunten. Ze hebben betrekking op: de complexiteit van beleid en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid met vele actoren als gevolg; dit kan leiden tot hogere kosten en een lager brandveiligheidsniveau met daarnaast een belemmering van een efficiënte handhaving; het sturen op resultaat geschiedt nog onvoldoende; de kennisvergaring schiet nog te kort. Aansluitend geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de mogelijke routes naar een effectiever brandpreventiebeleid. Een MKBA is daarbij een geschikt instrument. 166

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Project NUT. Onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Congres NUT 17 november René Hagen, projectuitvoerder

Project NUT. Onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Congres NUT 17 november René Hagen, projectuitvoerder Project NUT Onderzoek, conclusies en aanbevelingen Congres NUT 17 november 2011 René Hagen, projectuitvoerder Onderzoeksvraag In het kader van het verminderen van de regeldruk heeft BZK een voorstel ontwikkeld

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK 1 DECEMBER 2011 Hans Sevenstern Senior Consultant Rotterdam MRC NL Brandoorzaken Meldingen 2009-156.500 meldingen (-/- 1 % 2008) 43 %

Nadere informatie

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Amsterdam, 14 oktober 2009 In opdracht van het Verbond van Verzekeraars Brandveiligheid: wie doet wat, hoe en waarom? Marcel van den Berg Kieja Janssen Bert

Nadere informatie

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars,

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, Meningen over sprinklerinstallaties Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, gemeentelijke overheden: hoe denken zij over sprinklers? Brandveiligheid, een hot item 1 Het

Nadere informatie

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Managementsamenvatting Inzicht in kritische factoren bij fatale woningbranden is onontbeerlijk om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid

Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid René Hagen, lector brandpreventie februari 2008 1 Mensen nemen vrijwillig risico s op grond van persoonlijke beslissingen februari 2008 2 copyright

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Investeren in brandveiligheid

Investeren in brandveiligheid Investeren in brandveiligheid Amsterdam, december 2010 In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie Investeren in brandveiligheid Maatschappelijke kosten-batenanalyse woningbrand I. Akker

Nadere informatie

Investeren in brandveiligheid

Investeren in brandveiligheid Investeren in brandveiligheid Amsterdam, december 2010 In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie Investeren in brandveiligheid Maatschappelijke kosten-batenanalyse woningbrand I. Akker

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN Datum: 28januari 2015 Onze ref. NL221-30019 Deze rapportage geeft de resultaten weer van de actualisatie van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) daken en gevelpanelen,

Nadere informatie

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit Beleidsinstrument Mal Groepsrisico Kennistafel buisleidingen, 1 juni 2010 Wim Brinker, Leo

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Vergrijzing en brandveiligheid

Vergrijzing en brandveiligheid AVANS HOGESCHOOL Vergrijzing en brandveiligheid Onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing in Nederland voor de brandveiligheid bij ouderen. Nienke Slot 23-1-2013 Colofon Opdrachtgever Nederlands Instituut

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Economische impact Bèta College & Delta Academy

Economische impact Bèta College & Delta Academy Economische impact Bèta College & Delta Academy Onderzoek naar de jaarlijkse economische impact van de komst van het Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie drs. Sven

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Datum 1 juli 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het onderzoek naar het verband tussen medicijngebruik en agressie

Datum 1 juli 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het onderzoek naar het verband tussen medicijngebruik en agressie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR 1 Programma Korte intro: Brandweer over Morgen Nieuwe doctrine Brandveiligheid Visie Brandveiligheid en Actieprogramma Mythes

Nadere informatie

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Hak van der Sijp Agenda 1 Voorstellen 2 Wat wil een verzekeraar 3 Conclusie 4 Uitdagingen 3 1 1 Voorstellen 4 Voorstellen HDI-Risk Consulting (HRC)

Nadere informatie

Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied *

Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied * Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied * Amsterdam, januari 2014 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Brandweerstatistiek 2008

Brandweerstatistiek 2008 Brandweerstatistiek 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Economie & Preventie. Prof. dr. Johan Polder. Preventie, een te verzekeren risico? Themabijeenkomst Bougainville en NVAG Dinsdag 4 september 2007

Economie & Preventie. Prof. dr. Johan Polder. Preventie, een te verzekeren risico? Themabijeenkomst Bougainville en NVAG Dinsdag 4 september 2007 Economie & Preventie Prof. dr. Johan Polder Preventie, een te verzekeren risico? Themabijeenkomst Bougainville en NVAG Dinsdag 4 september 2007 Economische aspecten van preventie 1. Kosten van preventie

Nadere informatie

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008 LPCB Nederland Postbus 342 53 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl Sprinklerstatistiek 28 INLEIDING Tot 1998 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie de 'Sprinklerstatistiek' uitgegeven.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken?

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR Netwerkdag

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties Bijlagen 1. Persbericht oktober 2012 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws 3. (Stopper) advertenties 4. Alle materialen: poster, folder, pen etc. 5. Consumentensite www.watdoejijbijbrand.nl 6.

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid Amsterdam, september 2013 In opdracht van WODC Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid Een evenwichtig systeem? Bert Hof en Nicole Rosenboom Roetersstraat

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken?

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR René Hagen,

Nadere informatie

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd:

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN HuisArtsenPosten X DATUM 10 september 2003

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees?

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Amsterdam, januari 2008 In opdracht van het Ministerie van Financiën Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies

Nadere informatie

FSE in de Brandweer over mor en

FSE in de Brandweer over mor en FSE in de Brandweer over mor en Ricardo Weewer NVBR Projectgroep Strategische Reis Derde Nationale Congres Fire Safety Engineering 9 en 10 juni 2010 Programma Intro: Nieuwe visie brandweer over morgen

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Samenvatting Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Kinkhoest is een gevaarlijke ziekte voor zuigelingen en jonge kinderen. Hoe jonger het kind is, des te vaker zich restverschijnselen

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Brandweerstatistiek 2010

Brandweerstatistiek 2010 Brandweerstatistiek 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen

Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen Rinus Corbijn 1 Doemscenario? 2 1 Handreiking Opdracht Management Bureau Zeeland, Eenduidige regelgeving voor: Jachthavens, Buitenstalling, Binnenstalling,

Nadere informatie

WUR-project Stalbranden

WUR-project Stalbranden WUR-project Stalbranden Knelpunten, verbetermogelijkheden bij bouw en inrichting 03-10-2013, Hilko Ellen / Martien Bokma (e.a.) Opdracht door Ministerie EZ Ondersteuning Actieplan stalbranden 2012-2016

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Toekomst Bluswaterbeleid. Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

Toekomst Bluswaterbeleid. Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater Toekomst Bluswaterbeleid Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater Toekomst Bluswaterbeleid Toegelicht volgens de nieuwe handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Nieuwe Handreiking: Bluswatervoorziening

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Routekaart Brandpreventie

Routekaart Brandpreventie Routekaart Brandpreventie De routekaart Brandpreventie heeft zes eindstations die in 2045 bereikt worden. Om op een eindstation naar keuze te komen, kies je als reiziger een lijn die naar dit eindstation

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop. Ing. Rijk van den Dikkenberg MCDM,

Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop. Ing. Rijk van den Dikkenberg MCDM, Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop Ing Rijk van den Dikkenberg MCDM, Onderzoeksvraag Verkrijgen van inzicht in het brandverloop met als achterliggende vraag of de huidige (standaard)brandkromme

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

ECONOMISCHE SCHADE DOOR VERKEERSONGEVALLEN 1970 t/m 1976. Aanvulling op tabel 31 in Tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland

ECONOMISCHE SCHADE DOOR VERKEERSONGEVALLEN 1970 t/m 1976. Aanvulling op tabel 31 in Tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland ECONOMISCHE SCHADE DOOR VERKEERSONGEVALLEN 1970 t/m 1976 Aanvulling op tabel 31 in Tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland R-77-23 Ir. F.C. Flury Voorburg, 1977 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Analyse van de sociale kwetsbaarheid van de gemeente via een kaart

Analyse van de sociale kwetsbaarheid van de gemeente via een kaart Thema(s): Landgebruik: Kosten: Beschrijving van de maatregel: Niet elke inwoner van de gemeente heeft evenveel last van klimaateffecten. Een aantal sociale bevolkingsgroepen ondervindt meer last of worden

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2009

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2009 LPCB Nederland Postbus 342 53 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl Sprinklerstatistiek 29 INLEIDING Tot 1998 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie de 'Sprinklerstatistiek' uitgegeven.

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Bouwen met voorsprong

Bouwen met voorsprong Bouwen met voorsprong Trends en ontwikkelingen vanuit Engineering en Schadelastreductie Marcel Hanssen Aon Global Risk Consulting Rotterdam Property Risk Control & Engineering Schadelastbeheersing & Bedrijfscontinuïteit

Nadere informatie

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Deel I Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling Grote brandcompartimenten Normen in ontwikkeling NEN 66 i.o. NEN 679 i.o. Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering Even voorstellen

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor Brandveiligheid in de zorg Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor 4/23/2013 Brandveiligheid in de zorg.. Branden in zorginstellingen ontwikkelen

Nadere informatie

SCHEE-SCHEULLER HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN TOELICHTING NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW EN SCHADEVERZEKERINGEN

SCHEE-SCHEULLER HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN TOELICHTING NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW EN SCHADEVERZEKERINGEN SCHEE-SCHEULLER HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN TOELICHTING NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW EN SCHADEVERZEKERINGEN Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement nazorg hypothecair

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Directie Financieel-Economische Zaken

Directie Financieel-Economische Zaken Ministerie van Justitie Directie Financieel-Economische Zaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie