ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER"

Transcriptie

1 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer : De persoon die het contract met de Maatschappij aangaat. 3. De verzekerden : a. De verzekeringnemer ; b. De eigenaar van het omschreven voertuig ; c. Ieder persoon die met de toestemming van verzekeringnemer of eigenaar, het verzekerde voertuig bestuurt ; d. De kosteloos vervoerde inzittenden van het verzekerde voertuig, die schade oplopen ingevolge een verkeersongeval. 4. Een derde : iedere persoon die geen verzekerde is. 5. Gezinsleden : de verzekeringnemer, zijn echtgenoot, alsook hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn, die bij hen inwonen en door hen onderhouden worden. 6. Het verzekerde voertuig : a. Het (of de) in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig(en) ; b. Het voertuig dat niet aan verzekeringnemer of zijn gezinsleden toebehoort en dat het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig, dat tijdelijk onbruikbaar is, voor niet langer dan één maand vervangt ; c.voor zover verzekeringnemer een fysische persoon is, het voertuig dat niet aan verzekeringnemer of zijn gezinsleden toebehoort en dat toevallig bestuurd wordt door de verzekeringnemer of één zijner gezinsleden ; d. De aanhangwagen of caravan die gehecht wordt aan het verzekerde voertuig, of die voorzien is van hetzelfde plaatnummer, of nog waarvan het plaatnummer vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden. In de gevallen b en c is de waarborg van aanvullende aard, zodat eerst de eigen rechtsbijstandsverzekering die voor het voertuig onderschreven werd, dient uitgeput te worden. 7. Schadegeval : elke gebeurtenis die aanleiding kan geven tot het verlenen van één van de in huidige polis voorziene waarborgen. WAAR IS DEZE POLIS GELDIG? Artikel 2. De waarborg van deze polis is geldig in alle landen die vermeld zijn in de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, op het ogenblik van het schadegeval onderschreven voor het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig. DOEL VAN DE VERZEKERING Artikel 3. De waarborg van deze polis omvat : 1. De verdediging van de verzekerden op strafrechtelijk gebied, volgens de modaliteiten nader omschreven in de artikels 4 tot De terugvordering van de door de verzekerden of hun rechtverkrijgenden geleden schade, volgens de modaliteiten nader omschreven in de artikels 7 tot Het verlenen van waarborguitbreidingen, volgens de modaliteiten nader omschreven in de artikels 11 tot 16. STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING Artikel 4. De Maatschappij neemt de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden op zich met inbegrip van een genadeverzoek bij veroordeling tot vrijheidsberoving, in volgende gevallen : a. wanneer bij het gebruik van het verzekerde voertuig een verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt ingevolge het veroorzaken van een verkeersongeval ; b. bij loutere verkeersovertredingen, begaan op Belgisch grondgebied met het verzekerde voertuig, maar alleen in eerste rechterlijke instantie. Indien evenwel het openbaar ministerie beroep aantekent tegen het eerste vonnis, neemt de Maatschappij de strafrechtelijke verdediging van verzekerde ook waar in graad van beroep. c. wanneer de verzekerde beticht wordt, bij het gebruik van het verzekerde voertuig, wegens het zich bevinden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken, of het zich bevinden in staat van strafbare alcoholintoxicatie, of wegens vluchtmisdrijf. Artikel 5. Bovendien neemt de Maatschappij de betaling van de strafrechtelijke gerechtskosten op zich, wanneer bij het gebruik van het verzekerde voertuig een verzekerde vervolgd wordt ingevolge het veroorzaken van een verkeersongeval. Artikel 6. Voor alle duidelijkheid wordt gestipuleerd dat in deze waarborg niet begrepen zijn : - de boeten of minnelijke schikkingen in strafzaken ; - de opzettelijk begane misdrijven, waaronder begrepen zijn het gebruik van een valse inschrijvingsplaat en de inbreuken op de reglementering inzake douane en accijnzen. TERUGVORDERING VAN SCHADE Artikel 7. De Maatschappij zal de schadeloosstelling opvorderen voor alle soorten schade aan goederen en personen geleden door de verzekerden of hun rechtverkrijgenden : a. ingevolge een verkeersongeval dat zich voordeed bij het gebruik van het verzekerde voertuig ; b. ingevolge ongeval bij het in- of uitstappen van het verzekerde voertuig en tijdens het uitvoeren van herstellingen aan dit voertuig, noodzakelijk voor het vervolgen van de weg ; c. ingevolge het onvolledig of onvakkundig hersteld worden van het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig, doch enkel wanneer die herstelling gebeurde door een beroepshersteller na een verkeersongeval, veroorzaakt door een aansprakelijke derde ; d. ingevolge een verkeersongeval dat te wijten is aan een constructiefout aan het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig, aan een gebrek in de grondstoffen daarvan of aan een gebrekkige herstelling daarvan door een beroepshersteller ; e. bij beschadiging of vernieling van het verzekerde voertuig of van de aanhangwagen of caravan die aan dat voertuig gehecht is, ingevolge een ongeval, een opzettelijke daad of een brand door derden veroorzaakt of ingevolge diefstal, poging tot diefstal en inbraak. Artikel 8. Onder het opvorderen van schadeloosstelling wordt begrepen de waarneming, in der minne of gerechtelijk, van de rechtmatige belangen van de verzekerden of hun rechtverkrijgenden, de kosten voor onderzoek, expertise, consultatie of gerechtelijke bijstand, evenals de burgerlijke gerechtskosten. Artikel 9. Bovendien verleent de Maatschappij de in vorig artikel voorziene rechtsbijstand, ingeval van betwisting, wanneer door de verzekerden of hun rechtverkrijgenden een vergoeding moet worden bekomen van een verzekeringsorganisme, uit hoofde van een ongeval dat zich voordeed bij het gebruik van het verzekerde voertuig. Artikel 10. De als onrechtstreeks aanziene nadelen op het gebied van te betalen verzekeringspremies, zoals het verliezen van een premie-bonus of het ten laste nemen van een schadevrijstelling, vallen buiten de terugvorderingsplicht van de Maatschappij. WAARBORGUITBREIDINGEN Verdediging bij het uitoefenen van verhaal Artikel 11. De Maatschappij verleent haar rechtsbijstand, zoals omschreven in artikel 8 van huidige Algemene Polisvoorwaarden, wanneer de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het verzekerde voertuig een regresvordering instelt tegen haar verzekerde. Voorschieten van de vergoeding voor voertuigschade Artikel 12. Indien op enige wijze vaststaat dat een geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor schade in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-

2 Ierland, Italië, Oostenrijk of Zwitserland toegebracht aan het verzekerde voertuig, zal de Maatschappij de later te recupereren vergoeding voor het niet-betwiste bedrag van die schade voorschieten aan de verzekerde. Nochtans is deze waarborg voorschieten van de vergoeding voor voertuigschade niet verworven voor de schade aan het verzekerde voertuig ingevolge diefstal of poging tot diefstal en inbraak. De maximale tussenkomst van de Maatschappij bij het voorschieten van de voertuigschade is beperkt tot Voorschot van letselschade Artikel 13. Indien op enige wijze vaststaat dat een geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor letselschade toegebracht aan de verzekeringnemer of aan diens echtgenote (echtgenoot) in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland, Italië, Oostenrijk of Zwitserland, ingevolge een verkeersongeval dat zich voordeed bij het gebruik van het verzekerde voertuig of bij het in- of uitstappen van het verzekerde voertuig of bij het uitvoeren aan dit voertuig van herstellingen die noodzakelijk zijn om de begonnen weg te vervolgen, en op voorwaarde dat het niet gaat om een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval, dan zal de Maatschappij aan verzekeringnemer of aan diens hiernavermelde rechtverkrijgenden maandelijks een terugvorderbaar voorschot uitkeren tot behoud van de levensstandaard, op voorwaarde dat die letselschade ofwel het overlijden met zich brengt, ofwel een tijdelijke of bestendige totale werkonbekwaamheid, die als gevolg heeft dat het slachtoffer zijn inkomsten uit arbeid moet derven, die het vóór het verkeersongeval genoot gedurende minstens reeds drie maanden. Dit maandelijks voorschot tot behoud van de levensstandaard wordt berekend tegen 90 % van het gederfde maandelijks netto-inkomen, met dien verstande dat het aldus berekende bedrag beperkt wordt tot per maand verminderd met de mutualiteitstussenkomst. De maandelijkse voorschotten zijn pas verschuldigd wanneer het slachtoffer minstens een volledige maand totale werkonbekwaamheid heeft opgelopen en wordt gedurende hoogstens drie jaar uitgekeerd. Bij het overlijden van het slachtoffer zijn de maandelijkse voorschotten alleen verschuldigd voor zover het ofwel een echtgenote (echtgenoot) nalaat ofwel ongehuwde kinderen die ten zijnen laste zijn, waarbij eveneens rekening dient gehouden met de gebruikelijk in mindering te brengen kosten voor eigen levensonderhoud van het slachtoffer. Het slachtoffer of de begunstigde rechtverkrijgenden moeten de omvang van het gederfde inkomen afdoende bewijzen door een loonbriefje, een belastingsaanslag of enig ander bewijskrachtig document. Zij moeten eveneens de omvang aantonen van de maandelijkse mutualiteitstussenkomst. De aldus uitgekeerde voorschotten tot behoud van de levensstandaard zijn door de Maatschappij bij voorrang terugvorderbaar op alle provisionele of definitieve vergoedingen verschuldigd door de aansprakelijke derde, diens verzekeraar of door enige andere persoon of instantie. De waarborguitbreiding, voorzien in onderhavig artikel, is enkel toepasselijk wanneer verzekeringnemer een fysische persoon is. Onvermogen van derden Artikel 14. De Maatschappij vergoedt de schade aan het verzekerde voertuig en/of letselschade door de verzekerden geleden bij het gebruik van het verzekerde voertuig, tot beloop van per schadegeval, wanneer het schadegeval veroorzaakt werd door een geïdentificeerde derde waarvan het bewezen is dat deze onvermogend is en de vergoeding van die schade door geen enkele andere instelling ten laste dient genomen te worden. Nochtans is deze waarborg onvermogen van derden niet verworven voor de schade aan het verzekerde voertuig ingevolge diefstal of poging tot diefstal en inbraak. Deze tussenkomst dient aanzien te worden als een eerste-risicoverzekering, wat betekent dat de Maatschappij slechts zal tussenkomen voor de eerste schadeschijf van Indien dit bedrag niet zou volstaan om de gehele schade te vergoeden, hebben de verzekeringnemer en zijn gezinsleden de voorrang. Reis- en verblijfkosten Artikel 15. De Maatschappij vergoedt eveneens de noodzakelijke en niet-recupereerbare reis- en verblijfkosten, wanneer een verzekerde verplicht is persoonlijk te verschijnen voor een buitenlandse rechtbank ingevolge een door deze polis gewaarborgd schadegeval, hetzij als betichte, hetzij voor het opvorderen van schadeloosstelling. Rijbewijs Artikel 16. Wanneer de verzekeringnemer een fysische persoon is, verdedigt de Maatschappij de belangen van de verzekerde in geschillen betreffende rijverbod en beperking, intrekking of teruggave van het rijbewijs. BELANGEN VAN VERZEKERINGNEMER PRIMEREN Artikel 17. Wanneer de verzekerde een ander persoon is dan de verzekeringnemer, zal de Maatschappij alleen dan en in die mate waarborg verlenen ten gunste van die verzekerde, wanneer en in zover de verzekeringnemer zich daartegen niet verzet. MODALITEITEN VAN DE WAARBORG Vrije keuze van advocaat en deskundige Artikel 18. a. De Maatschappij heeft het recht, vooraleer een advocaat of deskundige aangesteld wordt, de belangen van de verzekerden waar te nemen door zelf eerst te streven naar een minnelijke regeling van het schadegeval. Wanneer die minnelijke regeling niet kan worden bekomen en wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, of wanneer de aanstelling van een advocaat vereist is voor de strafrechterlijke verdediging, dan is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Kiest de verzekerde geen advocaat of andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, dan zal de Maatschappij de aanstelling ervan in zijn naam doen. b. Telkens er zich een belangenconflict met de Maatschappij voordoet, is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. De verzekerde dient bij de aanstelling van de door hem gekozen advocaat of deskundige onmiddellijk de naam en het adres van deze advocaat of deskundige aan de Maatschappij mede te delen. Wanneer de verzekerde verandert van advocaat of deskundige, zal de Maatschappij slechts gehouden zijn de kosten op zich te nemen die voortvloeien uit de tussenkomst van de aanvankelijk gekozen advocaat of deskundige. Deze bepaling geldt niet in de gevallen waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige te nemen. Arbitrageregeling Artikel 19. De Maatschappij zal geen waarborg moeten verlenen wanneer zij na onderzoek van de feiten en dossiers, van oordeel is dat de aanspraken van verzekerde noch in rechte noch in feite gegrond zijn en/ of niet te verdedigen zijn, evenmin wanneer zij oordeelt dat het minnelijk regelingsvoorstel van de tegenpartij rechtmatig en bevredigend is, of wanneer zij oordeelt dat na een rechterlijke uitspraak geen beter resultaat kan bekomen worden in een hogere aanleg, of nog wanneer bevonden wordt dat de aansprakelijke derde klaarblijkelijk niet solvabel is, onverminderd in dit geval de door de Maatschappij voorziene uitkering wegens onvermogen, nader omschreven in artikel 14 van huidige Algemene Polisvoorwaarden. Ingeval de verzekerde omtrent de in de vorige alinea voorziene gevallen, of in het algemeen omtrent de te volgen gedragslijn voor de regeling van het schadegeval, van mening verschilt met de Maatschappij, en na kennisgeving door de Maatschappij van haar standpunt of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, dan heeft de

3 verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. Zo de advocaat het standpunt van de Maatschappij bevestigt, dan is de Maatschappij van iedere verdere tussenkomst ontlast en wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging. Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint of voortzet en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van de Maatschappij zou hebben gevolgd, is de Maatschappij die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen gehouden haar waarborg te verlenen en de kosten en honoraria van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de Maatschappij, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden haar waarborg te verlenen met inbegrip van de kosten en honoraria van de raadpleging. Subrogatie Artikel 20. Tot beloop van alle aan de verzekerde uitgekeerde vergoedingen en kosten, is de Maatschappij in de plaats gesteld in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde tegenover iedere aansprakelijke derde, diens verzekeraar of enige andere persoon of instantie en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Bij terugvordering van de door de verzekerde geleden schade, komt de gebeurlijk gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding toe aan de Maatschappij. VERHINDERENDE OMSTANDIGHEDEN Artikel 21. De Maatschappij is niet verplicht haar verdere tussenkomst te verlenen voor geschillen die dienen voorgelegd te worden aan het Hof van Cassatie wanneer het terug te vorderen schadebedrag in hoofdsom minder bedraagt dan en ingeval van strafrechtelijke verdediging bij loutere verkeersovertredingen. Artikel 22. De waarborg van huidige polis is niet verworven : - wanneer het verzekerde voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften tot het besturen van dit voertuig, ondermeer omdat hij de wettelijk vereiste leeftijd niet heeft bereikt of omdat hij niet in het bezit is van het vereiste rijbewijs of omdat hij vervallen is van het recht om een voertuig te besturen. Wanneer naar aanleiding van een verkeersongeval, wordt vastgesteld dat verzekerde niet voldoet aan de wettelijke voorschriften tot het besturen van het verzekerde voertuig, dan is de waarborg van huidige polis niet verworven, tenzij uit de omstandigheden van het ongeval duidelijk blijkt dat er geen oorzakelijk verband is tussen het ongeval en deze omstandigheid. De Maatschappij neemt - onverminderd de bepalingen die gelden ingeval van ongeval - wel de strafrechtelijke verdediging van verzekerde waar conform de bepalingen van artikel 4 b, indien verzekerde bij gebruik van het verzekerde voertuig beticht wordt van het rijden met een opgefokte bromfiets of het rijden met een bromfiets met duozitter, zonder de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Deze uitsluiting is niet van toepassing tegenover de verzekerde die aantoont dat hij, zonder klaarblijkelijke nalatigheid van zijnentwege, onwetend was van deze omstandigheid ; - wanneer bewezen is dat het schadegeval veroorzaakt werd door oorlog, burgertwisten, oproer, betogingen of elke gewelddaad van collectieve inspiratie ; - voor de terugvordering van schade veroorzaakt door wapens, ontploffingstuigen of door de uitwerking van kernenergie. VERPLICHTINGEN NA SCHADEGEVAL Artikel 23. Ieder schadegeval moet door de verzekerde onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen nadat hij ervan in kennis is gesteld, schriftelijk worden aangegeven aan de Maatschappij. De verzekerde moet bovendien aan de Maatschappij alle nuttige inlichtingen en documenten verschaffen en de vragen beantwoorden die hem worden gesteld, om de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. Artikel 24. De verzekerde dient de Maatschappij op de hoogte te houden van de stand van de procedure om tijdig alle nuttige maatregelen te kunnen treffen. Hij moet aldus alle dagvaardingen, betekeningen en stukken die betrekking hebben op het schadegeval onmiddellijk bij ontvangst daarvan overmaken aan de Maatschappij. Hij dient de richtlijnen van de Maatschappij of van de aangestelde advocaat op te volgen. NIET-NALEVING VAN VERPLICHTINGEN Artikel 25. Onverminderd de bepalingen van artikel 32 van huidige Algemene Polisvoorwaarden, is de waarborg van de Maatschappij niet verworven wanneer door de verzekeringnemer en/of de verzekerde een in de polis bepaalde handeling niet of niet binnen een door de polis vastgestelde termijn werd verricht, tenzij de verzekeringnemer en/of de verzekerde bewijst dat hij die handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk verricht heeft. De waarborg is niet verworven indien de Maatschappij door het verzuim schade heeft geleden. Bij niet-naleving van de informatieplicht in hoofde van de verzekerde voorzien in artikel 24 van huidige Algemene Polisvoorwaarden, zijn de bepalingen van huidig artikel enkel van toepassing voor zover de Maatschappij de aangestelde advocaat van deze informatieplicht op de hoogte heeft gebracht. AANVANG - DUUR EN EINDE VAN DE POLIS Artikel 26. Huidige polis krijgt uitwerking bij het begin van de dag die als aanvangsdatum vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden of in de brief ter bevestiging van de waarborg. Artikel 27. De duur van de polis is één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de polis stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd. Artikel 28. De Maatschappij kan de polis opzeggen : 1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 27 ; 2. ingeval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig artikel 32 ; 3. ingeval van schorsing van de polis waarvan sprake in artikel 37 ; 4. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding ; 5. ingeval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig artikel 36 ; 6. wanneer tussen de datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding ervan, een termijn van meer dan één jaar verloopt. Deze opzegging dient betekend uiterlijk drie maanden vóór de inwerkingtreding van de polis. De betekende opzeg geldt steeds voor de geheelheid van de polis. Artikel 29. De verzekeringnemer kan de polis opzeggen : 1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 27 ; 2. na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding door de Maatschappij ; 3. ingeval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief, overeenkomstig artikel 33 ; 4. wanneer tussen de datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding ervan, een termijn van meer dan één jaar verloopt. Deze opzegging dient betekend uiterlijk drie maanden vóór de inwerkingtreding van de polis. De betekende opzeg geldt steeds voor de geheelheid van de polis. Artikel 30. De opzegging van de polis geschiedt bij deurwaardersexploot, per ter post aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 27, 28.4, 29.2, 32 en 33, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum

4 van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. De opzegging van de polis na aangifte van een schadegeval, heeft uitwerking na het verstrijken van drie maanden. Deze opzeg kan evenwel van kracht worden na één maand, wanneer de verzekerde of de begunstigde één van de verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de Maatschappij te misleiden, op voorwaarde dat de Maatschappij een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend bij de onderzoeksrechter of tot dagvaarding voor een vonnisgerecht is overgegaan, op basis van de artikelen 193,196, 197,496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt door de Maatschappij terugbetaald. BETALING VAN DE PREMIES Artikel 31. De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de vervaldagen vooruit betaald worden op verzoek van de Maatschappij. Artikel 32. De Maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de waarborg van de polis schorsen of de polis opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. De schorsing van de waarborg of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Als de waarborg geschorst is, maakt de betaling door de verzekeringnemer van de achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die schorsing. Wanneer de Maatschappij haar verplichting tot het verlenen van waarborg geschorst heeft, kan zij de polis nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het eerste lid ; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien de Maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2. De schorsing van de waarborg doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid. Het recht van de Maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies van twee opeenvolgende jaren. WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN VAN HET TARIEF Artikel 33. Indien de Maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en/of haar tarief wijzigt, is zij gerechtigd deze polis aan te passen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringnemer van deze aanpassing in kennis minstens vier maanden vóór die jaarlijkse vervaldag. De verzekeringnemer mag evenwel de polis opzeggen tegen de eerstkomende jaarlijkse vervaldag, binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing. Indien de Maatschappij de wijziging minder dan vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag aankondigt, mag de verzekeringsnemer de polis opzeggen binnen de drie maanden. Deze opzeg heeft uitwerking na één maand. WIJZIGING VAN HET RISICO Artikel 34. Wanneer een voertuig, omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, vervangen wordt, blijft de waarborg verworven voor het vervangingsvoertuig, voor zover de aard, de bestemming en het plaatnummer onveranderd blijven. Voor een bromfiets volstaat dat het merk onveranderd blijft. In verband met de aard en de bestemming is de classificatie van de voertuigen in stijgende lijn bij gemeenschappelijk akkoord als volgt vastgesteld : bromfiets, landbouwtractor, motorfiets, personenauto en auto voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto en takelauto, vrachtauto en handelaars- of proefrittenplaat, taxi, autobus. Artikel 35. Wanneer een voertuig, omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, vervangen wordt door een voertuig van een andere aard of bestemming, met een ander plaatnummer, of van een ander merk wanneer het om een bromfiets gaat, dient deze vervanging binnen de acht dagen per ter post aangetekende brief aan de Maatschappij te worden meegedeeld. In dit geval worden de polisvoorwaarden en het tarief toegepast, de welke bij de Maatschappij van kracht zijn op het ogenblik van de wijziging. OVERDRACHT NA OVERLIJDEN Artikel 36. Ingeval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de polis voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van de Maatschappij om de polis op te zeggen, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het overlijden, op één van de wijzen bepaald in artikel 30, eerste lid. De erfgenamen kunnen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden. SCHORSING VAN DE POLIS Artikel 37. Wanneer het (of de) in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig(en) overgedragen worden en niet onmiddellijk vervangen worden, dan wordt huidige polis geschorst voor wat het (of de) overgedragen voertuig(en) betreft. De verzekeringnemer is verplicht dergelijke overdracht aan de Maatschappij per ter post aangetekende brief ter kennis te brengen binnen een termijn van acht dagen na de overdracht. Wanneer hij zou nalaten deze kennisgeving te doen, dan zal de Maatschappij de schorsing pas akteren vanaf het ogenblik dat de overdracht haar ter kennis zal zijn gebracht. Artikel 38. De verzekeringnemer dient de terug invoegestelling van de geschorste polis aan te vragen voor ieder motorvoertuig dat door de gezinsleden binnen de drie maand vóór of binnen het jaar na de schorsing van de polis wordt aangeschaft. De polis zal dan terug invoege worden gesteld overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden en het tarief die bij de Maatschappij van toepassing zijn op het ogenblik van de terug invoegestelling en de duurtijd van de polis zal verlengd worden met de duurtijd van de schorsing. Artikel 39. Na afloop van een schorsingstermijn van één jaar neemt de polis een einde en het niet-verbruikte premiegedeelte wordt terugbetaald. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 40. De woonplaats van de partijen is als volgt in rechte gekozen : voor de Maatschappij op de maatschappelijke zetel ; voor de verzekeringnemer op het adres vermeld in de polis of later aan de Maatschappij betekend. Elke kennisgeving geschiedt geldig aan die adressen, zelfs ten overstaan van erfgenamen of rechtverkrijgenden van de verzekeringnemer en zolang deze geen adresverandering aan de Maatschappij hebben bekend gemaakt. Artikel 41. Alle mededelingen dienen schriftelijk aan de Maatschappij door verzekerde te worden gedaan. Artikel 42. De bijzondere voorwaarden, bedongen tussen de verzekeringnemer en een tussenpersoon, zijn alleen geldig wanneer zij door de Maatschappij zijn goedgekeurd. Artikel 43. De verzekeringnemer kan zijn verzekeringstussenpersoon contacteren teneinde inlichtingen te bekomen over het contract en de prestaties die er uit voortvloeien. De verzekeringstussenpersoon zal de verzekeringnemer bij de uitvoering van het contract steeds terzijde staan. Daarnaast kan de verzekeringnemer of de verzekerde steeds contact opnemen met onze verantwoordelijke kwaliteitsbeheer. Wanneer verzekeringnemer of verzekerde niet akkoord gaat met de manier waarop de Maatschappij dit contract uitvoert, dan kunnen zij zich

5 richten tot de Ombudsman van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO), De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of nog tot de Controledienst voor de Verzekeringen, Kortenberglaan 61 te 1000 Brussel. Artikel 44. Bescherming persoonlijke levenssfeer De verzekeringnemer en de verzekerde hierna u genoemd, verklaren akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens door de NV Audi, Frankrijklei 79 te 2000 Antwerpen hierna wij genoemd, zijnde de verantwoordelijke van de verwerking in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en het KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet. De persoonsgegevens die u aan ons heeft medegedeeld zullen wij registreren en verwerken met het oog op het beheer van de relaties die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien, het beheer van de contracten en schadegevallen, het voorkomen van misbruiken en fraude en het opmaken van statistieken. U gaat akkoord met de uitwisseling van die gegevens met de verzekeringsbemiddelaars waarmee wij werken, alsook met de mededeling ervan aan andere derden wanneer de uitvoe- ring van het verzekeringscontract dit vereist of in geval van een wettig belang. Zo stemt u er meer bepaald mee in dat wij deze persoonsgegevens kunnen mededelen aan ESV Datassur, wanneer deze relevant zijn voor de beoordeling van de risico s en het beheer van de contracten en de schadegevallen. U heeft het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Hiertoe moet een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, verstuurd worden naar Datassur, Dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29, te 1000 Brussel. U geeft tevens uw uitdrukkelijke en bijzondere toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Indien zulks noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of voor de doeleinden van het verzekeringscontract mogen dergelijke gegevens bij andere personen worden ingezameld. U beschikt ten alle tijde over een individueel en kosteloos recht op toegang en op verbetering van onjuiste gegevens. Bijkomende inlichtingen kunt u steeds bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN KLASSIEK OPTILEX Referte: RBY.006 201109 RBY.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Supra Rechtsbijstand voertuigen

Supra Rechtsbijstand voertuigen Rechtsbijstand voertuigen Algemene Voorwaarden Ref. HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Wat wordt verstaan onder? 3 HOOFDSTUK 2 OMVANG EN DRAAGWIJDTE VAN DE WAARBORGEN Artikel 2 Wat is verzekerd? 3

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN OPTIMALE OPTILEX Referte: RBY.007 201311 RBY.007-V2 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN GEZINSRECHTSBIJSTAND OPTILEX Referte: RBY.007 201311 RBY.007-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

Global Supra Rechtsbijstand voertuigen

Global Supra Rechtsbijstand voertuigen Rechtsbijstand voertuigen Algemene Voorwaarden Ref. HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Wat wordt verstaan onder? 2 HOOFDSTUK 2 OMVANG EN DRAAGWIJDTE VAN DE WAARBORGEN Artikel 2 Wat is verzekerd? 2

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN Begrippen en definities RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Artikel 1 Wat verstaat

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING Fidea nv verenigt Fidelitas, Delphi en AVM Pag. 1 / 11 Versie 01/10/2010 Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juli 2005 JACHTPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder U: De personen met hoofdverblijf

Nadere informatie

VOORZIENE VERGOEDINGEN

VOORZIENE VERGOEDINGEN Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBB - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of Providis Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule 0079-2074207N-24112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBA - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 5. Artikel 2 Welk is het verzekerd voertuig? 5

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 5. Artikel 2 Welk is het verzekerd voertuig? 5 Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE VERPLICHTE MEDEDELINGEN 5 MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON - 2015 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

VERZEKERING DIVERSE B.A.

VERZEKERING DIVERSE B.A. VERZEKERING DIVERSE B.A. Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-097 VERZEKERING DIVERSE B.A. SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Motorrijtuig Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 3. Artikel 2 Wanneer geldt deze verzekeringsovereenkomst? 3

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 3. Artikel 2 Wanneer geldt deze verzekeringsovereenkomst? 3 Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND GEBOUW De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie