GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau

2 Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau... 4 Bestand aanmaken in het Uitkeringenpakket... 5 Bestandsnaam... 5 Bestandsextensie... 5 Bestandsformaat... 5 Bestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau... 6 Aanleverdatums... 6 Aanleverinformatie... 6 Een bestand aanleveren voor meerdere gemeenten Voor elke gemeente apart In 1 bestand... 7 Verwerkingsverslag... 8 Foutomschrijvingen Verwerking van persoonsgegevens Rapport doelgroep kindregelingen Inhoud rapportage Contact Helpfunctionaliteit Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie?

3 3

4 Inleiding Per 1 januari 2015 vervalt voor alleenstaande ouders met een WWB uitkering de aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon. In plaats daarvan ontvangen de alleenstaande ouders met een WWB-uitkering die geen toeslagpartner hebben via de Belastingdienst Toeslagen een zogenoemde alleenstaande-ouderkop (ALO-kop) op het kindgebonden budget. Voor de groep alleenstaande ouders met een WWB-uitkering die geen ALO-kop ontvangen, omdat zij een toeslagpartner (zoals bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, Awir) hebben, vervalt de aanvulling op de uitkering pas per januari Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau Zoals aangegeven in het Infoblad Overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen, te downloaden via: vindt er een bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau plaats ten behoeve van het traceren van de doelgroep waarvoor het overgangsrecht geldt. Een deel van de afgebakende groep alleenstaande ouders krijgt naast het overgangsrecht hervorming kindregelingen ook te maken met het overgangsrecht bij Wet WWB maatregelen v.w.b. kostendelersnorm (KDN) in de bijstand. Het betreft alleenstaande ouders die niet in aanmerking komen voor de alleenstaande-ouderkop én met een of meer (andere) meerderjarige personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben. Het Inlichtingenbureau brengt niet apart in beeld voor welke alleenstaande ouders deze verbijzondering geldt. Hiertoe dient de gemeente een eigen onderzoek te starten. De uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en het Inlichtingenbureau vindt twee keer plaats. De eerste keer in september en de tweede keer in december. Op basis van de uitkomsten van de bestandskoppeling kan door gemeenten definitief worden bepaald op welke betrokkenen het overgangsrecht van toepassing is. 4

5 Bestand aanmaken in het Uitkeringenpakket De Softwareleverancier van het systeem waarin u gegevens over alleenstaande ouders met een WWB-uitkering heeft geregistreerd kan u helpen om informatie uit uw registratiesysteem te onttrekken. Neem contact op met uw pakketleverancier als u problemen ervaart met het uit uw systeem halen van de betreffende gegevens. De uit uw systeem te onttrekken gegevens over alleenstaande ouders met een WWB-uitkering exporteert u naar een csv-bestand. Het bestand met alleenstaande ouders met een WWB-uitkering stuurt u naar het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau zal vervolgens alle door gemeenten aangeleverde bestanden bundelen en beschikbaar stellen aan de Belastingdienst Toeslagen. LET OP: Er mogen geen bestanden met privacygevoelige (BSN) informatie per worden verzonden aan het Inlichtingenbureau. Bestandsnaam De naamgeving van het bestand moet voldoen aan onderstaande structuur: code product_<gsdnaam>.<extensie> Code product: Kindregelingen GSDnaam: naam van de gemeente Bestandsextensie Het bestand wat u aanlevert aan het Inlichtingenbureau heeft de extensie:.csv Bestandsformaat Het bestand dat wordt aangeboden aan het Inlichtingenbureau kent het CSV-formaat. Om onderscheid aan te geven tussen de kolommen (velden), maakt u gebruik van een komma of een puntkomma (afhankelijk van uw voorkeur). Dit geeft u aan bij het opslaan van het bestand. LET OP! In het bestand komen geen kolomkoppen voor. U plaatst direct in de bovenste kolom het BSN en in de kolom ernaast de gemeentecode van het betreffende BSN. De kolom gemeentecode is niet verplicht. Het is verstandig om de kolom wel te vullen als u voor meerdere gemeenten in 1 bestand aanlevert

6 Bestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau Met de Belastingdienst Toeslagen is overeengekomen dat er twee uitwisselingen gaan plaatsvinden tussen het Inlichtingenbureau en gemeenten. Zowel in augustus 2014 als in november 2014 leveren gemeenten hun gegevens aan via het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. U levert het bestand aan op het Aanlevertabblad bij het product Overgangsrecht Kindregelingen. Aanleverdatums In de onderstaande tabel zijn de maanden weergegeven waarin moet worden aangeleverd met de daarbij behorende aanleverperiode van die maand. Aanlevermoment Aanleverperiode Augustus t/m 29 augustus 2014 November t/m 28 november 2014 Aanleverinformatie Het verzamelen van de alleenstaande ouders met een WWB-uitkering en het maken van het bestand volgens de vastgestelde selectiecriteria, is een proces dat uitkeringspaketten grotendeels ondersteunen. De Softwareleveranciers hebben hiervoor voorzieningen getroffen in hun pakketten. Onderstaande informatie dient beschikbaar te worden gesteld: Nr Element Omschrijving Gegevenstype en notatie 1. BSN Burger Service nummer van de Numeriek (9) alleenstaande ouder met een WWBuitkering.. 2. Gemeentecode Het 4-cijferige gemeentenummer is Numeriek (4) gebaseerd op de CBS-codelijst Nederlandse Gemeenten. Verplicht / optioneel Verplicht Niet verplicht Uitleg punt 1: Het BSN moet voldoen aan de Elfproef. De Elfproef is een rekensom om te controleren of het Burgerservicenummer geldig is. LET OP! In het bestand komen geen kolomkoppen voor. U plaatst direct in de bovenste kolom het BSN en in de kolom ernaast de gemeentecode van het betreffende BSN. De kolom gemeentecode is niet verplicht. Het is verstandig om de kolom wel te vullen als u voor meerdere gemeenten in 1 bestand aanlevert. 6

7 Een bestand aanleveren voor meerdere gemeenten Als u een bestand aanlevert voor meerdere gemeenten dan kunt u dat op twee manieren doen: 1. Voor elke gemeente apart Als u voor elke gemeente apart wilt aanleveren dan moet u apart inloggen voor elke gemeente. U heeft dan ook voor elke gemeente een los bestand. 2. In 1 bestand Als u wilt aanleveren voor meerdere gemeenten in 1 bestand dan geeft u dat in het bestand aan door de juiste gemeentecode achter het BSN te plaatsen. U levert vervolgens 1 bestand aan. Onderstaande tabel is een voorbeeld van een gemeente die ook voor een andere gemeente het bestand aanlevert. Het bestand bevat in dit geval 2 gemeentecodes De kolom gemeentecode is niet verplicht. Het is verstandig om de kolom wel te vullen als u voor meerdere gemeenten in 1 bestand aanlevert. 7

8 Verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag is een rapportage die aangeeft in welke mate de door een gemeente aangeleverde gegevens succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte gegevens met daarbij een reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond na het aanleveren en verwerken van een bestand of is op te halen door op het aanlevertabblad in de kolom Bestandsnaam het bestand aan te klikken (zie figuur 3). Onderstaande figuren zijn een voorbeeld van het product Doelgroepouders, maar gelden ook voor het product Overgangsrecht Kindregelingen. Figuur 3 toont het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd bestand met 4 correcte en 2 incorrecte dossiers. Een foutomschrijving voor de incorrecte dossiers wordt in de detailblokken weergegeven. Figuur 1 Verwerkingsverslag product Doelgroepouders 8

9 Figuur 4 toont een detailblok van het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd bestand met 5 incorrecte dossiers. In totaal zijn in figuur 4, 5 dossiers aangeleverd die allemaal incorrect zijn. In de bovenste balk wordt de bestandsnaam, de verzender, de inleverdatum, einde verwerking en de verwerkingsduur van het bestand getoond. Figuur 2 Detailblok verwerkingsverslag Figuur 5 toont een detailblok van het verwerkingsverslag met de velden en de foutomschrijvingen die zich hebben voorgedaan in het dossier zoals aangeleverd in figuur 4. Meer uitleg over de foutomschrijving is te vinden in de paragraaf Foutomschrijvingen in dit document. Figuur 3 Reden incorrect dossier Figuur 6 toont een detailblok van het verwerkingsverslag met de dossiernummers waarin fouten zijn geconstateerd, de foutomschrijving en het aantal keer dat een bepaalde fout voorkomt in de aanlevering. Figuur 4 Overzicht van incorrecte dossiers 9

10 Figuur 7 toont een detailblok van het verwerkingsverslag met daarin de reactie van het systeem wanneer het door de gemeente aangeboden bestand in zijn geheel niet kan worden ingelezen. De mogelijke redenen hiervan zijn te vinden in de paragraaf Foutomschrijvingen in dit document. De andere blokken, zoals in figuur 3 getoond, worden niet getoond als deze melding zich voordoet. Figuur 5 Detailblok verwerkingsverslag indien het bestand niet verwerkbaar is Foutomschrijvingen Na het aanleveren van het bestand aan het Inlichtingenbureau kunnen de onderstaande foutmeldingen voorkomen. De foutmeldingen zijn opgedeeld in twee categorieën. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond; 2. Het bestand wordt ingelezen maar de inhoud van het bestand bevat fouten. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld. Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moet de fout aan het bestand worden hersteld. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau. Zie voor meer informatie over aanleveren het hoofdstuk Bestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau in dit document. 1. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen, omdat er een fout is opgetreden in het bestandsformaat. Er wordt geen verwerkingsverslag getoond: Bestand heeft incorrecte extensie (paragraaf bestandsextensie en bestandsformaat). Als onderstaande foutmeldingen zich voordoen moeten de fouten hersteld worden in het eigen pakket. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw aangeleverd worden aan het Inlichtingenbureau.. Zie voor meer informatie over aanleveren het hoofdstuk Bestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau in dit document. 2. Het bestand wordt ingelezen maar de inhoud van het bestand bevat fouten. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld: Het veld is niet numeriek in de correcte grootte ( paragraaf aanleverinformatie). 10

11 Verwerking van persoonsgegevens Het Inlichtingenbureau verzamelt na de aanleverperiode de gegevens van alle gemeenten die hebben aangeleverd. Vervolgens verzendt het Inlichtingenbureau de gebundelde informatie aan de Belastingdienst Toeslagen. Zeven werkdagen na de laatste dag van de aanleverperiode is de rapportage beschikbaar voor gemeenten in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Aanleverperiode Rapportage beschikbaar Augustus september 2014 November december 2014 Rapport doelgroep kindregelingen In de paragraaf Verwerking van persoonsgegevens is aangegeven op welke datum u de rapportage van het Inlichtingenbureau kunt terugverwachten. De rapportage kunt u ophalen in ons informatiesysteem bij het product Overgangsrecht Kindregelingen, tabblad Ophalen. Het rapport heeft de naam: Rapport doelgroep kindregelingen<gsdnaam>.csv Op de plaats <GSDnaam> komt dezelfde naam als de GSD naam die u heeft aangegeven in de naam van het aanleverbestand. Inhoud rapportage De Belastingdienst Toeslagen toetst of de BSN s die u heeft aangeleverd een AWIR- partner i hebben en kindgebonden budget ontvangen. Als in beide gevallen de uitkomst JA is dan leveren we dat terug aan de gemeente. In de rapportage staan alleen de BSN s opgenomen die in aanmerkingen komen voor het overgangsrecht. Deze BSN s hebben dus op beide toetsvragen JA gescoord. Als geen van de door u aangeleverde BSN s in aanmerking komt voor het overgangsrecht dat krijgt u van ons een lege rapportage met daarin de tekst: De door uw organisatie aangeleverde BSN s voor het product Overgangsrecht Kindregelingen zijn bij de Belastingdienst Toeslagen niet bekend met een AWIR-partner en KGB. U ontvangt dus altijd een rapportage van ons terug. Contact Voor vragen over onze dienstverlening in het kader van Overgangsrecht Kindregelingen kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via of via 11

12 Helpfunctionaliteit Wij introduceren deze nieuwe helpfunctionaliteit in ons besloten informatiesysteem om onze gebruikers goed te kunnen ondersteunen bij het aanleveren en ophalen van bestanden, maar ook bij het wijzigen van product- en/of gebruikersinstellingen. Hoe werkt het? In het besloten gedeelte van ons nieuwe portaal kunnen gebruikers op ieder gewenst moment op de help knop drukken met het pijltje om het helppaneel te raadplegen. De helpfunctie biedt relevante helponderwerpen aan afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt. Een voorbeeld Een gebruiker zit op het aanlevertabblad van product x en gaat een bestand aanleveren. De helpfunctie geeft op die plek ondersteunende informatie over het aanleveren van bestanden, bijvoorbeeld welk bestandformaat het bestand moet hebben of uitleg over de interpretatie van het verwerkingsverslag. Op deze manier proberen we op iedere plek in onze nieuwe informatiesysteem de beste en meest relevante ondersteuning te bieden om zo werken met het Inlichtingenbureau gemakkelijker te maken. Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via servicedesk(at)inlichtingenbureau.nl of Heeft u als gebruiker vragen en/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem of mist u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via of i AWIR: Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. Er is overgangsrecht voor een groep ouders in de WWB, die de alleenstaande oudernorm ontvangt en per 1 januari 2015 géén ALO-kop op het kindgebonden budget van de Belastingdienst Toeslagen krijgen, omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir 12

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Handleiding Klant Portal

Handleiding Klant Portal Handleiding Klant Portal Copyright Copyright 2012 Milgro Versie 3.0 - juli 2013 Alle rechten voorbehouden. De in dit document vervatte informatie is eigendom van Milgro. Het wordt verstrekt overeenkomstig

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland INHOUD Leeswijzer... 2 1. Het aanleverproces... 3 1.1 Account aanvragen... 4 1.2 Autorisatie aanvragen voor

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding nieuwe werkwijze Mercash 1. De nieuwe werkwijze. Handleiding voor Mercash-gebruikers Versie: februari 2014. IZZ Zorg voor de zorg

Handleiding nieuwe werkwijze Mercash 1. De nieuwe werkwijze. Handleiding voor Mercash-gebruikers Versie: februari 2014. IZZ Zorg voor de zorg Handleiding nieuwe werkwijze Mercash 1 De nieuwe werkwijze Handleiding voor Mercash-gebruikers Versie: februari 2014 IZZ Zorg voor de zorg 2 Handleiding nieuwe werkwijze Mercash Inhoud De nieuwe werkwijze

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

PostNL Checkout BiedMeer handleiding

PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding Datum Versie 08 januari 2013 v2.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 BiedMeer en PostNL

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie