EVC op het Deltion College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVC op het Deltion College"

Transcriptie

1 EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Erkenning van verworven competenties Inleiding Visie en ambitie Wat is EVC? Voor wie is EVC? Werkzoekenden: Werknemers: Werkgevers: Voordelen van EVC De EVC-procedure Opdeling in vier fasen Fase 1: Oriëntatie Fase 2: Herkennen van competenties Fase 3: Beoordelen van competenties Fase 4: Erkennen van competenties Fase 1: Oriëntatie Voorlichting Adviesgesprek/quickscan Intake Fase 2: Herkennen van competenties Start portfolio-opbouw Verzamelen bewijsmateriaal Inleveren portfolio Fase 3: Beoordelen van competenties Portfolio-assessment CGI/werkplekbezoek Assessment Opstellen Ervaringscertificaat Fase 4: Erkennen van competenties Uitreiking en ondertekening van het Ervaringscertificaat De verschillende rollen Voorlichter Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden Intaker Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden Begeleider Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden

3 3.4 Assessor Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden Projectcoördinator Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden Administratie Expertisecentrum EVC Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden Hoofd Expertisecentrum EVC Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken Competenties, kennis en vaardigheden Kwaliteitszorg Twee verschillende stromen in de kwaliteitszorg Toelichting op de kwaliteitszorg Openbaarheid van de EVC-procedure Evaluaties Verbeteracties Verantwoording Klachten- en Bezwaarprocedure Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

4 Voorwoord Dit Handboek EVC is bedoeld voor medewerkers van het en ROC Deltion College die functioneel te maken hebben met de implementatie en/of uitvoering van EVCtrajecten. Het Handboek EVC Deltion College is voor iedereen toegankelijk en daarom gepubliceerd op de website van het Deltion College, Het Handboek EVC Deltion College geeft duidelijkheid over de inrichting van de EVC-procedure van het en legt verantwoording af over de gemaakte keuzes ten opzichte van de kwaliteitscode EVC (zie bijlage 3). Alle Erkende EVC-aanbieders houden zich bij de uitvoering van hun EVC-procedures aan de kwaliteitscode EVC. De kwaliteitscode EVC is opgesteld en ondertekend door: Partijen: De Staat der Nederlanden, in dezen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, hierna te noemen: de Staatssecretaris en Stichting van de Arbeid, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw A.M. Jongerius namens centrale organisaties van werknemers en de heer B.E.M. Wientjes namens centrale organisaties van werkgevers, hierna te noemen: de Stichting van de Arbeid Imke van Dijk Hoofd Zwolle, december

5 1. Erkenning van verworven competenties 1.1 Inleiding EVC is de afkorting voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een middel om de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand in beeld te krijgen. Deze competenties kunnen verworven zijn op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby s. Een EVC-procedure van het is ingericht om opleidingscompetenties van kandidaten te beoordelen aan de hand van een landelijke standaard (kwalificatiedossier) en de erkenning die daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar Ervaringscertificaat. De EVCprocedure is zodanig ingericht dat de competenties van kandidaten beoordeeld worden op basis van een beoordelingseenheid. In het geval van het is dit een werkproces. De essentie van EVC is erkennen dat competenties ook verworven worden via een niet formele leerweg, bijvoorbeeld in de werksituatie. De positionering van EVC binnen ROC Deltion College is formeel vastgelegd. Er is voor gekozen voor één loket:. 1.2 Visie en ambitie De eisen van de arbeidsmarkt veranderen tegenwoordig steeds vaker en sneller. Als gevolg daarvan is niemand ooit uitgeleerd en moeten mensen zich flexibel aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Het instrument EVC brengt de talenten en vaardigheden (competenties) in beeld die mensen op een bepaald moment hebben. Deze competenties kunnen overal vandaan komen. Het Deltion College richt zich vooral op het maatschappelijke belang van EVC. EVC helpt mensen verder in hun loopbaan. Daar waar werkzoekenden of werknemers al tijden stil staan, komen ze door EVC weer in beweging. Daarnaast heeft het inzichtelijk maken van de competenties een persoonlijk gewin tot gevolg. Door inzicht in vaardigheden en talenten groeit het zelfvertrouwen van de kandidaat. Het heeft de ambitie om uit te groeien tot een regionaal sterke partner waarin samenwerking is en verder gezocht wordt met andere aanbieders om te komen tot eenduidigheid in de markt en een goede overdraagbaarheid van de ervaringscertificaten. 1.3 Wat is EVC? EVC is het herkennen, beoordelen en erkennen van competenties van individuen waarbij hun verdere loopbaanontwikkeling centraal staat. EVC verwijst naar competenties die individuen hebben verworven, maar verwijst ook naar hun ontwikkelmogelijkheden. Het Expertisecentrum-EVC Deltion College gaat bij de beoordelingssystematiek voor EVC in de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur uit van de beoordeling en eventuele erkenning op werkprocesniveau. Als het bewijsmateriaal aantoont dat een werkproces positief beoordeeld wordt, betekent dit dat de kandidaat het werkproces op competente wijze uitvoert en de onderliggende in het kwalificatiedossier genoemde competenties beheerst. De competenties op zich vormen dus geen beoordelingseenheid. 1.4 Voor wie is EVC? Werkzoekenden: Bij het solliciteren vraagt men naast werkervaring ook om diploma s. Wanneer iemand veel ervaring heeft opgedaan, maar niet beschikt over een diploma, dan is het mogelijk om deze ervaring vast te leggen in een Ervaringscertificaat. Dit Ervaringscertificaat kan helpen in de zoektocht naar een passende baan, maar kan ook een opleidingstraject verkorten. De werkzoekende verbetert zijn positie op de arbeidsmarkt. 5

6 1.4.2 Werknemers: Wat iemand weet en kan, heeft hij/zij voor een groot deel in de praktijk geleerd. De kans is daardoor groot dat men op een hoger niveau werkt, dan met diploma s kan worden aangetoond. Door middel van een EVC-traject krijgt men inzicht in het rendement van talenten en vaardigheden. De werknemer creëert nieuwe carrièrekansen in zijn organisatie, en daarnaast verbetert hij zijn positie op de arbeidsmarkt Werkgevers: Goed HRD-beleid is een middel om efficiënter en winstgevender te ondernemen. Het is belangrijk dat de kennis en vaardigheden van personeel op peil blijft. Een Ervaringscertificaat brengt in kaart wat medewerkers al kunnen. Een goede basis voor verdere ontwikkeling en scholing op maat Voordelen van EVC Inzicht in en erkenning van competenties van medewerkers. Bijdrage aan HR-beleid en (interne) mobiliteit van medewerkers. Efficiënter bij- en nascholen: besparing van tijd en geld. Mogelijkheid tot behalen van een officieel erkend (mbo) diploma. Geeft impuls aan kwaliteit en uitstraling (certificering) van uw organisatie. 6

7 2. De EVC-procedure 2.1 Opdeling in vier fasen Een EVC-traject is opgedeeld in vier fasen: 1. oriëntatie 2. herkennen van competenties 3. beoordelen van competenties 4. erkennen van competenties De vier fasen worden hieronder kort besproken. Vervolgens worden ze per fase verder uitgewerkt Fase 1: Oriëntatie In de oriëntatiefase ontstaat een EVC-vraag. Deze vraag is direct afkomstig van een kandidaat of van een bedrijf, maar kan ook gegenereerd zijn vanuit acquisitie. Er wordt onderzocht of een EVC-traject het passende antwoord is op de vraag en of het EVC-traject uitvoerbaar is. Met uitvoerbaar wordt bedoeld dat het EVC-traject een reële kans heeft om te komen tot een Ervaringscertificaat. In de oriëntatiefase worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Eerst wordt er algemene voorlichting gegeven over EVC en een koppeling gemaakt naar de specifieke EVC-vraag. Een landelijke standaard (actuele CREBO) wordt gekozen en er vindt een intake plaats met de potentiële kandidaat. Na afloop van de intake dient de kandidaat een weloverwogen beslissing te nemen al dan niet te starten met een EVC-traject Fase 2: Herkennen van competenties Na het tekenen van een EVC-overeenkomst start de herkenningsfase. In deze fase gaat de kandidaat bewijzen verzamelen voor de te beoordelen competenties. De bewijzen worden opgenomen in een (digitaal)portfolio dat volgens een vaste structuur opgebouwd wordt. Deze structuur helpt de kandidaat bij het volledig maken van het bewijs en helpt de beoordelaar (vakassessor) bij de beoordeling van bewijzen. De bewijzen voldoen aan vastgelegde criteria betreffende variatie, relevantie, actualiteit authenticiteit en kwantiteit. De VRAAK-criteria staan centraal bij het verzamelen van bewijzen. De kandidaat wordt in deze fase begeleid door een (portfolio)begeleider bij het inzichtelijk maken van zijn/haar competenties Fase 3: Beoordelen van competenties In de beoordelingsfase vormt het portfolio de basis voor een portfolio-assessment. Een (vak)assessor neemt het assessment af. De assessor vormt een eerste oordeel aan de hand van het in het portfolio opgenomen bewijs. Al het bewijs dat een kandidaat aandraagt wordt in behandeling genomen. Vervolgens wordt de kandidaat bevraagd over het portfolio in een criteriumgericht interview (CGI). Indien wenselijk worden er extra beoordelingsinstrumenten ingezet dit ter beoordeling van de (vak)assessor Fase 4: Erkennen van competenties De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid en resulteert in een Ervaringscertificaat waarin zijn opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van de EVC-procedure en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. De kandidaat, de (vak)assessor en het hoofd van het Expertisecentrum EVC ondertekenen het Ervaringscertificaat. Voor het Ervaringscertificaat wordt het landelijke format van het Kenniscentrum EVC gehanteerd. 7

8 Fase 1: Oriëntatie Voorlichting Adviesgesprek/ Geen EVC- Intake Fase 2: herkennen Start portfolio-opbouw Verzamelen Inleveren portfolio Fase 3: beoordelen Portfolio-assessment CGI Voldoende bewijs? ne ja Beoordelings Assessment Opstellen Fase 4: erkennen Uitreiking en ondertekening Schematische 8

9 2.2 Fase 1: Oriëntatie De oriëntatiefase start bij een EVC-vraag van een kandidaat, bedrijf of vanuit acquisitie Voorlichting Het Expertisecentrum nodigt een kandidaat uit voor een voorlichtingsgesprek of maakt een afspraak om een presentatie te houden bij een bedrijf. In de voorlichting wordt met behulp van informatiemateriaal gepresenteerd of besproken wat een EVC-traject wel en/of niet inhoudt. De doelstellingen en verwachtingen van de kandidaat worden besproken en er wordt een beschrijving gegeven van de onderdelen van een EVC-traject, de methode van onderzoek, een indicatie van de benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van drie maanden, de voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat Adviesgesprek/quickscan Aan de hand van de aangeleverde informatie wordt een landelijke standaard gekozen die bij de doelstellingen van de kandidaat past. Dit is een actuele CREBO-standaard of een door het beroepenveld erkende standaard met civiel recht. De kandidaat krijgt een eventuele quickscan digitaal/schriftelijk opgestuurd. Door het invullen van de quickscan krijgt de kandidaat inzicht in de werkprocessen die aangetoond dienen te worden in het EVC-traject. Tevens ontstaat er een beeld van de succeskans van een EVC-traject Intake De intake wordt uitgevoerd aan de hand van een protocol (zie bijlage1). De quickscan, de landelijke standaard, de doelstellingen van de kandidaat, het EVC-traject, het Ervaringscertificaat en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Aan het einde van de intake beslist de kandidaat om al dan niet verder te gaan. Gaat de kandidaat door dan wordt er een EVC-overeenkomst (zie bijlage 2) getekend door zowel de kandidaat als de Projectcoördinator die verantwoordelijk is voor de EVC-procedure. Fase 1: Oriëntatie Voorlichting Adviesgesprek/ Geen EVC Intake 9

10 2.3 Fase 2: Herkennen van competenties Start portfolio-opbouw Door het opbouwen van een portfolio worden de competenties van de kandidaat herkend. Er wordt uitgegaan van een landelijke standaard Verzamelen bewijsmateriaal Het verzamelen van bewijsmateriaal is het hoofddoel van de herkennende fase. Onder deskundige begeleiding en aan de hand van een voorgestructureerd (digitaal) portfolio verzamelt de kandidaat bewijzen. De structuur geeft richting aan de zoektocht van de kandidaat naar bewijzen en geeft tevens houvast bij de presentatie van de bewijzen. De opleidingsstandaard is leidend in de opbouw van het portfolio. Een Opleidingsstandaard (opleiding) bestaat uit Kerntaken met daar onder de Werkprocessen: Elke kerntaak bevat naast de vaktechnische componenten ook de onderdelen Nederlandse taal Rekenen/Wiskunde Eventueel een moderne vreemde taal L&B (Loopbaan & Burgerschap) wordt omschreven in 7 afzonderlijk Kerntaken. In alle gevallen dient er voldoende bewijs gevonden te worden om een Kerntaak / Werkproces positief te kunnen erkennen. Van Nederlandse Taal, Rekenen/Wiskunde en een eventuele Moderne Vreemde Taal kunnen, indien bewijs niet anders kan worden gevonden, de resultaten van toetsen opgenomen worden in het portfolio. Het is aan de kandidaat om te beslissen of deze instrumenten worden ingezet. Voor LB wordt een vragenlijst aangeboden in de digitale tool. De richtlijn is dat, indien diplomeren het loopbaandoel is, er altijd een toetsresultaat aanwezig moet zijn van bovengenoemde onderdelen. Het bewijs wordt verzameld aan de hand van de volgende vastgelegde criteria: De variatie van contexten of waarin ervaring is opgedaan. Als de kandidaat heeft aangetoond het gedrag waarin hij competent wordt geacht te zijn, in meerdere situaties te beheersen is de kans groot is dat de kandidaat een en ander ook in andere situaties kan toepassen. De relevantie zegt iets over de mate waarin het bewijs representatief is voor een werkproces/competentie. De authenticiteit verwijst naar het vertrouwen dat een bewijs ook werkelijk een accurate representatie is voor de ervaring en deskundigheid van de kandidaat. De actualiteit geeft een indruk over de mate waarin de bewijzen iets zeggen over het huidige competentieniveau van de kandidaat. De kwantiteit heeft betrekking op het aantal maanden of jaren ervaring in een bepaald competentiedomein. 10

11 2.3.3 Inleveren portfolio Wanneer het portfolio een representatieve afspiegeling vormt van de competenties van de kandidaat wordt het portfolio ingeleverd bij het Expertisecentrum EVC. Fase 2: herkennen Start portfolio Verzamelen Inleveren portfolio 11

12 2.4 Fase 3: Beoordelen van competenties Instrumenten en beoordelingscriteria zijn afgestemd op en dekkend voor de toe te passen landelijke standaard en zijn leerwegonafhankelijk. De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden overzichtelijk vastgelegd en blijven daarna gedurende drie jaar beschikbaar. Bij de beoordelingssystematiek voor EVC in de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur wordt uitgegaan van de beoordeling en eventuele erkenning op werkprocesniveau Portfolio-assessment In een portfolio-assessment wordt het portfolio beoordeeld door een assessor aan de hand van de vooraf bepaalde landelijke standaard. Alle bewijs dat een kandidaat aandraagt wordt behandeld. Keuzemoment: voldoende bewijs? Wanneer de (vak)assessor het wenselijk acht om over aanvullend bewijs te beschikken, kan hij kiezen voor de inzet van extra beoordelingsinstrumenten CGI/werkplekbezoek De bevindingen van het portfolio-assessment worden meegenomen naar het CGI. De assessor kan een CGI als niet van toepassing verklaren indien het bewijs in het portfolio voldoende grond geeft tot erkenning van alle werkprocessen. Ook kan een werkplekbezoek worden ingezet Assessment De resultaten van een extra ingezet beoordelingsinstrument worden verwerkt door de assessor Opstellen Ervaringscertificaat Het Ervaringscertificaat wordt opgesteld aan de hand van het format van het Kenniscentrum EVC. Hierin worden de volgende punten opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van het EVC-traject en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. De onderbouwing van de erkenningen in het Ervaringscertificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn geschreven: - Een specifieke opgave voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard erkenningen worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd. - Op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt. Waarmee of hoe toont de kandidaat per onderdeel van de landelijke standaard aan dat hij competent is? - De relatie tussen a en b: waarom het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de vakassessor per onderdeel van de landelijke standaard leidt tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning. Fase 3: beoordelen P tf li CGI V ld d j Beoordelings A. O t ll 12

13 2.5 Fase 4: Erkennen van competenties Fase 4, de erkenningsfase, is de laatste fase van het EVC-traject Uitreiking en ondertekening van het Ervaringscertificaat Het Ervaringscertificaat wordt uitgereikt. De kandidaat kan, indien gewenst, een afsluitend gesprek aanvragen met het Expertisecentrum EVC. In een afsluitend gesprek wordt het Ervaringscertificaat toegelicht. De kandidaat wordt op de volgende punten gewezen: De bevindingen uit het EVC-traject worden uitsluitend aan de kandidaat gerapporteerd. Het mede verstrekken van bevindingen of het Ervaringscertificaat aan derden vindt alleen plaats met toestemming van de kandidaat. In de digitale tool heeft de kandidaat de gelegenheid een keus te maken om wel of niet het portfolio aan derden ter inzage aan te bieden. De kandidaat kan zich beroepen op de klachten- en bezwaarprocedure EVC Deltion College. (Bijlage 4) Een afschrift van het relevante bewijsmateriaal, op basis waarvan het Ervaringscertificaat wordt afgegeven, wordt gedurende drie jaar bewaard. Het Ervaringscertificaat (plus een kopie) wordt getekend door de kandidaat, de assessor en het hoofd van het Expertisecentrum EVC. Het EVC-traject is afgerond. Fase 4: erkennen Uitreiking en d t k i 13

14 3. De verschillende rollen In de EVC-procedure onderscheiden we een aantal verschillende rollen van actoren waar de kandidaat mee te maken krijgt te weten: Voorlichter Intaker Begeleider Assessor Administratie Expertisecentrum EVC Projectcoördinator EVC Hoofd Expertisecentrum EVC Dit hoofdstuk bevat de omschrijving van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken, competenties, kennis en vaardigheden van de functies van het Expertisecentrum EVC. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bekend bij de betrokkenen. Begeleiders en assessoren hebben een uitgebreide instructie in hun bezit. 3.1 Voorlichter Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De voorlichter geeft voorlichting aan organisaties, bedrijven en instellingen of aan individuele kandidaten Taken De voorlichter heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Voorlichting geven over EVC-trajecten De doelstelling van de kandidaat bespreken Een opleidingsstandaard kiezen en een quickscan aanbieden Competenties, kennis en vaardigheden De voorlichter beschikt over de volgende competenties: Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Presenteren Zich op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Ondernemend en commercieel handelen 3.2 Intaker Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De intaker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de intake volgens het protocol op basis van de door de kandidaat ingevulde quickscan en of aangeleverde informatie. De intaker zorgt dat de kandidaat tijdens de intake een weloverwogen beslissing kan nemen over het al dan niet starten van het EVC-traject Taken De intaker heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Het intakegesprek voeren aan de hand van het protocol De quickscan of andere informatie bespreken De kandidaat informeren over het EVC-traject De succeskans van het EVC-traject analyseren 14

15 3.2.3 Competenties, kennis en vaardigheden De intaker beschikt over de volgende competenties: Overtuigen en beïnvloeden Analyseren en advies geven Interviewen 3.3 (Portfolio)begeleider Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De (portfolio)begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de kandidaat vanaf de intake tot aan het moment waarop het portfolio een goede afspiegeling vormt van de competenties van de kandidaat. De (portfolio)begeleider bewaakt de structurele opbouw van het portfolio. De rollen tussen de (portfolio)begeleider en de (vak)assessor zijn strikt gescheiden Taken De (portfolio)begeleider heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Het inzichtelijk maken naar welke bewijs gezocht wordt De kandidaat stimuleren om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen Het tijdpad en de structurele opbouw van het portfolio bewaken Informeren en adviseren Competenties, kennis en vaardigheden De (portfolio)begeleider beschikt over de volgende competenties: Procedures presenteren Interviewen, begeleiden en feedback geven Voldoende vakinhoudelijke kennis en inzicht in de gehanteerde landelijke standaard en de EVCprocedure Voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs 3.4 (Vak)assessor Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De (vak)assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van het door de kandidaat aangeleverde bewijs. De (vak)assessor is onafhankelijk. Om de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten, werkt het Expertisecentrum-EVC Deltion College in de regel met twee (vak)assessoren. De vakinhoudelijk assessor bepaalt de tekst van de onderbouwing. In geval dat er verschil van mening is bepaalt de vakinhoudelijk assessor. Het Hoofd Expertisecentrum kan ingeval van geschil, arbitrage inschakelen. Het Hoofd Expertisecentrum is eindverantwoordelijke. Tussen de assessor en de kandidaat is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van de assessor noodzakelijk is Taken De (vak)assessor heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: De waarde van het bewijs in het portfolio vaststellen Een criteriumgericht interview voeren of ander instrument toepassen Een Ervaringscertificaat opstellen Competenties, kennis en vaardigheden De (vak)assessor beschikt over de volgende competenties: Interviewen, feedback geven en beoordelen Zowel mondeling als schriftelijk kunnen communiceren Voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de gehanteerde landelijke standaard en de EVC-procedure Voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs Voldoende vaardig in het afnemen van het portfolio-assessment, het CGI als beoordelingsinstrument en eventueel andere in te zetten beoordelingsinstrumenten 15

16 3.5 Projectcoördinator Algemeen De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het EVC-traject in de volle breedte. De projectcoördinator organiseert het EVC-traject van intake tot afgifte ervaringscertificaat. Ook bewaakt de projectcoördinator de voortgang van een EVC-traject. Inzet van portfoliobegeleiders en (vak)assessoren behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de projectcoördinator. De projectcoördinator wordt ondersteund door de administratie Taken en verantwoordelijkheden De projectcoördinator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden Regelt het traject vanaf de aanmelding tot en met de afgifte van het ervaringscertificaat Competenties, kennis en vaardigheden De projectcoördinator beschikt over de volgende competenties, kennis en vaardigheden Coachen Een resultaatgerichte instelling Doorzettingsvermogen Goede communicatieve vaardigheden Commerciële instelling 3.6 Administratie Expertisecentrum EVC Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Naast de zorg voor de aanwezigheid van materialen, zoals formats, quickscans en instrumenten, verzorgt de administratie de planning en organisatie van de trajecten. Ook bewaakt de administratie de voortgang van een EVC-traject Taken De administratie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Het verstrekken van materialen aan kandidaten Voorlichters, intakers, begeleiders en assessoren aan EVC-trajecten koppelen De voortgang van de EVC-trajecten bewaken De coördinatie van de trajecten Competenties, kennis en vaardigheden De administratie beschikt over de volgende competenties: Klantgerichtheid Nauwkeurigheid Flexibel Plannen en organiseren 3.7 Hoofd Expertisecentrum EVC Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het hoofd geeft leiding aan het Expertisecentrum EVC. Hij is verantwoordelijk voor de expertise van actoren. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor ieder EVC-traject waarvoor een Ervaringscertificaat wordt afgegeven, ook als er (delen van) het traject elders worden ingekocht of uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties of instellingen Taken Het hoofd van het Expertisecentrum EVC heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Aansturen van de administratie In kaart brengen van de expertise van actoren en stimuleren van professionaliseringsprocessen Tekenen van Ervaringscertificaten Kwaliteitszorg 16

17 3.7.3 Competenties, kennis en vaardigheden Het hoofd van het Expertisecentrum EVC beschikt over de volgende competenties: Coachen Een resultaatgerichte instelling Flexibele opstelling Gevoel voor organisatiesensitiviteit 17

18 4. Kwaliteitszorg 4.1 Twee verschillende stromen in de kwaliteitszorg We onderscheiden twee verschillende stromen in de kwaliteitszorg. Ten eerste het sturende proces van een EVC-traject. Hierbij spelen de uitvoerders van het Expertisecentrum EVC de grootste rol. Na het vaststellen van de landelijke standaard worden een (portfolio)begeleider en (vak)assessor geselecteerd. Het tijdspad van een traject wordt vastgelegd om het overzichtelijk te kunnen bewaken. Het ondertekenen van overeenkomsten tussen het Expertisecentrum EVC en de kandidaten, (portfolio)begeleiders of (vak)assessoren voorkomt onduidelijkheid over afspraken en zorgt voor wederzijdse verwachtingen. De tweede stroom gaat over de wijze waarop binnen het Deltion College wordt omgegaan met de bewaking van de deskundigheid van de betrokkenen. Uitgangspunt is dat alle assessoren de Training schrijven Ervaringscertificaat van het Kenniscentrum EVC hebben gevolgd. In het verleden werd gewerkt met eigen trainingen maar gezien de kwaliteit van de trainingen van het Kenniscentrum wordt deze training als voorwaarde gesteld. Daarnaast wordt vanuit het Expertisecentrum EVC intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor (portfolio)begeleiders en (vak)assessoren. Deze intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld als kwaliteitsessies waarbij het delen en leren van ervaringen van collega (portfolio)begeleiders en (vak)assessoren centraal staat. Het Expertisecentrum EVC maakt deel uit van stichting Deltion Business van het Deltion College, maar neemt een onafhankelijke positie in. Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van de EVC-procedure. In een EVC-traject zijn de rollen van (portfolio)begeleiders en (vak)assessoren strikt gescheiden. 4.2 Toelichting op de kwaliteitszorg De volgende kwaliteitsaspecten worden in de volgende paragrafen nader toegelicht: Openbaarheid van de EVC-procedure Evaluaties Verbeteracties Verantwoording Openbaarheid van de EVC-procedure Op de website van het Deltion College staat relevante informatie over EVC en hoe men in contact kan komen met het Expertisecentrum EVC. Er is informatiemateriaal beschikbaar over trajecten en werkwijzen betreffende de EVCprocedure zoals het Handboek EVC Deltion College en de Klachten en Bezwaarprocedure. De EVC-kandidaten worden voorgelicht over de te volgen procedure en wederzijdse verwachtingen. Het materiaal (bijv. in de vorm van een tekst op de website en/of brochure) wordt regelmatig up-to-date gehouden. 18

19 4.2.2 Evaluaties Het Expertisecentrum EVC evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC-procedure systematisch onder de kandidaten, opdrachtgevers, begeleiders, assessoren en de instanties waar kandidaten Ervaringscertificaten ter verzilvering aanbieden. Ieder EVC-traject wordt na afloopt geëvalueerd. De volgende onderdelen worden geëvalueerd: De kwaliteit van de informatie Gemaakte afspraken Gehanteerde beoordelingsinstrumenten De mate van competentie van begeleiders en assessoren Het Ervaringscertificaat Het verloop van het EVC-traject De afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren Beheer en administratie Het Expertisecentrum EVC zet de uitkomst van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit daarvan. De gegevens hiervan worden verantwoord in rapportagevorm Verbeteracties Indien verbeteracties uitgevoerd zijn, is hiervan schriftelijk vastgelegd wat de exacte activiteiten zijn (wat ze inhouden) en de resultaten hiervan zijn in het geheel aan afspraken, werkwijzen en instrumenten terug te vinden (inclusief documentbeheer) Verantwoording Om verantwoording af te leggen aan derden over de kwaliteitsborging m.b.t. EVC wordt e.e.a. aantoonbaar gemaakt. Dat wil zeggen: Het geheel aan afspraken, werkwijzen en instrumenten is gedocumenteerd (inclusief documentbeheer) De resultaten van de hierboven benoemde evaluaties zijn aanwezig Overige verantwoordingsdocumenten, zoals certificaten van de (vak)assessoren zijn aanwezig 19

20 5. Klachten- en Bezwaarprocedure Als bijlage 4 vindt is de Klachten- en Bezwaarprocedure en de Klachten- en Beroepsprocedure die betrekking heeft op de EVC-procedure van het toegevoegd. 20

21 Bijlage 1 1. Protocol voorlichting 1.1 Het doel van de EVC-procedure Het doel van de EVC-procedure heeft invloed op de invulling van het EVC-traject. Het doel heeft altijd betrekking op de loopbaan van de kandidaat. 1.2 Het gekozen kwalificatiedossier aan de hand van de quickscan Het gekozen kwalificatiedossier moet goed aansluiten bij de kwaliteiten, het niveau en de ervaring van de kandidaat. In de voorbereiding onderzoekt de kandidaat door het maken van een quickscan of er bewijsmateriaal bij de werkprocessen en kerntaken gevonden kan worden. De mogelijkheid van de kandidaat om bewijsmateriaal te verzamelen voor de werkprocessen is een belangrijke succesfactor voor de uitvoering van een EVC-traject. 1.3 De opzet van de EVC-procedure Tijdens de oriëntatiefase is geïnformeerd over de EVC-procedure. De vier fasen van het EVC-traject zijn benoemd. 1.4 Het portfolio Het portfolio heeft een voorgestructureerde opzet. Tijdens de intake wordt kort ingegaan op het belang van de structuur van het portfolio. Het portfolio is eigendom van de kandidaat. 1.5 De verwachte activiteiten van de kandidaat Het EVC-traject is intensief. Er wordt van de kandidaat verwacht gemotiveerd te zijn en investeringen te doen op gebied van tijd en middelen. 1.6 Het Ervaringscertificaat De (vak)assessor schrijft het Ervaringscertificaat. 1.7 De succeskans van de kandidaat Samen met de kandidaat wordt gekeken naar de succeskans die de kandidaat heeft in het EVCtraject. Leidend hierbij is de quickscan en de mogelijkheid voor de kandidaat om bewijsmateriaal te verzamelen dat voldoet aan de landelijke opleidingsstandaard. 1.8 Doorgaan of stoppen De succeskans is bepalend voor de keuze om door te gaan of om te stoppen. Deze beslissing moet weloverwogen genomen kunnen worden. Het Expertisecentrum EVC kan hierover wel een advies uitbrengen, maar de kandidaat bepaalt of hij verder gaat of niet. 1.9 De EVC-overeenkomst De kandidaat en de intaker tekenen de EVC-overeenkomst als de kandidaat start met het EVC-traject. 21

22 Bijlage 2 EVC-OVEREENKOMST Expertisecentrum EVC Mozartlaan AA Zwolle Gegevens kandidaat: Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats : BSN : Gegevens intaker: Naam : Functie : De doelstellingen van de kandidaat: De landelijke standaard De competenties van de kandidaat worden gemeten ten opzichte van...[naam landelijke standaard die gebruikt is, hier invullen]. Deze standaard geeft een niveau-indicatie weer van...[niveau weergeven]. Deze standaard is te vinden bij...[verwijzen naar website of andere informatiebron, of bijvoegen als bijlage]. De officiële benaming van deze standaard is:...[officiële naam + CREBO/CROHO nummer en COHORT hier toevoegen, of officiële naam voor het branche-erkende profiel] [Alleen van toepassing, indien er sprake is van een branche erkende standaard] Deze standaard wordt erkend door:...[branche organisatie noemen] 22

23 De kandidaat verklaart het volgende: - De kandidaat is bekend met de procedure zoals deze uitgevoerd wordt conform de bepalingen van het en te vinden is op de website van het Deltion College. De kandidaat is op de hoogte gesteld van het volgende: De kandidaat wordt/blijft eigenaar van het verzamelde portfoliomateriaal inclusief alle bewijsstukken De privacy van de kandidaat is gewaarborgd. Het Expertisecentrum EVC heeft alle waarborgen gecreëerd om er voor te zorgen dat alle materiaal ontoegankelijk is voor onbevoegden. Er worden geen gegevens ter hand gesteld aan derden. De kandidaat wordt, bij het opstellen van het portfolio, begeleid door een (portfolio)begeleider van het Er wordt aan het eind van het EVC-traject een Ervaringscertificaat uitgereikt. De investering in tijd: Van de kandidaat wordt verwacht dat er tijd geïnvesteerd wordt in de opbouw van het portfolio. De hoeveelheid te investeren tijd hangt af van de mogelijkheid om bewijs te verzamelen. Opbouw portfolio: uur; duur ongeveer 1 à 2 maanden Begeleiding 1 tot 6 uur (afhankelijk van de vraag van de kandidaat) Assessment 1 tot 2 uur Nabespreking 30 minuten tot een uur o De investering in middelen: Een EVC-traject kost exclusief BTW. Het EVC-traject duurt in ieder geval niet langer dan 3 maanden, onvoorziene omstandigheden daargelaten o Optioneel (afhankelijk van het gekozen loopbaandoel) kan in overleg met de opdrachtgever gebruik worden gemaakt van de volgende instrumenten: Rekenen 50,00 exclusief BTW Nederlands 150,00 exclusief BTW Moderne vreemde taal, Engels en/of Duits 150,00 per taal exclusief BTW Werkplekonderzoek 350,00 exclusief BTW o Het Expertisecentrum EVC verklaart het volgende: De kandidaat wordt begeleid door een gekwalificeerd (portfolio)begeleider om zijn/haar competenties zichtbaar te maken o Een volledig doorlopen EVC-traject leidt tot een overdraagbaar Ervaringscertificaat o De kandidaat heeft recht op een afsluitend gesprek o Het Expertisecentrum EVC rapporteert bevindingen uit een EVC-traject uitsluitend aan de kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of het Ervaringscertificaat aan derden vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat o Er is een klachten- en bezwaarprocedure waar de kandidaat zich op kan beroepen Aan deze overeenkomst ligt een getekende offerte, nr., ten grondslag. Naar waarheid opgemaakt: Plaats : Datum : Namens het Expertisecentrum EVC Handtekening : Handtekening : Kandidaat : Intaker : 23

24 Bijlage 3 Code 1: doel Code Normtekst 1. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling. Code 2: rechten 1. De EVC-aanbieder richt zijn EVC-procedure in om competenties van kandidaten te beoordelen aan de hand van een landelijke standaard en de erkenning die daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar ervaringscertificaat. 2. Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van de EVCprocedure. 3. De EVC-aanbieder is eindverantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een ervaringscertificaat afgeeft, ook als hij (delen van) EVCprocedure inkoopt of uitvoert in samenwerking met andere organisaties of instellingen. Code Normtekst 2. EVC beantwoordt 1. Informatie over de EVC-procedure is vastgelegd, voor iedereen aan de behoefte van het toegankelijk en bevat tenminste een beschrijving van de onderdelen van individu. Rechten en de procedure, de methode van onderzoek, een indicatie van de benodigde afspraken zijn duidelijk investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van een EVCprocedure, voorwaarden voor deelname en de rechten van de verwoord. kandidaat. 2. De EVC-aanbieder neemt in zijn vastgelegde afspraken met de kandidaat de benodigde investeringen in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC-procedure, de toe te passen standaard(en) en de doelstelling(en) van de kandidaat op. 3. Afspraken tussen kandidaat en EVC-aanbieder zijn voor aanvang van een EVC-procedure vastgelegd en door beide partijen ondertekend. 4. De EVC-aanbieder waarborgt dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en zich kan beroepen op een specifieke en deugdelijke klachten- en bezwaarprocedure voor EVC. 5. De EVC-aanbieder rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de EVC-kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of het ervaringscertificaat aan derden vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat. 24

25 Code 3: onderzoek Code 3. Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op erkende standaarden. Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met civiel effect, goed gedefinieerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken. Normtekst 1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen de EVC-organisatie zijn vastgelegd, bekend aan alle betrokkenen en functioneel in de praktijk. 2. De in de EVC-procedure te hanteren landelijke standaard is een actuele CREBO- of CROHO-standaard of een door het beroepenveld erkende standaard met civiel effect. 3. In de EVC-procedure wordt al het bewijs dat een kandidaat aandraagt in behandeling genomen. 4. Het in de EVC-procedure gebruikte bewijs voldoet aan vastgelegde criteria betreffende variatie, relevantie, actualiteit, authenticiteit en kwantiteit. 5. De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC-procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de toe te passen landelijke standaard en zijn leerwegonafhankelijk. 6. De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. 7. De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC-procedure overzichtelijk vastgelegd en blijven daarna gedurende 3 jaar beschikbaar binnen de organisatie van de EVC-aanbieder. 8. De EVC-aanbieder bewaart gedurende 3 jaar een afschrift van het relevante bewijsmateriaal van de kandidaat op basis waarvan een ervaringscertificaat is afgegeven. 9. Een EVC-procedure resulteert in een ervaringscertificaat waarin tenminste zijn opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van de EVCprocedure en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. Een onderbouwing van de erkenningen in een ervaringscertificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn geschreven: a. een specifieke opgave voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard erkenningen worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd (voor mbo-standaarden bijvoorbeeld per deelkwalificatie, kerntaak of werkproces); b. op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt. Waarmee of hoe toont de kandidaat per onderdeel van de landelijke standaard aan dat hij competent is? c. de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning? 25

26 Code 4: assessoren en begeleiders Code 4. Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken. Normtekst 1. In de EVC-procedure zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier als in de praktijk. 2. Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties. 3. De begeleider en de assessoren hebben voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de gehanteerde standaard en de EVC-procedure. 4. De begeleider en de assessoren hebben voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs. 5. De assessoren zijn voldoende vaardig in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de bijbehorende instrumenten. 6. De assessoren dragen bevindingen zowel mondeling als schriftelijk effectief over. 7. Tussen assessor en kandidaat is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van assessoren noodzakelijk is. Code 5: kwaliteitszorg Code 5. De kwaliteit van EVCprocedures is geborgd en wordt continu verbeterd. De kwaliteit en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties. Normtekst 1. De EVC-aanbieder evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC-procedure systematisch onder alle betrokkenen, waaronder in ieder geval kandidaten, opdrachtgevers, begeleiders en assessoren en instanties waar kandidaten ervaringscertificaten ter verzilvering aanbieden. Standaard onderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken, gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren, het ervaringscertificaat, het verloop van de EVC-procedure, de afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren, beheer en administratie. 2. De EVC-aanbieder zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Dit geheel verantwoordt hij in rapportagevorm. 26

27 Bijlage 4 Preambule Reglement Bezwaar- en klachtencommissie EVC Deltion Business Uitgangspunt bij de afhandeling van klachten en bezwaren tegen schriftelijke besluiten binnen Deltion is, dat de klachtafhandeling en afhandeling van het bezwaar primair plaatsvindt binnen het organisatieonderdeel, waar de klacht of het bezwaar betrekking op heeft. De klacht en / of bezwaar dient de kandidaat schriftelijk in bij de directeur van het Expertisecentrum EVC, Postbus 565, 8000 AN Zwolle. I. Begripsbepalingen Op dit reglement zijn van toepassing de volgende begripsbepalingen: - bezwaar : een schrijven, ingediend door een EVC kandidaat, waarin bezwaar wordt aangetekend tegen een schriftelijk besluit van de directeur Expertisecentrum EVC; - beroep : een schrijven, ingediend door de EVC kandidaat bij de Beroeps- en Klachtencommissie EVC Deltion College tegen een schriftelijk besluit van de directeur van het Expertisecentrum EVC Deltion College; - besluit : een door of namens de directeur van het Expertisecentrum EVC van Deltion genomen schriftelijke beslissing met betrekking tot de EVC procedure; - klacht : een klacht door de EVC kandidaat schriftelijk ingediend over de toepassing van de EVC procedure binnen het Expertisecentrum EVC; - Expertisecentrum EVC : de instantie, gesitueerd binnen het Deltion College, verantwoordelijk voor het afwikkelen van de gehele EVC procedure en dit aantoonbaar onafhankelijk van de moederorganisatie uitvoert; - Deltion : Stichting Deltion Business gevestigd te Zwolle; - bestuur : het Bestuur van de Deltion Business; - directeur Expertisecentrum EVC : de persoon, aangewezen door het bestuur, die leiding geeft aan het Expertisecentrum EVC, verder in deze procedure genoemd de directeur, tevens de Bezwaaren klachtencommissie vormend; - kandidaat : ieder die in het Expertisecentrum EVC de EVC procedure is gestart; - werkdag : een dag waarop het Expertisecentrum EVC is geopend, niet zijnde een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag. 27

28 II. Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op een schriftelijk besluit van de directeur, genomen ter uitvoering van de EVC procedure. 2.2 Dit reglement is van toepassing op een schriftelijke klacht van een kandidaat over de uitvoering van de EVC procedure. 2.3 Dit reglement is niet van toepassing op een besluit van de examencommissie van de betreffende vervolgopleiding. 2.4 Het aantekenen van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van het bestreden besluit. III. Procedure 3.1 Nadat de kandidaat het schriftelijk besluit van de directeur heeft ontvangen dan wel als de kandidaat van mening is dat de EVC procedure door het EVC Expertisecentrum niet voldoende is uitgevoerd, dient het bezwaar en / of de klacht binnen 20 werkdagen bij de directeur schriftelijk te worden ingediend; 3.2 Als de kandidaat aannemelijk maakt, dat de aanvang van de in artikel 3.1 genoemde termijn hem/haar niet tijdig bekend kon zijn, wordt de termijn van 20 werkdagen geacht te zijn aangevangen op de dag, waarop hij/zij redelijkerwijs van het besluit heeft kunnen kennisnemen. 3.3 De schriftelijke klacht en/ of het bezwaar moet zijn ondertekend door de kandidaat en tenminste bevatten: a. een dagtekening; b. de personalia van de kandidaat; c. het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de reden van de klacht en/ of het bezwaar. 3.4 Bij een bezwaar dient een kopie van het schriftelijke besluit dat door de directeur aan de kandidaat is meegedeeld te worden gevoegd. 3.5 Bij verzending per post is de klacht en/ of het bezwaar tijdig ingediend, indien deze vóór het einde van de in artikel 3.1 genoemde termijn blijkens het poststempel per post is bezorgd. 3.6 Vanwege de directeur wordt de ontvangst van de klacht en/ of het bezwaar schriftelijk aan de kandidaat bevestigd. 3.7 Voordat de directeur een uitspraak doet op de schriftelijke klacht en/ of het bezwaar, hoort hij zo nodig de indiener van de klacht en / of het bezwaar en andere betrokkenen. 3.8 De indiener van een klacht en/ of het bezwaar kan zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde. 28

29 IV. Beslissing 4.1 De directeur doet uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht en/ of het bezwaar gemotiveerd uitspraak, welke uitspraak onverwijld schriftelijk aan de kandidaat wordt toegezonden. 4.2 De directeur kan de ingediende klacht en / of het bezwaar: a. niet-ontvankelijk verklaren, b. ongegrond dan wel c. gegrond verklaren. V. Overige bepalingen 5.1 De in dit reglement genoemde termijnen worden verlengd met de door het bestuur c.q. directie vastgestelde vakanties en vrije dagen. 5.2 De kosten van de Bezwaar- en klachtencommissie EVC komen voor rekening van het bestuur. 5.3 Dit reglement is van toepassing op bezwaarschriften en klachten, die na de datum van inwerkingtreden van dit reglement bij de Bezwaar- en klachtencommissie EVC zijn ingediend. 5.4 Dit reglement is opgenomen in het handboek EVC van Deltion. Het handboek EVC ligt voor de kandidaat in het Expertisecentrum EVC van het Deltion College gebouw Rood 1 e etage ter inzage. Het reglement is tevens terug te vinden op de Deltion website. 5.5 Over de toepassing van procedureregels waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Bezwaar- en klachtencommissie EVC. 5.6 De directeur bericht de kandidaat eveneens schriftelijk dat binnen 20 werkdagen na ontvangst van de uitspraak beroep aangetekend kan worden tegen het besluit bij de Beroeps- en klachtencommissie EVC van het Deltion College. 29

30 Reglement Beroeps- en Klachtencommissie EVC Deltion Business Preambule Uitgangspunt bij de afhandeling van klachten en bezwaar tegen schriftelijke besluiten binnen Deltion is, dat de klachtafhandeling en afhandeling van het beroepschrift primair plaatsvindt binnen het organisatieonderdeel waar de klacht betrekking op heeft. Indien de klacht of het bezwaar niet naar tevredenheid afgehandeld wordt, zal de Beroeps- en klachtencommissie EVC de klacht of het beroep in behandeling nemen. I. Begripsbepalingen Op dit reglement zijn de volgende begripsbepalingen van toepassing: - bezwaar : een schrijven, ingediend door een EVC-kandidaat, waarin wordt aangetekend tegen een schriftelijk besluit van de directeur Expertisecentrum EVC; - beroep : een schrijven, ingediend door de EVC-kandidaat bij de Beroeps- en Klachtencommissie EVC Deltion College tegen een schriftelijk besluit van de directeur van het Expertisecentrum EVC Deltion College; - klacht : een klacht door de EVC-kandidaat ingediend over de toepassing van de EVC-procedure binnen het Expertisecentrum EVC; - Expertisecentrum EVC : verder in dit reglement genoemd Expertisecentrum : de instantie, gesitueerd binnen het Deltion College, verantwoordelijk voor het afwikkelen van de gehele EVCprocedure en dit aantoonbaar onafhankelijk van de moederorganisatie uitvoert; - Deltion : Stichting Deltion Business gevestigd te Zwolle; - bestuur : het bestuur van de Stichting Deltion Business; - directeur Expertisecentrum EVC : de persoon, aangewezen door het bestuur, die leiding geeft aan het Expertisecentrum EVC, verder in dit reglement genoemd de directeur ; - besluit : een door of namens de directeur van het Expertisecentrum EVC genomen schriftelijke beslissing; - kandidaat : ieder die in het Expertisecentrum EVC de EVC-procedure is gestart.; - werkdag : een dag waarop het Expertisecentrum EVC is geopend, niet zijnde een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag. 30

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4981 1 april 2010 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2010, nr. PLW/2010/5453,

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen

Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen Aanvraagformulier Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen Dit aanvraagformulier kunt u gebruiken om te bepalen of u als exameninstituut voldoet aan de vereisten om EVC-procedures

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Rescue Nederland Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Datum: 28 oktober 2010 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder]

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Beoordelingsrapport uitgevoerd door: [naam Beoordelende Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Datum: Soort onderzoek: Nieuwe erkenning EVC-aanbieder Uitbreiding EVC-erkenning

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid

De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid 2 Inhoudsopgave Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong 4 KCE: jarenlang partner van de overheid 6 EVC-kaders en -erkenningstermijnen

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC Vertaling in werkprocessen Colofon Titel: Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 2.0 Datum: 10

Nadere informatie

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 Normtekst EVC Kwaliteitscode 2.0 Datum: 18-07-2016 vs 1.1 pag. 1 van 8 --------------------------------------------------------------------- Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 EVC voor de arbeidsmarktroute

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Colofon Handboek EVC 2010-2014 Versie 6, november 2014 Ontwikkeld door: Vastgesteld door: EVC-Centrum, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Dhr. P.M.F.

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Convenant Een kwaliteitscode voor EVC

Convenant Een kwaliteitscode voor EVC OCW, SZW Convenant Een kwaliteitscode voor EVC Convenant betreffende de vrijwillige kwaliteitscode voor het Erkennen van Verworven Competenties Ondergetekenden, Stichting van de Arbeid (STvdA), te dezen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Algemene Zaken

Reglement geschillencommissie Algemene Zaken Algemene Zaken Datum: 10 mei 2011 Auteur(s): Nadine De Win Versie: 3.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 19-5-2009 Update bestaande regeling 2001 WINA 1.1 10-9-2009 Aanpassing voor handboek WINA 2.0 07-12-2009

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Secretaresse Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren

Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren kc-evc_convenant EVC_v01.indd 1 5-6-2012 8:47:21 kc-evc_convenant EVC_v01.indd 2 5-6-2012 8:47:22 Convenant

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Profiel kwaliteitscoördinator

Profiel kwaliteitscoördinator Profiel kwaliteitscoördinator Colofon Titel: Profiel Kwaliteitscoördinator Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: 31 maart 2011 Projectnummer: 12822.17 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC

Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC Alles wat mensen tijdens hun leven leren op een goede manier zichtbaar maken en erkennen World Trade Center Rotterdam, 14 november Alles wat mensen tijdens hun

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Indiener: Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend

Indiener: Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend Klachtenregeling IntenZie steekt veel energie en aandacht in het professioneel neerzetten van haar diensten en bekwaamheden van haar trainers, coaches en begeleiders. En er is altijd ruimte om onze diensten

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

EVC-trajecten van KCM4EVC

EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten van KCM4EVC Ontwikkel-jezelf! en Ontdek-jezelf! in een KCM4EVC Deze brochure geeft informatie over de EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten Eusebiusbuitensingel 9 6828 HT Arnhem www.kcm4evc.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor

Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor Het EVC-assessment Methodiek-handleiding voor de Assessor 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: ontwikkelingen EVC 4 1.1 Wat is EVC? 4 1.2 Landelijke ontwikkelingen 4 2 De EVC-procedure van QRM 6 2.1 Stap 1: Voorlichting

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Vanaf 1 januari 2014 zal het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële sector gelden. De huidige situatie is dat de financieel

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie