NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG"

Transcriptie

1 NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening

2 INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING Onderwerp nota Aanleiding Leeswijzer 2 2. UITGANGSPUNTEN VOOR TOEKOMSTIGE PARKEERREGULERING Kaders vanuit verkeers- en vervoersbeleid Benadering vanuit gebruikersgroepen Ambitie met parkeerregulering Randvoorwaarden bij invulling parkeerregulering Hoofdlijnen verbeteringen in parkeerregulering Doorwerking nieuwe reguleringsmaatregelen 6 3. INZET PARKEERGARAGES Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Nieuwe reguleringsmaatregelen 7 Verruiming aanbod van soorten abonnementen 7 Toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages 8 4. INZET BETAALDE PLAATSEN IN DE OPENLUCHT Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Nieuwe reguleringsmaatregelen 10 Reservering plaatsen langs straten in binnenstad voor echt kortparkeren 10 Benutting plaatsen op grotere terreinen vooral voor vergunninghouders 11 Benutting (kort)parkeerplaatsen 's avonds (mede) voor bewoners INZET PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Handhaving huidige gefiscaliseerde systeem van vergunningparkeren Nieuwe reguleringsmaatregelen 14 Verkleining vergunningzones 14 Uitbreiding werkingstijden vergunningparkeren 15 Aanscherping criteria voor uitgifte van vergunningen 16 Verruiming aanbod van soorten zakelijke vergunningen buiten Cityring 19 Nauwkeuriger vaststelling maximum aantallen uit te geven vergunningen 20 Vervanging onduidelijke bebording 21 Verdere ontwikkeling nieuwe stelsel van tarieven voor vergunningen Electronisch parkeren 22 BIJLAGE: OVERZICHT PARKEERMOGELIJKHEDEN GEBRUIKERSGROEPEN 23

3 1. INLEIDING 1.1. Onderwerp nota Deze nota richt zich op de parkeerregulering, dit wil zeggen op de regeling van het gebruik van de openbare parkeergelegenheid. Het gaat bij deze gebruiksregels met name om: de groepen personen of categorieën voertuigen die van de plaatsen gebruik mogen maken Zijn de plaatsen voor iedereen bedoeld of mogen bijvoorbeeld alleen houders van een bepaalde vergunning daar staan? En waar dit laatste het geval is: wie komen dan precies voor zo'n vergunning in aanmerking en onder welke voorwaarden? de dagen en tijden waarop de regeling geldt Deze werkingsduur verschilt vaak voor werkdagen, zaterdagen en zondagen de toegestane parkeerduur Voor plaatsen in de openlucht met vooraf betalen geldt in het algemeen een maximum parkeerduur (eigenlijk: maximum betaalmogelijkheid). In de garages waar pas achteraf hoeft te worden betaald, geldt voor het parkeren normaal gesproken geen tijdslimiet het tarief dat voor het parkeren in rekening wordt gebracht De parkeerregulering bepaalt dus de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare parkeergelegenheid. Het is daarmee een sturingsinstrument dat -naast andere instrumenten- kan worden ingezet om de doelstellingen van het parkeerbeleid te verwezenlijken. Deze nota heeft betrekking op alle openbare parkeergelegenheid, dus zowel die in garages, als in de openlucht op terreinen en langs straten. Het werkingsgebied van deze nota wordt in de titel aangeduid als 'binnenstad e.o.'. Dit is meer dan de binnenstad in enge zin. Het omvat tevens de aansluitende (woon)gebieden met (een behoefte aan) parkeerregulering, die zich hier en daar al een eind richting ringbanen uitstrekken. Bij de invulling van de parkeerregulering vormt het aantal plaatsen een gegeven. De parkeercapaciteit in de binnenstad e.o. is daarom geen onderwerp van deze nota. Het ligt in de bedoeling in de loop van dit jaar (2007) een apart actieplan uit te brengen gericht op uitbreiding van de parkeercapaciteit in de Oude Stad. Hierin zal een toekomstvisie zijn opgenomen op de parkeersituatie in de Oude Stad, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Centraal in dit actieplan staan uiteraard de acties; daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen: acties gericht op realisatie van voldoende parkeercapaciteit bij nieuwe ontwikkelingen Een belangrijk item in dit verband is de wijze waarop de parkeernormen in de praktijk worden toegepast en in samenhang daarmee de noodzaak tot de feitelijke invoering van een parkeerbijdrageregeling. Bij dit laatste wordt gedoeld op een financiële afkoopregeling in geval niet voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd acties gericht op vergroting beschikbare parkeercapaciteit in bestaande situaties Daarbij gaat het zowel om het optimaal inzetten van bestaande capaciteit als het toevoegen van nieuwe capaciteit 1.2. Aanleiding De aanleiding tot deze nota ligt in een tweetal ingrijpende mutaties voor wat betreft de omvang en gebruiksmogelijkheden van de parkeergelegenheid in en om de binnenstad, te weten: de aanpassing en uitbreiding van de gefiscaliseerde parkeerregeling in de binnenstad de komst van de nieuwe garage Pieter Vreedeplein Aanpassing en uitbreiding gefiscaliseerde parkeerregeling binnenstad De huidige parkeerregeling in de binnenstad bestaat sinds Toen is na veel geharrewar over de preciese invulling ervan met name het vergunningparkeren anders georganiseerd. 1 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

4 Door jaarlijks parkeeronderzoek op straat en een uitgebreide doorlichting in 2003 is sindsdien het functioneren van deze parkeerregeling gemonitord. De hieruit verkregen gegevens leren dat de regeling op een aantal punten bijstelling behoeft (m.n. verkleining vergunningzones, verruiming werkingstijden en aanscherping uitgiftecriteria). Tegelijkertijd is het noodzakelijk het gebied met parkeerregulering uit te breiden. In veel buurten die net buiten het gereguleerde gebied vallen, is inmiddels door verdere overloop van parkeren uit de binnenstad en/of toenemend autobezit de parkeerdruk zodanig opgelopen dat nu ook hier regulerende maatregelen nodig zijn. In april 2005 is de betrokken raadscommissie akkoord gegaan met een gecombineerde aanpassing en uitbreiding van de parkeerregeling in en om de binnenstad. Dit gebeurt niet in één keer voor het hele gebied, maar stapsgewijs voor delen van het gebied. Volgens de planning komen in een periode van zo n twee jaar achtereenvolgens de sectoren Oud Noord, Noordhoek, Binnenstad, Oud Zuid en Hoogvenne/Armhoefse Akkers aan de beurt. Inmiddels loopt de uitwerking van de reguleringsmaatregelen in de twee als eerste genoemde sectoren. Daarbij is als knelpunt naar voren gekomen dat over verschillende zaken die richtinggevend zijn voor bedoelde uitwerking en die spelen in het hele gereguleerde gebied, nog geen inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot de mate van vergunninguitgifte aan de te onderscheiden gebruikersgroepen. En ten aanzien van de te hanteren basisprincipes bij de verkleining van de vergunningzones en de verruiming van de werkingstijden. Met behulp van onderhavige nota moet duidelijkheid ontstaan over deze en soortgelijke zaken. Daarna kan de verdere uitwerking en afronding van de reguleringsplannen per sector voortvarend ter hand worden genomen. Komst nieuwe garage Pieter Vreedepleingarage Volgens de laatste inzichten opent eind oktober 2007 de nieuwe garage Pieter Vreedeplein haar poorten. Dit leidt tot een aanzienlijke uitbreiding van het parkeerareaal (met 800 plaatsen) in de binnenstad. De druk op bestaande parkeervoorzieningen zal hierdoor afnemen waardoor mogelijkheden ontstaan die op andere manieren in te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde garages meer voor parkeren door (bepaalde groepen) abonnementshouders worden bestemd. In onderhavige nota wordt de toekomstige regulering uitgewerkt voor de situatie dat de garage Pieter Vreedeplein in gebruik is Leeswijzer In het volgende hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor de toekomstige parkeerregulering. Centraal staat een benadering vanuit gebruikersgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners, bedrijfshouders, bezoekers en werkenden. De feitelijke invulling van de toekomstige parkeerregulering komt aan de orde in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Hierbij gaat het om de inzet van achtereenvolgens de parkeergarages, de betaalde plaatsen in de openlucht en de plaatsen voor vergunninghouders. Bij de nota is een bijlage gevoegd met een overzicht van de toekomstige parkeermogelijkheden voor de verschillende gebruikersgroepen. De precieze uitwerking van de parkeerregulering komt later terecht in de al genoemde reguleringsplannen per sector. 2 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

5 2. UITGANGSPUNTEN TOEKOMSTIGE PARKEERREGULERING 2.1. Kaders vanuit verkeers- en vervoersbeleid De gemeentelijke strategie voor parkeerregulering in bestaande situaties is te vinden in het Tilburgs Verkeers- en VervoersPlan Mobiliteit in balans (TVVP) zoals dat door de raad is vastgesteld in december De daarin opgenomen hoofdlijnen van beleid gelden onverkort. De 'Strategie parkeren' voorziet in een combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de specifieke situatie kiest de gemeente in ieder geval voor: het bieden van voldoende parkeerplaatsen voor bewoners het in knelpuntsituaties sturen van het gebruik van parkeerplaatsen door middel van gedifferentieerde en/of hogere parkeertarieven, parkeerduurbeperkingen en/of vergunningsystemen het voorzien in alternatieven voor werkenden en bezoekers, die door parkeerregulering en hogere parkeertarieven behoefte krijgen aan goede alternatieven Met name het tweede bolletje betreft de inzet van reguleringsmaatregelen Benadering vanuit gebruikersgroepen Een goede parkeerregulering kenmerkt zich door een benadering vanuit gebruikersgroepen. Elke gebruikersgroep dient bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte voldoende aan bod te komen. Daarbij is het zaak in te spelen op de karakteristieken en wensen van deze gebruikersgroepen. Als belangrijkste gebruikersgroepen van de parkeervoorzieningen in de binnenstad e.o. onderkent de gemeente: 1) bewoners 2) bedrijfshouders 3) bezoekers Hier zijn de bezoekers van ondernemingen in de binnenstad e.o. bedoeld, in het bijzonders de bezoekers van winkels en horecagelegenheden 4) werkenden Bij de benadering van deze groepen geldt een prioriteitsvolgorde zoals hierboven weergegeven. Dus bewoners hebben bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte de hoogste prioriteit en werkenden de laagste. Deze eerste plaats voor bewoners past bij de hiervoor aangehaalde 'Strategie parkeren' volgens het TVVP. Deze prioriteitsvolgorde komt tot uiting in: de nagestreefde maximale looptijd tussen parkeerplek en uiteindelijke bestemming: Nagestreefde maximale looptijd Nagestreefde maximale loopafstand (hemelsbreed) Bewoners 5 min. 250 m Bedrijfshouders 5 tot 10 min. 250 tot 450 m Bezoekers 10 min. 450 m Werkenden 15 min. 700 m Het gaat hier om indicatieve waarden die zo enigszins mogelijk als bovengrens dienen. De spreiding in de waarden voor de bedrijfshouders hangt samen met het naar verhouding geringe aantal plaatsen in de openlucht in het gebied binnen de Cityring. Hierdoor moeten in dit laatste gebied de hogere waarden worden aangehouden. 3 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

6 De lagere streefwaarden gelden voor het gebied buiten de Cityring. Voor bewoners gelden waar dan ook vermelde relatief lage waarden. de volgorde bij de toekenning van vergunningen: eerst de bewonersvergunningen, daarna de zakelijke vergunningen Op dit moment biedt de gemeente globaal de volgende parkeermogelijkheden en bijbehorende reguleringsvormen voor genoemde gebruikersgroepen: Parkeergarages Reguleringsvorm Bewoners Bedrijfshouders Bezoekers Werkers betaald achteraf - - ja - abonnement ja ja - ja Betaalde plaatsen betaald vooraf - - ja - in de openlucht abonnement voor - ja - ja grotere terreinen Plaatsen voor vergunninghouders vergunning ja ja - - Bovenstaande tabel geeft aan voor wie de verschillende soorten parkeervoorzieningen primair bedoeld zijn. Naast de eerder genoemde belangrijkste gebruikersgroepen zijn er andere gebruikersgroepen die eveneens parkeermogelijkheden in de binnenstad e.o. behoeven. Genoemd worden hier: bezoekers van bewoners huisartsen, verloskundigen en bepaalde professionele zorgverleners die (spoedeisende) hulp verlenen aannemers en herstel- en onderhoudsbedrijven (glazenwassers, schoorsteenvegers) aanbieders van autodate e.d. gehandicapten De bezoekers van bewoners kunnen eveneens terecht op de plaatsen voor de bezoekers van ondernemingen in de binnenstad. Daarnaast mogen zij onder bepaalde voorwaarden met een speciale bezoekerskaart gebruik maken van de plaatsen voor vergunninghouders. Bedoelde bezoekerskaart kan worden aangeschaft door de bewoners van het gereguleerde gebied in de binnenstad, onafhankelijk van of zij over een vergunning beschikken of niet. In onderhavige nota wordt verder niet stilgestaan bij de regeling van het parkeren voor de hierboven opgesomde andere gebruikersgroepen. Er zijn/komen specifieke voorzieningen voor elk van deze groepen in de vorm van speciale vergunningen en/of aparte plaatsen. Daarnaast kunnen deze groepen ook terecht in de parkeergarages en op de betaalde plaatsen in de openlucht Ambitie met parkeerregulering In beperkte zin is het doel van parkeerregulering het gebruik van de parkeergelegenheid te optimaliseren. Het gaat daarbij om een zo efficiënt mogelijke benutting van de bestaande en te realiseren (al of niet gebouwde) parkeervoorzieningen. De per definitie beperkt aanwezige parkeercapaciteit wordt op deze wijze het best ingezet. Maar het moet om meer gaan dan een enge bedrijfsmatige benadering. Parkeerregulering is een instrument in het kader van het parkeerbeleid en moet als zodanig bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen in de sfeer van bereikbaarheid, leefbaarheid en economisch functioneren van de binnenstad. Tilburg werkt aan een vitale, hoogwaardige en attractieve binnenstad. Dit vraagt om een adequate bereikbaarheid, ook met de auto. Hierbij horen voldoende parkeerplaatsen, maar wel zodanig ingepast dat dit niet koste gaan van de leefbaarheid. De te onderscheiden gebruikersgroepen krijgen in het algemeen verschillende (soorten) parkeervoorzieningen aangeboden. 4 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

7 Bij elk parkeeraanbod hoort een tarief dat niet alleen uitdrukking geeft aan de kostprijs en de schaarste van de parkeervoorziening maar tevens het parkeergedrag van de betreffende gebruikersgroep wil sturen. De gemeente Tilburg streeft ernaar dat bewoners in de (directe) omgeving van de woning hun auto kunnen stallen. In de binnenstad e.o. is dat niet altijd voor de deur, maar waar mogelijk wel binnen maximaal vijf minuten lopen. Met het oog op een prettige leefomgeving komt bij de herinrichting van straten in het gebied binnen de Cityring veel van de aanwezige parkeergelegenheid te vervallen. Om recht te doen aan de eerste prioriteit voor deze prioriteitsgroep zullen de resterende plaatsen in de openlucht vooral voor bewoners worden bestemd. Daarnaast zal de gemeente zich samen met andere betrokken partijen actief gaan inspannen voor een uitbreiding van de parkeercapaciteit voor bewoners, bijvoorbeeld door benutting van af te sluiten binnenterreinen, aanleggen van extra plaatsen ten behoeve van de buurt in te bouwen particuliere garages en zelfs de bouw van speciale buurtstallingsgarages. Deze inspanningen zijn ook nodig in gebieden buiten de Cityring waar door toenemende verdichting en groeiend autobezit zelfs voor alleen de auto s uit de eigen buurt de plaatsruimte langzamerhand tekort gaat schieten. Bovendien ondervinden veel (dichter bebouwde) buurten in de binnenstad e.o. serieuze leefbaarheidsproblemen doordat de straten meer en meer verworden tot overvolle 'opslagterreinen' voor auto's. De aanpak van deze problematiek komt verder aan de orde in het eerder aangekondigde Actieplan uitbreiding parkeercapaciteit Oude Stad. Bedrijfshouders die de auto nodig hebben voor het werk, verlangen net als bewoners een parkeerplek in de (directe) omgeving van het bedrijf. In het gebied binnen de Cityring zijn hiervoor maar weinig plaatsen in de openlucht beschikbaar. Alleen bedrijfshouders die de auto echt niet kunnen missen voor de bedrijfsuitoefening zullen hiervan gebruik mogen maken. De andere bedrijfshouders in het gebied binnen de Cityring kunnen terecht in een nergens ver weg gelegen openbare parkeergarage. Overigens geldt voor veel van de bedrijfshouders in het gebied binnen de Cityring ook nu al dat zij door een locatie in het voetgangersgebied hun auto niet voor het eigen pand kwijt kunnen. In het gebied buiten de Cityring zijn meer plaatsen in de openlucht beschikbaar en kunnen naast de bewoners ook de bedrijfshouders hier op grotere schaal gebruik van maken. Een andere belangrijke gebruikersgroep vormen de bezoekers van de binnenstad. Die hebben behoefte aan voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de winkels en uitgaansvoorzieningen. De gemeente wil die primair bieden in de openbare parkeergarages. Het verblijfsklimaat in het centrum is gebaat bij zoveel mogelijk blik van straat. Alleen voor gericht, kortdurend centrumbezoek blijven betaalde plaatsen langs straten bestaan. Ook de auto s van werkenden in de binnenstad horen volgens de gemeente vooral een plek te vinden in de openbare parkeergarages. Daartoe worden onder meer speciale werkdagabonnementen aangeboden. Een optie voor de toekomst biedt het fietstransferium dat tot stand wordt gebracht in het kader van het Fietsplan. Samenvattend is het de ambitie om -rekening houdende met de optredende schaarste aan parkeerruimte- te komen tot een zodanige verdeling van de plaatsen dat recht wordt gedaan aan de positie en belangen van de te onderscheiden gebruikersgroepen. Dit dient eraan bij te dragen dat -binnen randvoorwaarden vanuit ruimtelijke kwaliteit- de diversiteit aan functies in de (binnen)stad zo goed mogelijk gewaarborgd blijft Randvoorwaarden bij invulling parkeerregulering Bij de concrete uitwerking van de parkeerregulering gelden de volgende randvoorwaarden: verkeersveiligheid: de regulering mag nergens de verkeersveiligheid in gevaar brengen gebruikersvriendelijkheid: de regulering moet voor iedereen helder en begrijpelijk zijn uitvoerbaarheid: de regulering dient praktisch uitvoerbaar te zijn, ook in financiële zin aanvaardbaarheid: de regulering moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak 5 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

8 2.5. Hoofdlijnen verbeteringen in parkeerregulering De reguleringsmaatregelen in deze nota richten zich in grote lijnen op: aanpassing en uitbreiding van het aanbod van parkeerproducten Het resulterende arsenaal van producten dient optimaal in te spelen op de vraag vanuit de verschillende gebruikersgroepen concentratie van het parkeren door bezoekers van de binnenstad in de parkeergarages benutting enkele grotere terreinen in binnenstad vooral voor vergunningparkeren aanscherping en verduidelijking van de regels rond de vergunninguitgifte inzet beschikbare vergunningplaatsen in gebied binnen Cityring vooral voor bewoners invoering van 5-daagse zakelijke vergunning in gebied buiten Cityring als alternatief voor de eerder voorgenomen speciale overdagvergunning 2.6. Doorwerking nieuwe reguleringsmaatregelen De nieuwe reguleringsmaatregelen uit deze nota vinden met name hun doorwerking in: de reguleringsplannen die voor de onderscheiden sectoren in de binnenstad zullen worden opgesteld aangepaste beleidsregels voor de vergunninguitgifte De aangepaste beleidsregels voor de vergunninguitgifte worden tegelijk met onderhavige nota over de parkeerregulering in procedure gebracht. De wijzigingen in de parkeerregulering maken het verder noodzakelijk en gewenst de Parkeerverordening 2000 en de Verordening parkeerbelastingen 2000 op een aantal punten te herzien. Het gaat bij deze aanpassingen onder meer om: de bevoegdheden bij het aanwijzen van de rayons voor het vergunningparkeren, het vaststellen van de werkingstijden in deze rayons en het bepalen van de quota voor de vergunninguitgifte die hier gelden de sancties in geval onjuiste gegevens worden verstrekt bij het aanvragen van een vergunning De herziening van beide genoemde verordeningen zal op zijn laatst in de tweede helft van 2007 worden opgepakt. Indien dat in de tijd mogelijk is nadat de betreffende modelverordeningen van het VNG zijn aangepast in verband met de uiteindelijke wettelijke regeling van de bestuurlijke boete fout parkeren. 6 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

9 3. INZET PARKEERGARAGES 3.1. Bestaande gebruiksmogelijkheden De gemeente heeft in de binnenstad van Tilburg thans vijf parkeergarages in exploitatie. Dit zijn de garages Emmapassage, Koningsplein, Louis Bouwmeesterplein, Tivoli en Knegtel. Inclusief de particuliere garage Heuvelpoort gaat het om in totaal plaatsen. Daar komen rond het najaar van 2007 ongeveer 800 plaatsen bij als de garage Pieter Vreedeplein wordt opengesteld; zo'n 650 plaatsen in deze nieuwe garage zijn bestemd voor kortparkeren. De parkeergarage Knegtel -met rond 500 plaatsen voor kortparkeren- fungeert als overloopgarage die nu het Haestrechtkwartier zijn voltooiing nadert, alleen op koopavonden en in het weekend beschikbaar is voor openbaar gebruik door met name bezoekers van de binnenstad. In de gemeentelijke parkeergarages hoeft pas achteraf te worden betaald. Er geldt geen maximale parkeerduur. De tarieven van de garages -evenals de overige parkeertarieven- stelt de raad jaarlijks vast in het kader van de begrotingsbehandeling Huidige knelpunten in het gebruik Bij de inzet van de parkeergarages worden de volgende knelpunten ervaren: hoge parkeerdruk in een aantal garages (met name Emmapassage en Koningsplein) op piekmomenten Dit knelpunt neemt af na de ingebruikneming van de nieuwe Pieter Vreedepleingarage. Overigens voor niet langer dan enkele jaren omdat deze nieuwe garage uiteindelijk volledig nodig is voor al het extra bezoek aan de binnenstad dat het project Pieter Vreedeplein naar verwachting trekt slechte benutting Knegtelgarage Afgelopen jaren konden tal van promotie-activiteiten en een laag tarief (ongeveer half zo hoog als in de andere garages) hierin nauwelijks verbetering brengen. Om de overlast door de ombouw van de Cityring te verminderen geldt sinds oktober 2006 tijdelijk een nultarief. Maar zelfs daarmee loopt het geen storm uitgifte van teveel abonnementen in enkele garages (Koningsplein en Tivoli) Hierdoor komt het regelmatig ook doordeweeks voor dat incidentele bezoekers niet in deze garages terecht kunnen omdat de maximale bezetting is bereikt 3.3. Nieuwe reguleringsmaatregelen Gelet op voorgaande knelpunten en de ambitie met betrekking tot parkeerregulering worden de volgende (nieuwe) reguleringsmaatregelen doorgevoerd: a) verruiming aanbod van soorten abonnementen b) toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages Ad a) Verruiming aanbod van soorten abonnementen Op dit moment kent de gemeente het volgende assortiment aan abonnementen: Werkdagabonnement Etmaalabonnement Bewonersabonnement Geldigheidsperiode maandag t/m vrijdag 7 19 uur alle dagen 24 uur alle dagen 24 uur De bewonersabonnementen betreffen goedkoper geprijsde etmaalabonnementen voor alleen bewoners van het gereguleerde gebied in de 'binnenstad e.o.'. 7 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

10 Gelet op de kenmerken van de te bedienen gebruikersgroepen zou het toekomstige abonnementenbestand er als volgt uit kunnen zien: Werkdagabonnement Abonnement parttimers Volledig abonnement Bewonersabonnement Nachtabonnement Geldigheidsperiode maandag t/m vrijdag 7 19 uur één of meer van de dagen maandag t/m vrijdag 7 19 uur alle dagen 24 uur alle dagen 24 uur alle dagen uur (volgende dag) Het werkdagabonnement dat vooral bestemd is voor kantoorpersoneel, loopt ingaande 1 januari 2007 niet langer door tot een eind in de avond (waartoe geen noodzaak bestaat) maar eindigt alle werkdagen om 19 uur. Door dit laatste ontstaan in de praktijk nauwelijks problemen met de koopavond. Echt nieuw in voorgaand overzicht zijn het abonnement parttimers en het nachtabonnement. Deze soorten abonnementen worden (definitief) ingevoerd nadat een proefneming heeft aangetoond dat hiernaar voldoende vraag is. Het abonnement parttimers is bedoeld om ook werkenden in kantoren en andere bedrijven die in deeltijd werken -en dat zijn er steeds meer- een abonnement te kunnen aanbieden tegen een aanvaardbaar tarief. Dit abonnement kenmerkt zich door maatwerk voor wat betreft de dagen waarop het geldt. Het tarief wordt gekoppeld aan het aantal dagen per week waarop het abonnement van kracht is. Om niet in de knoop te komen met de drukke zaterdag geldt voorlopig als uitgangspunt dat dit abonnement alleen verkrijgbaar zal zijn voor één of meer van de werkdagen. Het aparte nachtabonnement richt zich op bewoners van de binnenstad en kan helpen de wachtlijsten voor vergunningen in en rond het centrum te verkorten. Er is overwogen het nachtabonnement op koopavond pas na uur te laten ingaan, maar dat zou de gebruikswaarde ervan voor bewoners te sterk aantasten. Een beperking van het nachtabonnement blijft wel dat geen (parkeer)oplossing wordt geboden voor de in het algemeen minimaal twee dagen per week dat (overdag) niet hoeft te worden gewerkt. Dit nadeel geldt niet voor de werkenden in de horeca en mogelijk voor regelmatige bezoekers van bewoners voor wie dit nachtabonnement ook een interessante propositie kan zijn. Inmiddels is bij de vaststelling van de parkeertarieven voor 2007 besloten in de loop van dit jaar 2007 een experiment met een nachtabonnement op te starten in de Koningspleingarage. Een ander idee is de introductie van een overloopabonnement dat doordeweeks toegang geeft tot een centraal gelegen garage (bijvoorbeeld de nieuwe garage Pieter Vreedeplein) en waarmee op zaterdag en koopzondag kan worden geparkeerd in een wat verder van het centrum afgelegen garage (zoals de Knegtelgarage). Samenvattend krijgt de reguleringsmaatregel 'verruiming aanbod van soorten abonnementen' uitwerking door: uitvoeren proeven met 5-daags abonnement parttimers en nachtabonnement Ad b) Toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages Het nieuwe assortiment aan abonnementen zal niet in alle garages volledig verkrijgbaar zijn. Wat dit betreft wordt onderscheid gemaakt in: bezoekersgarages Deze garages hebben primair een functie voor het parkeren door bezoekers van het centrum. Hiertoe worden gerekend de meest nabij het kernwinkelapparaat gelegen garages Emmapassage en Koningsplein alsmede de toekomstige Pieter Vreedepleingarage. gemengde garages Dit zijn de wat verder van het centrum vandaan gelegen garages waarin in theorie voor alle gebruikersgroepen plaats zal zijn. Het betreft de garages Louis Bouwmeesterplein en Tivoli. 8 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

11 De garage Knegtel hoort hier niet bij omdat die in de praktijk alleen op koopavonden en in het weekend openbaar toegankelijk is voor met name bezoekers van de binnenstad. In de aldus onderscheiden garages zullen de volgende abonnementen verkrijgbaar zijn: Bezoekersgarages excl. Emmapassage (Koningsplein en Pieter Vreedeplein) Gemengde garages (Louis Bouwmeesterplein en Tivoli) Werkdagabonnement ja**) ja Abonnement parttimers*) ja**) ja Volledig abonnement nee ja***) Bewonersabonnement ja ja Nachtabonnement*) ja ja *) invoering afhankelijk succes proef met dit nieuwe abonnement **) tot een plafond waarbij altijd voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers ***) in garage Tivoli pas na opening Pieter Vreedepleingarage Bij de bezoekersgarages is de garage Emmapassage uitgezonderd omdat hier volgens afspraak met de verhuurder in het geheel geen abonnementen mogen worden uitgegeven. Het werkdagabonnement en het abonnement parttimers zijn geldig buiten de spitsperioden van het centrumbezoek en kunnen daarom in bepaalde mate wel verkrijgbaar worden gesteld in de bezoekersgarages. Harde randvoorwaarde daarbij is dat er altijd voldoende plaatsen overblijven voor de bezoekers van het centrum. Dit zal deels ook via het prijsmechanisme worden nagestreefd. Met het oog hierop zijn de tarieven van de abonnementen voor (alleen) de bezoekersgarages per 1 januari 2007 verhoogd met 5,00 per maand. De hogere maximaal toegestane looptijd voor werkenden maakt het logisch deze gebruikersgroep vooral toe te delen aan de garages die iets verder van het centrum vandaan liggen. Uiteraard zijn abonnementen verkrijgbaar voorzover er nog plaats is. Om ervoor te zorgen dat de verschillende gebruikersgroepen alle voldoende aan hun trekken komen, zullen voor de afzonderlijke garages plafonds worden vastgesteld voor het aantal abonnementen van elke soort dat kan worden uitgegeven. Overigens impliceert het voorgaande dat niet valt uit te sluiten dat voor een abonnement moet worden uitgeweken naar een garage die wat verder weg ligt. In geval een plafond wordt overschreden is een uitgiftestop de meest vriendelijke manier om terug te keren tot dit maximale niveau. Mocht hiermee teveel tijd zijn gemoeid, dan zal in overleg met de grootgebruikers, die voor hun werknemers veel abonnementen afnemen, naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval weigert de gemeente verlenging van abonnementen. Dit kan ook voor de gemeente zelf gaan spelen indien in de Koningspleingarage meer plaatsen moeten worden vrijgehouden voor centrumbezoek. Samenvattend krijgt de reguleringsmaatregel 'toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages' uitwerking door: onderscheiden bezoekersgarages en gemengde garages 9 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

12 4. INZET BETAALDE PLAATSEN IN DE OPENLUCHT 4.1. Bestaande gebruiksmogelijkheden In de binnenstad e.o. van Tilburg bevinden zich in 2006 zo'n 835 betaalde plaatsen voor (kort)parkeren in de openlucht. Ongeveer een derde deel hiervan (280 stuks) ligt op een groter terrein voor bezoekers van de binnenstad. Het gaat hier om de terreinen Noordhoekring, Spoorlaan bij station, Spoorlaan tegenover Interpolis, NS-plein en Boerhaaveplein. De resterende ruim 550 plaatsen zijn gelegen langs straten. Bij verreweg de meeste betaalde plaatsen in de openlucht staat een parkeerautomaat. Hier moet vooraf een parkeerticket worden getrokken. Er geldt veelal een maximale parkeerduur (eigenlijk: maximale betaalmogelijkheid) van twee uur (meeste plaatsen gelegen binnen de Cityring) of vier uur (overige plaatsen). De tarieven voor het openluchtparkeren liggen op een iets hoger niveau dan die voor het parkeren in de nabijgelegen garages Huidige knelpunten in het gebruik Bij de inzet van de betaalde parkeerplaatsen in de openlucht manifesteren zich op dit moment de volgende knelpunten: lage bezetting op enkele grotere terreinen voor bezoekers binnenstad Het betreft hier de terreinen Noordhoekring en Boerhaaveplein te lange werkingstijden bij de meeste plaatsen die buiten de invloedssfeer van uitgaansgelegenheden liggen Dit komt door de koppeling die in de huidige regeling is gelegd met de werkingstijden van het vergunningparkeren ter plekke. Hierdoor loopt in de centraal gelegen zones (B, U1 en U2) de werkingstijd door tot in de nacht, terwijl daar als de winkels gesloten zijn, voor de meeste plaatsen met betaald kortparkeren -vanuit de parkeerbehoefte beredeneerd- geen noodzaak toe bestaat 4.3. Nieuwe reguleringsmaatregelen Gelet op voorgaande knelpunten en de ambitie met betrekking tot parkeerregulering worden de volgende (nieuwe) reguleringsmaatregelen doorgevoerd: a) reservering betaalde plaatsen langs straten binnen de invloedssfeer van de openbare parkeergarages in het centrum voor echt kortparkeren (tot één uur) b) benutting betaalde plaatsen op de thans slecht benutte grotere terreinen in binnenstad vooral voor vergunningparkeren c) benutting betaalde (kort)parkeerplaatsen 's avonds (mede) voor bewoners en hun bezoekers Deze reguleringsmaatregelen vinden hun doorwerking in de reguleringsplannen die voor de onderscheiden sectoren in de binnenstad zullen worden opgesteld. Ad a) Reservering betaalde plaatsen langs straten binnen de invloedssfeer van de garages in het centrum voor echt kortparkeren a1) Maximale parkeerduur voor betaalde plaatsen langs straten in de openlucht De geringe maximale loopafstand van 250 meter die wordt nagestreefd voor de gebruikersgroep bewoners, maakt het gewenst de relatief beperkte hoeveelheid plaatsen her en der verspreid in straten -met behulp van een regeling voor vergunningparkeren- vooral voor deze gebruikersgroep in te zetten. Dit kan door waar garages in de buurt zijn, de bezoekers grotendeels hier naartoe te dirigeren. Alleen voor de echte kortparkeerders die binnen een uur weer vertrekken, blijven binnen het invloedsgebied van de garages (met een bereik van zo n 450 meter hemelsbreed) betaalde kortparkeerplaatsen langs straten bestaan. Een doelgerichte snelle boodschap blijft hierdoor tot de mogelijkheden behoren. 10 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007 BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007 Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUDSOPGAVE BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007 Pagina BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015 Dialoog parkeerspelregels Maandag 9 februari 2015 Agenda 19.30 uur Introductie wethouder Luca 19.40 uur Parkeeropgave 2014 2015 & Parkeren in Zeist anno 2015 19.50 uur Opgave van de dialoog (wat wel en

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n Bijlage 11 2015-454 Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten Parkeerverordening 2016 Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n 2015-454 m. Digitale bezoekersregeling Bewoners voor de parkeerzone

Nadere informatie

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda OntwikkelingsDienst Breda dienst Stadsbeheer NOTA PARKEER- EN STALLINGSBELEID BREDA 10 september 2004 1 Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda 2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949 Discussienotitie Toekomst parkeergarage Hengelo centre Inleiding In deze discussienotitie gaan we in op de toekomst van parkeergarage

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Besluit abonnementen parkeergarages

Besluit abonnementen parkeergarages Besluit abonnementen parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, B E S L U I T: I. Vast te stellen de navolgende regels voor de selectie

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK Buurthuis Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk Tel. 0616195219 E-mail: info@sbor.nl Web : www.sbor.nl STICHTING BUURTSCHAP OUD RIJSWIJK Postbus 1789 2280 DT RIJSWIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEDRIJVEN Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009 Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015 Oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Parkeerregime centrum Drachten... 4 2.1 Instrumenten... 4 2.2 Regulering Centrum... 5 2.3 Regulering

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 2741 12 januari 2015 Besluit uitgifte parkeervergunningen 2015 Collegebesluit Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; overwegende

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

Advies fiscalisering vergunningengebieden

Advies fiscalisering vergunningengebieden Advies fiscalisering vergunningengebieden Definitieve notitie in opdracht van Empaction B.V. Eindhoven, 23 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Korte beschrijving huidige situatie... 4 2.1 Vergunninggebieden

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295 1 27 mei 2015 Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Nadere informatie

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Gemeente Nijmegen Afdeling Bestuurskwaliteit Bureau Onderzoek en Statistiek Oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergond en doel onderzoek...

Nadere informatie

Ontwerp collegebesluit gemeente Utrecht (Kenmerk: MM 13.002382)

Ontwerp collegebesluit gemeente Utrecht (Kenmerk: MM 13.002382) Ontwerp collegebesluit gemeente Utrecht (Kenmerk: MM 13.002382) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat met betrekking

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum Burgemeester en wethouders van Hilversum gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3, lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014; BESLUIT: Vast te stellen de navolgende nadere regels aangaande

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT Welke straten zijn vergunning parkeren? In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor vergunninghouders: ADA VAN

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN AANKRUISEN of INVULLEN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS

BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN AANKRUISEN of INVULLEN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS Aanvraagformulier Zakelijke vergunning LEES EERST DE TOELICHTING BIJ DEZE AANVRAAG Productnummer: Subjectnummer: Zaaknummer: Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum Postbus 9900, 1201 GM Hilversum Tel. 14 035,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Naar een optimale parkeerexploitatie

Naar een optimale parkeerexploitatie Naar een optimale parkeerexploitatie Commissie Ruimte, 8 oktober 2014 Eddy Jongen, parkeerregisseur AGENDA Wat weten we van parkeren? Landelijk Weert Dynamiek in het betaald parkeren (DBP) Besluit, stavaza,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEWONER Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Bewonerspas Bezoekerspas Dalurenbezoekerspas Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Gemeente Tiel Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Concept Utrecht, 22 december 2009 Samenvatting In dit uitvoeringsplan Parkeren binnenstad en omgeving zijn voorstellen opgenomen voor een

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat ZIENSWIJZENNOTA Uitwerkingsplan Veerstraat Gemeente Hilversum, Dienst Stad Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Bestemmingsplannen & Monumenten December 2010 Pagina 2 van 17 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Parkeerbeleidsplan Definitief januari 2013. (Vastgesteld door Raad op 30/1/2013)

Parkeerbeleidsplan Definitief januari 2013. (Vastgesteld door Raad op 30/1/2013) Parkeerbeleidsplan Definitief januari 2013 (Vastgesteld door Raad op 30/1/2013) Parkeerbeleidsplan januari 2013 2 / 43 Inhoudsopgave SAMENVATTING 5 VOORWOORD 7 1 INLEIDING 8 1.1. Algemeen 8 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141048872 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: D. Bruin Afdeling: BOR Beheer Telefoon: 8529 E-mail: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Nadere informatie

PARKEERBELEIDSPLAN AMERSFOORT KIEZEN OF DELEN? APRIL 2005

PARKEERBELEIDSPLAN AMERSFOORT KIEZEN OF DELEN? APRIL 2005 PARKEERBELEIDSPLAN AMERSFOORT KIEZEN OF DELEN? APRIL 2005 Inhoudsopgave DEEL 1: BELEIDSKADER 1 Inleiding 4 2 Beleidskader 8 INHOUDSOPGAVE DEEL 2: OPTIES EN OVERWEGINGEN VOOR DE UITVOERING 3 Binnenstad

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Parkeernota 2014 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 1 8 november 2014 inlichtingen Rik Thorborg (023 5676082) Registratienummer 2014.0051148

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Wonen in betaaldparkeergebied

Wonen in betaaldparkeergebied Wonen in betaaldparkeergebied of blauwe zone Tarieven parkeerproducten voor bewoners wonen bezoeken Tarieven 2015 Wonen in een betaaldparkeerg Bewonersvergunning of -abonnement Woont u in een betaaldparkeergebied,

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop.

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Februari 2015 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Servicebioscoop is op 17 december 2014 bekend gemaakt. In de bekendmaking

Nadere informatie

Voorschriften als bedoeld in de Parkeerverordening van de gemeente Tilburg

Voorschriften als bedoeld in de Parkeerverordening van de gemeente Tilburg Voorschriften als bedoeld in de Parkeerverordening van de gemeente Tilburg Voorwaarden bij gebruik van de vergunning De parkeervergunning moet helemaal, duidelijk zichtbaar en leesbaar, met de vergunningsgegevens

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 11.0572 B&W verg.. : 31 mei 2011 Commissie : ROB Onderwerp:Voorbereidingsbesluit Boschveld Cie_verg. : 21 juni 2011 Raadsverg.. : 5 juli 2011 1. Status Op grond van

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Implementatie van het Parkeerbeleidsplan 2005-2015 Opdrachtgever: Gemeente Gouda ECORYS-AVM Ir Ewald Dijkstra Amsterdam, 18 juni 2008 ECORYS-AVM Rhijnspoorplein 28

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014 Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014 I. Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning, zoals bedoeld in art. 2 onderdeel a Binnen singels Buiten de singels conform artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125785 23 december 2015 Verleningsvoorschriften parkeren Lelystad 2016 Nummer 151331009-1 Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

EVENWICHT IN PARKEREN

EVENWICHT IN PARKEREN EVENWICHT IN PARKEREN Parkeerbeleidsplan gemeente Leeuwarden april 2005 EVENWICHT IN PARKEREN Gemeentelijk Parkeerbeleidsplan 2 INHOUD 2 SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Doel 9 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Datum: 24 januari 2006 1. Inleiding In de maanden oktober en november

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Tarieven parkeergarages en afgesloten terreinen Vast te stellen de Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2016.

Tarieven parkeergarages en afgesloten terreinen Vast te stellen de Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2016. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Tarieven parkeergarages en afgesloten terreinen 2016 Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeentelijke parkeertarieven worden

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie