NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG"

Transcriptie

1 NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening

2 INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING Onderwerp nota Aanleiding Leeswijzer 2 2. UITGANGSPUNTEN VOOR TOEKOMSTIGE PARKEERREGULERING Kaders vanuit verkeers- en vervoersbeleid Benadering vanuit gebruikersgroepen Ambitie met parkeerregulering Randvoorwaarden bij invulling parkeerregulering Hoofdlijnen verbeteringen in parkeerregulering Doorwerking nieuwe reguleringsmaatregelen 6 3. INZET PARKEERGARAGES Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Nieuwe reguleringsmaatregelen 7 Verruiming aanbod van soorten abonnementen 7 Toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages 8 4. INZET BETAALDE PLAATSEN IN DE OPENLUCHT Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Nieuwe reguleringsmaatregelen 10 Reservering plaatsen langs straten in binnenstad voor echt kortparkeren 10 Benutting plaatsen op grotere terreinen vooral voor vergunninghouders 11 Benutting (kort)parkeerplaatsen 's avonds (mede) voor bewoners INZET PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Handhaving huidige gefiscaliseerde systeem van vergunningparkeren Nieuwe reguleringsmaatregelen 14 Verkleining vergunningzones 14 Uitbreiding werkingstijden vergunningparkeren 15 Aanscherping criteria voor uitgifte van vergunningen 16 Verruiming aanbod van soorten zakelijke vergunningen buiten Cityring 19 Nauwkeuriger vaststelling maximum aantallen uit te geven vergunningen 20 Vervanging onduidelijke bebording 21 Verdere ontwikkeling nieuwe stelsel van tarieven voor vergunningen Electronisch parkeren 22 BIJLAGE: OVERZICHT PARKEERMOGELIJKHEDEN GEBRUIKERSGROEPEN 23

3 1. INLEIDING 1.1. Onderwerp nota Deze nota richt zich op de parkeerregulering, dit wil zeggen op de regeling van het gebruik van de openbare parkeergelegenheid. Het gaat bij deze gebruiksregels met name om: de groepen personen of categorieën voertuigen die van de plaatsen gebruik mogen maken Zijn de plaatsen voor iedereen bedoeld of mogen bijvoorbeeld alleen houders van een bepaalde vergunning daar staan? En waar dit laatste het geval is: wie komen dan precies voor zo'n vergunning in aanmerking en onder welke voorwaarden? de dagen en tijden waarop de regeling geldt Deze werkingsduur verschilt vaak voor werkdagen, zaterdagen en zondagen de toegestane parkeerduur Voor plaatsen in de openlucht met vooraf betalen geldt in het algemeen een maximum parkeerduur (eigenlijk: maximum betaalmogelijkheid). In de garages waar pas achteraf hoeft te worden betaald, geldt voor het parkeren normaal gesproken geen tijdslimiet het tarief dat voor het parkeren in rekening wordt gebracht De parkeerregulering bepaalt dus de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare parkeergelegenheid. Het is daarmee een sturingsinstrument dat -naast andere instrumenten- kan worden ingezet om de doelstellingen van het parkeerbeleid te verwezenlijken. Deze nota heeft betrekking op alle openbare parkeergelegenheid, dus zowel die in garages, als in de openlucht op terreinen en langs straten. Het werkingsgebied van deze nota wordt in de titel aangeduid als 'binnenstad e.o.'. Dit is meer dan de binnenstad in enge zin. Het omvat tevens de aansluitende (woon)gebieden met (een behoefte aan) parkeerregulering, die zich hier en daar al een eind richting ringbanen uitstrekken. Bij de invulling van de parkeerregulering vormt het aantal plaatsen een gegeven. De parkeercapaciteit in de binnenstad e.o. is daarom geen onderwerp van deze nota. Het ligt in de bedoeling in de loop van dit jaar (2007) een apart actieplan uit te brengen gericht op uitbreiding van de parkeercapaciteit in de Oude Stad. Hierin zal een toekomstvisie zijn opgenomen op de parkeersituatie in de Oude Stad, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Centraal in dit actieplan staan uiteraard de acties; daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen: acties gericht op realisatie van voldoende parkeercapaciteit bij nieuwe ontwikkelingen Een belangrijk item in dit verband is de wijze waarop de parkeernormen in de praktijk worden toegepast en in samenhang daarmee de noodzaak tot de feitelijke invoering van een parkeerbijdrageregeling. Bij dit laatste wordt gedoeld op een financiële afkoopregeling in geval niet voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd acties gericht op vergroting beschikbare parkeercapaciteit in bestaande situaties Daarbij gaat het zowel om het optimaal inzetten van bestaande capaciteit als het toevoegen van nieuwe capaciteit 1.2. Aanleiding De aanleiding tot deze nota ligt in een tweetal ingrijpende mutaties voor wat betreft de omvang en gebruiksmogelijkheden van de parkeergelegenheid in en om de binnenstad, te weten: de aanpassing en uitbreiding van de gefiscaliseerde parkeerregeling in de binnenstad de komst van de nieuwe garage Pieter Vreedeplein Aanpassing en uitbreiding gefiscaliseerde parkeerregeling binnenstad De huidige parkeerregeling in de binnenstad bestaat sinds Toen is na veel geharrewar over de preciese invulling ervan met name het vergunningparkeren anders georganiseerd. 1 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

4 Door jaarlijks parkeeronderzoek op straat en een uitgebreide doorlichting in 2003 is sindsdien het functioneren van deze parkeerregeling gemonitord. De hieruit verkregen gegevens leren dat de regeling op een aantal punten bijstelling behoeft (m.n. verkleining vergunningzones, verruiming werkingstijden en aanscherping uitgiftecriteria). Tegelijkertijd is het noodzakelijk het gebied met parkeerregulering uit te breiden. In veel buurten die net buiten het gereguleerde gebied vallen, is inmiddels door verdere overloop van parkeren uit de binnenstad en/of toenemend autobezit de parkeerdruk zodanig opgelopen dat nu ook hier regulerende maatregelen nodig zijn. In april 2005 is de betrokken raadscommissie akkoord gegaan met een gecombineerde aanpassing en uitbreiding van de parkeerregeling in en om de binnenstad. Dit gebeurt niet in één keer voor het hele gebied, maar stapsgewijs voor delen van het gebied. Volgens de planning komen in een periode van zo n twee jaar achtereenvolgens de sectoren Oud Noord, Noordhoek, Binnenstad, Oud Zuid en Hoogvenne/Armhoefse Akkers aan de beurt. Inmiddels loopt de uitwerking van de reguleringsmaatregelen in de twee als eerste genoemde sectoren. Daarbij is als knelpunt naar voren gekomen dat over verschillende zaken die richtinggevend zijn voor bedoelde uitwerking en die spelen in het hele gereguleerde gebied, nog geen inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot de mate van vergunninguitgifte aan de te onderscheiden gebruikersgroepen. En ten aanzien van de te hanteren basisprincipes bij de verkleining van de vergunningzones en de verruiming van de werkingstijden. Met behulp van onderhavige nota moet duidelijkheid ontstaan over deze en soortgelijke zaken. Daarna kan de verdere uitwerking en afronding van de reguleringsplannen per sector voortvarend ter hand worden genomen. Komst nieuwe garage Pieter Vreedepleingarage Volgens de laatste inzichten opent eind oktober 2007 de nieuwe garage Pieter Vreedeplein haar poorten. Dit leidt tot een aanzienlijke uitbreiding van het parkeerareaal (met 800 plaatsen) in de binnenstad. De druk op bestaande parkeervoorzieningen zal hierdoor afnemen waardoor mogelijkheden ontstaan die op andere manieren in te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde garages meer voor parkeren door (bepaalde groepen) abonnementshouders worden bestemd. In onderhavige nota wordt de toekomstige regulering uitgewerkt voor de situatie dat de garage Pieter Vreedeplein in gebruik is Leeswijzer In het volgende hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor de toekomstige parkeerregulering. Centraal staat een benadering vanuit gebruikersgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners, bedrijfshouders, bezoekers en werkenden. De feitelijke invulling van de toekomstige parkeerregulering komt aan de orde in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Hierbij gaat het om de inzet van achtereenvolgens de parkeergarages, de betaalde plaatsen in de openlucht en de plaatsen voor vergunninghouders. Bij de nota is een bijlage gevoegd met een overzicht van de toekomstige parkeermogelijkheden voor de verschillende gebruikersgroepen. De precieze uitwerking van de parkeerregulering komt later terecht in de al genoemde reguleringsplannen per sector. 2 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

5 2. UITGANGSPUNTEN TOEKOMSTIGE PARKEERREGULERING 2.1. Kaders vanuit verkeers- en vervoersbeleid De gemeentelijke strategie voor parkeerregulering in bestaande situaties is te vinden in het Tilburgs Verkeers- en VervoersPlan Mobiliteit in balans (TVVP) zoals dat door de raad is vastgesteld in december De daarin opgenomen hoofdlijnen van beleid gelden onverkort. De 'Strategie parkeren' voorziet in een combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de specifieke situatie kiest de gemeente in ieder geval voor: het bieden van voldoende parkeerplaatsen voor bewoners het in knelpuntsituaties sturen van het gebruik van parkeerplaatsen door middel van gedifferentieerde en/of hogere parkeertarieven, parkeerduurbeperkingen en/of vergunningsystemen het voorzien in alternatieven voor werkenden en bezoekers, die door parkeerregulering en hogere parkeertarieven behoefte krijgen aan goede alternatieven Met name het tweede bolletje betreft de inzet van reguleringsmaatregelen Benadering vanuit gebruikersgroepen Een goede parkeerregulering kenmerkt zich door een benadering vanuit gebruikersgroepen. Elke gebruikersgroep dient bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte voldoende aan bod te komen. Daarbij is het zaak in te spelen op de karakteristieken en wensen van deze gebruikersgroepen. Als belangrijkste gebruikersgroepen van de parkeervoorzieningen in de binnenstad e.o. onderkent de gemeente: 1) bewoners 2) bedrijfshouders 3) bezoekers Hier zijn de bezoekers van ondernemingen in de binnenstad e.o. bedoeld, in het bijzonders de bezoekers van winkels en horecagelegenheden 4) werkenden Bij de benadering van deze groepen geldt een prioriteitsvolgorde zoals hierboven weergegeven. Dus bewoners hebben bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte de hoogste prioriteit en werkenden de laagste. Deze eerste plaats voor bewoners past bij de hiervoor aangehaalde 'Strategie parkeren' volgens het TVVP. Deze prioriteitsvolgorde komt tot uiting in: de nagestreefde maximale looptijd tussen parkeerplek en uiteindelijke bestemming: Nagestreefde maximale looptijd Nagestreefde maximale loopafstand (hemelsbreed) Bewoners 5 min. 250 m Bedrijfshouders 5 tot 10 min. 250 tot 450 m Bezoekers 10 min. 450 m Werkenden 15 min. 700 m Het gaat hier om indicatieve waarden die zo enigszins mogelijk als bovengrens dienen. De spreiding in de waarden voor de bedrijfshouders hangt samen met het naar verhouding geringe aantal plaatsen in de openlucht in het gebied binnen de Cityring. Hierdoor moeten in dit laatste gebied de hogere waarden worden aangehouden. 3 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

6 De lagere streefwaarden gelden voor het gebied buiten de Cityring. Voor bewoners gelden waar dan ook vermelde relatief lage waarden. de volgorde bij de toekenning van vergunningen: eerst de bewonersvergunningen, daarna de zakelijke vergunningen Op dit moment biedt de gemeente globaal de volgende parkeermogelijkheden en bijbehorende reguleringsvormen voor genoemde gebruikersgroepen: Parkeergarages Reguleringsvorm Bewoners Bedrijfshouders Bezoekers Werkers betaald achteraf - - ja - abonnement ja ja - ja Betaalde plaatsen betaald vooraf - - ja - in de openlucht abonnement voor - ja - ja grotere terreinen Plaatsen voor vergunninghouders vergunning ja ja - - Bovenstaande tabel geeft aan voor wie de verschillende soorten parkeervoorzieningen primair bedoeld zijn. Naast de eerder genoemde belangrijkste gebruikersgroepen zijn er andere gebruikersgroepen die eveneens parkeermogelijkheden in de binnenstad e.o. behoeven. Genoemd worden hier: bezoekers van bewoners huisartsen, verloskundigen en bepaalde professionele zorgverleners die (spoedeisende) hulp verlenen aannemers en herstel- en onderhoudsbedrijven (glazenwassers, schoorsteenvegers) aanbieders van autodate e.d. gehandicapten De bezoekers van bewoners kunnen eveneens terecht op de plaatsen voor de bezoekers van ondernemingen in de binnenstad. Daarnaast mogen zij onder bepaalde voorwaarden met een speciale bezoekerskaart gebruik maken van de plaatsen voor vergunninghouders. Bedoelde bezoekerskaart kan worden aangeschaft door de bewoners van het gereguleerde gebied in de binnenstad, onafhankelijk van of zij over een vergunning beschikken of niet. In onderhavige nota wordt verder niet stilgestaan bij de regeling van het parkeren voor de hierboven opgesomde andere gebruikersgroepen. Er zijn/komen specifieke voorzieningen voor elk van deze groepen in de vorm van speciale vergunningen en/of aparte plaatsen. Daarnaast kunnen deze groepen ook terecht in de parkeergarages en op de betaalde plaatsen in de openlucht Ambitie met parkeerregulering In beperkte zin is het doel van parkeerregulering het gebruik van de parkeergelegenheid te optimaliseren. Het gaat daarbij om een zo efficiënt mogelijke benutting van de bestaande en te realiseren (al of niet gebouwde) parkeervoorzieningen. De per definitie beperkt aanwezige parkeercapaciteit wordt op deze wijze het best ingezet. Maar het moet om meer gaan dan een enge bedrijfsmatige benadering. Parkeerregulering is een instrument in het kader van het parkeerbeleid en moet als zodanig bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen in de sfeer van bereikbaarheid, leefbaarheid en economisch functioneren van de binnenstad. Tilburg werkt aan een vitale, hoogwaardige en attractieve binnenstad. Dit vraagt om een adequate bereikbaarheid, ook met de auto. Hierbij horen voldoende parkeerplaatsen, maar wel zodanig ingepast dat dit niet koste gaan van de leefbaarheid. De te onderscheiden gebruikersgroepen krijgen in het algemeen verschillende (soorten) parkeervoorzieningen aangeboden. 4 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

7 Bij elk parkeeraanbod hoort een tarief dat niet alleen uitdrukking geeft aan de kostprijs en de schaarste van de parkeervoorziening maar tevens het parkeergedrag van de betreffende gebruikersgroep wil sturen. De gemeente Tilburg streeft ernaar dat bewoners in de (directe) omgeving van de woning hun auto kunnen stallen. In de binnenstad e.o. is dat niet altijd voor de deur, maar waar mogelijk wel binnen maximaal vijf minuten lopen. Met het oog op een prettige leefomgeving komt bij de herinrichting van straten in het gebied binnen de Cityring veel van de aanwezige parkeergelegenheid te vervallen. Om recht te doen aan de eerste prioriteit voor deze prioriteitsgroep zullen de resterende plaatsen in de openlucht vooral voor bewoners worden bestemd. Daarnaast zal de gemeente zich samen met andere betrokken partijen actief gaan inspannen voor een uitbreiding van de parkeercapaciteit voor bewoners, bijvoorbeeld door benutting van af te sluiten binnenterreinen, aanleggen van extra plaatsen ten behoeve van de buurt in te bouwen particuliere garages en zelfs de bouw van speciale buurtstallingsgarages. Deze inspanningen zijn ook nodig in gebieden buiten de Cityring waar door toenemende verdichting en groeiend autobezit zelfs voor alleen de auto s uit de eigen buurt de plaatsruimte langzamerhand tekort gaat schieten. Bovendien ondervinden veel (dichter bebouwde) buurten in de binnenstad e.o. serieuze leefbaarheidsproblemen doordat de straten meer en meer verworden tot overvolle 'opslagterreinen' voor auto's. De aanpak van deze problematiek komt verder aan de orde in het eerder aangekondigde Actieplan uitbreiding parkeercapaciteit Oude Stad. Bedrijfshouders die de auto nodig hebben voor het werk, verlangen net als bewoners een parkeerplek in de (directe) omgeving van het bedrijf. In het gebied binnen de Cityring zijn hiervoor maar weinig plaatsen in de openlucht beschikbaar. Alleen bedrijfshouders die de auto echt niet kunnen missen voor de bedrijfsuitoefening zullen hiervan gebruik mogen maken. De andere bedrijfshouders in het gebied binnen de Cityring kunnen terecht in een nergens ver weg gelegen openbare parkeergarage. Overigens geldt voor veel van de bedrijfshouders in het gebied binnen de Cityring ook nu al dat zij door een locatie in het voetgangersgebied hun auto niet voor het eigen pand kwijt kunnen. In het gebied buiten de Cityring zijn meer plaatsen in de openlucht beschikbaar en kunnen naast de bewoners ook de bedrijfshouders hier op grotere schaal gebruik van maken. Een andere belangrijke gebruikersgroep vormen de bezoekers van de binnenstad. Die hebben behoefte aan voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de winkels en uitgaansvoorzieningen. De gemeente wil die primair bieden in de openbare parkeergarages. Het verblijfsklimaat in het centrum is gebaat bij zoveel mogelijk blik van straat. Alleen voor gericht, kortdurend centrumbezoek blijven betaalde plaatsen langs straten bestaan. Ook de auto s van werkenden in de binnenstad horen volgens de gemeente vooral een plek te vinden in de openbare parkeergarages. Daartoe worden onder meer speciale werkdagabonnementen aangeboden. Een optie voor de toekomst biedt het fietstransferium dat tot stand wordt gebracht in het kader van het Fietsplan. Samenvattend is het de ambitie om -rekening houdende met de optredende schaarste aan parkeerruimte- te komen tot een zodanige verdeling van de plaatsen dat recht wordt gedaan aan de positie en belangen van de te onderscheiden gebruikersgroepen. Dit dient eraan bij te dragen dat -binnen randvoorwaarden vanuit ruimtelijke kwaliteit- de diversiteit aan functies in de (binnen)stad zo goed mogelijk gewaarborgd blijft Randvoorwaarden bij invulling parkeerregulering Bij de concrete uitwerking van de parkeerregulering gelden de volgende randvoorwaarden: verkeersveiligheid: de regulering mag nergens de verkeersveiligheid in gevaar brengen gebruikersvriendelijkheid: de regulering moet voor iedereen helder en begrijpelijk zijn uitvoerbaarheid: de regulering dient praktisch uitvoerbaar te zijn, ook in financiële zin aanvaardbaarheid: de regulering moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak 5 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

8 2.5. Hoofdlijnen verbeteringen in parkeerregulering De reguleringsmaatregelen in deze nota richten zich in grote lijnen op: aanpassing en uitbreiding van het aanbod van parkeerproducten Het resulterende arsenaal van producten dient optimaal in te spelen op de vraag vanuit de verschillende gebruikersgroepen concentratie van het parkeren door bezoekers van de binnenstad in de parkeergarages benutting enkele grotere terreinen in binnenstad vooral voor vergunningparkeren aanscherping en verduidelijking van de regels rond de vergunninguitgifte inzet beschikbare vergunningplaatsen in gebied binnen Cityring vooral voor bewoners invoering van 5-daagse zakelijke vergunning in gebied buiten Cityring als alternatief voor de eerder voorgenomen speciale overdagvergunning 2.6. Doorwerking nieuwe reguleringsmaatregelen De nieuwe reguleringsmaatregelen uit deze nota vinden met name hun doorwerking in: de reguleringsplannen die voor de onderscheiden sectoren in de binnenstad zullen worden opgesteld aangepaste beleidsregels voor de vergunninguitgifte De aangepaste beleidsregels voor de vergunninguitgifte worden tegelijk met onderhavige nota over de parkeerregulering in procedure gebracht. De wijzigingen in de parkeerregulering maken het verder noodzakelijk en gewenst de Parkeerverordening 2000 en de Verordening parkeerbelastingen 2000 op een aantal punten te herzien. Het gaat bij deze aanpassingen onder meer om: de bevoegdheden bij het aanwijzen van de rayons voor het vergunningparkeren, het vaststellen van de werkingstijden in deze rayons en het bepalen van de quota voor de vergunninguitgifte die hier gelden de sancties in geval onjuiste gegevens worden verstrekt bij het aanvragen van een vergunning De herziening van beide genoemde verordeningen zal op zijn laatst in de tweede helft van 2007 worden opgepakt. Indien dat in de tijd mogelijk is nadat de betreffende modelverordeningen van het VNG zijn aangepast in verband met de uiteindelijke wettelijke regeling van de bestuurlijke boete fout parkeren. 6 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

9 3. INZET PARKEERGARAGES 3.1. Bestaande gebruiksmogelijkheden De gemeente heeft in de binnenstad van Tilburg thans vijf parkeergarages in exploitatie. Dit zijn de garages Emmapassage, Koningsplein, Louis Bouwmeesterplein, Tivoli en Knegtel. Inclusief de particuliere garage Heuvelpoort gaat het om in totaal plaatsen. Daar komen rond het najaar van 2007 ongeveer 800 plaatsen bij als de garage Pieter Vreedeplein wordt opengesteld; zo'n 650 plaatsen in deze nieuwe garage zijn bestemd voor kortparkeren. De parkeergarage Knegtel -met rond 500 plaatsen voor kortparkeren- fungeert als overloopgarage die nu het Haestrechtkwartier zijn voltooiing nadert, alleen op koopavonden en in het weekend beschikbaar is voor openbaar gebruik door met name bezoekers van de binnenstad. In de gemeentelijke parkeergarages hoeft pas achteraf te worden betaald. Er geldt geen maximale parkeerduur. De tarieven van de garages -evenals de overige parkeertarieven- stelt de raad jaarlijks vast in het kader van de begrotingsbehandeling Huidige knelpunten in het gebruik Bij de inzet van de parkeergarages worden de volgende knelpunten ervaren: hoge parkeerdruk in een aantal garages (met name Emmapassage en Koningsplein) op piekmomenten Dit knelpunt neemt af na de ingebruikneming van de nieuwe Pieter Vreedepleingarage. Overigens voor niet langer dan enkele jaren omdat deze nieuwe garage uiteindelijk volledig nodig is voor al het extra bezoek aan de binnenstad dat het project Pieter Vreedeplein naar verwachting trekt slechte benutting Knegtelgarage Afgelopen jaren konden tal van promotie-activiteiten en een laag tarief (ongeveer half zo hoog als in de andere garages) hierin nauwelijks verbetering brengen. Om de overlast door de ombouw van de Cityring te verminderen geldt sinds oktober 2006 tijdelijk een nultarief. Maar zelfs daarmee loopt het geen storm uitgifte van teveel abonnementen in enkele garages (Koningsplein en Tivoli) Hierdoor komt het regelmatig ook doordeweeks voor dat incidentele bezoekers niet in deze garages terecht kunnen omdat de maximale bezetting is bereikt 3.3. Nieuwe reguleringsmaatregelen Gelet op voorgaande knelpunten en de ambitie met betrekking tot parkeerregulering worden de volgende (nieuwe) reguleringsmaatregelen doorgevoerd: a) verruiming aanbod van soorten abonnementen b) toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages Ad a) Verruiming aanbod van soorten abonnementen Op dit moment kent de gemeente het volgende assortiment aan abonnementen: Werkdagabonnement Etmaalabonnement Bewonersabonnement Geldigheidsperiode maandag t/m vrijdag 7 19 uur alle dagen 24 uur alle dagen 24 uur De bewonersabonnementen betreffen goedkoper geprijsde etmaalabonnementen voor alleen bewoners van het gereguleerde gebied in de 'binnenstad e.o.'. 7 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

10 Gelet op de kenmerken van de te bedienen gebruikersgroepen zou het toekomstige abonnementenbestand er als volgt uit kunnen zien: Werkdagabonnement Abonnement parttimers Volledig abonnement Bewonersabonnement Nachtabonnement Geldigheidsperiode maandag t/m vrijdag 7 19 uur één of meer van de dagen maandag t/m vrijdag 7 19 uur alle dagen 24 uur alle dagen 24 uur alle dagen uur (volgende dag) Het werkdagabonnement dat vooral bestemd is voor kantoorpersoneel, loopt ingaande 1 januari 2007 niet langer door tot een eind in de avond (waartoe geen noodzaak bestaat) maar eindigt alle werkdagen om 19 uur. Door dit laatste ontstaan in de praktijk nauwelijks problemen met de koopavond. Echt nieuw in voorgaand overzicht zijn het abonnement parttimers en het nachtabonnement. Deze soorten abonnementen worden (definitief) ingevoerd nadat een proefneming heeft aangetoond dat hiernaar voldoende vraag is. Het abonnement parttimers is bedoeld om ook werkenden in kantoren en andere bedrijven die in deeltijd werken -en dat zijn er steeds meer- een abonnement te kunnen aanbieden tegen een aanvaardbaar tarief. Dit abonnement kenmerkt zich door maatwerk voor wat betreft de dagen waarop het geldt. Het tarief wordt gekoppeld aan het aantal dagen per week waarop het abonnement van kracht is. Om niet in de knoop te komen met de drukke zaterdag geldt voorlopig als uitgangspunt dat dit abonnement alleen verkrijgbaar zal zijn voor één of meer van de werkdagen. Het aparte nachtabonnement richt zich op bewoners van de binnenstad en kan helpen de wachtlijsten voor vergunningen in en rond het centrum te verkorten. Er is overwogen het nachtabonnement op koopavond pas na uur te laten ingaan, maar dat zou de gebruikswaarde ervan voor bewoners te sterk aantasten. Een beperking van het nachtabonnement blijft wel dat geen (parkeer)oplossing wordt geboden voor de in het algemeen minimaal twee dagen per week dat (overdag) niet hoeft te worden gewerkt. Dit nadeel geldt niet voor de werkenden in de horeca en mogelijk voor regelmatige bezoekers van bewoners voor wie dit nachtabonnement ook een interessante propositie kan zijn. Inmiddels is bij de vaststelling van de parkeertarieven voor 2007 besloten in de loop van dit jaar 2007 een experiment met een nachtabonnement op te starten in de Koningspleingarage. Een ander idee is de introductie van een overloopabonnement dat doordeweeks toegang geeft tot een centraal gelegen garage (bijvoorbeeld de nieuwe garage Pieter Vreedeplein) en waarmee op zaterdag en koopzondag kan worden geparkeerd in een wat verder van het centrum afgelegen garage (zoals de Knegtelgarage). Samenvattend krijgt de reguleringsmaatregel 'verruiming aanbod van soorten abonnementen' uitwerking door: uitvoeren proeven met 5-daags abonnement parttimers en nachtabonnement Ad b) Toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages Het nieuwe assortiment aan abonnementen zal niet in alle garages volledig verkrijgbaar zijn. Wat dit betreft wordt onderscheid gemaakt in: bezoekersgarages Deze garages hebben primair een functie voor het parkeren door bezoekers van het centrum. Hiertoe worden gerekend de meest nabij het kernwinkelapparaat gelegen garages Emmapassage en Koningsplein alsmede de toekomstige Pieter Vreedepleingarage. gemengde garages Dit zijn de wat verder van het centrum vandaan gelegen garages waarin in theorie voor alle gebruikersgroepen plaats zal zijn. Het betreft de garages Louis Bouwmeesterplein en Tivoli. 8 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

11 De garage Knegtel hoort hier niet bij omdat die in de praktijk alleen op koopavonden en in het weekend openbaar toegankelijk is voor met name bezoekers van de binnenstad. In de aldus onderscheiden garages zullen de volgende abonnementen verkrijgbaar zijn: Bezoekersgarages excl. Emmapassage (Koningsplein en Pieter Vreedeplein) Gemengde garages (Louis Bouwmeesterplein en Tivoli) Werkdagabonnement ja**) ja Abonnement parttimers*) ja**) ja Volledig abonnement nee ja***) Bewonersabonnement ja ja Nachtabonnement*) ja ja *) invoering afhankelijk succes proef met dit nieuwe abonnement **) tot een plafond waarbij altijd voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers ***) in garage Tivoli pas na opening Pieter Vreedepleingarage Bij de bezoekersgarages is de garage Emmapassage uitgezonderd omdat hier volgens afspraak met de verhuurder in het geheel geen abonnementen mogen worden uitgegeven. Het werkdagabonnement en het abonnement parttimers zijn geldig buiten de spitsperioden van het centrumbezoek en kunnen daarom in bepaalde mate wel verkrijgbaar worden gesteld in de bezoekersgarages. Harde randvoorwaarde daarbij is dat er altijd voldoende plaatsen overblijven voor de bezoekers van het centrum. Dit zal deels ook via het prijsmechanisme worden nagestreefd. Met het oog hierop zijn de tarieven van de abonnementen voor (alleen) de bezoekersgarages per 1 januari 2007 verhoogd met 5,00 per maand. De hogere maximaal toegestane looptijd voor werkenden maakt het logisch deze gebruikersgroep vooral toe te delen aan de garages die iets verder van het centrum vandaan liggen. Uiteraard zijn abonnementen verkrijgbaar voorzover er nog plaats is. Om ervoor te zorgen dat de verschillende gebruikersgroepen alle voldoende aan hun trekken komen, zullen voor de afzonderlijke garages plafonds worden vastgesteld voor het aantal abonnementen van elke soort dat kan worden uitgegeven. Overigens impliceert het voorgaande dat niet valt uit te sluiten dat voor een abonnement moet worden uitgeweken naar een garage die wat verder weg ligt. In geval een plafond wordt overschreden is een uitgiftestop de meest vriendelijke manier om terug te keren tot dit maximale niveau. Mocht hiermee teveel tijd zijn gemoeid, dan zal in overleg met de grootgebruikers, die voor hun werknemers veel abonnementen afnemen, naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval weigert de gemeente verlenging van abonnementen. Dit kan ook voor de gemeente zelf gaan spelen indien in de Koningspleingarage meer plaatsen moeten worden vrijgehouden voor centrumbezoek. Samenvattend krijgt de reguleringsmaatregel 'toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages' uitwerking door: onderscheiden bezoekersgarages en gemengde garages 9 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

12 4. INZET BETAALDE PLAATSEN IN DE OPENLUCHT 4.1. Bestaande gebruiksmogelijkheden In de binnenstad e.o. van Tilburg bevinden zich in 2006 zo'n 835 betaalde plaatsen voor (kort)parkeren in de openlucht. Ongeveer een derde deel hiervan (280 stuks) ligt op een groter terrein voor bezoekers van de binnenstad. Het gaat hier om de terreinen Noordhoekring, Spoorlaan bij station, Spoorlaan tegenover Interpolis, NS-plein en Boerhaaveplein. De resterende ruim 550 plaatsen zijn gelegen langs straten. Bij verreweg de meeste betaalde plaatsen in de openlucht staat een parkeerautomaat. Hier moet vooraf een parkeerticket worden getrokken. Er geldt veelal een maximale parkeerduur (eigenlijk: maximale betaalmogelijkheid) van twee uur (meeste plaatsen gelegen binnen de Cityring) of vier uur (overige plaatsen). De tarieven voor het openluchtparkeren liggen op een iets hoger niveau dan die voor het parkeren in de nabijgelegen garages Huidige knelpunten in het gebruik Bij de inzet van de betaalde parkeerplaatsen in de openlucht manifesteren zich op dit moment de volgende knelpunten: lage bezetting op enkele grotere terreinen voor bezoekers binnenstad Het betreft hier de terreinen Noordhoekring en Boerhaaveplein te lange werkingstijden bij de meeste plaatsen die buiten de invloedssfeer van uitgaansgelegenheden liggen Dit komt door de koppeling die in de huidige regeling is gelegd met de werkingstijden van het vergunningparkeren ter plekke. Hierdoor loopt in de centraal gelegen zones (B, U1 en U2) de werkingstijd door tot in de nacht, terwijl daar als de winkels gesloten zijn, voor de meeste plaatsen met betaald kortparkeren -vanuit de parkeerbehoefte beredeneerd- geen noodzaak toe bestaat 4.3. Nieuwe reguleringsmaatregelen Gelet op voorgaande knelpunten en de ambitie met betrekking tot parkeerregulering worden de volgende (nieuwe) reguleringsmaatregelen doorgevoerd: a) reservering betaalde plaatsen langs straten binnen de invloedssfeer van de openbare parkeergarages in het centrum voor echt kortparkeren (tot één uur) b) benutting betaalde plaatsen op de thans slecht benutte grotere terreinen in binnenstad vooral voor vergunningparkeren c) benutting betaalde (kort)parkeerplaatsen 's avonds (mede) voor bewoners en hun bezoekers Deze reguleringsmaatregelen vinden hun doorwerking in de reguleringsplannen die voor de onderscheiden sectoren in de binnenstad zullen worden opgesteld. Ad a) Reservering betaalde plaatsen langs straten binnen de invloedssfeer van de garages in het centrum voor echt kortparkeren a1) Maximale parkeerduur voor betaalde plaatsen langs straten in de openlucht De geringe maximale loopafstand van 250 meter die wordt nagestreefd voor de gebruikersgroep bewoners, maakt het gewenst de relatief beperkte hoeveelheid plaatsen her en der verspreid in straten -met behulp van een regeling voor vergunningparkeren- vooral voor deze gebruikersgroep in te zetten. Dit kan door waar garages in de buurt zijn, de bezoekers grotendeels hier naartoe te dirigeren. Alleen voor de echte kortparkeerders die binnen een uur weer vertrekken, blijven binnen het invloedsgebied van de garages (met een bereik van zo n 450 meter hemelsbreed) betaalde kortparkeerplaatsen langs straten bestaan. Een doelgerichte snelle boodschap blijft hierdoor tot de mogelijkheden behoren. 10 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017 Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017 Gemeente Tilburg Vastgesteld College van B&W 30 mei 2017 Auteurs: Datum: mei 2017 John Swaans / Rogier Kuypers (Ruimte) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2011.809

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007 BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007 Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUDSOPGAVE BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2007 Pagina BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD151028 woensdag 28 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Vaststelling definitief plan voor de parkeerregulering centrum Raalte

Vaststelling definitief plan voor de parkeerregulering centrum Raalte ONDERWERP Vaststelling definitief plan voor de parkeerregulering centrum Raalte ZAAKNUMMER 1009-2017 B& W VERGADERING 14 februari 2017 INTEGRALE ADVISERING Matthijs Kaaps, verkeer Paul Droste, juridisch

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017 Harmonisatie parkeertarieven Projectleider Kerim Iskender / Jan-Anne Waagmeester Afdeling Strategie / Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie

Nadere informatie

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam.

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Besluit vast te stellen de Subsidieregeling langparkeren Amsterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n Bijlage 11 2015-454 Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten Parkeerverordening 2016 Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n 2015-454 m. Digitale bezoekersregeling Bewoners voor de parkeerzone

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 Raadsstuk Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 1. Inleiding De betrokkenheid van de stad bij het onderwerp parkeren is groot. De auto speelt een belangrijke rol in mobiliteit

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

Startnotitie Parkeernota 2012

Startnotitie Parkeernota 2012 26-10-2011-1 - pagina 1 van 7 1. Aanleiding In 2004 is de huidige Parkeervisie vastgesteld. Deze Parkeervisie is de afgelopen jaren een goede leidraad geweest voor het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015 Dialoog parkeerspelregels Maandag 9 februari 2015 Agenda 19.30 uur Introductie wethouder Luca 19.40 uur Parkeeropgave 2014 2015 & Parkeren in Zeist anno 2015 19.50 uur Opgave van de dialoog (wat wel en

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015)

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 3 maart 2015 (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) Inhoud Beleidsregels parkeren Boxmeer 2015... 2 Afdeling I... 3 Definities en Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda OntwikkelingsDienst Breda dienst Stadsbeheer NOTA PARKEER- EN STALLINGSBELEID BREDA 10 september 2004 1 Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda 2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven; gelezen de nota parkeernormen gemeente Eindhoven, maart 2012; overwegende dat het

Nadere informatie

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 11 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 11 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009 Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015 Oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Parkeerregime centrum Drachten... 4 2.1 Instrumenten... 4 2.2 Regulering Centrum... 5 2.3 Regulering

Nadere informatie

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten).

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten). Bijlage 0: samenvatting tariefswijzigingen Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 'Verordening parkeerbelastingen 2013 bedraagt per tijdseenheid van

Nadere informatie

Nota Parkeerregulering Steenwijk

Nota Parkeerregulering Steenwijk Nota Parkeerregulering Steenwijk 1. Inleiding Deze Nota is een nadere uitwerking van het parkeerbeleid binnenstad Steenwijk dat in de raad van 16 februari 2010 is vastgesteld. In dat kader is door de raad

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK Buurthuis Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk Tel. 0616195219 E-mail: info@sbor.nl Web : www.sbor.nl STICHTING BUURTSCHAP OUD RIJSWIJK Postbus 1789 2280 DT RIJSWIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0763, d.d. 24 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verbetervoorstel t.b.v. exploitatie en beheer parkeergarage Haarlemmerstraat BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1) bijgaande

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen.

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. beleidsregel Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen Het College van Waalwijk, Overwegende dat: het noodzakelijk

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Versie 4.0 April 2017

Versie 4.0 April 2017 Versie 4.0 April 2017 Gebruikershandleiding Parkeergarage De Kaap Hoogeveen De parkeergarage op De Kaap kent verschillende vaste gebruikers: U bent huurder of koper van een appartement met parkeerplaats

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-079 Registratiekenmerk: Onderwerp: Parkeerverordening 2015 Korte inhoud: De Parkeerverordening 2015 vervangt de overeenkomstige verordening uit 2003. Datum: 6 oktober 2014

Nadere informatie

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949 Discussienotitie Toekomst parkeergarage Hengelo centre Inleiding In deze discussienotitie gaan we in op de toekomst van parkeergarage

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEDRIJVEN Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Inhoud Inleiding

Nadere informatie

WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM

WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2012.629 RIS 252244 WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - artikel 2 van

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid

Harmonisatie parkeerbeleid Harmonisatie parkeerbeleid 11 mei 2016 Jan-Anne Waagmeester Inhoud van de presentatie 1. De problematiek 2. Doelstellingen 3. Een eerste visie op de parkeerregimes: welk regime waar? wanneer? voor wie?

Nadere informatie

MEMO BERICHT. aan: CommissieRuimte. van: Burgemeesteren Wethouders. datum: 29maart2017. onderwerp: Ophefenparkeerplaatsen Waalkade

MEMO BERICHT. aan: CommissieRuimte. van: Burgemeesteren Wethouders. datum: 29maart2017. onderwerp: Ophefenparkeerplaatsen Waalkade GemeenteTiel Achterweg2,4001MVTiel Postbus6325,4000HHTiel Telefoon: (0344)637111 Telefax: (0344)637299 Doorkiesnummer:(0344)637403 MEMO BERICHT aan: van: datum: CommissieRuimte Burgemeesteren Wethouders

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Tarieventabel parkeerbelastingen 2017

Tarieventabel parkeerbelastingen 2017 RAADSBESLUIT Tarieventabel parkeerbelastingen 2017 (behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2017) Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit abonnementen parkeergarages

Besluit abonnementen parkeergarages Besluit abonnementen parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, B E S L U I T: I. Vast te stellen de navolgende regels voor de selectie

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie