NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG"

Transcriptie

1 NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening

2 INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING Onderwerp nota Aanleiding Leeswijzer 2 2. UITGANGSPUNTEN VOOR TOEKOMSTIGE PARKEERREGULERING Kaders vanuit verkeers- en vervoersbeleid Benadering vanuit gebruikersgroepen Ambitie met parkeerregulering Randvoorwaarden bij invulling parkeerregulering Hoofdlijnen verbeteringen in parkeerregulering Doorwerking nieuwe reguleringsmaatregelen 6 3. INZET PARKEERGARAGES Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Nieuwe reguleringsmaatregelen 7 Verruiming aanbod van soorten abonnementen 7 Toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages 8 4. INZET BETAALDE PLAATSEN IN DE OPENLUCHT Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Nieuwe reguleringsmaatregelen 10 Reservering plaatsen langs straten in binnenstad voor echt kortparkeren 10 Benutting plaatsen op grotere terreinen vooral voor vergunninghouders 11 Benutting (kort)parkeerplaatsen 's avonds (mede) voor bewoners INZET PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS Bestaande gebruiksmogelijkheden Huidige knelpunten in het gebruik Handhaving huidige gefiscaliseerde systeem van vergunningparkeren Nieuwe reguleringsmaatregelen 14 Verkleining vergunningzones 14 Uitbreiding werkingstijden vergunningparkeren 15 Aanscherping criteria voor uitgifte van vergunningen 16 Verruiming aanbod van soorten zakelijke vergunningen buiten Cityring 19 Nauwkeuriger vaststelling maximum aantallen uit te geven vergunningen 20 Vervanging onduidelijke bebording 21 Verdere ontwikkeling nieuwe stelsel van tarieven voor vergunningen Electronisch parkeren 22 BIJLAGE: OVERZICHT PARKEERMOGELIJKHEDEN GEBRUIKERSGROEPEN 23

3 1. INLEIDING 1.1. Onderwerp nota Deze nota richt zich op de parkeerregulering, dit wil zeggen op de regeling van het gebruik van de openbare parkeergelegenheid. Het gaat bij deze gebruiksregels met name om: de groepen personen of categorieën voertuigen die van de plaatsen gebruik mogen maken Zijn de plaatsen voor iedereen bedoeld of mogen bijvoorbeeld alleen houders van een bepaalde vergunning daar staan? En waar dit laatste het geval is: wie komen dan precies voor zo'n vergunning in aanmerking en onder welke voorwaarden? de dagen en tijden waarop de regeling geldt Deze werkingsduur verschilt vaak voor werkdagen, zaterdagen en zondagen de toegestane parkeerduur Voor plaatsen in de openlucht met vooraf betalen geldt in het algemeen een maximum parkeerduur (eigenlijk: maximum betaalmogelijkheid). In de garages waar pas achteraf hoeft te worden betaald, geldt voor het parkeren normaal gesproken geen tijdslimiet het tarief dat voor het parkeren in rekening wordt gebracht De parkeerregulering bepaalt dus de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare parkeergelegenheid. Het is daarmee een sturingsinstrument dat -naast andere instrumenten- kan worden ingezet om de doelstellingen van het parkeerbeleid te verwezenlijken. Deze nota heeft betrekking op alle openbare parkeergelegenheid, dus zowel die in garages, als in de openlucht op terreinen en langs straten. Het werkingsgebied van deze nota wordt in de titel aangeduid als 'binnenstad e.o.'. Dit is meer dan de binnenstad in enge zin. Het omvat tevens de aansluitende (woon)gebieden met (een behoefte aan) parkeerregulering, die zich hier en daar al een eind richting ringbanen uitstrekken. Bij de invulling van de parkeerregulering vormt het aantal plaatsen een gegeven. De parkeercapaciteit in de binnenstad e.o. is daarom geen onderwerp van deze nota. Het ligt in de bedoeling in de loop van dit jaar (2007) een apart actieplan uit te brengen gericht op uitbreiding van de parkeercapaciteit in de Oude Stad. Hierin zal een toekomstvisie zijn opgenomen op de parkeersituatie in de Oude Stad, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Centraal in dit actieplan staan uiteraard de acties; daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen: acties gericht op realisatie van voldoende parkeercapaciteit bij nieuwe ontwikkelingen Een belangrijk item in dit verband is de wijze waarop de parkeernormen in de praktijk worden toegepast en in samenhang daarmee de noodzaak tot de feitelijke invoering van een parkeerbijdrageregeling. Bij dit laatste wordt gedoeld op een financiële afkoopregeling in geval niet voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd acties gericht op vergroting beschikbare parkeercapaciteit in bestaande situaties Daarbij gaat het zowel om het optimaal inzetten van bestaande capaciteit als het toevoegen van nieuwe capaciteit 1.2. Aanleiding De aanleiding tot deze nota ligt in een tweetal ingrijpende mutaties voor wat betreft de omvang en gebruiksmogelijkheden van de parkeergelegenheid in en om de binnenstad, te weten: de aanpassing en uitbreiding van de gefiscaliseerde parkeerregeling in de binnenstad de komst van de nieuwe garage Pieter Vreedeplein Aanpassing en uitbreiding gefiscaliseerde parkeerregeling binnenstad De huidige parkeerregeling in de binnenstad bestaat sinds Toen is na veel geharrewar over de preciese invulling ervan met name het vergunningparkeren anders georganiseerd. 1 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

4 Door jaarlijks parkeeronderzoek op straat en een uitgebreide doorlichting in 2003 is sindsdien het functioneren van deze parkeerregeling gemonitord. De hieruit verkregen gegevens leren dat de regeling op een aantal punten bijstelling behoeft (m.n. verkleining vergunningzones, verruiming werkingstijden en aanscherping uitgiftecriteria). Tegelijkertijd is het noodzakelijk het gebied met parkeerregulering uit te breiden. In veel buurten die net buiten het gereguleerde gebied vallen, is inmiddels door verdere overloop van parkeren uit de binnenstad en/of toenemend autobezit de parkeerdruk zodanig opgelopen dat nu ook hier regulerende maatregelen nodig zijn. In april 2005 is de betrokken raadscommissie akkoord gegaan met een gecombineerde aanpassing en uitbreiding van de parkeerregeling in en om de binnenstad. Dit gebeurt niet in één keer voor het hele gebied, maar stapsgewijs voor delen van het gebied. Volgens de planning komen in een periode van zo n twee jaar achtereenvolgens de sectoren Oud Noord, Noordhoek, Binnenstad, Oud Zuid en Hoogvenne/Armhoefse Akkers aan de beurt. Inmiddels loopt de uitwerking van de reguleringsmaatregelen in de twee als eerste genoemde sectoren. Daarbij is als knelpunt naar voren gekomen dat over verschillende zaken die richtinggevend zijn voor bedoelde uitwerking en die spelen in het hele gereguleerde gebied, nog geen inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot de mate van vergunninguitgifte aan de te onderscheiden gebruikersgroepen. En ten aanzien van de te hanteren basisprincipes bij de verkleining van de vergunningzones en de verruiming van de werkingstijden. Met behulp van onderhavige nota moet duidelijkheid ontstaan over deze en soortgelijke zaken. Daarna kan de verdere uitwerking en afronding van de reguleringsplannen per sector voortvarend ter hand worden genomen. Komst nieuwe garage Pieter Vreedepleingarage Volgens de laatste inzichten opent eind oktober 2007 de nieuwe garage Pieter Vreedeplein haar poorten. Dit leidt tot een aanzienlijke uitbreiding van het parkeerareaal (met 800 plaatsen) in de binnenstad. De druk op bestaande parkeervoorzieningen zal hierdoor afnemen waardoor mogelijkheden ontstaan die op andere manieren in te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde garages meer voor parkeren door (bepaalde groepen) abonnementshouders worden bestemd. In onderhavige nota wordt de toekomstige regulering uitgewerkt voor de situatie dat de garage Pieter Vreedeplein in gebruik is Leeswijzer In het volgende hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor de toekomstige parkeerregulering. Centraal staat een benadering vanuit gebruikersgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners, bedrijfshouders, bezoekers en werkenden. De feitelijke invulling van de toekomstige parkeerregulering komt aan de orde in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Hierbij gaat het om de inzet van achtereenvolgens de parkeergarages, de betaalde plaatsen in de openlucht en de plaatsen voor vergunninghouders. Bij de nota is een bijlage gevoegd met een overzicht van de toekomstige parkeermogelijkheden voor de verschillende gebruikersgroepen. De precieze uitwerking van de parkeerregulering komt later terecht in de al genoemde reguleringsplannen per sector. 2 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

5 2. UITGANGSPUNTEN TOEKOMSTIGE PARKEERREGULERING 2.1. Kaders vanuit verkeers- en vervoersbeleid De gemeentelijke strategie voor parkeerregulering in bestaande situaties is te vinden in het Tilburgs Verkeers- en VervoersPlan Mobiliteit in balans (TVVP) zoals dat door de raad is vastgesteld in december De daarin opgenomen hoofdlijnen van beleid gelden onverkort. De 'Strategie parkeren' voorziet in een combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de specifieke situatie kiest de gemeente in ieder geval voor: het bieden van voldoende parkeerplaatsen voor bewoners het in knelpuntsituaties sturen van het gebruik van parkeerplaatsen door middel van gedifferentieerde en/of hogere parkeertarieven, parkeerduurbeperkingen en/of vergunningsystemen het voorzien in alternatieven voor werkenden en bezoekers, die door parkeerregulering en hogere parkeertarieven behoefte krijgen aan goede alternatieven Met name het tweede bolletje betreft de inzet van reguleringsmaatregelen Benadering vanuit gebruikersgroepen Een goede parkeerregulering kenmerkt zich door een benadering vanuit gebruikersgroepen. Elke gebruikersgroep dient bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte voldoende aan bod te komen. Daarbij is het zaak in te spelen op de karakteristieken en wensen van deze gebruikersgroepen. Als belangrijkste gebruikersgroepen van de parkeervoorzieningen in de binnenstad e.o. onderkent de gemeente: 1) bewoners 2) bedrijfshouders 3) bezoekers Hier zijn de bezoekers van ondernemingen in de binnenstad e.o. bedoeld, in het bijzonders de bezoekers van winkels en horecagelegenheden 4) werkenden Bij de benadering van deze groepen geldt een prioriteitsvolgorde zoals hierboven weergegeven. Dus bewoners hebben bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte de hoogste prioriteit en werkenden de laagste. Deze eerste plaats voor bewoners past bij de hiervoor aangehaalde 'Strategie parkeren' volgens het TVVP. Deze prioriteitsvolgorde komt tot uiting in: de nagestreefde maximale looptijd tussen parkeerplek en uiteindelijke bestemming: Nagestreefde maximale looptijd Nagestreefde maximale loopafstand (hemelsbreed) Bewoners 5 min. 250 m Bedrijfshouders 5 tot 10 min. 250 tot 450 m Bezoekers 10 min. 450 m Werkenden 15 min. 700 m Het gaat hier om indicatieve waarden die zo enigszins mogelijk als bovengrens dienen. De spreiding in de waarden voor de bedrijfshouders hangt samen met het naar verhouding geringe aantal plaatsen in de openlucht in het gebied binnen de Cityring. Hierdoor moeten in dit laatste gebied de hogere waarden worden aangehouden. 3 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

6 De lagere streefwaarden gelden voor het gebied buiten de Cityring. Voor bewoners gelden waar dan ook vermelde relatief lage waarden. de volgorde bij de toekenning van vergunningen: eerst de bewonersvergunningen, daarna de zakelijke vergunningen Op dit moment biedt de gemeente globaal de volgende parkeermogelijkheden en bijbehorende reguleringsvormen voor genoemde gebruikersgroepen: Parkeergarages Reguleringsvorm Bewoners Bedrijfshouders Bezoekers Werkers betaald achteraf - - ja - abonnement ja ja - ja Betaalde plaatsen betaald vooraf - - ja - in de openlucht abonnement voor - ja - ja grotere terreinen Plaatsen voor vergunninghouders vergunning ja ja - - Bovenstaande tabel geeft aan voor wie de verschillende soorten parkeervoorzieningen primair bedoeld zijn. Naast de eerder genoemde belangrijkste gebruikersgroepen zijn er andere gebruikersgroepen die eveneens parkeermogelijkheden in de binnenstad e.o. behoeven. Genoemd worden hier: bezoekers van bewoners huisartsen, verloskundigen en bepaalde professionele zorgverleners die (spoedeisende) hulp verlenen aannemers en herstel- en onderhoudsbedrijven (glazenwassers, schoorsteenvegers) aanbieders van autodate e.d. gehandicapten De bezoekers van bewoners kunnen eveneens terecht op de plaatsen voor de bezoekers van ondernemingen in de binnenstad. Daarnaast mogen zij onder bepaalde voorwaarden met een speciale bezoekerskaart gebruik maken van de plaatsen voor vergunninghouders. Bedoelde bezoekerskaart kan worden aangeschaft door de bewoners van het gereguleerde gebied in de binnenstad, onafhankelijk van of zij over een vergunning beschikken of niet. In onderhavige nota wordt verder niet stilgestaan bij de regeling van het parkeren voor de hierboven opgesomde andere gebruikersgroepen. Er zijn/komen specifieke voorzieningen voor elk van deze groepen in de vorm van speciale vergunningen en/of aparte plaatsen. Daarnaast kunnen deze groepen ook terecht in de parkeergarages en op de betaalde plaatsen in de openlucht Ambitie met parkeerregulering In beperkte zin is het doel van parkeerregulering het gebruik van de parkeergelegenheid te optimaliseren. Het gaat daarbij om een zo efficiënt mogelijke benutting van de bestaande en te realiseren (al of niet gebouwde) parkeervoorzieningen. De per definitie beperkt aanwezige parkeercapaciteit wordt op deze wijze het best ingezet. Maar het moet om meer gaan dan een enge bedrijfsmatige benadering. Parkeerregulering is een instrument in het kader van het parkeerbeleid en moet als zodanig bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen in de sfeer van bereikbaarheid, leefbaarheid en economisch functioneren van de binnenstad. Tilburg werkt aan een vitale, hoogwaardige en attractieve binnenstad. Dit vraagt om een adequate bereikbaarheid, ook met de auto. Hierbij horen voldoende parkeerplaatsen, maar wel zodanig ingepast dat dit niet koste gaan van de leefbaarheid. De te onderscheiden gebruikersgroepen krijgen in het algemeen verschillende (soorten) parkeervoorzieningen aangeboden. 4 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

7 Bij elk parkeeraanbod hoort een tarief dat niet alleen uitdrukking geeft aan de kostprijs en de schaarste van de parkeervoorziening maar tevens het parkeergedrag van de betreffende gebruikersgroep wil sturen. De gemeente Tilburg streeft ernaar dat bewoners in de (directe) omgeving van de woning hun auto kunnen stallen. In de binnenstad e.o. is dat niet altijd voor de deur, maar waar mogelijk wel binnen maximaal vijf minuten lopen. Met het oog op een prettige leefomgeving komt bij de herinrichting van straten in het gebied binnen de Cityring veel van de aanwezige parkeergelegenheid te vervallen. Om recht te doen aan de eerste prioriteit voor deze prioriteitsgroep zullen de resterende plaatsen in de openlucht vooral voor bewoners worden bestemd. Daarnaast zal de gemeente zich samen met andere betrokken partijen actief gaan inspannen voor een uitbreiding van de parkeercapaciteit voor bewoners, bijvoorbeeld door benutting van af te sluiten binnenterreinen, aanleggen van extra plaatsen ten behoeve van de buurt in te bouwen particuliere garages en zelfs de bouw van speciale buurtstallingsgarages. Deze inspanningen zijn ook nodig in gebieden buiten de Cityring waar door toenemende verdichting en groeiend autobezit zelfs voor alleen de auto s uit de eigen buurt de plaatsruimte langzamerhand tekort gaat schieten. Bovendien ondervinden veel (dichter bebouwde) buurten in de binnenstad e.o. serieuze leefbaarheidsproblemen doordat de straten meer en meer verworden tot overvolle 'opslagterreinen' voor auto's. De aanpak van deze problematiek komt verder aan de orde in het eerder aangekondigde Actieplan uitbreiding parkeercapaciteit Oude Stad. Bedrijfshouders die de auto nodig hebben voor het werk, verlangen net als bewoners een parkeerplek in de (directe) omgeving van het bedrijf. In het gebied binnen de Cityring zijn hiervoor maar weinig plaatsen in de openlucht beschikbaar. Alleen bedrijfshouders die de auto echt niet kunnen missen voor de bedrijfsuitoefening zullen hiervan gebruik mogen maken. De andere bedrijfshouders in het gebied binnen de Cityring kunnen terecht in een nergens ver weg gelegen openbare parkeergarage. Overigens geldt voor veel van de bedrijfshouders in het gebied binnen de Cityring ook nu al dat zij door een locatie in het voetgangersgebied hun auto niet voor het eigen pand kwijt kunnen. In het gebied buiten de Cityring zijn meer plaatsen in de openlucht beschikbaar en kunnen naast de bewoners ook de bedrijfshouders hier op grotere schaal gebruik van maken. Een andere belangrijke gebruikersgroep vormen de bezoekers van de binnenstad. Die hebben behoefte aan voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de winkels en uitgaansvoorzieningen. De gemeente wil die primair bieden in de openbare parkeergarages. Het verblijfsklimaat in het centrum is gebaat bij zoveel mogelijk blik van straat. Alleen voor gericht, kortdurend centrumbezoek blijven betaalde plaatsen langs straten bestaan. Ook de auto s van werkenden in de binnenstad horen volgens de gemeente vooral een plek te vinden in de openbare parkeergarages. Daartoe worden onder meer speciale werkdagabonnementen aangeboden. Een optie voor de toekomst biedt het fietstransferium dat tot stand wordt gebracht in het kader van het Fietsplan. Samenvattend is het de ambitie om -rekening houdende met de optredende schaarste aan parkeerruimte- te komen tot een zodanige verdeling van de plaatsen dat recht wordt gedaan aan de positie en belangen van de te onderscheiden gebruikersgroepen. Dit dient eraan bij te dragen dat -binnen randvoorwaarden vanuit ruimtelijke kwaliteit- de diversiteit aan functies in de (binnen)stad zo goed mogelijk gewaarborgd blijft Randvoorwaarden bij invulling parkeerregulering Bij de concrete uitwerking van de parkeerregulering gelden de volgende randvoorwaarden: verkeersveiligheid: de regulering mag nergens de verkeersveiligheid in gevaar brengen gebruikersvriendelijkheid: de regulering moet voor iedereen helder en begrijpelijk zijn uitvoerbaarheid: de regulering dient praktisch uitvoerbaar te zijn, ook in financiële zin aanvaardbaarheid: de regulering moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak 5 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

8 2.5. Hoofdlijnen verbeteringen in parkeerregulering De reguleringsmaatregelen in deze nota richten zich in grote lijnen op: aanpassing en uitbreiding van het aanbod van parkeerproducten Het resulterende arsenaal van producten dient optimaal in te spelen op de vraag vanuit de verschillende gebruikersgroepen concentratie van het parkeren door bezoekers van de binnenstad in de parkeergarages benutting enkele grotere terreinen in binnenstad vooral voor vergunningparkeren aanscherping en verduidelijking van de regels rond de vergunninguitgifte inzet beschikbare vergunningplaatsen in gebied binnen Cityring vooral voor bewoners invoering van 5-daagse zakelijke vergunning in gebied buiten Cityring als alternatief voor de eerder voorgenomen speciale overdagvergunning 2.6. Doorwerking nieuwe reguleringsmaatregelen De nieuwe reguleringsmaatregelen uit deze nota vinden met name hun doorwerking in: de reguleringsplannen die voor de onderscheiden sectoren in de binnenstad zullen worden opgesteld aangepaste beleidsregels voor de vergunninguitgifte De aangepaste beleidsregels voor de vergunninguitgifte worden tegelijk met onderhavige nota over de parkeerregulering in procedure gebracht. De wijzigingen in de parkeerregulering maken het verder noodzakelijk en gewenst de Parkeerverordening 2000 en de Verordening parkeerbelastingen 2000 op een aantal punten te herzien. Het gaat bij deze aanpassingen onder meer om: de bevoegdheden bij het aanwijzen van de rayons voor het vergunningparkeren, het vaststellen van de werkingstijden in deze rayons en het bepalen van de quota voor de vergunninguitgifte die hier gelden de sancties in geval onjuiste gegevens worden verstrekt bij het aanvragen van een vergunning De herziening van beide genoemde verordeningen zal op zijn laatst in de tweede helft van 2007 worden opgepakt. Indien dat in de tijd mogelijk is nadat de betreffende modelverordeningen van het VNG zijn aangepast in verband met de uiteindelijke wettelijke regeling van de bestuurlijke boete fout parkeren. 6 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

9 3. INZET PARKEERGARAGES 3.1. Bestaande gebruiksmogelijkheden De gemeente heeft in de binnenstad van Tilburg thans vijf parkeergarages in exploitatie. Dit zijn de garages Emmapassage, Koningsplein, Louis Bouwmeesterplein, Tivoli en Knegtel. Inclusief de particuliere garage Heuvelpoort gaat het om in totaal plaatsen. Daar komen rond het najaar van 2007 ongeveer 800 plaatsen bij als de garage Pieter Vreedeplein wordt opengesteld; zo'n 650 plaatsen in deze nieuwe garage zijn bestemd voor kortparkeren. De parkeergarage Knegtel -met rond 500 plaatsen voor kortparkeren- fungeert als overloopgarage die nu het Haestrechtkwartier zijn voltooiing nadert, alleen op koopavonden en in het weekend beschikbaar is voor openbaar gebruik door met name bezoekers van de binnenstad. In de gemeentelijke parkeergarages hoeft pas achteraf te worden betaald. Er geldt geen maximale parkeerduur. De tarieven van de garages -evenals de overige parkeertarieven- stelt de raad jaarlijks vast in het kader van de begrotingsbehandeling Huidige knelpunten in het gebruik Bij de inzet van de parkeergarages worden de volgende knelpunten ervaren: hoge parkeerdruk in een aantal garages (met name Emmapassage en Koningsplein) op piekmomenten Dit knelpunt neemt af na de ingebruikneming van de nieuwe Pieter Vreedepleingarage. Overigens voor niet langer dan enkele jaren omdat deze nieuwe garage uiteindelijk volledig nodig is voor al het extra bezoek aan de binnenstad dat het project Pieter Vreedeplein naar verwachting trekt slechte benutting Knegtelgarage Afgelopen jaren konden tal van promotie-activiteiten en een laag tarief (ongeveer half zo hoog als in de andere garages) hierin nauwelijks verbetering brengen. Om de overlast door de ombouw van de Cityring te verminderen geldt sinds oktober 2006 tijdelijk een nultarief. Maar zelfs daarmee loopt het geen storm uitgifte van teveel abonnementen in enkele garages (Koningsplein en Tivoli) Hierdoor komt het regelmatig ook doordeweeks voor dat incidentele bezoekers niet in deze garages terecht kunnen omdat de maximale bezetting is bereikt 3.3. Nieuwe reguleringsmaatregelen Gelet op voorgaande knelpunten en de ambitie met betrekking tot parkeerregulering worden de volgende (nieuwe) reguleringsmaatregelen doorgevoerd: a) verruiming aanbod van soorten abonnementen b) toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages Ad a) Verruiming aanbod van soorten abonnementen Op dit moment kent de gemeente het volgende assortiment aan abonnementen: Werkdagabonnement Etmaalabonnement Bewonersabonnement Geldigheidsperiode maandag t/m vrijdag 7 19 uur alle dagen 24 uur alle dagen 24 uur De bewonersabonnementen betreffen goedkoper geprijsde etmaalabonnementen voor alleen bewoners van het gereguleerde gebied in de 'binnenstad e.o.'. 7 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

10 Gelet op de kenmerken van de te bedienen gebruikersgroepen zou het toekomstige abonnementenbestand er als volgt uit kunnen zien: Werkdagabonnement Abonnement parttimers Volledig abonnement Bewonersabonnement Nachtabonnement Geldigheidsperiode maandag t/m vrijdag 7 19 uur één of meer van de dagen maandag t/m vrijdag 7 19 uur alle dagen 24 uur alle dagen 24 uur alle dagen uur (volgende dag) Het werkdagabonnement dat vooral bestemd is voor kantoorpersoneel, loopt ingaande 1 januari 2007 niet langer door tot een eind in de avond (waartoe geen noodzaak bestaat) maar eindigt alle werkdagen om 19 uur. Door dit laatste ontstaan in de praktijk nauwelijks problemen met de koopavond. Echt nieuw in voorgaand overzicht zijn het abonnement parttimers en het nachtabonnement. Deze soorten abonnementen worden (definitief) ingevoerd nadat een proefneming heeft aangetoond dat hiernaar voldoende vraag is. Het abonnement parttimers is bedoeld om ook werkenden in kantoren en andere bedrijven die in deeltijd werken -en dat zijn er steeds meer- een abonnement te kunnen aanbieden tegen een aanvaardbaar tarief. Dit abonnement kenmerkt zich door maatwerk voor wat betreft de dagen waarop het geldt. Het tarief wordt gekoppeld aan het aantal dagen per week waarop het abonnement van kracht is. Om niet in de knoop te komen met de drukke zaterdag geldt voorlopig als uitgangspunt dat dit abonnement alleen verkrijgbaar zal zijn voor één of meer van de werkdagen. Het aparte nachtabonnement richt zich op bewoners van de binnenstad en kan helpen de wachtlijsten voor vergunningen in en rond het centrum te verkorten. Er is overwogen het nachtabonnement op koopavond pas na uur te laten ingaan, maar dat zou de gebruikswaarde ervan voor bewoners te sterk aantasten. Een beperking van het nachtabonnement blijft wel dat geen (parkeer)oplossing wordt geboden voor de in het algemeen minimaal twee dagen per week dat (overdag) niet hoeft te worden gewerkt. Dit nadeel geldt niet voor de werkenden in de horeca en mogelijk voor regelmatige bezoekers van bewoners voor wie dit nachtabonnement ook een interessante propositie kan zijn. Inmiddels is bij de vaststelling van de parkeertarieven voor 2007 besloten in de loop van dit jaar 2007 een experiment met een nachtabonnement op te starten in de Koningspleingarage. Een ander idee is de introductie van een overloopabonnement dat doordeweeks toegang geeft tot een centraal gelegen garage (bijvoorbeeld de nieuwe garage Pieter Vreedeplein) en waarmee op zaterdag en koopzondag kan worden geparkeerd in een wat verder van het centrum afgelegen garage (zoals de Knegtelgarage). Samenvattend krijgt de reguleringsmaatregel 'verruiming aanbod van soorten abonnementen' uitwerking door: uitvoeren proeven met 5-daags abonnement parttimers en nachtabonnement Ad b) Toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages Het nieuwe assortiment aan abonnementen zal niet in alle garages volledig verkrijgbaar zijn. Wat dit betreft wordt onderscheid gemaakt in: bezoekersgarages Deze garages hebben primair een functie voor het parkeren door bezoekers van het centrum. Hiertoe worden gerekend de meest nabij het kernwinkelapparaat gelegen garages Emmapassage en Koningsplein alsmede de toekomstige Pieter Vreedepleingarage. gemengde garages Dit zijn de wat verder van het centrum vandaan gelegen garages waarin in theorie voor alle gebruikersgroepen plaats zal zijn. Het betreft de garages Louis Bouwmeesterplein en Tivoli. 8 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

11 De garage Knegtel hoort hier niet bij omdat die in de praktijk alleen op koopavonden en in het weekend openbaar toegankelijk is voor met name bezoekers van de binnenstad. In de aldus onderscheiden garages zullen de volgende abonnementen verkrijgbaar zijn: Bezoekersgarages excl. Emmapassage (Koningsplein en Pieter Vreedeplein) Gemengde garages (Louis Bouwmeesterplein en Tivoli) Werkdagabonnement ja**) ja Abonnement parttimers*) ja**) ja Volledig abonnement nee ja***) Bewonersabonnement ja ja Nachtabonnement*) ja ja *) invoering afhankelijk succes proef met dit nieuwe abonnement **) tot een plafond waarbij altijd voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers ***) in garage Tivoli pas na opening Pieter Vreedepleingarage Bij de bezoekersgarages is de garage Emmapassage uitgezonderd omdat hier volgens afspraak met de verhuurder in het geheel geen abonnementen mogen worden uitgegeven. Het werkdagabonnement en het abonnement parttimers zijn geldig buiten de spitsperioden van het centrumbezoek en kunnen daarom in bepaalde mate wel verkrijgbaar worden gesteld in de bezoekersgarages. Harde randvoorwaarde daarbij is dat er altijd voldoende plaatsen overblijven voor de bezoekers van het centrum. Dit zal deels ook via het prijsmechanisme worden nagestreefd. Met het oog hierop zijn de tarieven van de abonnementen voor (alleen) de bezoekersgarages per 1 januari 2007 verhoogd met 5,00 per maand. De hogere maximaal toegestane looptijd voor werkenden maakt het logisch deze gebruikersgroep vooral toe te delen aan de garages die iets verder van het centrum vandaan liggen. Uiteraard zijn abonnementen verkrijgbaar voorzover er nog plaats is. Om ervoor te zorgen dat de verschillende gebruikersgroepen alle voldoende aan hun trekken komen, zullen voor de afzonderlijke garages plafonds worden vastgesteld voor het aantal abonnementen van elke soort dat kan worden uitgegeven. Overigens impliceert het voorgaande dat niet valt uit te sluiten dat voor een abonnement moet worden uitgeweken naar een garage die wat verder weg ligt. In geval een plafond wordt overschreden is een uitgiftestop de meest vriendelijke manier om terug te keren tot dit maximale niveau. Mocht hiermee teveel tijd zijn gemoeid, dan zal in overleg met de grootgebruikers, die voor hun werknemers veel abonnementen afnemen, naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval weigert de gemeente verlenging van abonnementen. Dit kan ook voor de gemeente zelf gaan spelen indien in de Koningspleingarage meer plaatsen moeten worden vrijgehouden voor centrumbezoek. Samenvattend krijgt de reguleringsmaatregel 'toekenning functies aan afzonderlijke parkeergarages' uitwerking door: onderscheiden bezoekersgarages en gemengde garages 9 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

12 4. INZET BETAALDE PLAATSEN IN DE OPENLUCHT 4.1. Bestaande gebruiksmogelijkheden In de binnenstad e.o. van Tilburg bevinden zich in 2006 zo'n 835 betaalde plaatsen voor (kort)parkeren in de openlucht. Ongeveer een derde deel hiervan (280 stuks) ligt op een groter terrein voor bezoekers van de binnenstad. Het gaat hier om de terreinen Noordhoekring, Spoorlaan bij station, Spoorlaan tegenover Interpolis, NS-plein en Boerhaaveplein. De resterende ruim 550 plaatsen zijn gelegen langs straten. Bij verreweg de meeste betaalde plaatsen in de openlucht staat een parkeerautomaat. Hier moet vooraf een parkeerticket worden getrokken. Er geldt veelal een maximale parkeerduur (eigenlijk: maximale betaalmogelijkheid) van twee uur (meeste plaatsen gelegen binnen de Cityring) of vier uur (overige plaatsen). De tarieven voor het openluchtparkeren liggen op een iets hoger niveau dan die voor het parkeren in de nabijgelegen garages Huidige knelpunten in het gebruik Bij de inzet van de betaalde parkeerplaatsen in de openlucht manifesteren zich op dit moment de volgende knelpunten: lage bezetting op enkele grotere terreinen voor bezoekers binnenstad Het betreft hier de terreinen Noordhoekring en Boerhaaveplein te lange werkingstijden bij de meeste plaatsen die buiten de invloedssfeer van uitgaansgelegenheden liggen Dit komt door de koppeling die in de huidige regeling is gelegd met de werkingstijden van het vergunningparkeren ter plekke. Hierdoor loopt in de centraal gelegen zones (B, U1 en U2) de werkingstijd door tot in de nacht, terwijl daar als de winkels gesloten zijn, voor de meeste plaatsen met betaald kortparkeren -vanuit de parkeerbehoefte beredeneerd- geen noodzaak toe bestaat 4.3. Nieuwe reguleringsmaatregelen Gelet op voorgaande knelpunten en de ambitie met betrekking tot parkeerregulering worden de volgende (nieuwe) reguleringsmaatregelen doorgevoerd: a) reservering betaalde plaatsen langs straten binnen de invloedssfeer van de openbare parkeergarages in het centrum voor echt kortparkeren (tot één uur) b) benutting betaalde plaatsen op de thans slecht benutte grotere terreinen in binnenstad vooral voor vergunningparkeren c) benutting betaalde (kort)parkeerplaatsen 's avonds (mede) voor bewoners en hun bezoekers Deze reguleringsmaatregelen vinden hun doorwerking in de reguleringsplannen die voor de onderscheiden sectoren in de binnenstad zullen worden opgesteld. Ad a) Reservering betaalde plaatsen langs straten binnen de invloedssfeer van de garages in het centrum voor echt kortparkeren a1) Maximale parkeerduur voor betaalde plaatsen langs straten in de openlucht De geringe maximale loopafstand van 250 meter die wordt nagestreefd voor de gebruikersgroep bewoners, maakt het gewenst de relatief beperkte hoeveelheid plaatsen her en der verspreid in straten -met behulp van een regeling voor vergunningparkeren- vooral voor deze gebruikersgroep in te zetten. Dit kan door waar garages in de buurt zijn, de bezoekers grotendeels hier naartoe te dirigeren. Alleen voor de echte kortparkeerders die binnen een uur weer vertrekken, blijven binnen het invloedsgebied van de garages (met een bereik van zo n 450 meter hemelsbreed) betaalde kortparkeerplaatsen langs straten bestaan. Een doelgerichte snelle boodschap blijft hierdoor tot de mogelijkheden behoren. 10 Nota parkeerregulering binnenstad e.o. Tilburg

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie