Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t :vast te stellen de verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. De wet: de Participatiewet b. aanvrager: de persoon van 18 jaar of ouder die ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot of tot zijn gezin behorende, minderjarige kinderen, een tegemoetkoming verzoekt. Om voor de bijdrage of de tegemoetkoming voor een computer in aanmerking te komen, dient aanvrager aan te tonen dat het actuele inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm en dat de van toepassing zijnde vermogensgrens niet wordt overschreden. Aanvrager is tevens inwoner van de gemeente Elburg en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Elburg. Om daarnaast ook voor het meerkeuzebudget in aanmerking te komen, dient aanvrager aan te tonen gedurende een aaneengesloten periode van 12 kalendermaanden een inkomen te hebben ontvangen dat niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm; c. echtgenoot: de persoon die niet duurzaam gescheiden leeft van de aanvrager met wie hij of zij is gehuwd. In deze verordening wordt mede als echtgenoot aangemerkt de niet met de aanvrager gehuwde persoon met wie aanvrager een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. Voor de beoordeling of er sprake is van een gezamenlijke huishouding wordt aangesloten bij de bepalingen in de wet; d. kind: het in gezinsverband levende en ten laste van aanvrager komende minderjarige kind; e. schoolgaand kind: ten laste komend kind van een aanvrager, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt; f. tegemoetkoming: het maximum bedrag dat aanvrager als bijdrage en/of meerkeuzebudget of in de kosten van een computer kan ontvangen. g. bijdrage: het maximum bedrag dat aanvrager kan ontvangen in verband met kosten betreffende deelname aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten; h. meerkeuzebudget: het maximum bedrag dat aanvrager kan ontvangen in verband met kosten betreffende: abonnement Nederlandstalig(e) krant of tijdschrift, telefoon (bel-basis), kabel voor radio en tv; abonnement ADSL of kabel t.b.v. internet; reiskosten t.b.v. bezoeken onderwijs door schoolgaande kinderen; hondenbelasting voor maximaal 1 hond; deelname aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten a. inkomen: de som van alle netto inkomsten genoten door aanvrager en/of diens echtgenoot, met uitzondering van de middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 en 36 Participatiewet. Bij de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met de draagkracht die in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand in aanmerking is genomen. b. vermogen: de waarde van de bezittingen waarover aanvrager, diens echtgenoot en/of kind beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken verminderd met de aanwezige schulden. Bij de bepaling van het vermogen gelden de uitgangspunten zoals verwoord in artikel 34 Participatiewet, met dien verstande dat het eventuele vermogen in de eigen woning geheel buiten beschouwing blijft. c. vermogensgrens: het bedrag genoemd in artikel 34 lid 3 Participatiewet. d. norm: het bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Participatiewet. Artikel 2 Er wordt een tegemoetkoming verleend aan een rechthebbende die in een kalenderjaar ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot of tot zijn gezin behorende minderjarige kind(eren) kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1 onder f, g en h en die voldoet aan de voorwaarden van deze verordening. Artikel 3 1

2 Personen van 18 jaar of ouder die onderwijs volgen op grond waarvan aanspraak bestaat op studiefinanciering ingevolge de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000), een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, kunnen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming op grond van deze verordening. Artikel 4 a. De bijdrage bedraagt per kalenderjaar ten hoogste 180,00 per rechthebbende die op grond van deze verordening hiervoor in aanmerking komt. De bijdrage is niet overdraagbaar binnen het gezin. b. De hoogte van het meerkeuzebudget is afhankelijk van het aantal rechthebbende personen en bedraagt per kalenderjaar ten hoogste het bedrag dat in onderstaande tabel wordt genoemd. Voor het jaar 2015 geldt de kolom budget A : Gezinsgrootte c.q. samenstelling Alleenstaande Gehuwden c.q. samenwonenden Alleenstaande ouder of gehuwden met 1 kind Alleenstaande ouder of gehuwden met 2 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 3 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 4 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 5 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 6 of meer kinderen Budget A Budget B Budget C Budget D Artikel 5 a. De aanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg. b. Het recht op een tegemoetkoming ontstaat niet eerder dan per de 1 e van de maand waarin een aanvraag is gedaan. c. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken op een aanvraag. d. Voor personen met een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en voor personen die in het voorgaande jaar tot de doelgroep behoorden, wordt het recht zoveel mogelijk ambtshalve gecontinueerd. e. Het recht op een tegemoetkoming wordt per kalenderjaar vastgesteld. Als aanvrager over een gedeelte van een kalenderjaar rechthebbend is, wordt het recht naar rato vastgesteld. Artikel 6 a. Aanvrager dan wel de persoon aan wie een tegemoetkoming is toegekend, is verplicht de gemeente Elburg te informeren over een wijziging van de hoogte van het inkomen, vermogen en/of een wijziging in de gezinssamenstelling. b. Het recht op een tegemoetkoming in het kader van deze verordening kan herzien worden indien aanvrager dan wel de persoon aan wie een tegemoetkoming is toegekend, onjuiste of onvolledige informatie (heeft) verstrekt en/of niet langer voldoet aan de voorwaarden. c. Wanneer er sprake is van een samenloop van een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en een herziening van het recht op tegemoetkoming in het kader van deze verordening, wordt de tegemoetkoming voor zover mogelijk verrekend met de gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud. Artikel 7 a. Een declaratie in het kader van deze verordening wordt betaalbaar gesteld als de kosten gedeclareerd zijn middels het daarvoor bestemde formulier. b. De vergoeding betreffende de diverse abonnementen kan (maandelijks) vooraf betaalbaar worden gesteld indien daarom wordt verzocht. c. Tenminste eens per kwartaal worden betalingen verricht aan de hand van ingediende declaraties. Artikel 8 De hoogte van de tegemoetkoming kan jaarlijks per 1 januari gewijzigd worden. Voor het jaar 2015 geldt kolom A ex artikel 4 onder b. Artikel 9 a. Het college verleent een tegemoetkoming voor de kosten van een computer en een printer ten behoeve van het bevorderen van de onderwijsprestaties van schoolgaande kinderen. b. De alleenstaande ouder of het gezin met een laag inkomen kan eens per vijf jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor deze kosten, indien één van de kinderen onderwijs volgt vanaf groep 5 van de basisschool. 2

3 c. Indien er in het huishouden al een goed werkende computer aanwezig is, wordt geen tegemoetkoming verstrekt. d. Er wordt slechts één tegemoetkoming voor een computer per gezin beschikbaar gesteld. e. De tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 9 onder a bedraagt maximaal 455,00 voor een computer en 70,00 voor een printer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de index van het prijzenboekje van de gemeente Elburg. f. De tegemoetkoming dient vooraf aangevraagd te worden en wordt uitbetaald na het overleggen van een nota. Desgewenst kan de tegemoetkoming worden uitbetaald aan de leverancier. Artikel 10 In bijzondere gevallen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze verordening. Artikel 11 a. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen b. Per 1 januari 2015 wordt de op 25 juni 2012 vastgestelde Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen ingetrokken. Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 15 december 2014 de voorzitter, de griffier, F.A. de Lange M.C. Luiting Toelichting op de verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 Artikel 1 Met de formulering onder b, cen dwordt voor de bepaling van de rechthebbenden aansluiting gezocht bij (definities uit) de Participatiewet.Om voor de bijdrage in aanmerking te komen, dient het actuele inkomen minder te bedragen dan 110% van de norm. Niemand heeft recht op alleen het meerkeuzebudget. Pas als duidelijk is dat het actuele inkomen en het inkomen over de achterliggende 12 maanden minder bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm en het vermogen minder bedraagt dan de vermogensgrens, is er naast de bijdrage recht op het meerkeuzebudget! Als op enig moment het inkomen hoger ligt dan voornoemde norm, dan is datum einde uitkering ook datum einde declaratiefonds. De tegemoetkoming biedt diverse mogelijkheden om kosten te declareren. De tegemoetkoming bestaat uit de bijdrage, de kosten van een computer voor schoolgaande kinderen en als reeds een jaar sprake is van een laag inkomen daarnaast het meerkeuzebudget. De bijdrage biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten. De bijdrage is niet bedoeld voor vakantie. De volgende kosten kunnen gedeclareerd worden: (ouderbijdrage) peuterspeelzaal babyzwemmen, bezoek of abonnement zwembad lidmaatschap bibliotheek, sportvereniging, mannenkoor of vrouwenvereniging koorkleding, sportkleding, tennisracket, sportschoenen, zwempak etc. behorend bij lidmaatschap vereniging bezoek museum, concert, sportevenement, theater, dierentuin, pretpark, dagje uit cursus bloemschikken of andere cursus die niet in het kader van een activeringstraject gevolgd wordt. reiskosten gemaakt voor een activiteit. De vergoeding bedraagt maximaal 0,19 per autokilometer of de werkelijke kosten van Openbaar Vervoer. Ten aanzien van de reiskosten wordt aansluiting gezocht bij het beleid betreffende de bijzondere bijstand. Ook een kortingskaart voor openbaar vervoer en abonnement Memovo-bus kunnen gedeclareerd worden, mits activiteiten worden ontplooid! schoolreisje kinderen kerktelefoon c.q. kerkradio. Voor veel ouderen is dit één van de weinige mogelijkheden voor participatie. Het meerkeuzebudget biedt meer mogelijkheden om kosten te declareren, nl.: 1. abonnement Nederlandstalig(e) krant, tijdschrift, telefoon (bel-basis), kabel voor radio en tv, ADSL of kabel t.b.v. internet en 3

4 het moet gaan om een Nederlandstalige krant en om een Nederlandstalig tijdschrift. inzake de telefoon worden maximaal de kosten van het bel-basis abonnement (KPN) vergoed. inzake het kabel-abonnement voor radio en tv worden alleen die abonnementskosten vergoed per maand inclusief BTW. inzake het ADSL- of kabel-abonnement voor internet etc. worden de abonnementskosten vergoed per maand inclusief BTW. De hoogte van de vergoeding voor telefoon en kabel wordt eens per jaar vastgesteld, namelijk ter hoogte van de bedragen zoals die gelden per 1 januari. 1. reiskosten t.b.v. bezoeken onderwijs door schoolgaande kinderen; 2. hondenbelasting voor maximaal 1 hond; met name alleengaanden ervaren een huisdier als heel belangrijk. Alleen hondenbezitters dienen belasting voor hun huisdier te betalen. De vergoeding geldt voor maximaal één hond. 1. deelname aan recreatieve activiteiten, zoals een vakantie(kamp); 2. sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten (conform omschrijving bijdrage ); Inkomen en vermogen worden conform de bepalingen van de Participatiewet vastgesteld. Dat geldt echter niet voor de individuele inkomenstoeslag, die in het kader van deze verordening volledig buiten beschouwing blijft. Iemand met meer vermogen dan de vermogensgrens, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het eventuele vermogen in de eigen woning, waar aanvrager zijn of haar hoofdverblijf heeft, blijft volledig buiten beschouwing, omdat redelijkerwijs niet van aanvrager gevergd kan worden om alleen voor de tegemoetkomingen vanuit het declaratiefonds deze vorm van vermogen te gelde te maken. Ook de administratieve lasten worden zodoende niet onnodig hoog. Aanvrager kan bepaalde kosten (gehad) hebben die van invloed zijn op de draagkracht. Met die kosten wordt rekening gehouden. Te denken valt aan hoge woonkosten, voor zover geen huurtoeslag of andersoortige tegemoetkoming in de woonkosten verkregen wordt, of reeds in aanmerking genomen draagkracht in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand. Artikel 2 Voor wat betreft de bijdrage en het meerkeuzebudget wordt er op declaratiebasis uitbetaald. Daartoe kan eens per kwartaal een declaratieformulier worden ingeleverd bij de afdeling Sociale en Burgerzaken. De gemaakte kosten hoeven niet te worden aangetoond. Dit om de klantvriendelijkheid te bevorderen en de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Artikel 3 Het beleid ten aanzien van studenten is ongewijzigd. Gezien hun perspectief op inkomensverbetering komen zij niet in aanmerking voor deze minimaregeling. Artikel 4 De bijdrage is niet overdraagbaar binnen het gezin om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen participeren! Het meerkeuzebudget daarentegen behoeft niet evenredig besteed te worden over de rechthebbenden. Diverse kostensoorten zijn reeds ten behoeve van meer personen, te denken valt aan telefoon, krant en kabel bijvoorbeeld. Artikel 5 De termijn van afhandeling is conform de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Het is niet klantvriendelijk om bekende klanten waarvan duidelijk is dat de (middelen-)situatie niet wijzigt, jaarlijks te belasten met het invullen van een aanvraagformulier, als de gemeente reeds over alle benodigde gegevens beschikt èn duidelijk is dat betrokkenen nog steeds aanspraak kunnen maken op voorzieningen van het declaratiefonds (bijdrage en meerkeuzebudget). Derhalve volstaat het ambtshalve vaststellen van het recht, hetgeen middels een beschikking aan de rechthebbende meegedeeld wordt. Bij melding op 31 juli 2015, wordt het recht vastgesteld per 1 juli Dat betekent dat er maximaal voor de helft (6/12 e ) recht bestaat op de tegemoetkoming. Artikel 6 Aanvrager heeft een informatieplicht. Een herziening van het recht leidt natuurlijk ook tot terugvordering van verstrekte gelden. Wanneer aanvrager ook een gemeentelijke uitkering heeft, wordt het terug te vorderen bedrag voor zover mogelijk verrekend met deze uitkering. 4

5 Artikel 7 Uitgangspunt bij de declaratieregeling is dat slechts een tegemoetkoming verleend kan worden als aanvrager tot de doelgroep behoort en de bedoelde kosten declareert middels een declaratieformulier. Op verzoek van aanvrager kan de gemeente ook rechtstreeks betalingen doen aan derden, bijvoorbeeld de abonnementskosten. Abonnementskosten kunnen vooraf betaalbaar gesteld worden. Als het administratief haalbaar is, is het voorstelbaar dat dit ook geldt voor andere maandbetalingen. Rechthebbenden met een mobiele telefoon kunnen ook aanspraak maken op de vergoeding voor telefoonkosten. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan de kosten van het KPN bel-basis abonnement. Naast de maandelijkse betalingen vinden incidentele betalingen plaats. Conform de huidige werkwijze vinden betalingen eens per kwartaal plaats. De rechthebbende levert op gezette tijden een declaratieformulier in. Er is niets op tegen om vaker betalingen te verrichten. Artikel 8 Inzake de hoogte van het meerkeuzebudget kan de Raad jaarlijks één van de weergegeven kolommen vaststellen. Voor het jaar 2015 is gekozen voor kolom A. Artikel 9 Dit artikel regelt de vergoeding ten behoeve van het bevorderen van de onderwijsprestaties van schoolgaande kinderen. Bij deelname aan het onderwijs is het bezit van een computer van groot belang. Vanaf groep 5 wordt de computer gebruikt bij het maken van huiswerk. De computer (PC of laptop) wordt eens per 5 jaar verstrekt, aangezien dit de gemiddelde afschrijftermijn is. Daarnaast wordt er maar één per gezin verstrekt. De prijs die gehanteerd wordt, is dezelfde als die in het prijzenboekje van de gemeente Elburg. Dit is het bedrag dat het Nibud hanteert voor een computer en een printer. Artikel 10 Het is onmogelijk om alle mogelijke uitzonderingsgevallen hier te benoemen. Om toch een voorbeeld te noemen: een tienermoeder (jonger dan 18) die haar kind wil laten deelnemen aan het babyzwemmen. Aanvrager die is opgenomen in de WSNP. of waarvoor een vergelijkbaar schuldbemiddelingstraject geldt, waardoor dientengevolge het (feitelijk) inkomen minder bedraagt dan 110% van de norm dit ter beoordeling van het college wordt geacht tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 sub b te behoren. Iemand wordt beschouwd als zijnde opgenomen in de WSNP. of een vergelijkbaar schuldbemiddelingstraject wanneer het contract schuldhulpverlening ondertekend is. Aangezien de uitvoeringspraktijk soms om kaders vraagt, wordt de mogelijkheid gecreëerd om middels beleidsregels hier nadere invulling aan te geven. Beleidsregels worden door het college vastgesteld. Artikel 11 Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 5

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; Verordening activiteitenbijdrage 2013-A kenmerk 106100 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g,

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade Verordening sociale en culturele activiteiten Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 SCA 2012 concept 1/6 3-12-2014 Verordening

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie

Verordening maatschappelijke participatie Verordening maatschappelijke participatie 2013-2014 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 2013 Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g en

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 137094 7 augustus 2017 Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012 De raad van de gemeente Montfoort, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onder g, artikel 8 lid 2 onder d, artikel 35 lid 5 van de Wet werk en

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Gemeente Albrandsujaard

Gemeente Albrandsujaard Gemeente Albrandsujaard VERORDENING/RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 1081434 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: nvt De raad van

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima Verordening Stimuleringsfonds voor de minima De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten 2012

Verordening sociale en culturele activiteiten 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012. Verordening sociale en culturele activiteiten 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0810761 Ag nr. : 15 Onderwerp Aanpassing Verordening Welzijnsfonds Status besluitvormend Voorstel 1. Het college te mandateren de lijst van kostensoorten vast te stellen. 2. Vast

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Deelverordening Maatschappelijke Participatie. De raad van de gemeente Noordwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening maatschappelijke participatie. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening maatschappelijke participatie. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 60471 7 juli 2015 Verordening maatschappelijke participatie De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017

Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW)

Nadere informatie

3 die niet een of meer meerderjarige kinderen heeft die hun hoofdverblijf in dezelfde woning als de ongehuwde hebben;

3 die niet een of meer meerderjarige kinderen heeft die hun hoofdverblijf in dezelfde woning als de ongehuwde hebben; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR270933_1 29 maart 2016 Verordening activiteitenfonds 2012 De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college, gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening Reductieregeling 2012

Verordening Reductieregeling 2012 Verordening Reductieregeling 2012 De raad van de gemeente Cuijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 3 april 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; gehoord de commissie Burger

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 18-11-2014 Nummer gemeenteblad: 0316 Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 VERORDENING CULTURELE EN SPORTIEVE DEELNAME de raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas (2014-089) De raad van de gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-089; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 1 Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen (L.), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nr...,

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk.

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk. Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Harderwijk; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Zundert Citeertitel: Verordening

Nadere informatie

Verordening Reductieregeling 2012

Verordening Reductieregeling 2012 Verordening Reductieregeling 2012 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 10 januari 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; gehoord

Nadere informatie

Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015

Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 81165 24 december 2014 Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015 De raad van de gemeente Best; gezien

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Nr. 15B De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 5 december 2017; gelet op artikel

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; b e s l u i t :

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; b e s l u i t : Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Boxtel 2018 De raad van de gemeente Boxtel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. de wet; de Wet werk

Nadere informatie

Verordening culturele en sportieve deelname

Verordening culturele en sportieve deelname Verordening culturele en sportieve deelname Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Subsidie : geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2015; De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2015; Besluit 1. In te trekken per 31 december 2014 de Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Reductieregeling 2015

Reductieregeling 2015 Reductieregeling 2015 Gemeente Grave Datum: 20 januari 2015 *Z00B0B54D5D* documentnr.: ADV/G/14/00732 zaaknr.: Z/G/14/13638 Reductieregeling 2015 Met inachtneming van het vervallen van de verordeningsplicht

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015 Registratienummer : 2014-25285 / 14Z.005915 Onderwerp : Concept 'Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015' VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Gouda

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Gouda nr.. De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Gouda Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (het college) van november 005 nr. 9

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Recht op individuele studietoeslag

Recht op individuele studietoeslag De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en lid 3 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Beverwijk Documentnummer INT

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Beverwijk Documentnummer INT Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-13313 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 gemeente Beverwijk 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11D De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven; VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE WWB 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 27 januari 2005 Nr.: 05/3 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening activiteitenfonds Samenvatting Bij de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand werd duidelijk dat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Raadsbesluit De raad van de gemeente Houten ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april ; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4, tweede lid en

Nadere informatie