Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t :vast te stellen de verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. De wet: de Participatiewet b. aanvrager: de persoon van 18 jaar of ouder die ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot of tot zijn gezin behorende, minderjarige kinderen, een tegemoetkoming verzoekt. Om voor de bijdrage of de tegemoetkoming voor een computer in aanmerking te komen, dient aanvrager aan te tonen dat het actuele inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm en dat de van toepassing zijnde vermogensgrens niet wordt overschreden. Aanvrager is tevens inwoner van de gemeente Elburg en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Elburg. Om daarnaast ook voor het meerkeuzebudget in aanmerking te komen, dient aanvrager aan te tonen gedurende een aaneengesloten periode van 12 kalendermaanden een inkomen te hebben ontvangen dat niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm; c. echtgenoot: de persoon die niet duurzaam gescheiden leeft van de aanvrager met wie hij of zij is gehuwd. In deze verordening wordt mede als echtgenoot aangemerkt de niet met de aanvrager gehuwde persoon met wie aanvrager een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. Voor de beoordeling of er sprake is van een gezamenlijke huishouding wordt aangesloten bij de bepalingen in de wet; d. kind: het in gezinsverband levende en ten laste van aanvrager komende minderjarige kind; e. schoolgaand kind: ten laste komend kind van een aanvrager, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt; f. tegemoetkoming: het maximum bedrag dat aanvrager als bijdrage en/of meerkeuzebudget of in de kosten van een computer kan ontvangen. g. bijdrage: het maximum bedrag dat aanvrager kan ontvangen in verband met kosten betreffende deelname aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten; h. meerkeuzebudget: het maximum bedrag dat aanvrager kan ontvangen in verband met kosten betreffende: abonnement Nederlandstalig(e) krant of tijdschrift, telefoon (bel-basis), kabel voor radio en tv; abonnement ADSL of kabel t.b.v. internet; reiskosten t.b.v. bezoeken onderwijs door schoolgaande kinderen; hondenbelasting voor maximaal 1 hond; deelname aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten a. inkomen: de som van alle netto inkomsten genoten door aanvrager en/of diens echtgenoot, met uitzondering van de middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 en 36 Participatiewet. Bij de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met de draagkracht die in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand in aanmerking is genomen. b. vermogen: de waarde van de bezittingen waarover aanvrager, diens echtgenoot en/of kind beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken verminderd met de aanwezige schulden. Bij de bepaling van het vermogen gelden de uitgangspunten zoals verwoord in artikel 34 Participatiewet, met dien verstande dat het eventuele vermogen in de eigen woning geheel buiten beschouwing blijft. c. vermogensgrens: het bedrag genoemd in artikel 34 lid 3 Participatiewet. d. norm: het bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Participatiewet. Artikel 2 Er wordt een tegemoetkoming verleend aan een rechthebbende die in een kalenderjaar ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot of tot zijn gezin behorende minderjarige kind(eren) kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1 onder f, g en h en die voldoet aan de voorwaarden van deze verordening. Artikel 3 1

2 Personen van 18 jaar of ouder die onderwijs volgen op grond waarvan aanspraak bestaat op studiefinanciering ingevolge de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000), een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, kunnen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming op grond van deze verordening. Artikel 4 a. De bijdrage bedraagt per kalenderjaar ten hoogste 180,00 per rechthebbende die op grond van deze verordening hiervoor in aanmerking komt. De bijdrage is niet overdraagbaar binnen het gezin. b. De hoogte van het meerkeuzebudget is afhankelijk van het aantal rechthebbende personen en bedraagt per kalenderjaar ten hoogste het bedrag dat in onderstaande tabel wordt genoemd. Voor het jaar 2015 geldt de kolom budget A : Gezinsgrootte c.q. samenstelling Alleenstaande Gehuwden c.q. samenwonenden Alleenstaande ouder of gehuwden met 1 kind Alleenstaande ouder of gehuwden met 2 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 3 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 4 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 5 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 6 of meer kinderen Budget A Budget B Budget C Budget D Artikel 5 a. De aanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg. b. Het recht op een tegemoetkoming ontstaat niet eerder dan per de 1 e van de maand waarin een aanvraag is gedaan. c. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken op een aanvraag. d. Voor personen met een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en voor personen die in het voorgaande jaar tot de doelgroep behoorden, wordt het recht zoveel mogelijk ambtshalve gecontinueerd. e. Het recht op een tegemoetkoming wordt per kalenderjaar vastgesteld. Als aanvrager over een gedeelte van een kalenderjaar rechthebbend is, wordt het recht naar rato vastgesteld. Artikel 6 a. Aanvrager dan wel de persoon aan wie een tegemoetkoming is toegekend, is verplicht de gemeente Elburg te informeren over een wijziging van de hoogte van het inkomen, vermogen en/of een wijziging in de gezinssamenstelling. b. Het recht op een tegemoetkoming in het kader van deze verordening kan herzien worden indien aanvrager dan wel de persoon aan wie een tegemoetkoming is toegekend, onjuiste of onvolledige informatie (heeft) verstrekt en/of niet langer voldoet aan de voorwaarden. c. Wanneer er sprake is van een samenloop van een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en een herziening van het recht op tegemoetkoming in het kader van deze verordening, wordt de tegemoetkoming voor zover mogelijk verrekend met de gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud. Artikel 7 a. Een declaratie in het kader van deze verordening wordt betaalbaar gesteld als de kosten gedeclareerd zijn middels het daarvoor bestemde formulier. b. De vergoeding betreffende de diverse abonnementen kan (maandelijks) vooraf betaalbaar worden gesteld indien daarom wordt verzocht. c. Tenminste eens per kwartaal worden betalingen verricht aan de hand van ingediende declaraties. Artikel 8 De hoogte van de tegemoetkoming kan jaarlijks per 1 januari gewijzigd worden. Voor het jaar 2015 geldt kolom A ex artikel 4 onder b. Artikel 9 a. Het college verleent een tegemoetkoming voor de kosten van een computer en een printer ten behoeve van het bevorderen van de onderwijsprestaties van schoolgaande kinderen. b. De alleenstaande ouder of het gezin met een laag inkomen kan eens per vijf jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor deze kosten, indien één van de kinderen onderwijs volgt vanaf groep 5 van de basisschool. 2

3 c. Indien er in het huishouden al een goed werkende computer aanwezig is, wordt geen tegemoetkoming verstrekt. d. Er wordt slechts één tegemoetkoming voor een computer per gezin beschikbaar gesteld. e. De tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 9 onder a bedraagt maximaal 455,00 voor een computer en 70,00 voor een printer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de index van het prijzenboekje van de gemeente Elburg. f. De tegemoetkoming dient vooraf aangevraagd te worden en wordt uitbetaald na het overleggen van een nota. Desgewenst kan de tegemoetkoming worden uitbetaald aan de leverancier. Artikel 10 In bijzondere gevallen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze verordening. Artikel 11 a. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen b. Per 1 januari 2015 wordt de op 25 juni 2012 vastgestelde Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen ingetrokken. Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 15 december 2014 de voorzitter, de griffier, F.A. de Lange M.C. Luiting Toelichting op de verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 Artikel 1 Met de formulering onder b, cen dwordt voor de bepaling van de rechthebbenden aansluiting gezocht bij (definities uit) de Participatiewet.Om voor de bijdrage in aanmerking te komen, dient het actuele inkomen minder te bedragen dan 110% van de norm. Niemand heeft recht op alleen het meerkeuzebudget. Pas als duidelijk is dat het actuele inkomen en het inkomen over de achterliggende 12 maanden minder bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm en het vermogen minder bedraagt dan de vermogensgrens, is er naast de bijdrage recht op het meerkeuzebudget! Als op enig moment het inkomen hoger ligt dan voornoemde norm, dan is datum einde uitkering ook datum einde declaratiefonds. De tegemoetkoming biedt diverse mogelijkheden om kosten te declareren. De tegemoetkoming bestaat uit de bijdrage, de kosten van een computer voor schoolgaande kinderen en als reeds een jaar sprake is van een laag inkomen daarnaast het meerkeuzebudget. De bijdrage biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten. De bijdrage is niet bedoeld voor vakantie. De volgende kosten kunnen gedeclareerd worden: (ouderbijdrage) peuterspeelzaal babyzwemmen, bezoek of abonnement zwembad lidmaatschap bibliotheek, sportvereniging, mannenkoor of vrouwenvereniging koorkleding, sportkleding, tennisracket, sportschoenen, zwempak etc. behorend bij lidmaatschap vereniging bezoek museum, concert, sportevenement, theater, dierentuin, pretpark, dagje uit cursus bloemschikken of andere cursus die niet in het kader van een activeringstraject gevolgd wordt. reiskosten gemaakt voor een activiteit. De vergoeding bedraagt maximaal 0,19 per autokilometer of de werkelijke kosten van Openbaar Vervoer. Ten aanzien van de reiskosten wordt aansluiting gezocht bij het beleid betreffende de bijzondere bijstand. Ook een kortingskaart voor openbaar vervoer en abonnement Memovo-bus kunnen gedeclareerd worden, mits activiteiten worden ontplooid! schoolreisje kinderen kerktelefoon c.q. kerkradio. Voor veel ouderen is dit één van de weinige mogelijkheden voor participatie. Het meerkeuzebudget biedt meer mogelijkheden om kosten te declareren, nl.: 1. abonnement Nederlandstalig(e) krant, tijdschrift, telefoon (bel-basis), kabel voor radio en tv, ADSL of kabel t.b.v. internet en 3

4 het moet gaan om een Nederlandstalige krant en om een Nederlandstalig tijdschrift. inzake de telefoon worden maximaal de kosten van het bel-basis abonnement (KPN) vergoed. inzake het kabel-abonnement voor radio en tv worden alleen die abonnementskosten vergoed per maand inclusief BTW. inzake het ADSL- of kabel-abonnement voor internet etc. worden de abonnementskosten vergoed per maand inclusief BTW. De hoogte van de vergoeding voor telefoon en kabel wordt eens per jaar vastgesteld, namelijk ter hoogte van de bedragen zoals die gelden per 1 januari. 1. reiskosten t.b.v. bezoeken onderwijs door schoolgaande kinderen; 2. hondenbelasting voor maximaal 1 hond; met name alleengaanden ervaren een huisdier als heel belangrijk. Alleen hondenbezitters dienen belasting voor hun huisdier te betalen. De vergoeding geldt voor maximaal één hond. 1. deelname aan recreatieve activiteiten, zoals een vakantie(kamp); 2. sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten (conform omschrijving bijdrage ); Inkomen en vermogen worden conform de bepalingen van de Participatiewet vastgesteld. Dat geldt echter niet voor de individuele inkomenstoeslag, die in het kader van deze verordening volledig buiten beschouwing blijft. Iemand met meer vermogen dan de vermogensgrens, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het eventuele vermogen in de eigen woning, waar aanvrager zijn of haar hoofdverblijf heeft, blijft volledig buiten beschouwing, omdat redelijkerwijs niet van aanvrager gevergd kan worden om alleen voor de tegemoetkomingen vanuit het declaratiefonds deze vorm van vermogen te gelde te maken. Ook de administratieve lasten worden zodoende niet onnodig hoog. Aanvrager kan bepaalde kosten (gehad) hebben die van invloed zijn op de draagkracht. Met die kosten wordt rekening gehouden. Te denken valt aan hoge woonkosten, voor zover geen huurtoeslag of andersoortige tegemoetkoming in de woonkosten verkregen wordt, of reeds in aanmerking genomen draagkracht in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand. Artikel 2 Voor wat betreft de bijdrage en het meerkeuzebudget wordt er op declaratiebasis uitbetaald. Daartoe kan eens per kwartaal een declaratieformulier worden ingeleverd bij de afdeling Sociale en Burgerzaken. De gemaakte kosten hoeven niet te worden aangetoond. Dit om de klantvriendelijkheid te bevorderen en de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Artikel 3 Het beleid ten aanzien van studenten is ongewijzigd. Gezien hun perspectief op inkomensverbetering komen zij niet in aanmerking voor deze minimaregeling. Artikel 4 De bijdrage is niet overdraagbaar binnen het gezin om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen participeren! Het meerkeuzebudget daarentegen behoeft niet evenredig besteed te worden over de rechthebbenden. Diverse kostensoorten zijn reeds ten behoeve van meer personen, te denken valt aan telefoon, krant en kabel bijvoorbeeld. Artikel 5 De termijn van afhandeling is conform de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Het is niet klantvriendelijk om bekende klanten waarvan duidelijk is dat de (middelen-)situatie niet wijzigt, jaarlijks te belasten met het invullen van een aanvraagformulier, als de gemeente reeds over alle benodigde gegevens beschikt èn duidelijk is dat betrokkenen nog steeds aanspraak kunnen maken op voorzieningen van het declaratiefonds (bijdrage en meerkeuzebudget). Derhalve volstaat het ambtshalve vaststellen van het recht, hetgeen middels een beschikking aan de rechthebbende meegedeeld wordt. Bij melding op 31 juli 2015, wordt het recht vastgesteld per 1 juli Dat betekent dat er maximaal voor de helft (6/12 e ) recht bestaat op de tegemoetkoming. Artikel 6 Aanvrager heeft een informatieplicht. Een herziening van het recht leidt natuurlijk ook tot terugvordering van verstrekte gelden. Wanneer aanvrager ook een gemeentelijke uitkering heeft, wordt het terug te vorderen bedrag voor zover mogelijk verrekend met deze uitkering. 4

5 Artikel 7 Uitgangspunt bij de declaratieregeling is dat slechts een tegemoetkoming verleend kan worden als aanvrager tot de doelgroep behoort en de bedoelde kosten declareert middels een declaratieformulier. Op verzoek van aanvrager kan de gemeente ook rechtstreeks betalingen doen aan derden, bijvoorbeeld de abonnementskosten. Abonnementskosten kunnen vooraf betaalbaar gesteld worden. Als het administratief haalbaar is, is het voorstelbaar dat dit ook geldt voor andere maandbetalingen. Rechthebbenden met een mobiele telefoon kunnen ook aanspraak maken op de vergoeding voor telefoonkosten. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan de kosten van het KPN bel-basis abonnement. Naast de maandelijkse betalingen vinden incidentele betalingen plaats. Conform de huidige werkwijze vinden betalingen eens per kwartaal plaats. De rechthebbende levert op gezette tijden een declaratieformulier in. Er is niets op tegen om vaker betalingen te verrichten. Artikel 8 Inzake de hoogte van het meerkeuzebudget kan de Raad jaarlijks één van de weergegeven kolommen vaststellen. Voor het jaar 2015 is gekozen voor kolom A. Artikel 9 Dit artikel regelt de vergoeding ten behoeve van het bevorderen van de onderwijsprestaties van schoolgaande kinderen. Bij deelname aan het onderwijs is het bezit van een computer van groot belang. Vanaf groep 5 wordt de computer gebruikt bij het maken van huiswerk. De computer (PC of laptop) wordt eens per 5 jaar verstrekt, aangezien dit de gemiddelde afschrijftermijn is. Daarnaast wordt er maar één per gezin verstrekt. De prijs die gehanteerd wordt, is dezelfde als die in het prijzenboekje van de gemeente Elburg. Dit is het bedrag dat het Nibud hanteert voor een computer en een printer. Artikel 10 Het is onmogelijk om alle mogelijke uitzonderingsgevallen hier te benoemen. Om toch een voorbeeld te noemen: een tienermoeder (jonger dan 18) die haar kind wil laten deelnemen aan het babyzwemmen. Aanvrager die is opgenomen in de WSNP. of waarvoor een vergelijkbaar schuldbemiddelingstraject geldt, waardoor dientengevolge het (feitelijk) inkomen minder bedraagt dan 110% van de norm dit ter beoordeling van het college wordt geacht tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 sub b te behoren. Iemand wordt beschouwd als zijnde opgenomen in de WSNP. of een vergelijkbaar schuldbemiddelingstraject wanneer het contract schuldhulpverlening ondertekend is. Aangezien de uitvoeringspraktijk soms om kaders vraagt, wordt de mogelijkheid gecreëerd om middels beleidsregels hier nadere invulling aan te geven. Beleidsregels worden door het college vastgesteld. Artikel 11 Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 5

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, inkomsten uit commerciële verhuur en schoolverlaters Participatiewet RDWI Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat duidelijkheid is gewenst over de wijze

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie