Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t :vast te stellen de verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. De wet: de Participatiewet b. aanvrager: de persoon van 18 jaar of ouder die ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot of tot zijn gezin behorende, minderjarige kinderen, een tegemoetkoming verzoekt. Om voor de bijdrage of de tegemoetkoming voor een computer in aanmerking te komen, dient aanvrager aan te tonen dat het actuele inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm en dat de van toepassing zijnde vermogensgrens niet wordt overschreden. Aanvrager is tevens inwoner van de gemeente Elburg en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Elburg. Om daarnaast ook voor het meerkeuzebudget in aanmerking te komen, dient aanvrager aan te tonen gedurende een aaneengesloten periode van 12 kalendermaanden een inkomen te hebben ontvangen dat niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm; c. echtgenoot: de persoon die niet duurzaam gescheiden leeft van de aanvrager met wie hij of zij is gehuwd. In deze verordening wordt mede als echtgenoot aangemerkt de niet met de aanvrager gehuwde persoon met wie aanvrager een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. Voor de beoordeling of er sprake is van een gezamenlijke huishouding wordt aangesloten bij de bepalingen in de wet; d. kind: het in gezinsverband levende en ten laste van aanvrager komende minderjarige kind; e. schoolgaand kind: ten laste komend kind van een aanvrager, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt; f. tegemoetkoming: het maximum bedrag dat aanvrager als bijdrage en/of meerkeuzebudget of in de kosten van een computer kan ontvangen. g. bijdrage: het maximum bedrag dat aanvrager kan ontvangen in verband met kosten betreffende deelname aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten; h. meerkeuzebudget: het maximum bedrag dat aanvrager kan ontvangen in verband met kosten betreffende: abonnement Nederlandstalig(e) krant of tijdschrift, telefoon (bel-basis), kabel voor radio en tv; abonnement ADSL of kabel t.b.v. internet; reiskosten t.b.v. bezoeken onderwijs door schoolgaande kinderen; hondenbelasting voor maximaal 1 hond; deelname aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten a. inkomen: de som van alle netto inkomsten genoten door aanvrager en/of diens echtgenoot, met uitzondering van de middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 en 36 Participatiewet. Bij de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met de draagkracht die in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand in aanmerking is genomen. b. vermogen: de waarde van de bezittingen waarover aanvrager, diens echtgenoot en/of kind beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken verminderd met de aanwezige schulden. Bij de bepaling van het vermogen gelden de uitgangspunten zoals verwoord in artikel 34 Participatiewet, met dien verstande dat het eventuele vermogen in de eigen woning geheel buiten beschouwing blijft. c. vermogensgrens: het bedrag genoemd in artikel 34 lid 3 Participatiewet. d. norm: het bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Participatiewet. Artikel 2 Er wordt een tegemoetkoming verleend aan een rechthebbende die in een kalenderjaar ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot of tot zijn gezin behorende minderjarige kind(eren) kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1 onder f, g en h en die voldoet aan de voorwaarden van deze verordening. Artikel 3 1

2 Personen van 18 jaar of ouder die onderwijs volgen op grond waarvan aanspraak bestaat op studiefinanciering ingevolge de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000), een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, kunnen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming op grond van deze verordening. Artikel 4 a. De bijdrage bedraagt per kalenderjaar ten hoogste 180,00 per rechthebbende die op grond van deze verordening hiervoor in aanmerking komt. De bijdrage is niet overdraagbaar binnen het gezin. b. De hoogte van het meerkeuzebudget is afhankelijk van het aantal rechthebbende personen en bedraagt per kalenderjaar ten hoogste het bedrag dat in onderstaande tabel wordt genoemd. Voor het jaar 2015 geldt de kolom budget A : Gezinsgrootte c.q. samenstelling Alleenstaande Gehuwden c.q. samenwonenden Alleenstaande ouder of gehuwden met 1 kind Alleenstaande ouder of gehuwden met 2 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 3 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 4 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 5 kinderen Alleenstaande ouder of gehuwden met 6 of meer kinderen Budget A Budget B Budget C Budget D Artikel 5 a. De aanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg. b. Het recht op een tegemoetkoming ontstaat niet eerder dan per de 1 e van de maand waarin een aanvraag is gedaan. c. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken op een aanvraag. d. Voor personen met een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en voor personen die in het voorgaande jaar tot de doelgroep behoorden, wordt het recht zoveel mogelijk ambtshalve gecontinueerd. e. Het recht op een tegemoetkoming wordt per kalenderjaar vastgesteld. Als aanvrager over een gedeelte van een kalenderjaar rechthebbend is, wordt het recht naar rato vastgesteld. Artikel 6 a. Aanvrager dan wel de persoon aan wie een tegemoetkoming is toegekend, is verplicht de gemeente Elburg te informeren over een wijziging van de hoogte van het inkomen, vermogen en/of een wijziging in de gezinssamenstelling. b. Het recht op een tegemoetkoming in het kader van deze verordening kan herzien worden indien aanvrager dan wel de persoon aan wie een tegemoetkoming is toegekend, onjuiste of onvolledige informatie (heeft) verstrekt en/of niet langer voldoet aan de voorwaarden. c. Wanneer er sprake is van een samenloop van een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en een herziening van het recht op tegemoetkoming in het kader van deze verordening, wordt de tegemoetkoming voor zover mogelijk verrekend met de gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud. Artikel 7 a. Een declaratie in het kader van deze verordening wordt betaalbaar gesteld als de kosten gedeclareerd zijn middels het daarvoor bestemde formulier. b. De vergoeding betreffende de diverse abonnementen kan (maandelijks) vooraf betaalbaar worden gesteld indien daarom wordt verzocht. c. Tenminste eens per kwartaal worden betalingen verricht aan de hand van ingediende declaraties. Artikel 8 De hoogte van de tegemoetkoming kan jaarlijks per 1 januari gewijzigd worden. Voor het jaar 2015 geldt kolom A ex artikel 4 onder b. Artikel 9 a. Het college verleent een tegemoetkoming voor de kosten van een computer en een printer ten behoeve van het bevorderen van de onderwijsprestaties van schoolgaande kinderen. b. De alleenstaande ouder of het gezin met een laag inkomen kan eens per vijf jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor deze kosten, indien één van de kinderen onderwijs volgt vanaf groep 5 van de basisschool. 2

3 c. Indien er in het huishouden al een goed werkende computer aanwezig is, wordt geen tegemoetkoming verstrekt. d. Er wordt slechts één tegemoetkoming voor een computer per gezin beschikbaar gesteld. e. De tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 9 onder a bedraagt maximaal 455,00 voor een computer en 70,00 voor een printer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de index van het prijzenboekje van de gemeente Elburg. f. De tegemoetkoming dient vooraf aangevraagd te worden en wordt uitbetaald na het overleggen van een nota. Desgewenst kan de tegemoetkoming worden uitbetaald aan de leverancier. Artikel 10 In bijzondere gevallen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze verordening. Artikel 11 a. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen b. Per 1 januari 2015 wordt de op 25 juni 2012 vastgestelde Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen ingetrokken. Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 15 december 2014 de voorzitter, de griffier, F.A. de Lange M.C. Luiting Toelichting op de verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 Artikel 1 Met de formulering onder b, cen dwordt voor de bepaling van de rechthebbenden aansluiting gezocht bij (definities uit) de Participatiewet.Om voor de bijdrage in aanmerking te komen, dient het actuele inkomen minder te bedragen dan 110% van de norm. Niemand heeft recht op alleen het meerkeuzebudget. Pas als duidelijk is dat het actuele inkomen en het inkomen over de achterliggende 12 maanden minder bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde norm en het vermogen minder bedraagt dan de vermogensgrens, is er naast de bijdrage recht op het meerkeuzebudget! Als op enig moment het inkomen hoger ligt dan voornoemde norm, dan is datum einde uitkering ook datum einde declaratiefonds. De tegemoetkoming biedt diverse mogelijkheden om kosten te declareren. De tegemoetkoming bestaat uit de bijdrage, de kosten van een computer voor schoolgaande kinderen en als reeds een jaar sprake is van een laag inkomen daarnaast het meerkeuzebudget. De bijdrage biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten. De bijdrage is niet bedoeld voor vakantie. De volgende kosten kunnen gedeclareerd worden: (ouderbijdrage) peuterspeelzaal babyzwemmen, bezoek of abonnement zwembad lidmaatschap bibliotheek, sportvereniging, mannenkoor of vrouwenvereniging koorkleding, sportkleding, tennisracket, sportschoenen, zwempak etc. behorend bij lidmaatschap vereniging bezoek museum, concert, sportevenement, theater, dierentuin, pretpark, dagje uit cursus bloemschikken of andere cursus die niet in het kader van een activeringstraject gevolgd wordt. reiskosten gemaakt voor een activiteit. De vergoeding bedraagt maximaal 0,19 per autokilometer of de werkelijke kosten van Openbaar Vervoer. Ten aanzien van de reiskosten wordt aansluiting gezocht bij het beleid betreffende de bijzondere bijstand. Ook een kortingskaart voor openbaar vervoer en abonnement Memovo-bus kunnen gedeclareerd worden, mits activiteiten worden ontplooid! schoolreisje kinderen kerktelefoon c.q. kerkradio. Voor veel ouderen is dit één van de weinige mogelijkheden voor participatie. Het meerkeuzebudget biedt meer mogelijkheden om kosten te declareren, nl.: 1. abonnement Nederlandstalig(e) krant, tijdschrift, telefoon (bel-basis), kabel voor radio en tv, ADSL of kabel t.b.v. internet en 3

4 het moet gaan om een Nederlandstalige krant en om een Nederlandstalig tijdschrift. inzake de telefoon worden maximaal de kosten van het bel-basis abonnement (KPN) vergoed. inzake het kabel-abonnement voor radio en tv worden alleen die abonnementskosten vergoed per maand inclusief BTW. inzake het ADSL- of kabel-abonnement voor internet etc. worden de abonnementskosten vergoed per maand inclusief BTW. De hoogte van de vergoeding voor telefoon en kabel wordt eens per jaar vastgesteld, namelijk ter hoogte van de bedragen zoals die gelden per 1 januari. 1. reiskosten t.b.v. bezoeken onderwijs door schoolgaande kinderen; 2. hondenbelasting voor maximaal 1 hond; met name alleengaanden ervaren een huisdier als heel belangrijk. Alleen hondenbezitters dienen belasting voor hun huisdier te betalen. De vergoeding geldt voor maximaal één hond. 1. deelname aan recreatieve activiteiten, zoals een vakantie(kamp); 2. sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten en bijbehorende reiskosten (conform omschrijving bijdrage ); Inkomen en vermogen worden conform de bepalingen van de Participatiewet vastgesteld. Dat geldt echter niet voor de individuele inkomenstoeslag, die in het kader van deze verordening volledig buiten beschouwing blijft. Iemand met meer vermogen dan de vermogensgrens, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het eventuele vermogen in de eigen woning, waar aanvrager zijn of haar hoofdverblijf heeft, blijft volledig buiten beschouwing, omdat redelijkerwijs niet van aanvrager gevergd kan worden om alleen voor de tegemoetkomingen vanuit het declaratiefonds deze vorm van vermogen te gelde te maken. Ook de administratieve lasten worden zodoende niet onnodig hoog. Aanvrager kan bepaalde kosten (gehad) hebben die van invloed zijn op de draagkracht. Met die kosten wordt rekening gehouden. Te denken valt aan hoge woonkosten, voor zover geen huurtoeslag of andersoortige tegemoetkoming in de woonkosten verkregen wordt, of reeds in aanmerking genomen draagkracht in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand. Artikel 2 Voor wat betreft de bijdrage en het meerkeuzebudget wordt er op declaratiebasis uitbetaald. Daartoe kan eens per kwartaal een declaratieformulier worden ingeleverd bij de afdeling Sociale en Burgerzaken. De gemaakte kosten hoeven niet te worden aangetoond. Dit om de klantvriendelijkheid te bevorderen en de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Artikel 3 Het beleid ten aanzien van studenten is ongewijzigd. Gezien hun perspectief op inkomensverbetering komen zij niet in aanmerking voor deze minimaregeling. Artikel 4 De bijdrage is niet overdraagbaar binnen het gezin om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen participeren! Het meerkeuzebudget daarentegen behoeft niet evenredig besteed te worden over de rechthebbenden. Diverse kostensoorten zijn reeds ten behoeve van meer personen, te denken valt aan telefoon, krant en kabel bijvoorbeeld. Artikel 5 De termijn van afhandeling is conform de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Het is niet klantvriendelijk om bekende klanten waarvan duidelijk is dat de (middelen-)situatie niet wijzigt, jaarlijks te belasten met het invullen van een aanvraagformulier, als de gemeente reeds over alle benodigde gegevens beschikt èn duidelijk is dat betrokkenen nog steeds aanspraak kunnen maken op voorzieningen van het declaratiefonds (bijdrage en meerkeuzebudget). Derhalve volstaat het ambtshalve vaststellen van het recht, hetgeen middels een beschikking aan de rechthebbende meegedeeld wordt. Bij melding op 31 juli 2015, wordt het recht vastgesteld per 1 juli Dat betekent dat er maximaal voor de helft (6/12 e ) recht bestaat op de tegemoetkoming. Artikel 6 Aanvrager heeft een informatieplicht. Een herziening van het recht leidt natuurlijk ook tot terugvordering van verstrekte gelden. Wanneer aanvrager ook een gemeentelijke uitkering heeft, wordt het terug te vorderen bedrag voor zover mogelijk verrekend met deze uitkering. 4

5 Artikel 7 Uitgangspunt bij de declaratieregeling is dat slechts een tegemoetkoming verleend kan worden als aanvrager tot de doelgroep behoort en de bedoelde kosten declareert middels een declaratieformulier. Op verzoek van aanvrager kan de gemeente ook rechtstreeks betalingen doen aan derden, bijvoorbeeld de abonnementskosten. Abonnementskosten kunnen vooraf betaalbaar gesteld worden. Als het administratief haalbaar is, is het voorstelbaar dat dit ook geldt voor andere maandbetalingen. Rechthebbenden met een mobiele telefoon kunnen ook aanspraak maken op de vergoeding voor telefoonkosten. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan de kosten van het KPN bel-basis abonnement. Naast de maandelijkse betalingen vinden incidentele betalingen plaats. Conform de huidige werkwijze vinden betalingen eens per kwartaal plaats. De rechthebbende levert op gezette tijden een declaratieformulier in. Er is niets op tegen om vaker betalingen te verrichten. Artikel 8 Inzake de hoogte van het meerkeuzebudget kan de Raad jaarlijks één van de weergegeven kolommen vaststellen. Voor het jaar 2015 is gekozen voor kolom A. Artikel 9 Dit artikel regelt de vergoeding ten behoeve van het bevorderen van de onderwijsprestaties van schoolgaande kinderen. Bij deelname aan het onderwijs is het bezit van een computer van groot belang. Vanaf groep 5 wordt de computer gebruikt bij het maken van huiswerk. De computer (PC of laptop) wordt eens per 5 jaar verstrekt, aangezien dit de gemiddelde afschrijftermijn is. Daarnaast wordt er maar één per gezin verstrekt. De prijs die gehanteerd wordt, is dezelfde als die in het prijzenboekje van de gemeente Elburg. Dit is het bedrag dat het Nibud hanteert voor een computer en een printer. Artikel 10 Het is onmogelijk om alle mogelijke uitzonderingsgevallen hier te benoemen. Om toch een voorbeeld te noemen: een tienermoeder (jonger dan 18) die haar kind wil laten deelnemen aan het babyzwemmen. Aanvrager die is opgenomen in de WSNP. of waarvoor een vergelijkbaar schuldbemiddelingstraject geldt, waardoor dientengevolge het (feitelijk) inkomen minder bedraagt dan 110% van de norm dit ter beoordeling van het college wordt geacht tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 sub b te behoren. Iemand wordt beschouwd als zijnde opgenomen in de WSNP. of een vergelijkbaar schuldbemiddelingstraject wanneer het contract schuldhulpverlening ondertekend is. Aangezien de uitvoeringspraktijk soms om kaders vraagt, wordt de mogelijkheid gecreëerd om middels beleidsregels hier nadere invulling aan te geven. Beleidsregels worden door het college vastgesteld. Artikel 11 Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 5

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade Verordening sociale en culturele activiteiten Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 SCA 2012 concept 1/6 3-12-2014 Verordening

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Reductieregeling 2015

Reductieregeling 2015 Reductieregeling 2015 Gemeente Grave Datum: 20 januari 2015 *Z00B0B54D5D* documentnr.: ADV/G/14/00732 zaaknr.: Z/G/14/13638 Reductieregeling 2015 Met inachtneming van het vervallen van de verordeningsplicht

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2015; De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2015; Besluit 1. In te trekken per 31 december 2014 de Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven; VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE WWB 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening culturele en sportieve deelname

Verordening culturele en sportieve deelname Verordening culturele en sportieve deelname Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Subsidie : geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente 's-gravenhage Officiële naam regeling Verordening Individuele

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011,

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015

Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 De raad der gemeente Mook en Middelaar; Gelezen het voorstel van het College

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Raadsbesluit De raad van de gemeente Houten ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april ; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4, tweede lid en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Verordening individuele studietoeslag 2015 Kenmerk: 184267 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012;

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 5 februari 2013 Nr. 12INT02702 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; gelet

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet Werk en Bijstand Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Cuijk 2012

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110556 Ag nr. : Datum : 31-01-12

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110556 Ag nr. : Datum : 31-01-12 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110556 Ag nr. : Onderwerp Verordening Welzijnsfonds 2012 Voorstel Vast te stellen de Verordening Welzijnsfonds 2012 onder voorbehoud van de vaststelling van de voorgenomen wijziging

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 107 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/ RIS _111120

Gemeente Den Haag. rv 107 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/ RIS _111120 rv 107 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2014.214 RIS 277365_111120 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN De raad van de gemeente Velsen; gelet op artikel 8, eerste lid, sub b van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 24 maanden (Harderwijk)

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie