De Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering. en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden VWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering. en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden VWS"

Transcriptie

1 Wijziging ziekenfondsverzekering en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden VWS 24 november 1995/nr. VMP/VA De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 7 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en artikel 5, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden; Gezien het advies van de Ziekenfondsraad (advies van 28 september 1995, SGZ/39905/95) en het advies van Zorgverzekeraars Nederland (advies van 15 september 1995, V/250/95/Be/Ok) Besluit: Artikel I De ziekenfondsverzekering wordt gewijzigd als volgt: A. In artikel 3, eerste lid, vervalt: die de leeftijd van 2 jaren heeft bereikt,. B. In artikel 4, onderdeel j, vervalt:, tenzij er sprake is van een zeer ernstige resorptie van de tandeloze kaak. C. Artikel 6 komt te luiden 1. De tandheelkundige hulp voor volwassen verzekerden omvat: a. preventief onderhoud, dan wel indien het betreft een tandeloze verzekerde bij wie geen tandheelkundig implantaat is aangebracht, het opsporen van de oorzaken en het wegnemen van protheseklachten; b. chirurgische hulp van specialistische aard, met uitzondering van het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat; c. röntgenonderzoek ten behoeve van de hulp, bedoeld onder b. 2. Op preventief onderhoud, bedoeld in het eerste lid, onder a, bestaat een keer per jaar aanspraak, tenzij de verzekerde tandheelkundig meer keren per jaar op die hulp is aangewezen. D. Artikel 8, eerste lid, komt te luiden: 1. De verzekerde heeft eveneens aanspraak op andere tandheelkundige hulp dan die, bedoeld in artikel 4 dan wel artikel 6, indien hij een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft dat hij zonder die hulp geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven, gelijkwaardig aan die welke hij zou hebben gehad als de aandoening zich niet zou hebben voorgedaan. E. Artikel 9 komt te luiden: Artikel 9 1. Ingevolge artikel 8, eerste lid, bestaat slechts aanspraak op het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur, indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en de verstrekking dient ter bevestiging van een uitneembare prothese. 2. Ingevolge artikel 8, eerste lid, bestaat slechts aanspraak op orthodontische hulp in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is. F. Artikel 10 komt te luiden: Artikel 10 De volwassen verzekerde die zijn aanspraken ingevolge artikel 8 tot gelding brengt is, indien het parodontale hulp, endodontische hulp, restauratie van gebitselementen met plastische materialen, uitneembare prothetische voorzieningen en extracties betreft, een bijdrage verschuldigd ter grootte van het bedrag dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht indien zodanige prestaties buiten een instelling als bedoeld in artikel 11, derde lid, om zouden worden geleverd. G. In artikel 11, derde lid, vervalt: of indien een multidisciplinaire diagnostiek of behandeling is aangewezen. H. In artikel 13, eerste lid, wordt artikel 6, eerste lid, onder b en c vervangen door artikel 6, eerste lid, onder b. I. De artikelen 16 tot en met 20 vervallen. Artikel II Het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden wordt gewijzigd als volgt: A. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt. 1. De puntkomma aan het eind van onderdeel e wordt vervangen door een punt. 2. Onderdeel f vervalt. B. In het artikel 6 vervalt:, op basis van een bedrag van f 140 per behandelingsuur,. C. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: 1. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst. 2. Na het eerste lid wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 2. De vergoeding van de kosten van de hulp, bedoeld in het eerste lid, omvat tevens de vergoeding van de kosten van een tandheelkundig implantaat indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en het implantaat dient als steun voor een overkappingsprothese. De vergoeding omvat niet het aanbrengen van de suprastructuur en de overkappingsprothese. D. Artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 De vergoeding van de kosten van orthodontische behandeling omvat de kosten van behandeling door een tandarts-specialist voor dentomaxillaire orthopaedie indien de behandeling aangewezen is in verband met een lip-, kaak- of verhemeltespleet of een daarmee vergelijkbare zeer ernstige afwijking van het tand-kaak-mondstelsel. E. In artikel 9 wordt na onderdeel f ingevoegd: g. bot;. Artikel III Een verzekerde ingevolge de Ziekenfondswet bij wie uiterlijk op 31 december 1995 een tandheelkundig implantaat is aangebracht, dat dient ter bevestiging van een uitneembare prothese, behoudt aanspraak op verstrekking van die prothese overeenkomstig de op 31 december 1995 geldende wettelijke voorschriften. Artikel IV Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister voornoemd, E. Borst-Eilers. Uit: Staatscourant 1995, nr. 233 / pag. 20 1

2 Toelichting 1. Algemeen De Ziekenfondsraad heeft op 28 september 1995 een advies uitgebracht over enkele knelpunten in de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering (uitgave Ziekenfondsraad 1995, nr. 682). Genoemde regeling is met ingang van 1 januari 1995 in werking getreden ter uitvoering van het voornemen in het regeerakkoord om de aanspraak op tandheelkundige hulp voor ziekenfondsverzekerden te beperken. De Ziekenfondsraad heeft, op basis van een eerste evaluatie van de nieuwe regeling, in zijn advies oplossingen voor de geconstateerde knelpunten gesuggereerd. In zijn advies gaat de Raad tevens in op mijn brief van 4 mei 1995, kenmerk: VMP/VA , waarin het oordeel van de Raad wordt gevraagd over mogelijke knelpunten in de bijzondere tandheelkunde als gevolg van de beperking van de aanspraken op normale tandheelkundige hulp. De Ziekenfondsraad stelt in zijn advies voor de nieuwe regeling op een aantal punten te wijzigen. De voorstellen van de Raad zijn met de onderhavige regeling overgenomen. Met de onderhavige regeling is tevens tegemoet gekomen aan het advies van Zorgverzekeraars Nederland om in het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden vast te leggen dat mensen met een standaard(pakket)polis onder bepaalde voorwaarden recht hebben op vergoeding van de kosten van een door de kaakchirurg aan te brengen tandheelkundig implantaat (advies van 15 september 1995, kenmerk: V/250/95/Be/Ok). Voorts is tegemoet gekomen aan het verzoek van Zorgverzekeraars Nederland om een aantal verbeteringen in het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden aan te brengen. Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen zijn de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal op 16 oktober 1995 op de hoogte gesteld van de zakelijke inhoud van de voorgenomen wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden (Kamerstukken II 1995/96, XVI, nr. 8). Op de diverse wijzigingen van genoemde regelingen wordt in het artikelsgewijze deel van deze toelichting nader ingegaan. De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Artikelen Artikel I A. Per 1 januari 1995 is, overeenkomstig de oude regeling, geregeld dat de jeugdige verzekerde met een gesaneerd gebit een tandartskaart ontvangt indien hij de leeftijd van 2 jaren heeft bereikt. Ingevolge artikel 5 van de ziekenfondsverzekering heeft het niet hebben van een tandartskaart voor de aanspraak pas gevolgen voor verzekerden in de leeftijd vanaf 13 jaren. In de uitvoeringspraktijk bleek echter toch behoefte te bestaan om zo n tandartskaart eerder te kunnen verstrekken. De Raad gaat nu in zijn advies een stapje verder en stelt voor om in artikel 3, eerste lid, in het geheel geen leeftijd meer te vermelden. Dit voorstel is overgenomen. Zodra de jeugdige verzekerde dus een gesaneerd gebit heeft, heeft hij voortaan aanspraak op de tandartskaart. B en C. Per 1 januari 1995 was de aanspraak op het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat indien er sprake was van een zeer ernstige resorptie van de tandeloze kaak en het implantaat diende ter bevestiging van een uitneembare prothese, overeenkomstig de oude regeling, als aparte aanspraak geregeld (artikel 4, eerste lid, onder j, en artikel 6, eerste lid, onder c van voornoemde regeling, zoals die artikelen luidden van 1 januari 1995 tot 1 januari 1996). Het gaat bij deze implantaten echter om verzekerden met een ernstige verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel. Dit betekent dat aanspraak op deze hulp ook begrepen kan worden geacht onder de extra tandheelkundige hulp in het kader van de bijzondere tandheelkunde. In verband daarmee is besloten de aparte regeling van deze aanspraak te laten vervallen. Gelet daarop zijn de artikelen 4 en 6 van de ziekenfondsverzekering met deze regeling gewijzigd. Dit betekent dat thans uitsluitend op grond van artikel 8, eerste lid, aanspraak bestaat op het aanbrengen van tandheelkundige implantaten bij bijvoorbeeld oligodontiepatiënten, schisispatiënten en oncologiepatiënten met gedeeltelijke resectie van kaakdelen, alsmede op het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en het implantaat dient ter bevestiging van een uitneembare prothese. Voor de aanspraak op een implantaat zij ook verwezen naar het gewijzigde artikel 9, eerste lid. C. In artikel 6 van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering is geregeld dat volwassen verzekerden aanspraak hebben op preventief onderhoud. In artikel 1, onder c, van die regeling is bepaald wat daaronder moet worden verstaan. Van de daargenoemde verrichtingen gold vóór 1 januari 1995 dat tandeloze verzekerden, bij wie geen tandheelkundige implantaat was aangebracht, slechts aanspraak hadden op het opsporen van de oorzaken en het wegnemen van protheseklachten. De regeling, zoals die luidde per 1 januari 1995, leidde tot de discussie dat door de formulering van de aanspraken de tandeloze verzekerden ook aanspraak zouden hebben gekregen op het één keer per jaar preventief laten onderzoeken van de staat van de mondgezondheid, waar de tandarts dan vervolgens het clustertarief voor zou kunnen declareren. Een uitbreiding van de aanspraken is per 1 januari 1995 uiteraard niet beoogd geweest. Een dergelijke uitbreiding is, blijkens het advies van de Raad, bovendien niet zinvol. De Raad wijst er namelijk op dat het niet zinvol is indien tandeloze verzekerden uit preventief oogpunt eens per jaar de tandarts bezoeken. Om alle onduidelijkheden op dit punt weg te nemen is in artikel 6 van de ziekenfondsverzekering daarom thans expliciet geregeld dat de tandeloze volwassen verzekerde, bij wie geen tandheelkundig implantaat is aangebracht, wat betreft de verrichtingen uit het preventief onderhoud, slechts aanspraak heeft op het opsporen van de oorzaken en het wegnemen van protheseklachten. D. In artikel 8, eerste lid, van de ziekenfondsverzekering is de aanspraak op bijzondere tandheelkundige hulp geregeld indien de verzekerde lijdt aan een zeer ernstige tandheelkundige aandoening. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lip-, kaak- of verhemeltespleet. Omdat met ingang Uit: Staatscourant 1995, nr. 233 / pag. 20 2

3 van 1 januari 1995 voor volwassen verzekerden de aanspraak op normale tandheelkundige hulp is komen te vervallen alsmede omdat met ingang van 1 januari 1995 de aanspraak op orthodontie is beperkt tot behandelingen die noodzakelijk zijn bij zeer ernstige aandoeningen, is naar een formulering gezocht, die zorgt voor een goede afbakening van de aanspraak op de hulp, geregeld in artikel 8, eerste lid. Daarom is per 1 januari 1995 geregeld dat slechts aanspraak bestaat in verband met de behandeling van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis dan wel een zeer ernstige verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel en waarbij medediagostiek en medebehandeling van andere disciplines noodzakelijk is. Gebleken is dat deze formulering wel voldoet voor de orthodontische hulp, maar dat voor de overige bijzondere tandheelkundige hulp medediagnostiek en medebehandeling van andere disciplines niet altijd noodzakelijk is. Door deze eis wel altijd te stellen, is de aanspraak op bijzondere tandheelkunde onbedoeld beperkt. Dit is nu gecorrigeerd door deze extra voorwaarde in artikel 8, eerste lid, te laten vervallen. Deze extra eis is voor de aanspraak op orthodontie, gezien het vorenstaande, gehandhaafd. Hiervoor zij verwezen naar het nieuwe artikel 9, tweede lid. E en F. Bij de opstelling van de ziekenfondsverzekering is voor de aanspraak op bijzondere tandheelkundige hulp uitgegaan van hetgeen daaromtrent in artikel 9a van het Besluit tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering was geregeld. Artikel 9a regelde dat verzekerden met een bijzondere tandheelkundige aandoening, lichamelijk of geestelijk gehandicapten dan wel zogenaamde medisch gecompromitteerden onder bijzondere omstandigheden aanspraak hadden op meer tandheelkundige hulp, bijvoorbeeld kronen en bruggen, dan de normale tandheelkundige hulp waarop verzekerden zonder zo n aandoening aanspraak hadden. Bij de beperking van de tandheelkundige hulp per 1 januari 1995 is besloten om de extra aanspraken in het kader van de bijzondere tandheelkunde niet te beperken. Bij de aanspraken op tandheelkundige hulp in het kader van de ziekenfondsverzekering is altijd uitgangspunt geweest dat gehandicapte verzekerden dezelfde aanspraken op tandheelkundige hulp hebben als niet-gehandicapten. Het hebben van een handicap betekent dus niet per definitie dat aanspraak bestaat op bijzondere tandheelkunde. Er is pas sprake van bijzondere tandheelkunde indien de gewone hulp voor de verzekerde niet voldoende is om een tandheelkundige functie te behouden of verwerven gelijkwaardig aan de functie die hij zou hebben gehad als hij de handicap niet zou hebben. De aanspraak op extra verrichtingen is met ingang van 1 januari 1995 in artikel 8 van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering geregeld. Het eerste lid van dat artikel betreft verzekerden met een bijzondere tandheelkundige aandoening, het tweede lid betreft verzekerden met een niettandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening, het derde lid de zogenaamde medisch gecompromitteerden. Onder de oude regeling gold als voorwaarde voor de bijzondere tandheelkunde dat de verzekerde een gesaneerd gebit had, waarbij uit oogpunt van doelmatige zorgverlening de sanering eventueel tegelijkertijd met de bijzondere tandheelkunde plaats kon vinden. Een verzekerde die onder de oude regeling geen gesaneerd gebit had, betaalde de hulp die nodig was om die sanering te bereiken grotendeels zelf. Deze voorwaarde gold ook indien de verzekerde geïndiceerd was voor bijzondere tandheelkunde. Omdat met ingang van 1 januari 1995 voor volwassen verzekerden enerzijds de aanspraak op normale tandheelkundige hulp, verleend door de tandarts-algemeen practicus beperkt zou worden, in die zin dat voor volwassen verzekerden alle curatieve verrichtingen uit het pakket zouden worden verwijderd, en anderzijds de aanspraak op bijzondere tandheelkunde gehandhaafd zou blijven, was het nodig om de afbakening tussen deze aanspraken opnieuw te bezien. Gezien het uitgangspunt dat gehandicapten in beginsel dezelfde aanspraken dienen te hebben als nietgehandicapten, kwam ik tot de conclusie dat ook voor volwassen verzekerden met een handicap de curatieve verrichtingen uit het pakket zouden moeten worden verwijderd. Deze verzekerden zouden zich dan net als andere verzekerden desgewenst tegen de kosten van die hulp aanvullend kunnen verzekeren. Gelet daarop en gezien het geldende uitgangspunt dat alleen verzekerden met een gesaneerd gebit aanspraak hebben op bijzondere tandheelkundige hulp, had ik met ingang van 1 januari 1995 met betrekking tot de bijzondere tandheelkunde het volgende geregeld. In artikel 8 werd geregeld dat dusdanige verzekerden onder bijzondere omstandigheden aanspraak hadden op andere tandheelkundige hulp. Voor volwassen verzekerden betekende deze andere hulp alles wat meer was dan het preventief onderhoud. In artikel 9 was bepaald dat de verzekerden een gesaneerd gebit moesten hebben. Door deze regeling kwam voor volwassen verzekerden de normale saneringshulp net als voor andere verzekerden voor eigen rekening. Na invoering is gebleken dat de regeling op dit punt tot problemen leidt. Deze problemen kwamen voort uit het feit dat in de uitvoeringspraktijk onder de bijzondere tandheelkunde ook wordt verstaan de normale, niet in het oude artikel 9a, geregelde hulp die onder bijzondere omstandigheden gegeven wordt. Deze bijzondere omstandigheden brengen met zich dat de hulp meer tijd en moeite kost. In dit kader wordt in de praktijk ook behandeling van verzekerden met extreme angst voor de tandarts onder de tandheelkunde onder bijzondere omstandigheden begrepen geacht. In de regel geschiedt dat wat de uitvoeringspraktijk onder de bijzondere tandheelkunde begrijpt, voor een belangrijk deel in instellingen voor bijzondere tandheelkunde als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering. Deze instellingen verlenen slechts hulp tegen een uurtarief. Niet alle bijzondere tandheelkunde wordt echter verleend in zo n instelling. Het kan zijn dat ook een daartoe bekwame tandarts-algemeen-practicus die hulp verleent en daarvoor een uurtarief in rekening mag brengen. Het probleem dat nu per 1 januari 1995 is ontstaan, is dat de desbetreffende verzekerden de normale hulp tegen een uurtarief ontvangen. Deze kosten komen voor eigen rekening, terwijl het uurtarief voorheen voor rekening van de ziekenfondsverzekering kwam. De aanvullende verzekeringen bieden bovendien slechts een tegemoetkoming in de kosten op basis van verrichtingentarieven. Uit: Staatscourant 1995, nr. 233 / pag. 20 3

4 De Raad onderschrijft in zijn advies het uitgangspunt dat ook voor gehandicapte verzekerden en de medisch gecompromitteerden de normale tandheelkundige hulp van het pakket is uitgesloten. In verband met de hiervoor vermelde knelpunten, adviseert de Raad echter te komen tot een andere oplossing voor het afbakeningsprobleem. Deze houdt in dat de saneringseis van artikel 9 (oud) komt te vervallen en dat wordt geregeld dat de desbetreffende verzekerden voor de normale hulp die nodig is om het gebit gesaneerd te houden, bijdragen in de kosten ter grootte van het bedrag dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht indien zodanige prestaties buiten een instelling voor bijzondere tandheelkunde om zouden worden verleend. Op deze wijze komt het uurtarief dat de instelling of de tandarts-algemeen-practicus in rekening mag brengen ten laste van de ziekenfondsverzekering, terwijl de verzekerde een rekening krijgt voor de hulp alsof die tegen het verrichtingentarief is verleend. Indien de verzekerde aanvullend verzekerd is, kan hij deze rekening vervolgens declareren bij zijn verzekeraar. In dit verband zij erop gewezen dat blijkens een eerste evaluatie van de Ziekenfondsraad het merendeel van de ziekenfondsverzekerden zich per 1 januari 1995 aanvullend tegen tandheelkundige hulp verzekerd heeft. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is er ook voor gehandicapte verzekerden geen enkele belemmering om zich aanvullend tegen de kosten van tandheelkundige hulp, waaronder de bijdragen in het kader van de bijzondere tandheelkunde, te verzekeren. Ik heb dit voorstel van de Raad overgenomen en artikel 9 (oud) laten vervallen. Het door de Raad voorgestelde eigen-bijdragesysteem heb ik vervolgens geregeld in het nieuwe artikel 10. Op grond daarvan is een bijdrage verschuldigd indien het gaat om parodontale hulp, endodontische hulp, restauratie van gebitselementen met plastische materialen, uitneembare prothetische voorzieningen of extracties. Voor de hoogte van de eigen bijdragen gelden de op het moment van de behandeling vigerende tarieven voor de onderscheiden prestaties. Indien de tarieven op grond van de Wet tarieven gezondheidszorg dus wijzigen, wijzigen automatisch de eigen bijdragen die verschuldigd zijn ingevolge het nieuwe artikel 10. Uitgaande van de tariefbeschikking die per 1 januari 1995 van kracht geworden is (beschikking van 2 december 1994, 5300/1500/95/I), gaat het, tot het moment waarop deze door middel van een latere tariefsbeschikking is gewijzigd, om de volgende tariefscodes: * parodontale hulp: T10, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T25, T30, T41, T43, T45, T46, T47, T48, T49 en T50; * endodontische hulp: E10, E15, E20, E25, E30, E35, E40, E50, E60, E65, E70, E75, E80, E85, E90, E95, E96. * restauratie van gebitselementen met plastische materialen: V10, V11, V12, V13, V14, V15, V20, V21, V30, V35, V40, V50, V60, V70, V80 en V85, * uitneembare prothetische voorzieningen: P10, P14, P15, P16, P17, P18, P21, P25, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P45, P50, P60, P65, P66, P68, P69, P71, P72, P73, P74 alsmede de tandtechnische kosten die de tandarts voor het vervaardigen van de prothese in rekening mag brengen. * extracties: H10 en H15. Het eigen-bijdragesysteem, zoals dat nu geregeld is in artikel 10, lost tevens een ander knelpunt op. Van diverse kanten is mij er namelijk op gewezen dat door handhaving van de uitneembare gebitsprothese in het ziekenfondspakket indien deze geplaatst wordt op een tandheelkundig implantaat, de indicatiestelling voor het aanbrengen van implantaten onder grote druk was komen te staan. Als oplossing is daarom gesuggereerd om ook in die gevallen de prothese van het pakket uit te sluiten. Op grond van het advies van de Ziekenfondsraad is dit nu geregeld doordat is bepaald dat de verzekerde een eigen bijdrage betaalt ter grootte van de tandtechnische kosten die voor die prothese in rekening worden gebracht. Om misverstanden te voorkomen, zij vermeld dat het nieuwe artikel 10 niet regelt door wie welk uurtarief in rekening mag worden gebracht en dus niet regelt wie de hulp mag verlenen. Zoals hiervoor al is opgemerkt, is het oude artikel 9 (saneringseis) komen te vervallen. In plaats daarvan is in artikel 9 (nieuw) het volgende geregeld. In het eerste lid is in aanvulling op artikel 8 een extra indicatievereiste opgenomen voor het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en de verstrekking dient ter bevestiging van een uitneembare prothese. In het tweede lid van het nieuwe artikel 9 is in aanvulling op artikel 8 een extra indicatievereiste geregeld voor de aanspraak op orthodontische hulp. Hetgeen in artikel 10 (oud) werd geregeld, is met de onderhavige regeling komen te vervallen. Dit artikel bevatte eigen bijdragen voor orthodontie, namelijk voor apparatuur voor het afleren van gewoonten en voor apparatuur die door het toedoen van verzekerden moest worden vervangen. Omdat de aanspraken op orthodontie per 1 januari 1995 strikt zijn afgebakend tot zeer ernstige afwijkingen, bleek het oude artikel 10 zijn feitelijke betekenis te hebben verloren. De in het oude artikel 10 geregelde gevallen blijken onder de nieuwe regeling niet meer voor te komen. G. Zoals dat ook vóór 1 januari 1995 het geval was, was in artikel 11, derde lid, van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering geregeld dat indien voor tandheelkundige hulp een multidisciplinaire diagnostiek of behandeling is aangewezen, slechts aanspraak bestaat op de hulp indien deze wordt verleend door een centrum voor bijzondere tandheelkunde dan wel wordt verleend onder verantwoordelijkheid van zo n centrum. Het gaat hier niet om een knelpunt dat voortvloeit uit de gewijzigde aanspraken per 1 januari De Raad heeft echter in zijn advies gesteld dat de daartoe bekwame tandarts-algemeen-practicus ook in deze gevallen in staat is de bijzondere tandheelkundige hulp geheel onder eigen verantwoordelijkheid te verlenen. Blijkens het advies van de Raad is deze eis dus overbodig en daarom geschrapt. Te gelegener tijd zal artikel 7 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering op dit punt worden aangepast. Artikel II A en D. Op voorstel van Zorgverzekeraars Nederland is de redactie van de artikelen 5 en 8 van het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden (verder te noemen: uitvoeringsbesluit) aangepast, zodat deze bepalingen beter aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. Onderdeel f van artikel 5 bevatte een overbodig indicatievereiste. Dat is dan ook met de onderhavige regeling Uit: Staatscourant 1995, nr. 233 / pag. 20 4

5 komen te vervallen. In artikel 8 is niet meer limitatief een aantal aandoeningen opgesomd, maar is globaler aangegeven om welke ernstige aandoeningen het gaat. B. In artikel 6 van het uitvoeringsbesluit is het bedrag van f 140 komen te vervallen. Dit bedrag kwam overeen met het uurtarief dat in 1986 voor de bijzondere tandheelkunde gold en is onterecht nooit aan het gewijzigde uurtarief aangepast. Dit is nu gecorrigeerd door het bedrag geheel uit de bepaling te schrappen. C. Zoals al in het algemene deel van deze toelichting is uiteengezet, is besloten het standaardpakket uit te breiden met de vergoeding van de kosten van een tandheelkundig implantaat indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak, het implantaat dient als steun voor een overkappingsprothese en het implantaat wordt aangebracht door de kaakchirurg. Dit is door toevoeging van een tweede lid aan artikel 7 van het uitvoeringsbesluit geregeld. De vergoeding omvat niet het aanbrengen van de suprastructuur en de overkappingsprothese. E. In artikel 9 van het uitvoeringsbesluit ontbrak abusievelijk de vergoeding van bottransplantatie. Dit is met deze regeling gecorrigeerd. Artikel III Met ingang van 1 januari 1996 betaalt de ziekenfondsverzekerde een bijdrage voor de uitneembare prothese te plaatsen op een tandheelkundig implantaat. Besloten is om voor verzekerden bij wie op het moment van inwerkingtreding van deze regeling reeds een implantaat is geplaatst, een overgangsregeling te treffen. Deze verzekerden hebben immers niet meer de mogelijkheid om op financiële gronden te beslissen geen prothese (immers het implantaat is al aangebracht) te nemen. Voor deze personen is daarom geregeld dat zij bedoelde bijdrage niet verschuldigd zijn. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers. Uit: Staatscourant 1995, nr. 233 / pag. 20 5

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs D te E Zaak : Mondzorg, implantaten Zaaknummer : ANO07.346 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/5 Zaak: ANO07.346 (Mondzorg, implantaten)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : mondzorg, aanbrengen implantaten Zaaknummer : ANO06.125 Zittingsdatum : 13 december 2006 1/6 ANONIEN BINDEND ADVIES Zaak: ANO06.125 (mondzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Mondzorg, implantaten Zaaknummer : 2011.00572 Zittingsdatum : 23 november 2011 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. D te E Zaak : Buitenland, mondzorg, aanbrengen implantaten, brugprothesen Zaaknummer : ANO07.036 Zittingsdatum : 21 maart 2007

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 315 Besluit van 20 mei 1998, tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Tandheelkunde, implantaten met overkappingsprothese Zaaknummer : 2009.02708 Zittingsdatum : 11 augustus 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Mondzorg, tandheelkundige zorg, kronen Zaaknummer : ANO07.230 Zittingsdatum : 19 september 2007 Zaak ANO07.230, Mondzorg, kronen BINDEND ADVIES

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkundige hulp Zaaknummer : ANO07.029 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.029 (Mondzorg, bijzondere tandheelkundige

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Polisvormen Basisverzekering: o Basisverzekering Noord Nederland. Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde Zaaknummer : 2008.01755 Zittingsdatum : 15 juli 2009 1/6 Zaak: 2008.01755 (Mondzorg, bijzondere tandheelkunde)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Mondzorg, implantaten bovenkaak Zaaknummer : 2009.00185 Zittingsdatum : 15 juli 2009 1/6 Zaak: 2009.00185 (Mondzorg, implantaten bovenkaak)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Arnhem Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten Zaaknummer : 201501037 Zittingsdatum : 2 maart 2016 Stichting Klachten en

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Polisvormen Basisverzekering: o Alles Verzorgd Polis Dit is een naturapolis voor heel Nederland. o Online Verzorgd Polis Dit is een naturapolis

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp Jaar: 2010 Nummer: 46 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B153 TANDHEELKUNDIGE HULP Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer 1055394

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19910 17 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2013, 128819-106172-Z, houdende

Nadere informatie

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 In de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES (RAZ BES) staat welke zorg aanspraken in het pakket van de zorgverzekering BES zitten. Dit pakket

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet VWS Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2003,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62589 23 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2016, kenmerk 1041780-157772-MEVA,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A.

Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Mondzorg, tandheelkundige zorg, implantaten Zaaknummer : ANO06.116 Zittingsdatum : 18 oktober 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak ANO06.116, Tandheelkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

kosten daarvan Z/VU december 2004

kosten daarvan Z/VU december 2004 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2004,, tot wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet en van het Uitvoeringsbesluit vergoedingen

Nadere informatie

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) 30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16992 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 575 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26382 20 december 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, Z-3143302,

Nadere informatie

Osteotomie en orthodontie behandeling

Osteotomie en orthodontie behandeling Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 23 februari 2009 Osteotomie en orthodontie behandeling In het huidige standpunt oordeelt het CVZ dat indien de behandeling plaatsvindt in het kader van

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 524 Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Particulier

Aanvullende verzekering Tand Particulier Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Particulier Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Particulier Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij De

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Amersfoort, vertegenwoordigd door De Amersfoortse

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ingevolge artikel 6 van de Wet op de medische hulpmiddelen wordt onderstaand ontwerp van een wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Anoniem Bindend Advies

Anoniem Bindend Advies Anoniem Bindend Advies Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, borstcorrectie Zaaknummer : ANO06.16 Zittingsdatum : 27 september 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak:

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8101 26 april 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 16 april 2012, houdende

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel I

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel I Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering De Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Z/VU- ; Gelet op artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Z/VU- ; Gelet op artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet; Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met uitbreiding van de te verzekeren prestaties met dyslexiezorg en enige andere wijzigingen Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Mondzorg, implantaten bovenkaak, kronen Zaaknummer : 201303227 Zittingsdatum : 17 september 2014 Stichting Klachten en Geschillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 405 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45133 14 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000292749,

Nadere informatie

VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32335 21 november 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2013, Kenmerk

Nadere informatie

Regeling Tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering toelichting afspraken tussen partijen

Regeling Tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering toelichting afspraken tussen partijen Regeling Tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering 2004 toelichting afspraken tussen partijen Nieuwegein, januari 2004 Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering Tekst van de Regeling tandheelkundige

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) VOORSTEL VAN WET 8-6-2010 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 25 oktober 2002, houdende hernieuwde vaststelling van de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wijziging van andere

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V., beide te Wageningen Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 Datum 29 juni 2004 Kenmerk EA2004/69525 Onderdeel DGOOV Pol/AB Inlichtingen B.J.L. de Leeuw T (070) 4267585 F (070) 4267440 Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 268 Wet van 8 juni 2016 tot wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

In artikel 39, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

In artikel 39, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: 34333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd:

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2017, kenmerk 1075967-159777-CZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch-specialistische

Nadere informatie

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel E, komt te luiden: 33 045 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. 34279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 NADERE REGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 Gelet op de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 708 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging

Nadere informatie

Module Implantologie 2016

Module Implantologie 2016 Module Implantologie 2016 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar En B. De zorgaanbieder:

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen

Wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen SZW Wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008, nr. UB/A/2008/23285, tot wijziging van de Regeling Wfsv

Nadere informatie