Bureauonderzoek Archeologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureauonderzoek Archeologie"

Transcriptie

1 Bureauonderzoek Archeologie Haaksbergerstraat ong. te Usselo, gemeente Enschede g Opdrachtgever Mts. Pasman-Aalpol Teesinklanden PG Enschede Projectnummer Kenmerk EKU/DIR/HAMA/ Eindredactie/kwaliteitscontrole: paraaf datum Drs. E. van der Kuijl Hamaland Advies Vof, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem, t

2 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Colofon Opdrachtgever: Mts. Pasman-Aalpol Project: Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo Projectnummer: Titel: Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo Datum: , versie 1.1 Redactie: drs. E. van der Kuijl Hamaland Advies Afbeelding voorzijde: Militaire topografische kaart uit 1830 met het plangebied bij de witte ster. Bron: Hamaland Advies VOF. De rechten van intellectueel eigendom verblijven te allen tijde bij Hamaland Advies VOF. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 2 van 15

3 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ INHOUD 1 Inleiding Inleiding en onderzoekskader Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek Werkwijze Beleidskaders Administratieve gegevens 7 2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel Landschapsgenese Historische ontwikkeling van Usselo Archeologische waarden Archeologisch verwachtingsmodel 12 3 Conclusie en aanbeveling 14 Gebruikte literatuur 15 Bijlagen: Bijlage 1: Archiskaartje van het plangebied Bijlage 2: Uitsnede van het plangebied op de beleidskaart Bijlage 3: Geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 3 van 15

4 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Inleiding 1.1 Inleiding en onderzoekskader Hamaland Advies heeft in opdracht van Mts. Pasman-Aalpol een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo (zie bijlage 1). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door een bedrijfsverplaatsing van Mts. Pasman-Aalpol aan de Teesinklandenweg naar onbebouwd agrarisch gebied langs de Broekheurnerbeek in verband met de geplande verlegging van Rijksweg N18 bij Usselo. De werkzaamheden gaan bestaan uit het afgraven van de bouwvoor tot circa 70 cm mv ten behoeve van de bouw van een bedrijfswoning met stallen en schuren. Ook wordt er een nieuwe toegangsweg tot het erf gerealiseerd. Het plangebied ligt ten westen van de Haaksbergerstraat en ten oosten van de Broekmaatweg aan een zandpad aan de zuidwestkant van de historische kern van Usselo. De betreffende percelen staan kadastraal bekend als Haaksbergen sectie B. Het totale oppervlak van de geplande ontwikkeling bedraagt circa m2 (circa 1,5 ha).het plangebied heeft deels een middelhoge en deels een lage archeologisch verwachtingswaarde op de archeologische beleidsadvieskaart van gemeente Enschede. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw dient in het kader van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) verkennend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek dat aangevuld is met een verkennend inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Na overleg met de Regionaal Archeoloog, drs. H. Oude Rengerink van het Oversticht, is bepaald dat het gehele agrarische bouwblok onderzocht zal worden, waarbij ook boringen binnen de bouwvlakken zelf gezet dienen te worden. Dit houdt in dat er minimaal 6 verkennende boringen per ha met een diameter van 10 cm worden gezet tot in de ongeroerde grond. Het bureauonderzoek is uitgevoerd door Hamaland Advies uit Zelhem. Het veldonderzoek is eveneens uitgevoerd door Hamaland Advies onder auspiciën van MUG ingenieursbureau uit Leek. Het bevoegd gezag, gemeente Enschede en diens adviseur, de Regionaal Archeoloog van het Oversticht (drs. J.A.M.. Oude Rengerink), zullen de resultaten van het bureauonderzoek toetsen. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 4 van 15

5 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische waarden in- en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied? Zijn er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig? Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van karterende boringen nodig zal zijn of niet. Is aanvullend onderzoek door middel van karterende of waarderende boringen of proefsleuven noodzakelijk? 1.3 Werkwijze Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, 3.2) en bestaat uit de volgende onderdelen: 1 beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige situatie (KNA LSO2); 2 beschrijving van de historische situatie en de landschappelijke ontwikkeling (KNA LSO3); 3 beschrijving van de bekende archeologische waarden (KNA LSO4); 4 het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel (KNA LSO5). Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan: Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland. Onderdelen hiervan vormen de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); geomorfologisch, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal; Boshoven, E.H. et al Gemeente Enschede. Archeologische verwachtingskaart. BAAC - rapport Het Oversticht, MIP, Gemeentebeschrijving Enschede. Zwolle [www.kich.nl] archeologische rapporten en publicaties aanvullende informatie van drs. E. Brouwer van Arcadis. telefonisch overleg met mw. drs. A. Koops, ervenconsulent van het Oversticht. Voor het bureauonderzoek is op 25 augustus 2011 een bezoek gebracht aan de onderzoekslocatie. 1.4 Beleidskaders Rijksbeleid In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 5 van 15

6 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K). Provinciaal Beleid De provincie is vanuit de Ontgrondingwet (artikel 5, lid 2), Wet Milieubeheer (artikel 1.2.) en de Provincie Wet (artikel 145) het bevoegde gezag inzake archeologie. Bij milieueffectrapportages (MER) en Strategische Milieu Beoordelingen (SMB) kan afhankelijk van de ligging en omvang van het plan zowel het Rijk, provincie als gemeente optreden als bevoegd gezag. Het provinciale uitgangspunt is om het archeologische erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) te bewaren. De verstoorder van de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische resten. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, betaalt deze het archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen. De provincie heeft een tweetal kaarten vervaardigd die een beeld van de aanwezige archeologische waarden: - de Archeologische Verwachtingskaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan; - de Archeologische Gebiedenkaart geeft de archeologische waarden en monumenten aan die op basis van vondsten bekend zijn (zie afb. 1). Deze kaarten kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard. Gemeentelijk beleid Gemeente Enschede beschikt over een eigen archeologiebeleid en een vastgestelde archeologische beleidsadvieskaart. De beleidsadvieskaart van gemeente Enschede is gebruikt als toetsingskader voor de archeologische verwachting. Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen van het Oversticht leidend voor het opstellen en toetsen van het onderzoek. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 6 van 15

7 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Administratieve gegevens Provincie: Overijssel Plaats: Usselo Gemeente: Enschede Toponiem: Haaksbergerstraat (ong.) Kaartblad: 34D CIS code: Huidig grondgebruik: Grasland omgeven door houtwallen en struweel Toekomstig grondgebruik: realisatie van een nieuw agrarisch bouwblok met een verharde toegangsweg Omvang van de ontwikkeling: m² Bodemtype: Beekoverstromingsvlakte. Geomorfologie: Beekeerdgronden (Formatie van Singraven) Periode: Prehistorie t/m Nieuwe Tijd Het centrumcoördinaat van het plangebied is: X: / Y: Afbeelding 1 hieronder; Situering van de onderzoekslocatie binnen het rode kader. Bron: googlemaps.nl. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 7 van 15

8 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 2.1 Landschapsgenese Inleiding In de laatste ijstijd, het Weichselien ( jaar geleden), bereikte het landijs Nederland niet. Tijdens het Pleniglaciaal veranderde het landschap in een open taiga-achtig landschap met geïsoleerde bosopstanden, dwergstruiken, heide en kruiden. Gedurende het Weichselien raakten de diverse dalsystemen voor een belangrijk deel opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei. Tussen en jaar geleden werd het steeds droger en kouder. In uitgestrekte delen van Twente werd een dikke zwakgolvende deken van fijn stuifzand afgezet. Tussen jaar en jaar geleden werden veel dalen opgevuld met stuifzand. Dit werden later de belangrijkste woongebieden. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige landschap, aanvankelijk bestaande uit heidevelden, broekgebieden en woeste gronden die vanaf de Vroege Middeleeuwen geleidelijk ontgonnen werden. Vanaf de late Middeleeuwen ontstonden hierop de plaggendekken. Geomorfologie en bodemgesteldheid Binnen de gemeente Enschede worden op basis van de geomorfologie en bodemgesteldheid globaal drie deelgebieden of landschappen onderscheiden, het dekzandlandschap, het landschap van de fluviatielpleistocene terrasresten en het landschap van de plateaus. De bovengrond bestaat over een groot aaneengesloten gebied uit een laag dekzand met een minimale dikte van 125 tot 150 cm. Voor het dekzandlandschap geldt dat de meest reliëfrijke delen (goed ontwaterde dekzandruggen en koppen) die grenzen aan of worden omgeven door laaggelegen, natte gebieden een hoge archeologische verwachting hebben. Dekzandwelvingen en vlakten hebben een middelmatige archeologische verwachting. Dalvormige laagten, depressies en venen hebben overwegend een lage archeologische verwachting. Het overgrote deel van de ondergrond in Usselo bestaat uit fijne eolisch dekzand uit het Weichselien. De bodems bestaan voornamelijk uit humuspodzolen waarbij in de B-horizont amorfe humus is ingespoeld. Door plaggenbemesting en vermenging van stalmest met stro en/of bossstrooisel zijn esdekken ontstaan. Bodem Het plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart in een dekzandvlakte met kalkloze zandgronden (code pzg23). In het centrale gedeelte van het plangebied staat een dekzandwelving aangegeven, die in het noorden overgaat naar de beekoverstromingsvlakte van de Broekheurnerbeek. Op de bodemkaart (1: ) staan voor het overgrote deel van het plangebied beekeerdgronden aangegeven. Het betreft een voormalige beekoverstromingsvlakte met fluvioperiglaciale afzettingen (behorend tot de Formatie van Singraven). Beekeerdgronden zijn kalkloze zandgronden met een dunne tot matig dikke humushoudende bovengrond (A-horizont van cm). Deze donker gekleurde A-horizont ligt direct op een licht gekleurde ondergrond die nog weinig door bodemvorming is veranderd (C-horizont). De beekeerdgronden liggen relatief laag en worden veel gevonden langs de bovenlopen van beekdalen of in doorlopende laagten in de dekzandgebieden. Roest- en reductievlekken komen voor in de A-horizont, beginnen ondieper dan 35 cm onder maaiveld en lopen door tot 120 cm of tot in de permanent gereduceerde ondergrond. De grondwaterstand is meestal hoog, zodat onder de A-horizont de ijzerhuidjes rondom de zandkorrels ontbreken. Tijdens de veldwaarneming is vastgesteld dat aan de noordzijde van het plangebied de gekanaliseerde loop van de Broekheurnerbeek aanwezig is. Oorspronkelijk heeft deze het karakter van een landbeek gehad die sterk meanderend was. Op grond van de bestudering van historisch kaartmateriaal is gebleken dat het huidige stroombed al meer dan anderhalve eeuw ongewijzigd is. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 8 van 15

9 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Afbeelding 2. Uitsnede uit de Bodemkaart. Het plangebied is globaal aangegeven binnen het rode kader. Het Broek De Broekheurnerbeek en de even ten zuiden daarvan gelegen Teesinkbeek stromen hoofdzakelijk door gebieden met een lage en middelhoge archeologische verwachting. Tijdens een booronderzoek van Arcadis in de nabijheid van het plangebied (Brouwer, 2010) is geconstateerd dat veel gronden in de nabijheid van de beek al in het verleden afgetopt zijn. Het grootste deel van de boringen kent een profielopbouw waarbij een antropogeen opgebracht pakket (bouwvoor (Aap) en esdek (Aa) direct op het schone dekzand ligt. Tijdens de veldwaarneming van Hamaland Advies is geconstateerd dat het te ontwikkelen plangebied ten zuiden van de beek nat tot zeer nat is. Het ligt duidelijk in een laagte en binnen de invloedssfeer van de beek (freatisch grondwater). Ook is er een oude dobbe of poel aanwezig in het veld, die reeds op historische kaarten uit de 19 e eeuw aangegeven staat. Deze dobbe is tegenwoordig bijna dichtgegroeid, maar nog wel herkenbaar in het landschap, evenals twee oude houtwallen die min of meer haaks op de beek staan. De historische benaming van het plangebied is Het Broek, wat het drassige karakter van het plangebied benadrukt. De gemiddelde hoogte van het plangebied bedraagt circa 26,83 m + NAP (bron: Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 9 van 15

10 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Afb. 3: Foto van het plangebied vanaf de Broekheurnerbeek in zuidelijke richting. Links en rechts zijn nog twee oude houtwallen zichtbaar. Afbeelding 4: Ligging van het plangebied op de gemeentelijke beleidskaart (binnen het rode kader). Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 10 van 15

11 Project Kenmerk 2.2 : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Historische ontwikkeling van Usselo Inleiding Usselo is een kerkdorp en een z.g. kransesdorp. De boerderijen liggen in een grote krans rond de grote Usseleres. In 1188 wordt Usselo voor het eerst genoemd als Oslo. In het Twents spreekt men nog steeds van Ossel. In het jaar 1766 werd in Usselo een school opgericht. De Usselerschool is één van de oudste z.g. markescholen. Het huidige schoolgebouw aan de lammerinksweg is het 4e gebouw in deze geschiedenis. Vroeger stond de school aan de Usselerschool-weg waar nu de Chr. geloofsgemeenschap Usselo in gevestigd is. In 1802 de Wissinksmöl opgericht, ook wel genoemd de Stenderkast. Het Teesink In het Schattingregister uit 1475 vinden we in de marke Usselo de namen terug van de erven Die Hulscher, Ecbertijnck (Egberink), Twespidele (het Spiele) en Tesing (het Teesink). Het plangebied maakte oorspronkelijk deel uit van het voormalige grondgebied van het gewaarde erf het Teesink (de Teesinklanden) en behoort van oudsher tot het Broek rondom de Zweede. Het plangebied zelf ligt aan de Broekheurnerbeek. De beek stroomt van Broekheurne ten zuiden van Enschede via de wijk Helmerhoek en langs de zuidrand van de Usseleres. De beek stroomt langs Boekelerhoek naar het noordwesten om uit te monden in de Nieuwe Oelerbeek. De beek staat in verbinding met de Bruninksbeek, die over de grens met Duitsland ontspringt bij de buurtschap Brook. Afbeelding 5; Foto van de toekomstige locatie van de ontsluitingsweg van het plangebied. De bestaande strook met bomenrijen is volgens de initiatiefnemer mogelijk een oude zandweg, wellicht een restant van een kerkenpad. 2.3 Archeologische waarden Binnen een straal van 500 meter rond het plangebied staan wel diverse archeologische onderzoeken geregistreerd in Archis (II), maar geen vondstmeldingen. Onderzoeksmelding betreft een bureauonderzoek door Oranjewoud uit De aansluitend uitgevoerde boringen (onderzoeksmelding 37501) werden uitgevoerd in het kader van de geplande verlegging van Rijksweg N18. In 2011 is het booronderzoek uitgevoerd, waarbij ook boringen zijn gezet in het nieuwe tracé op circa 115 meter ten westen van het plangebied. Oranjewoud beveelt aan om op de mogelijke vuursteenvindplaatsen 2 en 7 een vervolgonderzoek uit te voeren door middel van waarderend booronderzoek en ter plaatse van de historische erven (zoals het Teesink) proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 11 van 15

12 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Voor het deel ten westen van het plangebied wordt aanbevolen het tracé vrij te geven zonder verder archeologisch onderzoek. Onderzoeksmelding ter plaatse van een plangebied aan de Rosinkweg op 567 meter ten noordoosten van het plangebied, betreft een booronderzoek door RAAP in Op basis van de diep verstoorde bodemopbouw in combinatie met afwezigheid van archeologische indicatoren heeft RAAP geadviseerd geen verder onderzoek te laten uitvoeren. Onderzoeksmelding op 480 meter ten westen van het plangebied betreft eveneens een booronderzoek door RAAP, uitgevoerd in Op basis van de onderzoeksresultaten heeft RAAP geadviseerd het terrein vrij te geven voor ontwikkeling. Onderzoeksmelding betreft een booronderzoek van BAAC aan de Boekelosestraat op 693 meter ten westen van het plangebied. Op basis van de aanwezigheid van A-C profielen is besloten om geen vervolgonderzoek te adviseren. Een laatste onderzoeksmelding is afkomstig van Arcadis en betreft een booronderzoek nabij de Teesinkbeek (plangebied Enschede Zuid) op 611 meter ten westen van het plangebied (Brouwer, 2010). In enkele boringen is een BC of een B-horizont aangetroffen. De geplande bodemingreep zal echter niet tot aan deze diepte reiken. Alleen wanneer de archeologisch interessante laag afgegraven wordt, wordt vervolgonderzoek geadviseerd. Tot slot staat er 1 waarneming geregistreerd op 518 meter ten zuidoosten van het plangebied (waarnemingsnr. 4646). Het betreft een molenbelt aan de oostzijde van de Haaksbergerstraat. De Wissinks Möl is van het type (open) standerdmolen, plaatselijk bekend als stenderkast. De oprichter en eerste eigenaar J.H. Wissink woonde naast het molenveld. De molen heeft drie zolders in plaats van de gebruikelijke twee zolders bij standerdmolens en heeft een koningsspil met spoorwiel voor de aandrijving van twee van de drie maalkoppels. Met drie koppels molenstenen maalde de korenmolen vanaf zijn bouwjaar 1802 tot 1921 voor de boeren in de omgeving (onder andere van de Usseler Es). Toen kwam er bij de Lonneker Coöporatie een machinale maalderij. In 1921 kocht Jan Bernard van Heek na een tip van J.J. van Deinse de molen en liet hem overbrengen naar het Buurser Zand tussen Buurse en Haaksbergen, waar hij een openluchtmuseum wilde laten bouwen. Die plannen zijn echter niet uitgevoerd. In mei 1981 werd de molen in een dag teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek bij Usselo op de nog aanwezige oude fundamenten en opnieuw gerestaureerd. Afb. 6; De herbouwde Wissinks Molle ten oosten van het plangebied. Bron: 2.4 Archeologisch verwachtingsmodel Op grond van de bekende geologische-, landschappelijke-, aardkundige-, archeologische- en historische gegevens in- en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. De archeologische verwachting van het plangebied valt samen met de verwachting op de archeologische beleidsadvieskaart van gemeente Enschede. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 12 van 15

13 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Het plangebied ligt binnen een beekoverstromingsvlakte met beekeerdgronden. Voor beekeerdgronden geldt een middelmatige archeologische verwachting voor beekdalgerelateerde vindplaatsen. In het deel van het gebied met de middelhoge archeologische verwachtingen is volgens de richtlijnen van gemeente Enschede archeologisch onderzoek verplicht bij een totale bodemverstoring door bouwen, (slopen), aanleggen van leidingen etc > 500m2 met een diepte > 50cm. Het zuidelijke (laaggelegen) deel van het plangebied (Het Broek) heeft een lage archeologische verwachting. Op grond van overleg op 19 augustus j.l. met de Regionaal Archeoloog van het Oversticht, over de te kiezen onderzoeksmethodiek is geconcludeerd dat verkennend archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het advies van dhr. J.A.M. Oude Rengerink is om een beknopt bureauonderzoek en verkennend booronderzoek met 6 boringen per ha en een diameter van 10 cm te verrichten. Het advies geldt voor het gehele agrarische bouwblok met het oog op toetsing van de archeologische verwachting, inclusief de lage waarden. In ieder geval dienen ook boringen gezet te worden binnen de afzonderlijke bouwvlakken. Het dekzand- en beekdallandschap beslaat een groot deel van gemeente Enschede. Binnen dit landschap is sprake van een grote variatie: beek- en rivierdalen, uitgestrekte dekzandlaagten, hoge dekzandruggen en -koppen en glooiende dekzandwelvingen. Het dekzand- en beekdallandschap vertoont een geleidelijk verval van het zuidoosten naar het noordwesten. Vanwege de goede ontwatering en ligging langs beekdalen en depressies vormden zich in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd op veel dekzandruggen en -koppen enkeerdgronden. Het ontstaan van enkeerdgronden is in veel gevallen het resultaat van een eeuwenlange intensieve bemesting. Over het algemeen wordt aangenomen dat de mest voornamelijk bestond uit materiaal dat via het potstalsyteem werd verkregen. De beekdalen en dalvormige laagten waartoe het plangebied behoort zijn de laagste delen van het dekzandlandschap Het karakter van de archeologische resten binnen deze landschappelijke eenheid verschilt duidelijk van de archeologische resten elders in de gemeente. Resten van kampementen, nederzettingen, grafvelden en agrarische sporen worden in beekdalen en laagten zelden aangetroffen. Over het algemeen is de kans op het aantreffen van archeologische resten in deze gebieden relatief gering. Daarom is de archeologische verwachting in principe laag. Als er al archeologische resten voorkomen, gaat het vaak om losse archeologische vondsten, zoals stenen of vuurstenen bijlen of bronzen lanspunten. Dergelijke vondsten kunnen waarschijnlijk deels als (ritueel) depot en deels als verloren voorwerpen worden beschouwd (De Roode, 2009). Een bijzondere categorie vindplaatsen die binnen de beekdalen verwacht kan worden, zijn afvaldumps. Het gaat hierbij vaak om grote hoeveelheden nederzettingsafval, waaronder organische resten, die vanaf de hoge gronden in de aangrenzende beekdalen is gedumpt. Dergelijke dumps, die mogelijk waardevolle organische resten bevatten, kunnen voorkomen op plaatsen waar dekzandhoogten en -ruggen met een hoge archeologische verwachting grenzen aan beekdalen. Daarnaast moet in en langs de randen van beekdalen rekening gehouden worden met de aanwezigheid van resten van houten en (natuur)stenen constructies, bijvoorbeeld resten van (middeleeuwse) watermolens en resten van voordes en bruggen. Voor de beekdalen geldt derhalve een lage archeologische verwachting voor nederzettingsresten, maar een verhoogde archeologische verwachting voor resten van beekaccessen, beekovergangen, tijdelijke jachtkampen, afvaldumps en/ of verdedigingswerken, jachtattributen, rituele deposities, verdedigingswerken, oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen en/of visattributen. Doordat deze onder dikke pakketten veen en (zeer) jonge beekafzettingen zijn afgedekt zijn zij mogelijk goed geconserveerd. Voor de randzone langs de Broekheurnerbeek geldt daarom een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met het Midden-Neolithicum en een middelhoge archeologische verwachting voor resten uit het Laat-Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Archeologische resten in het voormalige beekdal kunnen o.a. bestaan uit beekovergangen, tijdelijke jachtkampementen, verdedigingswerken, visweren, oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen, jachtattributen en rituele deposities. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 13 van 15

14 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Afb. 7; Foto van het centrale deel van het plangebied. De foto is in zuidoostelijke richting genomen. 3 Conclusie en aanbeveling Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat het plangebied een middelhoge tot hoge trefkans heeft op beekdalgerelateerde archeologische vindplaatsen vanaf het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Archeologische resten uit de Prehistorie kunnen met name verwacht worden op of in de nabijheid van dekzandkopjes die later afgedekt zijn door jonge beekeerdafzettingen. Wij adviseren om de verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren om de intactheid van de bodem en de aanwezigheid van dekzandkopjes te toetsen. Wij adviseren na overleg met de Regionaal Archeoloog om 6 verkennende boringen met een diameter 10 cm per hectare te verrichten. Het advies geldt voor het gehele agrarische bouwblok met het oog op toetsing van de archeologische verwachting, inclusief de lage waarden. In ieder geval dienen ook boringen gezet te worden binnen de afzonderlijke bouwvlakken. Derhalve worden in relatie tot de omvang van het plangebied en het aantal bouwblokken minimaal 8 boringen gezet. Hierbij wordt minimaal 1 boring per bouwvlak gezet tot een diepte van minimaal 25 cm in de ongeroerde grond. De boorkernen worden in zijn geheel nat gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm. Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Enschede en diens adviseur (drs. J.A.M. Oude Rengerink) hiervan per direct in kennis te stellen. De resultaten en aanbevelingen uit het bureauonderzoek en veldonderzoek dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, gemeente Enschede en diens adviseur, de Regionaal Archeoloog van het Oversticht (drs. J.A.M. Oude Rengerink). Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 14 van 15

15 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Plangebied Haaksbergerstraat ong. te Usselo : EKU/DIR/HAMA/ Gebruikte literatuur Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,bijeen gebragt door A.J. van der Aa, onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden. Gorinchem. Bakker, H. de & J. Schelling, Systeem van bodemclassificatie voor Nederland; de hogere niveaus. Wageningen. Berendsen, H.J.A., Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio s. Assen. Berendsen, H.J.A., De vorming van het land. Assen (Fysische geografie van Nederland). Blankenberg, H. en K. Taselaar, 1983; Historisch reisboek voor Nederland. Bussum. Bosman, A. et al., 2007; Archeologiebeleid gemeente Enschede. Archeologic rapportage 402, Woerden. Bosman, A., et al, 2006; Archeologisch selectiebeleid gemeente Enschede. Archeologic rapportage 199, Woerden. Boshoven, E.H., et al, 2005;. Gemeente Enschede. Archeologische verwachtingskaart. BAAC-rapport Buurmans, F.R., 2010; Archeologisch bureauonderzoek beplantingen Enschede Zuid. Arcadis. Assen. Geudeke, P.W., K. Zandvliet & L. Balk, Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, 3 Oost-Nederland Groningen. Groenewoudt, B.J Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen:een beleidsgerichte verkenning van middelen en mogelijkheden. NAR 17, ROB. Amersfoort. Jager, S.W., 2009; Bekenplan herinrichting Enschede-Zuid. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met AMZ-adviezen. RAAP-rapport Oude Rengerink, J.A.M., 2011; Schriftelijke beoordeling conceptrapport Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek Haaksbergerstraat ong. te Usselo. Beoordeling rapportage archeologisch onderzoek. Het Oversticht. Zwolle. Moor, J.J.W. de, 2010; Inventariserend Veldonderzoek Enschede Zuid. Earth Integrated Archaeology/Arcadis. Assen. Mulder, E.F.J. de et al., De ondergrond van Nederland. Groningen/Houten. Roode, F. de et al., 2009; Archeologische monumentenzorg in de gemeente Berkelland; deel 1: startnota archeologische monumentenzorg; deel 2: toelichting op de archeologische landschappen- en beleidskaart. RAAPrapport Weesp. Steegh, A., 1985; Monumenten Atlas van Nederland. Zutphen. Geraadpleegde websites: Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 15 van 15

16 Bijlagen

17 Bijlage 1: Archiskaartje van het plangebied en directe omgeving (plangebied is aangegeven met een witte ster)

18 Bijlage 2: Situatieschets met de geplande ontwikkeling

19

20 Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE)

Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE) Archeologisch karterend veldonderzoek Entinkweg 3 te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (GE) opdrachtgever Hamaland Advies datum projectleider mevrouw drs. A. Spoelstra projectnummer 92081311 status

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Plangebied Badweg 1 te Winterswijk

Quickscan Archeologie Plangebied Badweg 1 te Winterswijk Quickscan Archeologie Plangebied Badweg 1 te Winterswijk Initiatiefnemer: Familie Klumper, Badweg 1, 7102 EG Winterswijk, t. 06-12708955 Adviseur: drs. E.E.A. van der Kuijl, Hamaland Advies, Ambachtsweg

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND BOORONDERZOEK Kerkweg, Pesse (Gemeente Hoogeveen) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1: locatie van het plangebied op een topografische kaart

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR)

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) opdrachtgever de heer E.H.J. Zuidema datum projectleider de heer B. Bijl projectnummer 93103510 status concept ISSN-nummer

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies Q U I C K S C A N B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K A D V I E S Zevenhuizen Dwarshaspel 12 Gemeente Leek Een bureauonderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.)

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 46 Archeologische quickscan met veldtoetsing Grotestraat 55 te, gemeente (Ov.) januari, 2017 Versie 2.0 definitief In opdracht van: G.J. Boers Holding B.V. Archeologische quickscan

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK BEPLANTINGEN ENSCHEDE - ZUID

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK BEPLANTINGEN ENSCHEDE - ZUID ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK BEPLANTINGEN ENSCHEDE - ZUID DIENST LANDELIJK GEBIED Januari 2011! C01023.000188.0120 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding en onderzoekskader 5 1.1 Aanleiding onderzoek 5 1.2

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K A R C H E O L O G I E Geesbrug, Geeserraai 4a (Coevorden), bouw werktuigenberging Een Bureauonderzoek Het plangebied op een

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR)

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR) Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Vakantiepark Boomhiemke, Jan Roepespad 4 te Hollum, gemeente Ameland (FR) opdrachtgever Vakantiepark Boomhiemke datum projectleider mevrouw T. Krol

Nadere informatie

Plangebied Rosinkweg noord

Plangebied Rosinkweg noord RAAP-NOTITIE 3204 Plangebied Rosinkweg noord Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied Rosinkweg

Nadere informatie

Archeologische Quickscan. Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk)

Archeologische Quickscan. Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk) Archeologische Quickscan Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk) 1 Australiëlaan 5-a 3526 AB Utrecht T: 030-7620705 F: 030 7620706 E: informatie@transect.nl Auteur Drs. A.A. Kerkhoven

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 3, n.a.v. wijziging bouwplan) Adviesnummer: 13268 Projectnaam: Aartswoud, Schoolstraat 58, gemeente Opmeer Opsteller: Jantien Verduin en Carla Soonius Datum:

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Archeologie Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Gemeente Moerdijk Het plangebied op een kaart uit 1870 (bron: www.watwaswaar.nl) In opdracht van : AGEL adviseurs Auteur : drs.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Bureauonderzoek en Karterend Booronderzoek Archeologie

Bureauonderzoek en Karterend Booronderzoek Archeologie Bureauonderzoek en Karterend Booronderzoek Archeologie Plangebied Kattendamseweg 19 te Haaksbergen Gemeente Haaksbergen Opdrachtgever Dhr. Patrick Daggenvoorde BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN)

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) 14 april 214 MUG-projectnummer 93114314 Opdrachtgever Rho adviseurs voor leefruimte MUG-publicatie 214-27 Bevoegde overheid Gemeente Groningen

Nadere informatie

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand)

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon ADC Rapport 2381 De Moer, plangebied De Hooivork

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage Karterend Booronderzoek Archeologie

Rapportage Karterend Booronderzoek Archeologie Rapportage Karterend Booronderzoek Archeologie Bungalowpark Hoge Esch te Enter, gemeente Wierden Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. W. Bekke Twentepoort oost 16a 7609 RG ALMELO Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage 4. Quickscan archeologie

Bijlage 4. Quickscan archeologie Bijlage 4 Quickscan archeologie Quickscan Archeologie Reuselhof 1-29, Moergestel Gemeente Oisterwijk In opdracht van : AGEL Adviseurs Auteur : drs. M. Horn Redactie : dr. A.W.E. Wilbers Projectnummer :

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT WONINGCORPORATIE 'GOED WONEN' 26 mei 2010 074704539:0.1 B02034.000139.0120 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoeksgebied 5 1.3 Doel

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein November 2013 Opstellers namens het CAR (Centrum voor Archeologie, Amersfoort): Dhr. I. de Rooze MA Mevr. drs. F.M.E. Snieder Gegevens Plangebied De

Nadere informatie

Bodemkundig onderzoek Meierend, Retie (B) J. Wijnen

Bodemkundig onderzoek Meierend, Retie (B) J. Wijnen Bodemkundig onderzoek Meierend, Retie (B) J. Wijnen 2017 1. Administratieve gegevens Laagland Archeologie VOF werd door LSG bvba aangesteld om een landschappelijk booronderzoek uit te voeren op een terrein

Nadere informatie

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com 2 Contactpersonen

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Noord IJsseldijk 49 te IJsselstein Opdrachtgever BJZ.nu De heer W. Bekke Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO E: wbekke@bjz.nu T: 0546 45 44 66 Projectnummer 120393

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en inventariserend veldonderzoek Gerjan Sophie Robert van Lil Colofon ADC Rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo

Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 148 Archeologisch onderzoek Kanaalzone Hengelo Inventariserend Veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS (STICHTING SIG) 13 augustus 2012 076558654:0.4 - Concept B01043.200918.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding en Doel Onderzoek... 4 1.1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied t Vaneker. Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied t Vaneker. Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 3192 Plangebied t Vaneker Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied t Vaneker,

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK DE HEER H. VAN PANHUIS 28 mei 29 74151717:.2 E241.2.13 Inhoud 1 Inleiding en onderzoekskader 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Onderzoekslocatie

Nadere informatie

Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek

Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek Project afwijkingsbesluit 46 Bureauonderzoek Spierkesweg 9 te Sint-Oedenrode E. van der Klooster Archeodienst Rapport 294 Onderzoeksmelding: 57118 In opdracht

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: Groningen gemeente: Grootegast plaats: Doezum toponiem: Eesterweg 48 bevoegd gezag: gemeente

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X)

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X) Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef 2007-03/17, ISSN 1871-269X) Samenvatting Voor plangebied De Grift is in 2006 een bureauonderzoek

Nadere informatie

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos)

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) Archeologie Texel.txl Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Planlocatie Pelgrim, Den Burg, gemeente Texel Adviesnummer: 16192 Opsteller: H. de Weerd (archeoloog) en M.H. Bartels (senior-archeoloog)

Nadere informatie

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0195 september 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: concept Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Hertenkamp Ommen, gemeente Ommen (OV)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Hertenkamp Ommen, gemeente Ommen (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Hertenkamp Ommen, gemeente Ommen (OV) MUG-projectnummer 93162614 Opdrachtgever Bureau Ruimtewerk MUG-publicatie 2014-76 Bevoegd gezag gemeente Ommen Beheer en plaats

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Stadhouderslaan te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U.

-Rapporten. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Stadhouderslaan te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U. Een archeologisch bureau-onderzoek voor de locatie Stadhouderslaan te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U.) concept versie -Rapporten W.J.F. Thijs & A.J. Wullink ARC-Rapporten 2008-61 Geldermalsen

Nadere informatie

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen ArcheoPro Rapporten 249 Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Plangebied: Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Datum: Opsteller PvA: Autorisatie

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg 43 Bijlage 6 Archeologie Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg 44 0824.008206.00 Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg Archeologie Conclusie Conclusie Uit de resultaten van het veldonderzoek

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie